0

Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế

39 331 0
  • Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/09/2017, 08:00

Lịch sử học thuyết kinh tế (môn khoa học nghiên cứu lịch sử đời, phát triển thay lẫn học ý nghĩa nghiên cứu môn học Để hiểu rõ sâu sắc KTCT Mác Lênin Để vận dụng vào thực tiễn phát triển KTTT định hớng XHCN Để phục vụ cho đấu tranh t tởng Lượcưđồưlịchưsửưraưđờiưvàưphátưtriểnư cácưhọcưthuyếtưkinhưtế KTCTưMácưưLênin (ĐầuưTKưXXưđếnưnay) KTCTưMác-Xít (cuốiưTKưXIX) CNưCảIưlương Vàưxétưlại (CuốiưTKưXIX) KTCTưTưưsản Cấpưtiến (50ưư60ưTKưXX) KTCTưTưưsảnưhiệnưđại (CuốiưTKưXIXưđếnưnay) CNưtựưdoưkinhưtế CNưcổưđiểnưmới CNưtựưdoưmới (CuốiưXIXư-ưđầuư (75/XXưưnay) XX) CNưTBưđượcưđiềuưtiết (36-75/TK.ưXX) CNưthểưchế (20/TK.ưXXưưNay) KTCTưCủaư CNXHư Khôngư Tưởng (TKưXIX) KTCT Tiểuư Tưưsản (CuốiưTK.ư XIX) KTCTưTưưsảnưcổưđiển (TK.ưXVIIIưưgiữaưTK.XIX) CNưTrọngưnông (Pháp) CNưcổưđiểnư (Anh) CNưTrọngưthương (GiữaưTK.ưXVưưXVII) Tưưtưởngưkinhưtế Thờiưcổưđạiư+ưPhongưkiến KTCT Tưưsản Tầmưthường (GiữaiưTK.ưXIX) Các học thuyết kinh tế trớc Mác KTCTưtưưsảnưcổưđiểnưưưưưưưưưưưưưưưưư ưưưưưưưưưưưưưưưưư ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưTS Đỗ Huy Hà Hc vin Chớnh trưưưư ưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưưư ưưưưưưưưưưưưưư Mục đích yêu cầu Hiểu đợc hoàn cảnh đời, đặc điểm nội dung HTKT thời kỳ trớc Mác Qua thấy đợc kế thừa Mác từ giá trị khoa học học thuyết KT trớc Mác nh hiểu rõ công lao đóng góp Mác ăng ghen vào khoa học KTCT Những nội dung chủ yếu I Các HTKT T sản trớc Mác II Các HTKT Tiểu t sản III Các HTKT Của CNXH không tởng Các học thuyết kinh tế t sản trớc Mác I Chủ nghĩa trọng thơng (CNTT) II KTCT t sản cổ điển III Các học thuyết KT t sản tầm thờng (KTCT TSTT) 1.Chủ nghĩa trọng thơng (giữa TK XV XVII) a) Hoàn cảnh đời - ưCuốiưTKưXV-XVIIưlàưthờiưkỳưdiễnưraư quáư ưưưưưưtrìnhưtíchưluỹưnguyênưthuỷưcủaưtưư bản.ưmộtư ưưưưưưtrongưnhngưbiệnưphápưcủaưnóưlàư ngoạiư ưưưưưưthươngưtỏưraưlàưhoạtưđộngưlàmưgiàuư nhanhư ưưưưưưnhấtưchoưmỗiưquốcưgia ưưư-ưưSựưphátưtriểnưcủaưKTHHưgắnưvớiưcácư 1.Chủ nghĩa trọng thơng (giữa TK XV XVII) a) Hoàn cảnh đời - Phong trào phục hng, phát minh khoa học tự nhiên dẫn đến trỗi dậy CN vật * Các đại biểu chính: - W Stafford (1554 1612), T Mun (1571 1641) (Anh) - A Montchretien (1575 1629), J.B Colbert (1619 1683) (Pháp) Chủ nghĩa trọng thơng (giữa TK XV XVII) b) Những đặc điểm quan điểm t tởng chủ yếu Đề cao vai trò tiền Coi tiền hình thái cảI quan trọng nhất, tiêu chuẩn đánh giá giàu có hùng mạnh quốc gia Coi thơng mại, đặc biệt ngoại thơng hoạt động làm tăng cảI cho đất nớc Coi nguồn gốc li nhuận thơng nghiệp kết việc mua bất bình đẳng Vì ngoại thơng lợi ích quốc gia có đợc cách hy sinh lợi ích quốc gia khác Đề cao vai trò can thiệp nhà nớc vào II KTCT t sản cổ điểnchủ yếu Các nội dung a Lý luận giá trị lao động Thành công: ưSốưlượngưgiáưtrịưhàngưhoáưđượcưđoưbằngưthờiưgianưLĐưcầnư thiếtưđểưSXưraưhàngưhoáưtrongưđiềuưkiệnưtrungưbìnhư củaưXH.