Giáo án Đại số 7 cực hay

118 474 0
Giáo án Đại số 7 cực hay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 Ngày soạn: Ngày dạy Tit 1 Tập HợP q các số hữu tỉ .I Mục tiêu: - Học sinh hiểu đợc khái niệm số hữu tỉ, cách biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, so sánh số hữu tỉ. bớc đầu nhận biết đợc mối quan hệ giữa các tập hợp số: N Z Q. - Biết biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, biết so sánh số hữu tỉ. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : bảng phụ, thớc chia khoảng. 2. Học sinh : thớc chi khoảng. III. Hoạt động dạy học: 1.ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ : (4') Tìm các tử mẫu của các phân số còn thiếu:(4học sinh ) a) . 15 3 . 2 . . 3 3 ==== c) 10 . . 0 1 0 0 === b) 4 . . 1 2 1 5,0 == = d) . 38 7 . 7 19 7 5 2 = == 3. Bài mới: Hoạt động của thày và trò Nội dung GV: Các phân số bằng nhau là các cách viết khác nhau của cùng một số, số đó là số hữu tỉ Gv: Các số 3; -0,5; 0; 2 7 5 có là hữu tỉ không. Hs: Gv: số hữu tỉ viết dạng TQ nh thế nào . Hs: - Cho học sinh làm ?1; ? 2. Gv: Quan hệ N, Z, Q nh thế nào ? Hs: - Cho học sinh làm BT1(7) - y/c làm ?3 GV: Tơng tự số nguyên ta cũng biểu diễn đợc số hữu tỉ trên trục số (GV nêu các bớc) -các bớc trên bảng phụ Hs: *Nhấn mạnh phải đa phân số về mẫu số dơng. - y/c HS biểu diễn 3 2 trên trục số. 1. Số hữu tỉ :(10') VD: a) Các số 3; -0,5; 0; 2 7 5 là các số hữu tỉ . b) Số hữu tỉ đợc viết dới dạng b a (a, b 0; bZ ) c) Kí hiệu tập hợp số hữu tỉ là Q. 2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số: * VD: Biểu diễn 4 5 trên trục số 0 1 2 5/4 B 1 : Chia đoạn thẳng đv ra 4, lấy 1 đoạn làm đv mới, nó bằng 4 1 đv cũ B 2 : Số 4 5 nằm ở bên phải 0, cách 0 là 5 đv mới. 1 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 Hs: - GV treo bảng phụ nd:BT2(SBT-3) -Y/c làm ?4 Gv: Cách so sánh 2 số hữu tỉ. Hs: -VD cho học sinh đọc SGK Gv: Thế nào là số hữu tỉ âm, dơng. Hs: - Y/c học sinh làm ?5 VD2:Biểu diễn 3 2 trên trục số. Ta có: 3 2 3 2 = 0 -2/3 -1 2. So sánh hai số hữu tỉ:(10') a) VD: S 2 -0,6 và 2 1 giải (SGK) b) Cách so sánh: Viết các số hữu tỉ về cùng mẫu dơng 4. Củng cố: 1. Dạng phân số 2. Cách biểu diễn 3. Cách so sánh - Y/c học sinh làm BT2(7), HS tự làm, a) hớng dẫn rút gọn phân số . - Y/c học sinh làm BT3(7): + Đa về mẫu dơng + Quy đồng 5. Dặn dò - Làm BT; 1; 2; 3; 4; 8 (tr8-SBT) - HD : BT8: a) 0 5 1 < và 5 1 1000 1 0 1000 1 >> d) 31 18 313131 181818 = V. Rút kinh nghệm . . . cộng, trừ số hữu tỉ I. Mục tiêu : - Học sinh nẵm vững quy tắc cộng trừ số hữu tỉ , hiểu quy tắc chuyển vế trong tập số hữu tỉ . 2 Tuần: 1 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 2 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 - Có kỹ năng làm phép tính cộng trừ số hữu tỉ nhanh và đúng - Có kỹ năng áp dụng quy tắc chuyển vế. II. Chuẩn bị : 1. Giáo viên : bảng phụ. 2. Học sinh : III. Hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp (1') 2 Kiểm tra bài cũ:(4') Học sinh 1: Nêu quy tắc cộng trừ phân số học ở lớp 6(cùng mẫu)? Học sinh 2: Nêu quy tắc cộng trừ phân số không cùng mẫu? Học sinh 3: Phát biểu quy tắc chuyển vế? 3. Bài mới : Hoạt động của thày và trò Nội dung BT: x=- 0,5, y = 4 3 Tính x + y; x - y - Giáo viên chốt: Gv:Viết số hữu tỉ về PS cùng mẫu dơng Hs: Gv:Vận dụng t/c các phép toán nh trong Z Hs: GV: gọi 2 học sinh lên bảng , mỗi em tính một phần Hs: - GV: cho HS nhận xét -Y/c học sinh làm ?1 Hs: Gv:Phát biểu quy tắc chuyển vế đã học ở lớp 6 lớp 7. Hs: Gv: Y/c học sinh nêu cách tìm x, cơ sở cách làm đó. Hs: Gv:Y/c 2 học sinh lên bảng làm ?2 Chú ý: 2 3 7 4 x = 2 3 7 4 x+ = 1. Cộng trừ hai số hữu tỉ (10') a) QT: x= m b y m a = ; m ba m b m a yx m ba m b m a yx == + =+=+ b)VD: Tính 4 9 4 3 4 12 4 3 3 4 3 3. 21 37 21 12 21 49 7 4 8 7 =+ =+= =+ =+ ?1 2. Quy tắc chuyển vế: (10') a) QT: (sgk) x + y =z x = z - y b) VD: Tìm x biết 3 1 7 3 =+ x 1 3 3 7 16 21 x x = + = ?2 c) Chú ý (SGK ) 4. Củng cố: - Giáo viên cho học sinh nêu lại các kiến thức cơ bản của bài: 3 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 + Quy tắc cộng trừ hữu tỉ (Viết số hữu tỉ cùng mẫu dơng, cộng trừ phân số cùng mẫu d- ơng) + Qui tắc chuyển vế. - Làm BT 6a,b; 7a; 8 HD BT 8d: Mở các dấu ngoặc 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 2 7 1 3 3 4 2 8 + = = + + + HD BT 9c: 2 6 3 7 6 2 7 3 x x = = 5. Dặn dò - Về nhà làm BT 6c, BT 2b; BT 8c,d; BT 9c,d; BT 10: Lu ý tính chính xác. 6. Rút kinh nghệm . . . Nhân chia số hữu tỉ A Mục tiêu: - Học sinh nắm vững các qui tắc nhân chia số hữu tỉ , hiểu khái niệm tỉ số của 2 số hữu tỉ . - Có kỹ năng nhân chia số hữu tỉ nhanh và đúng. - Rèn thái độ cẩn thận, chính xác, trình bày khoa học B .PHƯƠNG pháp c. Chuẩn bị: - Thày: Bảng phụ với nội dung tính chất của các số hữu tỉ (đối với phép nhân) - Trò: d Tiến trình bài giảng: 1.ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ: (7') - Thực hiện phép tính: * Học sinh 1: a) 3 1 .2 4 2 * Học sinh 2: b) 2 0,4 : 3 4 Tuần: 2 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 3 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 3. Bài mới: Hoạt động của thày và trò Nội dung -Qua việc kiểm tra bài cũ giáo viên đa ra câu hỏi: GV: Nêu cách nhân chia số hữu tỉ . HS: Gv: Lập công thức tính x, y. +Các tính chất của phép nhân với số nguyên đều thoả mãn đối với phép nhân số hữu tỉ. Hs: Gv: Nêu các tính chất của phép nhân số hữu tỉ . Hs: - Giáo viên treo bảng phụ Hs: Gv: Nêu công thức tính x:y Hs: Gv: Yêu cầu học sinh làm ? theo nhóm Hs: Gv: Giáo viên nêu chú ý. Hs: Gv:So sánh sự khác nhau giữa tỉ số của hai số với phân số . 1. Nhân hai số hữu tỉ (5') Với ; a c x y b d = = . . . . a c a c x y b d b d = = *Các tính chất : + Giao hoán: x.y = y.x + Kết hợp: (x.y).z = x.(y.z) + Phân phối: x.(y + z) = x.y + x.z + Nhân với 1: x.1 = x 2. Chia hai số hữu tỉ (10') Với ; a c x y b d = = (y 0) . : : . . a c a d a d x y b d b c b c = = = ?: Tính a) 2 35 7 3,5. 1 . 5 10 5 7 7 7.( 7) 49 . 2 5 2.5 10 = = = = b) 5 5 1 5 : ( 2) . 23 23 2 46 = = * Chú ý: SGK * Ví dụ: Tỉ số của hai số -5,12 và 10,25 là 5,12 10,25 hoặc -5,12:10,25 -Tỉ số của hai số hữu tỉ x và y (y 0) là x:y hay x y 4. Củng cố : - Y/c học sinh làm BT: 11; 12; 13; 14 (tr12) BT 11: Tính (4 học sinh lên bảng làm) 5 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 2 21 2.21 1.3 3 ) . 7 8 7.8 1.4 4 15 24 15 6 15 6.( 15) 3.( 3) 9 )0, 24. . . 4 100 4 25 4 25.4 5.2 10 a b = = = = = = = = 7 7 ( 2).( 7) 2.7 7 )( 2). ( 2). 12 2 12 12 6 c = = = = 3 3 1 ( 3).1 ( 1).1 1 ) : 6 . 25 25 6 25.6 25.2 50 d = = = = BT 12: 5 5 1 ) . 16 4 4 a = 5 5 ) : 4 16 4 b = BT 13 : Tính (4 học sinh lên bảng làm) 3 12 25 ) . . 4 5 6 3 ( 12) ( 25) . . 4 5 6 ( 3).( 12).( 25) 4.5.6 1.3.5 15 1.1.2 2 a = = = = 38 7 3 )( 2). . . 21 4 8 38 7 3 2. . . 21 4 8 ( 2).( 38).( 7).( 3) 2.38.7.3 21.4.8 21.4.8 1.19.1.1 19 1.2.4 8 b = = = = = BT 14: Giáo viên treo bảng phụ nội dung bài 14 tr 12: 1 32 x 4 = 1 8 : x : -8 : 1 2 = 16 = = 1 256 x -2 1 128 - Học sinh thảo luận theo nhóm, các nhóm thi đua. 5. Dặn dò - Học theo SGK - Làm BT: 15; 16 (tr13); BT: 16 (tr5 - SBT) Học sinh khá: 22; 23 (tr7-SBT) HD BT5: 4.(- 25) + 10: (- 2) = -100 + (-5) = -105 HD BT56: áp dụng tính chất phép nhân phân phối với phép cộng rồi thực hiện phép toán ở trong ngoặc 2 3 4 1 4 4 : : 3 7 5 3 7 7 2 3 1 4 4 : 3 7 3 7 5 + + + = + + + 6 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 V Rút kinh nghệm . . . giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân I Mục tiêu: - Học sinh hiểu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. - Xác định đợc giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ , có kỹ năng cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân . - Có ý thức vận dụng tính chất các phép toán về số hữu tỉ để tính toán hợp lý. II. Chuẩn bị: - Thày: Phiếu học tập nội dung ?1 (SGK ) Bảng phụ bài tập 19 - Tr 15 SGK III. Tiến trình bài giảng: 1.ổn định lớp (1') 2. Kiểm tra bài cũ: (6') - Thực hiện phép tính: * Học sinh 1: a) 2 3 4 . 3 4 9 + * Học sinh 2: b) 3 4 0,2 0,4 4 5 3. Bài mới: Hoạt động của thày và trò Nội dung GvNêu khái niệm giá trị tuyệt đối của một số 1. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ (10') 7 Tuần: 2 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 4 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 nguyên? Hs: Gv: phát phiếu học tập nội dung ?4 Hs: Gv Hãy thảo luận nhóm Hs: Gv: Các nhóm trình bày bài làm của nhóm mình Hs: _ Giáo viên ghi tổng quát. Gv Lấy ví dụ. Hs: Gv:Yêu cầu học sinh làm ?2 Hs: Gv: uốn nắn sử chữa sai xót. Hs: - Giáo viên cho một số thập phân. Gv:Khi thực hiện phép toán ngời ta làm nh thế nào ?. Hs: Gv: ta có thể làm tơng tự số nguyên. Hs: Gv: Hãy thảo luận nhóm ?3 Hs: ?4 Điền vào ô trống a. nếu x = 3,5 thì 3,5 3,5x = = nếu x = 4 7 thì 4 4 7 7 x = = b. Nếu x > 0 thì x x= nếu x = 0 thì x = 0 nếu x < 0 thì x x= * Ta có: x = x nếu x > 0 -x nếu x < 0 * Nhận xét: x Q ta có 0x x x x x = ?2: Tìm x biết 1 1 1 1 ) 7 7 7 7 a x x = = = = vì 1 0 7 < 1 1 1 1 ) 0 7 7 7 7 b x x vi= = = > 1 1 1 ) 3 3 3 5 5 5 1 1 3 3 0 5 5 c x x vi = = = = < ) 0 0 0d x x= = = 2. Cộng, trrừ, nhân, chia số thập phân (15') - Số thập phân là số viết dới dạng không có mẫu của phân số thập phân . * Ví dụ: a) (-1,13) + (-0,264) = -( 1,13 0,264 + ) = -(1,13+0,64) = -1,394 b) (-0,408):(-0,34) = + ( 0,408 : 0,34 ) = (0,408:0,34) = 1,2 ?3: Tính a) -3,116 + 0,263 = -( 3,16 0, 263 ) = -(3,116- 0,263) 8 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 - Giáo viên chốt kq = -2,853 b) (-3,7).(-2,16) = +( 3,7 . 2,16 ) = 3,7.2,16 = 7,992 4. Củng cố : - Y/c học sinh làm BT: 18; 19; 20 (tr15) BT 18: 4 học sinh lên bảng làm a) -5,17 - 0,469 = -(5,17+0,469) = -5,693 b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 - 1,73) = -0,32 c) (-5,17).(-3,1) = +(5,17.3,1) = 16,027 d) (-9,18): 4,25 = -(9,18:4,25) =-2,16 BT 19: Giáo viên đa bảng phụ bài tập 19, học sinh thảo luận theo nhóm. BT 20: Thảo luận theo nhóm: a) 6,3 + (-3,7) + 2,4+(-0,3) = (6,3+ 2,4) - (3,7+ 0,3) = 8,7 - 4 = 4,7 b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = [ ] [ ] ( 4,9) 4,9 5,5 ( 5,5) + + + = 0 + 0 = 0 c) 2,9 + 3,7 +(-4,2) + (-2,9) + 4,2 = [ ] [ ] 2,9 ( 2,9) ( 4,2) 3, 7 3,7+ + + + = 0 + 0 + 3,7 =3,7 d) (-6,5).2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8. [ ] ( 6,5) ( 3,5) + = 2,8 . (-10) = - 28 5 Dặn dò - Làm bài tập 1- tr 15 SGK , bài tập 25; 27; 28 - tr7;8 SBT - Học sinh khá làm thêm bài tập 32; 33 - tr 8 SBT HD BT32: Tìm giá trị lớn nhất: A = 0,5 - 3,5x vì 3,5x 0 suy ra A lớn nhất khi 3,5x nhỏ nhất x = 3,5 A lớn nhất bằng 0,5 khi x = 3,5 V. Rút kinh nghệm . . Kí duyệt Nội dung: . Hình thức: Kiến nghị: . . 9 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 luyện tập I. Mục tiêu: - Củng cố quy tắc xác định giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ . - Rèn kỹ năng so sánh các số hữu tỉ, tính giá trị biểu thức, tìm x. - Phát triển t duy học sinh qua dạng toán tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức . II. Chuẩn bị: - Máy tính bỏ túi. III. Tiến trình bài giảng: 1. ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: * Học sinh 1: Nêu công thức tính giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ x - Chữa câu a, b bài tập 24- tr7 SBT * Học sinh 2: Chữa bài tập 27a,c - tr8 SBT : - Tính nhanh: a) ( ) [ ] 3,8 ( 5, 7) ( 3,8) + + + c) [ ] [ ] ( 9,6) ( 4,5) ( 9,6) ( 1,5) + + + + + 3. Luyện tập : Hoạt động của thày và trò Nội dung Gv:Yêu cầu học sinh đọc đề bài Hs: Gv: Nêu quy tắc phá ngoặc Hs: Gv: Yêu cầu học sinh đọc đề bài 29. Hs: Gv: Nếu 1,5a = tìm a. Hs: Gv: Bài toán có bao nhiêu trờng hợp Hs: Bài tập 28 (tr8 - SBT ) a) A= (3,1- 2,5)- (-2,5+ 3,1) = 3,1- 2,5+ 2,5- 3,1 = 0 c) C= -(251.3+ 281)+ 3.251- (1- - 281) =-251.3- 281+251.3- 1+ 281 = -251.3+ 251.3- 281+ 281-1 = - 1 Bài tập 29 (tr8 - SBT ) 1,5 5a a= = * Nếu a= 1,5; b= -0,5 M= 1,5+ 2.1,5. (-0,75)+ 0,75 = 3 3 3 3 2. . 0 2 2 4 4 + + = * Nếu a= -1,5; b= -0,75 M= -1,5+ 2.(-1,75).(-0,75)+0,75 10 Tuần: 3 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 5 [...]... 79 ,3826 79 ,4 Bài tập 73 (tr36-SGK) 7, 923 7, 92 17, 418 17, 42 79 ,1364 70 9,14 50,401 50,40 0,155 0,16 60,996 61,00 (7 + 8 + 6 + 10) + (7 + 6 + 5 + 9).2 + 8.3 = 7, 2(6) 7, 3 15 3695 6 - Số 4,3 gần số 4 nhất - Số 4,9 gần số 5 nhất 4 Củng cố:) - Làm bài tập 74 (tr36-SGK) Điểm TB các bài kiểm tra của bạn Cờng là: - Làm bài tập 76 (SGK) 76 324 75 3 5,8 76 324 75 0 (tròn chục) 76 324 800 (tròn trăm) 76 325... tập 78 - Giáo viên yêu cầu học sinh tự làm - 4 học sinh lên bảng trình bày - Lớp nhận xét, bổ sung 1 (pao) 2,22 (lb) 0,45 Bài tập 81 (tr38-SGK) a) 14,61 - 7, 15 + 3,2 Cách 1: 15 - 7 + 3 = 11 Cách 2: 14,61 - 7, 15 + 3,2 = 10,66 11 b) 7, 56 5, 173 Cách 1: 8 5 = 40 Cách 2: 7, 56 5, 173 = 39,1 078 8 39 c) 73 ,95 : 14,2 Cách 1: 74 : 14 5 Cách 2: 73 ,95: 14,2 = 5,2 077 5 21 ,73 .0,815 7, 3 22.1 Cách 1: 3 7 21 ,73 .0,815... chữ số bị bỏ đi nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên bộ phận còn lại Trong trờng hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0 - Trờng hợp 2: Nếu chữ số đầu tiên trong các chữ số bị bỏ đi lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng thêm 1 vào chữ số cuối cùng của bộ phận còn lại Trong trờng hợp số nguyên thì ta thay các chữ số bị bỏ đi bằng các chữ số 0 ?2 a) 79 ,3826 79 ,383 b) 79 ,3826 79 ,38 c) 79 ,3826... Hải Thái Giáo án Đại số 7 Gv: Các tỉ số đó muốn lập thành 1 tỉ lệ thức thì phải thoả mãn điều gì? Hs: - Các trung tỉ: b và c ?1 2 2 1 2 1 a) : 4 = = = 5 5 4 20 10 4 4 1 4 1 :8 = = = 5 5 8 40 10 2 4 : 4 = :8 5 5 các tỉ số lập thành một tỉ lệ thức 1 2 1 b) 3 : 7 và 2 : 7 2 5 5 1 7 1 1 3 : 7 = = 2 2 7 2 2 1 12 36 12 36 1 2 : 7 = : = : = 5 5 5 5 5 5 2 1 2 1 3 : 7 = 2 : 7 2 5 5 Các tỉ số lập thành... tập 78 ; 79 ; 80; 83 (tr14-SBT) - Giờ sau mang máy tính bỏ túi đi học V Rút kinh nghệm Kí duyệt Nội dung: Hình thức: 27 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 Kiến nghị: Ngày tháng năm 2008 Tuần: 7 Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 13 số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn I Mục tiêu: - Học sinh nhận biết đợc số thập phân hữu hạn, điều kiện để 1 phân số tối giản, biểu diễn đợc dới dạng số. .. sinh dùng máy tính tính Nội dung 1 Số thập phân hữu hạn -số thập phân vô hạn tuần hoàn Ví dụ 1: Viết phân số 3 37 , dới dạng số 20 25 thập phân 3 = 0,15 20 28 37 = 1,48 25 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 Học sinh làm bài ở ví dụ 2 GV Yêu cầu 2 học sinh đứng tại chỗ đọc kq Phép chia không bao giờ chấm dứt Gv: Số 0,41666 có phải là số hữu tỉ không? Hs: Hs:Có là số hữu tỉ vì 0,41666 = 5 12 Gv: Hãy... a) 2 27 = 23.9 = (23 )9 = 89 318 = 32.9 = (32 )9 = 99 b) V ì 8 < 9 89 < 99 2 27 < 318 Bài tập 39 (tr23-SGK) 17 Trờng THCS Hải Thái Gv:Yêu cầu học sinh lên bảng làm Hs: Gv:Yêu cầu học sinh làm bài tập 40 Hs: Giáo án Đại số 7 a ) x10 = x 7 +3 = x 7 x 3 b) x10 = x 2.5 = ( x 2 )5 c) x10 = x12 2 = x12 : x 2 Bài tập 40 (tr23-SGK) 2 2 2 3 1 6 + 7 13 169 a) + = = = 7 2 14 14 196 2 Gv: Giáo. .. (2 x) = Kiểm tra 15' Bài 1: (4đ) Cho 5 số sau: 2; 3; 10; 15 và -7 Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể từ 5 số trên ? 22 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 Bài 2: (4đ) Tìm x trong các tỉ lệ sau a) x 2, 4 = 15 3 b)2,5 : 7, 5 = x : 3 5 3 2 Bài 3 (2đ) Cho biểu thức Hãy chọn đáp số đúng: 3 8 8 6 6 A) B) C) D) 27 27 9 9 Bài tập 1: Đúng mỗi đẳng thức 1 điểm Đáp án: 3 15 10 15 3 2 2 10 ; = ; = ; = 2... Làm tròn các số 4,3 và 4,5 đến hàng đơn vị 32 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 Gv: Số 4,3 gần số nguyên nào nhất Hs: Gv: Số 4,9 gần số nguyên nào nhất Hs: Gv:: Để làm tròn 1 số thập phân đến hàng đơn vị ta lấy số nguyên gần với nó nhất Gv :Yêu cầu học sinh làm ?1 Hs : Gv :Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK ví dụ 2, ví dụ 3 Hs: Gv :Cho học sinh nghiên cứu SGK Hs : Phát biểu qui ớc làm tròn số - Học sinh... rằng mỗi số thập Ví dụ: 0,(4) = 0,(1).4 = 4 = 9 9 phân vô hạn tuần hoàn đều là số hữu tỉ Hs: - Giáo viên chốt lại nh phần đóng khung tr34- SGK 4 Củng cố: (22') - Yêu cầu học sinh làm bài tập 65; 66; 67trên lớp Bài tập 65: 3 vì 8 = 23 có ớc khác 2 và 5 8 3 3 3.53 = 3 = 3 3 = 0, 375 8 2 2 5 7 13 13 13.5 = 1,4; = = = 0,65 5 20 22.5 100 29 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 Bài tập 66: Các số 6; 11; . 3 4 1 4 4 : : 3 7 5 3 7 7 2 3 1 4 4 : 3 7 3 7 5 + + + = + + + 6 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 V Rút kinh nghệm. 0,263) 8 Trờng THCS Hải Thái Giáo án Đại số 7 - Giáo viên chốt kq = -2,853 b) (-3 ,7) .(-2,16) = +( 3 ,7 . 2,16 ) = 3 ,7. 2,16 = 7, 992 4. Củng cố : - Y/c học

Ngày đăng: 16/07/2013, 01:26

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan