0

Hướng dẫn tóm tắt sử dụng megastat cho thống kê khoa học ra quyết định

16 972 0
  • Hướng dẫn tóm tắt sử dụng megastat cho thống kê khoa học ra quyết định

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 15:57

Hướng Dẫn Tóm Tắt Sử Dụng Megastat (Tài liệu kèm theo môn học Thống Kê Khoa Học Quyết Định) Cài đặt Megastat: Nếu anh chị dang sử dụng Office (word, excel) 2007, anh chị dùng file megastat 2007 để cài đặt Anh chị cần nhấp chuột vào biểu tượng file cài đặt megastat (có phần mở rộng exe) nhấp vào “next” kết thúc “finish” Sau cài đặt megastat xong, anh chi cần chạy add-ins excel để bắt đầu sử dụng megastat Để chạy add-ins, anh chị dùng office 2007, theo hướng dẫn sau đây: Trong hình excel, chọn nút office button bên góc trên, bên trái hình Sau “Excel options” phía cửa sổ mở Sau chọn add-ins (nhấp đúp chuột vào add-ins) để mở lựa chọn “Excel Add-ins” Nhấn vào nút có chữ “GO” để mở cửa sổ lựa chọn add-ins Bây chọn vào hộp hiển thị megastat addins nhấn OK Khi megastat tích hợp vào Excel Trên menu Excel có add-ins, nhấn vào thấy megastat xuất Chương 3: Phương pháp đồ thị a Khi có biến định tính - Lập bảng phân phối tần suất: Frequency Distribution/qualitative + Nhập cột số liệu vào “input range”, nhập giá trị định tính (được copy vào cột Excel) vào ô “specification range”, nhấn OK + Với bảng tần suất, dùng công cụ đồ thị Excel để vẽ đồ thị “pie” b Khi có biến định tính - Lập bảng tiếp liên (cross tabulation) Chi-square/crosstab – Crosstabulation + Nhập cột liệu định tính dãy giá trị vào ô tương ứng giống trường hợp biến định tính Sau chọn percentage of row (phần trăm dòng) phần trăm cột) + Với bảng cross tabulation (không có phần trăm cột dòng) dùng công cụ đồ thị excel (bar column) để vẽ đồ thị nhiều ngang (side by side bả chart) c Khi có biến định lượng - Vẽ đồ thị biểu đồ cột (histogram) Frequency Distribution/quantitative Nhập cột số liệu vào ô ‘input range” để máy tính tự xác định khoảng cách tổ số khoảng - Vẽ đồ thị boxplot: Descriptive statistics/boxplot d Xét quan hệ biến định lượng - Vẽ đồ thị rải điểm: Regression/Correlation – Scatter plot Nhập số liệu cho biến trục tung (biến phụ thuộc) biến trục hoành (biến độc lập) - Vẽ đồ thị đường (line chart) cho biến theo chuỗi thời gian Dùng đồ thị scatter Excel để vẽ Chương 4: Phương pháp dùng giá trị đặc trưng Descriptive statistics Sau chọn mục tương ứng cần tính toán mean: trung bình mẫu variance : Phương sai, độ lệch chuẩn, median : Trung vị, tứ phân vị, giá trị ngoại lai, mốt, khoảng tứ phân vị CV: hệ số biến thiên Chương 6: Tính xác suất cho phân phối rời rạc: nhị thức, Poisson Probability/Discrete Probability Distribution - Đối với phân phối nhị thức (binomial) chọn Binomial đưa giá trị số phép thử n xác suất thành công p (P(success)) hộp thoại tương ứng - Đối với phân phối Poisson, chọn Poisson rối cần đưa tham số trung bình vào hộp thoại đầu tiên, hộp thoại thư không cần đưa giá trị vào Chương 7: Tính xác suất cho phân phối chuẩn tím giá trị tới hạn Probability/Normal Distribution - Biết giá trị tính xác suất (calculate P given X) Nhập vào giá trị cần tính xác suất (bên trái chọn lower, bên phải chọn upper) vào ô ‘z’ ô ‘x’ Nếu phân phối chuẩn hóa Z để nguyên trung bình độ lệch chuẩn Nếu dùng biến x ban đầu thay trung bình độ lệch chuẩn phân phối chuẩn cho - Biết xác suất tính giá trị Nhập vào xác suất cần tính (chú ý bên phải hay bên trái) Xác suất cần tính có giá trị từ đến Chú ý vẽ hình: muốn nhiều hình chồng lên để nguyên ‘overlay’ - Muốn tìm giá trị z(alpha) Dùng phần “Biết xác suất tính giá trị” sau chọn upper (phần xác suất bên phải alpha) Chương 9: Khoảng tin cậy Confidence Intervals / Sample size - “Confidence Interval – mean”:Ước lượng khoảng tin cậy cho trung binh tổng thể µ + Nhập vào mean (trung bình mẫu), Standard Deviation (độ lệch chuẩn), n + Chọn z biết phuuwong sai, chọn t chưa biết phương sai + Có thể thay đổi confidence level (độ tin cậy) theo ý muốn - “Confidence Interval – p”:Ước lượng khoảng tin cậy cho tỷ lệ p + Nhập vào tỷ lệ p n (chú ý không cần nhập p nhập x số phần tử mẫu mang dấu hiệu xét - “sample size – mean”: Tìm kích thước mầu trường hợp ước lượng trung bình + Nhập vào nửa độ dài khoảng tin cậy E độ lệch chuẩn (có thể thay đổi độ tin cậy) - “sample size – p”: Tìm kích thước mầu trường hợp ước lượng p + Nhập vào sai số E p (nếu chưa biết p dùng giá trị 0.5) Chương 10: Kiểm định giả thiết Hypothesis Test a mean vs hypothezied value: Kiểm định giá trị tham số µ với giá trị giả định - Có cách đưa số liệu vào phần mềm: + data input: Có số liệu ban đầu cột Excel, dùng chuột chọn vào + summary input: Ghi cột Excel thông số: tên biến, trung bình mẫu, độ lệch chuẩn, kich thước mẫu Sau chọn cột vào hộp nhập số liệu (summary input) - Nhập giá trị giả định µ vào hộp có tiêu đề ”hypothezied mean - Chọn Giả thiết đối (alternative) thích hợp: khác, > hay < - Chon kiểm định t kiểm định z (nếu biết phương sai b Proportion vs hypothezied value: Kiểm định giá trị tham số p với giá trị giả định + Nhập giá trị p n vào hộp giá trị quan sá(observed) + Nhập giá trị giả định p vào hộp “hypothezied” + Chọn giả thiết đối “alternative” + Nhấn OK c Compare two independent groups: So sánh tham số µ tổng thể độc lập + Cũng có cách nhập số liệu giống + Mỗi hộp dành cho nhập số liệu biến (Group1 Group2) + Nhập giá trị vào hộp “hypothezied diffrent” + Chọn giả thiết đối thích hợp (Alternative) + Chọn loại kiểm định thích hợp: t-test (pooled variance) trường hợp phương sai tổng thể giả thiết nhau; t-test (unequal variance) trường hợp phuuwong sai tổng thể giả thiết khác nhau; z test trường hợp biết phương sai + Nhấn OK d Paired observations: So sánh tham số µ tổng thể phụ thuộc (before and after) Thực giống trường hợp d e Compare two independent proportions: So sánh tỷ lệ + Nhập p n cho nhóm giống trường hợp nhóm + Để nguyên giá trị cho hộp “hypothezied difference” + Chọn giẩ thiết đối thích hợp + Nhấn OK Chương 11: Phân tích hồi quy - Vẽ đồ thị rải điểm (scatter plot) Correlation/Regression – Sctatter - Tính ma trận hệ số tương quan Correlation/Regression – Correlation matrix - Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Correlation/Regression – Regression Analysis + Nhập biến (các biến) độc lập X vào hộp biến độc lập (independent variables) Chú ý có nhiều biến độc lập chúng phải xắp xếp liền cột Excel chọn toàn cột vào hộp biến độc lập + Nhập biến phụ thuộc vào hộp biến Y + Gõ giá trị X để dự báo cho Y hộp “predictor values” Trước chuyển hộp liền phia sang kiểu “type in predictor values” (gõ vào giá trị X để dự báo) ... vào “input range”, nhập giá trị định tính (được copy vào cột Excel) vào ô “specification range”, nhấn OK + Với bảng tần suất, dùng công cụ đồ thị Excel để vẽ đồ thị “pie” b Khi có biến định tính... side bả chart) c Khi có biến định lượng - Vẽ đồ thị biểu đồ cột (histogram) Frequency Distribution/quantitative Nhập cột số liệu vào ô ‘input range” để máy tính tự xác định khoảng cách tổ số khoảng... (summary input) - Nhập giá trị giả định µ vào hộp có tiêu đề ”hypothezied mean - Chọn Giả thiết đối (alternative) thích hợp: khác, > hay < - Chon kiểm định t kiểm định z (nếu biết phương sai b Proportion
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn tóm tắt sử dụng megastat cho thống kê khoa học ra quyết định , Hướng dẫn tóm tắt sử dụng megastat cho thống kê khoa học ra quyết định ,

Hình ảnh liên quan

+ Với bảng tần suất, dùng công cụ đồ thị của Excel để vẽ đồ thị “pie” - Hướng dẫn tóm tắt sử dụng megastat cho thống kê khoa học ra quyết định

i.

bảng tần suất, dùng công cụ đồ thị của Excel để vẽ đồ thị “pie” Xem tại trang 2 của tài liệu.
+ Với bảng cross tabulation (không có phần trăm cột hoặc dòng) dùng công cụ đồ thị của excel (bar hoặc column) để vẽ đồ thị nhiều thanh ngang (side by side bả chart) - Hướng dẫn tóm tắt sử dụng megastat cho thống kê khoa học ra quyết định

i.

bảng cross tabulation (không có phần trăm cột hoặc dòng) dùng công cụ đồ thị của excel (bar hoặc column) để vẽ đồ thị nhiều thanh ngang (side by side bả chart) Xem tại trang 3 của tài liệu.

Từ khóa liên quan