0

50 đề thi học sinh giỏi vật lý 12 có đáp án chi tiết

297 7,243 44
  • 50 đề thi học sinh giỏi vật lý 12 có đáp án chi tiết

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/02/2017, 23:15

50 ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ 12 CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT Tp Hồ Chí Minh, 2017 SỞ GD&ĐT VĨNH SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC  ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012 ĐỀ THI MÔN: VẬT LÝ (Dành cho học sinh trường THPT không chuyên) Thời gian: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu (2 điểm) Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng M  300 g , lò xo nhẹ có độ cứng k  200N / m Khi M vị trí cân thả vật m  200 g rơi từ độ cao h  3, 75cm so với M (Hình 1) Coi va chạm m M hoàn toàn mềm Sau va m h M chạm, hệ M m bắt đầu dao động điều hòa Lấy g  10m / s a) Tính vận tốc m trước va chạm vận tốc hai vật sau va chạm b) Viết phương trình dao động hệ (M+m) Chọn gốc thời gian lúc va chạm, trục k tọa độ Ox thẳng đứng hướng lên, gốc O vị trí cân hệ sau va chạm c) Tính biên độ dao động cực đại hệ vật để trình dao động vật m không rời khỏi M Hình Câu (2 điểm) Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp S1, S2 cách 8cm dao động pha với tần số f  20 Hz Điểm M mặt nước cách S1, S2 khoảng d1  25cm, d  20,5cm dao động với biên độ cực đại, M đường trung trực AB có hai dãy cực đại khác a) Tính tốc độ truyền sóng mặt nước b) A điểm mặt nước cho tam giác AS1S2 vuông S1, AS1  6cm Tính số điểm dao động cực đại, cực tiểu đoạn AS2 c) N điểm thuộc đường trung trực đoạn thẳng S1S2 dao động ngược pha với hai nguồn Tìm khoảng cách nhỏ từ N đến đoạn thẳng S1S2 Câu (2,5 điểm) Cho lắc lò xo gồm lò xo nhẹ có độ cứng k  50N / m , vật nặng kích thước nhỏ có khối lượng m  500 g (Hình 2) Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí có li độ x  2,5cm với tốc độ 25 cm / s theo phương thẳng đứng hướng xuống Chọn trục tọa độ Ox theo phương thẳng đứng, chiều dương hướng lên trên, gốc O trùng với vị trí cân vật Lấy g  10m / s a) Viết phương trình dao động vật b) Tính khoảng thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ x1  2,5cm đến vị trí có li độ x2  2,5cm c) Tính quãng đường vật kể từ lúc bắt đầu dao động đến tới vị trí có động lần thứ hai Câu (2 điểm) Tại mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A B cách 12 cm dao động theo phương thẳng đứng với phương trình: u1  u2  acos 40 t (cm) , tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 20cm / s Xét đoạn thẳng CD  6cm mặt chất lỏng có chung đường trung trực với AB Để đoạn CD có điểm dao động với biên độ cực đại khoảng cách lớn từ CD đến AB bao nhiêu? Câu (1,5 điểm) k m Hình Đặt vật phẳng nhỏ AB trước thấu kính vuông góc với trục thấu kính Trên vuông góc với trục phía sau thấu kính thu ảnh rõ nét lớn vật, cao 4mm Giữ vật cố định, dịch chuyển thấu kính dọc theo trục 5cm phía phải dịch chuyển 35cm lại thu ảnh rõ nét cao 2mm a) Tính tiêu cự thấu kính độ cao vật AB b) Vật AB, thấu kính vị trí có ảnh cao 2mm Giữ vật cố định, hỏi phải dịch chuyển thấu kính dọc theo trục phía nào, đoạn để lại có ảnh rõ nét màn? Khi dịch chuyển thấu kính ảnh vật AB dịch chuyển so với vật?  Hết  SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC - Câu KÌ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM MÔN: VẬT LÝ KHÔNG CHUYÊN Lời giải Ý a Vận tốc m trước va chạm: v  gh  50 3cm / s  86, 6cm / s Do va chạm hoàn toàn không đàn hồi nên sau va chạm hai vật có vận tốc V mv mv  ( M  m)V  V   20 3cm / s  34, 6cm / s M m Tần số dao động hệ:   thêm đoạn: x0  K  20rad / s Khi có thêm m lò xo bị nén M m mg  1cm Vậy VTCB hệ nằm VTCB ban đầu K đoạn 1cm (2đ) b c Tính A: A  x 20  V2 2  (cm) a (2đ) d1  d k 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Giữa M trung trực AB có hai dãy cực đại khác  k=3 Từ    1,5cm , vận tốc truyền sóng: v = f = 30 cm/s * Số điểm dao động cực đại đoạn AS2 là: S1 A  S A b 0,25 0,25 1  2cos  Tại t=0 ta có:     rad 2.20sin     Vậy: x  2cos  20t   cm 3  uur ur r Phản lực M lên m N thỏa mãn: N  mg  ma  N  mg  ma  m x  N  mg  m x  Nmin  mg  m A g g 10 Để m không rời khỏi M N   A  Vậy Amax    2,5cm   20 Tại M sóng có biên độ cực đại nên: d1 – d2 = k    Điểm 0,25 k S1S   2,  k  5,3  k  2, 1, 4,5    Có điểm dao động cực đại * Số điểm dao động cực tiểu đoạn AS2 là: S1 A  S A k 0,25 0,5 S1S    3,  k  4,8  k  3, 2, 1, 3, 4    Có điểm dao động cực tiểu 0,5 Giả sử u1  u2  a cost , phương trình sóng N: uN  2a cos  t  2d Độ lệch pha sóng N nguồn:   c  2 d     Để dao động N ngược pha với dao động nguồn 2d     (2k  1)  d  2k  1   Do d  S1S2 /2  2k  1  S1S2 /2  k  2,16 Để dmin k=3 0,25 2  S1S2    xmin  3, 4cm   dmin= xmin   Tần số góc   a 0,25 k 50   10rad / s m 0,5 0,25 2,5  cos=     x  A cos   2,5   A   Tại t = 0, ta có:    25  v   A sin   25 sin    A  5cm  10A   Phương trình dao động x  5cos(10t  ) (cm) 0,5 0,25 Khoảng thời gian ngắn vật từ vị trí có li độ x1 = -2,5cm đến vị trí có li độ x2 = 2,5cm (2,5đ) b t       s  0,1s  3.10 30 -5 - 2,5 2,5 O  x 0,5  N M Quãng đường vật từ vị trí ban đầu tới vị trí có động lần thứ Wd A  x A  1 x    2,5 2cm Wt x c M 2,5 N 2,5  s  7,5   2,5  12,5  2,5  8,96cm 0,5 O Q (Lần 1) 0,5 -5 P (Lần 2) Để CD có điểm dao động với biên độ cực đại mà khoảng cách từ CD đến AB lớn C, D phải nằm đường cực đại k  2 (do trung điểm CD cực đại) v 20  1cm Bước sóng:    f 20 (2đ) 0,5 0,5 Gọi khoảng cách từ AB đến CD x Từ hình vẽ ta có: d12  x    d  d1  x  81  x   2   x  16, 73Cm  2  d  x  81 a ìïï d = d1 + k d 'd (d + 5)d1 ' ; = 2= = Û 2d1 (d1 '- 40) = (d1 + 5)d1 ' (1) í ïïî d ' = d1 '- 40 k d1d ' (d1 '- 40)d1 1 1 = + = + Û d1 '(d1 '- 40) = 8d1 (d1 + 5) (2) f d1 d1 ' d1 + d1 '- 40 Từ (1), (2) d1 = 25cm,d1 ' = 100cm,f = 20cm,AB = 1mm Khoảng cách vật - ảnh: L  d  d '  90  d  0,25 0,25 0,5 d  30cm df  90   d f d  60cm Ban đầu thấu kính cách vật d2=30cm để lại có ảnh rõ nét phải dịch thấu kính lại gần vật thêm đoạn d  60  30  30cm (1,5đ) 0,25 Xét L = d + d ' = d + b df d = ® d - Ld + 20L = d - f d - 20 Để phương trình có nghiệm thì:   L2  80L   Lmin  80cm Lmin  40cm Vậy dịch chuyển thấu kính lại gần vật lúc đầu ảnh vật dịch lại gần vật, thấu kính cách vật 40 cm khoảng cách từ vật tới thấu kính cực tiểu, sau ảnh dịch xa vật d HẾT - 0,25 Trường THPT Tổ Vật lí ĐỀ THI THỬ CHỌN HỌC SINH GIỎI NĂM HỌC 2011-2012 Môn thi: Vật lí 12 Thời gian làm bài:180 phút Câu 1: (1,5đ) Một khối gỗ khối lượng M=400g M uur m treo vào lò xo có độ cứng k=100N/m Một viên bi khối v0 lượng m=100g bắn đến với vận tốc v0= 50cm/s va chạm vào khối gỗ Sau va chạm hệ dao động điều hòa Xác định chu kì biên độ dao động O Biết va chạm tuyệt đối đàn hồi Câu 2: (2đ) Một cầu có khối lượng  m= 2kg treo đầu sợi dây có khối lượng không đáng kể không co dãn Bỏ qua ma sát sức cản Lấy g= 10m/s2 a) Kéo cầu khỏi vị trí cân góc  m thả ( vận tốc ban đầu không) Thiết lập biểu thức lực căng dây dây treo cầu vị trí lệch góc  so với vị trí cân Tìm vị trí cầu quĩ đạo để lực căng đạt cực đại Tinh độ lớn lực căng cực đại góc  m =600 b) Phải kéo cầu khỏi vị trí cân góc để thả cho dao động, lực căng cực đại gấp lần trọng lượng cầu c) Thay sợi dây treo cầu lò xo có trọng lượng không đáng kể Độ cứng lò xo k= 500N/m, chiều dài ban đầu l0=0,6m Lò xo dao động mặt phẳng thẳng đứng xung quanh điểm treo O Kéo cầu khỏi vị trí cân góc   900 thả Lúc bắt đầu thả, lò xo trạng thái không bị nén dãn Xác định độ dãn lò xo cầu đến vị trí cân Câu 3:(1,5đ) Trên mặt nước có hai nguồn sóng giống A B, cách khoảng AB = 12(cm) dao động vuông góc với mặt nước tạo sóng có bước sóng  = 1,6cm a) Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại, cực tiểu đoạn AB b) C D hai điểm khác mặt nước, cách hai nguồn cách trung điểm O AB khoảng 8(cm) Tìm số điểm dao động pha với nguồn đoạn CD Câu 4: (1,5đ) Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30 () mắc nối tiếp với cuộn dây Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 120 V Dòng điện mạch lệch pha /6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha /3 so với điện áp hai đầu cuộn dây Tính cường độ hiệu dụng dòng điện chạy mạch? Câu 5;(1,5đ)Trên đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có bốn điểm theo thứ tự A, M, N B Giữa hai điểm A M có điện trở thuần, hai điểm M N có cuộn dây, điểm N B có tụ điện Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp 175 V – 50 Hz điện áp hiệu dụng đoạn AM 25 (V), đoạn MN 25 (V) đoạn NB 175 (V) Tính hệ số công suất toàn mạch ? k Câu 6: (2đ) Một mạch dao động hình vẽ ban đầu khóa k đóng Khi dòng điện ổn định, người ta mở khóa k khung có dao động điện với L chu kì T Biết hiệu điện cực đại hai tụ lớn gấp n lần suất E,r C điện động pin Hãy tính theo T n điện dung C tụ độ tự cảm L cuộn dây cảm HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ CHỌN HỌC SINH GIỎI MÔN VẬT LI 12 NĂM HỌC 2011-2012 Câu Ý Nội dung Va chạm tuyệt đối đàn hồi mv0  mv  MV (1) Đinh luật bảo toàn lượng 2 mv0  mv  MV (2) 2 2m Từ (1), (2) suy ra: V  v mM M 2  (s ) k Định luật bảo toàn 1 2m kA  MV  M v 2 mM Chu kì: T  2 2m M v0  4(cm) mM k T  mg(3 cos   cos  m ) A a b Tmax  mg(3  cos  m )  40( N ) Tmax= 3mg Từ hệ thức suy ra:  cos  m   m  900 Chọn mốc VT thấp Cơ A(ngang): E A  mg(l0  l) (1) c 1 Cơ B(thấp nhất): EB  mv  k l (2) 2 v2 (3) Lực đàn hồi VT B: F  k l  mg  m l0  l Từ (1),(2)  mv2  2mg(l0  l)  k l Thay vào (3): k (l0  l)  mg(l0  l)  2mg(l0  l )  k l a l  0,24l  0,036  Giải ra: l =0,104(m) Gọi M điểm thuộc AB, với MA= d1; MB= d2 Ta có d1  d  AB (1) Để M dao động với biên độ cực đại: d1  d  k  (2) Từ (1) (2) ta có: d1  k  AB (3)  2 Thang điểm 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Mặt khác:  d1  AB (4) Từ (3) (4) suy ra:  AB  k AB  Thay số ta có: 7,5  k  7,5  k  7 có 15 điểm dao động với biên độ cực đại Tương tự M dao động với biên độ cực tiểu: AB AB   k   8  k   k  8 có 16 điểm dao động với biên   độ cực tiểu Vẽ hình: 0,25 0,25 C M d1 x 6cm A b d2 B 0,25 O D Để M hai nguồn A, B dao động pha thì:  (d1  d ) 2 d    2k     k    d  k   x   k  (1) Mặt khác:  x  (2) Từ (1) (2) suy ra: 3, 75  k  6, 25  k  4,5, Vậy đoạn CD có điểm dao động pha với nguồn 0,25 Vẽ mạch điện vẽ giản đồ véc-tơ 0,5 HD : AMB c©n t¹i M  U R  MB  120(V )  I  UR   A R Vẽ mạch điện vẽ giản đồ véc-tơ 0,5  MNE : NE  252  x  EB  60  252  x   HD : AEB : AB  AE  EB  30625   25  x   175  252  x   x  24  cos   AE   AB 25   Khi dòng điện ổn định, cường độ dòng điện qua cuộn dây là: E I0  r Năng lượng dao động: 1 E w  LI 02  L( ) 2 r Trong trình dao động, tụ điện tích điện đến hđt cực đại U0 lượng điện trường cực đại: 1 E w  LI 02  L( )2  CU 02 2 r U  nE E  C (nE )  L( ) ; T  2 LC r T Tnr C  ;L  2 nr 2 0,5 0,25 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2011 - 2012 (Đề thi có trang ) Môn thi: VẬT LÝ LỚP 12 THPT - BẢNG A Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (5điểm) Một lắc đơn có chiều dài l  40cm , cầu nhỏ có khối lượng m  600 g treo nơi có gia tốc rơi tự g  10m / s Bỏ qua sức cản không khí Đưa lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc   0,15rad thả nhẹ, cầu dao động điều hoà a) Tính chu kì dao động T tốc độ cực đại cầu b) Tính sức căng dây treo cầu qua vị trí cân c) Tính tốc độ trung bình cầu sau n chu kì d) Tính quãng đường cực đại mà cầu khoảng thời gian 2T/3 tốc độ cầu thời điểm cuối quãng đường cực đại nói Một lò xo nhẹ có độ cứng K , đầu gắn vào giá cố định mặt nêm nghiêng góc  so với K phương ngang, đầu gắn vào vật nhỏ có khối lượng m (hình vẽ 1) Bỏ qua ma sát mặt nêm ma sát nêm m với sàn ngang Nêm có khối lượng M Ban đầu nêm giữ chặt, kéo m lệch khỏi vị trí cân đoạn nhỏ M 300 thả nhẹ vật đồng thời buông nêm Tính chu kì dao động Hình vật m so với nêm Câu (4điểm) Trên mặt nước có hai nguồn phát sóng kết hợp nguồn điểm A B dao động theo phương trình: u A  u B  acos(20 t) Coi biên độ sóng không đổi Người ta đo khoảng cách điểm đứng yên liên tiếp đoạn AB 3cm Khoảng cách hai nguồn A, B 30cm Tính tốc độ sóng Tính số điểm đứng yên đoạn AB Hai điểm M1 M2 đoạn AB cách trung điểm H AB đoạn 0, 5cm 2cm Tại thời điểm t1 vận tốc M1 có giá trị đại số 12cm / s Tính giá trị đại số vận tốc M2 thời điểm t1 Tính số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn AB pha với nguồn Câu (4điểm) Cho mạch dao động lí tưởng hình vẽ Các tụ điện có điện dung Cuộn cảm có độ tự cảm L  0,5mH C1 Bỏ qua điện trở khoá K dây nối A Ban đầu khoá K đóng, mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại mạch 0, 03 A a) Tính tần số biến thiên lượng từ trường mạch b) Tính điện áp cực đại hai điểm A, M M, B C1  3nF ; C2  6nF K • M C2 B L Hình c) Lúc điện áp hai tụ điện C1 6V độ lớn cường độ dòng điện mạch bao nhiêu? Ban đầu khoá K ngắt, tụ điện C1 tích điện đến điện áp 10V, tụ điện C2 chưa tích điện Sau đóng khoá K Tính cường độ dòng điện cực đại mạch Câu (5điểm) Cho mạch điện hình vẽ gồm điện trở R, tụ K điện C cuộn cảm có điện trở mắc nối tiếp L R C Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều • • M N B u AB  120.cos(100 t)V Bỏ qua điện trở dây nối A Hình khoá K Ban đầu khoá K đóng, điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn AM MB là: U1  40V ;U  20 10V a) Tính hệ số công suất đoạn mạch b) Viết biểu thức điện áp tức thời hai đầu điện trở R Điện dung tụ điện C  U MB 103 F Khoá K mở điện áp hiệu dụng hai điểm M, B   12 10V Tính giá trị điện trở R độ tự cảm L Câu (2điểm) O G Hai hình trụ bán kính khác   quay theo chiều ngược quanh O2 trục song song nằm ngang với x tốc độ góc 1  2    2rad / s O1  (hình vẽ 4) Khoảng cách trục theo phương ngang 4m Ở 4m thời điểm t=0, người ta đặt ván đồng chất có tiết diện lên Hình hình trụ, vuông góc với trục quay cho vị trí nằm ngang, đồng thời tiếp xúc bề mặt với hai trụ, điểm nằm đường thẳng đứng qua trục hình trụ nhỏ có bán kính: r = 0,25m Hệ số ma sát ván trụ   0, 05; g  10m / s Xác định thời điểm mà vận tốc dài điểm vành trụ nhỏ vận tốc ván Tìm phụ thuộc độ dịch chuyển nằm ngang ván theo thời gian - - - Hết - - - Họ tên thí sinh: Số báo danh: SỞ GD&ĐT NGHỆ AN Đề thức (Đề thi có 01 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: VẬT LÍ 12 THPT - BẢNG A Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (5,0 điểm) Cho lắc lò xo hình Vật nặng khối lượng m=100g, lò xo nhẹ có độ m cứng k = 40N/m lồng vào trục thẳng đứng, đầu lò xo gắn chặt với giá đỡ điểm Q Bỏ qua ma sát Lấy g=10m/s2 Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén đoạn k 4,5cm thả nhẹ Chọn trục tọa độ Ox theo phương thẳng đứng, gốc O vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên gốc thời gian (t = 0) lúc thả vật Hình Q a Chứng minh vật dao động điều hòa viết phương trình dao động vật b Tìm thời điểm lò xo bị nén đoạn 3,5cm lần thứ 35 quãng đường vật m đến thời điểm đó? c Viết biểu thức lực đàn hồi lò xo tác dụng lên giá đỡ theo thời gian k Cho đầu lò xo gắn cố định vào vật có khối lượng M = m đặt bàn nằm ngang hình Đưa vật m đến vị trí lò xo không biến dạng truyền cho vận tốc ban đầu có độ lớn v0 =120cm/s hướng thẳng đứng xuống Chứng tỏ đến Hình M thời điểm vật M bắt đầu bị nhấc lên khỏi mặt bàn? Tính tốc độ m thời điểm đó? Câu (5,0 điểm) Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách 20cm dao động với phương trình: u A  2cos 20t(mm), u B  2cos(20t  )(mm) Tốc độ truyền sóng v = 0,6m/s Coi biên độ sóng không đổi Viết phương trình sóng điểm M mặt chất lỏng cách A, B MA=9cm, MB=12cm C, D hai điểm mặt chất lỏng cho ABCD hình chữ nhật có AD=15cm Xác định số điểm dao động cực đại đoạn AB đoạn BD? M1, M2 hai điểm đoạn AB cách A 12cm 14cm Xác định độ lệch pha dao động M1 M2? Gọi I trung điểm đoạn CD Xác định điểm N CD gần I dao động cực đại? Câu (5,0 điểm) Cho đoạn mạch xoay chiều hình Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều  3.104 u AB  100 cos(100t  )(V) Biết cuộn dây có: L  (F) ; (H),r  20() ; tụ điện có: C  2  biến trở R R A C M L, r B N Điều chỉnh R R1  80() : a Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch Hình b Viết biểu thức điện áp u MB c Phải thay tụ C tụ C1 có điện dung để điện áp hiệu dụng UAN cực tiểu? Điều chỉnh R R để thời điểm u AB  100 2(V) u MN  0(V) Tìm R ? Câu (3,0 điểm) Một vật sáng phẳng, nhỏ AB đặt trục vuông góc với trục trước thấu kính phân kì cho ảnh A1B1 Từ vị trí ban đầu, giữ vật cố định, dịch chuyển thấu kính đoạn 10cm dọc theo trục (cùng phía ban đầu vật) cho ảnh A2B2 = A1B1 A2B2 cách A1B1 đoạn 25 (cm) 3 Tìm tiêu cự thấu kính? Câu (2,0 điểm) Một dây đồng, đường kính d = 0,2mm có phủ lớp sơn cách điện mỏng quấn thành N vòng xếp sát để tạo thành ống dây dài, có chiều dài l đường kính D = 5cm Cho dòng điện có cường độ I0= 1A chạy qua ống dây, sau ngắt đầu dây ống khỏi nguồn Hãy xác định điện lượng chuyển qua ống dây kể từ lúc bắt đầu ngắt điện? Cho biết điện trở suất đồng   1,7.108 (.m) - - - Hết - - Họ tên thí sinh : Số báo danh : SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 12 NĂM HỌC 2012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: VẬT LÍ 12 THPT – BẢNG A (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) Câu (5,0đ) Ý 1a Nội dung Ở VTCB lò xo nén đoạn l0  mg  2,5(cm) k Vật vị trí có tọa độ x Theo định luật II Niu tơn: k(l0  x)  mg  mx ,, k  kx  mx ,,  x ,,   x  2 x m Vậy vật dao động điều hòa có:   k  20(rad / s) m Phương trình dao động có dạng: x  A cos(t  )  v  x ,  Asin(t  ) x  A cos   l0  l  2cm A  2cm Tại t=0 thì:     (rad)  v0   A sin   Vậy phương trình dao động là: x  2cos(20t  )(cm) 1b Tọa độ lò xo bị nén: x n  l0  l  1(cm) , chu kì: T  2   (s)  10 ' Từ mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn ta thấy vật qua vị trí có tọa độ xn lần thứ 35 vào thời điểm: t 35  T 103 T   (s)  5,39(s) 60 0,25 0,75 0,75 0,25 0,25 0,75 Quãng đường vật đến thời điểm đó: S  17.4A  A  137(cm) 0,25 Lực đàn hồi tác dụng lên vật m: Fđh = mg + ma =1  0,8cos(20t  )(N) 0,25 Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên giá Q: Fdh'   Fdh  0,8cos(20t  )  1(N) 0,5 1c Điểm v02  6,5(cm) 2 Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên M: Fdh'  mg  m2 A cos(t  ) Biên độ dao động m là: A  l02  0,25 0,25 Để M đứng yên áp lực tác dụng lên bàn thoã mãn điều kiện: N   Mg  mg  m2 A cos(t  )   t  l20  M.g (M  2m) v02 M  m  v   v0  50 3(cm / s)  2 m.2 k.m M(M  2m) nên đến thời điểm M bắt đầu bị nhấc lên khỏi km bàn Thời điểm M bắt đầu bị nhấc lên khỏi mặt bàn lò xo phải giãn đoạn l , lực đàn hồi trọng lực tác dụng lên cân nên: Mg Mg  kl  l   2,5(cm) Lúc vật m có toạ độ x=5cm k Tốc độ vật m là: 0,25 Vì v  g v   A  x  20 6, 52  52 (cm / s)  83,1(cm / s) 0,25 (5,0đ) Phương trình sóng M A B truyền đến: 2d1 2d u1M  a cos(t  );u 2M  a cos(t   )   0,5 v  0,06m  6cm f 0,25 Bước sóng:   Phương trình sóng điểm M:      u M  u1M  u 2M  2a.cos  (d1  d )   cos  t  (d1  d )   2  2   Hay: u M  4cos(20t  3)(mm) 0,5 0,25 Điểm dao động cực đại thỏa mãn:   cos  (d1  d )    1  d1  d  (k  ).(k  Z) 2  0,5 * Trên đoạn AB AB   AB  k  d1  d  (k  ).(k  Z)    2   d1  d  AB k  Z 0,5 Suy ra: k = -2; -1; 0; 1; 2; Hay có điểm dao động cực đại đoạn AB * Trên đoạn BD Số điểm dao động cực đại thỏa mãn: AD  BD  d1  d  AB , (với BD=25cm) 1   AD  BD  (k  ).  AB 10  (k  ).  20   2  k  Z k  Z 0,5 Suy ra: k = -1; 0; 1; 2; Hay có điểm dao động cực đại đoạn BD M1 cách A B: d1 = 12cm d2 = 8cm; M2 cách A B: d1' = 14cm d '2 = 6cm 0,25 Phương trình sóng điểm M1 : 2d1  u1M1  2cos(20t   ) 2  5  u M1  4cos(  )cos(20t  ) (mm)  u  2cos(20t  2d  )  1M1  5 Hay: u M  2 3.cos(20t  ) (mm) Phương trình sóng điểm M :  2d1' u  2cos(20  t  )  1M2 4  5   u M2  4cos(  )cos(20t  ) (mm)  ' 2d u  ) 2M  2cos(20 t    5 Hay: u M  3.cos(20t  ) (mm) Vậy M1 M2 dao động biên độ, ngược pha Hay độ lệch pha dao động M1 M2 là:   (rad) Điểm N gần I dao động cực đại thỏa mãn: N D C I d1- d2 =  /  (cm) (1) Từ hình vẽ ta có: AB  2 2 d1  AD  DN  AD  (  x)  d  BC2  CN  AD  ( AB  x)  2 0,25 0,25 0,25 0,25 A O B AB AB  x)  (  x)  2.AB.x  40.x 2 40.x 40 Từ (1) (2): d1  d   x  40  x   20 x   d  ( 20 x  ) Từ (1) (3): d1  3 AB Mặt khác: d12  AD2  DN  AD2  (  x)2  152  (10  x) 2 391 So sánh (4) (5), ta có: x  322, 75  x  2, 73(cm) Kết luận: Có điểm gần I dao động cực đại (đối xứng qua I) 100 200 Ta có: ZL  L  (); ZC   (), R  R  80() C 3 200 Tổng trở: Z  (R  r)2  (ZL  ZC )  ( ) Z  ZC       (rad) Độ lệch pha uAB i: tan   L Rr  Suy ra:   u  i  i  u     (rad) U (A) Mặt khác: I0   Z  Vậy: i  cos(100t  )(A) 200 ()  U 0MB  I0 ZMB  200 2(V) Ta có: ZMB  (R 12  r)2  ZL2  Z  Độ lệch pha uMB so với i: tan MB  L   MB  (rad) Rr    Suy ra: u (MB)  MB  i     (rad) 6  Vậy u MB  200 cos(100t  )(V)  d12  d 22  ( (5,0đ) 1a 1b 1c (2) (3) (4) 0,25 0,25 (5) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 Ta có: Z  (R1  r)2  (ZL  ZC )2  1002  (100  ZC )2 ZAN 100  r  (ZL  ZC1 )  20  (  ZC1 )2 2 100 100 202  (  ZC1 ) 100  Ta có: U AN  I.ZAN  100 9600 1002  (  ZC1 ) 1 100 20  (  ZC1 )2 100 100 Ta thấy: UAN(min) (  ZC1 )  ZC1  ( ) 3 Suy ra: C1  0,25 3.10 4  (F) ZC1  0,25 0,25 0,25 Theo suy ra: uAB chậm pha  / so với uMN, nên ta có: tan MN   tan AB Z  ZL R  r ZL R r   C  r Z L  ZC r ZL (Z  ZL ).ZL 500 500 440  ( )  R  r  ( ) Suy ra: R  r  C r 3 Vì ảnh sau dịch chuyển có kích thước nhỏ nên thấu kính dịch chuyển xa vật nên ta có : d2 = d1 + 10(cm) (1) ' d AB Số phóng đại ảnh lúc đầu: k1    1  (2) d1 AB  (3,0đ) Số phóng đại ảnh sau dịch chuyển thấu kính: k   d '2 A B2   (3) d2 AB k1 A B2 d '2 d1 (4)    k A1B1 d1' d d f d f Theo công thức thấu kính ta có d1'  (5), (6) d '2  d1  f d2  f Từ (1),(4), (5) (6) suy d1 = f + 20 (cm) (7) Gọi L1 L2 khoảng cách vật ảnh trước sau dịch chuyển thấu kính ta có: 25 L1  d1  d1' , L  d  d '2 L  L1  d  d 2'  d1  d1'  (8) (cm) 0,5 0,25 0,25 0,5 0,75 Từ (2) (3) suy ra: (2,0đ) Từ (1), (5), (6), (7) (8) ta có: f = 100 Suy ra: f = -10(cm) Khi ngắt điện, ống dây xuất suất điện động tự cảm etc có dòng e điện qua ống dây: I  tc R e Điện lượng chuyển qua ống dây thời gian t là: q = I t = tc t R      q    q   Với e tc   t R R 2 từ thông qua ống dây I=0 suy ra: 2 =0 1 từ thông qua ống dây I=I0 suy ra: 1  L.I0 L.I  q  (1) R N2 N D Đối với ống dây: L   (2) S  0  4  4 Mặt khác điện trở ống dây: R     (3) S d N 2 d D Thay (2) (3) vào (1) ta được:  q   (4) I0 16 Với chiều dài dây   ND (5), chiều dài ống dây   Nd (6) Thay (5) (6) vào (4) ta được: 2 4 Dd 7   10  10 q   I0  410 1  1, 45 104 C 8 16  16 1, 10 - - - Hết - - Chú ý : Nếu học sinh giải cách khác cho điểm tối đa 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN Đề thức (Đề thi có 01 trang) KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: VẬT LÍ 12 THPT - BẢNG B Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (5,0 điểm) Cho lắc lò xo hình Vật nặng khối lượng m=100g, lò xo nhẹ có độ cứng k=40N/m lồng vào trục thẳng đứng, đầu lò xo gắn chặt với giá đỡ điểm Q Bỏ qua ma sát Lấy g=10m/s2 Đưa vật đến vị trí lò xo bị nén đoạn 4,5cm thả nhẹ Chọn trục tọa độ Ox theo phương thẳng đứng, gốc O vị trí cân bằng, chiều dương hướng lên gốc thời gian (t = 0) lúc thả vật Chứng minh vật dao động điều hòa viết phương trình dao động vật Tìm thời điểm lò xo bị nén đoạn 3,5cm lần thứ 35 quãng đường vật đến thời điểm đó? Viết biểu thức lực đàn hồi lò xo tác dụng lên giá đỡ theo thời gian Tính độ lớn vận tốc vật vị trí lò xo bị nén đoạn 1,5cm? m k Q Hình Câu (5,0 điểm) Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách 20cm dao động với phương trình: u A  2cos 20t(mm), u B  2cos(20t  )(mm) Tốc độ truyền sóng v = 0,6m/s Coi biên độ sóng không đổi Viết phương trình sóng điểm M mặt chất lỏng cách A, B MA=9cm, MB=12cm C, D hai điểm mặt chất lỏng cho ABCD hình chữ nhật có AD=15cm Xác định số điểm dao động cực đại đoạn AB đoạn BD? M1, M2 hai điểm đoạn AB cách A 12cm 14cm Xác định độ lệch pha dao động M1 M2? Gọi I trung điểm đoạn CD Xác định điểm N CD gần I dao động cực đại? Câu (5,0 điểm) Cho đoạn mạch xoay chiều hình Đặt vào hai đầu A, B điện áp xoay chiều  3.104 u AB  100 cos(100t  )(V) Biết cuộn dây có: L  (F) ; (H), r  20() ; tụ điện có: C  2  biến trở R A C M L, r Điều chỉnh R R1  80() : a Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch Hình b Viết biểu thức điện áp u MB Điều chỉnh R R để công suất tiêu thụ đoạn mạch AB cực đại Tìm R ? R B Câu (3,5 điểm) Một vật sáng phẳng, nhỏ AB đặt trục vuông góc với trục trước thấu kính phân kì cho ảnh có kích thước 1/3 vật Từ vị trí ban đầu, giữ vật cố định, dịch chuyển thấu kính đoạn 10cm dọc theo trục (cùng phía ban đầu vật) cho ảnh cao 1/2 vật Tìm tiêu cự thấu kính? Ảnh vật dịch chuyển đoạn bao nhiêu? Câu (1,5 điểm) Một dây đồng, đường kính d = 0,2mm có phủ lớp sơn cách điện mỏng quấn thành N vòng xếp sát để tạo thành ống dây dài, có chiều dài l đường kính D = 5cm Cho dòng điện có cường độ I0= 1A chạy qua ống dây, sau ngắt đầu dây ống khỏi nguồn Hãy xác định điện lượng chuyển qua ống dây kể từ lúc bắt đầu ngắt điện? Cho biết điện trở suất đồng   1,7.108 (.m) - - - Hết - - Họ tên thí sinh : Số báo danh : SỞ GD& ĐT NGHỆ AN KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: VẬT LÍ 12 THPT - BẢNG B (Hướng dẫn chấm gồm 04 trang) Câu (5,0đ) Ý Nội dung Ở VTCB lò xo nén đoạn: l0  mg  2,5(cm) k Vật vị trí có tọa độ x Theo định luật II Niu tơn: k(l0  x)  mg  mx ,, k  kx  mx ,,  x ,,   x  2 x m Vậy vật dao động điều hòa có:   0,75 Quãng đường vật đến thời điểm đó: S  17.4A  A  137(cm) 0,5 Lực đàn hồi tác dụng lên vật m: Fđh = mg + ma =1  0,8cos(20t  )(N) 0,5 60 ' dh 0,25 Từ mối liên hệ dao động điều hòa chuyển động tròn ta thấy vật qua vị trí có tọa độ xn lần thứ 35 vào thời điểm: 35  T 103 t T   (s)  5,39(s) 10 2 (5,0đ) 0,75 0,25 0,75 Tọa độ lò xo bị nén: x n  l0  l'  1(cm) , chu kì: T  2   (s)  0,25 k  20(rad / s) m Phương trình dao động có dạng: x  A cos(t  )  v  x ,  Asin(t  ) x  A cos   l0  l  2cm A  2cm Tại t=0 thì:     (rad)  v0   A sin   Vậy phương trình dao động là: x  2cos(20t  )(cm) Điểm Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên giá Q: F   Fdh  0,8cos(20t  )  1(N) Tọa độ vật lò xo bị nén 1,5cm: x=2,5-1,5=1cm Độ lớn vận tốc vật : v   A  x  20 3(cm) Phương trình sóng M A B truyền đến: 2d1 2d u1M  a cos(t  );u 2M  a cos(t   )   Bước sóng:   v  0,06m  6cm f 0,5 0,25 0,25 0,5 0,25 Phương trình sóng M:      u M  u1M  u 2M  2a.cos  (d1  d )   cos  t  (d1  d )   2  2   Hay: u M  4cos(20t  3)(mm) 0,5 0,25 Điểm dao động cực đại thỏa mãn:   cos  (d1  d )    1  d1  d  (k  ).(k  Z) 2  0,5 * Trên đoạn AB AB   AB  k  d1  d  (k  ).(k  Z)    2   d1  d  AB k  Z 0,5 Suy ra: k = -2; -1; 0; 1; 2; Hay có điểm dao động cực đại đoạn AB * Trên đoạn BD Số điểm dao động cực đại thỏa mãn: AD  BD  d1  d  AB , (với BD=25cm) 1   AD  BD  (k  ).  AB 10  (k  ).  20   2 k  Z k  Z Suy ra: k = -1; 0; 1; 2; Hay có điểm dao động cực đại đoạn BD M1 cách A B: d1 = 12cm d2 = 8cm; M2 cách A B: d1' = 14cm d1' = 6cm 0,5 0,25 Phương trình sóng M1 : 2d1  u1M1  2cos(20t   ) 2  5  u M1  4cos(  )cos(20t  ) (mm)  u  2cos(20t  2d  ) 1M1   5 Hay: u M  2 3.cos(20t  ) (mm) Phương trình sóng M :  2d1' u  2cos(20  t  )  1M2 4  5   u M2  4cos(  )cos(20t  ) (mm)  ' 2d u  ) 2M  2cos(20 t    5 Hay: u M  3.cos(20t  ) (mm) Vậy M1 M2 dao động biên độ, ngược pha Hay độ lệch pha dao động M1 M2 là:   (rad) Điểm N gần I dao động cực đại thỏa mãn: d1- d2 =  /2 = (cm) (1) Từ hình vẽ ta có: I D N C AB  2 2 d  AD  DN  AD  (  x)   AB d  BC2  CN  AD  (  x)  2 AB AB O A (2) B  d12  d 22  (  x)2  (  x)  2.AB.x  40.x 2 Từ (1) (2): d1  d  40.x  40 x (3)  40  x   20 x   d  ( 20 x  ) Từ (1) (3): d1  (4) 3 Mặt khác: d12  AD2  DN  AD2  ( AB  x)  152  (10  x) (5) 391 So sánh (4) (5), ta có: x  322, 75  x  2, 73(cm) Kết luận: Có điểm gần I dao động cực đại (đối xứng qua I) (5,0đ) 1a 100 200 (); ZC   (), R  R  80() C 3 200 Tổng trở: Z  (R  r)  (ZL  ZC )  ( ) Ta có: ZL  L  0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 Z L  ZC       (rad) Rr  Suy ra:   u  i  i  u     (rad) U Mặt khác: I0   (A) Z  Vậy: i  cos(100t  )(A) 200 Ta có: ZMB  (R 12  r)2  Z2L  ()  U 0MB  I0 ZMB  200 2(V) Z   MB  (rad) Độ lệch pha uMB so với i: tan MB  L  Rr    Suy ra: u (MB)  MB  i     (rad) 6  Vậy u MB  200 cos(100t  )(V) Công suất tiêu thụ đoạn mạch: U (R  r) U2 P  I (R  r)   (ZL  ZC ) (R  r)  (ZL  ZC )2 (R  r)  Rr (ZL  ZC ) Ta thấy Pmax (R  r)   R  r  Z L  ZC R2  r 100 Suy ra: R  ZL  ZC  r   20()  37, 7() Vì ảnh sau dịch chuyển có kích thước nhỏ nên thấu kính dịch chuyển xa vật nên ta có: d2 = d1 + 10(cm) (1) Độ lệch pha uAB i: tan   1b (3,5đ) Số phóng đại ảnh lúc đầu: K1  f  f  d1 Số phóng đại ảnh sau dịch chuyển thấu kính: K  f  f  d2 Ta có: (1,5đ) 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,75 0,5 0,25 0,75 0,5 (3) 0,5 0,75 d1  10(cm) , d  20(cm) d '2 20  d '2   (cm) d2 25 Ảnh dịch chuyển đoạn: d '  (d  d '2 )  (d1  d1' )  (cm) Khi ngắt điện, ống dây xuất suất điện động tự cảm etc có dòng e điện qua ống dây: I  tc R e Điện lượng chuyển qua ống dây thời gian là: q = I t = tc t R 2  1   Với e tc    q    q   t R R K1   0,25 (2) Từ (1), (2) (3) suy ra: f = -10(cm) 0,75 ' d  d1'  5(cm) ; d1 K2   0,5 0,5 0,25 0,25 2 từ thông qua ống dây I=0 suy 2 =0 1 từ thông qua ống dây I=I0 suy 1  L.I0 L.I  q  R N N D Đối với ống dây: L   S  0  4   4 Mặt khác điện trở ống dây: R     S d N 2 d2 D Thay (2) (3) vào (1) ta được:  q   I0 16 Với chiều dài dây   ND (5), chiều dài ống dây   Nd Thay (5) (6) vào (4) ta được: Dd   102  104 q   I0  4107 1  1, 45 104 C 8 16  16 1, 10 0,25 (1) (2) 0,25 (3) (4) (6) - - - Hết - - Chú ý: Nếu học sinh giải cách khác cho điểm tối đa 0,25 0,25 SỞ GD&ĐT NGHỆ AN Đề thức (Đề thi có 01 trang) KỲ THI CHỌN HỌC VIÊN GIỎI TỈNH LỚP 12 BT THPT NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: VẬT LÍ 12 - BT THPT Thời gian làm bài: 150 phút (không kể thời gian giao đề) Câu (5,0 điểm) Tại hai điểm A, B mặt chất lỏng cách 12cm có hai nguồn kết hợp dao động theo phương trình: uA = uB = acos40  t(cm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 1m/s Coi biên độ sóng không đổi Hãy xác định: Bước sóng? Số điểm dao động với biên độ cực đại không dao động đoạn AB? Câu ( 5,0 điểm) Cho mạch điện xoay chiều hình 104 F H ; tụ điện có C =  2 Điện áp hai đầu đoạn mạch: uAB = 200 2cos100 t(V) Biết điện trở R= 50  , cuộn dây cảm có L= L C R A B Viết biểu thức cường độ dòng điện mạch Xác định điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây? Thay R R1 để công suất tiêu thụ đoạn Hình mạch đạt giá trị lớn Tìm R1 giá trị lớn đó? Câu (5,0 điểm) Một lắc lò xo nằm ngang hình Vật nhỏ có khối lượng m=100g, lò xo nhẹ có độ cứng k dao động điều hòa quỹ đạo dài 10cm tần số dao động 0,5Hz Bỏ qua ma sát Cho   10 Tính k lắc? m Viết phương trình dao động vật Chọn gốc thời gian (t = 0) k lúc vật vị trí biên dương (x= +A), gốc tọa độ O vị trí cân Xác định vận tốc, gia tốc vật vị trí động gấp ba lần năng? Hình Xác định thời điểm lực kéo đổi chiều lần thứ 2012? Câu (3,0 điểm) Vật sáng nhỏ AB đặt trục chính, vuông góc với trục trước thấu kính hội tụ có tiêu cự 20(cm) cách thấu kính 30(cm) Xác định vị trí, tính chất số phóng đại ảnh? Giữ cố định thấu kính dịch chuyển vật trước thấu kính dọc theo trục để ảnh có độ lớn cao gấp ba lần vật Hỏi phải dịch chuyển vật đoạn theo chiều nào? Câu (2,0 điểm) .x  Sóng dừng sợi dây mô tả phương trình u  2sin cos(20t  )(cm) , u li độ thời điểm t phần tử M dây mà vị trí cân có tọa độ x (x đo cm, t đo s) Tính bước sóng tốc độ truyền sóng dây? - - - Hết - - - Họ tên thí sinh: Số báo danh: KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP 12 BT THPT SỞ GD& ĐT NGHỆ AN NĂM HỌC 2012 - 2013 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn thi: VẬT LÍ 12 – BT THPT (Hướng dẫn chấm gồm 02 trang) Câu Ý 1 v Bước sóng    5(cm) (5,0đ) f Nội dung Điểm 1,5 Xét điểm M thuộc đoạn AB dao động với biên độ cực đại Ta có: d2-d1= k. với k  Z Mặt khác AB  d  d1  AB   0,5 AB AB k   1,0 Suy ra: -2,4< k [...]... 05; g 10m / s 2 1 Xỏc nh thi im m vn tc di ca mt im trờn vnh tr nh bng vn tc ca vỏn 2 Tỡm s ph thuc ca dch chuyn nm ngang ca tm vỏn theo thi gian - - - Ht - - - H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: aSở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2011 - 2 012 Hướng dẫn và Biểu điểm chấm đề chính thức (Hướng dẫn và biểu điểm chấm gồm 05 trang) Môn: Vt lý Bảng A ... 0,25 thoa cc i Do ú ta cú: S1I = S2I = k Khi ú trờn S1S2 cú 21 im cú biờn cc i 0,25 0,25 S GD&T NGH AN CHNH THC K THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 NM HC 2011 - 2 012 ( thi cú 2 trang ) Mụn thi: VT Lí LP 12 THPT - BNG A Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1 (5im) 1 Mt con lc n cú chiu di l 40cm , qu cu nh cú khi lng m 600 g c treo ti ni cú gia tc ri t do g 10m / s 2 B qua sc cn khụng khớ... ỳng vn cho im ti a 0,5 1,0 S GD&T NGH AN K THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 NM HC 2011 - 2 012 CHNH THC Mụn thi: VT Lí LP 12 THPT - BNG B Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1 (5,0 im) Trong thớ nghim giao thoa súng mt nc, cú hai ngun kt hp ti hai im A, B (AB = 18cm) dao ng theo phng trỡnh u1 u 2 2 cos 50t (cm) Coi biờn súng khụng i Tc truyn súng l 50cm/s a) Vit phng trỡnh súng tng hp ti... 3 3 * vi t 4,5( s ) : ta khi tõm ca vỏn: x 1.cos(0,5t-0,68)(m) Lu ý: Thớ sinh gii cỏch khỏc ỏp ỏn m ỳng thỡ vn cho im ti a bi ú 0,25 TRNG THPT K THI HC SINH GII TRNG LP 12 NM HC 2011 - 2 012 Mụn thi: VT L LP 12 THPT - BNG A Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian giao ) Bi 1(3,5 im ) Cho quang h ng trc gm hai thu kớnh, thu kớnh phõn k L1 cú tiờu c f1 = - 30 cm v thu kớnh hi t L2 cú tiờu c f2 = 48 cm,... GIO DC V O TO HI DNG Kè THI CHN HC SINH GII TNH HI DNG CHNH THC Lp 12 THPT nm hc 2011- 2 012 Mụn thi: VT Lí Thi gian lm bi: 180phỳt ( thi gm 02 trang) Cõu 1(2 im) 1) Mt vt cú khi lng m 100( g ) , dao ng iu ho theo phng trỡnh cú dng x Acos(t ) Bit th lc kộo v theo thi gian F(t) nh hỡnh v Ly 2 10 Vit phng trỡnh dao ng ca vt 2) Mt cht im dao ng iu hũa vi chu kỡ T v biờn 12( cm) Bit trong mt chu... R = 50 Bit rng ng c trng vụn-ampe ca iụt D (tc l s ph thuc ca dũng in i qua iụt vo hiu in th hai u ca nú) c mụ t bi cụng thc I = 10-2U2, trong ú I c tớnh bng ampe cũn U c tớnh bng vụn Xỏc nh cng dũng in trong mch D E,r Hỡnh 2 - - - Ht - - - H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: R S GD&T NGH AN K THI CHN HC SINH GII CP TNH LP 12 NM HC 2011 - 2 012 HNG DN CHM THI CHNH THC Mụn thi: VT L LP 12 THPT... 2)cm + Dựng PP vộc t quay, ta tỡm c thi im vt i qua v trớ cú li x = + 0,5 cm ln th 7 7 120 67 1005T 1005 315, 75s 2011 l: t = t1 + t2 = 1,0 120 120 10 120 2) Khi hai vt ng yờn vi nhau thỡ lc lm cho vt m2 chuyn ng chớnh l lc ma sỏt ngh gia hai vt, lc ny gõy ra gia tp cho vt m2 : g Fmsn m2a m2 2 x 12 m2 g A 122 (5) 0,5 v0 (6) 2 2 g T (5) v (6) ta cú: v0 12 0, 6m / s M: v0 2 A A * Lu... Vỡ vy, n thi im t1 v vn tc ca vỏn cú ln bng vn tc di ca mt im trờn vnh tr nh thỡ sau ú lc ma sỏt gia vỏn vi tr nh l ma sỏt ngh.0,25 + Ta xỏc nh thi im t1: V1 0 A.sin 0t1 r sin 0t1 2.0, 25 0,5 0t1 / 6 t1 / 3( s) 0,25 ( vỡ t1 0 A2B2 l nh tht cỏch thu kớnh L2 mt khong 120 cm * phúng i: k = d1d2/d1d2 = -9/10 < 0 nh A2B2 ngc chiu v cú ln: A2B2 = k AB = 0,9 cm 1 3,5... nng ca qu cu trc va chm: W1 mv12 I12 2 2 0,5 0,5 0,5 0,5 v 2 Do I mR 2 v 1 1 nờn: 5 R mv12 1 2 v2 7 0,5 mR 2 12 mv12 2 2 5 R 10 Sau va chm, qu cu bt ra v ln khụng trt vi vn tc v2 nờn cú th tớnh tng t nh trờn, ta nhn c ng nng ca nú: 0,5 7 W2 mv22 10 Nhit lng ta ra trong quỏ trỡnh va chm bng gim ng nng ca qu cu: 0,5 Q W 0, 7 m(v12 v22 ) 0, 7.2.(102 82 ) 50, 4 J W1 2 3 a.Phng trỡnh súng ... AN CHNH THC K THI CHN HC SINH GII TNH LP 12 NM HC 2011 - 2 012 ( thi cú trang ) Mụn thi: VT Lí LP 12 THPT - BNG A Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu (5im) Mt lc n cú chiu di l 40cm... Lu ý: Thớ sinh gii cỏch khỏc ỏp ỏn m ỳng thỡ cho im ti a bi ú 0,25 TRNG THPT K THI HC SINH GII TRNG LP 12 NM HC 2011 - 2 012 Mụn thi: VT L LP 12 THPT - BNG A Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian... danh: aSở Gd&Đt Nghệ an Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 12 Năm học 2011 - 2 012 Hướng dẫn Biểu điểm chấm đề thức (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 05 trang) Môn: Vt lý Bảng A
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 đề thi học sinh giỏi vật lý 12 có đáp án chi tiết, 50 đề thi học sinh giỏi vật lý 12 có đáp án chi tiết,

Từ khóa liên quan