0

“Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay luận văn thạc sĩ

111 499 2
  • “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay  luận văn thạc sĩ

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2017, 11:57

MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tài Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của cán bộ. Người nói: Cán bộ là người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém 48, tr.478492.Thấm nhuần quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn xác định: Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với sứ mệnh lịch sử của Đảng, của đất nước và của chế độ. Trong các Văn kiện Đại hội từ Đại hội VI đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đảng ta nhiều lần nêu rõ: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, mà trong công tác xây dựng Đảng thì cán bộ và công tác cán bộ là quan trọng nhất, là khâu then chốt trong vấn đề then chốt, là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.Thực tế nhiều năm qua cho thấy, đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã luôn được các cấp uỷ Đảng quan tâm và có sự trưởng thành, đáp ứng với nhiệm vụ chính trị, góp phần củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, việc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thật sự có chất lượng còn nhiều bất cập, nhiều vấn đề cần xem xét nghiên cứu làm sáng tỏ, nhằm xây dựng cho được đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã thực sự đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn cách mạng mới. Nghị quyết số 17, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX), ngày 1832002, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh giá: Hệ thống chính trị ở cơ sở hiện nay còn nhiều yếu kém, bất cập trong công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện và vận động quần chúng... Đội ngũ cán bộ cơ sở ít được đào tạo, bồi dưỡng; chính sách đối với cán bộ cơ sở còn chắp vá. Huyện Mỹ Đức thành phố Hà Nội, mặc dù điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong huyện luôn đoàn kết một lòng, quyết tâm xây dựng huyện vững mạnh về mọi mặt. Cho đến nay đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trong huyện đã được nâng cao rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được bảo đảm ổn định giữ vững và tăng cường… tạo thêm lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đạt nhiều thành tựu như vậy chính là do Đảng bộ huyện đã coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ chủ chốt cơ sở nói riêng. Tuy nhiên một bộ phận không nhỏ đội ngũ cán bộ chất lượng vẫn còn nhiều bất cập yếu kém về phẩm chất, năng lực, trình độ còn thấp. Do vậy việc xem xét đánh giá một cách khách quan, toàn diện thực trạng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã và đưa ra một hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội có đủ phẩm chất, trình độ năng lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay, trước mắt tập trung hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới là yêu cầu cấp bách của huyện Mỹ Đức.Với những lý do trên, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội hiện nay” để thực hiện luận văn thạc sĩ chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. những chữ viết tắt luận văn CNDVBC CNDVLS CNXH CNH, HH CHXHCN CCB CT/TW TNCSHCM HND HND- UBND Q- TTg Q-BNV Q/HU NQ/TW N-CP UBMTTQVN UBND KL/TW KHHG TL XHCN Ch ngha vt bin chng Ch ngha vt lch s Ch ngha xó hi Cụng nghip húa, hin i húa Cng hũa xó hi ch ngha Cu chin binh Ch th Trung ng on niờn Cng sn H Chớ Minh Hi ng nhõn dõn Hi ng nhõn dõn- y ban nhõn dõn Quyt nh Th tng Quyt nh b Ni v Quyt nh huyn y Ngh quyt Trung ng Ngh nh Chớnh ph y ban Mt trn t quc Vit Nam y ban nhõn dõn Kt lun Trung ng K hoch húa gia ỡnh Tnh l Xó hi ch ngha MC LC M U .1 M U Lý chn ti Sinh thi, Ch tch H Chớ Minh ỏnh giỏ rt cao vai trũ ca cỏn b Ngi núi: Cỏn b l ngi em chớnh sỏch ca ng, ca Chớnh ph gii thớch cho dõn chỳng hiu rừ v thi hnh ng thi em tỡnh hỡnh ca dõn chỳng bỏo cỏo cho ng, cho Chớnh ph hiu rừ t chớnh sỏch cho ỳng Theo Ch tch H Chớ Minh "cỏn b l cỏi gc ca mi cụng vic", "cụng vic thnh cụng hay tht bi l cỏn b tt hay kộm" [48, tr.478-492] Thm nhun quan im ch ngha Mỏc - Lờnin v t tng H Chớ Minh, sut quỏ trỡnh lónh o cỏch mng, ng ta luụn xỏc nh: Cỏn b l nhõn t quyt nh s thnh bi ca cỏch mng, gn lin vi s mnh lch s ca ng, ca t nc v ca ch Trong cỏc Vn kin i hi t i hi VI n i hi i biu ton quc ln th XI ca ng, ng ta nhiu ln nờu rừ: Phỏt trin kinh t l nhim v trng tõm, xõy dng ng l nhim v then cht, m cụng tỏc xõy dng ng thỡ cỏn b v cụng tỏc cỏn b l quan trng nht, l khõu "then cht then cht", l nguyờn nhõn ca mi nguyờn nhõn Thc t nhiu nm qua cho thy, i ng cỏn b ch cht cp xó luụn c cỏc cp u ng quan tõm v cú s trng thnh, ỏp ng vi nhim v chớnh tr, gúp phn cng c lũng tin ca qun chỳng nhõn dõn vo s nghip cỏch mng v vai trũ lónh o ca ng Tuy nhiờn, vic xõy dng i ng cỏn b ch cht cp xó tht s cú cht lng cũn nhiu bt cp, nhiu cn xem xột nghiờn cu lm sỏng t, nhm xõy dng cho c i ng cỏn b ch cht cp xó thc s ỏp ng vi yờu cu, nhim v chớnh tr giai on cỏch mng mi Ngh quyt s 17, Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng (khúa IX), ngy 18-32002, ng Cng sn Vit Nam ó ỏnh giỏ: H thng chớnh tr c s hin cũn nhiu yu kộm, bt cp cụng tỏc lónh o, qun lý, t chc thc hin v ng qun chỳng i ng cỏn b c s ớt c o to, bi dng; chớnh sỏch i vi cỏn b c s cũn chp vỏ Huyn M c thnh ph H Ni, mc dự iu kin kinh t cũn nhiu khú khn, nhng ng b v nhõn dõn huyn luụn on kt mt lũng, quyt tõm xõy dng huyn vng mnh v mi mt Cho n i sng vt cht v tinh thn ca nhõn dõn huyn ó c nõng cao rừ rt, an ninh chớnh tr, trt t an ton xó hi luụn c bo m n nh gi vng v tng cng to thờm lũng tin ca nhõn dõn vo s lónh o ca ng v Nh nc t nhiu thnh tu nh vy chớnh l ng b huyn ó coi trng cụng tỏc xõy dng i ng cỏn b núi chung v cỏn b ch cht c s núi riờng Tuy nhiờn mt b phn khụng nh i ng cỏn b cht lng cũn nhiu bt cp yu kộm v phm cht, nng lc, trỡnh cũn thp Do vy vic xem xột ỏnh giỏ mt cỏch khỏch quan, ton din thc trng i ng cỏn b ch cht cp xó v a mt h thng gii phỏp cú tớnh kh thi nhm nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c, thnh ph H Ni cú phm cht, trỡnh nng lc thc hin thng li nhim v chớnh tr giai on hin nay, trc mt trung hon thnh chng trỡnh xõy dng nụng thụn mi l yờu cu cp bỏch ca huyn M c Vi nhng lý trờn, tỏc gi la chn ti Nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c, thnh ph H Ni hin thc hin lun thc s chuyờn ngnh Xõy dng ng v Chớnh quyn Nh nc 2.Tỡnh hỡnh nghiờn cu liờn quan n ti lun Liờn quan n cỏn b, nõng cao cht lng i ng cỏn b núi chung v cỏn b ch cht c s núi riờng ó cú mt s ngh quyt Ban chp hnh Trung ng ng ó ban hnh v cụng tỏc ny Tiờu biu l Ngh quyt TW khúa IX v i mi v nõng cao cht lng h thng chớnh tr c s xó, phng, th trn; Ngh quyt Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng khúa X v nõng cao nng lc lónh o, sc chin u ca t chc c s ng v cht lng i ng cỏn b, ng viờn Ngh quyt TW khúa XI - Kt lun s 64-KL/TW, ngy 28-5-2013 ca Ban Chp hnh Trung ng ng v mt s v tip tc i mi, hon thin h thng chớnh tr t Trung ng n c s Nhiu cụng trỡnh, sỏch, cỏc bi bỏo, ca cỏc hc gi, cỏc nh khoa hc v ngoi nc nghiờn cu Chng hn nh: "Mỏc - ngghen Lờnin - Stalin v cỏn b" (Nxb S tht, H Ni, 1974) "T tng H Chớ Minh v cỏn b v cụng tỏc cỏn b" (PGS.TS Bựi ỡnh Phong, Nxb Lao ng, H Ni, 2002) "C cu v tiờu chun cỏn b lónh o ch cht h thng chớnh tr thi k i mi ( ti Khoa hc cp Nh nc KX.05.11, H Ni, 1994 - Ch nhim Trn Xuõn Sm) T tng H Chớ Minh v cỏn b, ti khoa hc cp Nh nc (KX.02.), (1991- 1995)- Ch nhim GS ng Xuõn K H Chớ Minh vi o to cỏn b, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni, 1995 ca PGS, TS c Vng Vai trũ cỏn b lónh o ch cht cp xó vic gi vng n nh chớnh tr- xó hi nụng thụn nc ta hin Nxb Chớnh tr- Hnh chớnh, H Ni, 2008, ca TS Mai c Ngc Mt s cụng trỡnh khoa hc nghiờn cu liờn quan n cụng tỏc cỏn b ca ng cng cp n vic chun húa cỏc chc danh cỏn b: Xỏc nh c cu v tiờu chun cỏn b lónh o ch cht h thng chớnh tr i mi, PGS.TS Trn Xuõn Sm ch biờn, 1998 Trong sỏch trỡnh by c s lý lun v thc tin ca vic xỏc nh tiờu chun cỏn b; thc trng vic thc hin tiờu chun i vi i ng cỏn b lónh o ch cht h thng chớnh tr; xỏc nh tiờu chun cỏn b nhng nm ti v phng hng, gii phỏp xõy dng i ng cỏn b theo tiờu chun xỏc nh Lun c khoa hc cho vic nõng cao cht lng i ng cỏn b thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, PGS.TS Nguyn Phỳ Trng v PGS.TS Trn Xuõn Sm ch biờn, 2001 Ni dung cp n c s lý lun ca vic s dng tiờu chun cỏn b cụng tỏc cỏn b; nhng kinh nghim xõy dng tiờu chun cỏn b ca ng phự hp vi tng giai on cỏch mng; nhng quan im, phng hng chung vic nõng cao cht lng cụng tỏc cỏn b, ú cú ni dung v tiờu chun húa cỏn b Mt s lun ỏn thc s bo v ti Hc vin Chớnh tr quc gia H Chớ Minh nh: "Nõng cao nng lc cỏn b lónh o ch cht cp xó vựng ng bng Bc b nc ta hin nay" ca Mai c Ngc, 2002; "Nõng cao nng lc t chc thc tin ca i ng cỏn b ch cht cp c s" ca Phan Vn Hai, 1997; "Xõy ng i ng cỏn b h thng chớnh tr cp xó ng bng sụng Cu Long giai on hin ca Nguyn Minh Chõu, 2003; "T tng H Chớ Minh v cụng tỏc cỏn b vi vic nõng cao nng lc lónh o ca i ng cỏn b ch cht cp c s Thanh Hoỏ hin nay" ca Bựi Khc Hng, 2004 Ti liu Bi dng lý lun v nghip v cụng tỏc t chc, cỏn b, Ban T chc Trung ng phi hp vi Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh biờn son, ó trỡnh by nhng ch yu v xõy dng tiờu chun cỏn b v quy trỡnh xõy dng tiờu chun cỏn b; yờu cu ca vic s dng tiờu chun cỏn b lm c s cho cụng tỏc ỏnh giỏ, la chn, b nhim, iu ng, luõn chuyn, o to cỏn b v i mi v nõng cao cht lng t chc chớnh quyn v i ng cỏn b c s xó, phng, th trn Qua phõn tớch cho thy, cỏc cụng trỡnh u cú nhng giỏ tr nht nh Tuy nhiờn, cha cú cụng trỡnh no nghiờn cu Cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c, thnh ph H Ni hin nay" Mc ớch, nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch ca lun Lun lm sỏng rừ c s lý lun v thc tin cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c T ú, xut phng hng v gii phỏp xõy dng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c cú nng lc ỏp ng c nhim v giai on cỏch mng mi 3.2 Nhim v ca lun - Lm rừ c s lý lun ca vic nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó - Kho sỏt, iu tra, phõn tớch thc trng v cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó, th trn huyn M c hin - Xỏc nh phng hng v xut nhng gii phỏp c bn nhm nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c hin i tng v phm vi nghiờn cu 4.1.i tng nghiờn cu: Cht lng ca i ng cỏn b ch cht cp xó (xó, th trn ) huyn M c- Thnh ph H Ni 4.2 Phm vi nghiờn cu: Lun gii hn phm vi nghiờn cu, kho sỏt cht lng i ng cỏn b ch cht cỏc xó v th trn huyn M c (bao gm 22 xó v th trn ca huyn M c) Thi gian nghiờn cu trung t 2005 n Phng phỏp nghiờn cu ti s dng cỏc phng phỏp lun ca CNDBC v CNDVLS ca ch ngha Mỏc Lờnin Cỏc phng phỏp c th: lụ gớc v lch s, so sỏnh v tng hp, thng kờ, iu tra xó hi hc, phng phỏp so sỏnh, gii quyt nhng nhim v m ti lun ó t Nhng úng gúp mi ca lun Lun ỏnh giỏ khỏch quan v cht lng ca i ng cỏn b ch cht cp xó hin huyn M c, thnh ph H Ni Lun xut mt s gii phỏp cú tớnh kh thi nhm nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó, th trn huyn M c, thnh ph H Ni hin í ngha lý lun, thc tin ca lun Lun cung cp lun c khoa hc cho vic nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c, thnh ph H Ni hin Lun cú th s dng lm ti liu tham kho cụng tỏc, o to, bi dng, nõng cao cht lng; xõy dng chun húa cỏn b ch cht xó, phng, th trn trung tõm Bi dng chớnh tr cp qun, huyn hoc ti liu tham kho cho sinh viờn, hc viờn ngnh Xõy dng ng v chớnh quyn Nh nc Kt cu ca ti lun Ngoi phn m u, kt lun v danh mc ti liu tham kho, lun gm chng tit Chng CHT LNG I NG CN B CH CHT CP X- MT S VN Lí LUN 1.1 Khỏi nim v tiờu chun ỏnh giỏ cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó 1.1.1 Khỏi nim cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó 1.1.1.1 Khỏi nim v cht lng Cht lng luụn l quan trng nht mi lnh vc hot ng ca ngi Vic phn u nõng cao cht lng bao gi cng c xem l nhim v quan trng ca bt k mt hot ng no Mc dự cú tm quan trng nh vy, nhng cht lng l mt khỏi nim khú nh ngha, v cỏch hiu ca nhiu ngi v nú cng khỏc Tuy vy, khụng phi cht lng l mt khỏi nim quỏ tru tng n mc ngi ta khụng th i n mt cỏch din gii tng i thng nht, mc dự s cũn luụn luụn thay i T chc Quc t v Tiờu chun húa ISO, d tho DIS 9000:2000, ó a nh ngha sau: Cht lng l kh nng ca hp cỏc c tớnh ca mt sn phm, h thng hay quỏ trỡnh ỏp ng cỏc yờu cu ca khỏch hng v cỏc bờn cú liờn quan Trong cun sỏch chuyờn kho Cụng tỏc o to sau i hc ca Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn- Thc trng v gii phỏp i mi PGS,TS Trn Th Anh o ch biờn ó cú nhiu cỏch tip cn khỏi nim cht lng : Quan nim xem xột cht lng theo thang bc giỏ tr t thp n cao vi h chun mc nh trc cho rng: Sn phm hoc dch v c coi l cú cht lng chỳng t nhng chun mc nht nh c quy nh trc Cht lng khụng c coi l cỏi ớch m nú c coi l phng tin, theo ú sn phm hoc dch v c ỏnh giỏ Theo quan nim ỏnh giỏ cht lng t s hi lũng v kh nng ỏp ng nhu cu ngi s dng ca dch v cho rng: Cht lng l s ỏp ng nhu cu ca khỏch hng, hoc cht lng l s phự hp vi mc ớch Cng cú quan nim cho rng: Cht lng thng c nh ngha nh l s tuõn th ton b cỏc c tớnh ca sn phm m lm cho vic ỏnh giỏ nú l mt sn phm cú cht lng Cht lng khụng ch l mt c tớnh riờng l m l ton b cỏc c tớnh quyt nh mc ỏp ng cỏc yờu cu ca khỏch hng[11, tr.13] T nhng khỏi nim nờu trờn, theo chỳng tụi, cú th thy cht lng c o bi s tha nhu cu Nu mt sn phm vỡ lý no ú m khụng ỏp ng c nhu cu chp nhn thỡ phi b coi l cú cht lng kộm, cho dự trỡnh cụng ngh ch to sn phm ú cú th rt hin i õy l mt kt lun then cht v l c s cỏc nh cht lng nh chớnh sỏch, chin lc kinh doanh ca mỡnh Do cht lng c o bi s tha nhu cu, m nhu cu luụn luụn bin ng theo thi gian, khụng gian, iu kin s dng, vỡ vy cht lng cng khụng c nh, m cng luụn luụn bin i phự hp vi nhu cu ú 1.1.1.2 Khỏi nim v cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó T khỏi nim v cht lng nờu trờn v t lý lun, thc tin xõy dng i ng cỏn b ca ng ta cho ta thy, cht lng i ng cỏn b ch cht cỏc cp núi chung, cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó núi riờng khụng phi l phộp cng n gin t cht lng ca tng cỏn b m l kt qu ca s tỏc ng tng hp, bin chng gia cỏc yu t chớnh l: Cht lng cỏn b, s lng cỏn b v c cu i ng cỏn b Trong ba yu t trờn, yu t cht lng cỏn b l ht nhõn, ct lừi v quan trng nht Bi vỡ ngi l nhõn t c bn nht, nng ng nht ca t chc; tng ngi mnh lm cho t chc mnh, h thng mnh Cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó ph thuc trc ht cht lng cỏn b Vỡ vy mi quan tõm hng u ca ng ta l nõng cao cht lng i ng cỏn b núi chung, cht lng i ng cỏn b ch cht cỏc cp núi riờng, ú cú i ng cỏn b ch cht cp xó Cng nh cht lng cỏn b ch cht cỏc cp, cht lng cỏn b ch cht cp xó cú ni dung rt ton din, bao gm c phm cht o c cỏch mng, uy tớn, c tri thc v nng lc hot ng thc tin ca mi cỏn b ú l s tng hp cỏc yu t to nờn phm cht v nng lc ca mi cỏn b Trc tiờn, cht lng cỏn b l s tng hp cỏc yu t to nờn phm cht chớnh tr, phm cht o c cỏch mng ca cỏn b: tc l uy tớn, lũng trung thnh, s giỏc ng v nim tin vo mc ớch, lý tng ca ng ta, c th hin bng hnh ng ca cỏn b vic gng mu, i u cỏc phong tro cỏch mng ca qun chỳng; ng, lụi cun, hng dn, t chc qun chỳng tham gia cỏc hot ng cỏch mng, thc hin tt cỏc nhim v chớnh tr ca a phng; l kh nng chp hnh v lónh o, ch o t chc thc hin cú hiu qu cỏc ch trng, ng li, chớnh sỏch ca ng, phỏp lut ca Nh nc v l kh nng ng gia ỡnh, ngi thõn v qun chỳng nhõn dõn Cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó cũn l s tng hp cỏc yu t nng lc trớ tu, trỡnh hc vn, trỡnh chuyờn mụn, nng lc lónh o v t chc thc tin Nhng kin thc, nng lc v trỡnh ú cú c mt mt thụng qua cỏc quỏ trỡnh o to cỏc nh trng mt cỏch cú h thng, bi bn h thng giỏo dc quc dõn v h thng giỏo dc cỏc hc vin, cỏc trng ca ng; mt khỏc, nh quỏ trỡnh tri nghim, rốn luyn thc tin cuc sng, thc tin cỏch mng Nh c o to cỏc nh trng v rốn luyn thc tin cỏch mng, i ng cỏn b ch cht cp xó tip cn, lnh hi tri thc v kinh nghim lm vic vi tinh thn nng ng, ch ng, t giỏc, sỏng to; thờm vo ú l s th hin thỏi cỏn b cú thnh tớch cao cụng tỏc; un nn nhng lch lc, sai trỏi ca i ng cỏn b; ng thi iu chnh, b sung nhng thiu ht cụng tỏc cỏn b Thc tin cho thy, mt s cỏn b ch cht cp xó cú hn ch v nng lc, suy thoỏi v phm cht, o c, cú biu hin tiờu cc nhng cha c x lý ỳng n, cha c a h thng chớnh tr c s, ó hn ch n vic thc hin nhim v chớnh tr ca cp c s, lm gim uy tớn i vi i ng cỏn b Vỡ vy, trờn c s r soỏt, ỏnh giỏ i ng cỏn b ch cht cp xó cn tng cng kim tra giỏm sỏt i ng cỏn b Thc hin c ch sng lc, tuyn chn i ng cỏn b ch cht cp xó Kiờn quyt a h thng chớnh tr nhng cỏn b ch cht khụng nng lc, phm cht, khụng cú kh nng lónh o t chc qun chỳng nhõn dõn v h thng chớnh tr thc hin nhim v phỏt trin kinh t - xó hi m thc tin ang t Kp thi khen thng ng viờn, o to bt nhng cỏn b ch cht cú nng lc, cú phm cht, nhit tỡnh vi cụng tỏc, tõm huyt, gn bú vi cỏc phong tro ca a phng, c s - Huyn y cn phi tng cng s lónh o th, ng thi phi cao trỏch nhim cỏ nhõn vic xem xột nhng nh: phng hng chin lc, quy hoch, k hoch cụng tỏc cỏn b cỏc xó, th trn; ch ng xem xột, la chn, b trớ, bt cỏn b ch cht thuc phm vi cp huyn qun lý; t chc vic o to, bi dng v thc hin ch chớnh sỏch i vi i ng cỏn b cp xó 3.2.5 Mt s gii phỏp khỏc Th nht, thc hin nghiờm tỳc quy trỡnh, quy ch bu c, b nhim, nhim v s dng cỏn ch cht cp xó 96 Cỏn b ch cht cp xó ch yu l c b nhim thụng qua bu c Vỡ vy, phi m bo thc s dõn ch, phỏt huy trớ tu th bu c b nhim v s dng cỏn b Phi bo m ỳng lỳc, ỳng tm, ỳng vic, ỳng tiờu chun phự hp vi nng lc v s trng, ỳng vi chuyờn mụn c o to Thc hin quy trỡnh "dõn bu, ng chn" tuyn chn cỏn b Khc phc tỡnh trng hỡnh thc b mỏy h thng chớnh tr khụng vỡ c cu m bt, b nhim Chng ch ngha c hi, bố phỏi, cc b bu c b nhim cỏn b Vic bu c, b nhim cỏn b ch cht cp xó nhm mc ớch cui cựng l hiu qa hot ng ca b mỏy, l s lónh o tt phỏt trin kinh t - xó hi, m bo an ninh- quc phũng ca a phng * V bu c cỏn b ch cht cp xó: õy l quan trng cụng tỏc cỏn b v l khoa hc v s hiu bit ngi ng mun lónh o c cỏch mng thng li thỡ trc ht phi cú ng li chớnh tr ỳng v lm cho ng li ú tr thnh hin thc, sinh ng cuc sng, thỡ nht thit phi cú i ng cỏn b gii, vng vng, sc tham mu cho ng hoch nh ng li v t chc thc hin ng li Mun cú i ng cỏn b nh th thỡ ct t l phi cú chin lc cỏn b tht s khoa hc v chin lc ú, bu c, b nhim, nhim cỏn b úng mt v trớ quan trng Bi vỡ bu ỳng cỏn b thỡ mi phỏt huy c hiu qu cụng tỏc Vic bu ỳng mi cú c s ỏnh giỏ l cỏn b tt, l cỏn b kộm, l ngi cú ti, cú uy tớn, l ngi bt ti, yu kộm trờn c s ú mi cú c s b nhim bt ỳng, trỏnh nhng thiu sút sai lm T chc thc hin cú hiu qu cỏc quy ch bu c mi kớch thớch c mt tớch cc v hn ch mt tiờu cc cụng tỏc cỏn b Vic bu c phi theo ỳng iu l ng, phỏp lut ca Nh nc, cỏn b t chc ng gii thiu tham gia vo cỏc chc danh phi thc hin ỳng theo iu l v quy nh, qui ch, qui trỡnh bu c 97 * Vic b nhim cỏn b ch cht cp xó: Ban t chc Huyn y trc tip t chc ly ý kin ca cỏn b lónh o qun lý ch cht, cp y ng c s ca xó ú, nghe ý kin ng y viờn thng v v ng huyn y viờn cp y ph trỏch c s ú Khi ly ý kin ca cỏn b cn núi rừ yờu cu, tiờu chun v hng chn cỏn b ó c quy hoch Ban T chc Huyn y cú trỏch nhim thm nh li, chun b h s cỏn b c ngh b nhim lm bn trỡnh Thng v Huyn y, UBND huyn tin hnh cỏc th tc b nhim v mt nh nc v giao nhim v cho cỏn b * V nhim cỏn b ch cht cp xó: Trc ht c quan qun lý cỏn b t chc kim tra ỏnh giỏ ỳng u im, khuyt im, khng nh lý cn phi nhim chc v ca cỏn b T chc ly ý kin ca t chc ng ni ng ú ang sinh hot, ý kin cp trờn trc tip cp xó, ý kin ca Thng v, cp y ph trỏch xó vi ban T chc Huyn y thm nh li, lp bn trỡnh Thng v quyt nh Cn c vo quyt nh ca Thng v Huyn y, k c quyt nh nhim v b nhim cỏn b lónh o qun lý thuc i tng Thng v Huyn y trc tip qun lý, quyt nh ca thng trc c th hin dng thụng bỏo UBND huyn lm th tc, v mt nh nc ỳng vi quy nh ca lut phỏp, thụng bỏo quyt nh cho ng s v c quan qun lý bit lý nhim Cỏn b ch cht cp cỏc cp núi chung, cỏn b ch cht cp xó núi riờng sau c bu, b nhim cn cú mt bn cam kt vi ng v nhõn dõn: Tuyt i trung thnh vi s nghip i mi ca ng v Nh nc; khụng tham ụ, tham nhng, lóng phớ, quan liờu v cỏc biu hin tiờu cc khỏc Kiờn quyt i u phũng, chng tham ụ, tham nhng, lóng phớ, quan liờu 98 v cỏc biu hin tiờu cc b mỏy ca ng, Nh nc v ngoi xó hi lm cn c cho cỏc t chc ng, chớnh quyn, Mt trn t quc, cỏc on th v nhõn dõn kim tra, giỏm sỏt Th hai, i mi ci cỏch t chc b mỏy h thng chớnh tr cp xó S hnh ca b mỏy h thng chớnh tr cp xó nhỡn chung hin l cng knh, chng chộo v hiu qu cha cao Tip tc ci cỏch h thng t chc v c ch hnh ca h thng chớnh tr cp xó vi phng chõm: tinh gin, gn nh, cú hiu qu gii phúng mi nng lc xó hi l ni dung quan trng i mi h thng chớnh tr cp xó Xõy dng tt quy ch hot ng ca t chc ng, chớnh quyn cỏc on th qun chỳng Phõn nh rừ chc nng ng, chớnh quyn, Mt trn t quc, on th v xõy dng c ch phi hp iu hnh lónh o qun lý ca cỏc c quan h thng chớnh tr cp xó i mi, hon thin h thng chớnh tr phi bỏm sỏt, c th húa, th ch húa quan im ca Cng lnh, iu l, Vn kin i hi XI ca ng, ng b vi ni dung sa i Hin phỏp nm 1992; bo m tng cng vai trũ lónh o ca ng, hiu lc hiu qu qun lý ca Nh nc, phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn; gi vng n nh chớnh tr, xó hi, ỏp ng yờu cu phỏt trin ca t nc thi k mi i mi, hon thin ng b gi cỏc t chc h thng chớnh tr, ng b vi i mi th ch kinh t, phự hp vi i mi ni dung v phng thc lónh o ca ng iu kin ng nht cm quyn, xõy dng nh nc phỏp quyn XHCN, nn kinh t th trng nh hng XHCN v hi nhp quc t i mi, kin ton t chc b mỏy phi gn vi hon thin chc nng, nhim v, nõng cao cht lng i ng cỏn b, cụng chc; xỏc nh rừ quan h gia th lónh o vi cỏ nhõn ph trỏch; quyn hn i ụi vi trỏch nhim v cao trỏch nhim ca ngi ng u [25, tr 112-113] 99 T thc tin c s cp xó cho thy cỏc t chc on th phi i mi phng thc hot ng phự hp vi tỡnh hỡnh mi, phự hp vi nn kinh t th trng nh hng XHCN, phự hp vi s phỏt trin nhanh kinh t - xó hi, ca cỏch mng khoa hc cụng ngh v ca hi nhp quc t phự hp vi tỡnh hỡnh bin ng phc nc v th gii hin ũi hi ton b h thng chớnh tr cp xó phi i mi, ci cỏch ni dung phng thc hot ng, phng thc lónh o qun lý c bit thi k y mnh cụng nghip húa, hin i húa t nc, xõy dng nụng thụn mi hin cng ũi hi h thng chớnh tr cp xó phi i mi mnh m Nm vng v gii quyt tt nhng núng bng ang xy Th ba, phỏt huy dõn ch thc hin c ch phn bin xó hi ca Mt trn t quc Vit Nam, ca nhõn dõn v cỏc on th lónh o qun lý C quan cp trờn (Huyn u, UBND huyn ) cn nh k t chc iu tra xó hi hc, ly ý kin ca nhõn dõn v ỏnh giỏ vic xõy dng, nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó trờn c s tỡm hiu ý kin, tõm t nguyn vng ca nhõn dõn, hiu c thc trng nng lc lónh o ca i ng cỏn b ch cht cp xó xõy dng h thng chớnh tr, t chc lónh o phỏt trin kinh t - xó hi, an ninh quc phũng cú nhng gii phỏp kp thi Thc t ó cú nhiu cỏn b ch cht cp xó xa ri nhõn dõn, quan liờu khụng nm bt kp thi nhng tỡnh phc tp, nhng im núng chớnh tr xó hi, khụng gii quyt ỳng n, hp lũng dõn cỏc tỡnh xy to nờn nhng cng thng phc i sng xó hi Xõy dng c ch phn bin xó hi ca Mt trn t quc Vit Nam, ca cỏc on th v ca qun chỳng nhõn dõn i vi s lónh o ca ng, Nh nc c s cụng tỏc lónh o qun lý Trờn c s ú, iu chnh nhng lch lc trỏnh c bnh quan liờu, nhng hin tng tiờu cc, thúi hỏch dch ca quyn ca cỏn b c s cp xó v ca c h thng chớnh tr c s cp xó T ú cú nhng ch trng, quyt sỏch ỳng n phự hp vi 100 ng li, chớnh sỏch ca ng v Nh nc, phự hp vi thc tin cuc sng ang t Cú th núi, nõng cao cht lng cho i ng cỏn b ch cht cp xó cn phi cú mt h thng gii phỏp tng th, ng b v s phi hp ca nhiu c quan n v Trờn õy l nhng gii phỏp c bn Chỳng tụi tin rng, nu nhng gii phỏp c bn ny c thc hin, cht lng ca i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c s c nõng lờn mt bc, trng thnh nhanh chúng v c s c cng c mt cỏch vng chc, ỏp ng vi yờu cu ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa nụng nghip nụng thụn, xõy dng nụng thụn mi huyn M c, thỳc y phỏt trin kinh t - xó hi ca huyn M c, gúp phn quan trng quỏ trỡnh xõy dng quờ hng M c ngy cng giu v p 101 KT LUN S nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc hin bờn cnh nhng thi c, hi nc ta cng ang ng trc nhng thỏch thc khụng nh Hn bao gi ht, yờu cu cp bỏch l phi nõng cao cht lng cho i ng cỏn b, nht l i ng cỏn b ch cht c s, xõy dng i ng cỏn b va cú c, va cú ti, cú tri thc, cú bn lnh chớnh tr vng vng, cú kh nng t chc qun lý quỏ trỡnh phỏt trin kinh t- xó hi ca tng a phng c s Ch cú nh th chỳng ta mi thc hin c s nghip cỏch mng m ng ta, nhõn dõn ta ó la chn L mt huyn nm phớa tõy nam th ụ H Ni, nhng nm va qua, huyn M c ó tớch cc c gng xõy dng, cng c, nõng cao cht lng i ng cỏn b núi chung v i ng cỏn b ch cht cp xó núi riờng, cho nờn i ng cỏn b ton huyn v c bn gi vng bn lnh chớnh tr, trung thnh vi s nghip cỏch mng ca ng, ca nhõn dõn, cú li sng sch, lnh mnh, tớch cc hc nõng cao nhn thc lờn v mi mt, ch ng, sỏng to vt qua mi khú khn th thỏch thc hin thnh cụng s nghip i mi a phng Tuy nhiờn, ng trc yờu cu ũi hi ca s nghip cụng nghip húa, hin i húa, xõy dng nụng thụn mi thỡ i ng cỏn b ca huyn núi chung v i ng cỏn b ch cht cp xó núi riờng cũn nhiu bt cp, nht l v trỡnh chuyờn mụn nghip v, nng lc t chc thc hin hoc cú nhng biu hin thoỏi húa bin cht, tham ụ, tham nhng lm gim lũng tin ca qun chỳng nhõn dõn i vi ng v Nh nc Bờn cnh ú, cụng tỏc cỏn b cũn mt s khõu chm i mi, ch chớnh sỏch ói ng i vi i ng cỏn b, nht l i ng cỏn b ch cht cp xó cũn bt cp, cha tha ỏng gõy nh hng n nng lc, cht lng v hiu qu cụng tỏc ca i ng cỏn b 102 Trờn c s nghiờn cu thc trng cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c, nhng kinh nghim nõng cao cht lng, xõy dng i ng cỏn b ca huyn, ng thi da vo nhng nguyờn lý v xõy dng ng núi chung v cỏn b núi riờng ca Ch ngha Mỏc- Lờnin, t tng H Chớ Minh v ng ta, tỏc gi lun ó a nhng phng hng v h thng gii phỏp nhm gúp phn vo vic nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c ỏp ng vi yờu cu y mnh cụng nghip húa, hin i húa, xõy dng nụng thụn mi hin Nu nhng gii phỏp ó nờu c thc hin tt s gúp phn nõng cao cht lng i ng cỏn b ch cht cp xó huyn M c, cựng vi thnh ph H Ni v c nc thc hin thng li nhim v xõy dng thnh cụng ch ngha xó hi v bo v vng chc T quc Vit Nam xó hi ch ngha, tin ti mc tiờu xõy dng thnh cụng nc Vit Nam xó hi ch ngha Dõn giu, nc mnh xó hi dõn ch, cụng bng, minh 103 DANH MC TI LIU THAM KHO Ban Chp hnh Trung ng- Ban T chc (2003), Hng dn s 17HD/TCTW ngy 23-4 v cụng tỏc quy hoch cỏn b lónh o, qun lý thi k y mnh CNH, HH t nc, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Ban Chp Ban T chc Trung ng ng, Hc vin CTQG H Chớ Minh (2002), Ti liu bi dng lý lun v nghip v cụng tỏc t chc, cỏn b- Nhng nghip v, Nxb Chớnh tr Quc gia H Ni Ban Chp hnh ng b huyn M c (2010), Cỏc k i hi ng b huyn M c ( 1947-2010) Ban Tuyờn giỏo Trung ng, (2013), ti liu hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh v phong cỏch qun chỳng, dõn ch, nờu gng; nờu cao trỏch nhim gng mu ca cỏn b, ng viờn, nht l cỏn b lónh o ch cht cỏc cp, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni Ban Tuyờn giỏo thnh y H Ni (2012), Ti liu hi- ỏp xõy dng nụng thụn mi Ban Thng v huyn y M c, Quyt nh s 46-Q/HU, ngy 2-122010 ca ban Thng v Huyn y v tiờu chun chc danh cỏn b ch cht xó, th trn thuc din ban Thng v huyn y qun lý Ban Thng v huyn y M c, Bỏo cỏo s 182- BC/HU, ngy 4-72013 ca v s kt nm thc hin Ngh quyt s 26-NQ/TW, hi ngh Trung ng ln th (khoỏ X) v Chng trỡnh hnh ng s 02 ca thnh y H Ni (khúa XIV) v nụng nghip, nụng dõn, nụng thụn M c Nguyn Chớ Cng (2007), Chun húa i ng cỏn b thuc din thnh y, huyn y qun lý tnh Bc Ninh giai on hin nay, Lun Thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, H Ni Chng trỡnh khoa hc cụng ngh cp Nh nc KX.05, ti KX.05-11 (1994), xỏc nh c cu v tiờu chun cỏn b lónh och cht h thng chớnh tr i mi (Tng lun kt qu nghiờn cu), H Ni 104 10 Nguyn Mu Dng (1996), Xõy dng i ng cỏn b lónh o ch cht ca ng b cỏc cp Tõy Nguyờn hin nay, Lun ỏn Phú Tin s khoa hc lch s, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, H Ni 11 TS Trn Th Anh o- ch biờn (2007), Cụng tỏc o to sau i hc ca Hc vin Bỏo v Tuyờn truyn - Thc trng v gii phỏp i mi, H Ni 12 ng Cng sn Vit Nam ( 1982), Vn kin i hi i biu ton quc ln th V, III, Nxb, S tht, H Ni 13 ng cng sn Vit Nam ( 1987), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VI, Nxb S tht, H Ni 14 ng cng sn Vit Nam, (1991) Vn kin i hi i biu ton quc ln th VII, Nxb S tht, H Ni 15 ng cng sn Vit Nam (1991), Cng lnh xõy dng t nc thi k quỏ lờn ch ngha xó hi, Nxb S tht, H Ni 16 ng Cng sn Vit Nam (1996), Vn kin i hi i biu ton quc ln th VIII, Nxb S tht, H Ni 17 ng cng sn Vit Nam (1997), Vn kin Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng khúa VIII, Nxb S tht, H Ni 18 ng Cng sn Vit Nam (2001), Vn kin i hi i biu ng ton quc ln th IX, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 19 ng Cng sn Vit Nam ( 2002), Vn kin Hi ngh ln th 5, Ban Chp hnh Trung ng ng khúa IX, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 20 ng cng sn Vit Nam (2002), Ngh quyt s 11 NQ/TW, ngy 2511- 2002 ca B Chớnh tr v luõn chuyn cỏn b lónh o v qun lý, H Ni 21 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi i biu ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 22 ng Cng sn Vit Nam (2008), Vn kin Hi ngh ln th sỏu Ban Chp hnh Trung ng ng khúa X, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 23 ng Cng sn Vit Nam (2011), Vn kin i hi i biu ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 105 24 ng Cng sn Vit Nam ( 2013) Vn kin Hi ngh ln th Ban Chp hnh Trung ng ng khúa XI, ( 2013) Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 25 ng Cng sn Vit Nam ( 2013)Vn kin Hi ngh ln th Ban Chp hnh trung ng ng ( khúa XI) Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 26 ng b thnh ph H Ni (2010), Vn kin i hi i biu ng b thnh ph H Ni ln th XV 27 ng b huyn M c(2005), Vn kin i hi i biu ng b huyn M c ln th XXI 28 ng b huyn M c ( 2006), Lch s ng b huyn M c, Tp I, (1930-1954) 29 ng b huyn M c ( 2004), Lch s ng b huyn M c, Tp II, ( 1954-2000) 30 ng b huyn M c(2010), Vn kin i hi i biu ng b huyn M c ln th XXII 31 i t in Ting Vit- Nguyn Nh í(1999), Nxb Vn húa- Thụng tin H Ni 32 Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, Tng quan khoa hc- ti cp b nm 2002-2003 Cht lng i ng cỏn b ch cht xó vựng cao phớa bc thi k y mnh CNH, HH t nc, ch nhim ti: T.S Nguyn c i, H Ni 33 Hin phỏp nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam (1992), Nxb S tht, H Ni 34 Hi ng Quc gia ch o biờn son T in bỏch khoa ton th Vit Nam (1995), T in bỏch khoa Vit Nam, 1, Nxb T in bỏch khoa, H Ni 35 PGS.TS Bựi ỡnh Phong (2002), T tng H Chớ Minh v cỏn b v cụng tỏc cỏn b, Nxb Lao ng, H Ni 36 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam (2001), Hin phỏp nc CHXHCN Vit Nam nm 1992 ó sa i, b sung nm 2001, Nxb Chớnh tr Quc 106 gia, H Ni 37 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam (2003), Mc c, Lut T chc HND v UBND, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 38 Quc hi nc cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam ( 2010 ), iu 4, Lut cỏn b, cụng chc 39 V.I.Lờnin (1974), Ton tp, Tp 4, Nxb Tin b, Mỏtxcva 40 V.I Lờnin (1995), Ton tp, Tp 5, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 41 V.I.Lờnin ( 1974), Ton tp, Tp 30, Nxb, Tin b, Mỏtxcva 42 V.I.Lờnin (1984), Ton tp, Tp 43, Nxb Tin b, Mỏtxcva 43 V.I.Lờnin (1978), Ton tp, Tp 44, Nxb Tin b, Mỏtxcva 44 C.Mỏc- Ph.ngghen (1971) Nxb S tht, H Ni 45 C.Mỏc- Ph.ngghen (1995), Ton tp, Tp 2, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 46 H Chớ Minh (2002), Ton tp, Tp 1, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 47 H Chớ Minh (2002), Ton tp, Tp 4, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 48 H Chớ Minh (1995), Ton tp, Tp 5, Nxb S tht, H Ni 49 H Chớ Minh (2000), Ton tp, Tp 5, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 50 H Chớ Minh (2002), Ton tp, Tp 5, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 51 H Chớ Minh (1995), Ton tp, Tp 6, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 52 H Chớ Minh (1996), Ton tp, Tp 7, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 53 H Chớ Minh (2002), Ton tp, Tp 10, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 54 H Chớ Minh (1996), Ton tp, Tp 11, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 55 H Chớ Minh (2002), Ton tp, Tp 11, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 56 TS Mai c Ngc ( 2008), Vai trũ cỏn b lónh o ch cht cp xó vic gi vng n nh chớnh tr- xó hi nụng thụn nc ta hin nay, Nxb Chớnh tr- Hnh chớnh, H Ni 57 Sỏch tra cu cỏc mc t v t chc (2004), Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 58 Trn Xuõn Sm (ch biờn) (1994), C cu v tiờu chun cỏn b lónh o ch cht h thng chớnh tr i mi, ti KX.05.11,H Ni 59 Nguyn Phỳ Trng, Trn Xuõn Sm- ch biờn (2001), Lun c khoa hc cho vic nõng cao cht lng i ng cỏn b thi k y mnh CNH- HH t nc, Nxb Chớnh tr Quc gia, H Ni 60 T tng H Chớ Minh v xõy dng ng ( 2004), Nxb Lao ng, H Ni 61 T in bỏch khoa ton th ti Websitewww.bachkhoatoanthu.gov.vn 62 T in m ti Website http://vi.wiktionary.org 63 Vin Ngụn ng hc (2000), T in ting Vit, Nxb Nng 107 64 Vin Lch s ng (2001), Giỏo trỡnh Lch s ng cng sn Vit Nam, (Dnh cho h C nhõn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 65 Trng Th Bch Yn (2006), Chun húa i ng cp y viờn qun, huyn, ca thnh ph Nng giai on hin nay, Lun Thc s Xõy dng ng, Hc vin Chớnh tr Quc gia H Chớ Minh, H Ni 108 PH LC Tng hp, phõn tớch c cu s lng, cht lng cỏn b ch cht 22 xó, th trn (Tớnh n 30/ 8/2013) ST T Chức danh Tổn g số có Giới Tính Nam Nữ Dân Đảng tộc Viên thiu s Độ Tuổi Văn Hoá 46 36 đế Di đến n 35 45 50 Trên 50 Cấp Cấp I II Chuyên môn Cấp III Sơ Cấp 1 Bí th đảng uỷ 22 20 22 3 15 22 P.Bí thu T trực đảng 22 20 22 12 22 Chủ tịch HĐND c trách 1 Phó chủ tịch HĐND 22 21 Chủ tịch UBND 22 Phó chủ tịch UBND 7 2 Trên ĐH Sơ Cấp Cử Trung nhâ Bi dng cấp n cao cấp 20 Quản lý nhà nớc 11 22 1 20 22 22 22 22 12 20 22 22 13 20 3 28 28 28 14 26 4 26 14 chức danh Mặt trận đoàn thể 110 88 22 110 12 74 10 14 105 6 16 92 84 Tổng số 227 200 27 227 12 112 27 76 11 216 23 20 35 22 203 163 88,1 11,9 100 0,9 5,3 49,2 11,9 33,6 4,8 95,2 1,3 10,1 8,8 15,4 0,4 9,7 89,4 9,7 71,8 Tỷ lệ % Trun Cao Đại g Đẳn Học Cấp g Lý luận trị ... chất lượng cán Vì mối quan tâm hàng đầu Đảng ta nâng cao chất lượng đội ngũ cán nói chung, chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp nói riêng, có đội ngũ cán chủ chốt cấp xã Cũng chất lượng cán chủ chốt. .. CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP XÃ- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 1.1 Khái niệm tiêu chuẩn đánh giá chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã 1.1.1 Khái niệm chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã. .. diện thực trạng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã đưa hệ thống giải pháp có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán chủ chốt cấp xã huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội có đủ phẩm chất, trình độ
- Xem thêm -

Xem thêm: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay luận văn thạc sĩ, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay luận văn thạc sĩ, “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện mỹ đức, thành phố hà nội hiện nay luận văn thạc sĩ

Từ khóa liên quan