0

Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10

61 1,981 0
  • Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2017, 14:47

Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn PHN I: NG HC CHT IM I Chuyn ng thng u, thng bin i u Bài mẫu 1: Hai ôtô chuyển động lúc từ A đến B, AB=S Ôtô thứ nửa quãng đ-ờng đầu với vận tốc v1, nửa quãng đ-ờng sau với vận tốc v2 Ôtô thứ hai với vận tốc v1 nửa thời gian đầu với vận tốc v2 nửa thời gian lại a)Tính vtb ôtô quãng đ-ờng b) Hỏi ôtô đến B tr-ớc đến tr-ớc bao nhiêu? c) Khi hai ôtô đến B ôtô lại cách B khoảng bao nhiêu? Giải S S a) + Ôtô 1: =v1.t1t1= 2v1 S S =v2.t2 t2= 2v 2 S (v1 v ) Thời gian quãng đ-ờng là: t=t1+t2= 2v1v 2v1v S vtb1= t v1 v + Ôtô 2: t t v v S 2 v1 v vtb2= t t S (v1 v ) b)+ Ôtô hết AB khoảng thời gian là: tA= 2v1v 2S + Ôtô hết AB khoảng thời gian là: tB= v1 v S (v1 v ) tB-tA= s2 Ta phải có: h > s suy a OA2 OB (1) s21>OA2-OB2 Với OA=R, OB=OA-AB=(R-s2) (1) s21> R2-(R-s2)2 s21> 2Rs2-s22 s12+s22-2Rs2>0 (2) (s12-2Rs2)+s12> Để (2) ta phải có (s12-2Rs2)> s12> 2Rs2 v2t2 > 2R gt2 v Rg hay s1> A S2 B C R O Vậy, để vật rơi tự mà không bị cản trở bán cầu vận tốc nhỏ bán cầu vmin= Rg IV.2.Liên hệ quãng đ-ờng, thời gian, vận tốc vật rơi tự Ph-ơng pháp -áp dụng công thức rơi tự cho vật suy liên hệ đại l-ợng cần xác định Nếu gốc thời gian không trùng với lúc buông vật, ph-ơng trình quãng đ-ờng rơi là: s= (t-t0)2 -Có thể coi vật hệ quy chiếu nghiên cứu cứu chuyển động t-ơng đối vật Ta có: a21 g g Hai vật rơi tự chuyển động thẳng Bài tập Hai giọt n-ớc rơi từ vị trí, giọt sau giọt 0,5s a)Tính khoảng cách giọt n-ớc sau giọt tr-ớc rơi đ-ợc 0,5s, 1s, 1,5s Hai giọt n-ớc rơi tới đất cách khoảng thời gian bao nhiêu? (g=10m/s2) Giải Chọn gốc thời gian lúc giọt thứ rơi 1 Các quãng đ-ờng rơi: s1= gt2; s2= g(t-0,5)2 2 g a) Khoảng cách d=s1-s2= (2t-0,5) b) Thời gian rơi nên thời diểm chạm đất cách 0,5s [Type text] Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn IV.3 Chuyển động vật đ-ợc ném thẳng đứng h-ớng xuống Ph-ơng pháp - Chuyển động có: *gia tốc: a g *vân tốc đầu: v h-ớng với a Chuyển động nhanh dần Ph-ơng trình: s = gt2 + v0t ( Chiều d-ơng h-ớng xuống ) Nội dung toán đ-ợc giải cách *Thiết lập ph-ơng trình thực tính toán theo đề * Xét chuyển động t-ơng đối có nhiều vật chuyển động Bài tập Từ tầng tháp cách mặt đất 45m, ng-ời thả rơi vật Một giây sau, ng-ời ném vật thứ hai xuống theo h-ớng thẳng đứng Hai vật chạm đất lúc Tính vận tốc ném vật thứ hai (g = 10m/s2) Giải Ta có ph-ơng trình chuyển động: S1= gt2 =5t2 (1) S2= g(t-1)2+v02(t-1) (2) 2 S1 Với S1=45m suy t= =3s g Vì S1=S2 nên ta d-ợc v02=12,5m/s Bài tập Phải ném vật theo ph-ơng thẳng đứng từ độ cao h=40m với vận tốc v0 để rơi tới mặt đất: a) Tr-ớc 1s so với tr-ờng hợp rơi tự b) Sau 1s so với tr-ờng hợp rơt tự Lấy g=10m/s2 Giải Chọn trục toạ độ Ox h-ớng xuống d-ới Các ph-ơng trình đ-ờng đi: S= gt2 (rơi tự do) (1) S= gt2 +v0t (2) a) Theo bi S=S=h suy t0: phải ném h-ớng xuống 2h Khi chạm đất t= = Với t-t=1, Thay vo (2) ta v0=12,7m g c) t>t nên v0 ; v phớ B; A = S: D x = TB 283 (2T0 + D T )S Cõu 22 Mt p tụn nn cú th chu n n hụn m s t tron x nh ớn thn n Phớ trờn p ttụn cú 1mo hớ, phớ d p ttụn cú mo hớ c cựn ch t hớ hớ tn nh t tu t T chun cho c h t s c c th tớch V1/V2 =n >1 Tớnh t s V1/ V2 h nh t cú tr c o hn D n n c x nh hụn n p dn bn s: n = 2; T= 2T S: 1,44 Cõu 23 Tron mt x nh ớn h u, t thn n cú mt p ttụn nn d n c phớ trờn v d p t tụn cú h n hớ nh nh u v cựn o nh t T , th tớch n hớ phớ trờn V1 n p n n th tớch n hớ phớ d p ttụn V2 H nu tn nh t c hớ ờn n thỡ t s h th tớch b o nh ờu, v nh t no thỡ t s h th tớch n bn n Xột tr n hp: a k =2; n = b n = 4; n = 3; T = 300K S: V1= 3V2; b V2= 0,35/0,65V1 Cõu 24 Mt x nh ớn hỡnh tr ch u c o h, t t d n S =100cm2 t thn n X nh c chia thnh h ph n nh mt p ttụn c ch nh t h n m =500 Khớ tron h ph n cựn o cựn nh t 270C v cú h n m1 v m2 v m2 = 2m1 P ttụn cõn bn h c ch h2= 3h/5 a Tớnh p su t tron h ph n c x nh?L = 10m/s b p ttụn c ch u h x nh thỡ ph nun nún ph n no, n nh t b o nh ờu? ( Ph n cũn nh t hụn ) s: p1= 15.102N/m2; p2 = 20.102N/m2.; b nun ph n trờn, 2020C Cõu 25 Mt x nh c ch nh t nm n n , th tớch V1+ V2= V0 = 80 ớt, c ch m h ph n hụn thụn v nh u b mt p ttụn c ch nh t P ttụn cú th chu n n hụn m s t M ph n c x [Type text] Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn nh cú ch 2mo hớ tn n n u ờn t B n u p ttụn n ờn, nh t h ph n h c nh u Truyn cho hớ bờn tr mt nh t n Q = 120J H h cõn bn , p su t m tron x nh n hn p su t b n u b o nh ờu? S: 10 N/m Cõu 26.H bỡnh A v B cú th tớch V1 v V2 ( V1= 2V2) c n v nh u bn mt n nh , bờn tron n cú mt c v n V n ch m h chờnh ch p su t h bờn D p 1,1atm B n u bỡnh A ch hớ tn nh t t0 = 270C, p su t p0 = 1atm, cũn bỡnh B l chõn khụng N t nun nũn u h bỡnh ờn t nh t t = 1270C T nh t no thỡ v n bt u m? b Tớnh p su t cu tron m bỡnh? ( Co th tớch h bỡnh hụn ) S: a 330K; b p2=0,16atm; p1=1,26atm Cõu 27 Hai bỡnhA v B cú th tớch V1= 40 dm3; V2= 10dm3 thụng v nh u bn mt n nh bờn tron n cú mt c v n V n ch m h chờnh ch p su t h bờn p1 p2 + 105 pa B n u bỡnh A ch hớ tn nh t t0 = 270C, p su t p0 = tm, cũn tron bỡnh B chõn hụn N t nun nũn u h bỡnh ờn t nh t T = 500K T nh t no thỡ v n bt u m? b Tớnh p su t cu tron m bỡnh? ( Kh nh t h bỡnh 500K) S: 333K; b 0,4 105pa; 1,4.105pa Cõu 28 Mt x nh t thn n , ớn c h u, c ch thnh h ph n bn nh u b mt p ttụn c ch nh t nn P ttụn cú th d chu n hụn m s t N t vo ph n trờn hớ H rụ nh t T, p su t p; ph n d hớ ụx nh t 2T Lt n c ờn trờn P ttụn v trớ ch x nh thnh h ph n bn nh u, n t h nh t hớ ụx n T/2 Nh t c hớ H rụ nh c H x c nh p su t hớ ụx trn th b n u v c s u s: p1= 1,6p; p2= 0,4p Cõu 29.Mt x nh ớn, t thn n , bờn tron cú h p ttụn cú th chu n n ụng ma sỏt Cỏc ho n A,B,C cú ch nh n h n bn nh u c cựn mt ch t hớ tn Kh nh t ch n c h 240C thỡ c c p ttụn n yờn v c c ho n tn n A,B,C cú th tớch ớt;3 ớt; ớt.Sau ú tn nh t c h t T thỡ c c p ttụn cú v trớ cõn bn m , c VB= 2VC H x c nh nh t T v th tớch hớ bỡnh A n v nh t T s: 648K; 4,1 ớt Cõu 30 Mt x nh ớn c h u, tron ú cú v ch n n m n , chu n n t do, ch x nh thnh h n n, m n n ch cựn mt h n hớ c cựn mt hớ tn B n u c h h hớ cú cựn nh t T0, n n (1) cú ũ xo, mt u n vo v ch n n, u n vo x nh Ch u d n n (1) 1; nn (2) = l1/3 B t ch u d c ũ xo hụn b n dn 0= l1+ l2 Nun hớ n n (2) n nh t T thỡ v ch n n chớnh x nh Tớnh t s T/T0 S: 11/3 C Nguyờn lớ th nht ca NLH Cõu 31 Tron mt bỡnh dun tớch V1 cú hớ tn n n u ờn t p su t p1 v nh t T1, tron mt bỡnh khỏc dung tớch V2 ch cựn o hớ p su t p2 v nh t T2 M hú thụn h bỡnh, tớnh nh t T v p su t p h cõn bn c th t p H bỡnh v n n u c ch nh t ( p V + p2V2 )T1T2 PV + PV 2 s: P = 1 ;T= 1 p1V1T2 + p2V2T1 V1 + V2 Cõu 32 Cú h bỡnh c ch nh t thụn v nh u bn n nh cú hú , ch cựn ch t hớ tn M u hú ún Bỡnh cú th tớch V1 ch hớ nh t t1= 270C v p su t p1= 105p Bỡnh cú th tớch V2 = 0,5V1 ch h n hớ ch bn 15% tron bỡnh v p su t p2= 0,5p1 M hú cho hớ trn n Tớnh nh t v p su t cu S: 0,83.105pa; 326K Cõu 33 Tron mt bỡnh hỡnh tr , p ttụn hụn trn n d n tớch S cú ch t hớ d p su t p0 v nh t T0 TH tớch tron c hỡnh tr c phõn thnh h ph n bn nh u b v ch n n nm n n c nh cú he hp Vt h n M t ờn p ttụn d t c dn c nú p ttụn dch n t v ch [Type text] Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn n n Tỡm nh t T c 2,5R hớ tron hỡnh tr nu thnh hỡnh tr v p ttụn hụn tru n nh t Cho CV = ổ 2Mg ổ Mg ữ ữ ỗ1 + ữ ữ T ' = T S: T = T0 ỗỗỗ1, + ; 0ỗ ữ ữ ỗ ữ ữ p S p S ố ố ứ ứ Cõu34 Tớnh cụn A s nh r b mt n hớ tn n n u ờn t h b n on nh t t trn th cú p su t p1 , th tớch V1 , nh t T1 n trn th cú p su t p2 , th tớch V2 , nh t T2 pV ổ T ữ s: A = 1 ỗỗ1- ữ ữ ữ g - ỗố T1 ứ Cõu 35 Mt mo hớ tn n n u ờn t c tron mt x nh c ch nh t nm n n v mt p ttụn cn c ch nh t P ttụn n vo u mt ũ xo L, ũ xo L nm dc theo trc c x nh Tron x nh n o ph n ch hớ chõn hụn B n u cho p ttụn v trớ m o xo hụn b n dn , h ú hớ tron x nh cú p su t p1= p v nh t T1 = 308K Th cho p ttụn P chu n n thỡ th hớ n r , n trn th cõn bn cu cựn thỡ th tớch c hớ p ụ th tớch hớ b n u Tỡm nh t T2 v p su t P2 c hớ ú S: 246K; P c Cõu 36 Khớ tn cú ch s n nh t p = g n theo qu ut p = a V , a hn s Th tớch b n cv u c hớ V0, th tớch cu NV0 Hóy tớnh: a tn n nn c hớ b Cụng m khớ sinh c Nh t dun mo c hớ tron qu trỡnh ú Cõu 37 H bỡnh c ch nh t, n v nh u bn mt n nh cú hú Bỡnh th nh t cú th tớch V1= 500 lớt, ch m1= 16,8 n t p su t p1= 3.106p Bỡnh th h cú th tớch V2= 250 ớt ch m2= 1,2kh Argon p su t p2= 5.105 p H s u h m hú cho h bỡnh thụn nh u, nh t v p su t c hớ b o 5R 3R nhiờu? Cho b t nh t dun mo n tớch c n t C1= , cựa Argon l C2= ; KH n mo 2 c N t 28 /mo ; c Ar on 40 /mo ; R = 8,31J/mo K S: 306,7K; 2,14 106Pa Cõu 38 N t cho vo mt bỡnh thộp th tớch V =100 ớt; m1= hớ H rụ v m2= 12 hớ ụx nh t t0= 2930C Sau H2 t hp v O2 to thnh h nc, nh t n s nh r n v mo nc to thnh l Q0= 2,4.105J Tớnh p su t v nh t s u ph n n Cho b t nh t dun mo n tớch c H rụ l CH= 14,3 J/ v c h nc Cn= 2,1 J/ S: 572K; 1,19 105pa Cõu 39 Mt x nh ớn hỡnh tr t thn n , bờn tron cú mt p ttụn nn cú th trt hụn m s t, p ttụn n v x nh n v nh u b mt ũ xo, v tron ho n ú cú ch n = 2mo hớ tn n nguyờn t th tớch V0 , nh t t1= 270C Phớ trờn chõn hụn B n u ũ xo trn th hụn co n S u ú t tru n cho h hớ mt nh t n Q v th tớch hớ lỳc ny l 4V0/3, nh t t2= 1470C Cho rn thnh x nh c ch nh t, m t m t nh t hụn n R = 8,31( J/mo K); CV= 3R Tỡm nh t n Q tru n cho h hớ [Type text] Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn D ng dng nguyờn lớ I vo chu trỡnh Cõu 40 Mt n c t tron dựn xn thc h n mt chu trỡnh n n nh chu trỡnh trờn hỡnh v G th t hớ tn v xột mo hớ cú t s nộn c dựn 4:1 ( V1 = 4V2 v p1 =3 p2 a X c nh p su t v nh t t c c nh c n b p-V theo p1, T1 v t s c c nh t dun r ờn c ch t hớ? c H u su t c chu trỡnh b o nh ờu? Cõu 41 Chu trỡnh C rnot mt chu trỡnh b o m h qu trỡnh n nh t xen v h qu trỡnh on nh t Cho mt n hớ tn b n theo chu trỡnh C cnot thun n hch Tớnh nh t n Q1 m hớ nhn c h thc h n qu trỡnh n n n nh t nh t T1 v nh t n Q2 m hớ nh r h nộn n nh t nh t T2 ( T2 < T1) b.Tớnh cụng A m khớ sinh chu trỡnh v t s A h u su t chu trỡnh Q1 Cõu 42 Mt mo hớ tn n n u ờn t chu n t trn th ( p1; V1) s n trn th ( p2; V2 ) v th on thn nh hỡnh v H x c nh: a Th tớch VT t ú nh t ch t hớ n nh t b Th tớch VQ cho VQ >V>V1 thỡ ch t hớ thu nh t VQ[...]... 3.g 10 gR 10 gR 54 gh t 0 (loai ) 2 3 3.g [Type text] Gia s Thnh c Vậy sau t www.daythem.edu.vn 10 gR 10 gR 54 gh 3 3.g thì vật sẽ rơi xuống đất Tầm bay xa của vật: S x v cos t S Bi 5: H vt nh 2 2R 10 gR 10 gR 54 gh 27 g c nộm n th gúc 600 so v phn n n hụn 2 2 10 gR 10 gR 54 gh gR 3 3 3 3.g hớ Tỡm ho n c ch t cựn mt Vn tc b n h vt s u th m: mt vt c nộm thn ờn, v vt u c... (2) 2 Hai vật chạm đất khi S1=S2 suy ra t= Độ cao h= 2v0 g 2(v0 g ) 1 2 g 2v0 g 2 gt = ( ) 8 v0 g 2 A B Bài tập 4 C Từ 3 điểm A, B, C trên một vòng tròn, ng-ời ta đồng thời thả rơi 3 vật Vật thứ nhất rơi theo ph-ơng thẳng đứng AM qua tâm vòng tròn, vật thứ hai theo P2 P1 dây BM, vật thứ 3 theo dây CM Hỏi vật nào tới m tr-ớc tiên, nếu bỏ qua ma P sát? Giải Quãng đ-ờng đi và gia tốc của vật thứ... gR 3 Giai đoạn tiếp theo vật nh- một vật bị ném xiên với góc và với vận tốc ban đầu: 2 v gR 3 Theo đề bài R h do vậy ban đầu ta xem 0 A Chọn trục 0' xy nh- hình vẽ 0' A p cos m x v cos t 1 y v sin t gt 2 2 Khi chạm đất y h , nên: v sin t 1 2 gt h 2 2 gR v 3 Thay vào ph-ơng trình trên ta tìm đ-ợc: 5 sin 3 10 gR 10 gR 54 gh t1 3 3.g 10 gR 10 gR 54 gh t 0 (loai... hn 15 ph t v cú vn tc v2 =10 m/h N th b xu t ph t mun hn n th h 30 ph t v u p h n trc t h n c ch nh u 5 m Tớnh vn tc c n th b ? Gii: G t1 th n xe th 3 p n th nh t => v3t1 = 6 + 8t1 tn t => v3t2 = 5 + 10t2 => th n n th 3 p n th nh t v th h n t : t1 = 6 / (v3 - 8) t2 = 5 / (v3 - 10) => qu n n n th b p n th nh t v th h n t : S1 = 6v3 / (v3 - 8) S2 = 5v3 / (v3 - 10) t b => |S1 - S2| = 5 =>... b qu c c n, xem v chm n h L = 10m/s2 Tớnh b n ớnh qu o [Type text] Gia s Thnh c c hũn b t www.daythem.edu.vn m c o nh t h n v chm ú S: 1,5cm Cõu 10 Em bộ n d sn nh nộm mt v ờn b ờn bn c o h =1m v vn tc v0= 2 10 m/s v ờn b cú th r xun mt bn B x mộp bn A nh t thỡ vn tc v0 ph n h ờn v phn n n mt úc bn b o nh ờu? Tớnh ho n c ch AB v ho n c ch t ch nộm O n chõn bn H L = 10m/s2 S: AB= 1m; OH = 0,732m... tc c m vt v c cn dõ c dõ 2 2 2 n L = 10m/s S: 1,8m/s ; 2,2m/s ; 0,2m/s2; 24,5N; 49N Cõu 2 Cho h nh hỡnh v: m1= 1kg; m2= 2kg; m3= 4 B qu m s t Tỡm tc c m1.Cho g 2 2 =10m/s S: 2m/s Cõu 3 Cho h nh hỡnh v: m1= 3kg; m2= 2kg; 300 ; g =10m/s2 B qu m s t Tớnh tc c m vt S: a1= 1,43m/s2; a2 = 0,71 m/s2 Cõu 4.Cho h nh hỡnh v m1= 3kg; m2= 4 B qu h n rũn rc v dõ n Cho = 10m/s2 Tớnh tc chu n n c m vt v c cn... một khoảng R Mặt nón quay đều với vận tốc góc Tính giá trị nhỏ nhất của hệ số ma sát tr-ợt ( ) giữa vật và mặt nón để vật vẫn đứng yên trên mặt nón Giải: Chọn hệ quy chiếu oxy gắn vào hình nón và quay đều cùng mặt nón nh- hình vẽ Trong hệ quy chiếu này các lực tác dụng vào vật: P, N , Fms , Fqt Vật đứng yên, do vậy: P N Fms Fqt o Chiếu lên 0x: P sin Fms Fqt cos 0 (1) Chiếu lên 0y:... v mt t a Tỡm kho n c ch n nh t hớ c u v vt tron qu trỡnh r , cho = 10m/s2 b Th n vt r p hớ c u Gii: Trn trc O hn ờn, c to t m nộm vt Kho n c ch n nh t vt v hớ c u h vt t c o cc Kh vt t c o cc thỡ vn tc c nú v1 = 0 Ta cú 0 = v0 + gt 0 = 18 - 10t t = 1.8 s S u 1 8 s vt b ờn c c o : v1^2 - v0^2 = 2gS 0 - 18^2 = 2.( -10) .S S = 16,2 m n th tron 1 8 s hớ c u xun c: S' = v t = 2 1 8... ủnh A c mt mt baứn phaỳng nghieõng n t th mt vt nh cú h n m = 0,2 trt hụn m s t, hụn vn tc u Cho AB=50cm; BC = 100 cm; AD = 130cm; = 10m/s2 ) Tớnh vn tc c vt t m B b) V t phn trỡnh qu o c vt s u h r h bn (L c to t C) c) Vt r c ch chõn bn mt on CE bn b o nh ờu? a vB = gsin g AD BC 30 10 = 6 m/s; AB 50 b y h tan x c CE = 0,635 m [Type text] g x2 2v cos 2 2 B A B D C nộm E Gia s Thnh c www.daythem.edu.vn... n n n nh t( t c u) b H n qu bún p vo nh u c ch v trớ tun bún ho n b o nh ờu? L = 10m/s2 v0= 10m/s, b qu sc c n c hụn hớ? s:a.1,365s ; b.1,25m Cõu 36 Mt c nụ qu sụn uụn theo phn AB H c nụ ph hn theo hn no ( hp v AB mt úc?) th n t A n B r t B v A m t 5 ph t B t rn vn tc nc 1,9m/s v hp v AB mt 0 gúc 60 ; AB =1200m S: 1102 5 Cõu 37 Trờn mt phn t b nh c t m c u , cnh d L cú b con rự nh Theo h u nh ch n ... sin 10 gR 10 gR 54 gh t1 3.g 10 gR 10 gR 54 gh t (loai ) 3.g [Type text] Gia s Thnh c Vậy sau t www.daythem.edu.vn 10 gR 10 gR 54 gh 3.g vật rơi xuống đất Tầm bay xa vật: S... vòng tròn, vật thứ hai theo P2 P1 dây BM, vật thứ theo dây CM Hỏi vật tới m tr-ớc tiên, bỏ qua ma P sát? Giải Quãng đ-ờng gia tốc vật thứ nhất: S1=2R, a1=g M Quãng đ-ờng gia tốc vật thứ hai:... có nhiều vật chuyển động Bài tập Từ tầng tháp cách mặt đất 45m, ng-ời thả rơi vật Một giây sau, ng-ời ném vật thứ hai xuống theo h-ớng thẳng đứng Hai vật chạm đất lúc Tính vận tốc ném vật thứ
- Xem thêm -

Xem thêm: Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10, Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10,

Từ khóa liên quan