0

ke hoach tang tiet hoa 9

44 31 0
  • ke hoach tang tiet hoa 9

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 16:29

QUI ĐỊNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰMã tài liệu: NS – 05 – BM04Phiên bản: Ver 1.0Ngày ban hành: 15/02/08KẾ HOẠCH CHI TIẾT TẬP SỰBộ phận thực tập:……………………Từ ngày…./… /2008 – đến ngày…./… /2008Stt Nội dung tập sự Thời gianNgười hướng dẫnKết quả cần đạt Ghi chúNgày tháng năm 2008Người lập TP. nhân sự Quản lýTrường em http://truongem.com PHỊNG GD-ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS SUỐI NGƠ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập -Tự do- Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY NÂNG CAO MƠN: HĨA HKI TUẦN TIẾT 6 7 8 10 11 12 10 13 14 11 15 16 12 17 18 13 19 20 14 21 22 15 23 24 20 23 24 21 22 23 HKII 24 25 26 27 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 NH :2014-2015 NỘI DUNG GHI CHÚ Chất –Ngun tử Ngun tố hóa học Đơn chất –Hợp chất –Phân tử Cơng thức hóa học Hóa trị Phản ứng hóa học Định luật bảo tồn khối lượng Phương trình hóa học Phương trình hóa học (tt) Tỉ khối chất khí Tính theo cơng thức hóa học Ơn tập học kì I Tính theo phương trình hóa học Tính theo phương trình hóa học(tt) Tính chất oxi Sự oxi hóa -phản ứng hóa hợp oxit Phản ứng phân hủy Tính chất -ứng dụng hidro Phản ứng 38 Trường em http://truongem.com 28 29 30 31 32 33 34 35 DUYỆT CỦA HT 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Nước axit Bazo Muối Dung dịch Nồng độ dung dịch Nồng độ dung dịch(TT) Ơn tập HKII DUYỆT CỦA TỔ CM GVBM Lê Thò Thu Huấn Trường em http://truongem.com PHỊNG GD-ĐT TÂN CHÂU TRƯỜNG THCS SUỐI NGƠ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc lập -Tự do- Hạnh phúc KẾ HOẠCH DẠY TĂNG TIẾT MƠN: HĨA TUẦN HKI 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 HKII 24 25 26 27 TIẾT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 NH :2014-2015 NỘI DUNG TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA OXIT GHI CHÚ MỘT SỐ OXIT QUAN TRỌNG TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA AXIT MỘT SỐ AXIT QUAN TRỌNG TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA BAZO MỘT SỐ BAZO QUAN TRỌNG TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA MUỐI MỘT SỐ MUỐI QUAN TRỌNG MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VƠ CƠ TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA KIM LOẠI SẮT NHƠM NHƠM AXIT CACBONIC VÀ MUỐII CACBONAT BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUN TỐ HĨA HỌC KHÁI NIỆM VỀ HỢP CHẤT HỮU CƠ CẤU TẠO PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ METAN ETILEN AXETILEN BENZEN Trường em http://truongem.com 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 RƯỢU ETYLIC AXIT AXETIC MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN –RƯỢU RTILIC AXITAXETIC CHẤT BÉO GLUCOZO SACCAROZO TINH BOT -XENLULOZO ƠN TÂP HKII Suối Ngơ : 12/9/2014 DUYỆT CỦA HT DUYỆT CỦA TỔ CM GVBM Lê Thò Thu Huấn Trường em http://truongem.com KẾ HOẠCH DẠY PHỤ ĐẠO MƠN: HĨA HKI HKII TUẦN TIẾT NỘI DUNG Oxit Axit Một số axit quan trọng Bazo Muối 10 Mối quan hệ loại hợp chất vơ 11 Tính chất kim loại 12 Dãy hoạt động kim loại 13 