0

Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

27 7,389 34
  • Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/10/2017, 16:39

GIO N LP TUN Ngy 22/ 8/ 2016 NM HC 2017 - 2018 Th hai ngy 28 thỏng nm 2017 Tập đọc Dế mèn bênh vực kẻ yếu i mục tiêu: - c rnh mch, trụi chy; bc u cú ging c phự hp tớnh cỏch ca nhõn vt (Nh Trũ, D Mốn) - Hiu ND bi: Ca ngi D Mốn cú tm lũng ngha hip - bờnh vc ngi yu - Phỏt hin c nhng li núi, c ch cho thy tm lũng ngha hip ca D Mốn ; bc u bit nhn xột v mt nhõn vt bi (tr li c cỏc cõu hi 1,2,3 v ý cõu SGK) * GDKNS: Th hin s cm thụng ; xỏc nh giỏ tr T nhn thc v bn thõn II CHUN B: Phng phỏp: Húi-ỏp, quan sỏt,úng vai Phng tiờn dy-hc: - GV: Tp truyn D Mốn phiờu lu kớ, Tranh minh SGK, bng ph vit sn cõu, on cn luyn c - HS: Truyn D Mốn phiờu lu kớ, tranh ,nh v D Mốn,sgk, iii T CHC hoạt động DY HC: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng: (3p) - HS hỏt bi Lp chỳng mỡnh Luyn c: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit nhn din on vn, c ỳng, c rnh mch, trụi chy v gii ngha c mt s t ng * Cỏch tin hnh: - Cho hs c t ng, on, cõu ? Theo em bi ny c chia lm my on? + c ni tip bi theo on.(ln 1) ? Hóy phỏt hin nhng t khú c? Hot ng ca hc sinh - Hs hỏt - HS khỏ c ton bi -Theo em bi ny c chia lm on nh sau: + on 1: Hai dũng u + on 2: Nm dũng tip theo + on 3: Nm dũng tip theo + on 4: Phn cũn li - HS ni tip c tng on ln -T khú c: chựn chựn, nm trc, lng n, c xc, - Nhn xột kt hp sa li phỏt õm, cỏch ngt ngh + c ni tip bi theo on (ln 2) ? Hóy phỏt hin t khú hiu? - c ni tip on ln Gii ngha t ; c xc, Nh trũ, b, ỏo thõm ,lng n, n hip, ? Bi T cú my nhõn vt? ú l nhng - HS tr li nhõn vt no? Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 ? Hóy c li thoi ca tng nhõn vt? ? Hóy nờu ging c ca tng nhõn vt? - 1-2 em c li ton bi -GV nhn xột GV c mu ln * Kt lun:c bi tng i lu loỏt, mt s em cũn ngng õm "l-n", chỳ ý hn ti ging c ca cỏc nhõn vt 3.Tỡm hiu bi: (8-10p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi hc, nờu c ni dung on, bi * Cỏch tin hnh: Hs c thm bi T tho lun nhúm, chia s, hi ỏp tỡm hiu ni dung on, bi T - Em hóy c thm on - HS c thm ? D Mốn gp Nh Trũ hon cnh - D Mốn i qua vựng c xc thỡ nh th no? nghe ting khúc t tờ, li gn thỡ thy ch Nh Trũ gc u khúc bờn tng ng ỏ cui ? Ni dung on 1? 1.Hon cnh D Mốn gp Nh Trũ - Em hóy c thm on - HS c thm ? Nhng chi tit cho thy ch Nh Trũ rt - Thõn hỡnh ch nh, gy yu yu t? -Cỏnh ch mng ngn chựn chựn, quỏ yu li cha quen m ? D Mốn ó th hiờn tỡnh cm gỡ gp - D Mốn th hin s ỏi ngi, thụng ch Nh Trũ? cm i vi ch Nh TRũ ? on núi lờn iu gỡ? 2.Hỡnh dỏng yu t, ti nghip ca ch Nh Trũ - c thm on ?Tỡm nhng chi tit cho thy Nh Trũ b - Trc õy m Nh Trũ cú vay Nhn c hip? lng n ca bn Nhn cha tr c thỡ ó cht.Nh Trũ m yu kim n khụng .Bn Nhn ó ỏnh Nh Trũ, hụm chng t ngang ng da vt chõn, vt cỏnh n tht ? Qua li k ca Nh Trũ chỳng ta thy - Thy tỡnh cnh ỏng thng ca c iu gỡ? Nh Trũ b Nhn c hip ? Trc tỡnh cnh ỏng thng ca Nh - Trc tỡnh cnh y, D Mốn ó xũe Trũ, D Mốn ó lm gỡ? cng v núi vi Nh Trũ: Em ng s Hóy tr v cựng vi tụi õy a c ỏc khụng th cy khe n hip k yu - c thm on ? Nhng li núi v c ch no núi lờn tm -Li núi: Em ng s hóy tr v cựng Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 lũng ngha hip ca D Mốn? vi tụi õy a c ỏc khụng th cy kho n hip k yu - C ch: Phn ng mnh m xo c hai cng ra, dt Nh Trũ i ? Li núi v c ch ú cho thy D Mốn l 3.D Mốn cú tm lũng ngha hip ngi nh th no? - c lt ton bi nờu hỡnh nh nhõn - Tip ni phỏt biu: Vớ d hoỏ m em thớch? Qua cõu truyn ny tỏc gi mun núi lờn * Ni dung:Ca ngi D Mốn cú tm iu gỡ ? lũng ngha hip,sn sng bờnh vc k yu, xoỏ b nhng bt cụng GDKNS : Giỏo dc cỏc em bit tụn trng mi ngi v sn lũng giỳp mi ngi gp khú khn Kt lun: GV nhn mnh li lũng ngha hip ca anh D Mốn Luyn c din cm: (8-10p) * Mc tiờu: HS bit c din cm v c - HS tr li phõn vai bi T * Cỏch tin hnh: HS tho lun phỏt hin li ca nhõn vt, hiu c thỏi - HS luyn c phõn vai theo nhúm ca tng nhõn vt th hiờn qua li núi ca NV ? Em hóy c li thoi ca tng nhõn vt? ? Em hóy nờu ging c ca cỏc nhõn vt ú? - HS luyn c phõn vai theo nhúm - Hng dn c din cm on - HS c din cm on theo cp - Thi c din cm trc lp - Un nn, sa sai Kt lun:GV nhn xột, tuyờn dng cỏc em c din cm v c phõn vai tt Hot ng tip ni: (5p) - Em hc c gỡ nhõn vt D Mốn? - HS tr li - V nh tip tc luyn c bi vn, tỡm c truyn D Mốn phiờu lu ký v c trc bi sau iuchnh: _ Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 Toán ôn tập số đến 100000 i mục tiêu: - c, vit c cỏc s n 100 000 - Bit phõn tớch cu to s - Giỏo dc hc sinh bit c s nhanh hn ii CHUN B: Phng phỏp: hi - ỏp, quan sỏt, Chun b: - GV : Bng ph ghi ni dung BT2, cỏc hỡnh nh sgk, - HS: sỏch, v, thc k, bỳt d, iii T CHC hoạt động dạy - học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (3p) * Mc tiờu: To hng thỳ hc cho hs v gii thiu vo bi hc * Cỏch tin hnh: - HS bt u chi Chi trũ chi "Chuyn in" Cỏch chi: c ni tip ngc cỏc s trũn chc t 90 n 10 Lut chi: em no c p ỳng thi gian giõy l b pht hỏt bi - KL:GV nhn xột v gii thiu vo bi mi Hot ng thc hnh: (30-32p) * Mc tiờu: HS nm c khong cỏch gió cỏc s trũn chc, trũn trm, trũn nghỡn, vit c cỏc s thnh tng theo mu v tớnh c chu vi ca mt hỡnh * Cỏch tin hnh:Hs lm vic cỏ nhõn(BT1), tho lun nhúm nh(BT2), lm bng (BT3), ỏp dng PP hi-ỏp thc hin BT4 Bi 1: Gi Hs nờu yờu cu - HS nờu yờu cu ca bi a, Hng dn Hs tỡm quy lut + ng vi mi vch l cỏc s trũn nghỡn b, Vit s thớch hp vo ch chm : - HS t lm bi vo v - Cha bi, nhn xột KL: - HS t tỡm quy lut v vit tip Bi 2: Gv treo bng k sn - HS phõn tớch mu - HS lm bi vo v, HS lờn bng thc hin KL: Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 Bi 3: a, Vit mi s sau thnh tng (theo mu) M : 8723 = 8000 + 700 + 20 + - Cha bi, nhn xột b, Vit theo mu: M : 9000 + 200 + 30 + = 9232 - HS phõn tớch mu - HS lờn bng,hs lm bi vo bng 9171 = 9000 + 100 + 70 + - H.S lm bi vo v, HS lờn bng 7000 + 300 + 50 + 1= 7351 - HS lm bi vo v, HS lờn bng Dũng 6000 + 200 + 5000 +2 KL: HS nờu yờu cu ca bi Bi : Tớnh chu vi cỏc hỡnh sau + Ta tớnh di cỏc cnh ca hỡnh ú + Mun tớnh chu vi mt hỡnh ta lm th - HS lm bi vo v, HS lờn bng: no? Chu vi hỡnh t giỏc ABCD l: - G.v hng dn HS lm bi + + + = 17 (cm) Chu vi hỡnh ch nht MNPQ l: (4 + 8) ì = 24 (cm) - Cha bi, nhn xột Chu vi hỡnh vuụng GHIK l: ì = 20 (cm) KL: Hot ng tip ni:(3p) - Nhn xột gi hc, dn HS v ụn li bi v chun b bi sau - HS nờu iu chnh: _ Thứ ba ngày 29 tháng năm 2017 Chính tả Nghe viết: Dế mèn bênh vực kẻ yếu i mục tiêu -Nghe - vit v trỡnh by ỳng bi chớnh t; khụng mc quỏ nm li bi -Lm ỳng BT CT phng ng: BT2 b ; BT3b Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 ii CHUN B: Phng phỏp: Hi ỏp, quan sỏt, Phng tin: - GV: SGK, bng ph ghi cỏc bi tp, la bn, hỡnh nh hoa ban, - HS: V vit, bỳt mc, bỳt d, hỡnh nh su tm v hoa ban iii T CHC hoạt động dạy - học: Hot ng ca giỏo viờn Khi ng: (3p) * Mc tiờu: To khụng khớ phn khi, thoi mỏi cho gi hc * Cỏch tin hnh: C lp cựng ng dy va hỏt kt hp vi ng Chun b vit chớnh t: (7p) * Mc tiờu: HS hiu c ni dung bi CT,vit c cỏc t khú, d ln v cỏc hin tng chớnh t * Cỏch tin hnh: HS quan sỏt, tho lun nhúm nh tỡm hiu ni dung bi CT v lu ý cỏc t khú vit - Gv c bi vit +on k v iu gỡ? Hot ng ca hc sinh - Hs cựng lm - Hs theo dừi, c thm - HS lng nghe - on vit cho bit hon cnh D Mốn gp Nh Trũ, hỡnh dỏng yu t, ỏng thng ca Nh Trũ - Luyn vit t khú: mi, bng nhiờn, - Hs vit bi vo bng lp, bng nc mt GV gi hs lờn bng vit t khú, cỏc em cũn li vit vo bng Gv c tng t cho hs vit GV hng dn Hs t th ngi vit KL: Cỏc em ó hiu ni dung bi CT, vit c cỏc t d ln v chun b tõm th tt vit CT Vit bi chớnh t: (12p) * Mc tiờu: Hs vit tt bi chớnh t,t soỏt c li mỡnh vit sai chớnh t * Cỏch tin hnh: HS trung nghevit GV c bi chớnh t - HS vit chớnh t * Chỳ ý t th ngi vit - Gv c li ton bi cho hs soỏt li *KL: ỏnh giỏ v nhn xột bi: (5p) * Mc tiờu: Giỳp hs t ỏnh giỏ c bi Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 vit ca mỡnh v ca bn * Cỏch tin hnh: GV thu mt s v, hs i v ỏnh giỏ v nhn xột bi vit HS i v cho bn cựng nhn xột, ỏnh giỏ bi CT ca bn Lm bi chớnh t: (8p) * Mc tiờu: Giỳp hS phõn bit c "l-n" v gii c cõu sgk * Cỏch tin hnh: HS tho lun, chia s nhúm nh tỡm ỏp ỏn GV gi HS c yờu cu bi Bi 3b HS c yờu cu bi hc - T chc cho hs c cõu - Hs suy ngh tr li li gii ca cõu - Gv nhn xột - HS i v dũ bi cho - hs c bi - Hs lm bi vo v, hs i din cha bi Bi a: ln-n-nang-ln-nch-lụnglũa-lm - HS c bi - Hs thi gii cõu nhanh, vit vo bng Cõu 3a: la bn 3b: hoa ban *KL: HS phõn bit tt cỏc õm "l-n", thc hin thnh tho cỏc bi v cú thỏi tớch cc hot ng nhúm Hot ng tip ni:(3p) - V nh c thuc cõu GV h thng ni dung bi - V nh hc bi, chun b bi sau - Tỡm cỏc cõu núi v loi hoa hoc mt s vt khỏc iu chnh: Toán ôn tập số đến 100.000 (tiếp) i mục tiêu: - Thc hin c phộp cng ,phộp tr cỏc s cú n ch s; nhõn (chia) s cú n nm ch s vi (cho) s cú mt ch s Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 - Bit so sỏnh, xp th t (n s) cỏc s n 100 000 * KNS: Rốn k nng tớnh nhm ỳng, nhanh hn ii CHUN B: Phng phỏp: Quan sỏt, hi -ỏp, tho lun nhúm, Phng tin: - GV: Bng ph, phiu hc k sn BT5 - HS: sỏch v, bng con, iii T CHC hoạt động dạy - học: Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh Khi ng: (5p) - Qun trũ lờn t chc cho cỏc bn cựng - HS hỏt tham gia * Mc tiờu: To hng thỳ cho hs vo bi mi Thc hnh: (28p) * Mc tiờu: HS tớnh nhm nhanh, bit cỏch thc hin phộp tớnh, v so sỏnh cỏc STN * Cỏch tin hnh: HS chi trũ chi (BT1), thc hin bng con(BT2b), lm phiu BT3, BT4 lm vo v Bi 1: Chi trũ chi Chuyn in HS: Nờu yờu cu bi HS cựng tham gia chi trũ chi - HS ni tip thc hin nhm 7000 + 2000 = 9000 ; 9000 3000 = 6000 ; 8000 : = 4000 8000 x =24000 ; 16000:2 = 8000 Nhn xột-cht kt qu ỳng 11000 x = 33000 ; 49000 :7 = 7000 Bi 2: Lm bng -1HS nờu yờu cu bi em lờn bng, lp lm bng - T t tớnh v thc hin phộp tớnh - Gi HS nhn xột bi lm trờn bng ca bn - Yờu cu HS nờu li cỏch t tớnh v - HS nờu cỏch tớnh Bi 3: So sỏnh cỏc s Nờu yờu cu bi - HS lờn bng lm bi, c lp lm vo v - Gi HS nhn xột bi lm ca bn - Gi HS nờu cỏch so sỏnh - 4327 > 3742 vỡ hai s cựng cú ch s, hng nghỡn > nờn 4327 > 3742 - 28678 = 28676 Cỏc dũng cũn li GV cho HS lm nhúm - HS nhn phiu BT hc nhúm ụi Giỏo viờn: - Trng Tiu hc GIO N LP NM HC 2017 - 2018 HS lm vo VBT - GV nhn xột, ỏnh giỏ Bi 4: Sp xp cỏc s theo th t t - HS nờu yờu cu bi n ln HS: T lm bi yờu cu HS t lm bi a) 56731; 65371 ; 67351 ; 75631 b) 92678 ; 82697 ; 79862 ; 62978 Vỡ em sp xp c nh vy Vỡ cỏc s u cú ch s, ta so sỏnh n hng chc nghỡn thỡ c 5<
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh , Tuần 1 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

Từ khóa liên quan