Đáp án môn Phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm

20 602 0
Đáp án môn Phân tích hoạt động kinh doanh xuất bản phẩm

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MÔN PHÂN TÍCH HĐKDXBP TT Câu Nội dung Điểm 2,0 Ghi Gọi: Doanh thu bán hàng tháng A Suy A o, A1 doanh thu bán hàng kỳ gốc, kỳ phân tích Ta có, tiêu cần phân tích A A chịu ảnh hưởng nhân tố a, b, c A = a.b.c 0,25 + A = a b 0c0 =10 × 25 × 2, = 600 + A1 = a1b1.c1 = 15 × 28 × 2,3 = 966 Có thể gọi khác 0,25 Phân tích tình hình doanh thu bán hàng Đối tượng phân tích: ∆A = A1 − A = 966 – 600 = 366 Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố: + Ảnh hưởng nhân tố a ( ∆a ): (hoặc ∆L ) ∆a = a1b 0c0 – a b 0c = 15 × 25 × 2, –10 × 25 × 2, = 300 + Ảnh hưởng nhân tố b: ( ∆b ): ∆b = a1b1c0 – a1b0c0 = 15 × 28 × 2, –15 × 25 × 2, = 108 + Ảnh hưởng nhân tố c ( ∆c ): ∆c = a1b1c1 – a1b1c = 15 × 28 × 2,3 – 15 × 28 × 2, = −42 Tổng hợp ảnh hưởng nhân tố a, b, c tới A: ∆a + ∆b + ∆c = 300 + 108 – 42 = 366 ( = ∆A ) * Nhận xét: + Doanh thu bán hàng kỳ phân tích tăng lên 366 triệu đồng, tăng 61% so với kỳ gốc + Doanh thu tăng DN sử dụng tăng số nhân viên bán hàng, tăng số ngày làm việc tháng + Số tiền bán hàng NVBH kỳ phân tích giảm so với kỳ gốc nên doanh thu giảm 42 triệu đồng * Đề xuất ý kiến làm tăng doanh thu: + Tăng nhân viên bán hàng Tuy nhiên, cần ý đến tính thời vụ hàng hóa, quy mô cửa hàng, suất lao động, tăng chi phí tiền lương + Vì số ngày làm việc thực tế 28 nên hạn chế tăng thêm số ngày làm việc Tuy nhiên, tính thời vụ hàng hóa cao DN tăng thêm tối đa ngày làm việc phải chấp nhận trả lương cao ngày nghỉ chi phí tiền lương cao + Xem xét tới chất lượng sản phẩm, sách giá, công tác tổ chức tiêu thụ để tăng thêm số tiền bán hàng ngày + Trả lương thưởng cho NVBH theo chất lượng bán hàng để khuyến khích tăng doanh thu 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 + Câu 2 Tìm sản lượng cần tiêu thụ để đạt tỉ suất lợi nhuận doanh thu 15% * Sản lượng tiêu thụ hòa vốn = FC 24000000 = = 3000 (hàng hóa) P − AVC 40000 − 32000 1,0 0,25 * Sản lượng cần đạt thỏa mãn phương trình: ( Q − QHV ) ( P − AVC ) = 0,15 ⇔ (Q − 3000)(40000 − 32000) = 0,15 TP = 0,15 ⇔ TR P.Q 40000Q ⇔ (Q − 3000).8000 = 0,15 × 40000Q ⇔ 8000Q − 6000Q = 24000000 ⇔ Q = 12000 Câu Doanh nghiệp A có: AVC = 0,1Q + 15 VC = AVC.Q = (0,1Q + 15)Q = 0,1Q + 15Q ; MC = TC / = VC / = 0, 2Q + 15 0,25 AVC = 0,1Q + 15 ⇒ AVC = 15 Q = 0,25 Khi P = 12 < minAVC = 15 ⇒ Doanh nghiệp đóng cửa kinh doanh Khi P = 40, DN lựa chọn sản lượng tối ưu P = MC ⇔ 0, 2Q + 15 = 40 ⇔ Q* = 125 0,5 0,25 2,0 0,75 Ta có: TP = TR − TC ⇔ 40.125 − (FC + 15.125 + 0,1.125 ) = −2437,5 ⇔ FC = 4000 + Mức giá tối ưu hòa vốn với chi phí trung bình tối thiểu + ATC = TC/Q = 4000/Q + 0,1Q + 15 + Dùng bất đẳng thức đạo hàm, tìm ATC = 55 Q = 200 Vậy, PHV = ATCmin = 55 + Sản lượng tối ưu doanh nghiệp sản lượng MC = MR hay MC = P + Ta có : 75 = 0, 2Q + 15 ⇔ Q = 300 * Câu + maxTP = TR – TC = 75 × 300 – ( 4000 + 15 × 300 + 0,1 × 300 ) = 5.000 0,25 0,25 0,25 + Vẽ đồ thị minh họa (Phải tất đường số liệu tương ứng) 0,25 Phân tích tình hình chi phí 1000 đồng giá trị sản lượng hàng hóa Gọi: 5,0 + Q: sản lượng hàng hóa (Suy ra: Q0 , Q1 hàng hóa kỳ gốc, kỳ phân tích) + Z: giá thành đầy đủ hàng hóa (Suy ra: Z0 , Z1 giá thành hàng hóa kỳ gốc, kỳ phân tích) Ta có: Z0i = { 33; 45; 30} , Z1i = { 30; 49; 28} + P: giá bán hàng hóa (Suy ra: P0 , P1 giá bán hàng hóa kỳ gốc, kỳ phân tích) 0,25 + F: chi phí 1000 đồng giá trị sản lượng hàng hóa (Suy ra: F0 , F1 chi phí 1000 đồng giá trị sản lượng hàng hóa kỳ gốc, kỳ phân tích) * Bước 1: Đánh giá chung tình hình thực kế hoạch chi phí 1000 đồng giá trị sản lượng hàng hóa: Đối tượng phân tích ∆F = F1 − F0 Trong đó: n F0 = ∑ Q0iZ0i i =1 n ∑ Q0i P0i × 1000 = 400 × 33 + 1000 × 45 + 300 × 30 × 1000 = 746,667 400 × 45 + 1000 × 60 + 300 × 40 0,25 i =1 n ∑ Q1i Z1i 450 × 30 + 900 × 49 + 200 × 28 F1 = × 1000 = × 1000 = 756,886 450 × 40 + 900 × 65 + 200 × 35 ∑ Q1i P1i 0,25 Suy ra: ∆F = F1 − F0 = 756,886 − 746,667 = 10, 219 * Bước 2: Xác định nhân tố ảnh hưởng mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu cần phân tích: a- Ảnh hưởng nhân tố cấu hàng hóa ( ∆FK ) : 0,25 i =1 n i =1 n + Công thức: ∆FK = ∑ Q1iZ0i i =1 n ∑ Q1iP0i × 1000 − F0 i =1 450 × 33 + 900 × 45 + 200 × 30 × 1000 − 746,667 = 745,897 − 746,667 = −0,77 450 × 45 + 900 × 60 + 200 × 40 b- Ảnh hưởng nhân tố giá thành toàn đơn vị hàng hóa ( ∆FZ ) : +Thaysố: ∆FK = 0,5 n + Công thức: ∆FZ = ∑ Q1i Z1i i =1 n × 1000 − i =n1 i =1 i =1 ∑ Q1i P0i 0,5 n ∑ Q1i Z0i ∑ Q1i P0i × 1000 450 × 30 + 900 × 49 + 200 × 28 × 1000 − 745,897 = 768,389 − 745,897 = 22, 492 450 × 45 + 900 × 60 + 200 × 40 c- Ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị hàng hóa ( ∆FP ) : ∆FZ = n ∆FP = F1 − ∑ Q1i Z1i i =1 n ∑ Q1i P0i × 1000 = 756,886 – 768,389 = −11,503 0,25 i =1 Tổng hợp ảnh hưởng nhân tố: ∆FK + ∆FZ + ∆FP = −0,77 + 22, 492 − 11,503 = 10, 219 (= F1 − F0 = ∆F) a- Nhận xét: + F0 = 746,667 cho biết kỳ gốc, để đạt doanh thu 1000 đồng chi phí bỏ 746,667 đồng, tức doanh thu đạt 1000 đồng lợi nhuận đạt 253,333 đồng + F1 = 756,886 cho biết kỳ phân tích, để đạt doanh thu 1000 đồng chi phí bỏ 756,886 đồng, tức doanh thu đạt 1000 đồng lợi nhuận đạt 243,114 đồng + ∆F = 10, 219 > DN không hoàn thành kế hoạch chi phí 1000 đồng GTSL + Các nhân tố làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận: giá thành đầy đủ (giá vốn chi phí bán hàng, chi phí QLDN) + Các nhân tố làm giảm chi phí, tăng lợi nhuận: Kết cấu hàng bán, thay đổi giá bán b- Ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu KD: (giảm TC, tăng TR, tăng TP) * Xem xét thay đổi kết cấu hàng hóa Cần giảm tỉ trọng hàng hóa C, ưu tiên cho hàng hóa A B hàng hóa C giảm giá bán 12,5% sản lượng tiêu thụ giảm 33% Mặt khác, hàng hóa C có sản lượng tiêu thụ nhỏ lợi nhuận đơn vị kỳ phân tích nhỏ hàng hóa kinh doanh (Sản lượng kỳ phân tích hàng hóa A, B, C là: 450; 900; 200 lợi nhuận cá biệt kỳ phân tích hàng hóa A, B, C là: 10; 16; 7) 0,25 0,75 * Mặc dù giá thành đầy đủ hàng hóa A C giảm so với kế hoạch giá thành đầy đủ hàng hóa B tăng lên 4000 đồng nên thay đổi giá thành yếu tố tiêu cực làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận DN cần xem xét việc giảm giá thành đầy đủ hàng hóa, đặc biệt hàng hóa B Muốn vậy, DN cần tìm nơi khai thác có giá vốn thấp hơn, khai thác nhập kho với số lượng hợp lý hơn, giảm chi phí vận chuyển, bảo quản hàng hóa, giảm chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng chi phí QLDN hàng hóa tương đối cao so với giá vốn giá bán * Cần tiếp tục thay đổi giá bán đặc biệt hàng hóa A B vì: + Hàng hóa B có giá bán tăng 5000 đồng, tăng 8,33% (nguyên nhân giá thành tăng 4000 đồng) làm sản lượng giảm 100 hàng hóa, giảm 10% + Hàng hóa A có giá bán giảm 5000 đồng, giảm 11% (nguyên nhân giá thành giảm 3000 đồng) làm sản lượng tiêu thụ tăng 50 hàng hóa, tăng 12,5% nên cần giảm tiếp giá bán hàng hóa để lượng bán tăng nhiều Vì hàng hóa B có số lượng tiêu thụ lớn lợi nhuận đơn vị cao nên cần xem xét kỹ việc tăng giá bán hàng hóa B lượng tiêu thụ giảm với tốc độ lớn so với tăng giá 0,75 0,25 * Phương trình đường cầu hàng hóa B là: PB = –0,05QB + 110 * Phương trình giá thành hàng hóa B là: ZB = –0,04QB + 85 + Giả sử P1B = 64, suy ra: Q1B = 920; Z1B = 48,2 ; ln1B = 15,8 ; TP1B = 14536 TP1 = 200x 10 + 920x15,8 + 500x11 = 22.036 (nghìn đồng) + Giả sử P1B = 66, suy ra: Q1B = 880; Z1B = 49,8 ; ln1B = 16,2 ; TP1B = 14256 TP1 = 200x10 + 880x16,2 + 500x11 = 21.756 (nghìn đồng) Vậy, nên giảm giá bán hàng hóa B có lợi nhuận lớn Chú ý: Sau tính PB = –0,05QB + 110 ZB = –0,04QB + 85 suy hàm TPB để kết luận Cụ thể: TPB = (P − Z).Q = ( −0,05Q + 110).Q − ( −0,04Q + 85).Q = −0,01Q + 25Q TP / = ⇔ −0,02Q + 25 = ⇔ Q = 1250 Khi Q B = 1250 ⇒ PB = −0,05.1250 + 110 = 47,5 Khi đó: maxTPB = (47,5 − 35) × 1250 = 15625 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MÔN PHÂN TÍCH HĐKDXBP 0,25 0,25 Cần lập hệ để giải Có thể lấy mức giá khác để tính 0,25 Nếu sinh viên làm theo hướng cộng 0,25đ TT Câu Nội dung Phân tích tình hình trả lương cho NVBH Gọi TR doanh thu bán hàng Ta có: TR = 10 × 25 × 2, = 600; TR = 15 × 28 × 2,3 = 966 ⇒ H đ /c = TR / TR = 966 / 600 = 1,61 Gọi W chi phí tiền lương cho NVBH, W = L.I ⇒ W0 = L I ; W1 = L1.I1 W0 = L0 × I0 = 10 × 4,5 = 45; W1 = L1 × I1 = 15 × 5,152 = 77, 28 Xác định đối tượng phân tích: ( ∆W ) + Chênh lệch quỹ tiền lương tuyệt đối: ∆W = W1 – Wo = 77, 28 – 45 = 32, 28 H = 77, 28 – 45 × 1,61 = 4,83 + Chênh lệch quỹ tiền lương tương đối: = W1 – W0đ/c Tìm nguyên nhân làm tăng giảm quỹ tiền lương Áp dụng PP thay liên hoàn + Do số lượng NVBH thay đổi: ∆L = L1I0 − L I = 15 × 4,5 − 10 × 4,5 = 22,5 + Do tiền lương NVBH thay đổi: ∆I = L1I1 − L1I0 = 15 × 5,152 − 15 × 4,5 = 9,78 Tổng hợp ảnh hưởng nhân tố a I tới biến động tuyệt đối quỹ lương: ∆L + ∆I = 22,5 + 9,78 = 32, 28 ( = W1 − W0 = ∆W) Nhận xét đề xuất ý kiến tình hình trả lương cho nhân viên bán hàng: + Doanh thu bán hàng tăng 61%, Quỹ tiền lương cho NVBH tăng 43,75% Ta thấy, tốc độ tăng doanh thu bán hàng lớn tốc độ tăng quỹ tiền lương Hợp lý + Số tiền bán hàng tháng NVBH kỳ gốc 60 triệu kỳ phân tích 64,4 triệu, tăng 7,33% so với kỳ gốc + So sánh tiền lương NVBH ta thấy kỳ phân tích tăng 0,652 triệu đồng, giảm 14,49% + Tiền lương so với doanh thu bán hàng VNBH kỳ gốc kỳ phân tích 7,5% 8% + Tính so sánh tỷ suất chi phí tiền lương kỳ gốc với kỳ phân tích, ta thấy: TS chi phí tiền lương cho NVBH = Điểm 2,0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 Tông chi phí tiên luong cho NVBH × 100% Doanhbán hàng TS chi phí tiền lương cho NVBH kỳ gốc = (Wo/TRo).100% = 45/600 = 7,5% TS chi phí tiền lương cho NVBH kỳ phân tích = (W1/TR1).100% = 77,28/966 = 8% Kết luận: DN vượt chi tuyệt đối quỹ lương 32,28 triệu đồng so với doanh thu bán hàng DN vượt chi tương đối quỹ lương 4,83 triệu đồng Việc vượt chi không hợp lý 0,25 Ghi chủ yếu trả lương cho NVBH không hợp lý Ý kiến đề xuất: Doanh nghiệp cần giảm tiền lương phận nhân viên bán hàng Cụ thể, DN nên trả lương cho NVBH 7,5% doanh thu bán hàng, tức 64,4x7,5% = 4,83 triệu đồng Câu Câu TC = 24000000 + 32000Q Tìm mức giá bán cho số hàng hóa lại để không bị lỗ vốn Mức giá bán cho số hàng hóa lại để không bị lỗ vốn: (FC + AVC.Q muađtt ) − P bđ.Q P đ/c ≥ Q muađtt− Q Trong đó: Qmua, Qđtt, Qcl, Pbđ, Pđ/c số lượng hàng hóa mua nhập kho, số lượng hàng hóa tiêu thụ, số lượng hàng hóa lại, giá bán cho số hàng hóa tiêu thụ, giá bán điều chỉnh cho số hàng hóa lại (24000000 + 32000 × 10000) − 40000 × 2000 = 33.000 P đ/c ≥ 10000 − 2000 Doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa X có TC = 4000 + 15Q + 0,1Q P = −0,1Q + 135 Tìm sản lượng tối ưu lợi nhuận lớn đạt Vẽ đồ thị minh họa DN có phương trình đường cầu hàm số Q nên có tính độc quyền sản lượng tối ưu để lợi nhuận lớn theo nguyên tắc MR = MC + TR = P.Q = −0,1Q + 135Q ⇒ MR = −0, 2Q + 135 + MC = 0,2Q + 15 0,25 1,0 0,25 0,25 0,5 2,0 + Q MR = MC ⇔ −0, 2Q + 135 = 0, 2Q + 15 ⇔ Q = 300 + P = −0,1Q + 135 = −0,1.300 + 135 = 105 * * + maxTP = TR – TC = 105 × 300 – ( 4000 + 15 ×100 + 0,1 × 300 ) = 14000 Câu Phân tích tình hình lợi nhuận phương pháp thay liên hoàn… 5,0 Gọi: - TP, Q, P, Z, CPBQ lợi nhuận, sản lượng, giá bán, giá vốn, chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp - lni: lợi nhuận đơn vị hàng hóa thứ i (lni = Pi – Zi – CPBHi – CPQLDNi) Suy ra: 0,25 - TP0, TP1 lợi nhuận kỳ gốc, kỳ phân tích - Poi, Zoi, CPBQoi giá bán, giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp đơn vị sản phẩm thứ i kỳ gốc - P1i, Z1i, CPBQ1i giá bán, giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp đơn vị sản phẩm thứ i kỳ phân tích - ln0i, ln1i lợi nhuận đơn vị sản phẩm thứ i kỳ gốc, kỳ phân tích n * Tính tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ chung (K): K = ∑ Q1i P0i i =1 n ∑ Q 0i P0i × 100% i =1 0,25 450 × 45 + 900 × 60 + 200 × 40 × 100% = 91,389% (K = 0,91389) 400 × 45 + 1000 × 60 + 300 × 40 * Tính tiêu ln 0i ln1i : (lni = Pi – Zi – CPBQi) K= + ln0A = 45 – 30 – = 12 + ln0B = 60 – 40 – = 15 + ln0C = 40 – 25 – = 10 + ln1A = 40 – 28 – = 10 + ln1B = 65 – 42 – = 16 + ln1C = 35 – 24 – = 0,25 * Tính TP1, TP0 đối tượng phân tích: n - TP0 = ∑ Q0i × ln 0i = 400 ×12 + 1000 ×15 + 300 ×10 = 22.800 0,5 i =1 n - TP1 = ∑ Q1i × ln1i = 450 × 10 + 900 × 16 + 200 × = 20.300 i =1 Suy ra, đối tượng phân tích ( ∆TP ): ∆TP = TP1 – TP0 = 20.300 – 22.800 = –2500 0,25 (hay, lợi nhuận doanh nghiệp giảm 2500 nghìn đồng so với kế hoạch) * Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu cần phân tích: + Ảnh hưởng nhân tố sản lượng hàng hóa tiêu thụ ( ∆ SL ): ∆SL = (K − 1) × TP0 = 0,91389 × 22800 − 22.800 = 20836,692 − 22800 = −1963,308 0,25 n + Ảnh hưởng nhân tố kết cấu hàng hóa ( ∆ KC ): ∆ KC = ∑ Q1i × ln 0i − K × TP0 i =1 ∆ KC = (450 × 12 + 900 × 15 + 200 × 10) − 0,91389 × 22800 = 20900 − 20836, 692 = 63,308 0,25 n + Ảnh hưởng nhân tố lợi nhuận cá biệt: ∆ ln = TP1 − ∑ Q1i × ln 0i = 20.300 − 20.900 = −600 0,25 i =1 Trong đó: n - Ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm ( ∆ P ): ∆ P = ∑ Q1i × ( P1i − P0i ) i =1 ∆ P = 450 × (40 − 45) + 900 × (65 − 60) + 200 × (35 − 40) = 1250 n - Ảnh hưởng nhân tố giá vốn đơn vị sản phẩm ( ∆ Z ) : ∆ Z = − ∑ Q1i × ( Z1i − Z0i ) i =1 ∆ Z = − [ 450 × (28 − 30) + 900 × (42 − 40) + 200 × (24 − 25) ] = −700 0,5 n - Ảnh hưởng nhân tố CPBH QLDN (∆ CPBQ) : ∆ CPBQ = − ∑ Q1i × ( CPBQ1i − CPBQ 0i ) i =1 ∆ CPBQ = − [ 450 × (2 − 3) + 900 × (7 − 5) + 200 × (4 − 5) ] = −1.150 Tổng hợp ảnh hưởng nhân tố: ∆SL + ∆ KC + ∆ ln = ∆ SL + ∆ KC + ∆ P + ∆ Z + ∆ CPBQ 0,25 = −1963,308 + 63,308 + 1250 − 700 − 1150 = −2500 (= ∆TP) a- Nhận xét: + K = 0,91389 < Doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ chung + Lợi nhuận doanh nghiệp giảm so với kỳ gốc 2.500.000 đồng + Các nhân tố làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận: không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí QLDN) + Các nhân tố làm giảm chi phí, tăng TP: Sự thay đổi kết cấu hàng bán thay đổi giá bán * Xem xét thay đổi kết cấu hàng hóa Cần giảm tỉ trọng hàng hóa C, ưu tiên cho hàng hóa A B hàng hóa C giảm giá bán 12,5% sản lượng tiêu thụ giảm 33% Mặt khác, hàng hóa C có sản lượng tiêu thụ nhỏ lợi nhuận đơn vị kỳ phân tích nhỏ hàng hóa kinh doanh (Sản lượng kỳ phân tích hàng hóa A, B, C là: 450; 900; 200 lợi nhuận cá biệt kỳ phân tích hàng hóa A, B, C là: 10; 16; 7) * Mặc dù giá thành đầy đủ hàng hóa A C giảm so với kế hoạch giá thành đầy đủ hàng hóa B tăng lên 4000 đồng nên thay đổi giá thành yếu tố tiêu cực làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận DN cần xem xét việc giảm giá thành đầy đủ hàng hóa, đặc biệt hàng hóa B Muốn vậy, DN cần tìm nơi khai thác có giá vốn thấp hơn, khai thác nhập kho với số lượng hợp lý hơn, giảm chi phí vận chuyển, bảo quản hàng hóa, giảm chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng chi phí QLDN hh tương đối cao so với giá vốn giá bán 0,5 0,75 * Cần tiếp tục thay đổi giá bán đặc biệt hàng hóa A B vì: + Hàng hóa B có giá bán tăng 5000 đồng, tăng 8,33% (nguyên nhân giá thành tăng 4000 đồng) làm sản lượng giảm 100 hàng hóa, giảm 10% + Hàng hóa A có giá bán giảm 5000 đồng, giảm 11% (nguyên nhân giá thành giảm 3000 đồng) làm sản lượng tiêu thụ tăng 50 hàng hóa, tăng 12,5% nên cần giảm tiếp giá bán hàng hóa để lượng bán tăng nhiều Vì hàng hóa B có số lượng tiêu thụ lớn lợi nhuận đơn vị cao nên cần xem xét kỹ việc tăng giá bán hàng hóa B lượng tiêu thụ giảm với tốc độ lớn so với tăng giá * Phương trình đường cầu hàng hóa B là: PB = –0,05QB + 110 * Phương trình giá thành hàng hóa B là: ZB = –0,04QB + 85 + Giả sử P1B = 64, suy ra: Q1B = 920; Z1B = 48,2 ; ln1B = 15,8 ; TP1B = 14536 TP1 = 200x 10 + 920x15,8 + 500x11 = 22.036 (nghìn đồng) + Giả sử P1B = 66, suy ra: Q1B = 880; Z1B = 49,8 ; ln1B = 16,2 ; TP1B = 14256 TP1 = 200x10 + 880x16,2 + 500x11 = 21.756 (nghìn đồng) Vậy, nên giảm giá bán hàng hóa B có lợi nhuận lớn 0,25 0,25 0,25 Cần lập hệ để giải Có thể