Giáo án Đại số 12 chương I

16 410 1
Giáo án Đại số 12 chương I

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày tháng năm 200 Tiết thứ : 1 + 2 . Đ1 . định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm I.mục tiêu : - Hiểu cách tìm vttt từ đó k/n đạo hàm ,Nắm vững biểu thức đ/n đạo hàm cách tìm đạo hàm theo đ/n , các k/n đạo hàm trái , phải , đạo hàm trên 1 khoảng , đoạn , hiểu quan hệ giữa sự tồn tại đạo hàm và tính liên tục của hàm số . - Nắm vững khái niệm tiếp tuyến theo ngôn ngữ giới hạn , ý nghĩa hình học của đạo hàm , nắm vững cách xd và công thức pttt của đờng cong tại 1 điểm cho trớc và vận dụng linh hoạt vào bài tập . - Nắm vững ý nghĩa vật lí cua đạo hàm . II. nội dung,tiến hành A/ B ài cũ B/ Bài mới Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên 1/ Bài toán tìm vttt của 1 chất điểm chuyển động thẳng . Bài toán : ( Xem SGK ) * V tb = . , V tt V tt biểu thức V t = t - t )f(t - )f(t Lim 01 01 t t 01 * Thực tế cần tìm giới hạn dạng x - x )f(x - f(x) Lim 0 0 x x 0 = Lim x y x 0 2/Định nghĩa đạo hàm . ( Xem SGK ) f '(x 0 ) = )f(x - )f(x Lim x 0x0 0 x + hay y'(x 0 ) = Lim x y x 0 3/Cách tính đạo hàm bằng định nghĩa 3 bớc - ( Xem SGK ) ví dụ : Tìm đạo hàm của h/s y = x 2 + 3x tại điểm x 0 = -1 * HS nhớ lại các k/n số gia của đối sốsố gia của hàm số , cách tính vttb theo S và t . *Chú ý : Giới hạn - nếu có , ngợc lại thì hàm số gọi là không có đạo hàm tại đó . Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên 1 4/ Đạo hàm 1 phía f '(x + 0 ) = . f '(x - 0 ) = * ĐLí : về sự đh tại x 0 - ( Xem SGK ) khi đó : f '(x + 0 ) = f '(x - 0 ) = f '(x 0 ) . 5/ Đạo hàm trên 1 khoảng . *Định nghĩa:k/n hàm số có đạo hàm trên (a;b) , [a;b] . *Qui ớc : Nói hs có đh tức là có đh trên txđ 6/ Quan hệ giữa sự đh và tính liên tục của hàm số . Định lí : ( Xem SGK ) có đh lt Chứng minh : * ngợc lại không đúng . Ví dụ : y = x xét tại x = 0 . 7/ ý nghĩa của đạo hàm . a) ý nghĩa hình học Tiếp tuyến của đ/cong fẳng . Định nghĩa : tiếp tuyến - tiếp điểm . ( Xem SGK ) ý nghĩa hh của đh Định lí 1 : f '(x 0 ) = a tt (tại tiếp điểm) Trên đồ thị thể hiện x , y , a ct = tg = y / x a tt = . = f '(x 0 ) . PT của TT Định lí 2 : PT của tt . tại M 0 là Ví dụ : ( Xem SGK ) b) ý nghĩa vật lí V t = S'(t) I t = Q'(t) * Xuất phát từ k/n g/hạn , gh trái gh phải * ĐK cần và đủ để gh ? * Xét đh các phía để không đạo hàm nhng vẫn lt tại x = 0 . * thông qua k/n giới hạn ,phân biệt với k/n tt của đờng tròn đã học *vị trí giới hạn - Nếu có , có thể không có tt - lấy ví dụ trên đồ thị . * có hàm số đh xđ hệ số góc xđ đợc góc giữa tt với 0x *Viết pttt tại điểm M xđ 3 đại l- ợng . * h/s xuất phát từ cách tìm V tb , I tb . C/ Củng cố & Bài tập về nhà : Cách tìm đh theo đ/n (công thức + 3 bớc) - đk cần và đủ để đh , liên hệ với tính liên tục . ý nghĩa của đh (hh , vật lí) , PT tt tại điểm M đồ thị . 