Nhơm 14 10 Sắt 15 11 Ôn tập HKI 16 12 Ôn tập HKI 20 12 Clo 21 13 Axit cacbonic muối cacbonat 22 14 Bảng tuần hồn ngun tố hóa học 23 15 Ơn tập chương 24 16 Khái niệm hợp chất hưu 25 17 Cấu tạo phân tử hợp chất hưu 26 18 Metan 27 19 Etilen 28 20 Axetilen 29 21 Benzen 30 22 Rượu etilic 31 23 Axitaxetic 32 24 Mối liên hệ etilen, rượu etilic axit axetic 33 25 Chất béo 34 26 Glucozo 35 27 Ơn tập HKII DUYỆT CỦA HT DUYỆT CỦA TỔ CM GHI CHÚ GVBM Lê Thò Thu Huấn Trường em http://truongem.com TUẦN 5: TIẾT 1: OXIT A MỤC TIÊU: Kiến thức :Học sinh cần nắm vững tính chất hóa học oxit ba zơ, oxit axit, phân loại oxit sở tính chất hóa học oxit, hiểu thêm oxit lưỡng tính oxit trung tính Kĩ năng: Rèn luyện cho học sinh kỹ làm tập định tính, định lượng, số tập nâng cao sở tính chất hóa học oxit Thái độ : giáo dục tính cẩn thẩn lòng u thích mơn B.NƠI DUNG I LÍ THUYẾT Phân loại oxit tính chất hóa học oxit: 1) Oxit ba zơ: Thí dụ: K2O ; CaO ; Fe2O3 - Tính chất hóa học (3 tính chất - SGK hóa học lớp 9) - Tính chất đặc trưng: oxit bazơ + ddaxit  → muối + nước BaO(r) + 2HCl (dd)  → BaCl2 (dd) + H2O 2) Oxit axit: Thí dụ: SO3 ; CO2 ; P2O5 - Tính chất hóa học (3 tính chất - SGK hóa học lớp 9) - Tính chất đặc trưng: oxit axit + dd bazơ  → muối + nước CO2 + 2NaOH  → Na2CO3 + H2O + NaOH (dd)  → NaHCO3 (dd) CO2 (k) 3) Oxit lưỡng tính: Thí dụ: Al2O3 ; ZnO ; Cr2O3 - Mỗi oxit lưỡng tính có axit ba zơ tương ứng Al2O3 ba zơ tương ứng Al(OH)3 nhơm hiđroxit Al2O3 axit tương ứng HAlO2 (axit aluminic) - Tính chất hóa học: oxit lưỡng tính + dd bazơ  → muối + nước oxit lưỡng tính + dd axit  → muối + nước Al2O3 (r) + 6HCl (dd)  → 2AlCl3 (dd) + 3H2O Al2O3 (r) + 2NaOH (dd)  → 2NaAlO2(dd) + H2O 4) Oxit trung tính (hay oxit khơng tạo muối) CO ; NO ; N2O - khơng tác dụng với dd axit Oxit trung tính - khơng tác dụng với dd bazơ - khơng tác dụng với nước II BÀI TẬP Chọn phương án 1) Oxit axit oxit tác dụng với A.Nước tạo thành axit B.Dung dịch ba zơ tạo thành muối nước C.Oxit ba zơ tạo thành muối D.Cả A, B, C Trường em http://truongem.com 2) Khí cacbon oxit có lẫn tạp chất cacbon đioxit lưu huỳnh đioxit Chọn hóa chất rẻ tiền để loại bỏ tạp chất là: A Dung dịch natri hiđroxit B Dung dịch canxi hiđroxit C Dung dịch kali hiđroxit D Dung dịch bari hiđroxit 3) Có oxit màu trắng: MgO ; Al2O3 ; Na2O Có thể nhận biết chác chất thuốc thử sau khơng A Chỉ dùng nước B Chỉ dùng dung dịch axit C Chỉ dùng dung dịch kiềm D Dùng đồng thời dung dịch axit dung dịch kiềm 4) Cho phương trình phản ứng sau: 2NaOH (dd) + X  → 2Y + H2O X,Y phải : A H2SO4 ; Na2SO4 B N2O5 ; NaNO3 C HCl ; NaCl D HNO3 ; NaNO3 5) Dãy oxit tác dụng với dung dịch NaOH sinh muối nước A CuO ; ZnO ; SO3 ; CO2 B Fe2O3 ; CO2 ; ... Đề án kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội Đề án kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hộiĐề tài: Kế hoạch tăng trởng kinh tế thời kỳ 2001-2005 ở Việt nam và các giải pháp thực hiện Lời giới thiệu. Sau hơn 10 năm đổi mới đời sống kinh tế xã hội của nớc ta đã có đợc những bớc chuyển biến rất rõ nét, cùng với việc đổi mới cơ chế quản lý, Nhà n-ớc đã sử dụng ngày càng tốt hơn hệ thống chính sách kinh tế và công tác KHH trong quá trình điều hành nền kinh tế. Không nh ở các nớc, ở Việt Nam công tác KHH vẫn đợc coi trọng và ngày càng đặt ra các yêu cầu mới để đáp ứng đợc những đòi hỏi của nền kinh tế trong điều kiện mới. Trong hệ thống KHH vĩ mô của nhà nớc thì KHHTTKT là bộ phận kế hoạch mục tiêu quan trọng nhất. Để tìm hiểu rõ hơn về công tác KHH nói chung và KHTTKT của Việt nam nói riêng em đã chọn đề tài:KHTTKT thời kỳ 2001-2005 của Việt nam và các giải pháp thực hiện.Trong đề án này em chia nội dung thành ba phần chính:Phần 1 : Sự cần thiết của KHHTTKT trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.Phần 2 : Thực trạng của việc thực hiện kế hoạch tăng trởng kinh tế ở Việt nam thời kỳ 1996-2000.Phần 3 : Kế hoạch TTKT của Việt nam thời kỳ 2001-2005 và các giải pháp thực hiện.Em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Ngô Thắng Lợi đã hớng dẫn và giúp đỡ để em có thể hoàn thành đợc đề án này. Trong bài viết này còn rất nhiều sai sót,xin thầy giúp đỡ và chỉ dậy thêm. Em xin chân thành cảm ơn.Phần I Kế hoạch tăng trởng kinh tế thời kỳ 2001-2005 của Việt nam và các giải pháp thực hiện1 Đề án kế hoạch hoá phát triển kinh tế xã hội Sự cần thiết của kế hoạch hoá tăng trởng kinh tế trong quá trình phát triển kinh tế xã hộiI . Kế hoạch tăng trởng kinh tế và vị trí vai trò, nhiệm vụ của nó trong quá trình phát triển kinh tế xã hội.1. Một số khái niệm cơ bản.- Khái niệm: Tăng trởng kinh tế ( TTKT )Tăng trởng kinh tế là sự tăng lên về quy mô khối lợng sản xuất và dịch vụ thực hiện trong nền kinh tế quốc dân trong một khoảng thời gian nhất định.Tăng trởng kinh tế đợc thể hiện thông qua một số chỉ tiêu nh: Mức tăng tr-ởng kinh tế, tốc độ tăng trởng kinh tế và đợc đo lờng bằng một số tiêu thức nh: Tổng quy mô Đề án môn họcĐánh giá tình hình thực hiện kế hoạch tăng trưởng kinh tế 2006-2010 tỉnh Sơn La Lời mở đầuXu thế chung hiện nay của các nước trên thế giới đều tiến tới áp dụng cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước. Tuy dung lượng kết hợp hai yếu tố điều tiết này không giống nhau nhưng KHH (Kế hoạch hóa) với tư cách công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế quốc dân hiện nay được khẳng định là yếu tố không thể thiếu được nhằm thực hiện có hiệu quả sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế thị trường. Việt Nam có lịch sử áp dụng cơ chế KHH tập trung ngay sau khi hòa bình lập lại (1955) cho đến thập niên 80. Qúa trình sau đó chúng ta liên tục có những bước đổi mới vận dụng linh hoạt cơ chế KHH tập trung phù hợp với các điều kiện mới. Hiện nay nước ta đang trong giai đoạn chuyển đổi từ KHH tập trung sang KHH định hướng phát triển và đổi mới KH (kế hoạch) 5 năm được xem là vấn đề trung tâm. KH 5 năm sẽ không chỉ bao gồm những nội dung về tăng trưởng kinh tế mà phải giải quyết được cả những vấn đề xã hội, môi trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững. Tuy nhiên trong đó thì KH tăng trưởng kinh tế vẫn được coi là tiền đề, cơ sở để từ đó có thể xây dựng các chỉ tiêu xã hội và môi trường, và việc thực hiện KH tăng trưởng thành công cũng là điều kiện tiên quyết để giải quyết các vấn đề đó. Được coi là một trong những tỉnh có tiềm năng lớn nhưng nền kinh tế còn hết sức yếu kém Sơn La trên con đường phát triển hội nhập với sự phát triển chung của cả nước sẽ cần phải thực hiện tốt chiến lược, cũng như KH 5 năm phát triển kinh tế xã hội của mình. Trong giới hạn khả năng của bản thân, Em xin đóng góp một góc nhìn về việc: “Đánh giá tình hình thực hiện KH tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006-2010 tỉnh Sơn La”. Giai đoạn 2006-2010 là một giai đoạn có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Sơn La khi mà công trình thủy điện Sơn La_công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á đang đi vào giai đoạn hoàn thành, đặt tỉnh trước thách thức rất lớn trong việc vừa phải thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy thuỷ điện Sơn La vừa phải hoàn thành công tác di dân tái định cư tại các lòng hồ thủy điện.Phần I: Những vấn đề lý luận chung.A. Kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế và vai trò của kế hoạch hóa tăng trưởng kinh tế trong công tác hoạch định phát triển kinh tế -xã hội.1. Các khái niệm.Trước tiên, xin được nhắc lại một số khái niệm liên quan như sau:KH 5 năm: Kh 5 năm là sự cụ thể hóa các chiến lược và quy hoạch phát triển trong lộ trình phát triển dài hạn của đất nước. Nó xác định các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, nâng cao phúc lợi xã hội trong thời kỳ 5 năm và xác định các cân đối, các chính sách phân bổ nguồn lực, vốn cho các chương trình phát triển của khu vực kinh tế Nhà nước và khuyến khích sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân.KH hóa tăng trưởng kinh tế: KH hóa tăng trưởng kinh tế là một bộ phận của hệ thống KH hóa phát triển, nó xác định các mục tiêu gia tăng về quy mô sản xuất và dịch vụ của nền kinh tế trong thời kỳ KH và các kế hoạch tăng trởng và giải pháp thực hiện kế hoạch tăng tr-ởng kinh tế 5 năm 2001 - 2005 ở Việt Nam (Đề án kế hoạch hoá)Ch ơng I Nội dung của kế hoạch tăng trởngI. Vai trò của kế hoạch tăng trởng trong hệ thống kế hoạch Kinh tế quốc dân1. Nội dung của kế hoạch1.1. Khái niệmKế hoạch hoá vĩ mô nền kinh tế quốc dân là phơng thức quản lý nền kinh tế của Nhà nớc theo mục tiêu. Nó thể hiện bằng những mục tiêu định hớng phát triển kinh tế - xã hội phải đạt đợc trong một khoảng thời gian nhất định của một quốc gia và những giải pháp chính sách, những cân đối vĩ mô cần thiết nhằm đạt đợc mục tiêu đặt ra một cách có hiệu quả cao nhất.Kế hoạch hoá không chỉ làm lập kế hoạch mà còn là quá trình tổ chức, thực hiện và theo dõi, đánh giá kết quả. Lập kế hoạch là lựa chọn một trong những phơng án hoạt động cho tơng lai của toàn bộ hay từng bộ phận của nền kinh tế. Còn tổ chức theo dõi và thực hiện đợc thể hiện bằng hệ thống các chính sách áp dụng trong thời kỳ kế hoạch xem nh là những cam kết của Chính phủ đối với hệ thống kinh tế.1.2. Bản chất:Có thể kết luận rằng: Kế hoạch hoá đứng về mặt bản chất là giống nhau với mọi nền kinh tế. Nhng nội dung và hình thức biểu hiện là khác nhau trong các phơng thức sản xuất khác nhau. Cần phân biệt hai loại hình kế hoạch hoá sau đây:- Thứ nhất: Kế hoạch tập trung. Đây là kế hoạch tập trung phân phối nguồn lực bằng hệ thống các quyết định của cấp lãnh đạo, nó thể hiện ở tính chất pháp lệnh, tính hiện vật và tính chất cấp phát - giao nộp trong hệ thống chỉ tiêu và chỉ đạo công tác kế hoạch.- Thứ hai: Là kế hoạch hoá phát triển. Đây là sự tác động của Chính phủ vào nền kinh tế vĩ mô thông qua việc thiết lập một cách chủ động mối quan hệ khả năng với các mục đích nhằm đạt đợc các mục tiêu đặt ra bằng việc sử dụng 1hiệu quả nguồn tiềm năng hiện có. Kế hoạch phát triển đợc xem là công nghệ của sự lựa chọn các hoạt động hợp lý và tối u. Trong đó chủ yếu là:- Lựa chọn, sắp xếp, sử dụng nguồn lực khan hiếm.- Đa ra các định hớng phát triển.- Xác định các cơ chế chính sách điều tiết vĩ mô.Một kế hoạch nh trên là kế hoạch tầm vĩ mô, kế hoạch hớng dẫn và kế hoạch dớng dạng và các chính sách, kế hoạch nh vậy phải đợc tiếp cận theo hình thức từ trên xuống.Sự khác nhau cơ bản giữa kế hoạch hoá tập trung và kế hoạch hoá phát triển thể hiện: Một bên là tính cỡng chế còn bên kia là tính thuyết phục. Trong khi mục tiêu của kế hoạch khỏi đi lạc với mục tiêu tăng trởng ổn định bằng những cung cụ chính sách năng động và gián tiếp thì kế hoạch hoá tập trung không chỉ tạo ra một loạt các mục tiệu cụ thể thể hiện quá trình phát triển kinh tế mong muốn mà còn cố gắng thực hiện kế hoạch của mình bằng việc khống chế trực tiếp những hoạt động của toàn bộ nền kinh tế quốc dân.1.3. Vai tròKế hoạch hoá phát triển là kế hoạch ở tầm vĩ mô, kế hoạch mang tính h-ớng dẫn và thể hiện dới dạng các chính sách phát triển. Một kế hoạch nh vậy sẽ phải thực hiện đợc các chức năng cơ bản sau đây:1.3.1. Điều tiết, phối hợp, ổn định kinh tế vĩ môTrên phơng diện 1 1= ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA KINH TẾ - TIỂU LUẬN MÔN KẾ HOẠCH HÓA PHÁT TRIỂN LẬP KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2018 CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ HỌC GVHD: Th.s Phạm Mỹ Duyên SVTH: Trần Thị Thu Huyền K114010025 Nguyễn Hoàng Thanh K114010065 Trần Thị Thúy K114010075 Võ Anh Trí K114010082 Phan Ngọc P Trinh K114010083 TP.HCM, tháng năm 2014 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT KHOA KINH TẾ - TIỂU LUẬN MÔN KẾ HOẠCH HÓA PHÁT TRIỂN LẬP KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2018 CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ HỌC GVHD: Th.s Phạm Mỹ Duyên SVTH: Trần Thị Thu Huyền K114010025 Nguyễn Hoàng Thanh K114010065 Trần Thị Thúy K114010075 Võ Anh Trí K114010082 Phan Ngọc P Trinh K114010083 TP.HCM, tháng năm 2014 5 LỜI CẢM ƠN  Đầu tiên, nhóm thực đề tài xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cô ThS TP.HCM, tháng năm 2014 8Phạm Mỹ Duyên giúp đỡ nhóm trình thực đề tài cô bảo 9hướng dẫn tận tình cho kiến thức lý thuyết, kỹ 10lập kế hoạch, cách giải vấn đề … Cô người truyền động lực 11thành viên nhóm, giúp nhóm hoàn thành tốt giai đoạn thực đề tài 12 Cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thư viện trường Đại học Kinh tế - 13Luật tạo điều kiện thuận lợi giúp nhóm sinh viên khác hoàn 14thành đề tài tiểu luận 15 Chân thành cảm ơn đến bạn lớp hỗ trợ để hoàn thành 16tốt công việc giao 17 Tôi xin chân thành biết ơn tận tình dạy