lấy mức giá khác để tính 0,25 Chú ý: Sau tính PB = –0,05QB + 110 ZB = –0,04QB + 85 suy hàm TPB để Nếu sinh viên làm theo hướng cộng 0,25đ kết luận Cụ thể: TPB = (P − Z).Q = ( −0,05Q + 110).Q − ( −0,04Q + 85).Q = −0,01Q + 25Q TP / = ⇔ −0,02Q + 25 = ⇔ Q = 1250 Khi Q B = 1250 ⇒ PB = −0,05.1250 + 110 = 47,5 Khi đó: maxTPB = (47,5 − 35) × 1250 = 15625 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MÔN PHÂN TÍCH HĐKDXBP TT Câu 1 Nội dung 1) Xác định mức tồn kho an toàn 2) Xác định Q* tính tổng chi phí kho tương ứng với mức đặt hàng kinh tế * Mức tồn kho an toàn = Điểm TĐH khả tối đa – Điểm TĐH khả bình thường * Điểm TĐH khả tối đa = Thời gian chờ tối đa x Số lượng tiêu thụ tối đa ngày = 15 x 60 = 900 (hàng hóa) 10 Điểm 2,0 0,25 0,25 Ghi * Điểm TĐH khả bình thường = Thời gian chờ bình thường x Số lượng tiêu thụ bình thường ngày = 10 x 50 = 500 (hàng hóa) * Mức tồn khoa an toàn = 900 – 500 = 400 (hàng hóa) 0,25 0,25 * Công thức xác định lượng đặt hàng cần thiết: 2C.D Trong đó: K + C: chi phí đặt hàng tăng lên (Chi phí đặt hàng cho lần đặt hàng) + D: số lượng hàng sử dụng năm + K: chi phí lưu kho bình quân đơn vị hàng hóa năm Lượng đặt hàng cần thiết, kinh tế (EOQ) = * Thay số: EOQ = 2C.D ×1125000 × 12000 = = 6000 (hàng hóa) K 750 * Tại mức lượng hàng đặt kinh tế nhất, ta có: + Số lần đặt = 12000 : 6000 = (lần) + Chi phí đặt hàng = × 1125000 = 2.250.000 (đồng) + Lượng hàng trung bình kho = 6000 : = 3000 (hàng hóa) + Chi phí lưu kho = 3000 × 750 = 2.250.000 (đồng) + Tổng chi phí kho = Chi phí đặt hàng + Chi phí lưu kho 0,25 0,25 0,5 = 2.250.000 + 2.250.000 = 4.500.000 (đồng) Câu TC = 24000000 + 32000Q Tìm mức giá bán cho số hàng hóa lại để TP = 75% TP KH + Sản lượng hòa vốn: Q HV = FC : (P − AVC) = 24000000 : (40000 − 32000) = 3000 (hàng hóa) + Lợi nhuận kế hoạch lợi nhuận bán hết số hàng hóa mua nhập kho với giá ban đầu TPKH = (Q mua − Q HV )(P − AVC) = (10000 − 3000)(40000 − 32000) = 56.000.000 + Lợi nhuận thực tế: TPTT = 75%TPKH = 0,75 × 56.000.000 = 42.000.000 11 1,0 0,25 Mức giá bán cho số hàng hóa lại để đạt lợi nhuận 75% lợi nhuận kế hoạch là: (FC + AVC.Q muađtt ) − P bđ.Q + TPTT P đ/c = Q muađtt− Q Trong đó: TPTT , Qmua, Qđtt, Qcl, Pbđ, Pđ/c, lợi nhuận thực tế, số lượng hàng hóa mua nhập kho, số lượng hàng hóa tiêu thụ, số lượng hàng hóa lại, giá bán cho số hàng hóa tiêu thụ, giá bán điều chỉnh cho số hàng hóa lại P đ/c = Câu (24000000 + 32000 × 10000) − 40000 × 2000 + 0,75 × 56000000 = 38.250 10000 − 2000 0,5 2,0 Doanh nghiệp A có: TC = 4000 + 15Q + 0,1Q + MC = TC / = 0, 2Q + 15 0,25 0,75 + Khi P = 75, DN lựa chọn sản lượng tối ưu P = MC ⇔ 0, 2Q + 15 = 75 ⇔ Q = 300 * Ta có: TP = TR − TC ⇔ 75 × 300 − (4000 + 15 × 300 + 0,1× 300 ) = 5000 + P = −0,1Q + 135 ⇒ TR = −0,1Q + 135Q ⇒ MR = TR / = −0, 2Q + 135 0,75 + Sản lượng tối ưu doanh nghiệp sản lượng MC = MR hay MC = P + Ta có : −0, 2Q + 135 = 0, 2Q + 15 ⇔ Q* = 300 + P = −0,1.300 + 135 = 105 + TPmax = TR – TC = 105 × 300 – ( 4000 + 15 × 300 + 0,1 × 300 ) = 14.000 Câu + Khi P = 75, doanh nghiệp tham gia thị trường cạnh tranh hoàn hảo, tức doanh nghiệp sức mạnh thị trường, sản lượng tối ưu 300 lợi nhuận đạt 5000 + Khi P = –0,1Q + 135, doanh nghiệp tham gia thị trường cạnh tranh không hoàn hảo (cạnh tranh có tính độc quyền), tức doanh nghiệp có sức mạnh thị trường, sản lượng tối ưu 300, giá bán hàng hóa 105 lợi nhuận đạt 14000 Kết luận: Cùng hàm chi phí, mức sản lượng tối ưu tham gia thị trường cạnh tranh không hoàn hảo bán với giá cao mang lại lợi nhuận lớn 0,5 1- Đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp 2- Phân tích tình hình công nợ phải thu, công nợ phải trả Biết số tiền hàng doanh nghiệp mua chịu, bán chịu năm là: 18600 21750 triệu đồng 12 3- Nêu nhận xét đề xuất số giải pháp khắc phục * Biến động tổng tài sản = 10150 − 9100 = 1050 Tổng tài sản, tổng nguồn vốn tăng so với đầu kỳ Cụ thể: Tổng tài sản, tổng nguồn vốn tăng 1050 triệu đồng, tăng 11,54% so với đầu kỳ Nguôn vôn chu so huu (loai B, Nguôn vôn) * Tính tỷ suất tài trợ: Ty suât tài tro = Tông sô nguôn vôn + Tỷ suất tài trợ đầu kỳ = 5400 : 9100 = 0,593 + Tỷ suất tài trợ cuối kỳ = 0,4 5150 :10150 = 0,507 * Tính tiêu “Tỉ suất đầu tư” Tai san cô đinh đa va đâu tu (Muc I + III, loai B, Tai san) TS đầu tư = Tông sô tai san + Đầu kỳ = (2000 + 800) : 9100 = 0,308 + Cuối kỳ = (2700 + 700) :10150 = 0,335 * Tính tỷ suất toán hành (ngắn hạn) TS toán hành Tông sô tai san luu đông (loai A, Tai san) = (ngắn hạn) Tông sô no ngan han (Muc I, loai A, Nguôn vôn) + Đầu kỳ: = 6100 : 2100 = 2,905 + Cuối kỳ: = 6350 : 2300 = 2,761 * Tính tỷ suất toán vốn lưu động: Tỷ suất toán Tông sô vôn bang tiên (Muc I, loai A, Tai san) = vốn lưu động Tông sô tai san luu đông (Loai A, Tai san) + Đầu kỳ: = 800 : 6100 = 0,131 + Cuối kỳ: = 2200 : 6350 = 0,346 Mặc dù đầu kỳ thấp cuối kỳ mức tương đối hợp lý * Tính tỷ suất toán tức thời (bằng tiền) Tỷ suất toán tức Tông sô vôn bang tiên (Muc I, loai A, Tai san) = thời (bằng tiền) Tông sô no ngan han (Muc I, loai A, Nguôn vôn) + Đầu kỳ: = 800 : 2100 = 0,381 + Cuối kỳ: = 2200 : 2300 = 0,957 13 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Mặc dù đầu kỳ thấp cuối kỳ mức hợp lý * Vốn hoạt động thuần: Vốn hoạt động = Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn + Đầu kỳ: = 6100 − 2100 = 4000 + Cuối kỳ: = 6350 – 2300 = 4050 2.1) Phân tích tình hình công nợ phải thu: * Công nợ phải thu = (1 + + + 4)/III A,TS + (1 + 5)/V A,TS + VI A, TS + Phải thu đầu kỳ = ( 1400 + 300 + 200 + 300 ) + ( 300 + 150 ) + 200 = 2850 + Phải thu cuối kỳ = ( 1900 + 500 + 200 + 100 ) + ( 150 + 100 ) + 400 = 3350 Phải thu trung bình = (Phải thu đầu kỳ + Phải thu cuối kỳ) : = (2850 + 3350) : = 3100 * Tính tỉ lệ khoản phải thu so với tổng nguồn vốn: + Đầu kỳ = 2850 : 9100 = 0,313 + Cuối kỳ = 3350 :10150 = 0,33 * Số vòng luân chuyển khoản phải thu = Số tiền bán chịu : Phải thu trung bình = 18600 : 3100 = (vòng) * Số ngày phải thu trung bình = Số ngày kỳ : Số vòng luân chuyển nợ phải thu = 360 : = 60 (ngày) 2.2) Phân tích tình hình công nợ phải trả: * Công nợ phải trả = Loại A Nguồn vốn + Phải trả đầu kỳ = 3700 + Phải trả cuối kỳ = 5000 Phải trả trung bình = (Phải trả đầu kỳ + Phải trả cuối kỳ) : = (3700 + 5000) : = 4350 * Tính tỉ lệ khoản phải trả so với tổng tài sản (Hệ số nợ): + Đầu kỳ = 3700 : 9100 = 0, 407 + Cuối kỳ = 5000 :10150 = 0, 495 * Số vòng luân chuyển khoản phải trả = Số tiền mua chịu : Phải trả trung bình = 21750 : 4350 = (vòng) * Số ngày phải trả trung bình = Số ngày kỳ : Số vòng luân chuyển nợ phải trả = 360 : = 72 (ngày) Chú ý: Đối với lớp PH30A: Vì số tiền mua chịu kỳ 41400 nên: + Số vòng luân chuyển nợ phải trả: 41400 : 4350 ≈ 9,517 (vòng) + Số ngày phải trả trung bình: 360 : 9,517 ≈ 37,827 ≈ 38 (ngày) 14 0,25 1 a- Nhận xét: + Mặc dù tổng TS tăng lên 1050 triệu, tăng 11,54% so với đầu kỳ nợ phải trả tăng 1300 triệu, tăng 35,111% nên thực chất việc tăng tổng tài sản nợ phải trả tăng lên + Tỷ suất tài trợ đầu năm tương đối thấp có xu hướng giảm Khả độc lập, tự chủ tài không khả quan + DN để tài sản dạng TSCĐ nhiều mức cần thiết + Tỷ suất đầu tư đầu năm cuối năm lớn 0,2 có xu hướng tăng lên Mặc dù phản ánh tốt xu hướng phát triển lâu dài DN DN để nhiều tài sản dạng TSCĐ nên thu hồi vốn chậm, mức độ rủi ro cao, đặc biệt thiếu vốn lưu động KD + DN có đầy đủ khả toán khoản nợ ngắn hạn + Phải thu cuối kỳ tăng lên Ở cuối kỳ có 0,33 đồng không tham gia vào hoạt động kinh doanh so với đồng nguồn vốn doanh nghiệp huy động + Phải trả cuối kỳ tăng lên Ở cuối kỳ có 0,495 đồng doanh nghiệp vay nợ so với đồng tài sản doanh nghiệp + Hàng tồn kho giảm mạnh nên DN không chủ động hàng hóa kinh doanh b- Ý kiến đề xuất: + Thu hồi khoản phải thu để bổ sung quỹ tiền mặt hàng dự trữ, đảm bảo khả toán khoản nợ tới hạn trả + Thanh lý bớt tài sản cố định để bổ sung vốn lưu động, đặc biệt tiền mặt mua hàng hóa dự trữ + Trả bớt nợ cần có kế hoạch trả nợ, đặc biệt khoản nợ ngắn hạn +… 0,75 0,5 -ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN MÔN PHÂN TÍCH HĐKDXBP TT Câu 1 Nội dung Tìm sản lượng cần tiêu thụ để đạt tỉ suất lợi nhuận doanh thu 10% * Sản lượng tiêu thụ hòa vốn = FC 28000000 = = 4000 (hàng hóa) P − AVC 42000 − 35000 * Sản lượng cần đạt thỏa mãn phương trình: TP ( Q − Q HV ) ( P − AVC ) = 0,1 ⇔ (Q − 4000)(42000 − 35000) = 0,1 = 0,1 ⇔ TR P.Q 42000Q ⇔ (Q − 4000).7000 = 0,1× 42000Q ⇔ 7000Q − 4200Q = 28000000 ⇔ Q = 10.000 15 Ghi Câu Doanh nghiệp A có: TC = 2500 + 15Q + 0,16Q FC = 2500; VC = 15Q + 0,16Q ; AFC = FC / Q = 2500 / Q; AVC = VC / Q = 0,16Q + 15 ATC = TC / Q = 2500 / Q + 0,16Q + 15; MC = TC / = 0,32Q + 15 AVC = 0,16Q + 15 ⇒ AVC = 15 Q = Khi P = 12 < minAVC = 15 ⇒ Doanh nghiệp đóng cửa kinh doanh + Mức giá tối ưu hòa vốn với chi phí trung bình tối thiểu + ATC = TC/Q = 2500/Q + 0,16Q + 15 + Dùng bất đẳng thức đạo hàm, tìm ATC = 55 Q = 125 Vậy, PHV = minATC = 55 + Sản lượng tối ưu doanh nghiệp sản lượng MC = MR hay MC = P + Ta có : 111 = 0,32Q + 15 ⇔ Q* = 300 + maxTP = TR – TC = 111 × 300 – ( 2500 + 15 × 300 + 0,16 × 300 ) = 11.900 + Vẽ đồ thị minh họa (Phải tất đường số liệu tương ứng) Câu Phân tích tình hình lợi nhuận phương pháp thay liên hoàn… Gọi: - TP, Q, P, Z, CPBQ lợi nhuận, sản lượng, giá bán, giá vốn, chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp - lni: lợi nhuận đơn vị hàng hóa thứ i (lni = Pi – Zi – CPBHi – CPQLDNi) Suy ra: - TP0, TP1 lợi nhuận kỳ gốc, kỳ phân tích - Poi, Zoi, CPBQoi giá bán, giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp đơn vị sản phẩm thứ i kỳ gốc - P1i, Z1i, CPBQ1i giá bán, giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp đơn vị sản phẩm thứ i kỳ phân tích - ln0i, ln1i lợi nhuận đơn vị sản phẩm thứ i kỳ gốc, kỳ phân tích 16 n ∑ Q1i P0i * Tính tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ chung (K): K = i =1 n ∑ Q 0i P0i × 100% i =1 450 × 45 + 900 × 60 + 200 × 40 × 100% = 91,389% (K = 0,91389) 400 × 45 + 1000 × 60 + 300 × 40 * Tính tiêu ln 0i ln1i : (lni = Pi – Zi – CPBQi) K= + ln0A = 45 – 30 – = 12 + ln0B = 60 – 40 – = 15 + ln0C = 40 – 25 – = 10 + ln1A = 40 – 28 – = 10 + ln1B = 65 – 42 – = 16 + ln1C = 35 – 24 – = * Tính TP1, TP0 đối tượng phân tích: n - TP0 = ∑ Q0i × ln 0i = 400 ×12 + 1000 ×15 + 300 ×10 = 22.800 i =1 n - TP1 = ∑ Q1i × ln1i = 450 × 10 + 900 × 16 + 200 × = 20.300 i =1 Suy ra, đối tượng phân tích ( ∆TP ): ∆TP = TP1 – TP0 = 20.300 – 22.800 = –2500 (hay, lợi nhuận doanh nghiệp giảm 2500 nghìn đồng so với kế hoạch) * Xác định mức độ ảnh hưởng nhân tố đến tiêu cần phân tích: + Ảnh hưởng nhân tố sản lượng hàng hóa tiêu thụ ( ∆ SL ): ∆SL = (K − 1) × TP0 = 0,91389 × 22800 − 22.800 = 20836,692 − 22800 = −1963,308 n + Ảnh hưởng nhân tố kết cấu hàng hóa ( ∆ KC ): ∆ KC = ∑ Q1i × ln 0i − K × TP0 i =1 ∆ KC = (450 × 12 + 900 × 15 + 200 × 10) − 0,91389 × 22800 = 20900 − 20836, 692 = 63,308 n + Ảnh hưởng nhân tố lợi nhuận cá biệt: ∆ ln = TP1 − ∑ Q1i × ln 0i = 20.300 − 20.900 = −600 i =1 Trong đó: n - Ảnh hưởng nhân tố giá bán đơn vị sản phẩm ( ∆ P ): ∆ P = ∑ Q1i × ( P1i − P0i ) i =1 ∆ P = 450 × (40 − 45) + 900 × (65 − 60) + 200 × (35 − 40) = 1250 17 n - Ảnh hưởng nhân tố giá vốn đơn vị sản phẩm ( ∆ Z ) : ∆ Z = − ∑ Q1i × ( Z1i − Z0i ) i =1 ∆ Z = − [ 450 × (28 − 30) + 900 × (42 − 40) + 200 × (24 − 25) ] = −700 n - Ảnh hưởng nhân tố CPBH QLDN (∆ CPBQ ) : ∆ CPBQ = − ∑ Q1i × ( CPBQ1i − CPBQ 0i ) i =1 ∆ CPBQ = − [ 450 × (2 − 3) + 900 × (7 − 5) + 200 × (4 − 5) ] = −1.150 Tổng hợp ảnh hưởng nhân tố: ∆ SL + ∆ KC + ∆ ln = ∆ SL + ∆ KC + ∆ P + ∆ Z + ∆ CPBQ = −1963,308 + 63,308 + 1250 − 700 − 1150 = −2500 (= ∆TP) a- Nhận xét: + K = 0,91389 < Doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ chung + Lợi nhuận doanh nghiệp giảm so với kỳ gốc 2.500.000 đồng + Các nhân tố làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận: không hoàn thành kế hoạch tiêu thụ, giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí QLDN) + Các nhân tố làm giảm chi phí, tăng TP: Sự thay đổi kết cấu hàng bán thay đổi giá bán * Xem xét thay đổi kết cấu hàng hóa Cần giảm tỉ trọng hàng hóa C, ưu tiên cho hàng hóa A B hàng hóa C giảm giá bán 12,5% sản lượng tiêu thụ giảm 33% Mặt khác, hàng hóa C có sản lượng tiêu thụ nhỏ lợi nhuận đơn vị kỳ phân tích nhỏ hàng hóa kinh doanh (Sản lượng kỳ phân tích hàng hóa A, B, C là: 450; 900; 200 lợi nhuận cá biệt kỳ phân tích hàng hóa A, B, C là: 10; 16; 7) * Mặc dù giá thành đầy đủ hàng hóa A C giảm so với kế hoạch giá thành đầy đủ hàng hóa B tăng lên 4000 đồng nên thay đổi giá thành yếu tố tiêu cực làm tăng chi phí, giảm lợi nhuận DN cần xem xét việc giảm giá thành đầy đủ hàng hóa, đặc biệt hàng hóa B Muốn vậy, DN cần tìm nơi khai thác có giá vốn thấp hơn, khai thác nhập kho với số lượng hợp lý hơn, giảm chi phí vận chuyển, bảo quản hàng hóa, giảm chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp chi phí bán hàng chi phí QLDN hh tương đối cao so với giá vốn giá bán * Cần tiếp tục thay đổi giá bán đặc biệt hàng hóa A B vì: + Hàng hóa B có giá bán tăng 5000 đồng, tăng 8,33% (nguyên nhân giá thành tăng 4000 đồng) làm sản lượng giảm 100 hàng hóa, giảm 10% + Hàng hóa A có giá bán giảm 5000 đồng, giảm 11% (nguyên nhân giá thành giảm 3000 đồng) làm sản lượng tiêu thụ tăng 50 hàng hóa, tăng 12,5% nên cần giảm tiếp giá bán hàng hóa 18 để lượng bán tăng nhiều Vì hàng hóa B có số lượng tiêu thụ lớn lợi nhuận đơn vị cao nên cần xem xét kỹ việc tăng giá bán hàng hóa B lượng tiêu thụ giảm với tốc độ lớn so với tăng giá * Phương trình đường cầu hàng hóa B là: PB = –0,05QB + 110 * Phương trình giá thành hàng hóa B là: ZB = –0,04QB + 85 + Giả sử P1B = 64, suy ra: Q1B = 920; Z1B = 48,2 ; ln1B = 15,8 ; TP1B = 14536 TP1 = 200x 10 + 920x15,8 + 500x11 = 22.036 (nghìn đồng) + Giả sử P1B = 66, suy ra: Q1B = 880; Z1B = 49,8 ; ln1B = 16,2 ; TP1B = 14256 TP1 = 200x10 + 880x16,2 + 500x11 = 21.756 (nghìn đồng) Vậy, nên giảm giá bán hàng hóa B có lợi nhuận lớn Cần lập hệ để giải Có thể lấy mức giá khác để tính Chú ý: Sau tính PB = –0,05QB + 110 ZB = –0,04QB + 85 suy hàm TPB để Nếu sinh viên làm theo hướng cộng 0,25đ kết luận Cụ thể: TPB = (P − Z).Q = ( −0,05Q + 110).Q − ( −0,04Q + 85).Q = −0,01Q + 25Q TP / = ⇔ −0,02Q + 25 = ⇔ Q = 1250 Khi Q B = 1250 ⇒ PB = −0,05.1250 + 110 = 47,5 Khi đó: maxTPB = (47,5 − 35) × 1250 = 15625 Câu Đánh giá khả độc lập, tự chủ tài chính, xu hướng phát triển lâu dài DN Nguon von chu so huu (loai B, Nguon von) Tỉ suất tài trợ = Tong nguon von + Tỉ suất tài trợ đầu kỳ 4000 : 8000 = 0,5 + Tỉ suất tài trợ cuối kỳ = 3600 : 9000 = 0, Đối chiếu với hệ số nợ DN ngành có quy mô mức 0,4 coi hợp lý suy tỉ suất tài trợ coi hợp lý (1 – 0,4) = 0,6 Ta thấy, tỉ suất tài trợ đầu kỳ cuối kỳ nhỏ 0,6 có xu hướng giảm Kết luận: Ở đầu kỳ, đồng tài sản thực chất có 0,5 đồng thuộc sở hữu DN, cuối kỳ đồng tài sản có 0,4 đồng thuộc sở hữu DN Khả độc lập, tự chủ mặt tài DN không cao 19 TSCD da va dang hinh [ (I+III)/B, TS] Tong tai san + Tỉ suất đầu tư đầu kỳ = (1000 + 500) : 8000 = 0,1875 + Tỉ suất đầu tư cuối kỳ = (1500 + 750) : 9000 = 0, 25 Đối chiếu với tỉ suất đầu tư DN ngành có quy mô mức 0,2 coi hợp lý, ta thấy tỉ suất đầu tư đầu kỳ cuối kỳ lớn 0,2 có xu hướng tăng lên Kết luận: Xu hướng phát triển lâu dài doanh nghiệp khả quan, nhiên doanh nghiệp để TSCĐ nhiều mức cần thiết nên thiếu vốn lưu động gặp khó khăn toán Tỉ suất đầu tư = 20 ... doanh thu bán hàng lớn tốc độ tăng quỹ tiền lương Hợp lý + Số tiền bán hàng tháng NVBH kỳ gốc 60 triệu kỳ phân tích 64,4 triệu, tăng 7,33% so với kỳ gốc + So sánh tiền lương NVBH ta thấy kỳ phân. .. thấy kỳ phân tích tăng 0,652 triệu đồng, giảm 14,49% + Tiền lương so với doanh thu bán hàng VNBH kỳ gốc kỳ phân tích 7,5% 8% + Tính so sánh tỷ suất chi phí tiền lương kỳ gốc với kỳ phân tích, ta... kỳ gốc, kỳ phân tích - Poi, Zoi, CPBQoi giá bán, giá vốn, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp đơn vị sản phẩm thứ i kỳ gốc - P1i, Z1i, CPBQ1i giá bán, giá vốn, chi phí bán hàng chi

Ngày đăng: 13/03/2017, 23:05

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan