0

bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 8

59 3,852 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/10/2015, 07:54

PHN I : C HC CH 1: CHUYN NG A/ CHUYN NG THNG U-VN TC I/- Lý thuyt : 1/- Chuyn ng u v ng yờn : - Chuyn ng c hc l s thay i v trớ ca mt vt so vi vt khỏc c chn lm mc - Nu mt vt khụng thay i v trớ ca nú so vi vt khỏc thỡ gi l ng yờn so vi vt y - Chuyn ng v ng yờn cú tớnh tng i (Tu thuc vo vt chn lm mc) 2/- Chuyn ng thng u : - Chuyn ng thng u l chuyn ng ca mt vt i c nhng quóng ng bng nhng khng thi gian bng bt k - Vt chuyn ng u trờn ng thng gi l chuyn ng thng u 3/- Vn tc ca chuyn ng : - L i lng cho bit mc nhanh hay chm ca chuyn ng ú - Trong chuyn ng thng u tc luụn cú giỏ tr khụng i ( V = conts ) - Vn tc cng cú tớnh tng i Bi vỡ : Cựng mt vt cú th chuyn ng nhanh i vi vt ny nhng cú th chuyn ng chm i vi vt khỏc ( cn núi rừ vt lm mc ) V = St Trong ú : V l tc n v : m/s hoc km/h S l quóng ng n v : m hoc km t l thi gian n v : s ( giõy ), h ( gi ) II/- Phng phỏp gii : 1/- Bi toỏn so sỏnh chuyn ng nhanh hay chm: a/- Vt A chuyn ng, vt B cng chuyn ng, Vt C lm mc ( thng l mt ng ) - Cn c vo tc : Nu vt no cú tc ln hn thỡ chuyn ng nhanh hn Vt no cú tc nh hn thỡ chuyn ng chm hn Vớ d : V1 = 3km/h v V2 = 5km/h V1 < V2 - Nu hi tc ln gp my ln thỡ ta lp t s gia tc b/- Vt A chuyn ng, vt B cng chuyn ng Tỡm tc ca vt A so vi vt B ( tc tng i ) - ( bi toỏn khụng gp khụng gp ) + Khi vt chuyn ng cựng chiu : v = v a - vb (va > vb ) Vt A li gn vt B v = vb - va (va < vb ) Vt B i xa hn vt A + Khi hai vt ngc chiu : Nu vt i ngc chiu thỡ ta cng tc ca chỳng li vi ( v = va + vb ) 2/- Tớnh tc, thi gian, quóng ng : V = St S = V t t = Sv Nu cú vt chuyn ng thỡ : V1 = S1 / t1 S1 = V1 t1 t1 = S1 / V1 V2 = S2 / t2 S2 = V2 t2 t2 = S2 / V2 3/- Bi toỏn hai vt chuyn ng gp : a/- Nu vt chuyn ng ngc chiu : Khi gp nhau, tng quóng ng cỏc ó i bng khong cỏch ban u ca vt A S B S1 Xe A G Xe B ///////////////////////////////////////////////////////// S2 Ta cú : S1 l quóng ng vt A ó ti G S2 l quóng ng vt A ó ti G AB l tng quang ng vt ó i Gi chung l S = S1 + S2 Chỳ y : Nu vt xut phỏt cựng lỳc thỡ thi gian chuyn ng ca vt cho n gp thỡ bng : t = t1 = t2 Tng quỏt li ta cú : V1 = S1 / t1 V2 = S2 / t2 S = S + S2 S1 = V1 t1 t1 = S1 / V1 S2 = V2 t2 t2 = S2 / V2 ( õy S l tng quóng ng cỏc vt ó i cng l khong cỏch ban u ca vt) b/- Nu vt chuyn ng cựng chiu : Khi gp , hiu quóng ng cỏc vt ó i bng khong cỏch ban u gia vt : S1 Xe A Xe B G S S2 Ta cú : S1 l quóng ng vt A i ti ch gp G S2 l quóng ng vt B i ti ch gp G S l hiu quóng ng ca cỏc vt ó i v cng l khng cỏch ban u ca vt Tng quỏt ta c : V1 = S1 / t1 S1 = V1 t1 t1 = S1 / V1 V2 = S2 / t2 S2 = V2 t2 t2 = S2 / V2 S = S1 - S2 Nu ( v1 > v2 ) S = S2 - S1 Nu ( v2 > v1 ) Chỳ y : Nu vt xut phỏt cựng lỳc thỡ thi gian chuyn ng ca vt cho n gp thỡ bng : t = t1 = t2 Nu khụng chuyn ng cựng lỳc thỡ ta tỡm t1, t2 da vo thi im xut phỏt v lỳc gp V D P DNG Vớ d : Mt vt chuyn ng trờn on ng di 3m, giõy u tiờn nú i c 1m, giõy th nú i c 1m, giõy th nú cng i c 1m Cú th kt lun vt chuyn ng thng u khụng ? Gii Khụng th kt lun l vt chuyn ng thng u c Vỡ lớ : + Mt l cha bit on ng ú cú thng hay khụng + Hai l mi vt chuyn ng cú u hay khụng Vớ d 2: Mt ụtụ i phỳt trờn ng bng phng vi tc 60km/h, sau ú lờn dc phỳt vi tc 40km/h Coi ụtụ chuyn ng u Tớnh quóng ng ụtụ ó i giai on Gii Gi S1, v1, t1 l quóng ng, tc , thi gian m ụtụ i trờn ng bng phng Gi S2, v2, t2 l quóng ng, tc , thi gian m ụtụ i trờn ng dc Gi S l quóng ng ụtụ i giai on Túm tt : Bi lm t1 = 5phỳt = 5/60h Quóng ng bng m ụtụ ó i : v1 = 60km/h S1 = V1 t1 t2 = phỳt = 3/60h = 60 x 5/60 = 5km v2 = 40km/h Quóng ng dc m ụtụ ó i : Tớnh : S1, S2, S = ? S2 = V2 t2 km = 40 x 3/60 = 2km Quóng ng ụtụ i giai on S = S + S2 = + = km Vớ d : o khong cỏch t trỏi t n mt trng, ngi ta phúng lờn mt trng mt tia lade Sau 2,66 giõy mỏy thu nhn c tia lade phn hi v mt t ( Tia la de bt tr li sau p vo mt trng ) Bit rng tc tia lade l 300.000km/s Tớnh khong cỏch t trỏi t n mt trng Gii / Gi S l quóng ng tia lade i v v Gi S l khong cỏch t trỏi t n mt trng, nờn S = S//2 Túm tt : Bi lm v = 300.000km/s quóng ng tia lade i v v t = 2,66s S/ = v t = 300.000 x 2,66 = 798.000km Tớnh S = ? km khong cỏch t trỏi t n mt trng S = S//2 = 798.000 / = 399.000 km Vớ d : hai ngi xut phỏt cựng mt lỳc t im A v B cỏch 60km Ngi th nht i xe mỏy t A n B vi tc v = 30km/h Ngi th hai i xe p t B ngc v A vi tc v2 = 10km/h Hi sau bao lõu hai ngi gp ? Xỏc nh ch gp ú ? ( Coi chuyn ng ca hai xe l u ) Gii Gi S1, v1, t1 l quóng ng, tc , thi gian xe mỏy i t A n B Gi S2, v2, t2 l quóng ng, tc , thi gian xe p i t B v A Gi G l im gp Gi S l khong cỏch ban u ca xe Do xut phỏt cựng lỳc nờn gp thỡ thi gian chuyn ng t1 = t2 = t A S B S1 Xe A G Xe S2 Bi lm S = 60km t1 = t v1 = 30km/h v2 = 10km/h a/- t = ? b/- S1 hoc S2 = ? Ta cú : S1 = V1 t1 S1 = 30t S2 = V2 t2 S2 = 10t Do hai xe chuyn ng ngc chiu nờn gp thỡ: S = S + S2 S = 30t + 10t 60 = 30t + 10t t = 1,5h Vy sau 1,5 h hai xe gp Lỳc ú : Quóng ng xe i t A n B l : S1 = 30t = 30.1,5 = 45km Quóng ng xe i t B n A l : S2 = 10t = 10.1,5 = 15km Vy v trớ gp ti G cỏch A : 45km hoc cỏch B : 15km Vớ d : Hai ụtụ hnh cựng mt lỳc t hai a im A v B, cựng chuyn ng v a im G Bit AG = 120km, BG = 96km Xe hnh t A cú tc 50km/h Mun hai xe n G cựng mt lỳc thỡ xe hnh t B phi chuyn ng vi tc bng bao nhiờu ? Gii Gi S1, v1, t1 l quóng ng, tc , thi gian xe mỏy i t A n B Gi S2, v2, t2 l quóng ng, tc , thi gian xe p i t B v A Gi G l im gp Khi xe hnh cựng lỳc, chuyn ng khụng ngh, mun v n G cựng lỳc thỡ t1 = t = t S1 = 120km S1 = 120km G S2 = 96km S2 = 96km t1 = t2 v1 = 50km/h v1 = 50km/h A B -Bi lm : v2 = ? Thi gian xe i t A n G t1 = S1 / V1 = 120 / 50 = 2,4h Thi gian xe i t B n G t1 = t2 = 2,4h Vn tc ca xe i t B V2 = S2 / t2 = 96 / 2,4 = 40km/h Vớ d : Mt chic xung mỏy chy t bn sụng A n bn sụng B cỏch A 120km Vn tc ca xung nc yờn lng l 30km/h Sau bao lõu xung n B Nu : a/- Nc sụng khụng chy b/- Nc sụng chy t A n B vi tc 5km/h Kin thc cn nm Chỳ ý : Khi nc chy tc thc ca xung, canụ, thuyn lỳc xuụi dũng l : v = vxung + vnc Khi nc chy tc thc ca xung, canụ, thuyn lỳc ngc dũng l v = vxung - vnc Khi nc yờn lng thỡ vnc = Gii Gi S l quóng ng xung i t A n B Gi Vx l tc ca xung mỏy nc yờn lng Gi Vn l tc nc chy Gi V l tc thc ca xung mỏy nc chy Bi lm tc thc ca xung mỏy nc yờn lng l S1 = 120km Vn = 5km/h v = vxung + vnc Vx = 30km/h = 30 + = 30km/h -Thi gian xung i t A nc khụng chy : a/- t1 = ? Vn = t1 = S / V b/- t2 = ? Vn = 5km/h = 120 / 30 = 4h tc thc ca xung mỏy nc chy t A n B v = vxung + vnc = 30 + = 35km/h Thi gian xung i t A nc chy t A n B t1 = S / V = 120 / 35 = 3,42h Vớ d : Cựng mt lỳc hai xe xut phỏt t hai a im A v B cỏch 60km Chỳng chuyn ng thng u v cựng chiu t A n B Xe th nht hnh t a vi tc 30km/h Xe th hai i t B vi tc 40km/h ? a/- Tỡm khong cỏch gia hai xe sau 30 phỳt k t lỳc xut phỏt ? b/- Hai xe cú gp khụng ? Ti ? c/- Sau xut phỏt c 1h, xe th nht tng tc v t ti tc 50km/h Hóy xỏc nh thi im hai xe gp V trớ chỳng gp Gii Gi S1, v1, t1 l quóng ng, tc , thi gian vt i t A n B Gi S2, v2, t2 l quóng ng, tc , thi gian vt i t B v A Gi G l im gp Gi S l khong cỏch ban u ca hai vt Do xut phỏt cựng lỳc nờn gp thi gian chuyn ng l : t1 = t2 = 15s S = 240m S = 240m t1 = t2 = t = 15s S1 v1 = 10m/s Vt A G Vt B a/- v2 = ?m/s b/- S1 hoc S2 = ? ///////////////////////////////////////////////////////// S2 Bi lm a/- Ta cú : S1 = V1 t S = V2 t (1 ) (2) Do chuyn ng ngc chiu, gp thỡ : S = S1 + S2 = 240 (3 ) Thay (1), (2) vo (3) ta c : v1t + v2t = 240 10.15 + v2.15 = 240 v2 = 6m/s b/- Quóng ng vt t A i c l : S1 = v1.t = 10.15 = 150m Quóng ng vt t B i c l : S2 = v2.t = 6.15 = 90m Vy v trớ gp ti G cỏch A : 150m hoc cỏch B : 90m Vớ d : Hai vt xut phỏt t A v B cỏch 400m chuyn ng cựng chiu theo hng t A n B Vt th nht chuyn ng u t A vi tc 36km/h Vt th hai chuyn ng u t B vi tc 18km/h Sau bao lõu hai vt gp ? Gp ch no ? Gii Gi S1, v1, t1 l quóng ng, tc , thi gian vt i t A Gi S2, v2, t2 l quóng ng, tc , thi gian vt i t B Gi G l im gp Gi S l khong cỏch ban u ca hai vt Do xut phỏt cựng lỳc nờn gp thi gian chuyn ng l : t1 = t2 = t S1 S2 A B G V1 > V2 S = S S2 Bi lm S = 400m t1 = t2 = t v1 = 36km/h = 10m/s v2 = 18km/h = 5m/s a/- t = ?s b/- S1 hoc S2 = ? a/-Ta cú : S1 = V1 t S1 = 10.t (1) S2 = V2 t S2 = 5.t (2) Do chuyn ng cựng chiu nờn gp : S = S1 S2 = 400 (3) Thay (1), (2) vo (3) ta c : t = 80s Vy sau 80s hai vt gp b/- Quóng ng vt t A i c l : S1 = v1.t = 10.80 = 800m Quóng ng vt t B i c l : S2 = v2.t = 5.80 = 400m Vy v trớ gp ti G cỏch A : 800m hoc cỏch B : 400m S = 100km Vớ d : Hai xe cựng hnh lỳc 8h t hai a im A v B cỏch t100km Xe th = t2 = t nht i t A v phớa B vi tc 60km/h Xe th hai i t B vi tc theo v1 =40km/h 60km/h v = 40km/h hng ngc vi xe th nht Xỏc nh thi im v v trớ hai xe gp ? Gii a/- t = ?h Gi S1, v1, t1 l quóng ng, tc , thi gian xe i t A b/- S1 hoc S2 = ? Gi S2, v2, t2 l quóng ng, tc , thi gian xe i t B Gi G l im gp Gi S l khong cỏch ban u ca hai xe Do xut phỏt cựng lỳc nờn gp thi gian chuyn ng l : t1 = t2 = t S = S + S2 S2 Xe A G Xe B S1 Bi lm a/-Ta cú : S1 = V1 t S1 = 60.t (1 ) S2 = V2 t S2 = 40.t ( ) Do chuyn ng ngc chiu gp thỡ : S = S1 + S2 = 100 (3 ) Thay (1), (2) vo (3) ta c : Thi gian chuyn ng l : t = 1h Vỡ lỳc hnh l 8h v chuyn ng 1h nờn gp lỳc 8h + 1h = 9h b/- Quóng ng vt t A i c l : S1 = v1.t = 60.1 = 60km Quóng ng vt t B i c l : S2 = v2.t = 40.1 = 40km Vy v trớ gp ti G cỏch A : 60m hoc cỏch B : 40m Vớ d 10 : Cựng mt lỳc hai xe xut phỏt t hai a im A v B cỏch 60km Chỳng chuyn ng thng u v cựng chiu t A n B Xe th nht hnh t a vi tc 30km/h Xe th hai i t B vi tc 40km/h ? a/- Tỡm khong cỏch gia hai xe sau 30 phỳt k t lỳc xut phỏt ? b/- Hai xe cú gp khụng ? Ti ? c/- Sau xut phỏt c 1h, xe th nht tng tc v t ti tc 50km/h Hóy xỏc nh thi im hai xe gp V trớ chỳng gp ? Gii A Xe I B Xe II S=60km S2 S1 S/ = S + S S1 Bi lm Gi S l khong cỏch ban u : 60km Túm tt cõu a Gi S/ l khong cỏch sau 30 phỳt S = 60km v1 l tc ca xe t A t1 = t2 = t = 30 phỳt = v2 l tc ca xe t B 0,5h v1 = 30km/h Ta cú : Quóng ng xe i t A 30 phỳt l v2 = 40km/h S1 = v1.t = 30.0,5 = 15km S/ = ? km Quóng ng xe i t B 30 phỳt l S2 = v2.t = 40.0,5 = 20km Vy khong cỏch ca hai xe sau 30 phỳt l S/ = S + S S1 = 60 + 20 15 = 65 km b/- Hai xe khụng gp Vỡ xe I ui xe II nhng cú tc nh hn c/- Hỡnh v cho cõu c : A Xe I B Xe II G S = 60km S/ S/ S// = S + S/2 - S/1 Bi lm Gi S l khong cỏch sau 1h Gi S/1, S/2 l quóng ng hai xe i 1h Gi S//1, S//2 l quóng ng hai xe i c k t lỳc xe I tng tc lờn 50km/h cho n gp Ta cú : Quóng ng xe i t A 1h l S/ = v1.t/ = 30.1 = 30km Quóng ng xe i t B 1h l S/2 = v2.t/ = 40.1 = 40km Vy khong cỏch ca hai xe sau 1h l S// = S + S/2 S/1 = 60 + 40 30 = 70 km Quóng ng xe I t A i c k t lỳc tng tc S// = v/1.t// = 50.t// (1) Quóng ng xe II t B i c k t lỳc xe I tng tc S//2 = v2.t// = 40.t// (2) // Sau tng tc khong thi gian t xe I ui kp xe II ( v/1 > v2 ) nờn gp thỡ : S/ = S//1 S//2 = 70 (3) // Thay (1), (2) vo (3) ta c : t = 7h Vy sau 7h thỡ hai xe gp k t lỳc xe I tng tc Xe I i c : S// = v/1.t// = 50.t// = 50.7 = 350km Xe II i c : S//2 = v2.t// = 40.t// = 40.7 = 280km Vy ch gp cỏch A mt khong : S/1 + S//1 = 30 + 350 = 380km Cỏch B mt khong : S/2 + S//2 = 40 + 280 = 320km Vớ d 11 : Mt ngi ng cỏch bn xe buýt trờn ng khong h = 75m trờn ng cú mt ụtụ ang tin li vi tc v1 = 15m/s ngi y thy ụtụ cũn cỏch bn150m thỡ bt u chy bn ún ụtụ Hi ngi y phi chy vi tc bao nhiờu cú th gp c ụtụ ? Gii Gi S1 l khong cỏch t bn n v trớ cỏch bn 150m Gi S2 = h = 75m l khong cỏch ca ngi v bn xe buýt Gi t l thi gian xe i cũn cỏch bn 150m cho n gp ngi Túm bn.tt S1 = 150m S1 = 150m v1 = 15m/s S2 = h =75m Bn xe bỳyt -Xe ụtụ -Tớnh v2 = ? m/s Ngi // S2 =h =75m Túm tt cõu c S = 60km t/1 = t/2 = t/ = 1h v1 = 30km/h v/1 = 50km/h v2 = 40km/h Tớnh S/1, S/2 , S/ , S// t//, S//1, S//2? Bi lm Thi gian ụtụ n bn : t1 = S1 / V1 = 150 / 15 = 10s Do chy cựng lỳc vi xe cũn cỏch bn 150m thỡ thi gian chuyn ng ca ngi v xe l bng nờn : t1 = t2 = t = 10s Vy chy n bn cựng lỳc vi xe thỡ ngi phi chy vi tc l : V2 = S2 / t2 = 75 / 10 = 7,5m/s Vớ d 12 : Hai xe chuyn ng thng u trờn cựng mt ng thng Nu i ngc chiu thỡ sau 15 phỳt khong cỏch gia hai xe gim 25km Nu i cung chiu thỡ sau 15 phỳt khong cỏch gia hai xe ch gim 5km Hóy tỡm tc ca mi xe ? Gii Khong cỏch ban u AB A B S1 Khi i ngc chiu S2 AB (S1+ S2 ) Khong cỏch sau 15 phỳt