2 Ngày tháng năm 200 Tiết thứ : 3 + 4 . bài tập I.mục tiêu : - Củng cố các khái niệm về số gia , tính các số gia và liên hệ với các đại lợng a ct , V tb , góc giữa ct với 0x + . - Rèn kĩ năng tính đạo hàm của hàm số tại 1 điểm cho trớc theo qui tắc 3 bớc . - Rèn kĩ năg viết pttt với đồ thi cho trớc khi biết 1 trong 3 yếu tố : hoành độ tiếp điểm , tung độ tiếp điểm , hệ số góc của tt (góc , // , ) II. nội dung,tiến hành A/ B ài cũ B/ Bài mới Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên I. BT SGK Dạng 1 :BT về số gia của hàm sốsố gia của đối số - tính a ct , V tb . BT 1 , 2 , 4 , 6a , 8a . Dạng 2 : Tìm đạo hàm bằng định nghĩa , liên hệ với tính liên tục . BT 3 , 5 , 6b , 8b . Dạng 3 : ý nghĩa hh của đạo hàm và ứng dụng viết pttt . BT 7 II. BT Thêm 1/ Xét tính khả vi , liên tục tại x = 1 của hàm số : y = <+ ++ 1 x nếu 3 2x 1 x nếu1 2x x 2 2/ Tìm a , b để hàm số sau có đạo hàm tại x = 0 . y = <+ + 0 x nếu b ax 0 x nếu1 3x x 2 3/ Cho (C) có pt : y = 2x 3 - 4x 2 + x . Viết pttt với (C) biết : a) Tiếp tuyến tạo với trục 0x góc 45 0 . b) Tiếp tuyến qua điểm 0(0;0) . * Xem lại qui tắc 3 bớc . Có thể yêu cầu tìm đạo hàm tại điểm bất kì để viêt pttt ở câu sau . * Tìm 1 trong 3 đại lợng x 0 , y 0 , k 1/ Không liên tục không khả vi tại x = 1 . 2/ liên tục b = -1 . đạo hàm các phía a = 3 . 3a/ Hệ số góc k = a tt = y'(x 0 ) = 1 4 tiếp điểm : x = 0 ; 4/3 ;1 ;1/3 4 tt : y = x ; y = x - 64/27 ; y = - x ; y = - x + 8/27 . 3b/ Giả sử tiếp điểm là M(x 0 ; y 0 ) , viết pttt tại M + đk qua 0(0;0) x = 0 , x = 1 2 tt là y = x . 3 Ngày tháng năm 200 Tiết thứ : 5 + 6 Đ.2 các qui tắc tính đạo hàm I.mục tiêu : - Nắm vững công thức tính đạo hàm của một số hàm số thờng gặp ( y = c ; y = x ; y = x n ; y = x ) . - Nắm vững các qui tắc tính đạo hàm của tổng , hiệu , tích , thơng các hàm số , đạo hàm của hàm số hợp và biết vận dụng vào bài tập . II. nội dung,tiến hành A/ B ài cũ B/ Bài mới Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên 1. Đ/ hàm của một số h/số th ờng gặp a) y = c (hằng số) y' = 0 b) y = x (đối số) y' = 1 . c) y = x n (n 2 , n N*) y' = n.x n-1 (khi n = 0 , 1 thì công thức này vẫn đúng x 0 ) d) y = x y ' = . x > 0 2/Đ/hàm của tổng (hiệu ) các hàm số a) Đ/hàm của tổng Định lí , chứng minh : ( Xem SGK ) b) Đ/hàm của hiệu Định lí , chứng minh : ( Xem SGK) c) Suy rộng : (u v w)' = Ví dụ : (x 3 + x 2 - x + 3)' = . 3/ Đ/hàm của tích các hàm số a) Định lí + cm ( Xem SGK ) Ví dụ : [(x 2 + x + 2).(4 - x)]' = . b)Hệ quả : (k.u)' = . , (u/c)' = . (a.x n )' = (u.v.w)' = . (u n )' = . Ví dụ : [(2x 3 - 3x 2 + 6x - 5).(2 - 3x)]' = ? * Cách chứng minh : theo qui tăc 3 bớc . HS có thể tự cm đợc . *Chú ý : tập xác định của hàm số y' có thể bị thu hẹp so với txđ của hàm số ban đầu . * Mỗi định lí phải lu ý 2 nội dung : có đạo hàm ở đâu ? công thức tính đạo hàm ? - điều kiện các hàm số thành phần có đạo hàm tại điểm đã định . * k , a là các hằng số . 4 Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên 4/ Đạo hàm của một th ơng a) Định lí + cm ( Xem SGK ) Ví dụ : Tìm đạo hàm ? ' 2x - 3 1 - x 2x 2 = + b) Chú ý : ' V(x) c = Với n nguyên âm thì (x n ) ' = c) Định lí : n nguyên thì (x n ) ' = khi n 1 thì có thêm điều kiện x 0 . 5/ Hàm số hợp và đạo hàm của nó a) Hàm số hợp . Đ/n + ví dụ : ( Xem SGK ) y u x f(u) yg(x) u == ta có hàm số y = f[u(x)] = h(x) b) Đạo hàm của hàm số hợp . Định lí + cm ( Xem SGK ) Ví dụ : Tìm đh của các h/s sau : y = u(x) ; y = u n y = x - 1 2 ; y = x-1 2 32 x Bảng tóm tắt các công thức (Xem SGK) * c là hằng số. * ở đây có 3 hàm số , lu ý txđ , tập giá trị của từng hàm số * tơng tự nh giải pt việc đặt ẩn phụ - hàm số phụ để cho công thức hàm số mới đơn giản hơn hàm số hợp *Coi hàm số ở dạng nào ? C/ Củng cố & Bài tập về nhà : Các công thức tính đạo hàm , cách tính đạo hàm theo công thức xác định dạng hàm số (tổng , hiệu , tích , thơng , hàm số hợp của các hàm sốđơn giản ). 5 Ngày tháng năm 200 Tiết thứ : 7 + 8 bài tập I.mục tiêu : - Củng cố kiến thức , rèn kĩ năng về tính đạo hàm theo các qui tắc và theo định nghĩa - nếu cần - biết tính đạo hàm tại 1 vài điểm đặc biệt 1 cách linh hoạt . Biết giải pt , bpt liên quan đến đạo hàm dạng y' 0 ; y' < 0 ; . II. nội dung,tiến hành A/ B ài cũ B/ Bài mới Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên I/ BT SGK Dạng 1 : Tính đạo hàm bằng cách vận dụng trực tiếp các công thức . BT 1 , 2 , 3 , 4 . Dạng 2 : Giải pt , bpt liên quan tới đh . BT 5 . II / BT Thêm . 1. Tìm x để y' > 0 với y = 4 -x 1 x 2 + 2. Cho hàm số : 1-2x m2xx y 2 ++ = tìm m để y' > 0 x 1/2 . 3.Tìm đạo hàm của hàm số : 3-2x xx 1)-(x y 3 4 2 2 1 + = tại điểm x = 0 ; x = 1 ; x = - 1 . 4. Tìm đạo hàm của hàm số sau tại giao điểm của đồ thị với trục hoành . 3 2x xx 2xx y 2 2 ++ + = 3 * Chỉ cần xác định dạng + công thức kết quả . 2. Đa về bài toán tam thc bâc hai 3. Dùng đạo hàm của tích , biết dừng đúng chỗ ! 4. Dùng đạo hàm của thơng , biết dừng đúng chỗ ! C/ Củng cố & Bài tập về nhà : 6 Ngày tháng năm 200 Tiết thứ : 9 + 10 + 11 . Đ.3 đạo hàm của các hàm số cấp cơ bản . I.mục tiêu : - Nắm vững công thức về 3 giới hạn cơ bản dạng 0/ 0 liên quan đến LG , mũ , lô ga rít và vận dụng thành thạo vào bài tập . - Từ qui tắc chung học sinh biết cách xây dựng công thức đạo hàm của các hàm số LG , mũ , logarit , nắm vững công thức và biết vận dụng thành thạo , linh hoạt vào việc tính đạo hàm của các hàm số phức tạp hơn . II. nội dung,tiến hành A/ B ài cũ B/ Bài mới Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên I/ Đạo hàm của các hàm số LG . 1. Định lí : + cm ( Xem SGK ) 1 x sinx Lim 0X = (x R , đo bằng radian) Ví dụ : Tìm các giới hạn sau ? x cosx -1 Lim 2 0X = ? 2 - x4 sin5x Lim 2 0X = + 2. Đạo hàm của hàm số y = sinx . Định lí : + cm - qui tắc 3 bớc ( Xem SGK ) Chú ý : (sinu)' = . 3. Đạo hàm của hàm số y = cosx . 4. Đạo hàm của hàm số y = tgx . 5. Đạo hàm của hàm số y = cotgx . Ví dụ :Tìm đạo hàm của các hàm số sau * y = cotg 5 (x 2 + 2x) ; y = x 2 . sinx y = tg(sinx) ; y = cos2x II/ Đạo hàm của hàm số mũ và l/ thừa 1. Giới hạn liên quan đến số e . đã biết e 1/n)(1 Lim n n =+ + * Tổng quát 1 u sinu Lim 0u = (với u là một hàm số của x) * CM đợc 1 u tgu Lim 0u = * Liên hệ với các giới hạn dạng 0/ 0 đã biết để đa về các giới hạn cơ bản . * Mỗi hslg cần chỉ rõ : - đạo hàm tại mọi điểm txđ - công thức tính đạo hàm - các cách chứng minh - Đạo hàm của hàm số hợp ( e 2,71828 . là số vô tỉ ) 7 Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên Địnhlí : ( thừa nhận ) e 1/x)(1 Lim x x =+ + Ví dụ : ( Xem SGK ) Hệ quả : e x)(1 Lim 1/x x =+ 0 áp dụng : Chứng minh 2 giới hạn cơ bản sau : 1 x x)ln(1 Lim 0X = + ; 1 x 1 - e Lim x 0X = Ví dụ: Tìm sinx)ln(1 1 - sin2x-e Lim tgx 0X + 2. Đạo hàm của hàm số mũ . a) Định lí 1 : (e x )' = ; (e u ) ' = b) Định lí 2 (a x )' = a x . lna ( 0 < a 1) Ví dụ : Tìm đạo hàm của các hàm số sau : e y 2 sinx = ; y = 3 cos2x 3. Đạo hàm của hàm số logarit a) Định lí 1 : (lnx)' = 1/x (lnu)' = u'/u (lnu)' = u'/u b) Định lí 2 : (log a x)' = 1/(xlna) . (log a u)' = u'/(ulna) Ví dụ :Tìm đạo hàm của hàm số sau y = ln(x 2 + 2x - 3) ; y = log 2 (x-1) y = log 3 ( 2 + cos2x) . 4. Đạo hàm của hàm số luỹ thừa a) Định lí : (x )' = .x - 1 x R + *; là hằng số thực tuỳ ý . Chứng minh : ( Xem SGK ) (u )' = ? Ví dụ : (x 3 )' = . ( 4 x )' = . ( 3 cosx2 + )' = . ( n 1x + )' = . (với x > -1) * Các giới hạn dạng 1 đều đa về 1 trong các dạng trên . * Bổ sung thêm 3 dạng giới hạn dạng 0/ 0 tơng ứng với biểu thức 0 có chứa lg , mũ , log . * Tách theo các giới hạn cơ bản . * với hs mũ và log cần chỉ rõ : - đạo hàm tại mọi điểm txđ - công thức tính đạo hàm - cách chứng minh - 3 bớc hoặc dùng đạo hàm của hàm số hợp . - Đạo hàm của hàm số hợp * Chú ý công thức đổi cơ số của log 8 Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên * Chú ý 1 : Ngoài các điểm x > 0 hàm số y = x có thể có đạo hàm tại các điểm khác nữa . y = x n có đạo hàm trên R - với = n nguyên dơng y = 1/x n có đạo hàm trên R* - với = - n là số nguyên âm y = x n (n lẻ , dơng ) có đạo hàm trên R* và đợc tính theo công thức : ( x n )' = x n /(nx) với mọi x 0 . * Chú ý 2: u n không đợc viết thành u 1/n nếu không có điều kiện u > 0 *CM công thức đ/hàm ( x n )' = ? C/ Củng cố & Bài tập về nhà : Các giới hạn cơ bản dạng 0/ 0 , 1 . Bảng các đạo hàm - điều kiện của đối số để đạo hàm đk xác định . 9 Ngày tháng năm 200 Tiết thứ : 12 + 13 . bài tập I.mục tiêu : - Rèn kĩ năng tính đạo hàm của hàm số bằng các công thức đạo hàm của các hàm số cơ bản và phối hợp các phép tính + , - , ì , : , lt , căn , lg , mũ và log , hàm số hợp . - Rèn kĩ năng vận dụng linh hoạt vào giải toán có liên quan đến đạo hàm . II. nội dung,tiến hành A/ B ài cũ B/ Bài mới Nội dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên I/Bài tập SGK . Dạng 1 : Tính đạo hàm nhờ công thức . BT 1 , 2 , 6 Dạng 2 : Chứng minh ,tìm đạo hàm thoả mãn điều kiện cho trớc . BT : 3 , 4 , 5 , 7 . II/ Bài tập thêm . 1. Tìm đạo hàm các hàm số : a) x 1 1 y x += ( x > 0 ) b) x ) 1 -x ( y 4 32 = 2. Tìm đạo hàm của hàm số : y = = + 0x nếu 0 0 x nếu x 1 - x- x e 23 cosx - 1 3. Giải pt : y' = 0 với : a) y = ( x-1) lnx + 2 b) y = ln( x + sinx ) 4. Tìm sinx 1- 2x- ) sin2x 1 ln( e Lim tgx 0x ++ 5. Tìm ) cosx1 ( Lim tgx /2 x + 6. Tìm 3- 2x x 1 - x x Lim 2 2x 2 2 x + + + * Đặt biến phụ để có hàm số cơ bản và biến đổi - nếu có thể . * Phải tìm y' (0) theo định nghĩa y' (0) = - 1/2 . 5. Đ/ S : e 6. Đ /S :1 / e 2 10 [...]... 1 ; m = 2 C/ Củng cố & B i tập về nhà : Ngày Tiết thứ : 20 tháng năm 2006 kiểm tra viết I. mục tiêu : - Kiểm tra đánh giá học sinh về đạo hàm : Tìm đạo hàm theo đ/n , theo công thức , i u kiện cần và đủ để đạo hàm , pttt v i đờng cong t i 1 i m và i u kiện để 2 đờng cong tiếp xúc nhau II n i dung,tiến hành A/ Đề b i : 1 Viết pttt v i đồ thị hàm số 2 Tìm a , b để hàm số y = x 2 2x + 3 x +1 2x... minh rằng y'(0) nhng y"(0) 3 CMR hàm số : y = cos2x thoả mãn pt y" = - 4y và tìm 1 v i (tất cả ?) các hàm số nh vậy * y = a cos(4x + b) + c.sin(4x + d) Ngày Tiết thứ : 16 tháng năm 200 Đ5 Vi phân b i tập I. mục tiêu : - Nắm vững kh i niệm vi phân y i i m x ứng v i số gia x và cách tìm vi phân của các hàm số - Biết ứng dụng vi phân vào tính gần đúng HS vận dụng thành thạo vào b i tập II n i. .. cũ 14 B/ B i m i N i dung cơ bản I/ B i tập SGK Dạng 1 : Tìm đạo hàm theo công thức BT 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 7 Dạng 2 : ý nghĩa hh , vật lí của đạo hàm viết pttt , i u kiện tiếp xúc BT 6 , 8 , 9 II/ B i tập thêm : 1.Tìm đạo hàm của hàm số sau : (trên miền xđ hoặc t i i m tơng ứng) a) y = tg2x - cotgx2 b) y = (x + 1/x)x v i x > 0 c) y= 3 x 2 cosx.sin3x x2 +1 Cách thức tiến hành của giáo viên * 2 ff... đoán và CM công thức đạo hàm bậc n tổng quát II n i dung,tiến hành A/ B i cũ B/ B i m i N i dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên 12 I / B i tập SGK Dạng 1 : Tìm đạo hàm bậc đã định BT 1 , 4 * B i tập 1c nên hạ bậc trớc khi tính đạo hàm bậc 4 * Có thể tổng quát cho 3 dạng cơ bản : y = 1/(ax + b) Dạng 2 : Tìm đạo hàm bậc n y = sin(ax + b) BT 2 y = cos(ax + b) Dạng 3 : Chứng minh 1 hàm số. .. * 2 ff : trực tiếp , gián tiếp - ff đạo hàm log * Chú ý các cách viết pttt qua i m cho trớc (kể cả trờng hợp i m đó đồ thị ) t i i m x =0 d) y = x 2 + 3x - 2 x -1 t i giao i m của đồ thị v i trục hoành 2 Dùng định nghĩa tìm đạo hàm của hàm số sau a) y = x.ln(x - 2) b) 2 1 x cos nếu x 0 y = f(x) = x 0 nếu x = 0 t i i m x = 0 N i dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên 15 3 Cho 1-...Ngày Tiết thứ : 14 tháng năm 200 Đ4 đạo hàm cấp cao I. mục tiêu : - Nắm vững định nghĩa đạo hàm cấp 2 ; 3 cấp n theo nguyên lý quy nạp - Hiểu txđ của các đạo hàm có thể khác nhau , khác v i đk mà công thức có - Biết tính đạo hàm của hàm số v i bậc cho trớc - Nắm ý nghĩa cơ học của đạo hàm bậc 2 II n i dung,tiến hành A/ B i cũ B/ B i m i N i dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên 1 Định... B i tập về nhà : Ngày Tiết thứ : 17 + 18 + 19 tháng năm 200 b i tập ôn chơng I I.mục tiêu : Củng cố các kiến thức về đạo hàm thông qua việc gi i một số dạng b i tập - Tìm đạo hàm theo các công thức đạo hàm ( bậc 1 , bậc 2 , bậc n ) - Tìm đạo hàm theo định nghĩa , đk cần và đủ để có đạo hàm - ý nghĩa hh và vật lí của đạo hàm , các dạng pttt , đk tiếp xúc của 2 đờng cong II n i dung,tiến hành A/ B i. .. nếu x 0 3 sinx - cosx - 1 C/ Củng cố & B i tập về nhà : - Đ/n đạo hàm bậc 2 ,3 , n ; ý nghĩa cơ học của đạo hàm bậc 2 - Dùng qui nạp để dự đoán v i công thức đạo hàm đơn giản (hữu tỉ và phân thức đơn giản ) 11 Ngày Tiết thứ : 15 tháng năm 200 b i tập I. mục tiêu : - Rèn kĩ năng tính đạo hàm v i bậc đã cho của hàm số t i i m đã định hoặc t i i m bất kì tập xác định ; vận dụng để tìm gia tốc cua... b i tập II n i dung,tiến hành A/ B i cũ 13 B/ B i m i N i dung cơ bản 1/ Định nghĩa ( Xem SGK ) dy = y'x y = x dx = x dy = y'dx * y là hàm số hợp: yu'du = yx'dx = dy ( v i đạo hàm : yu' yx' ) Ví dụ 1 : d(sin 2 x) = (sin 2 x)'dx = 2sinx.cosxdx = sin2x dx cách khác : d(sin2x) = 2sinx.d(sinx) = 2sinx.cosx.dx = sin2x.dx Vídụ 2 : CMR nếu u(x) , V(x) là các hàm số có đạo hàm t i x0 thì : d(u+v) = ;... cấp và thay vào pt vi phân tơng ứng 1 pt vi phân : BT 3 II/ B i tập thêm : 1 Tìm đạo hàm bậc n của m i hàm số sau , nêu rõ tập xác định của từng đạ hàm * Hạ bậc , tích thành tổng các a) y = sin2x.cos2x hàm số đơn giản b) y =(2x + 1)/(x - 3) 2 2 * Tách thành các hàm số phân thiức c) y = (2x + 3x - 2)/(x - 3x + 2) đơn giản x +1 d) y = ln 2-x 2 1 x sin nếu x 0 2 Cho hàm số : y = x 0 nếu x . ) II. n i dung,tiến hành A/ B i cũ B/ B i m i N i dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên I. BT SGK Dạng 1 :BT về số gia của hàm số và số gia của. đoán và CM công thức đạo hàm bậc n tổng quát . II. n i dung,tiến hành A/ B i cũ B/ B i m i N i dung cơ bản Cách thức tiến hành của giáo viên 12 I / Bài

Ngày đăng: 27/06/2013, 11:45

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan