giải pháp tăng cường quản lý thu thuế các hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

123 389 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/02/2017, 10:16

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - TRỊNH PHƯƠNG LIÊN GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ CÁC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI, NĂM 2015 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - - TRỊNH PHƯƠNG LIÊN GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THU THUẾ CÁC HỘ KINH DOANH CÁ THỂ TẠI CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ TỪ SƠN, TỈNH BẮC NINH CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60.34.01.02 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS CHU THỊ KIM LOAN HÀ NỘI, NĂM 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng cá nhân Các số liệu, kết luận văn trung thực chưa bảo vệ học vị khoa học công bố công trình khác Các thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà Nội, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Trịnh Phương Liên ii LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực đề tài nghiên cứu, nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình đóng góp quý báu nhiều tập thể cá nhân Trước hết xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới TS Chu Thị Kim Loan, người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ suốt trình học tập, thực nghiên cứu đề tài hoàn thành Luận văn Tôi xin chân trọng gửi lời cảm ơn đến Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Quý thầy cô Khoa Kế toán QTKD, Bộ môn Maketing giúp đỡ hoàn thành trình học tập thực Luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Các đồng chí lãnh đạo, cán công chức thuế, đồng nghiệp công tác chi cục thuế Thị xã Từ Sơn, ban ngành địa phương với hộ kinh doanh địa bàn huyện giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp thông tin cần thiết cho suốt trình nghiên cứu thực đề tài Xin cảm ơn gia đình, bạn bè đồng nghiệp động viên giúp đỡ hoàn thành chương trình học tập thực luận văn Tôi xin chân thành cám ơn./ Hà Nội, tháng năm 2015 Tác giả luận văn Trịnh Phương Liên iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục iv Danh mục bảng vii Danh mục sơ đồ, biểu đồ viii Danh mục chữ viết tắt ix I MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THU THUẾ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ 2.1 Cơ sở lý luận quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể 2.1.1 Khái niệm vai trò thuế 2.1.2 Những nội dung quản lý thuế 2.1.3 Hộ kinh doanh cá thể quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể 10 2.1.4 Nội dung quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể 17 2.1.5 Các sắc thuế hành hộ KDCT 28 2.1.6 Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh 35 2.2 Cơ sở thực tiễn quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể 37 2.2.1 Kinh nghiệm quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể số địa phương nước 37 iv 2.2.2 Kinh nghiệm quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể số nước giới 39 2.2.3 Các công trình nghiên cứu có liên quan 43 2.2.4 Bài học kinh nghiệm quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn Thị xã Từ Sơn 45 III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 47 3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 47 3.1.1 Giới thiệu Chi cục Thuế Thị xã Từ Sơn 47 3.1.2 Giới thiệu khái quát Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 56 3.2 Phương pháp nghiên cứu 61 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 61 3.2.2 Phương pháp phân tích thông tin 63 3.2.3 Hệ thống tiêu đánh giá công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn 64 IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 66 4.1 Thực trạng công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế thị xã Từ Sơn 66 4.1.1 Quy trình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể 66 4.1.2 Kê khai, đăng ký thuế phân loại hộ kinh doanh cá thể 68 4.1.3 Cấp mã số thuế, quản lý danh bạ hộ kinh doanh 71 4.1.4 Tính thuế thu thuế hộ kinh doanh cá thể 72 4.1.5 Theo dõi đôn đốc thu nợ đọng thuế 82 4.1.6 Kiểm tra hoạt động thu thuế 86 4.1.7 Đánh giá công tác quản lý thu thuế chi cục qua điều tra nhóm hộ 88 4.2 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng tới quản lý thu thuế hộ KDCT 97 4.2.1 Yếu tố thuộc môi trường quản lý thuế 97 4.2.2 Năng lực quản lý chi cục thuế TX từ Sơn 97 4.2.3 Nhân tố thuộc thân thành phần kinh tế hộ cá thể 98 4.3 Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể chi cục thuế Thị xã Từ Sơn v 100 4.3.1 Định hướng quản lý thu thuế chi cục thuế TX Từ Sơn 100 4.3.2 Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế hộ KDCT chi cục thuế TX Từ sơn 101 V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 109 5.1 Kết luận 108 5.2 Kiến nghị 109 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 111 PHỤ LỤC vi DANH MỤC BẢNG Số bảng Tên bảng Trang 2.1 Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định 33 2.2 Biểu thuế suất thuế TNCN lũy tiến phần 34 3.1 Cơ cấu tổ chức cán Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn 53 3.2 Tổng hợp số thu Chi cục Thuế Thị xã Từ Sơn (2012-2014) 55 3.3 Tình hình quản lý hộ kinh doanh cá thể địa bàn Thị Xã Từ Sơn 60 3.4 Số lượng mẫu theo ngành nghề kinh doanh năm 2014 63 4.1 Tình hình hộ kinh doanh cá thể địa bànThị xã Từ Sơn từ năm 2012 đến 2014 70 4.2 Tình hình cấp mã số thuế hộ kinh doanh Chi cục Thuế Thị xã Từ Sơn 71 4.3 Doanh thu mức thuế khoán hộ kinh doanh cá thể 73 4.4 Kết điều tra doanh thu tính thuế năm 2014 74 4.5 Doanh thu mức thuế khoán bình quân hộ kinh doanh năm 2014 theo ngành nghề KD 4.6 77 Tổng hợp dự toán thu ngân sách năm 2012-2014 địa bàn từ hộ kinh doanh cá thể 79 4.7 Kết thu nộp thuế hộ kinh doanh cá thể 80 4.8 Kết thu thuế hộ kinh doanh cá thể năm 2012 - 2014 81 4.9 Kết đôn đốc thu nộp tiền nợ thuế năm 2014 83 4.10 Phân loại tiền nợ thuế theo tuổi nợ đến năm 2014 84 4.11 Tổng hợp kết thu nợ đọng thuế hộ kinh doanh cá thể 85 4.12 Kết kiểm tra hộ nghỉ kinh doanh 87 4.13 Kết đăng ký kinh doanh hộ điều tra 89 4.14 Tỷ lệ nhóm hộ đánh giá việc tính thu thuế chi cục 90 4.15 Chênh lệch doanh số bình quân/tháng theo điều tra kê khai 93 4.16 Ý kiến đánh giá hộ tình trạng nợ đọng kiểm tra thuế 95 vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Số sơ đồ Tên sơ đồ Trang 3.1 Tổ chức máy Chi cục Thuế Thị xã Từ Sơn 50 4.1 Quy trình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể 67 Số biểu đồ 3.1 Tên biểu đồ Cơ cấu kinh tế thị xã Từ Sơn năm 2014 viii Trang 57 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT GTGT : Giá trị gia tăng KBNN : Kho bạc Nhà nước MB : Môn NSNN : Ngân sách Nhà nước NQD : Ngoài quốc doanh TNCN : Thu nhập cá nhân TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TTĐB : Tiêu thụ đặc biệt UBND : Ủy ban nhân dân KH : Kế hoạch TH : Thực NNT : Người nộp thuế KDCT : Kinh doanh cá thể SXKD : Sản xuất kinh doanh CN-TTCN : Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp THNVDT : Tổng hợp – Ngiệp vụ - Dự toán TTHT NNT : Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế KK-KTT : Kê khai kế toán thuế CCNT : Cưỡng chế nợ thuế KD : Kinh doanh ix thức chấp hành luật, pháp lệnh thuế đại phận nhân dân hạn chế; tình trạng trốn thuế, gian lận thuế, nợ đọng thuế diễn phổ biến nhiều nơi Nhất khu vực làng nghề tỷ lệ nợ đong thuế khu vực làng nghề cao chiếm 30% số hộ điều tra có hộ nợ nhiều năm mà chưa giải quyết.Việc chấp hành pháp luật thuế đa số hộ kinh doanh hạn chế việc quản lý thu thuế khu vực nhiều bất cập Các hộ KDCT có quy mô sản xuất, kinh doanh nhỏ, mang tính chất hộ gia đình, đặc biệt hộ sản xuất gia công, tiểu thủ công nghiệp làng nghề khó quản lý, hoạt động mua bán theo hình thức thu gom không cần hoá đơn, sản xuất gia công chủ yếu, thường sâu thôn xóm, làng Do hộ không tự giác kê khai đăng ký thuế cán quản lý khó phát ra, mặt khác việc dự kiến doanh thu khoán cho hộ khó có sát thực tế Mặt khác, hộ kinh doanh phát triển nhanh mang tính tự phát, dựa vào chuyên môn kinh nghiệm thân nên khả hiểu biết pháp luật nói chung pháp luật thuế nói riêng hạn chế Đây khó khăn gây ảnh hưởng cho công tác quản lý thuế đòi hỏi Chi cục cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh địa bàn, tăng cường công tác rà soát đưa hộ vào quản lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật thuế đến tầng lớp nhân dân Tâm lý tiêu tiền mặt thói quen không lấy hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ hầu hết người dân địa bàn Thị xã Từ Sơn Điều vô tình hay cố ý góp phần khích lệ hộ kinh doanh cá thể trốn thuế sử dụng hóa đơn Dẫn đến việc quan thuế không quản lý thực chất doanh thu hộ kinh doanh Trong năm gần mạng lưới siêu thị doanh nghiệp lớn ngày phát triển bề rộng lẫn bề sâu Trên địa bàn thị xã có nhiều siêu thị mở ra, tâm lý mua hàng siêu thị để tránh hàng giả phận người dân ngày nhiều Vì việc kinh doanh hộ KDCT gặp nhiều khó khăn hơn, điều ảnh hưởng đến quản lý thu thuế từ hộ KDCT 99 4.3 Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể chi cục thuế Thị xã Từ Sơn 4.3.1 Định hướng quản lý thu thuế chi cục thuế TX Từ Sơn Trong giai đoạn 2016-2020 chi cục thuế Thị xã Từ sơn đưa định hướng quản lý thu thuế sau: Chủ động chuẩn bị nguồn lực để thực chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt Quyết định số 732/QĐ-TTg ngày 17/5/2011 Mục tiêu, yêu cầu cải cách xây dựng thực sách huy động từ thuế, phí lệ phí nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng khả cạnh tranh hàng hóa, dịch vụ sản xuất nước, khuyến khích xuất khẩu, khuyến khích đầu tư đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn đặc biệt khó khăn Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế nhằm giảm thời gian thực thủ tục hành thuế Phấn đấu đến năm 2014 đạt 100% số tờ khai thuế kê khai qua mạng, hết 2015 đạt 100% doanh nghiệp nộp thuế điện tử nhằm giảm bớt cho công tác thuế Chủ động tham mưu để bổ sung, hoàn thiện sách thuế cho phù hợp với đối tượng quản lý Tiếp tục thực chế NNT tự kê khai, tự nộp thuế, quan thuế tập trung làm công tác tuyên truyền, hỗ trợ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, tra nhằm chống thất thu thuế Thực tốt công tác tăng cường giáo dục trị, tư tưởng cho công chức, viên chức quan đẩy mạnh việc kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức thực thi công vụ, kiên xử lý nghiêm minh sai phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật ngành Tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên đào tạo cán tuyên truyền, hỗ trợ NNT, kiểm tra thuế, kê khai, quản lý nợ, trọng công tác đào tạo tin học, kiến thức tài chính, kế toán, nghiệp vụ thuế Xem xét, kiện toàn máy tổ chức cán bộ, xếp, bố trí lực lượng phù hợp với lực công tác, phạm vị địa bàn số lượng đối tượng quản lý, tăng cường phối hợp với quyền Hội đồng tư vấn thuế xã, phường ban ngành, đoàn thể việc rà soát địa bàn, quản lý đối tượng, chống sót hộ 100 Triển khai thực tốt sách thuế sửa đổi, bổ sung áp dụng từ ngày 1/1/2015 địa bàn thị xã Từ Sơn, đưa sách thuế vào sống Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến sách, pháp luật thuế, trọng tuyên truyền giáo dục nghĩa vụ công dân việc nộp thuế cho Nhà nước, tuyên truyền tạo thói quen lấy hóa đơn mua hàng hóa dịch vụ cho người dân Tổ chức rà soát ngành hàng, hộ kinh doanh lớn để đảm bảo thu sát với doanh số thực tế, tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành chế độ kế toán thống kê sử dụng hóa đơn, chứng từ để hạn chế việc trốn lậu thuế, đồng thời tổ chức khai thác nguồn thu mà hộ KDCT chưa kê khai loại hình kinh doanh bán thời gian, địa điểm kinh doanh không cố định Tổ chức tốt công tác thu nợ, cưỡng chế nợ thuế hạn chế tối đa nợ đọng khó thu Mục tiêu thu thuế năm 2015 tâm hoàn thành dự toán giao năm 2015 phấn đấu vượt dự toán thu từ 8-10% Trong thu thuế từ hộ kinh doanh cá thể hoàn thành kế hoạch giao phấn đấu vượt kế hoạch giao thu từ 5-7% 4.3.2 Một số giải pháp tăng cường quản lý thu thuế hộ KDCT chi cục thuế TX Từ sơn 4.3.2.1 Nâng cao lực quản lý thu thuế quan thuế Nguồn nhân lực phục vụ quản lý thu thuế yếu tố quan trọng việc hoàn thành công việc công tác quản lý thu thuế Vì chi cục thuế cần quan tâm tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ cán công chức thuế xãphường Tổ chức xếp lại nhân Đội nghiệp vụ, Đội thuế liên xã trực tiếp quản lý hộ KDCT Việc bố trí, xếp nên theo hướng lấy số lượng đối tượng quản lý làm sở bố trí cán bộ, không nên bố trí theo kiểu cào theo địa bàn Chi cục thuế cần bố trí, phân công lại cán quản lý cho phù hợp với lực, trình độ người nhằm nâng cao hiệu công tác.Thường xuyên quán triệt nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cán công chức thuế từ đồng chí lãnh đạo đến nhân viên tinh thần đồng chí phụ trách, cán công chức thuế phải tự chịu trách nhiệm kết triển 101 khai biện pháp nghiệp vụ phạm vi phụ trách Chi cục trưởng Chi cục thuế chịu trách nhiệm trực tiếp toàn diện quản lý thu thuế địa bàn, hàng tháng phải trực tiếp kiểm tra địa bàn tình hình quản lý thu thuế để có biện pháp chấn chỉnh việc thất thu hộ thất thu thuế Phân công cho Chi cục phó, phụ trách theo địa bàn quản lý lĩnh vực Trường hợp kiểm tra địa bàn giao phụ trách để xảy tượng thất thu hộ, doanh thu, thuế Chi cục phó phải chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng Đội trưởng Đội thuế liên xã phải chịu trách nhiệm trực tiếp việc quản lý thu thuế phạm vi phân công, để thất thu hộ, doanh thu cán quản lý địa bàn để thất thu không giao nhiệm vụ quản lý thu nữa, đồng thời đội trưởng phải chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Chi cục Gắn kết hoàn thành nhiệm vụ cán công chức thuế với hình thức khen thưởng, kỷ luật Thường xuyên phát động phòng trào, tạo không khí thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ toàn thể quan Kịp thời có hình thức khen thưởng nhằm động viên khích lệ tinh thần phấn đấu cán công chức Bên cạnh cần nghiêm khắc với trường hợp vi phạm, tránh bao che để tạo nghiêm minh công trình thực thi công vụ Tăng cường cải cách thủ tục hành theo hướng giảm thiểu tối đa thủ tục, hồ sơ không thật cần thiết nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho NNT thực nghĩa vụ Nhà nước Trong định hướng đào tạo, việc trọng đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ thuế, Chi cục thuế cần trọng đến việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước, kiến thức tin học, bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, nhằm xây dựng đội ngũ cán giỏi chuyên môn nghiệp vụ thuế, mà am hiểu kiến thức quản lý Nhà nước, có trách nhiệm, tận tâm với nhiệm vụ giao 4.3.2.2 Tăng cường phân công phối hợp với đơn vị liên quan quản lý thu thuế hộ KDCT Quản lý thu thuế công việc chung máy nhà nước Thực tế cho thấy, quyền đâu mạnh công tác thu ngân sách đạt kết tốt ngựoc lại Để quản lý thu thuế đạt hiệu Chi cục thuế phải thực tốt công tác phối hợp mặt sau: 102 Phối hợp công tác quản lý việc kê khai đăng ký kinh doanh phòng tài kế hoạch Thị xã Từ Sơn việc đăng ký kinh doanh, để nắm bắt thông tin số lượng, quy mô, cách thức kinh doanh hộ, từ quản lý sát tình hình thực tế kinh doanh Chi cục thuế tăng cường phối hợp chặt chẽ với kho bạc, ngân hàng khuyến khích đối tượng nộp thuế trực tiếp nộp thuế kho bạc, ngân hàng làm giảm phần công việc cho cán thuế Cần tranh thủ hỗ trợ quyền sở xử lý hành hộ nộp chậm, chây ỳ, không chấp hành nộp thuế Tăng cường nâng cấp triển khai ứng dụng tin học, đường truyền mạng Kho bạc với Chi cục thuế để quản lý thu tiền nộp thuế Đối với cấp Ủy đảng, Chính quyền từ Thị xã đến phường xã, cần tăng cường vai trò lãnh đạo, đạo nhiệm vụ thu ngân sách Đối với cấp Thị xã, gắn trách nhiệm chi ngân sách nhà nước vào trách nhiệm thu ngân sách, hàng năm lấy kết thực nhiệm vụ thu ngân sách làm tiêu chí để đánh giá kết hoạt động tổ chức sở Đảng Chính quyền cấp phường xã Khi bình xét thi đua khen thưởng cho cấp phường xã nên lấy ý kiến quan thuế Kiên không xét khen thưởng xã không phối hợp tốt với quan thuế công tác quản lý thu thuế Đối với Chính quyền xã, phường cần nhận thức rõ vai trò trách nhiệm việc phối hợp với quan thuế công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng hộ kinh doanh phạm vi địa bàn quản lý, tránh tư tưởng ỷ lại cho nhiệm vụ thu thuế Cơ quan thuế Người đứng đầu địa phương cấp phường xã phải chịu trách nhiệm trước cấp tình hình thất thu địa bàn quản lý Để quản lý thu thuế đạt hiệu cần phải phân công rõ ràng cụ thể phận máy quản lý thu thuế Chi cục, tăng cường chống thất thu thuế, giảm tượng tiêu cực ngành thuế Trong đó, với cán trình thực công tác thu phải đảm bảo thực theo quy trình, nề nếp quy định, bên cạnh đó, cần áp dụng số biện pháp thức đẩy nhanh việc nộp thuế hộ, hạn chế tối đa số thuế nợ đọng giải hết số nợ đọng 103 Để công tác thu đạt chất lượng đội trưởng, cán phân công quản lý thu phải thường xuyên sâu sát địa bàn