0

Lý thuyết và bài tập quá trình phiên mã

5 370 3
  • Lý thuyết và bài tập quá trình phiên mã

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/09/2017, 23:23

TÀI LIỆU CỦA KYS – ÔN THI THPT 2018 THUYẾT BÀI TẬP QUÁ TRÌNH PHIÊN I PHIÊN LÀ GÌ ? Phiên trình tổng hợp phân tử ARN từ mạch mạch gôc gen Bản chất trình phiên truyền đạt thông tin mạch gốc sang phân tử ARN Quá trình diễn nhân, kì trung gian tế bào đề chuẩn bị nguyên liệu cho trình phân bào II CƠ CHẾ PHIÊN Các thành phần tham gia vào trình phiên  Mạch gốc gen mang thông tin tổng hợp phân tử ARN  Nguyên liệu để tổng hợp mạch ribonucleotit tự môi trường (U, A, G, X)  ARN polimeaza nhận biết điểm khởi đầu phiên mạch gốc, bám vào liên kết với mạch gốc, tháo xoắn phân tử ADN => lộ mạch gốc, tổng hợp nên mạch ARN Diễn biến Quá trình phiên diễn theo bước: Bước Khởi đầu: Enzym ARN pôlimeraza bám vào vùng điều hoà làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’→ 5’ bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu Bước Kéo dài chuỗi ARN: Enzym ARN pôlimeraza trượt dọc theo mạch gốc gen có chiều 3’ → 5’ gắn nuclêôtit môi trường nội bào liên kết với nucluotit mạch gốc theo nguyên tắc bổ sung:Agốc - Umôi trường, Tgốc Amôi trường, Ggốc – Xmôi trường, Xgốc – Gmôi trường Vùng gen vừa phiên xong mạch đơn gen đóng xoắn lại Bước Kết thúc: Khi enzym di chuyển đến cuối gen, gặp tín hiệu kết thúc trình phiên dừng lại, phân tử ARN giải phóng Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Do gen sinh vật nhân sơ có vùng hóa liên túc nên mARN sau phiên dùng trực tiếp làm khuôn tổng hợp prôtêin Ở sinh vật nhân thực, vùng hóa gen không liên tục nên mARN sau phiên phải cắt bỏ đoạn intron, nối đoạn êxôn tạo mARN trưởng thành qua màng nhân tế bào chất làm khuôn tổng Kết quả:1 lần phiên gen tổng hợp nên phân tử ARN, có trình tự giống với mARN bổ sung thay T U Ý nghĩa: hình thành loại ARN tham gia trực tiếp vào trình sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng Hình 2: Sơ đồ tư trình phiên Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang II BÀI TẬP TRẮC NGIỆM CÓ ĐÁP ÁN Câu 1: Mục đích trình tổng hợp ARN tế bào là: A Chuẩn bị cho phân chia tế bào B Chuẩn bị cho nhân đôi ADN C Chuẩn bị tổng hợp prôtêin cho tế bào D Tham gia cấu tạo nhiễm sắc thể Câu 2: Trong trình tổng hợp ARN không xảy tượng sau đây? A G mạch gốc liên kết với X môi trường nội bào B X mạch gốc liên kết với G môi trường C A mạch gốc liên kết với T môi trường D T mạch gốc liên kết với A môi trường Câu 3: Enzim tham gia vào trình phiên là: A ADN polimeraza B ADN ligaza C ARN polimeraza D enzim tháo xoắn Câu 4: Cho kiện diễn trình phiên mã: ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên mã) ARN polimeraza bám vào vùng điều hòa làm gen tháo xoắn để lộ mạch gốc có chiều 3’ – 5’ ARN polimeraza trượt dọc theo mạch gốc gen có chiều 3’ – 5’ Khi ARN polimeraza di chuyển đến cuối gen gặp tín hiệu kết thúc trình tổng hợp dừng Trong trình phiên mã, trật tự diễn theo trình tự là: A → → →2 B → → → C → → → D → → →4 Câu 5: Chuỗi nu mạch ADN gốc có chiều 3'-5' sau hoá cho chuỗi pôlipeptit phe-pro-lys tương ứng với codon mARN 5’UUX-XXG-AAG3’? A 5’UUU-GGG-AAA3’ B 5’AAA-AXX-TTT3’ C 5’GAA-XXX-XTT3’ D 5’XTT-XGG-GAA3’ Câu 6: Loại ARN sau có tượng cắt bỏ intron nối exon với nhau? A mARN sơ khai sinh vật nhân thực B mARN trưởng thành sinh vật nhân thực C mARN sơ khai sinh vật nhân sơ D mARN trưởng thành sinh vật nhân sơ Câu 7: Phát biểu sau sai: A Phiên sinh vật nhân sơ sinh vật nhân thực tạo mARN sơ khai sau cắt bỏ intron tạo thành mARN trưởng thành B Phiên tái ADN sinh vật nhân sơ nhân thực thực nhân tế bào vùng nhân C Chiều mạch tổng hợp trình phiên chiều 3’ D ADN polimeraza không tham gia vào trình phiên Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang Câu 8: Trên thực tế, người ta chèn trực tiếp gen tế bào nhân chuẩn vào gen vi khuẩn cho gen dịch thành prôtêin Dự đoán sau không xác? A Prôtêin có cấu trúc chức tương tự prôtêin bình thường tổng hợp tế bào nhân chuẩn B Prôtêin chứa nhiều axit amin bình thường C Prôtêin chứa axit amin bình thường D Prôtêin có trình tự axit amin sai khác phần so với prôtêin bình thường Câu 9: Một gen có 20% ađênin mạch gốc có 35% xitôzin Gen tiến hành phiên lần sử dụng mội trường tổng số 4800 ribônuclêôtit tự Mỗi phân tử mARN tạo có chứa 320 uraxin Số lượng loại ribônuclêôtit môi trường cung cấp cho phiên là: A rA = 640, rU = 1280, rG = 1680, rX = 1200 B rA = 480, rU = 960, rG = 1260, rX = 900 C rA = 480, rU = 1260, rG = 960, rX = 900 D rA = 640, rU = 1680, rG = 1280, rX = 1200 Câu 10: Một gen dài 2448 Ao có A= 15% tổng số nucleotit, phân tử mARN gen tổng hợp có U= 36 ribonucliotit X = 30 % số ribonucleotit mạch Tỉ lệ phần trăm loại nucleotit A, T, G, X mạch khuôn gen lân lượt là: A 25 %, 5%, 30%, 40% B 5%, 25 %, 30%, 40% C 5%, 25%, 40%, 30% D 25%, 5%, 40%, 30% Câu 11: Một gen dài 2448 Ao có A= 15% tổng số nucleotit, phân tử mARN gen tổng hợp có U= 36 ribonucliotit X = 30 % số ribonucleotit mạch Số lượng loại ribonucleotit A, U, G, X mARN là: A 216, 288, 36, 180 B 180, 36, 288, 216 C 216, 36, 288, 180 D 180, 288, 36 216 Câu 12: Một gen dài 51 µm, gen thực lần, môi trường nội bào cung cấp số ribonucleotit tự A 4500 B 3000 C 1500 D 6000 Câu 13: Một phân tử mARN có chiều dài 2040A0 có tỷ lệ loại A, G, U, X 20%, 15%, 40%, 25% Người ta dùng phân tử mARN làm khuôn để tổng hợp nhân tạo phân tử AND có chiều dài phân tử mARN Tính theo lí thuyết số loại Nu loại môi trường cần cung cấp cho trình tổng hợp phân tử ADN A G = X= 360, A = T = 240 B G = X= 320, A = T = 280 C G = X= 240, A = T = 360 D G = X= 280 , A = T = 320 Câu 14: Một phân tử mARN có chiều dài 2142A0 tỉ lệ loại nucleotit A: U: G:X = 1:2:2:4 Nếu phân tử ADN dùng để tổng hợp phân tử mARN có chiều dài số loại Nu loại phân tử ADN A A= 140, T= 70, G= 280 X= 140 Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng B A=T= 420, G=X= 210 THPT 2018 | Trang C T= 140, A = 70, X= 280 G= 140 D A=T= 210 G=X= 420 Câu 15: Trên mạch gốc gen vi khuẩn có 300A, 400G, 600T, 200X Gen phiên lần, số ribonucleotit loại môi trường cung cấp cho gen phiên A 3000A, 2000X, 1500U, 1000G B 3000U, 2000G, 1500A, 1000X C 1860A, 12400X, 9300U, 6200G D 600A, 400X, 300U, 200G Câu 16: Một gen thực phiên hai lần đòi hỏi môi trường cung cấp số lượng loại nucleotit loại A=400, U= 360, G= 240 X= 480 Số lượng nucleotit loại gen A A=T=360, G=X=380 B A=T= 380, G=X= 360 C A=200, T= 180, G= 120, X= 240 D A=180, T=200, G= 240, X= 120 Câu 17: Một gen thực hai lần phiên đòi hỏi môi trường cung cấp loại nucleotit với số lượng sau 360A, 460U, 520G, 480X Số lượng loại nucleotit gen A A= 820, G= 1000 B A= 410, G= 500 C A= 480, G= 540 D A= 460, G= 520 Câu 18: Một gen vi khuẩn E coli có chiều dài 4080 A0 có tổng hai loại nu 40% số nu gen Khi gen phiên tạo phân tử mARN cần môi trường nội bào cung cấp 540 G 120A Số lượng loại nu lại mARN là: A 240X 300U B 360U 180 X C 360X 180 U D 300X 240G ĐĂNG KÍ NHẬN TÀI LIỆU TỰ ĐỘNG CẢ NĂM HỌC Quý Thầy/Cô cần file word chia sẻ tài liệu đến học sinh Liên hệ trực tiếp Fanpage: Tài Liệu Kys Group học tập chất lượng cho học sinh: Gia Đình Kyser ĐÁP ÁN 10 C C C C D C A A A B 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B A C D A B B B Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT 2018 | Trang ... gia vào trình phiên mã là: A ADN polimeraza B ADN ligaza C ARN polimeraza D enzim tháo xoắn Câu 4: Cho kiện diễn trình phiên mã: ARN polimeraza bắt đầu tổng hợp mARN vị trí đặc hiệu (khởi đầu phiên. .. tín hiệu kết thúc trình tổng hợp dừng Trong trình phiên mã, trật tự diễn theo trình tự là: A → → →2 B → → → C → → → D → → →4 Câu 5: Chuỗi nu mạch ADN mã gốc có chiều 3'-5' sau mã hoá cho chuỗi... nhân thực thực nhân tế bào vùng nhân C Chiều mạch tổng hợp trình phiên mã chiều 3’ D ADN polimeraza không tham gia vào trình phiên mã Tài Liệu Kys – Chia sẻ tài liệu & đề thi chất lượng THPT
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết và bài tập quá trình phiên mã , Lý thuyết và bài tập quá trình phiên mã ,

Hình ảnh liên quan

Hình 2: Sơ đồ tư duy quá trình phiên mã ở - Lý thuyết và bài tập quá trình phiên mã

Hình 2.

Sơ đồ tư duy quá trình phiên mã ở Xem tại trang 2 của tài liệu.
Ý nghĩa: hình thành các loại ARN tham gia trực tiếp vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng. - Lý thuyết và bài tập quá trình phiên mã

ngh.

ĩa: hình thành các loại ARN tham gia trực tiếp vào quá trình sinh tổng hợp prôtêin quy định tính trạng Xem tại trang 2 của tài liệu.

Từ khóa liên quan