0

Bộ đề ôn tập thi học kỳ 2 môn Toán 10 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com

12 223 0
  • Bộ đề ôn tập thi học kỳ 2 môn Toán 10 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/10/2017, 05:15

Trường THPT Đồng Xoài Đề cương ôn tập toán 11CB kỳ II năm học 2090- 2010Mợt sớ đề ơn tập thi học kì 2ĐỀ 1:Câu1: Tính a) 232232lim+++−−→xxxx b) 222535lim−−−→xxxCâu2: a) Cho hàm số y = f(x) =2x3 -3 x2 + 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm A(1/2 ;3/2) b) Chứng minh rằng : phương trình 2sin3x + (m+1)cos5x -1 = 0 ln có nghiệm với mọi giá trị của m Câu3: Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vng ở A , AB = a, CA = 2a, và cạnh bên SA vng góc với mặt đáy, SA = 2a. Gọi M là một điểm nằm trên đoạn AB.Gọi (P) là mặt phẳng qua M và vng góc với AB.a) C/m: mặt phẳng (P) song song với mp(SAC),b) C/m: AC ⊥ SM.c) Tính góc giữa SA và mp(SBC).ĐỀ 2:Bài 1: Cho hàm số ≥<++=-1 xnÕu-1 xnÕu 5 ,1x1xf(x)3 a/ Xét tính liên tục của hàm số f(x) tại 1x−= b/ Thay 5 bởi giá trị bao nhiêu để hàm số f(x) liên tục trên R.Bài 2: Cho hàm số 2x2x)x(f2+−=a/ Dùng định nghĩa tính đạo hàm của hàm số f(x) tại x = 0b/ Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số f(x) tại điểm có hồnh độ bằng 0.Bài 3: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB = SA = a, gọi O là tâm của mặt đáy.a/ Chứng minh BD⊥SC.b/ Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) theo a.ĐỀ 3:Câu 1 : Tính các giới hạn sau:239 4 23. lim3 1 2xx xax x→+∞− +− − 2235 6. lim9xx xbx→− +−Câu 2 Cho hàm số ( )23 1f x x x= − +.a. Tính (bằng định nghĩa) đạo hàm của hàm số trên tại 02x =.GV: Lê Thúc Phương1Trường THPT Đồng Xoài Đề cương ôn tập toán 11CB kỳ II năm học 2090- 2010b. Viết phương trình tiếp tuyến của parabol( )23 1f x x x= − + tại điểm có hồnh độ bằng 2.Câu 3 Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vng, SA vng góc với mặt phẳng (ABCD).a. Chứng minh các mặt bên của hình chóp là các tam giác vng.b. Gọi M, N lần lượt là trung điểm SB, SD. Chứng minh MN BDP và ( )MN SAC⊥. ĐỀ 4:Câu 1. Tính giới hạn các hàm số sau 22122) lim(2 5 4); ) lim2xxx xa x x bx+→−→−− +−Câu 2. a) Dùng định nghĩa xét tính liên tục của hàm số 23 2y x x= + − tại 03x=. b) Chứng minh rằng phương trình 35 7 0x x− + = có ít nhất một nghiệm trên khoảng ( )3; 2− −.Câu 3. Tính đạo hàm của các hàm số sau: ) sin(2 1)a y x= + 23 2 1)2 3x xb yx− +=−Câu 4. Cho (C) là đồ thị của hàm số 3 2( ) 2 1y f x x x x= = − + −. a. Giải bất phương trình '( ) 0f x<.b. Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại (1; 1)M−Câu 5.Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vng, SA⊥(ABCD). Gọi I là trung điểm của cạnh SCa) Chứng minh AI ⊥ BD.b) (BID) ⊥ (ABCD).c) Tính diện tích tam giác BID biết SA = AB = a.ĐỀ 5:Bài 1:1) Tính các giới hạn sau: a) 2233 11 6lim9xx xx→−+ +−b) 26 7lim3 2xx x xx→−∞− + +−2) Cho hàm số 3 23 2y x x= − − +. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số đã cho biết tiếp tuyến song song với đường thẳng :9 5 0d x y+ + = Bài 2:Cho hàm số 22 1 1 11( ) 1 2 12 3 1 2xkhi xxf x ax a khi xx x khi x− −>−= + − − ≤ ≤+ + < − a∈¡1) Chứng tỏ hàm số f(x) liên tục tại x = 1 với mọi số thực a. 2) Xác định tất cả các số thực a để hàm số f(x) liên tục trên tồn tập xác định. Bài 3: GV: Lê Thúc Phương2Trường THPT Đồng Xoài Đề cương ôn tập toán 11CB kỳ II năm học 2090- 2010Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vng cạnh a, ( )SC ABCD⊥, SC = 3a. Trên cạnh BC lấy điểm M (;M B M C≠ ≠).1) Chứng minh rằng: BD SA⊥ 2) Xác định và tính góc giữa SD và mp(SAC). 3) Gọi (P) là mặt CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 Chuyên đề: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC Nội dung kiểm tra đề này: Gồm 03 đề kiểm tra bao gồm:  Các toán trọng tâm HH Oxy (trừ Elip, đề từ đề trở có Elip phần khác)  Các toán quan trọng chương bất phương trình  Một số tự luận hệ thức lượng tam giác thường Điểm đặc biệt: + Các câu hỏi có gợi ý, giúp cho giáo viên dễ dàng dạy học sinh mức độ trung bình, yếu (các em tự suy nghĩ dựa vào gợi ý, giúp giáo viên giảm bớt gánh nặng) + Tất câu có đáp án, thầy cô trước in cho học sinh xóa dễ dàng dựa vào lệnh Word (Lệnh Text Highligh Color) Liên hệ để có thêm nhiều tài liệu hay hơn: + Các thầy cô có nhu cầu thêm tài liệu đề thi thử từ lớp đến lớp 12 môn Toán liên hệ qua email: nguyenvannam051399@gmail.com (File Word có trả phí) Chúc thầy cô có tài liệu thật tốt cho trình giảng dạy Giáo viên:………………………………… Trang CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 Chuyên đề: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức SỞ GĐ&ĐT TỈNH …………… ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ ÔN TẬP 01 MÔN: TOÁN; LỚP 10 (Đề thi gồm 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút (không kể thời gian phát đề) Bài 1: Cho điểm A(1 ; 4) , B(3 ; 2) Viết phương trình tổng quát đường trung trực đoạn thẳng AB A 3x + y + = B x + 3y + = C 3x  y + = D x + y  = Gợi ý : Đường trung trực AB : Điểm qua trung điểm AB Vecto pháp tuyến vecto AB Bài 2: Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm A(3 ; 1) B(1 ; 5) A 3x  y + 10 = Bài 3: B 3x + y  = C 3x  y + = D x + 3y + = Viết phương trình tổng quát đường thẳng qua điểm M(1 ; 1) song song với đường thẳng  : (  1)x  y   Bài 4: A x  (  1)y  2  B (  1)x  y   C (  1)x  y  2   D (  1)x  y  Cho ABC có A(1 ; 1), B(0 ; 2), C(4 ; 2) Viết phương trình tổng quát trung tuyến BM A 7x +7 y + 14 = Bài 5: B 5x  3y +1 = C 3x + y 2 = D 7x +5y + 10 = Viết phương trình tham số đường thẳng (D) qua điểm A(1 ; 2) song song với đường thẳng  : 5x  13y  31  A x   13t y  2  5t Bài 6: B x   13t y  2  5t C x   5t y  2  13t D Không có đường thẳng (D) Đường tròn x  y  x  10 y   qua điểm điểm ? A (2 ; 1) B (3 ; 2) C (4 ; 1) D (1 ; 3) Gợi ý: Bất kể (đường tròn, đường thẳng … ) qua điểm nảo đem tọa độ điểm thay vào phương trình đường thẳng hay đường tròn Nếu KQ = nghĩa thỏa, ngược lại không thỏa Bài 7: Đường tròn x  y  5y  có bán kính ? A 2,5 Bài 8: B 25 C D 25 Đường tròn x  y   tiếp xúc đường thẳng đường thẳng ? A 3x  4y + = B x + y  = C x + y = D 3x + 4y  = Gợi ý: Các em mở sách giáo khoa phần vị trí tương đối đường thẳng đường tròn Giờ em tính khoảng cách từ tâm tới đường thẳng (4 đáp án A, B, C, D – tính lần) Sau so sánh với bán kính R biết đáp án tiếp xúc Giáo viên:………………………………… Trang CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 Bài 9: Chuyên đề: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức Tìm tọa độ tâm đường tròn qua điểm A(1 ; 2), B(2 ; 3), C(4 ; 1) A (0 ; 1) B (3 ; 0,5) C (0 ; 0) Gợi ý: Gọi PT đường tròn D Không có Đem tọa độ điểm A, B, C vào HPT ẩn a, b, c bấm máy giải xong xuôi Bài 10: Xác định vị trí tương đối đường thẳng sau : 1 : x  2y + = 2 : 3x + 6y  10 = A Song song B Cắt không vuông góc C Trùng D Vuông góc Nhắc lại công thức cho em: Bước 1: Cho hai đường thẳng sau: : 0; : Bước : Lần lượt xét theo công thức theo thứ tự sau : + Nếu a.a’ + b.b’ = chúng vuông góc + Nếu chúng cắt chúng song song ; + Nếu Bài 11: chúng trùng Với giá trị m đường thẳng sau vuông góc ? 1 : (2m  1)x  my  10  2 : 3x  2y   A m  Bài 12: B Không m C m = D m = Với giá trị m hai đường thẳng sau trùng ? 1 : 3x  4y   2 : (2m  1)x  m y   A Không có m Bài 13: A Bài 14: B m =  C Mọi m D m = Khoảng cách từ điểm M(5 ; 1) đến đường thẳng  : 3x  2y  13  : 28 13 B C 13 D 13 Tính diện tích ABC biết A(3 ; 2), B(0 ; 1), C(1 ; 5) : A 5,5 Gợi ý: Diện tích tam giác: B 11 C 11 17 ; D 17 Nghĩa em cần viết PTTQ đường thẳng BC Rồi tính khoảng cách từ A đến đường BC Sau tính độ dài BC ráp công thức Bài 15: Khoảng cách đường thẳng 1 : 7x  y   2 : x  y  12  ? Giáo viên:………………………………… Trang CHƯƠNG TRÌNH LỚP 10 A 15 Chuyên đề: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức B 9 C 50 , Gợi ý: Các em để ý thấy đường thẳng có D ′ Tức chúng song song với Vậy em cần lấy điểm thuộc ∆ (muốn lấy chọn thay vào ∆ tìm ) Lúc khoảng cách hai đường thẳng khoảng cách từ điểm em lấy đến đường ∆ Bài 16: Cho điểm E thuộc đường thẳng d : 3x y điểm A 2; Điểm E cho AE √5 Trong đáp án sau, có đáp án thỏa mãn ? A (1;1) Bài 17: B (-1;-2) C (0;1) : Cho điểm A thuộc đường thẳng D Cả câu sai điểm B 1; , C 3; Điểm A thỏa mãn tam giác ABC cân A Tọa độ điểm A thỏa đề ? A Bài 18: 1; B 5; Cho điểm C 2; D Cả câu sai : 3; Gọi điểm H hình chiếu điểm M đường thẳng Tọa độ điểm H ? ; A ; B ;2 C D Cả câu sai Gợi ý: Lưu ý nhớ đưa đường thẳng (d) PTTQ làm Tất nên đưa PTTQ Bài 19: Cho điểm 0; , A 1; Bài 20: A Bài 22: A Bài 23: 2; B ; ∪ Cho bất phương trình √2 2; \ C ; 3; D Đáp án khác C 0; ∞ ∈ B Cho hàm số D 2; có tập nghiệm ? Định m để phương trình: ∈ ; ∞ B 0; ∞; 2BE có tập nghiệm ? ∞; B AE C 2; Cho bất phương trình |3 | A Bài 21: 1; Tìm tọa ...ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KỲ II MÔN ĐỊA LÍ 6 1. Khoáng sản là gì? Có mấy loại khoáng sản? kể tên và nêu công dụng của từng loại? 2. Càng lên cao nhiệt độ như thế nào? 3. Thế nào là lưu vực của một con sông? 4. Có mấy loại khối khí? Nêu đặc điểm của mỗi loại? 5. Thế nào là sự ngưng tụ? 6. Phân biệt thời tiết và khí hậu? 7. Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái Đất có mấy đới khí hậu theo vĩ độ? Nêu đặc điểm của mỗi đới? 8. Hãy vẽ hình Trái Đất và ghi vào đó: Cực Bắc, Cực Nam, các đới khí hậu (có ghi vĩ độ) và các loại gió thổi thuởng xuyên ở mỗi đới khí hậu, các đai khí áp cao, khí áp thấp? 9. Lớp vỏ khí được chia thành mấy tầng? Nêu vị trí đặc điểm của tâng đối lưu? 10. Gió là gì? Nêu các laọi gió thổi thưoờng xuyên trên Trái Đất? 11. Đất là gì? Nêu tính chất quan trọng nhất của đất? Vì sao đó là tính chất quan trọng nhất? Thành phần quan trọng nhất của đất là gì? Nêu đặc điểm của các thành phần đó? 12. Độ muối của các biển và đại dương có giống nhau không? Vì sao? Nêu các hình thức vận động của nước biển và đại dương? Nguyên nhân hình thành các vận động đó? Hết Đề ôn tập thi học kỳ 2 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Câu 1: The development of wildlife habitat reserves helps save a large number of ______ species. A. endangered B. endanger C. endangerous D. risk Câu 2: You ………lend me any money.I’ve got some. A. can’t B. mustn’t C. couldn’t D. needn’t Câu 3: ______ the country joined the WTO, it has made big economic achievements. A. When B. As soon as C. Since D. After Câu 4: She got up as soon as the alarm went off. A. rang B. turned off C. explore D. shout Câu 5: ________Sahara is __________ biggest desert in __________ Africa . A. - / the / an B. The / - / - C. The / the / - D. - / the / - Câu 6: Your house needs ……… before the new year. A. painting B. painted C. to paint D. paint Câu 7: I saw a terrible accident when I on the beach . A. walked B. am walking C. walk D. was walking Câu 8: This machine every time you use it. A. must be cleaned B. must clean C. must to be cleaned D. must cleaning Câu 9: The more electricity you use, ___________ A. the higher your bill will be B. the higher will be your bill C. your bill will be higher D. the highest your bill will be Câu 10: “Would you like to go out with me tonight." - "Yes…… .Where shall we meet?” A. So do I B. I'd love to C. Of course D. I like too Câu 11: Endangered species should ……… from being extinct. A. are protected B. be protecting C. be protected D. protect Câu 12: The house with the pictures since last week A. are sold B. has been sold C. sold D. have been sold Câu 13: John: “I’ve passed my driving test.” - Ann: “ _____ .” A. It’s nice of you to say so. B. Do you? C. That’s a good idea. D. Congratulations! Câu 14: The water will be further polluted unless some measures ___________. A. had been taken B. are taken C. were taken D. will be taken Câu 15: The living standard here is not……………….that in my local area. A. so high as B. high as C. so high so D. as high so Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. Câu 16: The computer games have been playing by many children since they appeared. A B C D Câu 17: Her friend lied to her, but she doesn’t trust him anymore A B C D Câu 18: Smoking is not good to health A B C D Câu 19: If you had had dinner, you wouldn’t have been hungry now. A B C D Câu 20: The more difficult the lesson is, the more harder we try A B C D Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks. Once there were lots of pandas in the mountains of Western China. Today, they are (21) ____extinct. The reason is that they can not find enough food. Pandas eat (22) ____leaves. They do not like another food. The bamboo grows very slowly. It can take 10 years for a bamboo to grow from a seed to a big plant. Some types of bamboo have seeds only once every 60 years. Pandas (23) ____wait many years for their food to grow. While the bamboo is growing, pandas do not have enough leaves to eat. China and World Wildlife Fund ( WWF ) are trying to save the panda. In 1979 they began to set up special parks (24) ____pandas live. Scientists come here to study the panda’s eating and mating habits . By learning more about the panda’s habits, scientists can save it from (25) ____. Câu 21: A. having B. making C. becoming D. being Câu 22: A. bamboo B. cabbage C. grass D. banana Câu 23: A. might B. should C. must D. ought Câu 24: A. when B. because C. where D. what Câu 25: A. extinction B. damage. C. appearance D. destruction Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. There is very little documentation about the origins Đề ôn tập thi học kỳ 2 Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. Câu 1: The development of wildlife habitat reserves helps save a large number of ______ species. A. endangered B. endanger C. endangerous D. risk Câu 2: You ………lend me any money.I’ve got some. A. can’t B. mustn’t C. couldn’t D. needn’t Câu 3: ______ the country joined the WTO, it has made big economic achievements. A. When B. As soon as C. Since D. After Câu 4: She got up as soon as the alarm went off. A. rang B. turned off C. explore D. shout Câu 5: ________Sahara is __________ biggest desert in __________ Africa . A. - / the / an B. The / - / - C. The / the / - D. - / the / - Câu 6: Your house needs ……… before the new year. A. painting B. painted C. to paint D. paint Câu 7: I saw a terrible accident when I on the beach . A. walked B. am walking C. walk D. was walking Câu 8: This machine every time you use it. A. must be cleaned B. must clean C. must to be cleaned D. must cleaning Câu 9: The more electricity you use, ___________ A. the higher your bill will be B. the higher will be your bill C. your bill will be higher D. the highest your bill will be Câu 10: “Would you like to go out with me tonight." - "Yes…… .Where shall we meet?” A. So do I B. I'd love to C. Of course D. I like too Câu 11: Endangered species should ……… from being extinct. A. are protected B. be protecting C. be protected D. protect Câu 12: The house with the pictures since last week A. are sold B. has been sold C. sold D. have been sold Câu 13: John: “I’ve passed my driving test.” - Ann: “ _____ .” A. It’s nice of you to say so. B. Do you? C. That’s a good idea. D. Congratulations! Câu 14: The water will be further polluted unless some measures ___________. A. had been taken B. are taken C. were taken D. will be taken Câu 15: The living standard here is not……………….that in my local area. A. so high as B. high as C. so high so D. as high so Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. Câu 16: The computer games have been playing by many children since they appeared. A B C D Câu 17: Her friend lied to her, but she doesn’t trust him anymore A B C D Câu 18: Smoking is not good to health A B C D Câu 19: If you had had dinner, you wouldn’t have been hungry now. A B C D Câu 20: The more difficult the lesson is, the more harder we try A B C D Read the following passage and mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct word for each of the blanks. Once there were lots of pandas in the mountains of Western China. Today, they are (21) ____extinct. The reason is that they can not find enough food. Pandas eat (22) ____leaves. They do not like another food. The bamboo grows very slowly. It can take 10 years for a bamboo to grow from a seed to a big plant. Some types of bamboo have seeds only once every 60 years. Pandas (23) ____wait many years for their food to grow. While the bamboo is growing, pandas do not have enough leaves to eat. China and World Wildlife Fund ( WWF ) are trying to save the panda. In 1979 they began to set up special parks (24) ____pandas live. Scientists come here to study the panda’s eating and mating habits . By learning more about the panda’s habits, scientists can save it from (25) ____. Câu 21: A. having B. making C. becoming D. being Câu 22: A. bamboo B. cabbage C. grass D. banana Câu 23: A. might B. should C. must D. ought Câu 24: A. when B. because C. where D. what Câu 25: A. extinction B. damage. C. appearance D. destruction Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. There is very little documentation about the origins VnDoc - Ti ti liu, bn phỏp lut, biu mu phớ B ễN TP TON 10 CUI NM s 1: I PHN CHUNG DNH CHO TT C HC SINH: (7,0 im) Cõu I (1,0 im) Gii bt phng trỡnh: 1 +1 x x +1 Cõu II:(2,0 im) x 3x = 1) Gii phng trỡnh: 2) Tỡm cỏc giỏ tr ca m biu thc sau luụn khụng õm: f(x) = m.x2 4x + m Cõu III:(2,0 im) 1) Cho 900 < x < 1800 v sinx = M = Tớnh giỏ tr biu thc: cos x + sin x tan x + cot x 2) Cho a, b, c ln li l di cnh ca tam giỏc ABC Chng minh rng: tan A a + c b = tan B b + c a Cõu IV:(1,0 im) S lng sỏch bỏn ca mt ca hng cỏc thỏng nm 2010 c thng kờ bng sau õy (s lng quyn): Thỏng S 430 560 450 550 760 430 525 lng Tớnh s trung bỡnh v s trung v ca mu s liu trờn 10 11 12 410 635 450 800 950 Cõu V:(1,0 im) Trong mt phng Oxy cho im M(9; 1) OAB Lp phng trỡnh ng thng (d) i qua M ct cỏc tia Ox, Oy ln lt ti A; B cho din tớch nh nht II PHN RIấNG: (3,0 im) (Thớ sinh ch c chn A hoc B, nu chn c A v B s khụng c tớnh im phn riờng) A Dnh cho hc sinh hc chng trỡnh chun Cõu VIa:(1,0 im) VnDoc - Ti ti liu, bn phỏp lut, biu mu phớ Tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh (m + 2)x2 + 2(2m - 3)x + 5m - = cú hai nghim phõn bit trỏi du Cõu VII.a:(2,0 im) 1) Trong mt phng Oxy cho im A(- 2; 3) v ng thng (D) cú phng trỡnh tham s ca ng thng i qua A vuụng 3x + y - = Vit phng trỡnh gúc vi (D) v tỡm ta giao im M ca vi (D) ( ) 2) Vit phng trỡnh chớnh tc ca elip F 3;0 M 1; ữ (E) bit (E) cú mt tiờu im v i qua ữ im B Dnh cho hc sinh hc chng trỡnh nõng cao Cõu VI.b:(1,0 im) Gii phng trỡnh sau: x + x + = 20 x + 16 x + Cõu VIIb:(2,0 im) 1) Vit phng trỡnh chớnh tc mt ng tim cn ca (H) ( 2; ) ca Hypebol (H) bit (H) i qua im to vi trc tung mt gúc 300 x = 3t y =1+ t 2) Trong mt phng to Oxy cho hỡnh ch nht ABCD tõm I cú cnh AB nm trờn ng thng v AB = 2.AD Lp phng trỡnh ng thng AD, BC Ht s 2: Cõu 1: Gii cỏc bt phng trỡnh v h bt phng trỡnh sau: a) (x 51)( x x9 +2)6 Cõu 2: Cho bt phng trỡnh x + < x +70 2)3)x + m > mx 2((2 mx7 x + < 2x + sau: a) Gii bt phng trỡnh vi m = b) Tỡm iu kin ca m bt phng trỡnh nghim ỳng vi mi x thuc R Cõu 3: Tỡm cỏc giỏ tr lng giỏc ca sin Chng minh rng: 7x + 9y b) Gii bt phng trỡnh: xy2 (2 x 1)( x + 3) x 252 Cõu 2: Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh sau cú nghim phõn bit: Cõu 3: Cho tam giỏc ABC (m 2) x + 2(2m 3) x + 5m = cú A(1; 1), B( 1; 3) v C( 3; 1) a) Vit phng trỡnh ng thng AB b) Vit phng trỡnh ng trung trc ca an thng AC c) Tớnh din tớch tam giỏc ABC Cõu 4: Cho tan = Tớnh giỏ tr biu sin .cos thc : A = sin cos2 Cõu 5: S tit t hc ti nh tun (tit/tun) ca 20 hc sinh lp 10 trng THPT A c ghi nhn nh sau: 15 11 12 16 12 10 14 14 15 16 13 16 11 10 12 18 18 a) Lp bng phõn b ... 10 Chuyên đề: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức SỞ GĐ&ĐT TỈNH …………… ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 16 - 20 17 ĐỀ ÔN TẬP 02 MÔN: TOÁN; LỚP 10 (Đề thi gồm 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút (không... 10 Chuyên đề: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức SỞ GĐ&ĐT TỈNH …………… ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 16 - 20 17 ĐỀ ÔN TẬP 01 MÔN: TOÁN; LỚP 10 (Đề thi gồm 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút (không... 10 Chuyên đề: Trắc nghiệm tổng hợp kiến thức SỞ GĐ&ĐT TỈNH …………… ĐỀ ÔN TẬP HỌC KỲ II – NĂM HỌC 20 16 - 20 17 ĐỀ ÔN TẬP 03 MÔN: TOÁN; LỚP 10 (Đề thi gồm 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút (không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề ôn tập thi học kỳ 2 môn Toán 10 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com, Bộ đề ôn tập thi học kỳ 2 môn Toán 10 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com,

Hình ảnh liên quan

Bài 18: Cho điểm 3; 1. Gọi điểm H là hình chiếu của điểm M trên đường thẳng : 12 3. Tọa độ điểm H là ?  - Bộ đề ôn tập thi học kỳ 2 môn Toán 10 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com

i.

18: Cho điểm 3; 1. Gọi điểm H là hình chiếu của điểm M trên đường thẳng : 12 3. Tọa độ điểm H là ? Xem tại trang 4 của tài liệu.
Gợi ý: Nhìn hình vẽ kìa. Mún tính dây cung (tức là cạnh AB). Thì em dùng ĐL Pitago Trong tam giác AMI là xong - Bộ đề ôn tập thi học kỳ 2 môn Toán 10 - Nguyễn Văn Nam - TOANMATH.com

i.

ý: Nhìn hình vẽ kìa. Mún tính dây cung (tức là cạnh AB). Thì em dùng ĐL Pitago Trong tam giác AMI là xong Xem tại trang 6 của tài liệu.