để nắm kết quản lý thu thuế đội, kịp thời phát khai thác nguồn thu, đặc biệt nguồn thu vãng lai, vận tải, xây dựng nhà tư nhân, nhằm mục tiêu tăng thu Ngân sách, thấy tồn tại, đồng thời có kiến nghị với Chi cục thuế để giải khắc phục tồn Bên cạnh đó, Chi cục cần có hình thức khen thưởng cán thu hoàn thành đạt vượt tiêu giao thu khả khai thác nguồn thu bộ, nhằm khích lệ động viên tinh thần, trách nhiệm cao công việc Và xử lý nghiêm minh cán thu gây phiền hà cho người nộp thuế, cán có dấu hiệu tiêu cực, câu kết với người nộp thuế để trốn thuế, lậu thuế 4.3.2.3 Tăng cường đôn đốc xử lý đối tượng nợ đọng thuế Mục tiêu công tác tìm biện pháp thúc đẩy nhanh việc nộp thuế hộ cá thể, hạn chế tối đa thuế nợ đọng giải hết số thuế tồn đọng Hiện tình hình nợ đọng thuế hộ, cá nhân kinh doanh địa bàn thị xã phức tạp số thuế nợ đọng cao khu vực làng nghề Có hộ có số nợ thuế kéo dài hàng vài năm chưa nộp.Vì Chi cục thuế cần phải có biện pháp giải dứt điểm tình trạng cách: Phân loại nợ xác cho đối tượng nộp thuế, cho loại tính chất nộp thuế Đối chiếu, điều chỉnh số nợ sai sót nhầm mục, tiểu mục để tránh nợ sai; khoản nợ không đối tượng thu (bỏ trốn, tích) lập hồ sơ để báo cáo lãnh đạo đội, Chi cục để có biện pháp cụ thể trình cấp thẩm quyền khoanh xóa nợ Xây dựng kế hoạch cưởng chế nợ thuế với hộ kinh doanh có mức nợ thuế nhiều, cố tình không chấp hành; Giao tiêu thu nợ 80% tổng số nợ có khả thu đến đội, cán thuế quản lý địa bàn gắn kết thu nợ thuế làm bình xét thi đua cuối năm Mặt khác, Chi cục thuế cần chủ động đề xuất với UBND cấp phối hợp với quan chức địa bàn Công an, Quản lý thị trường, Ngân hàng việc đôn đốc, thu hồi số thuế nợ đọng cưỡng chế thu hồi nợ cưỡng chế nợ thuế theo quy định phạt tiền, tịch thu tài sản… trường hợp hộ kinh doanh cố tình vi phạm, cố tình không nộp thuế không trả nợ thuế dây dưa, chây ỳ nợ thuế trrong thời 104 gian dài Một mặt để thu số thuế nợ đọng, mặt khác để răn đe đối tượng khác tự giác chấp hành nghĩa vụ nộp thuế Nhà nước Đồng thời nghiêm túc thực quy chế công bố thông tin hộ kinh doanh nợ thuế địa bàn để đối tượng ý thức việc chấp hành nghĩa vụ với NSNN 4.3.2.4 Tăng cường kiểm tra hoạt động thu thuế Kiểm tra hoạt động thu thuế có vai trò quan trọng quản lý thuế Công tác kiểm tra hoạt động thu thuế có vai trò đảm bảo công xã hội nghiêm minh pháp luật Nó làm tăng ý thức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế đối tượng nộp thuế ý thức trách nhiệm cán thuế, góp phần ngăn chặn tình trạng tiêu cực, gian lận Thời gian tới Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn cần tăng cường công tác kiểm tra sở kinh doanh người nộp thuế nhằm mục tiêu điều tra sát thực tế doanh thu tính thuế, đánh giá mức độ thất thu doanh thu, làm sở điều chỉnh doanh thu mức thuế khoán Trong công tác điều tra cần có trọng tâm, trọng điểm, không trùng lắp nội dung kiểm tra Hàng quý, phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, tập trung kiểm tra đối tượng kinh doanh địa bàn nhằm phát hộ kinh doanh, hộ chưa kê khai nộp thuế, hộ kinh doanh sáng tối, hộ kinh doanh cửa hàng cố định để đưa vào diện quản lý thu thuế Riêng hộ có đơn xin ngừng, nghỉ kinh doanh để miễn giảm thuế, Chi cục cần phải có kế hoạch kiểm tra số hộ này.Đội kiểm tra nội cần giao nhiệm vụ phải lên kế hoạch kiểm tra Công việc kiểm tra cần phải tiến hành theo phương thức hiệu nhất, tùy vào đối tượng cụ mà phương pháp kiểm tra áp dụng khác nhau: kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra theo điểm kinh doanh, kiểm tra thường xuyên hay kiểm tra đột xuất Cần phải lọc đối tượng cần phải kiểm tra hộ có thời gian nghỉ kéo dài; hộ có số thuế đề nghị miễn giảm lớn để tăng cường hiệu việc kiểm tra Đối với hộ có đơn xin nghỉ thực tế kinh doanh phải kiên xử phạt vi phạm hành truy thu số thuế miễn giảm Chi cục cần phân công rõ cán thuộc đội kiểm tra thuế phối hợp với đội thuế liên xã kiểm tra hộ có đơn xin ngừng nghỉ kinh doanh địa bàn cụ thể gắn trách nhiệm với kết đạt 105 Bên cạnh đó, cần trì đẩy mạnh công tác kiểm tra nội ngành việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật thực quy trình nghiệp vụ công tác quản lý thuế, thực đồng bộ, nghiêm túc biện pháp hành công tác thu thuế Việc gian lận trốn lậu thuế luôn vấn đề xúc công tác quản lý thuế ngày gia tăng Do cần tập trung lực lượng cán thuế để đẩy mạnh công tác kiểm tra người nộp thuế nhằm chặn đứng gian lận thuế, chống thất thu ngân sách, đảm bảo công nghĩa vụ thuế thành phần kinh tế 4.3.2.5 Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật thuế nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm NNT Đối tượng nộp thuế chủ thể quan trọng bạn đồng hành quan thuế công tác quản lý thuế Do để công tác quản lý thu thuế đạt hiệu quả, đối tượng nộp thuế phải hiểu rõ tính thuế, sách thuế, hay quyền nghĩa vụ với Nhà nước Trên sở đó, họ sẵn sàng thực nghĩa vụ mình, yêu cầu, mục tiêu công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế Việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục góp phần nâng cao trình độ hiểu biết hộ kinh doanh thực nghĩa vụ nộp thuế thông qua giải pháp cụ thể sau: Phối hợp công tác tuyên truyền sách pháp luật đến người dân Tốt thông qua cấp sở quyền phường xã, đoàn thể Đây tổ chức gần dân nhất, thường xuyên giải công việc liên quan trực tiếp đến người dân, công tác tuyên truyền đạt hiệu cao - Tranh thủ phối hợp với quan tuyên truyền đại chúng để định hướng dư luận cách kịp thời, triệt để Phấn đấu cán thuế người tuyên truyền, giáo dục tích cực đối tượng nộp thuế người dân; - Giúp đối tượng nộp thuế nắm vững sách, qui trình, thủ tục thu nộp thuế, sở thực việc nộp thuế đúng, đủ, kịp thời vào NSNN; - Tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng nộp thuế thực tự khai, tự tính, tự nộp thuế, giảm dần sai phạm mà đối tượng nộp thuế thường mắc phải; 106 - Thiết lập mối quan hệ thân thiện quan thuế với hộ kinh doanh coi hộ kinh doanh bạn đồng hành khách hàng quan quan thuế, giúp họ thuận lợi thực nghĩa vụ thuế mình, Thực câu nói Bác Hồ với ngành thuế là: ” Thu thuế phải thu lòng dân” - Ngoài ra, dịch vụ hổ trợ đối tượng nộp thuế Chi cục thuế đẩy mạnh Giải đáp thắc mắc cho đối tượng nộp thuế không thiết trụ sở quan thuế mà phải gắn trách nhiệm cán thuế quản lý địa bàn tuyên truyền viên có nhiệm vụ hướng dẫn, giải thích pháp luật thuế hộ kinh doanh có yêu cầu trả lời Đồng thời, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán thuế vừa tinh thông nghiệp vụ, vừa có kỹ sư phạm để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền tập huấn cho hộ kinh doanh 107 V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu đề tài “Giải pháp tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh” tác giả rút số kết luận sau Quản lý thu thuế hiểu hoạt động quản lý Nhà nước mà quan thuế đại diện để tổ chức hướng dẫn, điều hành, giám sát việc thực thi pháp luật thuế nhằm động viên nguồn thu vào ngân sách nhà nước Nội dung việc quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể bao gồm:Thủ tục kê khai, đăng ký thuế phân loại hộ kinh doanh; cấp mã số thuế, quản lý danh bạ hộ kinh doanh; tính thuế quản lý thu thuế ; theo dõi đôn đốc thu nợ đọng thuế; kiểm tra hoạt động thu thuế Trước thực trạng quản lý hộ kinh doanh cá thể địa bàn xảy tình trạng thất thu đối tượng quản lý Việc quản lý chặt chẽ nội dung nhằm tăng cường cho công tác quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn, thực mục tiêu chống thất thu thuế, tăng thu ngân sách đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu từ khu vực hộ kinh doanh cá thể Tìm hiểu thực trạng quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế Thị xã Từ Sơn cho thấy: - Quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục thực theo quy định quy trình quản lý thuế hộ cá thể đạt kết định Số thu từ thuế phí năm 2014 đạt 127.685 triệu đồng dự toán giao 119.300 triệu đồng vượt 7% dự toán giao Số nợ đọng thuế thu đến 31/12/2014 431 triệu đồng Tuy nhiên tồn số hạn chế: - Quản lý kê khai, đăng ký thuế thực quy trình, song chưa mang lại hiệu Cụ thể, tồn hộ kinh doanh không đăng ký thuế để trốn thuế, lậu thuế, bên cạnh việc rà soát hộ đưa vào quản lý chưa triệt để đặc biệt hộ kinh doanh vận tải, ăn sáng tối Chi cục chưa có biện pháp đưa nhóm hộ vào quản lý nhóm ngành khác 108 -Về việc nợ đọng thuế hộ cá nhân kinh doanh nhiều, đặc biệt khu vực làng nghề đồ gỗ sản xuất sắt thép chi cục thuế chưa có giải pháp giải dứt điểm Việc đôn đốc thu nộp chưa thật