Giáo án Đại số 7 kìI (full)

71 376 0
Giáo án Đại số 7 kìI (full)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày . tháng . năm 2008 Lớp 7B - Ngày . tháng . năm 2008 Chơng I: Số HữU Tỉ - Số THựC Tiết 1: TậP HợP Q CáC Số HữU Tỉ I/ Mục tiêu: 1 -Kiến thức: -Hiểu đợc khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục sốso sánh các số hữu tỉ . -Bớc đầu nhận biết đợc mối quan hệ giữa các tập hợp số N Z Q 2 -Kĩ năng: Có kỹ năng biểu diễn đợc số hữu tỉ trên trục, biết so sánh hai số hữu tỉ. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng, t duy sáng tạo và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận và tự tin trong trình bày. II/ Phơng tiện dạy học : - GV: Bảng phụ , phấn màu, thớc thẳng có chia khoảng. - HS: Bảng phụ, thớc thẳng có chia khoảng. III/ PHƯƠNG PHáP DạY HọC: Phơng pháp đặt và giải quyết vấn đề. Phơng pháp dạy học theo nhóm nhỏ. Phơng pháp vấn đáp. Phơng pháp luyện tập và thực hành IV/ Quá trình thực hiện : 1/ ổn định lớp: (2 phút) 1 Hớng dẩn học sinh phơng pháp học bộ môn đại số . 2 Phân nhóm học tập . 2/ Kiểm tra bài cũ : (3 phút) Giáo viên treo bản phụ yêu cầu hai học sinh lên viết các số sau dới dạng phân số : 3 = . . . -1,25= . . . 0,5 = . . . 0 = . . . -7 = . . . 2 7 5 = . . . 5 3 = . . . Gv dẫn vào bài mới : Các số này đợc gọi là số hữu tỉ . 3/ Bài mới : Hoạt động 1 : Giới thiệu khái niệm số hữu tỉ : (12 phút) Hoạt động của giáo viên : Hoạt động của học sinh : -Số hữu tỉ là gì ? ( Gọi một vài học sinh lập lại rồi cho ví dụ ) -Viết hai phân số bằng với phân số 1 2 Học sinh rút ra kêt luận . Kí hiệu số hữu tỉ là gì ? 1/ Số hửu tỉ : Số hữu tỉ là số có thể viết dới dạng a b với a ,b Z ; b 0 . 2 1 = 4 2 = 6 3 Các phân số bằng nhau biểu diễn cùng một số hữu tỉ . Có nhận xét gì về quan hệ giữa ba tập hợp số N , Q và Z . Tập hợp số hữu tỉ đợc kí hiệu là Q Làm phần ? 1 trang 5 Làm phần ?2 trang 5 Làm bài tập 1 và 2 trang 7 SGK Hoạt động 2 :Biểu diễn và so sánh số hửu tỉ : (20 phút) Hs biểu diễn tiếp 4 5 trên trục số (1 hs lên bảng làm ) Gv giới thiệu cách biểu diễn nh sgk trang 5. - Yêu cầu hs tự biểu diễn 2 3 trên trục số . (Gợi ý : 2 3 nên viết dới dạng phân số có mẫu dơng ) 2/Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số : Làm phần ? 3 trang 5 . Làm bài 2 trang 7: Hs điền vào ô trống . VD1 :so sánh số hữu tỉ -0,6 và 1 2 cho cả lớp tự làm . Sau đó gọi 1 hs lên bảng trình bày . VD2: So sánh 2 số hữu tỉ 1 3 2 và 0 Để so sánh hai số hũ tỉ x , y ta phải làm sao ? Làm bài 3 trang 7 Cho biết 2 1 > 0 số hữu tỉ dơng Cho biết < 0 7 3 số hữu tỉ âm Vậy số 0 là số hữu tỉ âm hay dơng 3 / So sánh các số hữu tỉ : Làm phần ?4 trang 5 4 4 6 5 VD1 : Qui đồng mẫu 2 phân số ta có 10 6 10 5 , VD2 : 2 1 3 0 Để so sánh hai số hữu tỉ x ,y ta làm nh sau 1 Viết x ,y dới dạng 2 phân số với cùng mẫu dơng . x = m a , y = m b ; ( m > 0 ) 1 So sánh tử là các số nguyên a ,b ; 1 Số hữu tỉ lớn hơn 0 gọi là số hửu tỉ dơng . 1 Số hửu tỉ nhỏ hơn 0 gọi là số hửu tỉ âm . 1 Số hửu tỉ 0 không là số hữu tỉ dơng cũng không là số hữu tỉ âm. Làm ? 5 trang 7 Hoạt động 3 : Củng cố (6 phút) - Số hữu tỉ là gì ? Nêu mối quan hệ giữa 3 tập hợp N ,Q , Z - Thề nào là số hữu tỉ dơng, âm, số 0. Làm bài tập 4 trang 7. 4/ Hớng dẫn học sinh học ở nhà : (2 phút) Bài tập về nhà : Bài 5 trang 7 sgk _lu ý phần hớng dẫn của sgk . Xem trớc bài : Cộng , trừ số hửu tỉ trang 7 sgk . IV. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày . tháng . năm 2008 Lớp 7B - Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 2. CộNG, TRừ CáC Số HữU Tỉ I/ Mục tiêu : 1-Kiến thức:- Học sinh nắm vững các quy tắc cộng, trừ số hữu tỉ, biết quy tắc chuyển vế trong tập hợp số hữu tỉ 2 -Kĩ năng: - Có kỹ năng làm các phép cộng, trừ số hữu tỉ nhanh và đúng. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng, t duy sáng tạo và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận và tự tin trong trình bày. II/ Phơng tiên dạy học : GV: Bảng phụ ghi: công thức cộng, trừ số hữu tỉ và quy tắc chuyển vế , phấn màu. HS: Ôn tập quy tắc cộng, trừ phân số, quy tắc chuyển vế và quy tắc dấu ngoặc Bảng phụ nhóm. III/ PHƯƠNG PHáP DạY HọC: Phơng pháp đặt và giải quyết vấn đề. Phơng pháp dạy học theo nhóm nhỏ. Phơng pháp vấn đáp. Phơng pháp luyện tập và thực hành IV/ Hoạt động trên lớp : 1 / ổn định lớp : 2 / Kiểm tra bài cũ : (10 phút) a / Muốn cộng hai phân số ta phải làm sao ? Tính : ; 5 1 3 1 ; 9 2 9 4 + + b / Muốn trừ hai phân số ta phải làm sao ? Tính : ; 7 3 7 2 ; 2 1 4 5 3 /Bài mới : Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng hai số hữu tỉ (13 phút) Hoạt động của giáo viên : Hoạt động của học sinh : Cộng trừ hai số hữu tỉ cũng giống nh cộng hai phân số (mở rộng) ở lớp 6. Hãy tính: ; 4 3 3 ; 7 4 3 7 = =+ Yêu cầu 2 hs lên viết công thức : x + y = x - y = -y là gì của y ? 1 / Cộng trừ hai số hữu tỉ : cho hai số hữu tỉ x , y ; x = - a m y = b m ( a , b ,m Z ,m > 0) x + y = m ba b b m a + =+ ; x -y = x + (-y) = m ba m b m a = + ; Làm phần ? 1 . Làm bài 6 trang 10. Hoạt động 2 : Quy tắc chuyển vế (10 phút) -3 Yêu cầu hs nhắc lại quy tắc chuyển vế trong Z Với mọi x , y ,z Z x + y = z x = z -y ; 1 hs mỡ rộng quy tắc này trên Q 1 hs lên bảng làm vd ; 2 /Quy tắc chuyển vế : Khi chuyển một s ố hạng từ vế này sang vế kia củam một đẳng thức ta phải đổi dấu số hạng đó. Với mọi x , y ,z Q : x + y = z x= z -y Tìm x Q biết 3 1 7 3 =+ x ; Cho hs nhận xét đánh giá các bài làm trên bảng Gv nhắc lại mấu chốt khi chuyển vế là Đổi dấu các số hạng Làm phần ? 2 . Làm bài tập 9 a, b trang 10 . Hoạt động 3: Chú ý:(5 phút) _Trong Z phép cộng có các tính chất cơ bản nào ? _ Gv yêu cầu hs mở rộng phép cộng trong Q cũng có tính chất đó . Yêu cầu 2 hs lên làm , mỗi em làm một cách . Cách làm nhanh gọn , chính xác . 3 / Chú ý : Phép cộng trong Q cũng có các tính chất nh : Giao hoán , kết hợp , cộng với số 0 , cộng với số đối : Tính : 2 1 18 14 6 8 3 4 9 7 + + + Hoạt động 4 : Củng cố (5 phút) * Bài 7 trang 10: Chia lớp thành 4 nhóm, 2 nhóm làm câu a, 2 nhóm làm câu b. Sau đó cử đại diện 2 nhóm làm nhanh lên giải (xem nhóm nào làm đợc nhiều cách nhất ) * Bài 10 trang 10: Chia lớp thành 4 nhóm 2 nhóm làm cách 1, 2 nhóm làm cách 2. Gv nhấn mạnh lại phần chú ý . 4/ Hớng dẫn học bài ở nhà : (2 phút) -Học bài . -Làm các bài tập 8 trang 9, bài 9 c, d trang 10. -Xem trớc bài Nhân, chia số hữu tỉ V. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày . tháng . năm 2008 Lớp 7B - Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 3. NHÂN, CHIA Số HữU Tỉ I/ Mục tiêu : 1 -Kiến thức: -Học sinh nắm vững các quy tắc nhân, chia phân số 2 -Kĩ năng: -Có kỷ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng, t duy sáng tạo và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận và tự tin trong trình bày. II / Phơng tiên dạy học ; GV: bảng phụ ghi các bài tập, quy tắc; phấn màu . HS: Ôn tập các quy tắc nhân chia phân số, tính chất cơ bản của phép nhân phân số. III/ PHƯƠNG PHáP DạY HọC: Phơng pháp đặt và giải quyết vấn đề. Phơng pháp dạy học theo nhóm nhỏ. Phơng pháp vấn đáp. Phơng pháp luyện tập và thực hành IV / Hoạt động trên lớp : 1 / ổn định lớp 2 / Kiểm tra bài cũ : (7 phút) a / Muốn cộng , trừ hai số hữu tỉ ta phải làm sao ? b / Chữa các bài tập sau : Bài 8 trang 10 SGK a / 70 47 2 70 187 = b / 30 7 3 30 97 = c / 70 27 d / 24 7 3 24 79 = Bài 9 trang 10 SGK c / x = 21 4 ; d/ x = 21 5 ; 3/ Bài mới : Hoạt động 1 : Giới thiệu phép nhân hai số hữu tỉ (10 phút) Hoạt động của giáo viên : Hoạt động của học sinh : Nhân hai số hữu tỉ cũng giống nh nhân hai phân số . Hãy tính : . 5 3 . 4 3 = Yêu cầu hs viết công thức : x. y = Nhân hai số hữu tỉ : Cho hai số hữu tỉ x , y x = b a ; y = d c ; x db ca d c b a y == ; Làm bài tập 11 a, b, c trang 12 . Hoạt động 2 : Giới thiệu phép chia hai số hữu tỉ : (10 phút) Chia hai số hữu tỉ cũng giống nh chia hai phân số . Hãy tính : . 2 1 2:4,0 = Yêu cầu hs viết công thức : x : y = 2 / Chia hai số hữu tỉ : Cho hai số hữu tỉ x , y x = b a ; y = d c ; x : cb da db ca y xy = == 1 ; Làm phần ? trang 11 . Làm bài tập 11 d trang 12 Hoạt động 3 : Chú ý (3 phút) Gv yêu cầu HS đọc chú ý SGK 3/ Chú ý : Thơng của phép chia số hữu tỉ x cho số hữu tỉ y ( y 0 ) gọi là tỉ số của hai số x và y , kí hiệu là y x hay x : y Bài 13 trang 12 Yêu cầu 2 hs lên làm , mỗi em làm 1 câu Kết quả : a / -7 2 1 ; b / 1 6 1 vd : = 25,10 12,5 -5,12 : 10,25 ; Làm bài tập 13 trang 12 câu a và b Hoạt động 4 : Làm bài tập phần bài tập (12 phút) Làm bài 12 trang 12 SGK Ta có thể viết số hữu tỉ dới dạng sau : a) Tích của 2 số hữu tỉ VD : 16 5 = 8 1 . 2 5 b) Thơng của 2 số hữu tỉ Với mỗi câu hãy tìm thêm một VD Làm bài 13 trang 12 câu c, d Làm bài 12 trang 12 SGK a) b) Làm bài 13 trang 12 câu c, d c) d) Trò chơi bài 14 trang 12 SGK : Điền các số hữu tỉ thích hợp vào ô trống Luật chơi :Tổ chức hai đội mỗi đội 5 ngời , chuyền tay nhau ( một bút hoặc một viên phấn ), mỗi ngời làm một phép tính trong bảng . Đội nào làm đúng và nhanh là thắng GV nhận xét , cho điểm khuyến khích đội thắng cuộc Bài 14 trang 12 SGK Hai đội làm trên bảng phụ HS nhận xét bài làm của 2 đội 4 / Hớng dẫn HS học ở nhà (3phút) Học theo SGK và vở ghi bài tập về nhà : bài 15,16 trang 13 SGK, số 10, 14, 15 (trang 4, 5 sách bài tập ) Xem trớc bài "Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân chia số thập phân V. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày . tháng . năm 2008 Lớp 7B - Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 4: GIá TRị TUYệT ĐốI CủA MộT Số HữU Tỉ. CộNG, TRừ, NHÂN, CHIA Số THậP PHÂN I/ Mục tiêu : 1 -Kiến thức:- Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, khái niệm số thập phân dơng, số thập phân âm. - Học sinh biết xác định đợc giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ, có kỷ năng cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân dơng và âm . 2 -Kĩ năng: - Có kỹ năng vận dụng tính chất phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng, t duy sáng tạo và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận và tự tin trong trình bày. II / Phơng tiện dạy học : GV: Máy chiếu projector hoặc bảng phụ, Sgk, bảng, phấn màu. HS: SGK, bút, bảng phụ. III/ PHƯƠNG PHáP DạY HọC: Phơng pháp đặt và giải quyết vấn đề. Phơng pháp dạy học theo nhóm nhỏ. Phơng pháp vấn đáp. Phơng pháp luyện tập và thực hành IV/ Hoạt động trên lớp : 1 / ổn định lớp : 2 / Kiểm tra bài cũ : (8 phút) a / Muốn nhân, chia hai số hữu tỉ ta phải làm theo quy tắc nào ? b / Chữa các bài tập sau : Bài 15 trang 12: 4 . ( -25 ) + 10 : ( -2 ) = -100 + ( -5 ) = -105 ; 2 1 . ( -100 ) - 5,6 : 8 = -50 - 0,7 = -50 + ( 0,7 ) = -50,7 ; Bài 16 trang 12: a / = 0 b / = -5 Lu ý hs nhận xét kỷ đề bài, áp dụng tính chất các phép tính đã học để tính nhanh và đúng . 3 / Bài mới : Hoạt động 1 : Giới thiệu giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ (12 phút) Hoạt động của giáo viên : Hoạt động của học sinh : GV: gọi HS nhắc lại giá trị tuyệt đối của số nguyên a GV: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x cũng giống nh giá trị tuyệt đối của số nguyên a 1 / Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ Làm phần ?1 Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x ký hiệu là x đợc xác định nh sau : Hs làm các bài tập sau : x = = 3 2 x = 75,5 = Nếu x > 0 thì x = ? Nếu x= 0 thì x = ? Nếu x > 0 thì x = ? Trên trục số x là gì ? x nếu x 0 x = -x nếu x > 0 Trên trục số x là khoảng cách từ điểm biểu diễn của x tới gốc O Làm bài tập ?2 trang 14 Làm bài tập 17 trang15 Hoạt động 2 : Giới thiệu các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số thập phân (18 phút) Đổi các số hữu tỉ sau ra số thập phân = 100 25 ; = 100 134 ; = 1000 5316 ; = 10 37 ; = 100 76 ; = 1000 2015 ; 2 / Cộng trừ , nhân , chia số thập phân Để cộng ,trừ , nhân, chia các số thập phân ta viết chúng dới dạng phân số thập phân rồi thực hành phép tính Trong thực hành , ta thờng cộng , trừ , Trong các số thập phân đó , số nào là số thập phân dơng ? âm ? Để cộng , trừ số thập phân dơng , âm ta phải làm sao ? Gv treo bảng phụ bài 18 trang 15 Cho hs trả lời nhân hai số thập phân theo các qui tắc tơng tự nh đối với số nguyên Khi chia số thập phân x cho số thập phân y (y 0 ) ta theo qui tắc : x : y = Làm phần ? 3 trang 14 . Làm bài tập 18 trang 15 . 3/Củng cố: (5 phút) Gọi HS nhắc lại kiến thức cơ bản của bài. 4 / Hớng dẫn học bài ở nhà : (2 phút) -Học bài. -Làm các bài tập 20, trang 15 -Chuẩn bị máy tính bỏ túi loại thờng. V. Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày . tháng . năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày . tháng . năm 2008 Lớp 7B - Ngày . tháng . năm 2008 Tiết 5: LUYệN TậP I/ Mục tiêu : 1 -Kiến thức: - Tìm đợc giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ . Tìm một số khi biết giá trị tuyệt đối của nó, biết cộng , trừ , nhân , chia các số thập phân. - Biết so sánh các số hữu tỉ các phép tính về số hữu tỉ . 2 -Kĩ năng: - Có kỹ năng vận dụng các tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý. 3 -T duy: Phát triển t duy trừu tợng, t duy sáng tạo và t duy logic cho học sinh. 4 -Thái độ: Yêu thích môn học, cẩn thận và tự tin trong trình bày. II/ Phơng tiện dạy học: GV: Bảng phụ ghi bài tập 26: Sử dụng máy tính bỏ túi. Sgk , bảng phụ , phấn màu , máy tính cá nhân . HS: Bảng phụ nhóm, máy tính bỏ túi. III/ PHƯƠNG PHáP DạY HọC: Phơng pháp đặt và giải quyết vấn đề. Phơng pháp dạy học theo nhóm nhỏ. Phơng pháp vấn đáp. Phơng pháp luyện tập và thực hành IV/ Hoạt động trên lớp : 1 / ổn định lớp : 2 / Kiểm tra bài cũ : (8 phút) a / Hoàn thành công thức sau (với x là số hữu tỉ ) x = b / Tìm x = 5 4 = ; x = 125,0 = ; c / x = 2 1 ; x = 0,3 Chữa bài 20 trang 15 a / = 4,7 b / =0 c/ =3,7 3 / Bài mới : Hoạt động 1 : thực hiện các bài toán phần luyện tập. (35 phút) Hoạt động của giáo viên : Hoạt động của học sinh : Hs làm các bài tập Hớng dẫn : Trớc tiên hãy rút gọn phân số 1 Hs làm bài phần b 3 Hs lên bảng sữa (sau khi cả lớp đã làm xong) Hs nhắc lại x = 2,3 x = ? Vậy bài 25 a/ ta có mấy trờng hợp ? Bài 21 trang 15: a / Các phân số cũng biểu diễn một số hữu tỉ là : 63 27 và 84 36 ; 35 14 , 65 26 và 85 34 ; b / Ba cách viết của 7 3 là 7 3 = 14 6 = 63 27 = 84 36 Bài 22 trang 16: sắp theo thứ tự lớn dần 13 4 3,00 6 5 875,0 3 2 1 <<< << Bài 23 trang 16: a / 1,11 5 4 << 1,1 5 4 < b / -500 < 0 < 0,001 -500 < 0,001 c / 38 13 39 13 3 1 36 12 37 12 37 12 <==<= 38 13 37 12 < Bài 25 trang 16: a / 7,1x = 2,3 x-1,7 = 2,3 hoặc x -1,7 = -2,3 x = 2,3 + 1,7 hoặc x = -2.3 + 1,7 [...]... 1, 67 1 b) 7 5,1428 5,14 3 4 c) 11 4, 272 7 4, 27 5 HS cả lớp nhận xét Bài 79 trang 38 SGK HS đọc đề GV tóm tắt HS trình bày bảng , cả lớp nhận xét Bài 79 trang 38 SGK: Chu vi của mảnh vờn: (10,234 + 4 ,7) .2 = 29,868 30m Diện tích của mảnh vờn: (10,234 4 ,7) = 48,0998 48m2 Hs làm bài 77 trang 37 : Bài 77 trang 37 SGK : GV hớng dẫn: a / 495.52 500.50 =25000 -Làm tròn các thừa số đến chữ số ở hàng... toán của bạn Cờng là : 7 + 8 + 6 + 10 + 2.( 7 + 6 + 5 + 9) + 3.8 109 = = 7, 2( 6) 7, 3 15 15 4/ Hớng dẫn học ở nhà : (1phút) Học bài, nắm vững hai quy ớc làm tròn số Làm các bài tập 76 , 77 , 78 , 79 tr 37, 38 SGK bài 93, 94, 95 tr 16 SBT Chuẩn bị bài mới: Luyện tập Mang theo máy tính bỏ túi cho tiết sau V Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày tháng năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày tháng năm 2008 Lớp 7B... trình bài dạy : 1 / ổn định lớp : 2 / Kiểm tra bài cũ : (8 phút) * Phát biểu hai quy ớc làm tròn số Giải BT 76 trang 37 SGK Học sinh làm bài 76 trang 37: Làm tròn số 76 32 475 3 76 32 475 0 (tròn chục ) 76 324800 (tròn trăm) 76 325000 (tròn nghìn ) * Giải bài tập 94 trang 16 SBT Làm tròn số 3695 370 0 (tròn chục ) 370 0 (tròn trăm ) 4000 (tròn nghìn ) 3 / Bài mới : Hoạt động: Giải các bài tập (35 phút) Hoạt động... bậc n của số hữu tỉ x là tích của n thừa 1 hs lên ghi công thức số x ( n là số tự nhiên lớn hơn 1) n x = x x n thừa số a Nếu x = b thì xn = ? n x = x x.xx x n thừa số (x Q , n N ; n > 1 ) n n a a a a a a n Nếu x = b thì b = b b b = b Bài 28 : Luỹ thừa với số mũ chẵn của 1 số âm là số nào ?( số dơng ) , với số mũ Làm phần ? 1 trang 17 Quy ớc x0= 1 lẽ của 1 số âm là số nào ? (số âm) Làm... một số hữu tỉ - Ôn lại Luỷ thừa với số mũ của một số tự nhiên 2 công thức : Tích của hai luỹ thừa cùng cơ số Thơng của hai luỹ thừa cùng cở số V Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày tháng năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày tháng năm 2008 Lớp 7B - Ngày tháng năm 2008 Tiết 6: LUỹ THừA CủA MộT Số HữU Tỉ I/ Mục tiêu : 1 -Kiến thức:- Học sinh hiểu khái niệm luỹ thừa với số mũ tự nhiên của một số hữu... giữa số hữu tỉ và số thập phân _ Bài tập về nhà : bài 68, 69, 70 , 71 trang 34, 35 SGK V Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày tháng năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày tháng năm 2008 Lớp 7B - Ngày tháng năm 2008 Tiết 14: LUYệN TậP I/ Mục tiêu : 1 -Kiến thức:- Củng cố điều kiện để một phân số viết đợc dới dạng số thập phânhữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn 2 -Kĩ năng: - Rèn kĩ năng viết một phân số. .. dạng số thập phân hữu hạn, số Bài tập: 11 7 thập phân vô hạn tuần hoàn? Vì sao? Hãy ; Các phân số : 40 16 viết đợc dới dạng số viết chúng dới dạng đó thập phân hữu hạn Vì các phân số tối giản 5 11 7 3 ; ; ; này có mẫu: 3 40 16 11 40 = 23.5 GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 16 = 24 11 = 0, 275 40 7 = 0, 4 375 16 HS hoạt động nhóm Và đại diện nhóm trình bày bảng 5 3 ; Các phân số : 3 11 viết đợc dới dạng số. .. trớc bài Số thực trang 43 V Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày tháng năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày tháng năm 2008 Lớp 7B - Ngày tháng năm 2008 Tiết 18: Số THựC I/ Mục tiêu : 1 -Kiến thức:- Học sinh nhận biết đợc số thực là tên gọi chung cho cả số hữu tỉ và số vô tỉ , biết đợc biểu diễn thập phân của số thực ; hiểu đợc ý nghĩa của trục số thực Thấy đợc sự phát triển của hệ thống số từ N đến... các phân số sau dới dạng số thập phân (chia tử cho mẫu) 3 = 20 37 = 25 ; Có thể làm cách khác : 37 37 37. 2 2 5 148 = = 2 2 = = 1.48 25 5 2 100 5 2 ; 3 3 3.5 15 = 2 = 2 2 = = 0.15 20 2 5 2 5 100 ; 3 / Bài mới : Hoạt động 1: Số thập phân hữu hạn Số thập phân vô hạn tuần hoàn : (10 phút) Hoạt động của GV Hoạt động của HS Các phân số trên đợc viết dơi dạng số thập 1 / Số thập phân hữu hạn Số thập phân... niệm về căn bậc 2 Số vô tỉ V Rút kinh nghiệm: Ngày soạn: Ngày tháng năm 2008 Ngày giảng: Lớp 7A - Ngày tháng năm 2008 Lớp 7B - Ngày tháng năm 2008 Tiết 17: Số VÔ Tỉ KHáI NIệM Về CĂN BậC HAI I/ Mục tiêu : 1 -Kiến thức:- Học sinh hiểu thế nào là căn bậc hai của một số không âm có khái niệm về số vô tỉ - Học sinh biết sử dụng đúng ký hiệu - Biết so sánh hai căn bậc hai của hai số không âm 2 -Kĩ . n thừa số Nếu x = b a thì x n = ? Bài 28 : Luỹ thừa với số mũ chẵn của 1 số âm là số nào ?( số dơng ) , với số mũ lẽ của 1 số âm là số nào ? (số âm) : (5 phút) So sánh các tỉ số sau : 21 15 và 5, 17 5,12 == = 7 5 175 125 5, 17 5,12 7 5 21 15 21 15 = 5, 17 5,12 3/ Bài mới Hai tỉ số bằng nhau ở

Ngày đăng: 22/07/2013, 01:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan