0

BCTN 2005-TAYA.pdf

17 42 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 22:45

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊ N CƠ NG TY CỔ PHẦN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN TAYA VIỆT NAM Năm 2005 MỤC LỤC LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ NG TY 1.1 Q trình thành lập 1.1.2 Chuyển đổi sở hữu thành Cơng ty cổ phần 1.1.3 Niêm yết: 1.1.4 1.2 Các kiện khác Q trình phát triển 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh 1.2.2 Tình hình hoạt động q trình tăng trưởng vốn 1.3 Những kiện quan trọng: 1.1.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁ T TRIỂN: BÁ O CÁ O HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2.1 Những nét bật kết hoạt động kinh doanh năm 2.2 Tình hình thực so với kế hoạch 2.3 Thay đổi chủ yếu năm BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC 3.1 Báo cáo tình hình tài 3.1.1 Khả sinh lời, khả tốn 3.1.2 Phân tích thay đổi lớn so với dự kiến ngun nhân 3.1.3 Những thay đổi vốn cổ đơng 3.2 Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh 3.3 Kế hoạch phát triển tương lai 3.3.1 Mục tiêu kế hoạch phát triển chung 3.3.2 Kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm 2006 BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH BẢN GIẢI TRÌNH BÁ O CÁ O TÀ I CHÍNH VÀ BÁ O CÁ O KIỂM TỐ N 5.1 Kiểm tốn độc lập: 10 5.1.1 Đơn vị kiểm tốn độc lập 10 5.1.2 Ý kiến kiểm tốn độc lập: 10 CƠ NG TY CĨ LIÊ N QUAN: 10 6.1 Ngành nghề hoạt động, địa Tổng Cơng ty nhà máy sản xuất 10 6.2 Tóm tắt hoạt động tình hình tài 11 TỔ CHỨC VÀ NHÂ N SỰ 11 7.1 Cơ cấu tổ chức 11 7.2 Lý lịch trích ngang Hội đồng Quản trị,, Ban Giám đốc, Ban Kiểm sốt 12 7.3 Thay đổi Tổng Giám Đốc năm: 13 7.4 Số lượng Cán bộ, nhân viên sách người lao động 13 7.5 Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị 14 THƠ NG TIN CỔ ĐƠNG VÀ QUẢN TRỊ CƠ NG TY 14 8.1 8.1.1 Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt 14 Thành phần Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt 14 8.1.2 Quyền lợi thành viên Hội đồng Quản trị 15 8.1.3 Tỷ lệ sở hữu cổ phần thay đổi tỷ lệ nắm giữ cổ phần thành viên Hội đồng Quản trị Ban kiểm sốt 15 8.1.4 8.2 Thù lao thành viên Hội đồng Quản trị người điều hành chủ chốt khác Cơng ty 15 Các liệu thống kê cổ đơng 16 Báo cáo thường niên năm 2005 Cơng ty CP Dây Cáp điện Taya Việt Nam 1 LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ NG TY 1.1 Những kiện quan trọng: 1.1.1 Q trình thành lập - Cơng Ty Cổ Phần Dây Cáp Điện Taya Việt Nam (tiền thân Cơng ty Hưng nghiệp CPHH Việt Sơn Minh - Doanh nghiệp 100% vốn nước ngồi) thành lập theo Giấy phép đầu tư số 414/GP ngày 07/09/1992 Ủy ban Nhà nước Hợp tác Đầu tư Việt Nam (nay Bộ Kế Hoạch Đầu tư) cấp Tổng vốn đầu tư đăng ký Cơng ty 6.995.000 USD, vốn pháp định 3.955.000 USD Sản phấm Cơng ty dây điện cáp điện loại Dự án xây dựng nhà máy sản xuất triển khai năm 1994 hồn thành đưa vào sử dụng đầu năm 1995 - Tháng 10/1995, Cơng ty Hưng nghiệp CPHH Việt Sơn Minh đổi tên thành Cơng ty CPHH Dây Cáp điện Taya Việt Nam, trở thành thành viên tập đồn Taya (Taya Group) Thương hiệu Dây Cáp điện Taya thức vào thị trường nước xuất - Đầu tháng 3/2003, Cơng ty chọn Hải Dương để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất dây cáp điện với tổng vốn đầu tư dự án 10.000.000 USD Cơng ty nâng tổng vốn đầu tư đăng ký lên 21.444.240 USD vốn pháp định 13.114.072 USD theo Giấy phép Đầu tư Điều chỉnh số 414/GPĐC1-BKH-KCN-ĐN - Ngày 1/1/2005, nhà máy Hải Dương thức vào hoạt động 1.1.2 Chuyển đổi sở hữu thành Cơng ty cổ phần Trên sở Nghị định số 38/2003/NĐ-CP phủ Việt Nam ban hành ngày 15 tháng năm 2003 việc cho phép thực thí điểm chuyển đổi số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thành cơng ty cổ phần Thơng tư liên tịch Bộ kế hoạch – Đầu tư Bộ tài số 08/2003/TTLT-BKH- BTC ngày 29 tháng 12 năm 2003 hướng dẫn thực Nghị định 38/2003/NĐ-CP Cơng ty CPHH dây Cáp điện Taya Việt Nam thơng qua đơn vị tư vấn Cơng ty cổ phần Chứng khốn Bảo Việt xây dựng nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi lên Bộ Kế Hoạch Đầu tư Ngày 7/10/2005, Cơng ty thức chuyển sang hoạt động hình thức Cơng ty cổ phần theo Giấy phép Đầu tư điều chỉnh số 414 CPH/GP Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp với số vốn cổ phần duyệt 182.676.270.000 đồng 1.1.3 Niêm yết: Taya Việt Nam Ủy ban Chứng khốn nhà nước (SSC) thức cấp Giấy phép niêm yết cổ phiếu số 40/UBCK-GPNY ngày 2/12/2005 Theo cổ phiếu Taya Việt Nam thức giao dịch Trung tâm Giao dịch Chứng khốn TP HCM vào ngày 15 tháng 02 năm 2006 Tổng số lượng cổ phiếu phép niêm yết 3.653.480 cổ phần 1.1.4 Các kiện khác - Ngày 25/6/2005, Đại hội đồng cổ đơng thành lập Cơng ty Cổ phần Dây Cáp điện Taya Việt Nam tổ chức Khách sạn Legend số 2A – 4A đường Tơn Đức Thắng, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh 1.2 Q trình phát triển 1.2.1 Ngành nghề kinh doanh - Sản xuất loại dây điện: dây cáp điện hạ 600-1000V, cáp điện lực XLPE 600V, cáp điện lực có giáp sợi thép, băng nhơm, băng đồng, dây đồng trần đơn xoắn, cáp điều khiển, loại dây mềm, dây điện dùng ơtơ Báo cáo thường niên năm 2005 Cơng ty CP Dây Cáp điện Taya Việt Nam - Các loại dây điện từ: dây điện từ PEW (dây tráng men PE), dây ...850 từ Tiếng anh cơ bản Sau đây là danh sách 850 từ tiếng Anh cơ bản, đây là những từ vựng tối thiểu để có thể diễn đạt được ý muốn của mình. Người mới học tiếng Anh nên nắm vững, sử dụng nó thật thành thạo, coi đó là cơ sở cần thiết cho thực hành tiếng Anh. Muốn tự học nhanh hay dạy ai nhanh để sử dụng khi đi công tác ở nước ngoài gấp, thiết nghĩ cũng nên nắm được 850 từ tiếng Anh này (cần cố gắng phát âm cho đúng, nhất là trọng âm). Theo kinh nghiệm của tôi thì trước khi học vào những vấn đề chi tiết thì trước tiên phải có cái nhìn tổng thể. Nghĩa là về sơ bộ 850 từ đó là gì, thuộc những loại từ gì, động từ, danh từ, tính từ, trạng từ . A. OPERATIONS - 100 words 100 từ về thao tác, hành động. Trong đó có 18 động từ và 20 giới từ, trạng từ. come, get, give, go, keep, let, make, put, seem, take, be, do, have, say, see, send, may, will, about, across, after, against, among, at, before, between, by, down, from, in, off, on, over, through, to, under, up, with, as, for, of, till, than, a , the, all, any, every, little, much, no, other, some, such, that, this, I , he, you, who, and, because, but, or, if, though, while, how, when, where, why, again, ever, far, forward, here, near, now, out, still, then, there, together, well, almost, enough, even, not, only, quite, so, very, tomorrow, yesterday, north, south, east, west, please, yes . B. THINGS I. 400 General words 400 từ có tính chất chung account, act, addition, adjustment, advertisement, agreement, air, amount, amusement, animal, answer, apparatus, approval, argument, art, attack, attempt, attention, attraction, authority, back, balance, base, behavior, belief, birth, bit, bite, blood, blow, body, brass, bread, breath, brother, building, burn, burst, business, butter, canvas, care, cause, chalk, chance, change, cloth, coal, color, comfort, committee, company, comparison, competition, condition, connection, control, cook, copper, copy, cork, cotton, cough, country, cover, crack, credit, crime, crush, cry ,current, curve, damage, danger, daughter, day, death, debt, decision, degree, design, desire, destruction, detail, development, digestion, direction, discovery, discussion, disease, disgust, distance, distribution, division, doubt, drink, driving, dust, earth, edge, education, effect, end, error, event, example, exchange, existence, expansion, experience, expert, fact, fall, family, father, fear, feeling, fiction, field, fight, fire, flame, flight, flower, fold, food, force, form, friend, front, fruit, glass, gold, government, grain, grass, grip, group, growth, guide, harbor, harmony, hate, hearing, heat, help, history, hole, hope, hour, humor, ice, idea, impulse, increase, industry, ink, insect, instrument, insurance, interest, invention, iron, jelly, join, journey, judge, jump, kick, kiss, knowledge, land, language, laugh, law, lead, learning, leather, letter, level, lift, light, limit, linen, liquid, list, look, loss, love, machine, man, manager, mark, market, mass, meal, measure, meat, meeting, memory, metal, middle, milk, mind, mine, minute, mist, money, month, morning ,mother, motion, mountain, move, music, name, nation, need, news, night, noise, note, number, observation, offer, oil, operation, opinion, order, organization, ornament, owner, page, pain, paint, paper, part, paste, payment, peace, person, place, plant, play, pleasure, point, poison, polish, porter, position, powder, power, price, print, process, produce, profit, property, prose, protest, pull, punishment, purpose, push, quality, question, rain, range, rate, ray, reaction, reading, reason, record, regret, relation, religion, representative, request, respect, rest, reward, rhythm, rice, river, road, roll, room, rub, rule, run, salt, sand, scale, science, sea, seat, secretary, selection, self, sense, servant, sex, shade, shake, shame, shock, side, sign, silk, silver, sister, size, sky, sleep, slip, slope, smash, smell, smile, smoke, sneeze, snow, soap, society, son, song, sort, sound, soup, space, 900 Basic English Sentences1 Hello.2 Good morning.3 I’m John Smith.4 Are you Bill Jones?5 Yes, I am.6 How are you?7 Fine, Thanks.8 How is Helen?9 She’s very well, thank you.10 Good afternoon, Mr. Green.11 Good evening, Mrs. Brown.12 How are you this evening?13 Good night, John.14 Good bye, Bill.15 See you tomorrow.16 Come in, please. 17 Sit down.18 Stand up, please.19 Open your book, please.20 Close your book, please.21 Don’t open your book.22 Do you understand?23 Yes, I understand.24 No, I don’t understand.25 Listen and repeat.26 Now read, please.27 That’s fine.28 It’s time to begin.29 Let’s begin now.30 This is Lesson One.31 What’s this?32 That’s a book.33 Is this your book?34 No, that’s not my book.35 Whose book is this?36 That’s your book.37 And what’s that?38 Is that a book?39 No, it isn’t.40 It’s a pencil.41 Is it yours?42 Yes, it’s mine.43 Where’s the door?44 There it is.45 Is this book his?46 What are these?47 Those are books.48 Where are the books?49 There they are.50 These are my pencils.51 Where are your pens?52 They’re over there.53 Are these your pens?54 Yes, they are.55 Those are mine.56 These are your books, aren’t they?57 No, they aren’t.58 They’re not mine.59 These are mine, and those are yours.60 Those aren’t your pens, are they?61 Who are you?62 I’m a student.63 Who is that over there?64 He’s a student, too.65 Is that lady a student?66 No, she isn’t.67 Those men aren’t students, either.68 Am I your teacher?69 Yes, you are.70 That man is a teacher, isn’t he?71 Yes, he is.72 Who are those people?73 Maybe they’re farmers.74 Aren’t they students?75 I really don’t know.76 What’s your name?77 My name is Jones.78 What’s your first name?79 My first name is Bill.80 How do you spell your last name?81 Jones. J-O-N-E-S.82 What’s your friend’s name?83 His name is John Smith.84 John and I are old friends.85 Are you John’s brother?86 No, I’m not.87 This is Mr. Jones.88 How do you do?89 Mrs. Jones, this is Mr. John Smith.90 Very pleased to meet you.91 What day is today?92 Today is Monday.93 What day was yesterday?94 Yesterday was Sunday.95 What day is tomorrow?96 What month is this?97 This is January.98 Last month was December, wasn’t it?99 Yes, it was.100 What month is next month?101 I was in the hospital for several weeks.102 Where were you on Tuesday?103 You were here in February, weren’t you?104 No, I wasn’t.105 Your friend was here a week ago, wasn’t he?106 Do you have a book?107 Yes, I do.108 You have a radio, don’t you?109 No, I don’t.110 I don’t have a phonograph, either.111 Does this radio belong to you?112 Yes, I think it does.113 How many sisters and brothers do you have?114 Don’t you have my hat?115 Yes, I have both your hat and your coat.116 Does John have a yellow pencil?117 Yes, he does.118 He has a radio, doesn’t he?119 No, he doesn’t have one.120 He already has a phonograph, but he doesn’t have a radio yet.121 What time is it?122 It’s two o’clock.123 It’s a few minutes after two.124 My watch is fast and your watch is slow.125 Excuse me. Can you tell me the correct time?126 No, I can’t.127 I don’t know what time it is.128 I don’t think it’s four o’clock yet.129 It must be about three thirty.130 I get up before six o’clock every day.131 The restaurant doesn’t open until seven forty five.132 Will you be here at ten o’clock tomorrow?133 Yes, I will.134 We’ll be on time, won’t we?135 I hope so.136 What’s the date today?137 Today is November first, nineteen sixty-three.138 When were you born?139 I was born on November first, nineteen thirty-five.140 Today is my birthday.141 My sister was born in nineteen thirty-eight.142 I don’t know the exact date.143 Where were you born?144 I was born in a little town not far from here.145 What do you know about the tenth century?146 I don’t know anything about that.147 Let’s talk about something else.148 Where were you during the month of April last year?149 I don’t remember where I was then.150 Where will you be next year at this time151 What do you want?152 I want a cup of
- Xem thêm -

Xem thêm: BCTN 2005-TAYA.pdf, BCTN 2005-TAYA.pdf,

Hình ảnh liên quan

1.2.2 Tình hình hoạt động và quá trình tăng trưởng vốn - BCTN 2005-TAYA.pdf

1.2.2.

Tình hình hoạt động và quá trình tăng trưởng vốn Xem tại trang 4 của tài liệu.
 Chính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần nên cơ cấu tổ chức và hoạt động phù hợp với mô hình Công ty cổ phần và Luật pháp Việt nam - BCTN 2005-TAYA.pdf

h.

ính thức chuyển sang hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần nên cơ cấu tổ chức và hoạt động phù hợp với mô hình Công ty cổ phần và Luật pháp Việt nam Xem tại trang 6 của tài liệu.
2.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch - BCTN 2005-TAYA.pdf

2.2..

Tình hình thực hiện so với kế hoạch Xem tại trang 6 của tài liệu.
3.1. Báo cáo tình hình tài chính - BCTN 2005-TAYA.pdf

3.1..

Báo cáo tình hình tài chính Xem tại trang 7 của tài liệu.
3.1.3 Những thay đổi về vốn cổ đông - BCTN 2005-TAYA.pdf

3.1.3.

Những thay đổi về vốn cổ đông Xem tại trang 8 của tài liệu.
- Về tình hình kinh doanh của nhàmáy Hải Dương, mức lỗ cao hơn kế hoạch dựkiến là 5,94% trong khi doanh thu của Hải Dương lại vượt kế hoạch đến 6,99% là do nhà máy Hải Dương mới  đi vào sản xuất trong năm 2005 nên chưa thật sự ổn định, các máy móc thiết b - BCTN 2005-TAYA.pdf

t.

ình hình kinh doanh của nhàmáy Hải Dương, mức lỗ cao hơn kế hoạch dựkiến là 5,94% trong khi doanh thu của Hải Dương lại vượt kế hoạch đến 6,99% là do nhà máy Hải Dương mới đi vào sản xuất trong năm 2005 nên chưa thật sự ổn định, các máy móc thiết b Xem tại trang 8 của tài liệu.
Đẩy mạnh các hình thức phát triển thương hiệu của Công ty, Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông - BCTN 2005-TAYA.pdf

y.

mạnh các hình thức phát triển thương hiệu của Công ty, Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông Xem tại trang 9 của tài liệu.