0

Bài thảo luận ngân hàng trung ương trình bày nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương

39 476 0
  • Bài thảo luận ngân hàng trung ương trình bày nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/09/2017, 20:59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP BÀI THẢO LUẬN NHTW LẦN Nhóm – c1: Nguyễn Văn Giáp Phạm Văn Bách ( không làm mời nhóm ăn chè) Trần Thị Hiền Nguyễn Thị Huyền Diệu Nguyễn Thị Thùy Dung Nguyễn Văn Diễn Đinh Thiện Hiếu Nguyễn Hoàng Kim Trần Thị Hiền 10 Trần Thị Hoài 11 Nguyễn thị Hương ( mời nhóm ăn kem) Đề tài: Trình bày nghiệp vụ quản ngoại hối ngân hàng trung ương Cán cân toán quốc tế Bảng hoàn thành công việc chấm điểm NỘI DUNG Phần I: NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI I/ NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGOẠI HỐI VÀ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI II/ CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ NGOẠI HỐI ( Foreign Exchange Management Policy) III/ NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI CỦA NHTW IV/ THỰC TRẠNG QUẢN LÍ NGOẠI HỐI V/ CÁC GIẢI PHÁP HOÀNTHIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ NGOẠI HỐI TỪ NĂM 1998 ĐẾN NAY VI/ KIẾN NGHI I/NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NGOẠI HỐI VÀ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI: 1.Khái niệm NHTW ngoại hối ( Foreign Exchange): - Ngân hàng trung ương (có gọi ngân hàng dự trữ, quan hữu trách tiền tệ) quan đặc trách quản hệ thống tiền tệ quốc gia/nhóm quốc gia/vùng lãnh thổ chịu trách nhiệm thi hành sách tiền tệ Mục đích hoạt động ngân hàng trung ương ổn định giá trị tiền tệ, ổn định cung tiền, kiểm soát lãi suất, cứu ngân hàng thương mại có nguy đổ vỡ Hầu hết ngân hàng trung ương thuộc sở hữu Nhà nước, có mức độ độc lập định Chính phủ - Ngoại hối thuật ngữ dùng để phương tiện sử dụng giao dịch quốc tế bao gồm: Ngoại tệ ( Foreign Currency) Công cụ toán ngoại tệ Các loại chứng từ có giá ngoại tệ Vàng (Gold) Đồng tiền quốc gia – tệ (Local Currency Hoạt động ngoại hối (Foreign Exchange Activity) Hoạt động ngoại hối hoạt động người cư trú, người không cư trú giao dịch vãng lai, giao dịch vốn, sử dụng ngoại hối lãnh thổ Việt Nam, hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối giao dịch khác liên quan đến ngoại hối  Hoạt động ngoại hối tất hoạt động có liên quan trực tiếp đến ngoại hối tổ chức cá nhân  Bao gồm giao dịch sau đây: Giao dịch vãng lai (Current Transactin ) A Giao dịch vốn ( Capital Transaction )) Các giao dịch khác ( Other Transaction ) Quảnngoại hối Quảnngoại hối nhiệm vụ quan trọng mà phủ phải thực quan đến hiện.Hoạt động ngoại hối không liên vận động ngoại hối, làm cho ngoại hối ra, vào quốc gia, mà ảnh hưởng đến dự trữ quốc tế quốc gia đó, quảnngọai hối yêu cầu bắt buộc điều hành hoạt động kinh tế- xã hội phủ Các nhiệm vụ cụ thể Xây dựng dự án luật, pháp lệnh dự án khác quảnngoại hối, ban hành văn quy phạm pháp luật quảnngọai hối quảnngoại hối Cấp giấy phép thu hồi giấy phép hoạt động ngoại hối NHNN Tổ chức điều hành thị trường ngoại tệ liên ngân hàng,và thị trường ngoai hối nước sau: Kiểm tra hoạt động ngoại hối tổ chức tín dụng Thực nhiệm vụ quyền hạn khác quảnngoại hối theo quy định pháp luật II/ CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ NGOẠI HỐI ( Foreign Exchange Management Policy) Khái niệm sách quảnngoại hối Chính sách quảnngoại hối, gọi sách hối đoái (Exchange Policy) , tổng hợp thể chế ngoại hối biện pháp có liên quan để quản lí tác động đến ngoại hối hoạt động ngoại hối quốc ,nhằm tạo cân đối, ổn định để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển Đối tượng quảnngoại hối Đối Đối tượng tượng quản quản lílí ngoại ngoại hối hối 1.Người cư trú (Residencer) 1.Người không cư trú ( NonResidencer) III/ NGHIỆP VỤ QUẢN LÍ NGOẠI HỐI CỦA NHTW Quản lí a Thành phần dự trữ ngoại hối nhà nước b.Nguyên tắc chung quản lí dự trữ ngoại hối dự trữ ngoại hối nhà nước 1.(Exchange Foreign Reserve of the State) V/ CÁC GIẢI PHÁP HOÀNTHIỆN CHÍNH SÁCH QUẢN LÍ NGOẠI HỐI TỪ NĂM 1998 ĐẾN NAY Tiếp tục hoàn thiện chế nới lỏng QLNH Xây dựng chế điều hành tỷ giá linh hoạt, phản ánh mối quan hệ cung cầu ngoại tệ TT Xây dựng chế QLNH góp phần hạn chế tình trạng đôla hóa Hoàn thiện chế quản lí hoạt động kinh doanh vàng VI/ KIẾN NGHI  Đối với phủ  Đối với ngân hàng nhà nước  Đối với tổ chức tín dụng Phần II: Cán cân toán quốc tế NỘI DUNG: I,Khái niệm II,Nội dung phản ánh III,Các loại cán cân toán quốc tế IV,Nguyên tắc trách nhiệm thời hạn lập cán cân toán quốc tế V, Biện pháp thăng cán cân TTQT: I, Khái niệm: Cán cân toán quốc tế bảng tổng hợp dùng để phản ánh tổng số thu chi nước nước khác đẻ thực quan hệ kinh tế ,thương mại hợp tác khao học ,kĩ thuật ,ngoại giao ,xá hội thới gian định Nói cách khác cán cân toán quốc tế bảng cân đối phản ánh tình hình thu,chi quốc gia quan hệ kinh tế với quốc gia khác tổ chức linh té khác khoảng thời gian định để haonf thành quan hệ kinh tế thương mại,… II,Nội dung phản ánh III,Các loại cán cân toán quốc tế 1, Phân loại theo thời gian(chia làm loại) -Cán cân thực gọi cán cân báo cáo.Đây loại cán cân báo cáo phản ánh tổng số thu tổng số chi toán quốc tế thực thời gian qua -Cán cân kế hoạch gọi cán cân dự báo: Cán cân dự báo khoản thu ,chi toán quốc tế thực đến thời điểm xác định  III, loại cán cân toán quốc tế 2.Phân loại theo nội dung phản ánh(Chia làm loại) -Cán cân vãng lai -Cán cân vốn Cán cân tổng hợp IV: Nguyên tắc ,trách nhiệm thời hạn lập báo cáo cán cân toán quốc tế A, Nguyên tắc lập cán cân toán quốc tế Việc lập cán cân toán quốc tế phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Cán cân toán quốc tế phải phản ánh toàn giao dịch kinh tế người cư trú người không cư trú  IV: Nguyên tắc ,trách nhiệm thời hạn lập báo cáo cán cân toán quốc tế A , Nguyên tắc lập cán cân toán quốc tế Đơn vị tiền tệ dùng cán cân toán quốc tế dollar Mỹ( USD) - Các giao dịch kinh tế tính theo giá thực thỏa thuận người cư trú người không cư trú phản ánh vào cán cân toán quốc tế - B, Trách nhiệm lập cán cân toán quốc tế Ngân hàng Nhá nước Việt Nam chịu trách nhiệm tổng hợp số liệu lập cán cân toán quốc tế - Những ,ngành có phát sinh giao dịch kinh tế người cư trú người không cư trú phải có trách nhiêm phối hợp cung cấp thông tin số liệu cho NHNN,để ngân hàng nhà nước lập cán cân toán kịp thời xác - Riêng NHTM ,các tổ chức tín dụng thực báo cáo theo quy định NHNN theo chế độ thông tin báo cáo kế toán thống kê ngân hàng - C,Thời hạn lập cân toán quốc tế a,Thời hạn ,ngành nộp báo cáo thông tin số liệu cho NHNN *Thông tin số liệu dự báo -Số liệu dự báo quý tiếp theo: Cung cấp thông tin chậm choNHNN vào ngày 15 tháng thứ quý hành -số liệu dự báo năm : cung cấp thông tin cho NHNN chậm ngày 10/9 năm hành *Thông tin số liệu thực tế - Số liệu thực tế quý trước : cung cấp thông tin cho NHHH chậm vào ngày 20 tháng đàu quý tieps theo - -Số liệu thực năm trước : Cung cấp thông tin cho NHHH VN chậm vào ngày 31/1 hàng năm  C,Thời hạn lập cân toán quốc tế b,Thời hạn NHNN lập báo cáo cán cân toán quốc tế cho chủ đề *Đối với cán cân toán quốc tế dự báo - Cán cân toán quốc tế dự báo quý: thời hạn chậm vào ngày 25 tháng thứ quý hành - Cán cân toán quốc tế dự báo năm: thời hạn chậm váo ngày 25thang9cuar năm hành *Đối với cán cân toán quốc tế thực - Cán cân toán quốc tế thực quý: thời hạn chậm vào ngày làm việc cuối tháng - Cán cân toán quốc tế thực hiệ năm: Thời hạn chậm vào ngày 0/2 hàng năm  V V Biện Biện pháp pháp thăng thăng bằng cán cán cân cân TTQT TTQT 1.Trạng thái thăng cán cân toán quốc tế:  tổng thu lớn tổng chi  tổng thu tổng chi  tổng thu nhỏ thổng chi 2.Biện pháp thăng  Nếu bội chi xảy cán cân thực trạng thái thời, thình thoảng xuất với tỷ lệ thấp gia tăng khoản thu kỳ tới để lấp vào chỗ thiếu  Nếu bội chi dự kiến xảy cán cân dự báo ... trữ ngoại hối nhà nước b.Nguyên tắc chung quản lí dự trữ ngoại hối dự trữ ngoại hối nhà nước 1.(Exchange Foreign Reserve of the State) 1 .Nghiệp vụ quản lý ngoại hối NHTW NHTW quản lý dự trữ ngoại. .. Các nghiệp vụ giao dịch thị trường hối đoái Các nghiệp vụ giao dịch thị trường hối đoái Nghiệp vụ giao dịch kì hạn Nghiệp vụ giao dịch giao Nghiệp vụ giao dịch quyền chọn Nghiệp vụ giao dịch tương... Other Transaction ) Quản lí ngoại hối Quản lí ngoại hối nhiệm vụ quan trọng mà phủ phải thực quan đến hiện.Hoạt động ngoại hối không liên vận động ngoại hối, làm cho ngoại hối ra, vào quốc gia,
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận ngân hàng trung ương trình bày nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương , Bài thảo luận ngân hàng trung ương trình bày nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương , , Quản lí ngoại hối, Nghiệp vụ quản lý ngoại hối của NHTW, Quản lí hoạt động ngoại hối, Chính sách QLNH thời kì 1988 – 1998:, II,Nội dung phản ánh, C,Thời hạn lập cân thanh toán quốc tế

Hình ảnh liên quan

quốc tế là một bảng tổng hợp dùng để - Bài thảo luận ngân hàng trung ương trình bày nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương

qu.

ốc tế là một bảng tổng hợp dùng để Xem tại trang 28 của tài liệu.
thình thoảng mới xuất hiện và với tỷ lệ - Bài thảo luận ngân hàng trung ương trình bày nghiệp vụ quản lý ngoại hối của ngân hàng trung ương

th.

ình thoảng mới xuất hiện và với tỷ lệ Xem tại trang 38 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm