0

Tổng Hợp Công Thức Đạo Hàm Mũ Logarit đầy đủ nhất ( chuẩn )

5 18,706 240

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 20:54

đây là toàn bô công thức đạo hàm, mũ, logarit của chương trình THPT cần thiết và hay sử dụng trong các đề thi Toán...Đây là tài liệu bổ ích cho quý thầy cô và học sinh trên cả nước. hy vọng mọi người ủng hộ nhiệt tình với sản phầm của mình, thank you so much ahihi PHẠM VIỆT CƯỜNG CÔNG THỨC TÍNH ĐẠO HÀM ĐẠO HÀM CỦA HÀM SỐ THƯỜNG GẶP (c ) ' = (c số) ( x )' = ĐẠO HÀM CỦA HÀM HỢP u = u( x ) (u ± v )' = u '± v ' (u.v ) ' = u ' v + uv ' '  u  u ' v − uv ' (v( x ) ≠ 0)  ÷= v v ' '   −1  ÷ = ( x ≠ 0) x x   −u '  ÷ = (u( x ) ≠ 0) u u () ' = α xα −1 (uα ) = α uα −1.u ' (ln x) ' = ( x > 0) x (ln u ) ' = u' (u( x ) > 0) u (e x ) ' = e x (eu )' = u '.eu (a x ) ' = a x ln a (a u ) ' = u '.a u ln a x ln a (sin x ) ' = cos x u' u.ln a (sin u )' = u '.cos u (cos x)' = − sin x (cos u )' = −u '.sin u (log a x) ' = (log a u )' = PHẠM VIỆT CƯỜNG (tan x) ' = (cos x ≠ 0) cos x (tan u )' = −1 (sin x ≠ 0) sin x (kx) ' = k x ' = k −u ' sin u (ku ) ' = k u ' (cot x)' = (kxα )' = k ()' = k α xα −1 u' cos u (cot x )' = (kuα )' = k (uα ) ' = k α xα −1.u ' (sinα u )' = u '.α sin α −1u.cos u (cosα u ) = −u '.cosα −1 u.sin u α (tan u ) ' = u '.α tan α −1 u cos u (cotα u ) ' = −u '.α cot α −1 u sin u Công thức tính nhanh: PHẠM VIỆT CƯỜNG ' ad − bc  ax + b  =  ÷  cx + d  (cx + d ) '  ax + bx + c  ac.x + 2af x + (bf − ce)  ÷= (ex + f )  ex + f  a1b1 a1c1 b1c1 x +2 x+ ' a2 c2 b2 c2  a1 x + b1 x + c1  a2b2  ÷= 2 a x + b x + c ( a x + b x + c )  2  2 2 00 ,0− n nghĩa (n snd) Không có logarit số âm số CÔNG THỨC LOGARIT PHẠM VIỆT CƯỜNG 2,(a )1 = a 3,(a ) −α = α a 4,(a )α ( a) β = ( a)α + β  aα 5,  β b   = (a )α − β ÷ ÷  6,(a )α (b)α = (a.b)α α (a )α a 7, α =  ÷ (b ≠ 0) b (b) β 8, (a )α = (a ) α β 9,(aα ) β = (a )α β 10, α a.b = α a α b ,( a, b ≥ 0;α ∈ N * ) αa a 11, α = α ,( a ≥ 0, b > 0,α ∈ N * ) b b α 12, a β = (α a ) β 13, αβ a = α β a PHẠM VIỆT CƯỜNG 1,log a = 0,(0 < a ≠ 1) 2,log a a = 1,(0 < a ≠ 1) 3,log a aα = α ,(0 < a ≠ 1) 4, a log a b = b,(0 < a ≠ 1) 5,log α a = (0 < a ≠ 1) a α 6,log a bα = α log a b(a, b > 0; a ≠ 1) 7,log a n b = log a b(n ≥ 2) n 8,log β b = log a b,( β ≠ 0) a β α 9,log β bα = log a b,( β ≠ 0) a β 10,log a b + log a c = log a (b.c),( a, b, c > 0; a ≠ 1) b 11,log a b − log a c = log a  ÷,( a, b, c > 0; a ≠ 1) c 12,log a = − log a b,(0 < a ≠ 1, b > 0) b 13,log a b = ,(b ≠ 1) logb a 14,log a b = log c b (0 < a ≠ 1,0 < c ≠ 1, b > 0) log c a 15,log a b = α ⇔ b = aα ,( a, b > 0; a ≠ 1)
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng Hợp Công Thức Đạo Hàm Mũ Logarit đầy đủ nhất ( chuẩn ), Tổng Hợp Công Thức Đạo Hàm Mũ Logarit đầy đủ nhất ( chuẩn ),