Sau 15 phỳt ta cú : AB-25 = (AB S1 + S2) Khong cỏch ban u AB S2 A B Khi i cựng chiu S1 AB +S2 S1 Khong cỏch sau 15 phỳt Sau 15 phỳt ta cú : (lỳc u lỳc sau = 5) ngha l : AB-(AB-S1 +S2 ) = T cỏc d kin trờn ta cú : Khi i ngc chiu thỡ : S1 + S2 = 25 (1) Khi i cựng chiu thỡ : S1 S2 = (2 ) Mt khỏc ta cú : S1 = V1t (3) v S2 = V2t (4) Thay (3) v (4) vo (1) v (2) ta c V1 = 60km/h v V2 = 40km/h Vớ d 13 :: Hai xe chuyn ng thng u t a n B cỏch 120km Xe th nht i liờn tc khụng ngh vi tc V = 15km/h Xe th hai hnh sm hn xe th nht 1h nhng dc ng phi ngh 1,5h Hi xe th hai phi i vi tc bao nhiờu ti B cựng lỳc vi xe th nht Gii Do i liờn tc t A n B nờn , thi gian xe I i l : Túm tt : t1 = S / V1 = 120/15 = 8h AB = S = 120km V1 = 15km/h Mun ộn B cựng lỳc vi xe I thỡ thi gian chuyn t1 = t ng ca xe II phi l : V2 = ?km/h t2 = t1 + 1,5 = +1 1,5 = 7,5h Vy tc xe II l : V2 = S/t2 = 120/7,5 = 16km/h Vớ d 14 : Mt canụ chy xuụi dũng sụng di 150km Vn tc ca canụ nc yờn lng l 25km/h Vn tc ca dũng nc chy l 5km/h Tớnh thi gian canụ i ht on sụng ú Gii Vn tc thc ca canụ nc chy l : V = Vn + Vcanụ = + 25 = 30km/h Thi gian canụ i ht on sụng ú l : t = S / V = 150/30 = 5h Vớ d 15 ::Lỳc 7h mt ngi i b t A n B tc km/h lỳc gi mt ngi i xe p t A ui theo tc 12 km/h a) Tớnh thi im v v trớ h gp nhau? b) Lỳc my gi h cỏch km? Li gii: a) Gi thi gian gp l t (h) (t > 0) ta cú MB = 4t M A B AB = 12t Phng trỡnh: 12t = 4t + t = (h) - V trớ gp cỏch A l 12 (km) b) * Khi cha gp ngi i b Gi thi gian lỳc ú l t1 (h) ta cú : (v1t1 + 8) - v2t1 = t1 = v v = 45 ph * Sau gp Gi thi gian gp l t2 (h) Ta cú : v2t2 - ( v1t2 + 8) = 10 t2 = v v = 1h 15ph Vớ d 16 : Mt xung mỏy xuụi dũng t A - B ri ngc dũng t B - A ht 2h 30ph a) Tớnh khong cỏch AB bit tc xuụi dũng l 18 km/h tc ngc dũng l 12 km/h b) Trc thuyn hnh 30ph cú mt chic bố trụi t A Tỡm thi im v v trớ nhng ln thuyn gp bố? Gi ý : a) gi thi gian xuụi dũng l t1 ngc dũng l t2 ta cú: ( t1 ; t2 > 0) 1 AB AB + = 2,5 AB + = 2,5 AB = 18km v1 v2 v1 v b) Ta cú v1 = v + v2 = v - ( xuụi dũng ) ( ngc dũng ) = km * Gp chuyn ng cựng chiu ( Cỏch gii ging bi 1.1) S : Thuyn gp bố sau 0,1 (h) ti im cỏch A l 1,8 (km) * Gp chuyn ng ngc chiu: (HS t lm) - Nhit lng nc bc hi ht : Q1 = L.m - Nhit lng cn thit : Q = Q1 + Q2 Bi 8.8: Ngi ta dựng bp du un sụi lớt nc t 20 0C ng mt m nhụm cú lng 0,5 kg Tớnh lng du cn thit, bit ch cú 30% nhit lng du ta lm núng nc v m (Ly nhit dung riờng ca nc l 4200J/kg.K ; Ca nhụm l 880J/kg.K ; nng sut ta nhit ca du l 46.106J/kg) * Gi ý : Q1 = m1c1(t2 - t1) Q2 = m2c2(t2 - t1) Q = Q + Q2 Q.100% H Qtp = m= Qtp S : 0,051 kg q Bi 8.9: Cú hai bỡnh cỏch nhit, bỡnh mt cha kg nc nhit 20 0c Bỡnh hai cha kg nc 400c Ngi ta trỳt mt lng nc (m) t bỡnh sang bỡnh Sau nhit bỡnh ó n nh, ngi ta li trỳt lng nc (m) t bỡnh vo bỡnh Nhit bỡnh sau n nh l 380C hóy tớnh lng nc (m) ó trỳt mi ln v nhit bỡnh sau ln th nht ? Li gii: Khi trỳt mt lng nc m (kg) t bỡnh sang bỡnh nc bỡnh cú nhit cõn bng l t1 ta cú: m.c.(t2 - t1) = m1c.(t1- t1) hay: m.(t2 - t1) = m1.(t1- t1) (1) sau trỳt tr m (kg) t bỡnh sang bỡnh ta li cú: (m2 - m).c.(t2 - t2) = m.c(t2 - t1) hay: m2t2 - m2t2 - mt2 + mt2 = mt2- mt1 m(t2 - t1) = m2( t2 - t2) (2) t (1) v (2) ta cú: m1.(t1- t1) = m2( t2 - t2) hay : 4.(t1 - 20) = 8.( 40 - 38) t1 = 24 thay t1 = 240c vo (1) ta cú m = m1 (t 1' - t ) 4.( 24 20) = = (kg) ' t t1 40 24 S: m = (kg) t1 = 240 c CH : NG C NHIT BI TP I - Mt s kin thc cn nh - ng c nhit l ng c ú mt phn nng lng ca nhiờn liu b t chỏy c chuyn húa thnh c nng (ng c n k l loi thng gp nht hin nay) A - Hiu sut : H = Q 100% II - Bi dng Bi 9.1: u thộp ca mt bỳa mỏy cú lng 12 kg núng lờn thờm 20 0C sau 1,5 phỳt hot ng Bit rng ch cú 40% c nng ca bỳa chuyn húa thnh nhit nng ca u bỳa Tớnh cụng v cụng sut ca bỳa, ly nhit dung riờng ca thộp l 460J/kg.K * Gi ý: Nhit lng bỳa thộp thu vo: Q = mc(t2 - t1) T cụng thc: H = Q Q.100% 100% A = A H Cụng sut ca bỳa: P = A t S: kW Bi 9.2: Vi lớt xng mt xe mỏy cú cụng sut 1,6 kW chuyn ng vi tc 36 km/h s i c bao nhiờu km? Bit hiu sut ca ng c l 25%; Nng sut ta nhit ca xng l 4,6.107J/kg, Khi lng riờng ca xng l 700 kg/m3 * Gi ý: Nhit lng xng ta ra: Q = q.m ( m = D.V) Cụng ca ng c : A = Q.H A Thi gian xe i l: t = p Quóng ng xe i l : s = v.t S: 101 km Bi 9.3: ng c mt mỏy bay cú cụng sut 2.10 W v hiu sut 30% Hi vi tn xng mỏy bay cú th bay c bao nhiờu lõu? Nng sut ta nhit ca xng l 4,6.107J/kg * Gi ý: Q = q.m A = Q.H A t= p S: 1h55p Bi 9.4: Tớnh hiu xut ca mt ng c ụ tụ bit rng ụ tụ chuyn ng vi tc 72 km/h thỡ ng c cú cụng sut 20 kW v tiờu th 20 lớt xng chy 200km Gi ý: v = 72km/h = 20m/s; s = 200km = 200000 m p = 20kW = 20000 W ; V = 20 l = 0,02 m3 Q = m.q = D.V.q = 0,7.103.0,02.46.106 = 644.106 J A = P.t = P s 2.10 = 2.10 = 2.108 J v 20 A 2.10 = H= = 31% Q 644.10 Tuyển chọn số tập, dạng tập kì thi học sinh Giỏi PHN I: C HC Bi 1: a Mt vt na quóng ng u chuyn ng vi tc V1, na quóng ng sau chuyn ng vi tc V2 Tớnh tc trung bỡnh cu vt ú trờn c quóng ng? b Thay cỏc t quóng ng cõu a) bng cỏc t khong th gian c bi toỏn khỏc ri gii? c So sỏnh tc trung bỡnh tớnh oc hai cõu a v b Bi 2: Mt ngi i xe p trờn quóng ng AB quóng ng u i vi tc 15km/h, quóng ng tip theo i vi tc 12 km/h v on ng cũn li i vi tc 8km/h Tớnh tc trung bỡnh ca ngi ú trờn c quóng ng AB Bi 3: Mt ụ tụ chuyn ng trờn na on ng u vi tc 15m/s Phn ng cũn li, xe chuyn ng vi tc 45 km/h na thi gian u v 15 km/h na thi gian sau Tớnh tc trung bỡnh ca ụ tụ trờn c quóng ng ó i Bi 4: Mt ngi i xe p ó i km vi tc 12km/h, sau ú ngi y dng li cha xe 40 phỳt ri i tip km vi tc km/h a Tớnh tc trung bỡnh cu ngi y trờn tt c quóng ng ó i b V th tc ca chuyn ng theo thi gian c V th biu din chuyn ng ca ngi y theo thi gian Bi 5: Mt ca nụ chy t bn A n bn B ri tr v A trờn mt dũng sụng Hi nc chy nhanh hay chy chm thỡ tc trung bỡnh cu ca nụ sut thi gian i v s ln hn? (Vn tc riờng ca ụ tụ khụng i) Bi 6: Mt hnh khỏch i xung ht cu thang mỏy ang chuyn ng cựng chiu mt phỳt Nu ngi ú i vi tc gp ụi tc ban u thỡ ch mt 45 giõy Hi nu hnh khỏch ú ng yờn trờn thang mỏy thỡ phi mt bao lõu xung ht thang ? Bi 7: Hai ngi A v B ng cỏch 600m v cựng cỏch bc tng 400m Ngi B bn mt phỏt sỳng hiu Vn tc õm khụng khớ l 340m/s Hi sau bao lõu ngi quan sỏt A nghe : a Ting n ? b Ting vang ? Bi 8: Trờn on ng AB = 100km cú hai chic xe cựng hnh mt lỳc v chy ngc chiu Xe I i t A n B vi tc 20km/h v mi ln i c 30km thỡ xe li tng tc thờm 5km/h Xe II i t B n A vi tc 20km/h nhng mi ln i c 30km thỡ tc ca xe li gim i mt na so vi trc b Vn tc trung bỡnh cu mi xe trờn on ng AB ? b Sau bao lõu thỡ hai xe gp v ch gp cỏch A bao nhiờu km? Bi 9: Mt vt cú lng m=2kg, th tớch V=10-3m3 nm h nc sõu h0 = 5m Phi thc hin mt cụng bng bao nhiờu nõng nú lờn cao H=5m trờn mt nc? Cho bit Dn = 103 kg/m3, b qua s thay i mc nc (B qua s thay i ca FA vt bt u nhụ lờn mt nc) Bi 10: Xỏc nh tc cu dũng nc chy vũi nc? Cho cỏc dng c: cc ong (hỡnh tr), thc o, ng h bỏm giõy Bi 11: Mt ụ tụ leo dc vi tc trung bỡnh 1,5m/s mt khong thi gian 80 giõy Dc cao 12m, cụng thng ma sỏt bng 10% cụng ng c sinh Trng lng ca ụ tụ l 300 000N a Tớnh cụng sut ca ng c ụ tụ b Tớnh lc kộo ng c tỏc dng vo ụ tụ Bi 12: Mt viờn bi thộp lng m=10g c nõng lờn cao h=1m so vi b mt tm thộp ri th cho nú ri xung Sau va chm khụng n hivo tm thộp viờn bi ny lờn ti cao h = 0,8m a Tớnh cụng nõng viờn bi ti c cao h v th nng cu viờn bi ti ú b Vỡ viờn bi khụng ny lờn ti cao h? Tớnh gim c nng v t s gia gim c nng v c nng lỳc u ca viờn bi c Sau lờn ti cao h viờn bi li ri xung va chm vo tm thộp ri ny lờn ti cao h (cho rng t s gim c nng khụng i) Bi 13: Mt inh ngp vo mt tm vỏn dy 5cm v mt phn inh di 5cm xuyờn phớa sau vỏn Mun rỳt inh phi dựng lc 800N Tớnh cụng rỳt inh vỏn Bi 14: Mt ca nụ i ngang sụng, xut phỏt t A hng thng ti B theo phng vuụng gúc vi b sụng Do dũng nc chy sau mt thi gian t = 100 giõy, ca nụ n v trớ C b bờn v cỏch b mt on BC = 300m a Tớnh tc cu dũng nc so vi b sụng b Bit AB = 400m Tớnh tc ca ca nụ so vi b sụng Bi 15: Cú nhụm hỡnh lp phng cnh 6cm ú cú mt bi rng bờn a Vi cõn a khụng cú qu cõn no, phi thc hin ớt nht bao nhiờu ln cõn tỡm rng? b Mt ú cú lng l 540g Hi ny c hay rng? Nu rng, tỡm th tớch phn rng? Cho bit DAl=2,7g/cm3 Bi 16: Mt lũ xo cú chiu di t 20cm c treo thng ng Khi t mt vt cú lng 100g vo a cõn treo u di ca lũ xo thỡ chiu di ca lũ xo l 25cm, cũn nu t vt cú lng 250g vo ói cacn thỡ chiu di ca lũ xo l 30cm Tớnh lng ca a Bi 17: Mt chn giy bng thy tinh cú mt l hng bờn Lm th no xỏc nh c th tớch phn rng m khụng p v? Cho bit lng riờng ca thy tinh l D Bi 18: Mt ngi th kim hon lm mt vt trang sc quý Khi em cõn thy vt cú lng m=420g, th chỡm vt vo mt bỡnh ng y nc v ly lng nc trn em cõn c m0 = 30g a Tớnh lng riờng ca hp kim dựng lm vt? b Nu hp kim gm vng-bc thỡ lng vng ó dựng l bao nhiờu? Coi th tớch ca vt bng tng th tớch cu vng-bc em dựng v lng riờng ca nc, vng, bc ln lt l 1g/cm3; 19,3g/cm3; 10,5g/cm3 Bi 19: Mt ngi bi xung ngc dũng sụng Khi ti cu, ngi ú ri mt cỏi can nha rng Sau 30 phỳt ngi ú mi phỏt hin v cho xung quay tri li v gp can nha cỏch cu 3km tỡm t xa dũng n chy bit rng tc ca xung i vi nc luụn khụng i Bi 20: Trong bn ng tin ging cú ng tht cú lng nh v mt ng gi cú lng khỏc Hóy ch cỏch tỡm ng tin gi vi ln cõn bng cõn Robec-van m khụng cú qu cõn no Bi 21: Hai bỡnh hỡnh tr A v B cú trc thng ng thụng ỏy vi bng mt ng nh cú dung tớch khụng ỏng k mt ỏy ca bỡnh A cao hn mt ỏy ca bỡnh B 20cm Ngi ta vo bỡnh 5,5 lớt nc Tớnh ỏp sut ca nc tỏc dng lờn ỏy mi bỡnh? Bit tit din ca mi bỡnh l 1dm2 v 50cm2 Bit dnc=104N/m3 Bi 22: Mt bỡnh hỡnh tr cú tit din 10cm2 cha nc ti cao 20cm v mt bỡnh hỡnh tr khỏc cú tit din 15cm2 cha nc ti cao 40cm a Tớnh ỏp sut v ỏp lc ca nc tỏc dng lờn ỏy mi bỡnh sau ni thụng ỏy vi bng mt ng nh cú dung tớch khụng ỏng k v ỏy ca hai bỡnh nm trờn cựng mt mt phng nm ngang Cho dnc=10 000N/m3 b thờm du vo bỡnh I ct du cao 12cm Tớnh chờnh lch mc nc hai bỡnh sau cht lng ng yờn Cho ddu=8000N/m3 Bi 23: Hai xe mỏy ng thi xut phỏt chuyn ng u i li gp nhau,mt i t thnh ph A n B v mt i t thnh ph B n A Sau gp ti ni cỏch B 20km, h tip tc cuc hnh trỡnh ca mỡnh vi tc nh c Khi ó ti ni quy nh, c 2xe u quay tr v v gp ni cỏch A 12km.Tớnh khong cỏch AB v t s tc ca hai xe ? Bi 24: Hai vt chuyn ng thng u t hai u trờn cng mt ng thng Nu chỳng i ngc chiu thỡ c sau 10 giõy khong cỏch gia chỳng gim i 16 m Nu chỳng i cựng chiu nhau( cựng xut phỏt v i vi tc c) thỡ c sau giõy khong cỏch gia chỳng li tng thờm m Tỡm tc ca mi vt ? Bi 25: Cú thit b nh hỡnh v bờn Vt A cú trng lng 400 N, mi rũng rc cú trng lng 12 N a Cn phi kộo u dõy t mt lc F bng bao nhiờu vt A chuyn ng u lờn cao? B qua ma sỏt b Khi vt A lờn cao c 0,8 m thỡ rũng rc lờn cao bao nhiờu ? Tớnh t cõn bng ? Tớnh hiu sut ca thit b b qua ma sỏt ? Bi 26: Trong mt bỡnh nc hỡnh tr cú mt nc ỏ ni c gi bng mt si dõy nh, khụng gión (xem hỡnh v bờn) Bit lỳc u sc cng ca si dõy l 10N Hi mc nc bỡnh s thay i nh th no, nu nc ỏ tan ht? Cho din tớch mt thoỏng ca nc bỡnh l 100cm2 v lng riờng ca nc l 1000kg/m3 Bi 27: Mt lp phng c cú cnh l a lm bng cht cú trng lng riờng d1 Nhỳng vt ny vo cht lng cú trng lng riờng d thỡ mt phn cu vt chỡm cht lng a Tớnh chiu cao phn chỡm chy lng b Tớnh cụng nhn vt cho n vt chỡm ht cht lng Coi mt thoỏng rt rng v khụng cú ma sỏt gia cht lng v vt c p dng : Tớnh kt qu cõu b bng s a = cm, d = 9000 N/ m3, d2 = 10000 N/ m3 Bi 28: Mt cu thang cun a hnh khỏch t tng trt lờn tng lu siờu th Cu thang trờn a mt ngi hnh khỏch ng yờn lờn lu thi gian t1 = phỳt Nu cu thang khụng chuyn ng thỡ ngi hnh khỏch ú phi i mt thi gian t2 = phỳt Hi nu cu thang chuyn ng, ng thi ngi khỏch i trờn nú thỡ phi mt bao lõu a ngi ú lờn lu Bi 29: Mt vt cú lng m = 1kg trt trờn ng gm cú hai mt phng nghiờng, cỏc gúc nghiờng ln lt l 60 v 45 so vi mt phng ngang Bit mi mt phng di 1m (H.1) Tớnh cụng ca trng lc Bi 30: Ti ỏy ca mt cỏi ni hỡnh tr tit din S1 = 10dm2, ngi ta khoột mt l trũn v cm vo ú mt ng kim loi tit din S2 = dm2 Ni c t trờn mt tm cao su nhn, ỏy ln ngc lờn trờn, rút nc t t vo ng phớa trờn Hi cú th rút nc ti cao H l bao nhiờu nc khụng thoỏt t phớa di (Bit lng ca ni v ng kim loi l m = 3,6 kg Chiu cao ca ni l h = 20cm Trng lng riờng ca nc dn = 10.000N/m3) Bi 31: Một động tử X có vận tốc di chuyển 4m/s Trên đ ờng di chuyển từ A đến C, động tử có dừng lại điểm E thời gian 3s (E cách A đoạn 20 m) Thời gian để X di chuyển từ E đến C s Khi X bắt đầu di chuyển khỏi E gặp động tử Y ngợc chiều Động tử Y di chuyển