Bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 10

61 2K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2017, 14:47

... sin 10 gR 10 gR 54 gh t1 3.g 10 gR 10 gR 54 gh t (loai ) 3.g [Type text] Gia s Thnh c Vậy sau t www.daythem.edu.vn 10 gR 10 gR 54 gh 3.g vật rơi xuống đất Tầm bay xa vật: S... vòng tròn, vật thứ hai theo P2 P1 dây BM, vật thứ theo dây CM Hỏi vật tới m tr-ớc tiên, bỏ qua ma P sát? Giải Quãng đ-ờng gia tốc vật thứ nhất: S1=2R, a1=g M Quãng đ-ờng gia tốc vật thứ hai:... có nhiều vật chuyển động Bài tập Từ tầng tháp cách mặt đất 45m, ng-ời thả rơi vật Một giây sau, ng-ời ném vật thứ hai xuống theo h-ớng thẳng đứng Hai vật chạm đất lúc Tính vận tốc ném vật thứ

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan