0

Bảng tổng hợp công thức Đạo hàm - Nguyên hàm - Mũ + Logarit.. pot

2 92,802 2,616

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/03/2014, 01:20

BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM - NGUYÊN HÀM Trần Quang - 01674718379 I. Các công thức tính đạo hàm. 1. ( )' ' 'u v u v 2.( . )' '. . 'u v u v u v 3. '2'. . 'u u v u vvv Hệ Quả: 1. ' . 'ku k u 2. '21'vvvII. Đạo hàmnguyên hàm các hàm số sơ cấp. Bảng đạo hàm Bảng ngun hàm 1'xx  1' . '.u u u  1,11xx dx c      11.1ax bax b dx ca    sin ' cosxx  sin ' '.cosu u u sin cosxdx x c      1sin cosax b dx ax b ca      cos ' sinxx  cos ' '.sinu u u cos sinxdx x c    1cos sinax b dx ax b ca     221tan ' 1 tancos  xxx   22'tan ' '. 1 tancos  uu u uu 21tancosdx x cx   211tancosdx ax b cax b a     221cot ' 1 cotsin   xxx   22'cot ' '. 1 cotsin   uu u uu 21cotsindx x cx     211cotsindx ax b cax b a    1log ' lnaxxa 'log '.lnauuua 1lndx x cx 11lndx ax b cax b a   1ln ' xx 'ln 'uuu ' .lnxxa a a ' . '.lnuua a u a lnxxaa dx ca .lnxxaa dx ca 'xxee  ' '.uue u e xxe dx e c 1ax b ax be dx e ca III. Vi phân: '.dy y dx VD: 1( ) ( )d ax b adx dx d ax ba, (sin ) cosd x xdx, (cos ) sind x xdx, (ln )dxdxx, 2(tan )cosdxdxx,2(cot )sindxdxx . . . BẢNG CÔNG THỨC MŨõ - LOGARIT Trần Quang - 01674718379 I. Công thức hàm số và Logarit. Hám số Hàm số Logarit 1aa;aa    .a a a ; aaa    .a a a  a b a b ; aabb 0 0 1log ,Max M x a x a10loga; 1logaa ; log logaabb 1log logaabb; logaa log . log loga a ab c b c log log loga a abbcc log logbbcaac; logaa loglog log .loglogca a ccbb c ba 1loglogabba 0 1a a a    log logaa 1 :a a a 0 1 :a a a 1   : log logaaa 01   : log logaaa II.Một số giới hạn thường gặp.111. limxxex exxx11lim.2 axaxxln1lim.30 axxax1lim.40  exxaaxlog1loglim.50 . ) cos dx dx x , 2 (cot ) sin dx dx x . . . BẢNG CÔNG THỨC MŨõ - LOGARIT Trần Quang - 01674718379 I. Công thức hàm số Mũ và Logarit. Hám số mũ Hàm số Logarit 1   a a ;     aa  . BẢNG CÔNG THỨC ĐẠO HÀM - NGUYÊN HÀM Trần Quang - 01674718379 I. Các công thức tính đạo hàm. 1. ( )' ' 'u v u v 2. ( Quả: 1. ' . 'ku k u 2. ' 2 1'v v v II. Đạo hàm và nguyên hàm các hàm số sơ cấp. Bảng đạo hàm Bảng ngun hàm 1   'xx   1 ' . '.    u u u 
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tổng hợp công thức Đạo hàm - Nguyên hàm - Mũ + Logarit.. pot, Bảng tổng hợp công thức Đạo hàm - Nguyên hàm - Mũ + Logarit.. pot,

Từ khóa liên quan