tới A quay lại C gặp động tử X C (Y di chuyển không thay đổi vận tốc) a Tính vận tốc động tử Y b Vẽ đồ thị thể chuyển động (trục hoành thời gian; trục tung quãng đờng) Bi 32: Mt ngi ỏnh cỏ bi thuyn ngc dũng sụng Khi ti chic cu bc ngang sụng, ngi ú ỏnh ri mt cỏi can nha rng Sau gi, ngi ú mi phỏt hin ra, cho thuyn quay li v gp can nha cỏch cu km Tỡm tc ca nc chy, bit rng tc ca thuyn i vi nc ngc dũng v xuụi dũng l nh Bi 33: Mt hnh khỏch i dc theo sõn ga vi tc khụng i v = 4km/h ễng ta cht thy cú hai on tu ho i li gp trờn hai ng song vi nhau, mt on tu cú n = toa cũn on tu cú n = 10 toa ễng ta ngc nhiờn rng hai toa u ca hai on ngang hng vi ỳng lỳc i din vi ụng ễng ta cũn ngc nhiờn hn na thy rng hai toa cui cựng cng ngang hng vi ỳng lỳc i din vi ụng Coi tc hai on tu l nh nhau, cỏc toa tu di bng Tỡm tc ca tu ho Bi 34: Hóy xỏc nh th tớch V, lng m, lng riờng D ca mt cht rn khụng thm nc, bit rng: Khi th chỡm vt vo mt bỡnh ng y nc thỡ lng ca c bỡnh tng lờn thờm m1=21,75g; cũn th chỡm mt vt vo mt bỡnh ng du thỡ lng cu c bỡnh tng thờm m2=51,75g Cho bit lng riờng ca nc v du ln lt l D1=1g/cm3, D2=0,9g/cm3 Bi 35: Mt g nu th nc thỡ ni th tớch, nu th du thỡ ni th tớch Hóy xỏc nh lng riờng ca du, bit lng riờng ca nc l 1g/cm3 Bi 36: Treo vật A vào lực kế thấy lực kế 7N Nhúng ngập vật nớc thấy lực kế 4N Khi nhúng vật dầu lực kế ? Biết dnớc = 10000N/m3 ddầu = 9000N/m3 Bi 37: Mt cu i lờn nỳi vi tc 1m/s Khi cũn cỏch nh nỳi 100m, cu th mt v nú bt u chy i chy li gia cu v nh nỳi Con chy lờn nh nỳi vi tc 3m/s v chy li phớa cu vi tc 5m/s Tỡm quóng ng m ó chy c t lỳc c th n lỳc cu lờn ti nh nỳi Bi 38: Cho AB đồng chất thiết diện có chiều dài l Ngời ta gập đầu A vàođiểm O Khi treo điểm O cân Tìm độ dài đoạn OB theo l Bi 39: Mt tu in i qua mt sõn ga vi tc khụng i v khong thi gian i qua ht sõn ga (tc l khong thi gian tớnh t u tu in ngang vi u sõn ga n uụi ca nú ngang vi u ca sõn ga) l 18 giõy Mt tu in khỏc cng chuyn ng u qua sõn ga ú nhng theo chiu ngc li, khong thi gian i qua ht sõn ga l 14 giõy Xỏc nh khong thi gian hai tu in ny i qua (tc l t thi im hai u tu ngang ti hai uụi tu ngang nhau) Bit rng hai tu cú chiu di bng v u bng mt na chiu di sõn ga Bi 40: Mt vt nng bng g, kớch thc nh, hỡnh tr, hai u hỡnh nún c th khụng cú tc ban u t cao 15 cm xung nc Vt tip tc ri nc, ti sõu 65 cm thỡ dng li, ri t t ni lờn Xỏc nh gn ỳng lng riờng ca vt Coi rng ch cú lc ỏc si l lc cn ỏng k m thụi Bit lng riờng ca nc l 1000 kg/m3 Bi 41: Mt ng t xut phỏt t A trờn ng thng hng v B vi tc ban u V0 = m/s, bit rng c sau giõy chuyn ng, tc li tng gp ln v c chuyn ng c giõy thỡ ng t ngng chuyn ng giõy chuyn ng thỡ ng t ch chuyn ng thng u Sau bao lõu ng t n B bit AB di 6km ? Bi 42: Cho hệ nh hình vẽ H1, : Vật P1 có trọng lợng 75 N; Vật P2 cótrọng lợng 100 N Thanh AC = 1,8 m quay quanh điểm C mặt phẳng đứng Bỏ qua ma sát trọng lợng dây Hệ cân Tính ABtrong trờng hợp sau : a Bỏ qua trọng lợng ròng rọc trọng lợng AC b Mỗi ròng rọc có trọng lợng 10 N, AC đồng thiết diện có trọng lợng 25 N Bi 43: Một thẳng đồng chất thiết diện có chiều dài l Đầu đợc giữ lề có trục quay nằm ngang Đầu dới nhúng xuống nớc a Khi cân mực nớc ngập đến ( hình H1 ) Tìm trọng lợng riêng d biết d nớc = 10000 N/m3 b Nếu nhúng đầu lề xuống nớc ( hình H2 ) Tính chiều dài phần ngập nớc Bi 44: Mt bỡnh thụng cú hai nhỏnh tit din bng nhau, mt nhỏnh cha nc, nhỏnh cũn li cha du cú lng riờng l Dd = 850kg/m3 Hi mt ngn cỏch gia hai cht lng trờn ng nm ngang ni hai nhỏnh s dch chuyn mt on bng bao nhiờu, nu thờm lờn mt nhỏnh cha nc mt lp du cựng loi nh nhỏnh trỏi v cú chiu cao l = 0,5cm? Bit rng din tớch tit din ngang ca mi nhỏnh gp 10 ln din tớch tit din ca ng nm ngang D a u L(m) ng vi Bi 45: Trờn on ng thng di, cỏc ụ tụ u chuyn 400 tc khụng i v1(m/s) trờn cu chỳng phichy vi tc 200 khụng i v2 (m/s) th bờn biu din s ph thuc khong 10 30 60 Cỏch L gia hai ụ tụ chy k tip Thi gian t Tỡm 80 cỏc tc V1; V2 v chiu di ca cu PHN II: NHIT HC l N uoc T(s ) Bi 1: Tớnh nhit cõn bng cu nc pha lớt nc 800C vo lớt nc 200C trng hp: a B qua s hao phớ quỏ trỡnh truyn nhit b Hiu sut trao i nhit l 20% Bit nhit dung riờng ca nc l 4200J/kgK, lng riờng ca nc l 000kg/m Bi 2: x lý thúc ging bng phng phỏp sụi lnh, ngi ta ngõm nú vo vi nc cha phn nc sụi hũa vi phn nc lnh Hóy xỏc nh nhit ca nc sụi lnh nu nhit ca nc lnh nm khong 150C n 200C Bit nhit sụi l 1000C Bi 3: cú 20 lớt nc 360C, ngi ta trn nc 200C vo nc 1000C Tớnh th tớch nc mi loi B qua s mt nhit v Dnc=1g/cm3 Bi 4: Pha nc vo ru ta thu c hn hp cú lng 188g nhit 300C Tớnh lng nc v ru ó pha Bit nhit ban u ca nc v ru l 800C v 200C, nhit dung riờng cua nc v ru tng ng l 500J/kgK v 200J/kgK B qua s bay hi v s mt nhit Bi 5: Cú hai bỡnh cỏch nhit, bỡnh A ng lớt nc 600C, bỡnh B ng lớt nc 200C Rút mt ớt nc t bỡnh A sang bỡnh B, sau bỡnh B cõn bng nhit ta li rút tr li t bỡnh B sang bỡnh cho lng nc mi bỡnh ging nh ba u Lỳc ú nhit cõn bng cu nc i bỡnh A l 500C Hi ó rút bao nhiờu nc t bỡnh n sang bỡnh Bi 6: o nhit cu nc, ngi ta nhỳng vo nc mt nhit k, cõn bng nhit , nhit k ch 36,00C Hi nhit thc ca nc l bao nhiờu? Bit nhit dung ca nhit k l C=1,9J/ v trc nhỳng vo nc nú ch 20,00C Nc cn o cú lng 10 gam Bi 7: mt thỡa nc núng vo nhit lng k, nhit ca nú tng thờm 50C Li thờm mt thỡa nc núng na vo nhit lng k, nhit ca nú tng thờm 30C na Hi nu ta 48 thỡa nc núng vo nhit lng k thỡ nhit ca nú tng lờn c bao nhiờu ? B qua s trao i nhit vi mụi trng bờn ngoi Bi 8: Trn 0,5 lớt nc 200C vi 1,5 lớt nc 400C v lớt nc 1000C Tớnh nhit cõn bng B qua s mt nhit v Dnc=1g/cm3 Bi 9: Trong bình nhiệt lợng kế có chứa nớc đá nhiệt độ t1 = -50C Ngời ta đổ vào bình lợng nớc có khối lợng m = 0.5kg nhiệt độ t2 = 800C Sau cân nhiệt thể tích chất chứa bình V = 1,2 lít Tìm khối lợng chất chứa bình Biết khối lợng riêng nớc nớc đá Dn = 1000kg/m3 Dd = 900kg/m3, nhiệt dung riêng nớc nớc đá 4200J/kgK, 2100J/kgK, nhiệt nóng chảy nớc đá 340000J/kg Bi 10: Trong cục nớc đá lớn 00C có hốc với thể tích V = 160cm3 Ngời ta rốt vào hốc 60g nớc nhiệt độ 750C Hỏi nớc nguội hẳn thể tích hốc rỗng lại bao nhiêu? Cho khối lợng riêng nớc nớc đá lần lợt Dn = 1g/cm3, Dd = 0,9g/cm3 Nhiệt nóng chảy nớc đá là: = 3,36.105 J/kg Bi 11: Hai bình thông chứa chất lỏng tới độ cao h Bình bên phải có tiết diện không đổi S Bình bên trái có tiết diện 2S tính tới độ cao h độ cao có tiết diện S Nhiệt độ chất lỏng bình bên phải đợc giữ không đổi nhiệt độ chất lỏng bình bên trái tăng thêm t 0C Xác định mức chất lỏng bình bên phải Biết nhiệt độ tăng thêm 10C thể tích chất lỏng tăng thên lần thể tích ban đầu Bỏ qua nở bình ống nối Bi 12: Trong bình nhiệt lợng kế có chứa 200ml nớc nhiệt độ ban đầu t0=100C Để có 200ml nớc nhiệt độ cao 400C, ngời ta dùng cốc đổ 50ml nớc nhiệt độ 600C vào bình sau cân nhiệt lại múc từ bình 50ml nớc Bỏ qua trao đổi nhiệt với cốc bình môi trờng Hỏi sau tối thiểu lợt đổ nhiệt độ nớc bình cao 400C ( Một lợt đổ gồm lần múc nớc vào lần múc nớc ra) Bi 13: Trong xi lanh thẳng đứng dới pít tông nhẹ tiết diện S = 100cm2có chứa M = 1kg nớc 00C Dới xi lanh có thiết bị đun công suất P = 500W Sau kể từ lúc bật thiết bị đun pít tông đợc nâng lên thêm h = 1m so với độ cao ban đầu? Coi chuyển động pít tông lên cao , ớc lợng vận tốc pít tông Cho biết nhiệt dung riêng nớc 4200J/ kg K,nhiệt hoá nớc 2,25.106J/kg, khối lợng riieng nớc nhiệt độ 1000C áp suất khí 0,6kg/m3 Bỏ qua mát nhiệt xi lanh môi trờng Bi 14: Trong bình thành mỏng thẳng đứng diện tích đáy S = 100cm3 chứa nớc nớc đá nhiệt độ t1= 00C, khối lợng nớc gấp 10 lần khối lợng nớc đá Một thiết bị thép đợc đốt nóng tới t2 = 800C nhúng ngập nớc, sau mức nớc bình dâng lên cao thêm h = 3cm Tìm khối lợng nớc lúc đầu bình biết trạng thái cân nhiệt đợc thiết lập bình nhiệt độ t = 50C Bỏ qua trao đổi nhiệt với bình môi trờng Cho biết nhiệt dung riêng nớc 4200J/kgK, nớc đá 2100J/kgK, thép 500J/kgK Nhiệt nóng chảy nớc đá 330KJ/Kg , khối lợng riêng thép 7700kg/m3 Bi 15:Một bình nhiệt lợng ké có diện tích đáy S = 30cm2 chứa nớc (V= 200cm3) nhiệt độ T1= 300C Ngời ta thả vào bình cục nớc đá có nhiệt độu ban đầu T0 = 00C, có khố lợng m= 10g Sau cvân nhiệt mực nớc bình nhiệt lợng kế thay đổi so với vừa thả cục nớc đá? Biết nhiệt độ tăng 10Cthì thể tích nớc tăng = 2,6.10-3 lần thể tích ban đầu Bỏ qua trao đổi nhiệt với bình môi trờng Nhiệt dung nớc nhiệt nóng chảy nớc đá lần lợt là: C= 4200J/kgK, =330kJ/kg Bi 16:Trong bình thí nghiệm có chứa nớc 00C Rút hết không khí khỏi bình, bay nớc sảy hoá đá toàn nớc bình Khi phần trăm nớc hoá truyền nhiệt từ bên bình Biết 00C 1kg nớc hoá cần nhịêt lợng 2543.103J để 1kg nớc đá nóng chảy hoàn toàn 00C cần phải cung cấp lợng nhiệt 335,2.103J Bi 17: Một lò sởi giữ cho phòng nhiệt độ 200C nhiệt độ trởi 50C Nếu nhiệt độ trời hạ xuống -50C phải dùng thêm lò sởi có công suất 0,8kW trì đợc nhiệt độ phòng nh Tìm công suất lò sởi đặt phòng Bi 18: Trong bình nhiệt lợng kế chứa hai lớp nớc: Lớp nớc lạnh dới, lớp nớc nóng Thể tích hai khối nớc có thay đổi không sảy cân nhiệt? Hãy chứng minh khẳng định Bỏ qua trao đổi nhiệt với thành bình Bi 19: Một bình cách nhiệt chứa đầy nớc nhiệt độ t0 = 200C Ngời ta thả vào bình bi nhôm nhiệt độ t = 1000C, sau cân nhiệt nhiệt độ nớc bình t1= 30,30C Ngời ta lại thả bi thứ hai giống hệt bi nhiệt độ nớc cân nhiệt t2= 42,60C Xác định nhiệt dung riêng nhôm Biết khối lợng riêng nớc nhôm lần lợt 1000kg/m3 2700kg/m3, nhiệt dung riêng nớc 4200J/kgK Bi 20: : Một bình chứa nớc có dạng hình lăng trụ tam giác mà cạnh dới mặt bình đặt nằn ngang Tại thời điểm ban đầu, nhiệt độ nớc bình tỉ lệ bậc với chiều cao lớp nớc; điểm thấp bình nhiệt độ nơc t1= 40C mặt bình nhiệt độ nớc t2= 130C Sau thời gian dài nhiệt độ nớc bình đồng t0 Hãy xác định t0 cho thành nắp bình ( mặt ) không dẫn nhiệt không hấp thụ nhiệt ( hình vẽ ) Bi 21: Ngời ta đặt viên bi đặc sắt bán kính R = 6cm đợc nung nóng tới nhiệt độ t = 3250C lên khối nớc đá lớn 00C Hỏi viên bi chui vào nớc đá đến độ sâu bao nhiêu? Bỏ qua dẫn nhiệt nớc đá nóng lên đá tan Cho khối lợng riêng sắt D = 7800kg/m3, nớc đá D0 = 915kg/m3 Nhiệt dung riêng sắt C = 460J/kgK, nhiệt nóng chảy nớc đá 3,4.105J/kg Thể tích khối cầu đợc tính theo công thức V = R với R bán kính Bi 22: Một bình cách nhiệt hình trụ chứa khối nớc đá cao 25 cm nhiệt độ 200C Ngời ta rót nhanh lợng nớc vào bình tới mặt nớc cách đáy bình 45 cm Khi cân nhiệt mực nớc bình giảm 0,5 cm so với vừa rót nớc Cho biết khối lợng riêng nớc nớc đá lần lợt : Dn = 1000kg/m3, Dd = 900kg/m3, nhiệt dung riêng nớc nhiệt nóng chảy đá tơng ứng là: Cn = 4200J/kgK, = 340000J/kg Xác định nhiệt độ nớc rót vào Bi 23: Ngòi ta đổ lợng nớc sôi vào thùng chứa nớc nhiệt độ phòng (250C) thấy cân nhiệt độ nớc thùng là700C Nừu đổ lợng nớc sôi nói vào thùng nhng ban đầu không chứa gìthì nhiệt độ nớc cân Biết luợng nớc sôi gấp hai lần lợng nớc nguội Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trờng Bi 24: Mt nhit lng k bng nhụm cú lng m (kg) nhit t = 230C, cho vo nhit lng k mt lng m (kg) nc nhit t Sau h cõn bng nhit, nhit ca nc gim i 0C Tip tc thờm vo nhit lng k 2m (kg) mt cht lng khỏc (khụng tỏc dng húa hc vi nc) nhit t = 45 0C, cú cõn bng nhit ln hai, nhit ca h li gim 10 0C so vi nhit cõn bng nhit ln th nht Tỡm nhit dung riờng ca cht lng ó thờm vo nhit lng k, bit nhit dung riờng ca nhụm v ca nc ln lt l c1 = 900 J/kg.K v c2 = 4200 J/kg.K B qua mi mt mỏt nhit khỏc Bi 25: Ngời ta đổ vào hình trụ thẳng đứng có diện tích đáy S = 100cm2 lít nớc muối có khối lợng riêng D1 = 1,15g/cm3 cục nớc đá làm từ nớc có khối lợng m = 1kg Hãy xác định thay đổi mức nớc bình cục nớc đá tan nửa Giả thiết tan muối vào nớc không làm thay đôi thể tích chất lỏng Bi 26: Ngi ta b mt ming hp kim chỡ v km cú lng 50g nhit 136oC vo mt nhit lng k cha 50g nc 14oC Hi cú bao nhiờu gam chỡ v bao nhiờu gam km ming hp kim trờn? Bit rng nhit cú cõn bng nhit l 18oC v mun cho riờng nhit lng k núng thờm lờn 1oC thỡ cn 65,1J; nhit dung riờng ca nc, chỡ v km ln lt l 4190J/(kg.K), 130J/(kg.K) v 210J/(kg.K) B qua s trao i nhit vi mụi trng bờn ngoi Bi 27: Có số chai sữa hoàn toàn giống nhau, nhiệt độ t 0x C Ngời ta thả chai lần lợt vào bình cách nhiệt chứa nớc, sau cân nhiệt lấy thả chai khác vào Nhiệt độ nớc ban đầu bình t0 = 360C, chai thứ lấy có nhiệt độ t1 = 330C, chai thứ hai lấy có nhiệt độ t2 = 30,50C Bỏ qua hao phí nhiệt a Tìm nhiệt độ tx b Đến chai thứ lấy nhiệt độ nớc bình bắt đầu nhỏ 260C Bi 28: Mt bỡnh hỡnh tr cú chiu cao h = 20cm, din tớch ỏy l s = 100cm2 t trờn mt bn ngang vo bỡnh lớt nc nhit t 1= 800C Sau ú, th vo bỡnh mt tr ng cht cú din tớch ỏy l s = 60cm2 chiu cao l h2 = 25cm v nhit l t2 Khi cõn bng thỡ ỏy di ca tr song song v cỏch ỏy ca bỡnh l x = 4cm Nhit nc bỡnh cõn bng nhit l t = 65 0C B qua s n vỡ nhit, s trao i nhit vi mụi trng xung quanh v vi bỡnh Bit lng riờng ca nc l D = 1000kg/m3, nhit dung riờng ca nc C = 4200J/kg.K, ca cht lm tr l C 2= 2000J/kg.K a Tỡm lng ca tr v nhit t2 b Phi t thờm lờn tr mt vt cú lng ti thiu l bao nhiờu cõn bng thỡ tr chm ỏy bỡnh? Bi 29: Trn hai cht lng cú nhit dung riờng ln lt c = 6000 J/kg., c2 = 4200 J/kg. v nhit ban u t = 800C, t2 = 400C vi Nhit ca hn hp sau cõn bng nhit bng bao nhiờu? Bit rng cỏc cht lng trờn khụng gõy phn ng húa hc vi v chỳng c trn vi theo t l (v lng) l 3:2 B qua s trao i nhit vi mụi trng Bi 30: Mt h gm 3vt cú lng m1, m2, m3 nhit ban u l t1, t2 , t3 lm bng cỏc cht cú nhit dung riờng ln lt l C1, C2, C3 trao i nhit vi cho n cú cõn bng nhit.Bit t1 > t2 > t3 Vt no ta nhit, vt no thu nhit a b Lp phng trỡnh cõn bng nhit v v th biu din quỏ trỡnh trao i nhit ca h Tớnh t cõn bng c 0 d p dng: Th 300g st nhit 10 C v 400g ng nhit 25 C vo 200g nc nhit 200C Tớnh t0cõn bng Cho CFe = 460 J/kg.K , CCu = 400 J/kg.K , CH20 = 4200 J/kg.K Bi 31: B mt cc nc ỏ ang tan vo mt nhit lng k cha 1,5 kg nc 30 0C Sau cú cõn bng nhit ngi ta mang cõn li, lng ca nú ch cũn li 0,45 kg Xỏc nh lng cc nc ỏ ban u Bit cnc = 4200 J/kg. ; nc ỏ = 3,4.105 J/kg (B qua s mt mỏt nhit) Bi 32: Cho hai bỡnh cỏch nhit Bỡnh I cha m1 = 2kg nc nhit t1 = 400C Bỡnh II cha m2 = 1kg nc nhit t2 = 20 0C Ngi ta trỳt mt lng nc m' t bỡnh I sang bỡnh II Sau bỡnh II nhit ó n nh, li trỳt lng nc m' t bỡnh II sang bỡnh I tcõn bng bỡnh I lỳc ny l t1 = 380C Tớnh lng m' trỳt mi ln v nhit cõn bng t3 bỡnh II Bi 33: Hai nồi có khối lợng nhau, làm nhôm làm đồng Ngời ta dùng hai nồi để nấu lợng nớc 100C sôi Chiếc nồi nhôm cần nhiệt lợng 228600J nồi đồng cần nhiệt lợng 206100 J Tính lợng nớc đem nấu Cho : Cnớc = 4200J/kg độ Cđồng = 380J/Kg.độ Cnhôm = 880J/Kg.độ Bi 34: Có hai bình cách nhiệt Bình chứa m = 4kg nớc nhiệt độ t1 = 20 0C; Bình chứa m2 = 8kg nớc nhiệt độ t2 = 400C Ngời ta trút lợng nớc m từ bình sang bình Sau bình đạt cân nhiệt t ngời ta lại trút lợng nớc m từ bình sang bình Nhiệt độ bình đạt cân nhiệt t = 380C.Tính nhiệt độ t1 bình đạt cân nhiệt lợng nớc m Bi 35: Ngi ta b mt ming hp kim nhụm v st cú lng 900g nhit 2000C vo mt nhit lng k bng ng cú lng 200g ,cha 2kg nc 100C Bit rng nhit cú cõn bng nhit l 200C Tớnh lng ca nhụm v st cú hp kim trờn.Cho nhit dung riờng ca nhụm ,st ng v nc ln lt l 880J/kg.K , 460 J/kg.K, 380 J/kg.K, 4200J/kg.K.B qua s trao i nhit i vi mụi trng bờn ngoi Bi 36: Trong hai bình cách nhiệt có chứa hai chất lỏng khác hai nhiệt độ ban đầu khác Ngời ta dùng nhiệt kế lần lợt nhúng nhúng lại vào bình bình Chỉ số nhiệt kế lần lợt 400C; 80C; 390C; 9,50C a Xét lần nhúng thứ hai vào bình để lập biểu thức liên hệ nhiệt dung q nhiệt kế nhiệt dung q1 bình b Đến lần nhúng ( lần thứ vào bình 1) nhiệt kế ? c Sau số lớn lần nhúng nh vậy, nhiệt kế ? Bi 37: S bin thiên nhit đ ca nớc đá đng ca nhôm theo nhit lung cung cp đc cho đ thị (H 1) Tìm lng nớc đá lng ca nhôm Cho Cnớc = 4200 J/Kg đ; Cnhôm=880J/Kg.đ; nớc đá=3,4.105J/Kg Bi 38: 738g nc nhit 15oC vo mt nhit lng k bng ng cú lng 100g, ri th vo ú mt ming ng cú lng 200g nhit 100 oC Nhit bt u cú cõn bng nhit l 17 oC Bit nhit dung riờng ca nc l 4186J/kg.K Hóy tớnh nhit dung riờng ca ng Bi 39: Mt nhit lng k bng nhụm cú lng m (kg) nhit t = 230C, cho vo nhit lng k mt lng m (kg) nc nhit t Sau h cõn bng nhit, nhit ca nc gim i 0C Tip tc thờm vo nhit lng k 2m (kg) mt cht lng khỏc (khụng tỏc dng húa hc vi nc) nhit t = 45 0C, cú cõn bng nhit ln hai, nhit ca h li gim 10 0C so vi nhit cõn bng nhit ln th nht Tỡm nhit dung riờng ca cht lng ó thờm vo nhit lng k, bit nhit dung riờng ca nhụm v ca nc ln lt l c1 = 900 J/kg.K v c2 = 4200 J/kg.K B qua mi mt mỏt nhit khỏc Bi 40: Mt m in bng nhụm cú lng 0,5kg cha 2kg nc 25oC Mun un sụi lng nc ú 20 phỳt thỡ m phi cú cụng sut l bao nhiờu? Bit rng nhit dung riờng ca nc l C = 4200J/kg.K Nhit dung riờng ca nhụm l C = 880J/kg.K v 30% nhit lng to mụi trng xung quanh Bi 41: Mt cc ỏ lnh cú lng 2kg, ngi ta rút vo ú mt lng nc 1kg ang nhit 100C Khi cõn bng nhit nc ỏ tng thờm 50g Xỏc nh nhiờt ban u ca nc ỏ ? Bit Cỏ =2000 J/kg.k, C n =4200J/kg.k, v =3,4.10 J/k B qua s trao i nhit vúi dựng thớ nghim Bi 42: Dẫn m1 = 0,4 kg nớc nhiệt độ t1= 1000C từ lò vào bình chứa m2= 0,8 kg nớc đá t0 = 00C Hỏi có cân nhiệt, khối lợng nhiệt độ nớc bình bao nhiêu? Cho biết nhiệt dung riêng nớc C = 4200 J/kg.độ; nhiệt hoá nớc L = 2,3.106 J/kg nhiệt nóng chảy nớc đá = 3,4.105 J/kg; (Bỏ qua hấp thụ nhiệt bình chứa) Bi 43: Trong rut ca mt nc ỏ ln 0C cú mt cỏi hc vi th tớch V = 160cm3 Ngi ta rút vo hc ú 60gam nc nhit 75 0C Hi nc ngui hn thỡ th tớch hc rng cũn li bao nhiờu? Cho lng riờng ca nc l Dn = 1g/cm3 v ca nc ỏ l Dd = 0,9g/cm3; nhit dung riờng ca nc l C = 4200J/kg.K v lm núng chy hon ton 1kg nc ỏ nhit núng chy cn cung cp mt nhit lng l 3,36.105J Bi 44: Ngi ta th mt chai sa ca tr em vo mt phớch nc ng nc nhit t = 400C Sau mt thi gian lõu, chai sa núng ti nhit t = 360C, ngi ta ly chai sa ny v tip tc th vo phớch mt chai sa khỏc ging nh chai sa trờn Hi chai sa ny s c lm núng ti nhit no? Bit rng trc th vo phớch, cỏc chai sa u cú nhit t0 = 180C B qua s mt mỏt nhit mụi trng Bi 45: Mt dõy xon cu m in cú tit din 0.20 mm2, chiu di 10 m Tớnh thi gian cn thit un sụi lớt nc t 15 oC nu hiu in th c t vo hai u dõy xon l 220V Bit hiu sut cu m l 80%, in tr sut cu cht lm dõy xon l 5,4 10 -5m, nhit dung riờng cu nc l 4200 J/kg.K Bi 46: Trong mt bỡnh cao cú tit din thng l hỡnh vuụng, c chia lm ba ngn nh hỡnh v Hai ngn nh cú tit din thng (1 ) cng l mt hỡnh vuụng cú cnh bng na cnh ca bỡnh vo cỏc ngn n cựng mt cao cht lng: ngn l nc nhit (2 ) (3 ) t1 = 650C, ngn l c phờ nhit t2 = 350C, ngn l sa nc nhit t3 = 200C Bit rng thnh bỡnh cỏch nhit rt tt, nhng cỏc vỏch ngn cú dn nhit khụng tt lm; nhit lng truyn qua cỏc vỏch ngn mt n v thi gian t l vi din tớch tip xỳc ca cht lng v vi hiu nhit hai bờn vỏch ngn Sau mt thi gian thỡ nhit ngn cha nc gim t1 = 10C Hi hai ngn cũn li, nhit bin i bao nhiờu thi gian trờn? Xem rng v phng din nhit thỡ c ba cht lng núi trờn l ging B qua s trao i nhit vi bỡnh v vi mụi trng Bi 47: Dựng mt ca mỳc nc thựng cha nc A cú nhit t A = 20 0C v thựng cha nc B cú nhit t B = 80 0C ri vo thựng cha nc C Bit rng trc , thựng cha nc C ó cú sn mt lng nc nhit t C = 40 0C v bng tng s ca nc va thờm vo nú Tớnh s ca nc phi mỳc mi thựng A v B cú nhit nc thựng C l 50 0C B qua s trao i nhit vi mụi trng, vi bỡnh cha v ca mỳc nc Bi 48: Mt bỡnh cỏch nhit cú cha 1kg nc ỏ -50C Ngi ta dn vo nhit lng k 0,01kg hi nc 1000C Xỏc nh trng thỏi ca h thng cú cõn bng nhit Bit nhit dung riờng ca nc ỏ v ca nc ln lt l 2100J/kg. v 4200J/kg., nhit hoỏ hi ca nc l 2,3.106 J/kg; nhit núng chy ca nc ỏ l 3,4.105J/kg B qua s hp th nhit ca nhit lng k v s trao i nhit vi mụi trng Bi 49: Ngi ta b mt ming hp kim nhụm v st cú lng 900g nhit 2000C vo mt nhit lng k bng ng cú lng 200g ,cha 2kg nc 100C Bit rng nhit cú cõn bng nhit l 200C Tớnh lng ca nhụm v st cú hp kim trờn.Cho nhit dung riờng ca nhụm ,st ng v nc ln lt l 880J/kg.K , 460 J/kg.K, 380 J/kg.K, 4200J/kg.K.B qua s trao i nhit i vi mụi trng bờn ngoi [...]... một vật có cường độ bằng nhau, có cùng phương nhưng ngược chiều - Lực ma sát xuất hiện tại bề mặt tiếp xúc, ngược chiều với chuyển động của vật (Có ma sát trượt, ma sát lăn, ma sát nghỉ) - Quán tính là tính chất giữ nguyên vận tốc của vật Quán tính của một vật phụ thuộc vào vận tốc và khối lượng của vật II - Bài tập tự luyện Bài 2.1: Học sinh A và học sinh B dùng dây để cùng kéo một vật Để được vật. .. được vật ấy học sinh A kéo một lực F 1 = 40 N, học sinh B kéo A B lực F2 = 30 N (F1 ⊥ F2) Học sinh C muốn một mình kéo vật đó lên thì dùng dây kéo theo hướng nào và có độ lớn là bao nhiêu? (Biểu lực kéo của học sinh C trên cùng hình vẽ) Bài 2.2: nâng phải P diễn Một đầu tàu hỏa kéo đoàn tàu với lực 300 000N Lực cản tác dụng vào đoàn tàu (lực ma sát ở đường ray và sức cản của không khí) là 285 000N Hỏi... thấy rằng 37 = 2 187 ; 38 = 6561, nên ta chọn n = 7 Quãng đường động tử đi được trong 7 nhóm thời gian đầu tiên là: 2.2 186 = 4372 (m) Quãng đường còn lại là: 6000 – 4372 = 16 28 (m) Trong quãng đường còn lại này động tử đi với vận tốc là ( với n = 8) : 37 = 2 187 (m/s) Thời gian đi hết quãng đường còn lại này là: 16 28 = 0,74( s) 2 187 Vậy tổng thời gian chuyển động của động tử là: 7.4 + 0,74 = 28, 74 (s) Ngoài... 30km/h Nữa đoạn đường sau vật chuyển động trong hai giai đoạn : Trong nữa thời gian đầu vật đi với vận tốc V2 = 20km/h, nữa thời gian sau vật đi với vận tốc V3 = 10km/h Tính vận tốc trung bình của vật trên cả đoạn đường MN 3/6- Một vật chuyển động biến đổi, cứ sau mỗi giây, vận tốc của vật tăng thêm 2m/s Ban đầu vận tốc của vật là Vo = 4m/s Sau khi đi được quãng đường S vận tốc của vật đạt được là 12m/s... Thay số tìm được: v3 = 28 km/h 3 X 2/ Hệ vật gồm các vật chuyển động với vận tốc khác phương Phương pháp: Sử dụng công thức cộng vận tốc và tính tương đối của chuyển động: Bài toán: Trong hệ tọa độ xoy ( hình 1), có hai vật nhỏ A và B chuyển động thẳng đều Lúc bắt đầu chuyển động, vật A cách vật B một đoạn l = 100m Biết vận tốc của vật A là vA = 10m/s theo hướng ox, vận tốc của vật B là vB = 15m/s theo... như bài 3 Bài 10 : một vật xuất phát từ A chuyển động đều về B cách A 240m với vận tốc 10m/s cùng lúc đó, một vật khác chuyển động đều từ B về A Sau 15s hai vật gặp nhau Tính vận tốc của vật thức hai và vị trí của hai vật gặp nhau Bài 11 : Hai vật xuất phát từ A và B cách nhau 400m chuyển động cùng chiều theo hướng từ A đến B Vật thứ nhất chuyển động đều từ A với vận tốc 36km/h Vật thứ hai chuyển động... cách từ súng đến xe tăng Cho biết vận tốc của âm là 340m/s b/- Tìm vận tốc của đạn Bài 36 - Một đoàn lính dài 400m đi đều với vận tốc5km/h Một người lính liên lạc đi xe đạp từ cuối đoàn lính lên đầu đoàn lính để truyền lệnh của chỉ huy rồi đạp ngay về cuối đoàn lính Tìm thời gian đi và về của người lính liên lạc Biết vận tốc của xe đạp là 15km/h CHUYỂN ĐỘNG KHÔNG ĐỀU VẬN TỐC TRUNG BÌNH I/- Lý thuyết... trong nữa thời gian sau Cho rằng trong các giai đoạn ôtô chuyển động đều 5 /8- Một vật chuyển động biến đổi có vận tốc giãm dần theo thời gian Cứ mỗi giây vận tốc giãm 3m/s Ban đầu vận tốc của vật là V0 = 24m/s Trong mỗi giây chuyển động của vật là đều a/- Sau 3 giây vận tốc của vật là bao nhiêu ? b/- Tính vận tốc trung bình của vật trong 4 giây đầu tiên Chú ý : Sn = ( V0 - (n-1) ∆ V).tn với n là giây... phần chất lỏng (Chất khí) bị vật chiếm chỗ - Công thức: FA = d.V - Điều kiện nổi của vật + Vật nổi lên khi; P < FA ⇔ dv < dn + Vật chìm xuống khi; P > FA ⇔ dv > dn + Vật lơ lửng khi; P = FA ⇔ dv = dn II Bài tập vận dụng: Bài 4.1: Một quả cầu bằng đồng có khối lượng 100 g thể tích 20 cm 3 Hỏi quả cầu rỗng hay đặc? Thả vào nước nó nổi hay chìm? (Biết khối lượng riêng của đồng là 8 900 kg/m 3 , trọng lượng... v2) t - (v1 - v2).t1 = 5 (2) Từ (1) và (2) ⇒ t1 = t 5 Từ (1) ⇒ v2 = 2t = 5 km/h 1 NÂNG CAO 1/ Hệ vật gồm các vật chuyển động với vận tốc cùng phương: Phương pháp: sử dụng tính tương đối của chuyển động và công thức cộng vận tốc trong trường hợp các vật chuyển động cùng chiều so với vật mốc thì nên chọn vật có vận tốc nhỏ hơn làm mốc mới để xét các chuyển động Bài toán: Trên một đường đua thẳng, hai ... (2) vo (3) ta c : t = 80 s Vy sau 80 s hai vt gp b/- Quóng ng vt t A i c l : S1 = v1.t = 10 .80 = 80 0m Quóng ng vt t B i c l : S2 = v2.t = 5 .80 = 400m Vy v trớ gp ti G cỏch A : 80 0m hoc cỏch B : 400m... m2.C2(t2 - t1) = 14. 08 kJ Nhit lng cn cung cp tng cng un nc sụi l Q = Q1 + Q2 = 686 , 08 kJ Do hiu sut ca bp l 30% nờn thc t nhit cung cp cho bp du ta l Q = Q 686 080 100% = 100% = 2 286 933,3 (J) H 30%... lng ca vt II - Bi t luyn Bi 2.1: Hc sinh A v hc sinh B dựng dõy cựng kộo mt vt c vt y hc sinh A kộo mt lc F = 40 N, hc sinh B kộo A B lc F2 = 30 N (F1 F2) Hc sinh C mun mt mỡnh kộo vt ú lờn thỡ
- Xem thêm -

Xem thêm: bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 8, bồi dưỡng học sinh giỏi vật lí 8,

Từ khóa liên quan