dỗ tất quý thầy cô Khoa 18Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế- Luật – Đại học Quốc gia TPHCM 19 Lời cảm ơn chân thành sâu sắc, nhóm thực đề tài xin gửi đến gia 20đình, sát cánh động viên giai đoạn khó khăn 21 22 23 24 25 26 27 TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng năm 2014 Nhóm thực đề tài 28 29 NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC ĐỀ TÀI 54 55 56 STT DANH SÁCH NHÓM CÔNG VIỆC Trần Thị Thu Huyền Tìm tài liệu viết chương Nguyễn Hoàng Thanh Tổng hợp, chỉnh sửa ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH Tốt Tốt word+powerpoint ,tìm tài liệu , viết chương +4, 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 Trần Thị Thúy thuyết trình Tìm tài liệu + viết chương Tốt Võ Anh Trí Làm power point , thuyết Tốt Phan Ngọc Phương trình Tìm tài liệu viết phần Tốt Trinh mở đầu , kết luận 68 MỤC LỤC 69 DANH MỤC CÁC BẢNG 70 DANH MỤC BIỂU ĐỒ 71 MỞ ĐẦU 72CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG 73TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1995-2013 74CHƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM 75GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 35 76CHƯƠNG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TỶ LỆ VỐN ĐẦU TƯ TRÊN GDP Ở 77VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2018 46 78CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG 79KINH TẾ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2014-2018 .55 80 KẾT LUẬN .63 81 PHỤ LỤC 64 82 [10] 67 83 67 84 [11] 67 85 68 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO .69 87 Tiếng việt 69 88 72 89 90 91 DANH MỤC CÁC BẢNG 92Bảng 1.1 Bảng thống kê GDP tốc độ tăng trưởng GDP Việt Nam từ năm 931995 đến năm 2013 ( Tính theo giá só sánh năm 1994 )[9] 94Bảng 1.2 Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo khu vực kinh tế Việt Nam giai 95đoạn 1995-2000 10 96Bảng 1.3 Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo khu vực kinh tế Việt Nam giai 97đoạn 2001-2005 ( Đơn vị : % ) 16 98Bảng 1.4 Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo khu vực kinh tế Việt Nam giai 99đoạn 2006-2010 ( Đơn vị : % ) 17 100Bảng 1.5 Tốc độ tăng trưởng GDP phân theo khu vực kinh tế Việt Nam giai 101đoạn 2011-2013 ( Đơn ...Trường em http://truongem.com 28 29 30 31 32 33 34 35 DUYỆT CỦA HT 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Nước axit Bazo Muối Dung dịch Nồng độ dung dịch... HỮU CƠ METAN ETILEN AXETILEN BENZEN Trường em http://truongem.com 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 RƯỢU ETYLIC AXIT AXETIC MỐI LIÊN HỆ GIỮA ETILEN –RƯỢU... 11 12 13 14 15 20 21 22 23 HKII 24 25 26 27 TIẾT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 NH :2014-2015 NỘI DUNG TÍNH CHẤT HĨA HỌC CỦA OXIT GHI
- Xem thêm -

Xem thêm: ke hoach tang tiet hoa 9,

Hình ảnh liên quan

21 25 BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUYÊN TỐ HĨA HỌC - ke hoach tang tiet hoa 9

21.

25 BẢNG TUẦN HỒN CÁC NGUYÊN TỐ HĨA HỌC Xem tại trang 3 của tài liệu.
22 14 Bảng tuần hồn các nguyên tố hĩa học - ke hoach tang tiet hoa 9

22.

14 Bảng tuần hồn các nguyên tố hĩa học Xem tại trang 5 của tài liệu.