0

Chương 1 phân tích tài chính doanh nghiệp

12 241 0
  • Chương 1 phân tích tài chính doanh nghiệp

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 21:48

PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP GV: Nguyễn Thị Thục Đoan GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chương I : Tổng quan phân tích tài doanh nghiệp Chương II : Phân tích kết hoạt động kinh doanh Chương III : Phân tích cấu tài sản nguồn vốn Chương IV : Phân tích lưu chuyển tiền tệ Chương V : Phân tích hệ số khả toán hiệu sử dụng vốn Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM Khoa: Kế toán - Kiểm toán 1 Khái niệm mục đích phân tích Nhiệm vụ phân tích Các phương pháp phân tích 1.1 KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Nghiên cứu, đánh giá toàn trình kết hoạt động sản xuất kinh doanh nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Thông qua số liệu phản ánh phận kế toán, thống kê Để làm sở đưa định kinh tế 1.1 KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Sử dụng kỹ thuật phân tích phương pháp khoa học thích hợp để xử lý thông tin, số liệu từ báo cáo tài tài liệu khác Hình thành hệ thống tiêu tài Nhằm đánh giá thực trạng tài dự đoán tiềm lực tài tương lai 1.2 Ý NGHĨA PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Gắn liền với hoạt động doanh nghiệp hoạt động tự giác có ý thức cao người Phát triển ngày cao để đáp ứng yêu cầu quản lý kinh doanh ngày cao phức tạp điều kiện sản xuất xã hội ngày phát triển Được quan tâm nhiều đối tượng với giác độ quan tâm hoàn toàn khác nhằm phục vụ cho mục đích họ 1.3 MỤC ĐÍCH PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP CHỦ NỢ NHÀ QUẢN TRỊ • Giúp phân loại đánh giá khả toán • Đảm bảo tính hiệu khoản nợ • Đánh giá thực trạng tài doanh nghịêp • Chỉ nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài • Đưa giải pháp định quản trị Đối tượng bên Đối tượng bên NHÀ ĐẦU TƯ Đánh giá hiệu HĐDN, tình hình TC, triển vọng phát triển để đảm bảo tính hiệu định đầu tư NHÀ NƯỚC • Đánh giá tác động sách HĐDN • Thống kê 2.1 NHIỆM VỤ CỦA PHÂN TÍCH DOANH NGHIỆP Đánh giá thực trạng tài DN Ž So sánh với kỳ kế hoạch Ž So sánh với kỳ trước Ž So sánh với doanh nghiệp ngành Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tình hình TC Ž Nhân tố khách quan chủ quan Ž Nhân tố số lượng chất lượng x Nhân tố tích cực tiêu cực Đề xuất giải pháp tối đa nguồn lực nhằm tăng giá trị DN Ž Nhà phân tích bên DN: định quản trị Ž Nhà phân tích bên DN: định tài trợ, đầu tư, sách KT 2.2 QUY TRÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC PHÂN TÍCH Đặt kế hoạch phân tích Sưu tầm kiểm tra tài liệu Xây dựng hệ thống tiêu phương pháp phân tích Viết báo cáo tổ chức hội nghị phân tích PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tích nghiệp vụ Phương pháp luận Xem xét kiện KT trạng thái vận động phát triển Phân tích phận cấu thành tiêu KT để xem xét tác động nhân tố đến tiêu Phương pháp so sánh - tuyệt đối - tương đối Nghiên cứu tiêu KT mối quan hệ biện chứng với tiêu KT khác Phương pháp loại trừ - phương pháp thay liên hoàn - phương pháp số chênh lệch - phương pháp số Rút kết luận đề xuất giải pháp Phương pháp liên hệ cân đối 3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Xem xét kiện kinh tế trạng thái vận động phát triển Quan điểm triết học vật biện chứng Mọi vật tự nhiên xã hội trạng thái vận động phát triển Ứng dụng Đặt tiêu kinh tế bối cảnh cụ thể: thời gian không gian Phân tích tác động môi trường kinh tế, xã hội đến tiêu KT 3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Xem xét kiện kinh tế trạng thái vận động phát triển Doanh số toán quốc tế 2001 2002 2003 VBARD 2000 2.800 1.928 2.026 2.929 BIDV 2.250 2.800 3.400 3.800 4000 3500 Năm 3000 2500 VBARD 2000 BIDV 1500 1000 500 2001 2002 2003 2004 Doanh số 3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Đi sâu phân tích phận cấu thành tiêu kinh tế để xem xét tác động nhân tố đến tiêu phân tích Quan điểm triết học vật biện chứng Mỗi vật, tượng tự nhiên xã hội nhiều phận bên cấu thành, phận vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn Ứng dụng Đi sâu xem xét mối quan hệ phận cấu thành nên tiêu phân tích Phân tích mối quan hệ tác động phận cấu thành tiêu phân tích 3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Đi sâu phân tích phận cấu thành tiêu kinh tế để xem xét tác động nhân tố đến tiêu phân tích Giá thành sản phẩm Chi phí NVL trực tiếp Chi phí nhân công tt Chi phí sản xuất chung Trình độ tay nghề người lao động Trình độ công nghệ sản xuất Quy trình tổ chức quản lý sản xuất Môi trường lao động Năng suất lao động … 3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Nghiên cứu tiêu kinh tế mối quan hệ biện chứng tiêu kinh tế với tiêu kinh tế khác Quan điểm triết học vật biện chứng Xã hội chỉnh thể thống nhất, vật tượng có mối quan hệ phụ thuộc tác động lẫn Ứng dụng Đặt tiêu phân tích bối cảnh cụ thể tác động qua lại tiêu kinh tế khác Phân tích tác động môi trường kinh tế xã hội đến tiêu phân tích 3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Nghiên cứu tiêu kinh tế mối quan hệ biện chứng tiêu kinh tế với tiêu kinh tế khác Tồn kho Sản lượng sản xuất Đơn đặt hàng 3.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN Rút kết luận, nhận xét tiêu phân tích đề giải pháp giải vấn đề tồn Quan điểm triết học vật biện chứng Quá trình vận động phát triển vật tượng tồn mâu thuẫn đấu tranh mặt đồi lập, việc giải tốt mâu thuẫn động lực phát triển Ứng dụng Rút chất tác động để xác định mâu thuẫn Rút nhận xét, kết luận xác tiêu phân tích có giải pháp phù hợp, hiệu 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Phương pháp so sánh: So sánh với gì? Điều kiện so sánh? 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Phương pháp so sánh: Các phương pháp So sánh tuyệt đối: Chỉ tiêu A - Chỉ tiêu B So sánh tương đối : Chỉ tiêu A/ Chỉ tiêu B Các loại số so sánh Số tuyệt đối Số tương đối Số bình quân 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Số tuyệt đối Số tuyệt đối thời kỳ Số tuyệt đối thời điểm Giá trị tích luỹ tiêu khoảng thời gian Giá trị tiêu xác định thời điểm định 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ CÔNG TY TNHH VINAPOLY BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Ngày: 31/12/200X Chỉ tiêu Số đầu năm Số cuối kỳ Chênh lệch A Tài sản Tài sản ngắn hạn 400 430 +30 Tài sản dài hạn 600 670 +70 1000 1100 +100 Nợ phải trả 300 420 +120 Nguồn vốn CSH 700 680 -20 1000 1100 +100 Tổng tài sản B Nguồn vốn Tổng nguồn vốn 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Số tương đối Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch Số tương đối hoàn thành kế hoạch Số tương đối hoàn thành kế hoạch theo hệ số tính chuyển Số tương đối kết cấu Số tương đối động thái Số tương đối hiệu suất 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Số tương đối nhiệm vụ kế hoạch = Số tương đối hoàn thành kế hoạch trực tiếp = Số tương đối hoàn thành kế hoạch theo hệ số tính chuyển = Số tương đối kết cấu = Số tương đối động thái = Số tương đối hiệu suất = Số kế hoạch kỳ Số thực tế kỳ trước Số thực Số kế hoạch Số thực tế Số kế hoạch x Tỷ lệ hoàn thành KH Mức độ đạt phận Mức độ đạt tổng thể Số kỳ nghiên cứu Số kỳ gốc Chỉ tiêu A Chỉ tiêu B 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Số bình quân Trung bình nhân Trung bình cộng Để xác định số trung bình tương đối Trung bình cộng giản đơn Bình quân gia quyền Chỉ tiêu kinh tế số liệu xác định theo thời điểm, sử dụng để phân tích thời kỳ Chỉ tiêu kinh tế xác định theo thời kỳ, mà thời gian nghiên cứu bao gồm nhiều kỳ 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Bài tập: Có số liệu tình hình tiêu thụ bia doanh nghiệp MK năm 2004 2005 sau: DOANH SỐ TIÊU THỤ BIA (ĐVT: tr.VND) Năm 2004 Khu vực Kế hoạch Năm 2005 Thực tế Kế hoạch Thực tế TP.Hồ Chí Minh 2811 2950 3304 3150 Miền Đông Nam Bộ 3107 3070 3438 3470 Miền Trung Cao Nguyên Miền Trung Nam Bộ Khu vực khác Tổng cộng 975 955 1070 980 1575 1780 2136 2160 120 142 159 179 8588 8897 10107 9939 Yêu cầu: Xây dựng tiêu nhiệm vụ kế hoạch, hoàn thành kế hoạch, tỷ trọng doanh số khu vực, tỷ lệ tăng trưởng qua năm 2004, 2005 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Phương pháp loại trừ: Yêu cầu Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu phân tích (các nhân tố có quan hệ với tiêu KT dạng tích số) Xác định trình tự xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố phải theo trình tự từ nhân tố số lượng đến chất lượng Phương pháp tính toán Phương pháp thay liên hoàn Phương pháp số chênh lệch Phương pháp hệ số 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Trình tự phân tích Bước 1: Xác định nhân tố tác động đến tiêu phân tích Bước 2: Lần lượt thay nhân tố từ kỳ gốc sang kỳ phân tích theo trình tự nhân tố số lượng đến nhân tố chất lượng Bước 3: Tổng hợp ảnh hưởng nhân tố đới với tiêu phân tích 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Phương pháp thay liên hoàn Chỉ tiêu kỳ gốc: Chỉ tiêu kỳ nghiên cứu: Thay liên hoàn lần 1: Thay liên hoàn lần 2: Thay liên hoàn lần 3: 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Phương pháp thay liên hoàn Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tình hình sử dụng chi phí NVL sản xuất SP A DN X: Chỉ tiêu Số lượng sản phẩm sản xuất – a Mức tiêu hao VLC để sản xuất đơn vị SP (kg/SP) – b Đơn giá xuất kho VLC (1000đ/kg) -c Tổng chi phí vật liệu - Y T 11/05 1.000 0,54 T 12/05 1.200 0,52 So sánh +200 -0,02 120 125 +5 64.800 78.000 13.200 10 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Phương pháp số chênh lệch Mức độ ảnh hưởng nhân tố a đến thay đổi tiêu phân tích Mức độ ảnh hưởng nhân tố b đến thay đổi tiêu phân tích Mức độ ảnh hưởng nhân tố c đến thay đổi tiêu phân tích 4.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Phương pháp số I(Y) = Y1 Y0 = I(a) * I(b) * I(c) = I(a) = = I(b) = = I(c) = = 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Phương pháp liên hệ cân đối: Sử dụng phân tích ảnh hưởng nhân tố trường hợp nhân tố có mối liên hệ với đối tượng phân tích dạng tổng số Cơ sở thực hiện: cân lượng mặt yếu tố trình kinh doanh Σ Tài sản = Σ Nguồn vốn Kết kinh doanh = Thu nhập – Chi phí 11 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Ví dụ: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến số dư tiền mặt công ty X tháng 12 năm 2005 thực tế so với kế hoạch Số tiền Thu tiền mặt Kế hoạch -Dư đầu kỳ -Thu vào kỳ 250 1680 1930 Tổng cộng Số tiền Thực tế Chi tiền mặt Kế hoạch Thực tế 180 -Chi kỳ 1870 -Tồn cuối kỳ 1730 200 1980 70 2050 1930 2050 Tổng cộng 12 ... TÁC PHÂN TÍCH Đặt kế hoạch phân tích Sưu tầm kiểm tra tài liệu Xây dựng hệ thống tiêu phương pháp phân tích Viết báo cáo tổ chức hội nghị phân tích PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phương pháp phân tích nghiệp. . .1 Khái niệm mục đích phân tích Nhiệm vụ phân tích Các phương pháp phân tích 1. 1 KHÁI NIỆM KHÁI NIỆM PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP Nghiên cứu, đánh giá toàn... giá xuất kho VLC (10 00đ/kg) -c Tổng chi phí vật liệu - Y T 11 /05 1. 000 0,54 T 12 /05 1. 200 0,52 So sánh +200 -0,02 12 0 12 5 +5 64.800 78.000 13 .200 10 3.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ Phương
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương 1 phân tích tài chính doanh nghiệp , Chương 1 phân tích tài chính doanh nghiệp ,

Hình ảnh liên quan

Hình thành hệ thống các chỉ tiêu tài chính - Chương 1 phân tích tài chính doanh nghiệp

Hình th.

ành hệ thống các chỉ tiêu tài chính Xem tại trang 2 của tài liệu.
Khái niệm và mục đích phân tích Nhiệm vụcủa phân tích - Chương 1 phân tích tài chính doanh nghiệp

h.

ái niệm và mục đích phân tích Nhiệm vụcủa phân tích Xem tại trang 2 của tài liệu.
hưởng đến tình hình tài chính - Chương 1 phân tích tài chính doanh nghiệp

h.

ưởng đến tình hình tài chính Xem tại trang 3 của tài liệu.
Bài tập: Có số liệu về tình hình tiêu thụ bia của doanh nghiệp MK trong năm 2004 và 2005 nhưsau: - Chương 1 phân tích tài chính doanh nghiệp

i.

tập: Có số liệu về tình hình tiêu thụ bia của doanh nghiệp MK trong năm 2004 và 2005 nhưsau: Xem tại trang 9 của tài liệu.
Xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình sử dụng chi phí NVL trong sản xuất SP  A  của DN X:  - Chương 1 phân tích tài chính doanh nghiệp

c.

định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình sử dụng chi phí NVL trong sản xuất SP A của DN X: Xem tại trang 10 của tài liệu.

Từ khóa liên quan