0

Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội - TOANMATH.com

17 918 12
  • Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội - TOANMATH.com

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:40

Đề ôn tập số 01 : Câu 1: a) Khảo sát hàm số 4 2 4 3y x x= − + . b) Xác định k để phương trình ( ) 2 2 2 2 0x k− − = có số nghiệm nhiều nhất. Câu 2: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol 2 2 2y x x= − + , tiếp tuyến của nó tại M(3;5) và trục tung. Câu 3: Chứng minh rằng với hàm số cosx y e= , ta có y’.sinx + y.cosx + y” = 0(*). Câu 4: Tính tích phân 0 1 cos2A xdx π = + ∫ Đề ôn tập số 02 : Câu 1: a) Khảo sát hàm số 3 2 2 x y x + = + . b) Chứng minh rằng không có tiếp tuyến nào của đồ thị (C) đi qua giao điểm của hai tiệm cận của đồ thị đó. Câu 2: Tìm đạo hàm cấp của hàm số ( ) 2 ( ) ln 1f x x x= + + . Câu 3: Tính tích phân 6 0 1 4sin .cosA x xdx π = + ∫ . Câu 4: Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra do hình phẳng giới hạn bởi đường sau đây khi hình phẳng đó xoay quanh trục Ox: 2 . , 0, 0, 1 x y x e y x x= = = = . Đề ôn tập số 03 : Câu 1: Cho hàm số 3 2 3 3(2 1) 1(1)y x mx m x= − + − + a) Khảo sát hàm số khi m = 1. b) Xác định m sao cho hàm số (1) đồng biến trên tập xác định. c) Xác định m sao cho hàm số (1) có một cực đại và một cực tiểu. Tính tọa độ cực tiểu. Câu 2: Tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số sin 2 -y x x= trên đoạn ; 2 2 π π   −     . Câu 3: Tính tích phân 4 2 6 sin cot dx A x gx π π = ∫ . Câu 4: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol 2 4 3y x x= − + − và các tiếp tuyến của parabol tại các điểm M 1 (0;-3) và M 2 (3;0). Đề ôn tập số 04 : Câu 1: Cho hàm số 4 2 2 2 1(1)( ) m y x mx m C= − + − + a) Biện luận theo m số cực trị của hàm số (1). b) Khảo sát hàm số 4 2 10 9y x x= − + − . c) Xác định m sao (C m ) cắt trục hoành tại bốn điểm có các hoành độ tạo thành một cấp số cộng. Xác định cấp số cộng này. Câu 2: Tính giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2 3 2y x x= − + trên đoạn [ ] 10;10− . Câu 3: Tính thể tích của vật thể tròn xoay sinh ra do các hình phẳng giới hạn bởi các đường y = lnx, x = 1, x = 2, y = 0 khi hình phẳng quay quanh trục Ox. Câu 4: a) Tìm hai số A và B sao cho 2 3 2 1 2 x A B x x x x = + + + + + . b) Tính tích phân 1 2 0 3 2 xdx I x x = + + ∫ . Đề ôn tập số 05 : Câu 1: a) Khảo sát hàm số 2 1 x y x − = + , đồ thị (C). b) Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi (C) và hai trục tọa độ. Cho D quay xoay xung quanh trục Ox, ta sẽ có một vật thể tròn xoay. Tính thể tích vật thể tròn xoay này. Câu 2: Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 4 2sin sin 3 y x x= − trên đoạn [ ] 0; π . Câu 3: Tính tích phân 4 2 0 cos x I dx x π = ∫ . Câu 4: Cho hàm số 1 23 − − = x x y có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số trong từng trường hợp sau: a) Tung độ của tiếp điểm bằng 5/2. b) Tiếp tuyến song song với đường thẳng y = - x + 3. Tr ọng tâm ôn tập : Khảo sát hàm số của 3 lọai hàm số. Các phương pháp tính tích phân. Thực hiện trong hai tuần từ 02/03 đến 14/03/2009. KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG – SỐ PHỨC Họ tên:…………………………………………………… Lớp:…………… Mã đề thi 136 (Điền đáp án vào ô số thứ tự câu hỏi) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 5( z  i )   i Phần ảo số phức liên hợp z z 1 B -1 C D -2 Câu 1: Cho số phức z thoả mãn A 33 1  i  10 Câu 2: Cho số phức z     (1  i )  (2  3i )(2  3i )  Phần thực số phức z i 1  i  A 13 B 32 C 13 D 32 Câu 3: Cho số phức z = a + bi Khi số A Một số thực   z  z 2i C i B D Một số ảo im Câu 4: Cho số phức z  (m  R ) Giá trị m để z lớn  m(m  2i ) A m  B m  1 C m  D m  Câu 5: Môđun số phức z thoả mãn z  (2  i ) z   5i A 17 B 15 C 13 Câu 6: Toạ độ điểm M biểu diễn số phức z  i  A M   2; 1 B M  1; 2  C M   2;1 D 14 D M   2;1 Câu 7: Trong tập hợp số phức C, giá trị biểu thức S   i  i  i3   i 2016 A B -1 C 2017 D -2017 Câu 8: Số phức z thoả mãn z  phần thực z hai lần phần ảo z   i  z  2  i  z   5i  z    5i    A z  2  i B z   i C z    5i D  z   5i     Câu 9: Giả sử A, B theo thứ tự điểm biểu diễn số phức z1  a1  b1i z2  a2  b2i Khi độ dài  véctơ AB A z  z1 B z1  z C z1  z D z  z1 k  9i số thực Khi A  log 3 k 1 i C D Câu 10: Cho số thực k >0 để bình phương số phức z  A B Câu 11: Cho hai số phức z1 , z2 cho z1  z2  3; z1  z2  Môđun số phức z1  z2 A B C D Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp điểm biểu diễn cho số phức z thoả mãn z2 số ảo A Trục hoành B Trục tung C Hai đường thẳng y = ±x D Đường tròn x2 + y2 = 1  i (2  3i ) z    i z z A B C D Câu 14: Biết nghịch đảo số phức z liên hợp Chọn mệnh đề A z  B z  C z số thực D z số ảo Câu 13: Môđun số phức z thoả mãn Câu 15: Trong mặt phẳng phức, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1 = -1 + 3i, z2 = + 5i, z3 = + i Số phức z có điểm biểu diễn điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành A z = + 3i B z = - i C z = + i D z = - 3i Câu 16: Môđun số phức z thoả mãn A B 2i 1  3i z 1i 2i C D Câu 17: Cho số phức z thỏa mãn z   z   3i Tập hợp điểm biểu diễn số phức z là: B Đường thẳng có phương trình x – 5y – = A Đường thẳng có phương trình 2x - 6y+ 12 = D Đường tròn tâm I(1; 2) bán kính R=1 C Đường thẳng có phương trình x - 3y - = Câu 18: Số phức nghịch đảo số phức z = - 3i là: 3 A  B + 3i C  D -1 + 3i i i 2 4 Câu 19: Trên mặt phẳng toạ độ, để tập hợp điểm biểu diễn số phức z nằm phần gạch chéo (kể biên) hình vẽ bên điều kiện z :  1  A z  phần ảo thuộc đoạn  ;   2  1  C z  phần thực thuộc đoạn  ;   2  1  phần ảo thuộc đoạn  ;   2  1  D z  phần thực thuộc đoạn  ;   2 B z  Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy, tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn điều kiện z   2i  đường tròn tâm I có toạ độ A I (1; 2) B I (2; 1) C I (1; 2) D I (1; 2) Câu 21: Trong tập số phức C, cho phương trình z  az  b  ( a, b  R ) nhận số phức z   i làm nghiệm Khi a.b A B -2 C D -4 Câu 22: Cho số phức z thỏa mãn | z   2i | Tập hợp điểm biểu diễn số phức z  i mặt phẳng toạ độ đường tròn có phương trình A (x  2)  (y  1)  C (x  2)  (y  2)2  B (x  2)  (y  1)  D (x  2)  (y  1)  Câu 23: Cho số phức z thoả mãn iz   Giá trị nhỏ z A B C Câu 24: Trong tập số phức C, chọn phát biểu A z  z số ảo B z1  z2  z1  z2 C z2   z 2  ab D D z1  z2  z1  z2 Câu 25: Gọi z1 , z hai nghiệm phức phương trình: z  z   Phần thực số phức   i  z  i  z   A 2 2016 2017 B 22016 C 21008 D 21008 KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG – SỐ PHỨC Họ tên:…………………………………………………… Lớp:…………… Mã đề thi 208 (Điền đáp án vào ô số thứ tự câu hỏi) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Câu 1: Cho hai số phức z1 , z2 cho z1  z2  3; z1  z2  Môđun số phức z1  z2 A B Câu 2: Môđun số phức z thoả mãn C D  i (2  3i ) z    i z z A B C D Câu 3: Biết nghịch đảo số phức z liên hợp Chọn mệnh đề A z  B z số thực C z  D z số ảo 33 1  i  Câu 4: Cho số phức z    (1  i )10  (2  3i )(2  3i )  Phần thực số phức z  i 1  i  A 13 B 32 C 13 D 32 5( z  i )   i Phần ảo số phức liên hợp z z 1 B C D -1 Câu 5: Cho số phức z thoả mãn A -2 Câu 6: Trong tập hợp số phức C, giá trị biểu thức S   i  i  i3   i 2016 A B -1 C 2017 D -2017 im Câu 7: Cho số phức z  (m  R ) Giá trị m để z lớn  m(m  2i ) A m  B m  C m  D m  1 Câu 8: Giả sử A, B theo thứ tự điểm biểu diễn số phức z1  a1  b1i z2  a2  b2i Khi độ dài  véctơ AB A z  z1 B z  z1 C z1  z D z1  z   z  z 2i B Một số ảo C i Câu 9: Cho số phức z = a + bi Khi số A Một số thực D k  9i số thực Khi A  log 3 k 1 i A B C D Câu 11: Trong mặt phẳng Oxy, gọi A, B, C điểm biểu diễn số phức z1 = -1 + 3i, z2 = + 5i, z3 = + i Số phức z có điểm biểu diễn điểm D cho tứ giác ABCD hình bình hành A z = + 3i B z = - 3i C z = + i D z = - i Câu 10: Cho số thực k dương để bình phương số phức z  Câu 12: Gọi z1 , z hai nghiệm phức phương trình: z  z   Phần thực số phức   i  z  i  z   2017 A 21008 B 22016 C 21008 D 22016 Câu 13: Môđun số phức z thoả ... ĐỀ KIỂM TRA GIẢI TÍCH 12 CHƯƠNG 2 Bài 1(2đ): Tính giá trị biểu thức: 8 2 3 0,75 1 5 3log 3 log 5 4 2 1 1 4 ; (0,5) 81 32 A B − − + −     = = + −  ÷  ÷     Bài 2(1đ): Tìm tập xác định của hàm số: 2 3 log ( 5 6)y x x = − + − Bài 3(3đ): Giải các phương trình sau: a. 2 2 log ( 1) log ( 3) 3x x+ + + = ; b. 1 49 7 60 x x − − − = Bài 4(3đ): Giải các bất phương trình sau: a. 2 6 1 1 ; 2 x x− +   <  ÷   b. 3 2 3 log 1 1 x x − ≤ + Bài 5(1đ): Cho hàm số sinx y e = . Chứng minh hệ thức ' '' y . osx .sinx 0c y y − − = ĐỀ SỐ 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NỘI TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH - Lớp 11 Buổi thi: Chiều ngày 02 tháng 10 năm 2014 Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề ( Đề thi gồm 01 trang ) Câu 1 (8,0 điểm). Giải các phương trình sau 1. sin3 cos x x  ; 2. sin2 3cos2 2sin x x x   ; 3. 2 2 2 3 cos cos 3 cos 5 2 x x x    ; 4. cos2 cos sin 0 x x x    . Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 sin 2 2 3cos . A x x   Câu 3 (1,0 điểm). Tìm các giá trị của tham số m để phương trình cos2 sin 1 0 x x m     có nghiệm trên đoạn 3 ; 4 6          . Hết ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ - GIẢI TÍCH LỚP 11 ĐỀ SỐ 1 CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 1 Giải các phương trình lượng giác: 8,00 1 sin3 cos x x  (2 điểm) sin3 cos sin3 sin( ) 2 x x x x      0,5 3 2 2 3 2 2 x x k x x k                  1,0 8 2 ( ) 4 x k k x k                  0,5 2 sin 2 3cos2 2sin x x x   1 3 sin 2 cos2 sin 2 2 x x x    sin(2 ) sin 3 x x     1,0 2 2 2 3 3 ( ) 2 2 2 2 3 9 3 x x k x k k x x k x k                                      1,0 3 2 2 2 3 cos cos 3 cos 5 2 x x x    1 cos2 1 cos6 1 cos10 3 2 2 2 2 x x x       0,5 2cos6 cos4 cos6 0 x x x    0,5 cos6 0 cos6 (2cos4 1) 0 1 cos4 2 x x x x            0,5 12 6 ( ) 6 2 x k k x k                   0,5 4 cos2 cos sin 0 x x x    2 2 cos sin cos sin 0 x x x x      0,5 (cos sin )(cos sin 1) 0 x x x x      0,5 cos sin 0 2 cos( ) 0 ( ) 4 4 x x x x k k              0,5 2 cos sin 1 2 cos 1 ( ) 4 2 2 x k x x x k x k                               0,5 2 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 sin 2 2 3cos A x x   1,0 sin 2 3 cos2 3 A x x   0,25 Ta có: 2 sin 2 3cos2 2 x x     với mọi x   0,25 min 3 2 A   khi 5 sin2 3cos2 2 ( ) 12 x x x k k            0,25 max 3 2 A   khi sin2 3cos2 2 ( ) 12 x x x k k          Ghi chú: Học sinh có thể đưa về sin2 3cos2 3 x x A    . Phương trình có nghiệm trên 2 1 3 ( 3 ) 3 2 3 2 A A           0,25 3 Tìm các giá trị của tham số m để phương trình cos2 sin 1 0 x x m     (1) có nghiệm trên đoạn 3 [ ; ] 4 6    . 1,0 Đặt sin t x  . Ta có phương trình: 2 2 t t m    (2) 0,25 Vì 3 1 ; 1; 4 6 2 x t                    0,25 Yêu cầu bài toán  (2) có nghiệm 1 1; 2 t         . Lập được bảng biến thiên của hàm số 2 ( ) 2 f t t t    trên 1 1; 2        0,25 Kết luận: 1 3 8 m    0,25 Hết SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NAM TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU TIẾN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT Môn: Đại số giải tích 11 Thời gian làm bài: 45 phút; (20 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 137 Họ tên: Lớp: Câu Đáp án 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Câu 1: Tất nghiệm phương trình sinx + cosx = là: π π π π x = − + kπ x = − + kπ x = + kπ x = + kπ 3 A B C D Câu 2: Với giá trị m phương trình sin x − m = có nghiệm A −2 ≤ m ≤ B m ≤ C ≤ m ≤ D m ≥ Câu 3: Hàng ngày mực nước kênh lên, xuống theo thủy triều Độ sâu h(m) mực nước kênh tính thời điểm t(giờ, h = 3.cos ) ngày tính công thức Hỏi ngày có thời BÀI KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11- CHƯƠNG (45’) Họ tên HS: Lớp 11A… Điểm Lời nhận xét thầy, cô giáo Đề Đề Câu 1.(2đ) Tìm giới hạn sau 3n3 − 5n + a) lim ; 2n − n b) lim ( n + cos n + n ) n Câu 2.(3đ) Tìm giới hạn sau x + x + 20 a ) lim ; x →( −4) x2 + 4x x2 − b) lim ( ); x → −∞ 3x c) lim− x→ | x − 1| − 3x ¡ Câu 3.(3đ) Tìm m để hàm số sau liên tục  m + m − x, x <  f ( x) =  2, x =1  x + x − 3, x >  Câu 4.(2đ) Chứng minh phương trình nghiệm âm x5 + 2007 x + =0 có 2007 Bài làm BÀI KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11- CHƯƠNG (45’) Họ tên HS: Lớp 11A… Điểm Lời nhận xét thầy, cô giáo Đề Đề Câu 1.(2đ) Tìm giới hạn sau − 2n3 − 5n + a) lim ; 4n3 − n b) lim ( 2n + sin n + n ) n Câu 2.(3đ) Tìm giới hạn sau x3 + a) lim ; x → ( − 2) x + 11x + 18 (2 x − 1) x − b) lim ; x → −∞ x − 5x x + 3x + c) lim − x → ( − 1) | x + 1| ¡ Câu 3.(3đ) Tìm m để hàm số sau liên tục  x2 , x < f ( x) =   2mx − 3, x ≥ Câu 4.(2đ) Chứng minh phương trình âm x3 + 1000 x + 0,1 = có nghiệm Bài làm ĐỀ THI MINH HOẠ KIỂM TRA 45 phút MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề THPT B DUY TIÊN Hàm số y = sinx: π   + k 2π ; π + k 2π ÷  nghịch biến khoảng ( π + k 2π ; k 2π ) với A Đồng biến khoảng  k∈ Z 5π  3π  + k 2π ; + k 2π ÷ −  nghịch biến khoảng B Đồng biến khoảng  π  π   − + k 2π ; + k 2π ÷   với k ∈ Z C Đồng biến khoảng π  π   − + k 2π ; + k 2π ÷   với k ∈ Z D Đồng biến khoảng 3π π  + k 2π ÷  + k 2π ; 2  nghịch biến khoảng π  π   − + k 2π ; + k 2π ÷   nghịch biến khoảng 3π π  + k 2π ÷  + k 2π ; 2  với k ∈ Z Hàm số y =sin2x hàm số tuần hoàn với chu kỳ? A T = B T = C T = Câu Điều kiện xác định hàm số y = cotx là: π π x ≠ + kπ x ≠ + kπ A B C Câu Giá trị lớn hàm số y = cos2x +3 là: A B C.1 x≠ D T = π π +k D x ≠ kπ D.3 Câu Giá trị lớn hàm số y = sin2x + cos2x là: A B C Câu Hàm số sau hàm số không chẵn không lẻ? A y = sinx B y = sinx + cosx C y = cos2x + x2 π Câu Tất nghiệm phương trình 2sin(4x – ) – = là: A x= π π 7π π +k ;x = +k 24 B C x = kπ ; x = π + k 2π D x = k 2π ; x = D D y = π + k 2π x = π + k 2π ; x = k π Câu Tất nghiệm pt 2.cos2x = –2 là: A x = k 2π B x = π + k 2π C Câu Phương trình sin2x BÀI KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11- CHƯƠNG (45’) Họ tên HS: Lớp 11A… Điểm Lời nhận xét thầy, cô giáo Đề Đề Câu 1.(2đ) Tìm giới hạn sau 3n3 − 5n + a) lim ; 2n − n b) lim ( n + cos n + n ) n Câu 2.(3đ) Tìm giới hạn sau x + x + 20 a ) lim ; x →( −4) x2 + 4x x2 − b) lim ( ); x → −∞ 3x c) lim− x→ | x − 1| − 3x ¡ Câu 3.(3đ) Tìm m để hàm số sau liên tục  m + m − x, x <  f ( x) =  2, x =1  x + x − 3, x >  Câu 4.(2đ) Chứng minh phương trình nghiệm âm x5 + 2007 x + =0 có 2007 Bài làm BÀI KIỂM TRA GIẢI TÍCH 11- CHƯƠNG (45’) Họ tên HS: Lớp 11A… Điểm Lời nhận xét thầy, cô giáo Đề Đề Câu 1.(2đ) Tìm giới hạn sau − 2n3 − 5n + a) lim ; 4n3 − n b) lim ( 2n + sin n + n ) n Câu 2.(3đ) Tìm giới hạn sau x3 + a) lim ; x → ( − 2) x + 11x + 18 (2 x − 1) x − b) lim ; x → −∞ x − 5x x + 3x + c) lim − x → ( − 1) | x + 1| ¡ Câu 3.(3đ) Tìm m để hàm số sau liên tục  x2 , x < f ( x) =   2mx − 3, x ≥ Câu 4.(2đ) Chứng minh phương trình âm x3 + 1000 x + 0,1 = có nghiệm Bài làm ĐỀ THI MINH HOẠ KIỂM TRA 45 phút MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 45 phút, không kể thời gian phát đề THPT B DUY TIÊN Câu Hàm số y = sinx:   A Đồng biến khoảng   k 2 ;   k 2  nghịch biến khoảng   k 2 ; k 2  với 2  k Z 5  3   k 2 ;  k 2  nghịch biến khoảng B Đồng biến khoảng            k 2 ;  k 2  với k  Z   3    k 2    k 2 ; 2  nghịch biến khoảng        k 2 ;  k 2    nghịch biến khoảng C Đồng biến khoảng        k 2 ;  k 2  với k  Z   D Đồng biến khoảng 3    k 2  với k  Z   k 2 ; 2  Câu Hàm số y =sin2x hàm số tuần hoàn với chu kỳ? A T = B T = C T = Câu Điều kiện xác định hàm số y = cotx là:   A x   k B x   k Câu Giá trị lớn hàm số y = cos2x +3 là: A B C x   D T = k  D x  k C.1 D.3 Câu Giá trị lớn hàm số y = sin2x + cos2x là: A √2 B C D Câu Hàm số sau hàm số không chẵn không lẻ? A y = sinx B y = sinx + cosx C y = cos2x + x2 D y = |  Câu Tất nghiệm phương trình 2sin(4x – ) – = là:   7   A x   k ; x  B x  k 2 ; x   k 2 k 24 2  C x  k ; x    k 2 D x    k 2 ; x  k | Câu Tất nghiệm pt 2.cos2x = –2 là: A x  k 2 B x    k 2 C x ... A + 3i B -1 + 3i C - KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG – SỐ PHỨC Họ tên:…………………………………………………… Lớp:…………… Mã đề thi 48 2 (Điền đáp án vào ô số thứ tự câu hỏi) 10 11 12 13 14 15 16... A B C D KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG – SỐ PHỨC Họ tên:…………………………………………………… Lớp:…………… Mã đề thi 640 (Điền đáp án vào ô số thứ tự câu hỏi) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Câu 1: Trong... - KIỂM TRA 45 PHÚT – CHƯƠNG – SỐ PHỨC Họ tên:…………………………………………………… Lớp:…………… Mã đề thi 721 (Điền đáp án vào ô số thứ tự câu hỏi) 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Câu 1: Biết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội - TOANMATH.com, Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

biên) ở hình vẽ bên thì điều kiện củ az là: - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội - TOANMATH.com

bi.

ên) ở hình vẽ bên thì điều kiện củ az là: Xem tại trang 2 của tài liệu.
A. Đường tròn tâm I(1; 2) bán kính R=1. B. Đường thẳng có phương trình x- 3y 6= 0. - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội - TOANMATH.com

ng.

tròn tâm I(1; 2) bán kính R=1. B. Đường thẳng có phương trình x- 3y 6= 0 Xem tại trang 4 của tài liệu.
biên) ở hình vẽ bên thì điều kiện củ az là: - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội - TOANMATH.com

bi.

ên) ở hình vẽ bên thì điều kiện củ az là: Xem tại trang 4 của tài liệu.
biên) ở hình vẽ bên thì điều kiện củ az là: - Đề kiểm tra Giải tích 12 chương 4 (Số phức) trường THPT Phạm Hồng Thái - Hà Nội - TOANMATH.com

bi.

ên) ở hình vẽ bên thì điều kiện củ az là: Xem tại trang 13 của tài liệu.

Từ khóa liên quan