0

Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển

23 500 5
  • Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 08:01

Các học thuyết kinh tế trờng phái tân cổ điển Ngời thực hiện: TS Vũ Văn Long Các học thuyết kinh tế trờng phái tân cổ điển Hoàn cảnh đời Nội dung Đặc điểm 3.Một số lý thuyết chủ yếu Các học thuyết kinh tế trờng phái tân cổ điển I Hoàn cảnh đời Từ cuối kỷ XIX, mâu thuẫn nội CNTB trở nên gay gắt, khủng hoảng KT, thất nghiệp làm tăng thêm mâu thuẫn giai cấp Đ/T G/C G/C vô sản G/C t sản Đây thời kỳ CNTB chuyển sang độc quyền, làm nẩy sinh nhiều tợng KT- XH đòi hỏi phải có phân tích KT Sự đời truyền bá rộng rãi HTKT Mác, cần phải có lý thuyết chống lại để bảo vệ CNTB Các học thuyết kinh tế trờng phái tân cổ điển II Đặc điểm Quan điểm t tởng bản: ủng hộ tự kinh doanh, đề cao vai trò CCTT, coi nhẹ can thiệp Nhà nớc Về phơng pháp nghiên cứu: Tập trung phân tích kinh tế vi mô Mang nặng yếu tố chủ quan, cá thể áp dụng rộng rãi thuật ngữ phơng pháp toán, đặc biệt khái niệm giới hạn (Marginal) Tr ờng phái giới hạn Các học thuyết kinh tế tr ờng phái tân cổ điển III Một số lý thuyết kinh tế (LTKT) chủ yếu Các LTKT trờng phái giới hạn thành Viene (áo) Các LTKH trờng phái giới hạn Mỹ Các LTKH trờng phái giới hạn Cambridge (Anh) Các LTKH trờng phái giới hạn thành Lausanne (Thuỵ sĩ) 1.Các LTKT trờng phái giới hạn thành Viene (áo) Thuyết lợi ích giới hạn Giá trị giới hạn Quan vềKhông lợi íchphải (sơ Phảiniệm trả tiền trảđồ) tiền (Say) Trừu tợng (Wiser) Cụ thể (Wiser) (Say) ích lợi Công dụng vật có khả thoả mãn nhu càu ngời (GTSD) Tích cực (Marshall) Tíêu cực (Marshall) Khách quan (Bawerk) Chủ quan (Bawerk) Thuyết ích lợi giới hạn ích lợi giới hạn (ILGH): Khái niệm: ILGH ích lợi sản phẩm giới hạn (SPGH) (Tức ích lợi sản phẩm cuối số lợng SP hữu hạn dùng để thảo mãn liên tiếp tiêu dùng tăng thêm Thùng 1: Để nấu ăn, nhu cầu ILGH quy định ích lợi chung SP trớc ILGH giảm dần thiết nhất, nên ích lợi lớn Ví dụ: Thùng 2: Để uống, cấp Mỗi ngày dùng thùng nớc thiết hơn, ích lợi Thùng 3: Tắm giặt, ích lợi chân, cấp Thùng 4: Để rửa thiết nhất, ích lợi ích lợi giới hạn là thùng Nó có ích lợi 2, ích lợi Thuyết ích lợi giới hạn ích lợi giới hạn (ILGH): ích lợi ích Lợi Giới Hạn Thùng nớc Các nhà KT học Tân cổ điển cho rằng: Số đơn vị SP ích lợi giới hạn lớn Khi sổ SP tăng, ích lợi giới hạn giảm, Số SP tăng lên ích lợi giới hạn dẫn tới không Họ cho: Nớc nhiều, nên nớc có ích lợi trừu tợng, tức lợi ích nói chung Thuyết ích lợi giới hạn Giá trị giới hạn (GTGH) GTGH Giá trị sản phẩm giới hạn (SPGH), ích lợi (tức ILGH) định GTGH quy định giá trị chung SP khác, vận động theo quy luật giảm dần Rút kết luận thực tiễn: Trong kinh doanh muốn có nhiều giá trị phảI biết tạo khan 2 Các lý thuyết kinh tế trờng phái giới hạn Mỹ a Lý thuyết suất giới hạn J.B.Clark Lý thuyết suất giới hạn dựa sở lý thuyết Lý thuyết nhân tố SX J B Say Lý thuyết ích lợi giới hạn trờng phái thành Viên (áo) Lý thuyết suất bất tơng xứng D Ricardo Các lý thuyết kinh tế trờng phái giới hạn Mỹ a Lý thuyết suất giới hạn J B Clark ( 1847- 1938) D Ricardo: Với tăng thêm nhân tố SX đó, điều kiện nhân tố khác không đổi, suất nhân tố tăng thêm giảm Ví dụ: Với quy mô TB không đổi, số công nhân tăng, công nhân bổ sung so với công nhân trớc SX số lợng SP 2 Các lý thuyết kinh tế trờng phái giới hạn Mỹ Năng suất Đơn vị a Lý thuyết giới hạn lao Sảnsuất lợng động (Ngời) đơn vị lao động tăng thêm (Kg/ngời) 2000 (Kg) 2000 3000 3500 500 3580 300 1000 Các lý thuyết kinh tế trờng phái giới hạn Mỹ a Lý thuyết suất giới hạn SP tăng thêm 2000 1000 500 300 Lao động Đồ thị suất giới hạn Các lý thuyết kinh tế trờng phái giới hạn Mỹ a Lý thuyết suất giới hạn Phối hợp lý thuyết J Clark cho rằng: ích lợi lao động thể suất Song suất lao động công nhân giảm sút Do ngời công nhân đợc thuê sau ngời công nhân giới hạn, sản phẩm họ Sản phẩm giới hạn, suất họ Năng suất giới hạn Nó định suất tất công nhân khác 2 Các lý thuyết kinh tế tr ờng phái giới hạn Mỹ b Lý thuyết phân phối J B Clark: Dựa sở lý luận Năng suất giới hạn Ông đa lý luận: Tiền lơng P Tiền lơng công nhân SP giới hạn lao động, phần P nhà TB: Phù lại thặng d ngời hợp với suất tiêu dùng lao động Với phân phối không TB bỏ sau bóc lột, ngời cùng- suất cận công nhân giới hạn biên nhận đợc SP đầy đủ tạo ra, Trờng phái thành LAUSANNE Thị trờng SP: Nơi mua, bán hàng hóa T ơng quan trao đổi H2 giá Lý thuyết cân tổng quát Leon Walras ( 1834- 1910) Cơ cấu thị trờng Thị trờng TB: Nơi hỏi vay TB Lãi suất TB cho vay giá TB Thị trờng lao động: Nơi thuê mớn công nhân Tiền công Trờng phái thành Doanh nhân ngời SX hàng LAUSANNE hóa tổng để bán Muốn SX,Walras doanh Lý thuyết cân quát Leon Ba thị tr ( 1834- 1910) ờng độc lập Nhng hoạt động doanh nhân thị trờng quan hệ nhân phải vay vốn thị trờng t bản, thuê công nhân thị trờng lao động Trên thị trờng doanh nhân đợc coi cầu Sản xuất đợc hàng hóa, doanh nhân mang bán thị trờng SP doanh nhân đợc coi cung Để vay t doanh nhân phải trả lãi suất Thuê công nhân doanh nhân phải trả l Trờng phái thành LAUSANNE Lý thuyết cân tổng quát Leon Walras ( 1834- 1910) - Nếu giá bán hàng hóa cao chi phí SX doanh nhân có lợi Doanh nhân có xu hớng mở rộng SX: Thuê thêm công nhân, vay thêm t Do sức cầu doanh nhân tăng lên, điều làm chp giá TB lao động tăng Song có thêm hàng hóa doanh nhân cung thị trờng nhiều Do giá hàng hóa giảm - Khi giá giảm ngang chi phí SX cung cầu trạng thái thăng Donh nhân lời SX Nên không thuê công nhân vay thêm TB Nh SX ổn định, thị trờng cân KT trạng thái cân tổng quát Trờng phái CAMBRIDGE (Anh) Lý thuyết giá A Marshall A Marshall giáo s KTCT học trờng đại học tổng hợp Cambridge Ông tiếng lý thuyết giá Nó đợc tổng hợp từ lý thuyết: Chi phí SX; cung, cầu; ích lợi giới hạn Theo ông, thị trờng tổng thể ngời có quan hệ mua bán, nơi gặp gỡ cung cầu Sự vận động chế thị trờng, mặt, điều kiện cạnh tranh hoàn toàn cung cầu phụ thuộc vào giá cả, mặt khác, chế tác động làm cho giá phù hợp với cung, cầu 4 Trờng phái CAMBRIDGE (Anh) Thuyết Giá cả: Ông đa khái niệm giá cung giá cầu: - Giá cung ngời SX tiếp tục SX mức giá đơng thời Nó đợc định chi phí SX - Giá mua (giá cầu): ngời mua mua số lợng hàng hóa Nó đợc định ích lợi giới hạn, tức giá cầu giảm dần lợng cung hàng hóa tăng lên, P ĐK P yếu tố khác không đổi Giá cầu Q Giá cung Q Trờng phái CAMBRIDGE (Anh) Thuyết Giá cả: - Khi giá cung giá cầu gặp hình thành giá thị trờng, hay giá cân Giá thị trờng kết va chạm ngời mua ngời bán, tức va chạm cung cầu Sự va chạm làm hình thành giá cân Đồ thị: P D cung D cầu Q Trờng phái CAMBRIDGE (Anh) Thuyết Giá cả: Ông đa khái niệm độ co dãn cầu (k) Tỷ lệ (%) tăng (hoặc giảm) lợng cầu %Q k = % P Nếu = Tỷ lệ (%) giảm (hoặc tăng) giá k1: cầu co dãn k không giống SP khác với loại SP nhng thời kỳ khác ý nghĩa: Giúp tổ chức độc quyền đa sách giá có lợi Trờng phái CAMBRIDGE (Anh) Thuyết Giá cả: í nghĩa: Một là: Là sở lý luận KT học vi mô đại phân tích thị trờng, cung, cầu, giá Việc nghiên cứu lý thuyết có ý nghĩa Hai là: Giúp nhận thức đợc trạng thái vận động thị trờng dới tác động QLKQ: Sự cân cung cầu thị trờng cân động, dao động qua điểm cân Ba là: Là sở để phân tích biến động giá hàng hóa, để nhà nớc có sách phù hợp Bốn là: Các DN chủ động chiến lợc kinh doanh tác động vào cung, cầu đa C/S giá để rhu P cao .. .Các học thuyết kinh tế trờng phái tân cổ điển Hoàn cảnh đời Nội dung Đặc điểm 3.Một số lý thuyết chủ yếu Các học thuyết kinh tế trờng phái tân cổ điển I Hoàn cảnh đời Từ... ờng phái tân cổ điển III Một số lý thuyết kinh tế (LTKT) chủ yếu Các LTKT trờng phái giới hạn thành Viene (áo) Các LTKH trờng phái giới hạn Mỹ Các LTKH trờng phái giới hạn Cambridge (Anh) Các LTKH... 1000 Các lý thuyết kinh tế trờng phái giới hạn Mỹ a Lý thuyết suất giới hạn SP tăng thêm 2000 1000 500 300 Lao động Đồ thị suất giới hạn Các lý thuyết kinh tế trờng phái giới hạn Mỹ a Lý thuyết
- Xem thêm -

Xem thêm: Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển , Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển , , C¸c lý thuyÕt kinh tÕ cña tr­êng ph¸i giíi h¹n Mü

Hình ảnh liên quan

cầu. Sự va chạm này làm hình thành giá cả cân bằng. - Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển

c.

ầu. Sự va chạm này làm hình thành giá cả cân bằng Xem tại trang 21 của tài liệu.
- Khi giá cung và giá cầu gặp nhau thì hình - Các học thuyết kinh tế của trường phái tân cổ điển

hi.

giá cung và giá cầu gặp nhau thì hình Xem tại trang 21 của tài liệu.

Từ khóa liên quan