ưLượngưgiáưtrịưtỷưlệưthuậnưvớiưTGLĐưvàưtỷưlệưnghịchư vớiưNSLĐ ưPhânưbiệtưhaiưthuộcưtínhưhàngưhoáưvàưkhẳngưđịnhư laoưđộngưlàưnguồnưgốcưcủaưgiáưtrịưhàngưhoá ưĐãưphânưbiệtưđượcưcácưkháiưniệmưgiáưtrịưưGiáưtrịưtraoư đổiưưgiáưcảưvàưmốiưquanưhệưgiữaưchúng Giáưtrịưđượcưcấuưthànhưbởiưhaoưphíưlaoưđộngưvậtưhoáư (c)ưvàưlaoưđộngưsốngư(v+m) II KTCT t sản cổ điển Những nội dung chủ yếu a Lý luận giá trị lao động Những hạn chế + Cha hoàn toàn kiên định lập trờng lao động nguồn gốc giá trị + Cha phân biệt đợc tính mặt LĐSXHH Do cha phân tích khoa học mặt chất giá trị + cha hiểu đầy đủ nguồn gốc & chất cuả tiền Biểu cụ thể W Petty (1623-1687) - Petty ngời đa nguyên lý giá trị LĐ, thể quan điểm ông giá cả: + Giá tự nhiên (giá trị) hao phí LĐ định NSLĐ có ảnh hởng đến mức hao phí (Petty ngời đa KN giá trị) + Giá nhân tạo (Theo Mác giá thị trờng) nhiều yếu tố ngẫu nhiên chi phối, nên khó XĐịnh cách C/xác + Giá trị dạng ĐB gcả TN nhng ĐK ctrị k0 thuận lợi nh chiến tranh hay tình hình ctrị k0 ổn định -Petty x/định g/cả TN HH cách so sánh l ợng LĐ hao phí SX HH với lợng LĐ hao phí để tạo bạc (tiền tệ) (Ôngưđãưhiểuưrõưv/tròưcủaưLĐưtrongưviệcưtạoưraưgiáưtrị) - Petty p/tích phụ thuộc giá trị HH vào NSLĐ: cho g/cảợcưLĐưcụưthểưvớiưLĐưtrừuưtư TN tỉ lệ nghịchợng;ưchư với NSLĐ khai -H/chế:ư+ư Chưaưphânưbiệtưđư aưphânư thác bạc hay vàng biệtưrõưgiáưtrịưSDưvớiưgiáưtrịưtraoưđổi,ưchư aưbiếtưtớiưt/chấtưXHưcủaưgiáư trị.ư ưưưưưưưưưưưưưưư+ưCònưbịưảnhưhưởngưcủaưCNTTưtrongưvấnưđềưgiáưtrịưkhiưchoư rằngưchỉưcóưLĐưkhaiưthácưbạcưhayưvàngưmớiưtạoưraưgiáưtrị A Smith (1723- 1790) SoưvớiưPettyưvàưpháiưtrọngưnôngưthìưLTưvềưgiáưtrịưcủaưSmithư cóưbướcưtiếnưđángưkể,ưnhưngưvẫnưbiểuưhiệnưt/chấtư2ưmặt:ư Côngưlaoưcủaưôngưlàưđãưđặtưnềnưmóngưvữngưchắcưchoư KTCT,ưlàmưchoưLLưgiáưtrịưtrởưthànhưKH.ưSongưyếuưtốưtầmưthư ờngưởưchỗ,ưkhiưĐNưvềưgiáưtrịưôngưvẫnưcóưnhữngưsaiưlầm -ưĐãưphânưbiệtưđượcư2ưthuộcưtínhưcủaưHH:ưgiáưtrịưSDưvàưgiáưtrịưTĐ.ưÔngư khẳngưđịnh:ưGTSDưk0ưquyếtưđịnhưGTTĐ, ư-ưTấtưcảưcácưloạiưLĐưSXưđềuưtạoưraưgiáưtrị,ưLĐưlàưthướcưđoưthựcưthểưgiáư trị,ưnhưngưlạiưcóư2ưq/niệmưkhácưnhauưvềưgiáưtrị: +ưq/nưđúngưlà:ưLĐưlàưthướcưđoưthựcưtếưcủaưgiáưtrịưTĐưHHư(Mác:ư SmithưđãưvôưhìnhưdungưđãưhiểuưđượcưgiáưtrịưHHư=ưsốưlượngưLĐưhaoưphíư đểưSXưraưHH>ưĐóưlàưđóngưgópưcủaưSmith).ưTuyưnhiênưhạnưchếưlàưchưaư XĐưđượcưLĐưcụưthểưhayưLĐưtrừuưtượng +ưQ/đưsaiưlà:ưGiáưtrịưlàưdoưthờiưgianưLĐưquyếtưđịnh,ưmàưLĐưđóư cóưthểưmuaưbán,ưtraoưđổiưlấyưHHưkhác D Ricardo (1770- 1823) -ưRicardoưđãưphêưphánưtínhưkhôngưnhấtưquánưtrongưđịnhưnghĩaưgiáư trịưcủaưSmith:ưGiáưtrịưư(củaưHH)ưdoưLĐưhaoưphíưquyếtưđịnhưlàư đúng.ưCònưĐNưGiáưtrịưLĐưmàưngườiưtaưcóưthểưmuaưđượcư=ưHHưnàyưquyếtư địnhưlàưsai -ư TrongưcơưcấuưgiáưtrịưcủaưHHưbaoưgồmưcảư3ưbộưphậnưC+V+M,ưk0ưthểư loạiưbỏư(C)ưraưkhỏiưgiáưtrịưSPưnhưưq/đưcủaưSmith ư-ưRicardoưđãưphânưbiệtưđượcưGTSDưvàưGTTĐ:ư +ưÔngưchỉưrõ,ưGTSDưlàưĐKưcầnưthiếtưchoưgiáưtrịưTĐ,ưnhưngưk0ư phảiưlàưthướcưđoưcủaưnó ưưưưưưưưưưưưư+ưRicardoưchoưrằng,ưGTTĐưchịuưảnhưhưởngưcủaư2ưnhânưtố:ưsốưlư ợngưLĐưcầnưthiếtưđểưSXưraưchúngưvàưtínhưchấtưhiếmưcóưcủaưnó ưưưưưưưưưưưưư+ưGiáưcảưHHưlàưgiáưtrịưTĐưcủaưnó,ưnhưngưbiểuưhiệnưbằngưtiền,ư cònưgiáưtrịưđượcưđoưbằngưsốưlượngưLĐưhaoưphíưđểưSXưraưHH -ưÔngưđãưđềưcậpưđếnưLĐưgiảnưđơnưvàưLĐưphứcưtạp ư ưH/chế: +ưP/pưn/cưsiêuưhình,ưcoiưg/trịưlàưp/trùưvĩnhưviễn,ưthuộcưtínhư củaưmọiưvật +ưChưaưthấyưđượcưMTưgiữaưGTSDưvàưgiáưtrịưvìưchưaưbiếtưt/cư2ưmặtưcủaư II.ưKTCTưtưưsảnưcổưđiển b Lý luận tiền tệ Thànhưcông: ưHiểuưđượcưbảnưchấtưhàngưhoáưcủaưtiềnư(A.ư Smith) ưHiểuưđượcưquyưluậtưlưuưthôngưtiềnưtệư(W.ưPetty) ưĐềưxuấtưnhiềuưgiảiưphápưổnưđịnhưtiềnưtệ,ưcoiư vàngưlàưcơưsởưcủaưtiền,ưgiáưcảưlàưbiểuưhiệnưbằngư tiềnưcủaưgiáưtrịư(D.ưRicardo) Hạnưchế ưChưaưhiểuưđầyưđủưbảnưchấtưchứcưnăngưcủaưtiền.ư ưưưưưChỉưcoiưtiềnưlàưphươngưtiệnưkỹưthuậtưcuảưlưuư thôngưlàmưmôiưgiớiưđơnưthuầnưcủaưtraoưđổi ưCònưlẫnưlộnưlưuưthôngưtiềnưvàngưvàưtiềnưgiấy II.ưKTCTưtưưsảnưcổưđiển c Lý Luận T Thành công: Chia t thành TBCĐ TBLĐ khẳng định TBCĐ không tạo giá trị Hạn Chế: Coi t vật Không phân biệt đợc TBLT TBLĐ II KTCT t sản cổ điển d Lý luận thu nhập (V, P ,R) Thànhưcông: ưSửưdụngưlýưluậnưgiáưtrịưưlaoưđộngưlàmưcơư sở.ưThừaưnhậnưcácưthuưnhậpưđềuưbắtưnguồnư từưgiáưtrịưmớiưtạoưraưcủaưcôngưnhânưlàmưthuê.ư Doưđó,ưP,ưRưlàưnhữngưkhoảnưkhấuưtrừưvàoưSPư laoưđộngưcủaưhọư(thừaưnhậnưbócưlột) ưTrongưlýưluậnưtiềnưlương:ưĐãưphânưbiệtưđượcư tiềnưlươngưdanhưnghĩaưvàưtiềnưlươngưthựcưtế,ư cácưnhânưtốưảnhưhưởngưđếnưtiềnưlươngưvàưcácư hìnhưthứcưtrảưlương II KTCT t sản cổ điển d Lý luận thu nhập (V, P ,R) Thành công: + lý luận Lợi nhuận: Đã nhận biết cố gắng chứng minh xu hớng P giảm dần xu hớng hình thành P bình quân + Thừa nhận nguồn gốc lao động không công lợi tức + Phân tích xuất sắc R chênh lệch hiểu đợc thực chất giá ruộng đất R t hoá II KTCT t sản cổ điển d Lý luận thu nhập (V, P ,R) Hạn Chế: + Coi tiền lơng giá lao động nên không chứng minh đợc cách khoa học chất, nguồn gốc V, P, R + Cha chứng minh đợc xu hớng hình thành lợi nhuận bình quân xu hớng P' giảm dần + Cha biết đến R tuyệt đối + Đa công thức tính giá ruộng đất theo kinh nghiệm ưII KTCT t sản cổ điển e Thuyết Bàn tay vô hình (A Smith) Nhuưcầuưtraoưđổiưlàưnhuưcầuưthuộcưvềư bảnưchấtưcủaưconưngười.ưLợiưíchưcáưnhânưlàư độngưlựcưtrựcưtiếp.ưNhưngưtrongưkhiưtheoư đuổiưlợiưíchưcáưnhânưconưngườiưbịư"Bànư tayưvôưhìnhưdẫnưdắtưđểưphụcưvụưkhôngư tựưgiácưlợiưíchưxãưhộiưvàưtrongưđạiưbộưphậnư cácưtrườngưhợpưnóưphụcưvụưtốtưhơnưlàưkhiưcóư sựưcanưthiệpưcủaưnhàưnước" II KTCT t sản cổ điển e Thuyết Bàn tay vô hình (A Smith) Để Bàn tay vô hình phát huy tác dụng phải đảm bảo yêu cầu hay điều kiện sau: + Tồn phát triển kinh tế hàng hoá + Quyền bt khả xâm phạm chế độ t hữu + Tự kinh tế (Tự kinh doanh, tự mậu dịch, tự cạnh tranh) nhà nớc không can thiệp KTCT t sản cổ điển f Thuyết lợi tơng đối (D Ricardo) Giảưđịnh:ư ưCóưhaiưnướcưAưvàưBưcùngưsảnưxuấtư2ưloạiưsảnưphẩmưXưvàư Y ưNếu: CPSXưSảnưphẩmưXưcủaưAưưưưưưưưưưCPSXưSảnưphẩmưYưcủaưA ưưưư
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế , Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế , , KTCT tư sản cổ điển, II. KTCT tư sản cổ điển

Hình ảnh liên quan

 Đề cao vai trò của tiền. Coi tiền là hình thái của cảI quan trọng nhất, là tiêu chuẩn  đánh giá sự giàu có và hùng mạnh của mỗi  quốc gia. - Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế

cao.

vai trò của tiền. Coi tiền là hình thái của cảI quan trọng nhất, là tiêu chuẩn đánh giá sự giàu có và hùng mạnh của mỗi quốc gia Xem tại trang 10 của tài liệu.
“Bảng cân đối thơng mại” với phơng châm: Mua ít bán nhiều (xuất siêu) - Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế

Bảng c.

ân đối thơng mại” với phơng châm: Mua ít bán nhiều (xuất siêu) Xem tại trang 12 của tài liệu.
+ Cha chứng minh đợc xu hớng hình thành lợi nhuận bình quân và xu h ớng P' giảm dần.  + Ch a biết đến R tuyệt đối - Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế

ha.

chứng minh đợc xu hớng hình thành lợi nhuận bình quân và xu h ớng P' giảm dần. + Ch a biết đến R tuyệt đối Xem tại trang 34 của tài liệu.
e. Thuyết “Bàn tay vô hình” (A. Smith) - Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế

e..

Thuyết “Bàn tay vô hình” (A. Smith) Xem tại trang 35 của tài liệu.
e. Thuyết “Bàn tay vô hình” (A. Smith) - Bài giảng lịch sử các học thuyết kinh tế

e..

Thuyết “Bàn tay vô hình” (A. Smith) Xem tại trang 36 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm