0

30 đề thi học sinh giỏi vật lý 11 có đáp án chi tiết

141 8,440 38
  • 30 đề thi học sinh giỏi vật lý 11 có đáp án chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/02/2017, 01:54

30 THI HC SINH GII VT Lí 11 Cể P N CHI TIT Tp H Chớ Minh, 2017 UBND TNH H TNH S GIO DC V O TO chớnh thc K THI CHN HC SINH GII TNH LP 11 THPT NM HC 2010 -2011 Mụn thi: Vt lý Thi gian lm bi: 180 phỳt Bi 1: Cho mch in nh hỡnh v 1: Bit E = 6,9 V, r = , R1 = R2 = R3 = , in tr ampe k khụng ỏng k, in tr vụn k rt ln a Cỏc khúa K1, K2 u m Tỡm s ch vụn k? b Khúa K1 m, K2 úng, vụn k ch 5,4 V Tỡm R4 v hiu in th gia hai im A, D? c Cỏc khúa K1, K2 u úng Tỡm s ch ca ampe k? d Cỏc khúa K1, K2 u úng, mc thờm in tr R5 song song vi on mch AEB thỡ cụng sut mch ngoi t giỏ tr cc i Tỡm R5? Bi 2: Cho c h nh hỡnh v Bit = 300, m1 = kg, m2 = kg, M = kg, ma sỏt gia m2 v M l khụng ỏng k, g = 10 m/s2 B qua lng dõy ni v rũng rc, dõy khụng dón, M ng yờn a Tỡm gia tc ca cỏc vt m1 v m2? b Tỡm ỏp lc ca dõy lờn rũng rc? Tỡm iu kin ca h s ma sỏt gia M v mt bn nm ngang M khụng b trt trờn bn Bi 3: Mt dõy dn cú dng na ng trũn bỏn kớnh 20 cm c t mt phng vuụng gúc vi cm ng t B ca mt t trng u cú ln B = 0,4 T Cho dũng in I = A i qua dõy Tỡm lc t F tỏc dng lờn dõy dn ny? Bi 4: Mt bỡnh kớn hỡnh tr t thng ng c chia thnh hai phn bng mt pittụng cỏch nhit, ngn trờn v ngn di cha cựng mt lng khớ nh ca mt cht khớ Nu nhit hai ngn u bng T1 = 400 K thỡ ỏp sut ngn di P2 gp ụi ỏp sut ngn trờn P1 Nu nhit ngn trờn khụng i T1, thỡ nhit T2 ca ngn di bng bao nhiờu th tớch hai ngn bng nhau? Bi 5: Hai qu cu kim loi nh ging c treo vo mt im bi hai si dõy nh khụng dón, di = 40 cm Truyn cho hai qu cu in tớch bng cú in tớch tng cng q = 8.10-6 C thỡ chỳng y cỏc dõy treo hp vi mt gúc 900 Ly g = 10 m/s2 a Tỡm lng mi qu cu b Truyn thờm in tớch qcho mt qu cu, thỡ thy gúc gia hai dõy treo gim i cũn 600 Xỏc nh cng in trng ti trung im ca si dõy treo qu cu c truyn thờm in tớch ny? V E,r A B R3 m2 R1 C R2 A K1 D Hỡnh v: M K2 R4 Hỡnh v: -Ht H v tờn thớ sinh.SBD m1 HNG DN CHM THI HC SINH GII TNH NM HC 2010 - 2011 Mụn: Vt lớ 11 Bi Bi Cõu Hng dn gii im 5im a 1,5 K1, K2 m Rn = R1 + R2 = I = E/(R + r) = 1,38 A UV = I.Rn = 5,52 V b K1 m, K2 úng 1,25 I = (E UV)/r = 1,5 A UAC = I.R3 = V UCB = UV UAC = 2,4 V IR1 = UCB/R1 = 1,2 A IR2 = IR4 = 0,3 A UR2 = IR2.R2 = 0,6 V UR4 = UCB UR2 = 1,8 V R4 = UR4/ IR4 = UAD = UAC + UR2 = 3,6 V c K1, K2 úng 1,25 R23 = R2 + R3 = ; R123 = R23 + R1 = Rn = R123.R4/( R123 + R4) = I = E/(Rn + r) = 2,3 A UV = E I.r = 4,6 V IR4 = UV/R4 = 0,77A IR1 = I IR4 = 1,53A UR1 = IR1.R1 = 3,06 V UR2 = UR3 = UV UR1 = 1,54 V I2 = U2/R2 = 0,77A IA = IR2 + IR4 = 1,54 A d P = Rn.I2 = Rn.E2/(Rn + r)2 E2/4r Pmax = E2/4r Rn = r = Do R1234 = Suy ra: R5 = 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 5im Bi 1a 1,5 Chn chiu dng l chiu chuyn ng Cỏc lc tỏc dng lờn m1: Trng lc P1, lc cng dõy T1 P1 T1 = m1a1 Cỏc lc tỏc dng lờn m2: Trng lc P2, lc cng dõy T2, phn lc vuụng gúc N2 T2 P2sin = m2a2 Do dõy khụng dón nờn: a1 = a2 = a; T1 = T2 = T1 = T2 = T Suy ra: a1 = a2 = (P1 P2sin)/(m1 + m2) = m/s2 0,25 0,25 0,25 T2 N2 Hỡnh v 0,25 0,25 0.25 T2 m2 T1 0,5 T1 P2 M m1 P1 1b T = P1 m1a = 18 N 0,75 p lc tỏc dng lờn trc ca rũng rc: 0,25 T2 Q T1 T2 0,25 T1 ln: Q = 2T.cos300 = 18 N 0,25 Q Cỏc lc tỏc dng vo vt M: 2,25 P , N , T , T , N ' , F ms 0,25 Ta cú: P + N + T2 + T1 + N 2' + Fms = N2 = N2 = P2cos = 10 N Fmsn = T2x N2x = T2cos - N2sin = N N = P + T1 + T2y + N2y = P + T1 + T2sin + N2cos = 62 N M khụng b trt trờn bn thỡ ma sỏt gia M v bn l ma sỏt ngh: N Fmsn N Fmsn/N = 0,11 T2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 T1 Hỡnh v 0,5 Fmsn N2 P Bi 3 Chia vũng dõy thnh nhiu phn t nh li v li i xng qua trc i xng ca vũng dõy Lc t tỏc dng lờn mi phn t nh ú l li li Fi = BIli , Fi = BIli Fix = BIlisin , Fix = BIlisin Fiy = BIlicos = BIxi Fi = BIlicos = BIxi Fix Fix Lc t tỏc dng lờn vũng dõy: xi xi ' F Fi Fi Fi Fi Fiy,Fiy 3im 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 F F F F = F F (Do F F ) ln: F = F F = BIx BIx ' = BI.2R = 0,8 N = ' ix iy iy iy 0,25 ' ix iy ' ' ix 0,25 ix ' iy i 0,25 0,25 0,25 iy i Hỡnh v 3im Bi Gi ỏp sut gõy bi pittụng l P0 = P/S Ta cú: P1 + P0 = P2 = 2P1 P0 = P1 P1V1 = P2V2 = 2P1V2 V1 = 2V2 Gi th bỡnh l V, ta cú: V1 = 2V/3; V2 = V/3; V1 = V2 = V/2 Vi ngn trờn: P1V1 = P1V1 P1 = 4P1/3 Vi ngn di: P2V2/T1 = P2 V2/T2 T2 = 3P2T1/2P2 Do P2 = P1 + P0 = 7P1/3 Suy ra: T2 = 700K 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,25 4im Bi a 1,5 b 0,5 Ban u cõn bng mi qu cu chu tỏc dng ca lc: Trng lc P, Lc in F v lc cng ca dõy treo T P F T F = Ptan kq12/r2 = mgtan m = kq12/r2gtan = 0,045 kg = 45 g Khi truyn thờm in tớch q hai qu cu cựng tớch in dng F = Ptan E kq1q2 /r2 = mgtan q2 = r2mgtan/kq1 = 1,15.10-6 C E2 E1 E1 = kq1/( / ) = 3.10 V/m E2 = kq2/( / )2 = 2,6.105 V/m T E = E12 E22 = 3,97.105 V/m 4.105 V/m F tan = E1/E2 = 3/2,6 = 490 q1 q2 P Hỡnh v Nu sau truyn q hai qu cu cựng mang in tớch õm: q1 = q2 kq12 /r2 = mgtan q12 = r2mgtan/k q1 = - 2,15.10-6 C E1 = kq1/( / )2 = 1,6.105 V/m E2 = kq2/( / )2 = 4,8.105 V/m E1 2 E = E1 E2 5.10 V/m E2 T E tan = E1/E2 = 1,6/4,8 18 F Hỡnh v q1 P q2 0.25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Lu ý: Hc sinh gii theo cỏch khỏc ỳng cho im ti a tng t theo tng cõu S GIO DC-O TO VNH PHC CHNH THC Kè THI CHN HSG LP 10 NM HC 2011-2012 THI MễN:VT L Thi gian:180 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1: Mt vt bt u chuyn ng nhanh dn u t im O trờn trc Ox, theo chiu dng vi gia tc a Sau khong thi gian t0 thỡ vt chuyn ng vi gia tc a Hi sau bao lõu k t lỳc bt u chuyn ng thỡ vt li v n im O? Cho bit tớnh cht ca chuyn ng sau khong thi gian t 0? m Cõu 2: r Mt vt nh lng m trt khụng tc ban u t nh nờm cú gúc a nghiờng =30 so vi phng ngang (hỡnh 1) H s ma sỏt gia vt vi mt nờm l à=0,2.Ly g=10 m/s2 Mc th nng ti chõn mt phng nghiờng a)Nờm c gi c nh Khi vt n chõn nờm thỡ cú bao nhiờu phn trm c nng ca vt chuyn húa thnh nhit nng? Hỡnh b)Nờm c kộo cho trt sang trỏi vi gia tc khụng i a =2 m/s2 trờn sn nm ngang Tỡm gia tc ca m so vi nờm nú c th cho chuyn ng Cõu 3: Mt AB ng cht, tit din u lng m=100kg cú th quay t quanh mt trc i qua u A v vuụng gúc vi mt phng nghiờng nh hỡnh v (hỡnh 2) Thanh c gi cõn bng theo phng r hp vi phng ngang gúc =300 nh mt lc F t vo u B, phng r ca lc F cú th thay i c r a) F cú phng nm ngang.Tỡm giỏ tr ca lc F b)Tỡm giỏ tr nh nht ca lc F cú th gi nh ó mụ t Cõu 4: Hỡnh 2 Mt vt lng m=800g, chuyn ng trờn trc Ox theo phng trỡnh x=t -5t+2(m), t cú n v l giõy Xỏc nh bin thiờn ng lng ca vt k t thi im t0=0 n thi im t1=2s, t2=4s Cõu 5: Hai qu búng nh n hi cú lng m1 v m2 (m1to l: (2) 1 x = x o + vo (t t o ) a (t t o ) = at + 2at o t at o2 2 0,25 Khi vt tr v im O ta cú: x=0 t 4tot + 2to2 = t = to (2 + 2) 0,25 Sau thi im to, vt bt u chuyn ng chm dn u cho n lỳc dng li tc thi Sau ú vt chuyn ng nhanh dn u theo chiu ngc li v im O 0,25 0,25 0,25 (2) a) Lc ma sỏt: Fms = .N = mg.cos 0,25 Cụng ca lc ma sỏt: Ams = Fms.l vi l l chiu di nờm 0,25 C nng ban u ca vt: W = mgh = mgl.sin 0,25 A ms = = 34,6% W tan b) Cỏc lc tỏc dng vao vt m nh hỡnh v 0,25 r Fns r a r P Phng trỡnh nh lut II cho vt: r r r r r P + N + Fms = m(a 12 + a ) r N HV 0,25 0,25 Chiu lờn phng vuụng gúc vi nờm v song song vi nờm ta c: N + ma.sin - mg.cos = mg.sin + ma.cos Fms = m.a12 a12 = g sin + a cos ( g cos a sin ) = 5,2 m/s2 a) Cỏc lc tỏc dng vo AB v khụng i qua trc quay A nh hỡnh v A 0,25 0,25 r P B r F HV 0,25 Phng trỡnh mụmen vi trc quay A mg AB cos = F.AB.sin mg F= = 866 N tan 0,25 0,50 b) Mun F cú giỏ tr nh nht thỡ F phi cú phng vuụng gúc vi AB mg AB cos = F.AB Fmin = (2) mg cos = 433 (N) 0,50 0,25 0,25 p dng phng trỡnh chuyn ng tng quỏt: x= at + vo t + xo ta cú: a=2m/s2, vo=-5m/s, xo=2m phng trỡnh tc ca vt l: v = v o + at = + 2t 0,5 dU 2 R2 z mg - Thay 2 mg , tỡm c: dz R R2 z dU Vy z R l v trớ cõn bng ca ht - Khi z R thỡ dz 2z2 R2 d 2U + Tỡm 2mgR dz R2 z2 q2 0.5 0.5 d 2U U(z) cú cc tiu, cõn bng l bn dz Khi z R thỡ 0.5 Bi 1- V trớ tõm: - Chn trc Oz qua tõm v vuụng gúc vi ng kớnh - Do tớnh cht i xng, tõm ca tm s nm trờn trc Oz Z 0.5 O - Chia tm thnh nhng tm nh dy dz, lng 2m dm 2 R z dz r - V trớ tõm ca tm R zG zdm z R z dz m R R R 0.25 0.25 R 1 R3 2 2 2 - Tớnh z R z dz R z dz R z d R z 20 20 - Tỡm c: zG 0.5 4R Chu kỡ dao ng ca tm quanh trc qua M: T IM mg MG 0.25 - Tớnh I M : 2mR mR + tớnh i xng nờn I O 2 2 + I O I G m OG I G I O m OG I M I G m.MG I o m.OG m.MG I o mR 0.25 0.25 3mR 2 0.25 0.25 - Tỡm MG R OG R 16 R R 9 16 0.25 R - Tỡm c chu kỡ dao ng ca vt l: T 2 g 16 0.25 I Chu kỡ dao ng quanh trc qua O: TO mg d - Tỡm mụ men quỏn tớnh ca h i vi tõm O: mR m m 2 I x R x 2 - V trớ tõm ca h: 4R m m x m OG x m R x d 3 m m 2 I - Tỡm c: TO mg d R2 x2 - TO y R x Xột y 0.25 0.25 0.25 R x g R x R2 x2 x yx R yR R x Phng trỡnh cú nghim y R yR ymin 0.5 16 64 R - Tỡm c TO 16 64 R g 0.5 64 x R Bi Tỡm in dung C ca t V gin vộct cho on mch AMB y UL IL IC Ur O uuuur uur uur uuur + U AB U L U r U R1 + Nhn xột: iC cựng pha vi uAB thỡ: U R1 I R1 x 0,5 0,25 UABx = 0,25 Chiu lờn phng UR1 U L sin U R1 U r cos z L I L sin R1.I R1 r.I L cos z L I C ( R1 r ) I R1 => z zL I R1 C R1 r I C R1 R1.z L 4.10 75 => C => zC F R1 r 0,5 Chiu lờn phng vuụng gúc UR1 + U AB U ABy U L cos U r sin z L I L cos r.I L sin z L I R1 r => I R1 R1 I R1 zC U AB 1A rR1 zL zC 0,5 0,5 => I C A => I L A + on mch AR2B Trong ẵ chu kỡ dũng in on mch I R 1A 0,5 Trong ẵ chu kỡ tip theo khụng cú dũng in chy qua R2 + on mch chớnh: Trong ẵ chu kỡ cú dũng in qua R2: I1 I L I R 2 I L I R sin 10 A 0,5 Trong ẵ chu kỡ khụng cú dũng in qua R2: I I L A S ch ca ampek: IA 2 I1 I 2, A 2 Bi Ly nh O ca trc i xng trờn mt W lm gc ta , trc i xng ca mt lm trc honh Ox, trc Oy vuụng gúc vi Ox mt phng kinh tuyn ca W Trong chựm tia sỏng song song ta hai tia sỏng: 0,5 y I A n1 n2 F A0 x x O R - Tia A0O i dc theo trc i xng ca W truyn qua W vo mụi trng cú chit sut n2, khụng b lch - Tia AI bt kỡ song song vi A0O, ti im ti I(x,y) trờn mt W, khỳc x theo IR ct Ox ti F, vi OF = f Quang trỡnh (OF) ca tia th nht l: (OF)=n2f 0.25 0,25 0,25 Quang trỡnh (HIF) ca tia th l: (HIF) = n1 HI n2 IF = n1 x n2 f x 0.25 y2 Quang trỡnh ca hai tia ny phi bng vi mi (x,y) trờn W, ta cú: n2f= n1 x n2 f x 0.25 y2 0.25 n22 n12 x 2n2 f n2 n1 x n22 y n2 f x n2 n1 y2 (**) 2 n2 n1 n2 f f n2 n1 n n 1.0 Nu n2 > n1, thỡ phng trỡnh (**) cú dng vi mt phõn cỏch hai mụi trng l mt li vi cỏc bỏn trc l: 0,25 y A A0 I n1 O a= n2 f ; n2 n1 b= f b n2 O1 F1 c F1 x n2 n1 c ; na tiờu c c = a b2 ; tõm sai: e = n2 n1 a 0.5 Nu n2 < n1 thỡ phng trỡnh (4) cú dng hypebol vi mt phõn cỏch hai mụi trng l mt lừm, cú cỏc bỏn trc: n f y y a= ; A n2 n1 I 0,25 n2 b= f n1 n2 n2 n1 n1 A0 F 0.5 F O O1 x Bi * Xỏc nh sut in ng ca ngun in mc theo s nh hỡnh v: E, r V1 c s ch vụn k l U1 v U2, suy U1 R1 (1) U R2 V2 V hỡnh 0,25 0.25 - mc riờng tng vụn k theo s nh hỡnh v: E, r E, r V1 V2 V hỡnh 2.0.25 S ch vụn k l U1 v U2 p dng nh lut ụm cho ton mch: E U1' U1' U' r v E U 2' r R1 R2 (2) E U1' U1' R2 U1'U 2' (U1 U ) suy E (3) E U 2' U 2' R1 U 2' U1 U1'U 0.25 0.25 * Phng ỏn xỏc nh cỏc in tr Mc mch in theo s : S ch vụn k l U1" v U 2" V hỡnh 0.25 U1'' U 2'' U 2'' (4) R0 R1 R2 Thay (1) vo (4) suy R1 v R2, kt hp vi phng trỡnh suy r 0.25 S GIO DC V O TO H TNH THI CHNH THC K THI CHN HC SINH GII TNH CP THPT NM HC 2011 2012 Mụn: VT Lí LP 11 Thi gian lm bi: 180 phỳt ( thi cú 01 trang, gm 05 cõu) Bi 1: Trong h thng trờn hỡnh 1, lng vt bng 6,0 ln lng vt Chiu cao h = 20cm Khi lng ca rũng rc v ca dõy cng nh cỏc lc ma sỏt c b qua Ly g = 10m/s2 Ban u vt c gi ng yờn trờn mt t, cỏc si dõy khụng dón cú phng thng ng Th vt 2, h bt u chuyn ng Xỏc nh: a gia tc ca cỏc vt sau vt c th ra; b cao ti a i vi mt t m vt t c h Bi 2: Mt mol cht khớ lý tng thc hin chu trỡnh ABCA trờn gin p-V gm cỏc quỏ trỡnh ng ỏp AB, ng tớch BC v quỏ trỡnh CA cú ỏp sut p bin i theo hm bc nht ca th tớch V (hỡnh 2) a Vi s liu cho trờn gin , hóy xỏc nh cỏc thụng s (p,V,T) cũn p(atm) li ca cỏc trng thỏi A, B, C; b Biu din chu trỡnh ABCA trờn gin V-T C Hỡnh Bi 3: t vt nh cú dng mt on thng AB vuụng gúc vi trc chớnh A ca mt thu kớnh u A ca vt nm trờn trc chớnh, cỏch quang tõm ca B V(l) thu kớnh 20cm O a Qua thu kớnh, vt AB cho nh A'B' cao bng vt Hóy xỏc nh 25,6 102,4 tiờu c ca thu kớnh v dựng thc k dng nh A'B'; Hỡnh b Gi c nh thu kớnh, quay vt AB quanh u A AB hp vi trc chớnh ca thu kớnh mt gúc bng 45o Xỏc nh: i v trớ v hỡnh dng ca nh A"B" ca vt AB qua thu kớnh, bng cỏch dng hỡnh vi s lng tia sỏng c v ớt nht; ii di ca vt AB Bit rng di ca nh A"B" gp hai ln di ca vt AB Bi 4: Cho mch in nh hỡnh 3: A1; A2 v A3 l ampe k lý tng v hon ton ging Giỏ tr cỏc in tr c ghi trờn hỡnh v Ngi ta t vo hai u A A, B mt hiu in th khụng i, cú ln U = 13,8V a Hóy tớnh cỏc giỏ tr cng dũng in qua cỏc in tr; b Xỏc nh s ch ca cỏc ampe k 2k 6k A2 B 3k 6k A3 A1 6k 5k Hỡnh Bi 5: Mt mch in gm cú: ng dõy cú h s t cm L = 2,00H v in tr Ro = 1,00; ngun in cú sut in ng E = 3,0V v in tr r = 0,25; in tr R = 3,00, c mc nh hỡnh B qua in tr dõy ni v khoỏ k a úng khoỏ k, sau mt thi gian cng cỏc dũng in mch t giỏ tr n nh Xỏc nh cng dũng in qua ng dõy v in tr R; cụng sut ca ngun E; b Tớnh nhit lng Q to trờn R sau ngt khoỏ k ==HT== - Thớ sinh khụng c s dng ti liu - Giỏm thớ khụng gii thớch gỡ thờm k E,r L Ro Hỡnh R HNG DN CHM VT Lí LP 11 Bi 1a Gi T l lc cng dõy T P2 Gia tc vt 2: a m2 P 2T .P2 2T Gia tc vt 1: a .m m1 Vi rũng rc ng: a 2.a h g Kt qu: a 2.a Thay s: a 8m / s ; a 4m / s 1b Vt chuyn ng nhanh dn u vi gia tc a2 t mt t n cao 2h v t tc cc i cao ny: v 2max 2.a 2h (1) Sau ú, vt chuyn ng chm dn vi gia tc g t cao 2h n hmax: v 2max 2.g.(h max 2h ) (2) T (1) v (2) ta cú h max 6h , Thay s: h max 72cm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Bi 2a p dng phng trỡnh trng thỏi: 0,5 p B VB p o Vo 1.25,6 TB 273 312K TB To 1.22,4 pC 25,6 p C 2,25atm 102,4 102,4 VA 1024 Cng t hỡnh v: VA 68,3 102,4 15 p p p p dng nh lut Sỏc-l [B C]: B C TC C TB 702K TB TC pB V V V p dng nh lut Gay-luy-sac [A B]: A C TA A TB 832K TA TC VB 2b AB l ng thng i qua gc to V BC l ng thng song song vi OT T hỡnh v: CNA l parabol: nh N ca parabol c xỏc nh: T th ca bi ra: quỏ trỡnh (3) (1) c biu din theo phng trỡnh p p p V p p M M V pV M (VM V ).V M M VM VM du bng V = VM/2 (vi pM = 3atm, VM = 102,4l) ỏp dng phng trỡnh trng thỏi pV = RT => Tmax = 936K => TM = 936K 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 A 51,2 0,5 N 25,6 B C 0,5 T O 312 624 936 Bi 3a - nh ca vt tht qua thu kớnh cú kớnh thc bng vt, suy : + Thu kớnh l thu kớnh hi t, + nh l nh tht ngc chiu vi vt: d' = d L AB A ' B' S to nh: d d' d 1 p dng cụng thc thu kớnh: f 10cm f d d' V hỡnh: B F' O A 0,5 0,5 0,5 A' F B' 3b i - V trớ ca A khụng thay i nờn v trớ nh A" ca A qua thu kớnh cng khụng thay i: A" A' - V tia sỏng ti trựng vi ng thng AB Tia sỏng ny xut phỏt t tt c cỏc im trờn vt vỡ th tia lú (1) sau thu kớnh i qua tt c cỏc im trờn nh ca vt nh A"B" cng l mt on thng - V tia sỏng xut phỏt t B qua quang tõm, tia lú (2) truyn thng v i qua B" Vy B" l giao im ca tia lú (1) v tia lú (2) V hỡnh: cú hai trng hp I I 0,5 0,25 0,25 0,5 (1) (1) B O A C F F' B" A" (2) C" O F A C A" C" F' (2) I' B" B Hỡnh v Hỡnh v (3) 3b ii nh ln hn vt, trng hp hỡnh v AB BC A" B" B" C" T hỡnh v: ; (3); Mt khỏc: AO = A'O = A"O =>AI = I'A (4) AI IO A" I IO A" B" B" C" B" C" OI' OF ; Cng t hỡnh v: CF 5cm T (3) v (4) AB BC BC BC CF =>AC = AF CF = 5cm => AB = 2cm 1,0 Bi 4a 0,5 92 k 31 U 1,55mA R td 1 3.1,55 2,25mA 111 1 3.1,55 1,50mA 111 1 3.1,55 0,90mA 111 in tr tng ng ton mch: R td Dũng in i qua in tr 6k: I6 k Dũng in i qua in tr 2k: I k Dũng in i qua in tr 3k: I3k Dũng in i qua in tr 5k: I5k 4b V li mch in nh lut kic-sp cho cỏc im nỳt c ghi trờn hỡnh A Cỏc ampe ging nờn cựng in tr (dự rt nh) Ir + (0,05 + I)r = (0,65 I)r I = 0,20mA = IA1 IA2 = 0,25mA IA3 = 0,45mA k k 0,5 0,5 0,5 0,5 k k 0,7 mA 0,5 0,05+ I B 0,65 I A2 A3 0,5 k k A1 I 0,05 mA 0,5 0,65 mA Bi 5a i vi dũng in khụng i, cun cm khụng cú tỏc dng cn tr E 3A Dũng in qua ngun v mch chớnh: I R oR r Ro R Ro Dũng in qua R: I R 0,75A Ro R R Dũng in qua cun dõy: I R 2,25A Ro R Cụng sut ca ngun: P = E.I = 3.3 = 9W 5b L.I 2R o Nng lng ng dõy: W = 5,0625J Dũng in qua R v Ro luụn nh nờn nhit lng to trờn cỏc in tr t l vi giỏ tr cỏc in tr Nhit to trờn R: Q W 3,8J 0,5 0,5 0,5 0,5 o Ghi chỳ: Thớ sinh gii ỳng theo cỏch khỏc ỏp ỏn, giỏm kho cng cho im ti a 0,5 0,5 0,5 0,5 S GIO DC V O TO H TNH CHNH THC K THI CHN HC SINH GII TNH CP THPT NM HC 2012 2013 Mụn: VT Lí Lp 11 Thi gian lm bi: 180 phỳt ( thi cú 02 trang, gm 05 cõu) Cõu 1: Cho bit: in th mt in tớch im q gõy ti im M cỏch q mt khong r chõn khụng l VM = k.q/r, vi k = 9.109 N.m2/C2; lng v in tớch ca ờlectron ln lt l 9,1.10 31 kg v 1,6.10 19 C; in tớch ca prụtụn l + 1,6.10 19 C; eV = 1,6.10 19 J 1) Vi nguyờn t hirụ trng thỏi c bn, ờlectron chuyn ng trũn u quanh ht nhõn ng yờn, vi bỏn kớnh qu o l ao = 5,29.10 11 m Tớnh: a) lc in m ht nhõn hỳt ờlectron v tc ca ờlectron; b) tng ng nng v th nng ca ờlectron in trng ca ht nhõn (tớnh theo eV) 2) Hai ờlectron, ban u, cỏch mt khong rt ln v chy n gp vi tc tng i cú ln vo = 500 m/s Tỡm khong cỏch nh nht a m cỏc ờlectron cú th n gn Ch xột tng tỏc in gia cỏc ờlectron Cõu 2: Cho mch in nh hỡnh Ngun E,r cú sut in ng E = 12 V, in tr r khụng ỏng k Cỏc in tr thun R1 v R2 cựng cú giỏ tr 100 ; mA1 v mA2 l cỏc miliampe k ging nhau; V l vụn k B qua in tr ca dõy ni v in tr ca khúa K úng K, V ch 9,0 V cũn mA1 ch 60 mA 1) Tỡm s ch ca mA2 2) Thỏo b R1, tỡm cỏc s ch ca mA1, mA2 v V K mA1 R1 E,r mA2 R2 V Hỡnh Cõu 3: Cho mt bỏn tr trũn sut, ng cht chit sut n t S i A khụng khớ (coi chit sut bng 1) 1) Cho n = 1,732 Trong mt mt phng ca tit din vuụng gúc vi trc ca bỏn tr, cú tia sỏng chiu ti mt phng ca bỏn tr di Hỡnh gúc ti i = 60o mộp A ca tit din (Hỡnh 2) V ng truyn ca S tia sỏng I 2) Chiu tia sỏng SI ti vuụng gúc vi mt phng ca bỏn tr thỡ tia sỏng lú nht ca nú l I'S' cng vuụng gúc vi mt ny (Hỡnh 3) Cho bỏn kớnh ca tr l R, tỡm khong cỏch nh nht t im ti I ca tia sỏng n trc O ca bỏn tr ng vi khong cỏch y, tỡm giỏ tr Hỡnh nh nht ca n S' O I' Cõu 4: Mt pit-tụng cỏch nhit t mt xilanh nm ngang Pit-tụng v trớ chia xilanh thnh hai phn bng nhau, chiu di mi phn l 32 cm (Hỡnh 4) nhit mụi trng l 27 oC, mi phn cha mt lng khớ lớ tng nh v cú ỏp sut bng 0,50.105 Pa Mun pit-tụng dch chuyn, ngi ta un núng t t mt phn, phn cũn li luụn trỡ theo nhit ca mụi trng B qua ma sỏt gia pit-tụng v xilanh Hỡnh 1) Khi pit-tụng dch chuyn c 2,0 cm thỡ nhit ca phn nung núng ó tng thờm bao nhiờu oC ? 2) Cho tit din ca xilanh l 40 cm2 ng vi dch chuyn ca pit-tụng ý trờn õy, tớnh cụng m phn khớ b nung núng ó thc hin Gi ý: Nu mt vt chuyn ng trờn trc Ox vi tc v bin i theo thi gian t bng h thc v = vo.to/t (vo, to khụng i) thỡ khong thi gian t t = t1 n t = t2 vt thc hin c di x12 = vo.to.ln(t2/t1) Cõu 5: Mt dõy dn thng cú in tr l ro ng vi mt n v chiu di Dõy c gp thnh hai cnh ca mt gúc v t trờn mt phng ngang Mt B O chn cng bng dõy dn y c gỏc lờn hai cnh ca gúc núi trờn v vuụng gúc vi ng phõn ur giỏc ca gúc ny (Hỡnh 5) Trong khụng gian cú trtrng u vi cm ng t B thng ng Tỏc dng lờn chn mt lc F dc theo F ng phõn giỏc thỡ chn chuyn ng u vi tc v B qua hin tng t cm v in tr cỏc im tip xỳc gia cỏc dõy dn Xỏc nh: Hỡnh 1) chiu dũng in cm ng mch v giỏ tr cng ca dũng in ny 2) giỏ tr lc F chn cỏch nh O mt khong l ***** HT ***** Thớ sinh khụng c s dng ti liu; Giỏm th khụng gii thớch gỡ thờm S GIO DC V O TO H TNH HDC CHNH THC a b K THI CHN HC SINH GII TNH CP THPT HNG DN CHM V BIU IM Mụn: VT Lí Lp 11 Cõu : 4,0 im 2,5 im F = k.|q1.q2|/r2 = 9.109.e2/(ao)2 = 8,2.10-8 N 0,5 Fht = me.v2/ao = F = 9.109.e2/(ao)2 0,5 1/2 v = (F.ao/me) = 2,19.10 m/s 0,5 W = m.v2/2 = F.ao/2 = k.e2/(2ao) 0,5 Wt = q.V = k.e /ao W = W + Wt = k.e2/(2ao) = 2,18.10-18 J = 13,6 eV 0,5 1,5 im H hai ờlectron l h kớn, tc tõm vG khụng i 0,5 Trong h qui chiu gn vi tõm (HQC quỏn tớnh), tõm G ng yờn vG = => tng ng lng ca h bng => tc ca hai ờlectron cú cựng ln, cựng giỏ, ngc chiu Ban u, tc ú l vo/2, cỏc ờlectron rt xa Wt = 0,5 Khi khong cỏch gia hai vt t giỏ tr nh nht, tc hai ờlectron bng 0,5 Ton b ng nng chuyn húa thnh th nng => 2.m(vo/2)2/2 = k.e2/a => a = 4k.e2/[m.(vo)2] = 4,05.10-3m = 4,05 mm Cõu 2: 4,5 im 2,5 im M K mA1 R1 E,r P I mA2 R2 V N Vỡ r => UNM = E = 12 V => UmA1 = 12 UV = V => RmA1 = RmA2 = RA = 3/0,06 = 50 => UR2 = UV I.RA = I.RA; UR1 = UmA1 + I.RA = + I.RA p dng nh lut kic-sp ti nỳt P => UR2/R2 = I + UR1/R1 => (9 I.RA)/R2 = I + (3 + I.RA)/R1 => I = 6/200 (A) = 30 mA 2,0 im Cng dũng in qua vụn k IV = ImA1 I = 30 mA => RV = 9/0,03 = 300 Ct b R1, tớnh cht ca mch cũn li RmA1 nt [(RmA2 nt R2) // RV] => Rt = 50 + [(100 + 50).300/(100 + 50 + 300)] = 150 ImA1 = E/Rt = 80 mA UV = E ImA1.RmA1 = V => ImA2 = UV/(RmA2 + R2) = 53,3 mA 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Cõu 3: 4,5 im 2,5 im S i r O A B R 0,5 i' I J p dng nh lut khỳc x ti A => sinr = sini/n => r = 30o l gúc tõm, r l gúc chn cung => = 2r = 60o => AOI u => i' = 60o Gi igh gúc ti gii hn, sinigh = 1/n => igh = 30o Vỡ i' > igh => ti I tia sỏng b phn x ton phn, tng t, ti J cng b phn x ton phn 0,5 0,5 0,5 D thy, mi ln phn x gúc tõm thay i 60o vỡ th sau phn x J thỡ tia sỏng lú 0,5 mộp B, vi gúc lú ỳng bng gúc ti i = 60o 2,0 im S' S O I' I i Vỡ ch cú mt tia lú nht nờn tia sỏng b phn x ton phn nhiu ln mt tr trc lú I' Gi s phn x n ln trc lú ngoi => 180o = + (n 1).2 + = 2n. => OI = R.cos Vỡ b pxtp => i > => < 90o => n > => n => 45o => OImin = R.2-1/2 Khi OImin thỡ = 45o => i = 45o igh => sin45o 1/n => n 21/2 => nmin = 21/2 Cõu 4: 4,0 im 2,0 im Phn 2, bin i ng nhit => p'2 = po2.Vo2/V'2 = po2.l2/l'2 = po2.32/30 Phn 1, c ba thụng s thay i, ú: po1 = po2 v p'1 = p'2 ; V'1/Vo1 = 34/32 => T'1/T1 = p'1.V'1/( po1.Vo1) = p'2.V'1/( po2.Vo1) = (32/30).(34/32) = 34/30 => T'1 = 340 oC => tng 40 oC 2,0 im Cụng m khớ phn thc hin bng cụng m khớ phn nhn Phn thc hin quỏ trỡnh ng nhit => p2 = po2.Vo2/V2 Cụng m phn khớ nhn th tớch thay i lng nh V2 l: A = p2.V2 = po2.Vo2.V2/V2 Tng t biu thc liờn h di v tc: x = v.t = vo.to.t/t, vi x12 = vo.to.ln(t2/t1) => A12 = po2.Vo2.ln(V'2/Vo2) = po2.Vo2.ln(Vo2/V'2) = po2.Vo2.ln(lo2/l2) = 4,13J 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 Cõu 5: 3,0 im 2,0 im O B I F Theo nh lut Len-x, dũng in cm ng sinh chng li lc kộo F (nguyờn nhõn sinh dũng in cm ng), tc l lc t trng tỏc dng lờn dũng in cm ng xut hin cú chiu ngc vi F => ỏp dng qui tc bn tay trỏi => chiu dũng in cm ng nh hỡnh v Sut in ng cm ng xut hin thanh: etc = B.v.2l.tan Tng in tr ca ton mch: R = (2l/cos + 2l.tan).ro Cng dũng in chy mch I = etc/R = B.v.sin/[(1 + sin).ro] 1,0 im Thanh chy u => lc kộo F cõn bng vi lc t tỏc dng lờn Lc t tỏc dng lờn l : Ft = B.I.2l.tan.sin90o = 2B2.v.lsin.tan/[(1 + sin).ro] Chỳ ý: Thớ sinh gii ỳng theo cỏch khỏc ỏp ỏn, giỏm kho cho im ti a 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 S GIO DC & O TO BèNH NH TRNG THPT TRNG VNG THI CHN HC SINH VO I TUYN VT Lí LP 11 năm học 2010-2011 (Thời gian làm bài: 120 phút, không kể thời gian giao đề) Cõu1: (4điểm) Cho mạch điện hình vẽ cho biết E1=16V; E2=5V; r1=2; r2=1;R2 = 4; Đèn Đ có ghi 3V - 3W; RA Biết đèn sáng bình thường ampe kế số Hãy tính điện trở R1 R3 E1,r1 R1 A Cõu2: (5ủieồm) Hai qu cu kim loai nh tớch nh mang cỏc iờn tớch q1,q2 t khụng khớ cỏch R = cm , y bng lc F =2,7.10-4 N Cho hai qu cu tip xỳc ri a v v trớ c , chỳng y bng lc F/ =3,6.10-4 N Tớnh q1 ? q2 ? C R2 B E2,r2 R3 A Đ D Hình vẽ Cõu3: (5 điểm) Trong hỡnh vi : C1= F ,C2 = F ,C3 = F UAB = 120V Tớnh U mi t khoỏ K chuyn t sang ? Cõu4: (3 điểm)Ngun in E = 12V, r = Mch ngoi l cỏc ốn loi 3V-3W mc hn Xỏc nh s ốn v cỏch mc ốn chỳng sỏng bỡnh thng Cõu5: (3 điểm)Cú 16 ngun ging , mi ngun cú e = (V); r0 = , mc thnh dóy song song Mi dóy cú x v y ngun ni tip Mch ngoi l R =15 Tỡm x , y cng qua mt dóy bng Họ tên Số báo danh hết (Cán coi thi không giải thích thêm) P N THI CHN HC SINH VO I TUYN VT Lí LP 11 năm học 2010-2011 CU1 : Đèn sáng bình thường, ta có: U DB U d 3V P Id d 1A I Vì IA=0 Ud Ud Rd Pd áp dụng định luật Ohm cho đoạn mạch CE2D: U CD E ( r2 R A )I A E 5V U CB U CD U BD 8V Cường độ dòng điện qua R2 là: I2 U CB R2 2A Cường độ dòng điện qua R1 là: I1 I 2A Vì I A áp dụng định luật Ohm cho đoạn mạch AE1B: U AB E1 Ir1 10V Từ đó: U AC U AB U BC U AB U CB 2V U1 U AD U AB U BD U AB U DB 7V U3 Suy ra: U U R1 I1 I2 U R I3 CU2 : q1 = 6.10-9 C , q2 =2.10-9 C hoc ngc li q1 = - 6.10-9 C , q2 =- 2.10-9 C hoc ngc li CU : U1/ =90 V ; U 2/ = 54 V ; U 3/ = 66 V CU : Tng cú ốn ; mc thnh dóy , mi dóy cú ốn ni tip CU : x =6 ;y =10 [...]... Bv = 0,5đ S 2d 2d 3 2 Chú ý: Học sinh làm theo cách khác cho kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa Điểm bài thi không làm tròn Sở gd-đt Quảng Bình Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9- THCS Năm học 2007-2008 V Đề chính thức Môn: vật lý ( Thời gian làm bài : 150 phút không kể thời gian giao đề) M N K Câu 1: (2,5 điểm) Một thanh đồng chất tiết diện đều, có khối lợng 10 kg, chi u dài l đợc đặt trên hai giá... nhau 0,5đ Chú ý: Học sinh làm theo cách khác cho kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa Điểm bài thi không làm tròn Sở gd-đt Quảng Bình Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11- THPT Năm học 2007-2008 Đề chính thức Môn: vật lý chuyên ( Thời gian làm bài : 150 phút không kể thời gian giao đề) Câu 1(2,5 điểm): Một quả cầu nhỏ có khối lợng m = 500g đợc buộc vào 2 sợi dây không giãn, khối lợng không đáng kể Hai đầu... gii theo cỏch khỏc m vn ỳng thỡ vn cho im ti a 2 1 Sở gd-đt Quảng Bình Đề chính thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11- THPT Năm học 2007-2008 Môn: vật lý không chuyên ( Thời gian làm bài : 150 phút không kể thời gian giao đề) Câu 1(2,5 điểm): Một quả cầu nhỏ có khối lợng m = 500g đợc buộc vào 2 sợi dây không giãn, khối lợng không đáng kể Hai đầu còn lại buộc vào hai đầu một thanh thẳng đứng Cho hệ quay... = h = 2cm 0,25đ => 0,8 h => +Vậy cả hai thấu kính có tiêu cự f = 20cm, độ cao vật AB là 2cm Chú ý: Học sinh làm theo cách khác cho kết quả đúng vẫn cho điểm tối đa Điểm bài thi không làm tròn S GD & O TO NGH AN TRNG THPT NGUYN S SCH chớnh thc THI HSG TRNG NM HC 2 011 - 2012 Mụn: VT L, khi 11 (Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1(3 im): Mt ng thu tinh nh, tit din u, mt... điểm) Hai vòng dây dẫn tròn có bán kính khác nhau đặt trong cùng một mặt phẳng và ở trong cùng một từ trờng có cảm ứng từ tăng đều theo thời gian B = B0 + kt ( B0, k là hằng số) Véc tơ cảm ứng từ hợp với pháp tuyến vòng dây một góc Dòng điện cảm ứng trong vòng dây nào sẽ lớn hơn nếu khối lợng của hai vòng dây là nh nhau và đợc chế tạo bằng cùng một vật liệu? Đáp án vật lí lớp 11 không chuyên Câu 1:(... Khoảng cách NK = l ở đầu K ngời ta buộc một vật 7 -_- -_-_- nặng hình trụ có bán kính đáy là 10 cm, chi u cao 32 cm, trọng lợng riêng chất làm vật hình trụ là 35000 N/m3 Lúc đó lực ép của thanh lên giá đỡ M bị triệt tiêu Tính trọng lợng riêng của chất lỏng trong bình -_- - _ _ - _ - - _ _ Câu 2:(2,5điểm) Có hai bình đựng cùng một loại chất lỏng Một học sinh lần lợt múc từng ca chất lỏng ở bình 2 đổ... thấu kính và chi u cao của vật Câu 1( 2,5đ): đáp án vật lí lớp 9 N K - Vẽ hình đúng .0,25đ P1 d1 F P2 d2 d3 - Vì lực ép của thanh lên điểm M bị triệt tiêu nên ta có giản đồ lực đơn giản sau: P1 d1 + F d3 = P2.d2 0,25đ 1 6 F = V.d V dx = V.(d dx); 0,5đ 7 7 1 3 2 d1 = l ; d 2 = l ; d 3 = l 0,25đ 14 7 14 - Với P1 = P; P2 = P; Trong đó: - P là trọng lợng của thanh - l là chi u dài thanh... búng 1 ny lờn cao 9h 0,25 TRNG THPT CHUYấN VNH PHC THI MễN VT Lí S II-2009 THI CHN HC SINH GII 2009-2010 Thi gian lm bi: 180 phỳt Bi 1: Hai qu cu cựng bỏn kớnh R nm trờn mt phng nm ngang (hỡnh v) Qu khi lng 6m gn cht vi lũ u u r V m 0 k 6m xo cng k, chiu di t nhiờn 6R Qu khi lng m uu r chuyn ng vi vn tc V0 Tỡm bin dng cc i ca lũ xo v thi gian t m qu m tip xỳc vi lũ xo Bi 2: Mt t phng khụng... kim loi trt xung dc Xỏc nh chiu dũng in cm ng chy qua R b) Chng minh rng lỳc u thanh kim loi chuyn ng nhanh dn n mt lỳc chuyn ng vi vn tc khụng i Tớnh giỏ tr ca vn tc khụng i y Khi ú cng dũng in qua R l bao nhiờu? Ht S GD & O TO NGH AN TRNG THPT NGUYN S SCH K THI HSG TRNG NM HC 2 011 - 2012 Mụn: VT L, khi 11 HNG DN V BIU IM CHM THI CHNH THC (Hng dn v biu im chm thi ny gm 03 trang) Cõu 1... mỏy trong trng hp ny Bi 5: Hai khi cu trong sut cú cựng bỏn kớnh R, chit sut n Khong cỏch hai tõm D 2R Hóy tỡm mi liờn h gia D, R, n chựm sỏng song song vi ng thng ni tõm hai qu cu sau khi qua h li tr thnh chựm song song Nhn xột kt qu tỡm c TRNG THPT CHUYấN Lấ HNG PHONG P N THI Mụn: Vt lý lp 11 NGH Bi Bi 1 Ni dung im 4 - Xột ti thi im t, khi hai lũ xo cú li x 1 v x2 Xỏc nh bin dng ca lũ xo: ... 0,5đ Chú ý: Học sinh làm theo cách khác cho kết cho điểm tối đa Điểm thi không làm tròn Sở gd-đt Quảng Bình Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11- THPT Năm học 2007-2008 Đề thức Môn: vật lý chuyên... 2d Chú ý: Học sinh làm theo cách khác cho kết cho điểm tối đa Điểm thi không làm tròn Sở gd-đt Quảng Bình Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9- THCS Năm học 2007-2008 V Đề thức Môn: vật lý ( Thời... A C V B R D Chỳ ý: Nu thớ sinh gii theo cỏch khỏc m ỳng thỡ cho im ti a Sở gd-đt Quảng Bình Đề thức Kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 11- THPT Năm học 2007-2008 Môn: vật lý không chuyên ( Thời gian
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 đề thi học sinh giỏi vật lý 11 có đáp án chi tiết, 30 đề thi học sinh giỏi vật lý 11 có đáp án chi tiết,

Từ khóa liên quan