hiệu tồn tình trạng nợ đọng thuế với số tiền thuế nợ lớn số thời gian nợ đọng kéo dài - Về quản lý thu thuế, việc điều tra doanh thu thực tế mang tính trọng điểm, hình thức sở hiệp thương cán thuế người nộp thuế, chưa bám sát doanh thu thực tế áp mức tỷ lệ tính thuế cho nhóm ngành nghề việc kiểm tra hoạt động thu thuế chưa triệt để, năm bị thất thoát tiền thuế hộ có đơn xin ngừng nghỉ kinh doanh thực tế hoạt động, không thực yêu cầu công sách động viên nghĩa vụ thuế hộ kinh doanh, biện pháp chế tài chưa đủ tính răn đe Công tác kiểm tra nội chưa quan tâm mức tồn tình trạng cán thuế thỏa hiệp với người nộp thuế để giảm bớt số thuế phải nộp, chưa phát sai sót trường hợp xác định doanh thu, mức thuế khoán xem xét miễn giảm cho đối tượng nộp thuế Trước thực trạng đó, tác giả đề xuất số giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể địa bàn như: Nâng cao lực quản lý thu thuế quan thuế; tăng cường phân công phối hợp với ngành có liên quan công tác quản lý thu thuế; tăng cường đôn đốc xử lý đối tượng nợ đọng thuế; tăng cường kiểm tra hoạt động thu thuế; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật thuế nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm người nộp thuế 5.2 Kiến nghị Đối với Nhà nước Tiếp tục hoàn thiện hệ thống sách thuế cho phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế xã hội phù hợp với sắc thuế, đối tượng nộp thuế nói chung hộ kinh doanh cá thể nói riêng, để vừa đảm bảo mục tiêu tăng thu Ngân sách vừa nuôi dưỡng nguồn thu, đặc biệt tạo điều kiện cho thành phần kinh tế hộ cá thể phát triển Xây dựng hệ thống sách thuế đồng bộ, có cấu phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đảm bảo nguồn lực tài phục vụ nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; góp phần thực bình đẳng, công xã hội chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 109 Đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, giảm thời gian thực thủ tục hành thuế, thực hiện đại hoá chương trình quản lý thuế theo hướng áp dụng công nghệ thông tin Xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng, cần trọng công tác tuyển dụng, đào tạo cán công chức mới, xây dựng đội ngũ cán giỏi chuyên môn, thành thạo nghiệp vụ, trung thực đáng tin cậy Đối với Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh Chủ động tham mưu cho Tổng cục Thuế nhằm bổ sung, hoàn thiện hệ thống sách thuế cho phù hợp với loại đối tượng nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế thực nghĩa vụ thuế với Nhà nước Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, nhằm phát nghiêm khắc xử lý hành vi vi phạm cán thuế, xây dựng ngành thuế theo giá trị: Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm – Đổi Đối với UBND xã, phường Tham gia phối hợp thường xuyên với quan thuế việc rà soát hộ kinh doanh đưa vào quản lý thu thuế, công tác kiểm tra sở kinh doanh người nộp thuế, công tác đôn đốc thu nợ thuế, công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế 110 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài Chính, (2013) Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế Giá trị gia tăng Hà Nội Bộ Tài (2013) Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành số điều Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Quản lý thuế, Hà Nội Bộ Tài (2014) Quyết định số 1474/QĐ-BTC ngày 25/06/2014 Quyết định ban hành quy chế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trang thông tin điện tử Tổng cục thuế, Cục thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội Bộ Tài chính, (2013) Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực Luật thuế Thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi bổ sung số điều Luật thuế Thu nhập cá nhân Hà Nội Chi cục Thống kê Thị xã Từ Sơn (2014) Niên giám thống kê Thị xã Từ Sơn năm 20102015, Từ Sơn Chi cục Thuế Thị xã Từ Sơn (2012- 2014) Báo cáo tổng kết công tác thuế 2012-2014, Từ sơn Chính Phủ (2010) Nghị định số 43/2010/NĐ-CP đăng ký kinh doanh, Hà Nội Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh (2014) Công văn số 6105/CT-THDT việc hướng dẫn ổn định thuế hộ kinh doanh năm 2014, Bắc Ninh Israel, Glenn D.1992 Sampling the Eyidence of Extension Program Impact Program Evaluation and Organizational Development, IFAS, University of Florida PEOD-5 October http://edis.ifas.ufl.edu/pd006 Phan Lưu Ngọc (2012) Giải pháp nâng cao hiệu thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học Thái Nguyên, Thái Nguyên Lê Thị Bích (2010) Hoàn thiện chế quản lý thuế hộ kinh doanh cá thể, Luận văn thạc sỹ kinh tế Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội Santa Cruz de la Sierra Kiến nghị thông lệ quốc tế quản lý thuế doanh nghiệp vừa nhỏ Châu Mỹ La Tinh, Hội thảo nghiên cứu quốc tế, Bolivia từ 2426/10/2005 Tổng cục Thuế (2011) Quyết định số 1395/QĐ-TCT ngày 14/10/2011 Quyết định việc ban hành Quy trình Quản lý nợ, Hà Nội Tổng cục Thuế (2012) Quyết định 2248/QĐ-TCT ngày 28 tháng 12 năm 2012 việc ban hành quy trình quản lý thuế hộ kinh doanh, Hà Nội Tổng cục Thuế (2014) Quyết định 1688/QĐ-TCT ngày tháng 10 năm 2014 việc ban hành quy trình quản lý thuế hộ kinh doanh, Hà Nội Tổng cục Thuế (2014) Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức mới, Hà Nội Thủ tướng Chính phủ (2011) Quyết định số 732/QĐ-TTg việc phê duyệt chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020, Hà Nội Tổng cục Thuế (2010) Quyết định số 503/QĐ-TCT ngày 29/03/2010 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Chi cục Thuế trực thuộc Cục Thuế, Hà Nội Website Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh http://bacninh.gdt.gov.vn/wps/portal 111 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ KINH DOANH CÁ THỂ Đánh dấu X vào ô trả lời thích hợp Lưu ý: Những thông tin mang tính tham khảo, phục vụ cho công tác học tập, nghiên cứu, không nằm mục đích điều tra quan thuế Tên hộ kinh doanh: Địa chỉ: Mã số thuế (nếu có): 4.Ngành nghề kinh doanh: Hộ kinh doanh nhà Ông/Bà có Giấy phép đăng ký kinh doanh chưa? Có Chưa có Mức độ tiếp cận đăng ký kinh doanh Dễ Bình thường Khó khăn Mức độ tiếp cận đăng ký thuế , mã số thuế Dễ Bình thường Khó khăn Ông/Bà có hiểu rõ cách tính thuế áp dụng hộ Ông /Bà không? Dễ Bình thường Khó Theo Ông/Bà mức thuế suất áp dụng hộ Ông /Bà nào? Phù hợp Bình thường Không phù hợp 10 Theo Ông/Bà mức doanh thu áp dụng hộ Ông /Bà nào? Cao so với thực tế KD Bình thường Thấp so với thực tế KD 11 Hộ Ông/Bà có biết thông tin niêm yết công khai dự kiến doanh thu mức thuế phải nộp không? Có Không 12.Theo cách hiểu Ông/Bà công tác quản lý thuế Chi cục thuế Thị xã Từ Sơn công chưa? 1.Rất công 3.Chấp nhận Công 4.Không công 5.Rất không công 13 Trong thời gian qua (năm 2012-2014) khoản thuế, phí hộ Ông/Bà thay đổi nào? Tăng dần Không đổi Giảm dần Lý tăng Lý giảm 14 Doanh thu từ hoạt động SXKD bình quân tháng: đồng/tháng 15 Mức thuế khoán áp dụng nộp hàng tháng: đồng/tháng12 16 Trong năm 2014, hộ Ông/Bà có nợ đọng thuế không? Có Không Nếu có, số tháng nợ đọng/năm là: tháng, số tiền nợ đọng: đồng Lý nợ thuế : Số ngày hạn: .ngày 17 Xin ông/bà cho biết tinh thần thái độ, phong cách làm việc cán công chức thuế người nộp thuế công tác thực thi nhiệm vụ nào? 1.Rất tốt 2.Tốt 3.Chưa tốt 18 Ông/Bà vui lòng cho biết việc tuyên truyền Pháp luật thuế, sách thuế quan thuế địa bàn huyện có thường xuyên không? Có Không Nếu tuyên truyền qua phương tiện 19 Tần suất kiểm tra quan thuế hộ ông / bà nào? Quá nhiều Nhiều Ít Rất Bình thường Xin chân thành cảm ơn giúp đỡ quý Ông/Bà! ... trạng tình hình quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục thu Thị Xã Từ Sơn, sở đề số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục thu Thị Xã Từ Sơn năm tới... công tác quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục thu Thị Xã Từ Sơn năm gần đây, từ đề xuất giải pháp nhằm tăng cường quản lý thu thuế hộ kinh doanh cá thể Chi cục thu Thị Xã Từ Sơn năm... Tính thu thu thuế hộ kinh doanh cá thể Việc quản lý thu thuế hộ kinh doanh thực theo chế quan thu tính thu , thông báo thu , hộ kinh doanh nộp thu theo thông báo quan thu Công tác quản lý thu
- Xem thêm -

Xem thêm: giải pháp tăng cường quản lý thu thuế các hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh, giải pháp tăng cường quản lý thu thuế các hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh, giải pháp tăng cường quản lý thu thuế các hộ kinh doanh cá thể tại chi cục thuế thị xã từ sơn, tỉnh bắc ninh

Từ khóa liên quan