0

tiểu luận cao học mối quan hệ giữa đạo đức và kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay

23 1,004 0
  • tiểu luận cao học  mối quan hệ giữa đạo đức và kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/12/2016, 00:13

MỞ ĐẦU1. Tính cấp thiết của đề tàiỞ Việt Nam hiện nay, kinh tế thị trường đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ và đang từng bước được hoàn thiện về cơ chế cũng như thế chế. Điều này, mặc nhiên thừa nhận nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần (có cả kinh tế tư nhân) được điều tiết bởi kinh tế thị trường. Trong công cuộc đổi mới đất nước 15 năm qua, Việt Nam đã thu được nhiều thành tựu to lớn. Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ nhanh, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được thì công cuộc đổi mới đang đặt ra cho chúng ta nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm, trong đó có vấn đề xuống cấp của đạo đức. Điều này liên quan đến mặt trái của kinh tế thị trường, cũng như sự tác động tiêu cực của kinh tế thị trường đến các lĩnh vực khác của đời sống xã hội. Trong đó nổi lên những vấn đề về lợi ích và quan hệ lợi ích trên tất cả các mặt của đời sống xã hội, nhất là vấn đề kinh tế thị trường ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của xã hội về mặt đạo đức và ngược lại, đạo đức chi phối như thế nào đến sự phát triển nhanh chóng của kinh tế thị trường hiện nay.Trước những thành quả mà kinh tế thị trường đã mang lại và những tác động tiêu cực của nó, nhất là về mặt đạo đức, một số người đã cho rằng, sự xuống cấp về mặt đạo đức xã hội bắt nguồn từ việc khuyến khích lợi ích cá nhân trong người lao động. Họ cho rằng, đạo đức xã hội và lợi ích cá nhân trong kinh tế thị trường là không thể dung hợp được với nhau. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự khuyến khích lợi ích cá nhân (là lợi ích cá nhân chính đáng), điều này tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân phát triển mình về mọi mặt nhất là về tài năng và trí tuệ. Hay nói khác đi, đó là với việc phát triển kinh tế thị trường đã tạo ra môi trường thuận lợi phát huy vai trò chủ thể cá nhân, rằng kinh tế thị trường là cơ chế cho nhân cách con người phát triển tốt nhất trong điều kiện hiện nay. Hiện nay, có một số người kỳ thị với kinh tế thị trường vì họ cho rằng kinh tế thị trường là nguyên nhân dẫn đến sự suy thoái về mặt đạo đức. Hiển nhiên, chúng ta có thể thấy rằng, ở một số nước có nền kinh tế thị trường phát triển mạnh đều đang diễn ra hiện tượng suy thoái về đạo đức, thậm chí sự suy thoái về đạo đức ở một số nước trong một số giai đoạn còn tỉ lệ thuận với sự tăng trưởng của kinh tế thị trường. Nhưng từ thực tế chúng ta có thể thấy rằng, không thể đổ hết nguyên nhân làm suy thoái đạo đức cho kinh tế thị trường và phải đánh giá đúng đắn những giá trị mà kinh tế thị trường đã mang lại. Trên thực tế đã cho thấy: không phải tất cả mọi người sản xuất và kinh doanh vì lợi nhuận đều suy thoái về đạo đức; kinh tế thị trường luôn tác động hai mặt, bên cạnh những mặt xấu thì kinh tế thị trường còn có những tác động tốt đến đạo đức xã hội; hiện tượng băng hoại về đạo đức không chỉ tồn tại trong nền kinh tế thị trường mà một số hiện tượng xấu đó cũng tồn tại trong nền kinh tế phi thị trường; bên cạnh những nước có hiện tượng xấu về đạo đức tăng cùng với sự phát triển của kinh tế thị trường thì cũng có những nước kinh tế thị trường ngày càng phát triển mạnh mẽ nhưng hiện tượng suy thoái về đạo đức ngày càng giảm; hoặc chúng ta cũng có thể thấy rằng hiện tượng băng hoại về đạo đức tăng là do một số nước thực hiện không đúng kinh tế thị trường, nhất là do yếu kém trong quản lý xã hội và giáo dục chưa đạt chất lượng.Từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, việc giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức truyền thống, cũng như xây dựng những giá trị đạo đức mới là vấn đề mà Đảng, Nhà nước ta quan tâm hàng đầu. Vì vậy, em chọn “Mối quan hệ giữa đạo đức và kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài này chủ yếu dựa trên lý luận triết học nhìn nhận mối quan hệ giữa đạo đức và kinh tế thị trường, có ý nghĩa về mặt lý luận đó là làm rõ lý luận về đạo đức kinh tế thị trường, những ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến đạo đức xã hội và sự điều tiết của đạo đức trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Từ những lý luận đó, nhằm đưa ra những giải pháp cơ bản để xây dựng một nền đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay. MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở Việt Nam nay, kinh tế thị trường trình phát triển mạnh mẽ bước hoàn thiện chế chế Điều này, thừa nhận kinh tế nước ta kinh tế nhiều thành phần (có kinh tế tư nhân) điều tiết kinh tế thị trường Trong công đổi đất nước 15 năm qua, Việt Nam thu nhiều thành tựu to lớn Nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng với tốc độ nhanh, đời sống nhân dân bước cải thiện vật chất lẫn tinh thần Tuy nhiên, bên cạnh thành đạt công đổi đặt cho nhiều vấn đề xã hội đáng quan tâm, có vấn đề xuống cấp đạo đức Điều liên quan đến mặt trái kinh tế thị trường, tác động tiêu cực kinh tế thị trường đến lĩnh vực khác đời sống xã hội Trong lên vấn đề lợi ích quan hệ lợi ích tất mặt đời sống xã hội, vấn đề kinh tế thị trường ảnh hưởng đến phát triển xã hội mặt đạo đức ngược lại, đạo đức chi phối đến phát triển nhanh chóng kinh tế thị trường Trước thành mà kinh tế thị trường mang lại tác động tiêu cực nó, mặt đạo đức, số người cho rằng, xuống cấp mặt đạo đức xã hội bắt nguồn từ việc khuyến khích lợi ích cá nhân người lao động Họ cho rằng, đạo đức xã hội lợi ích cá nhân kinh tế thị trường dung hợp với Nhưng có ý kiến cho khuyến khích lợi ích cá nhân (là lợi ích cá nhân đáng), điều tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân phát triển mặt tài trí tuệ Hay nói khác đi, với việc phát triển kinh tế thị trường tạo môi trường thuận lợi phát huy vai trò chủ thể cá nhân, kinh tế thị trường chế cho nhân cách người phát triển tốt điều kiện Hiện nay, có số người kỳ thị với kinh tế thị trường họ cho kinh tế thị trường nguyên nhân dẫn đến suy thoái mặt đạo đức Hiển nhiên, thấy rằng, số nước có kinh tế thị trường phát triển mạnh diễn tượng suy thoái đạo đức, chí suy thoái đạo đức số nước số giai đoạn tỉ lệ thuận với tăng trưởng kinh tế thị trường Nhưng từ thực tế thấy rằng, đổ hết nguyên nhân làm suy thoái đạo đức cho kinh tế thị trường phải đánh giá đắn giá trị mà kinh tế thị trường mang lại Trên thực tế cho thấy: tất người sản xuất kinh doanh lợi nhuận suy thoái đạo đức; kinh tế thị trường tác động hai mặt, bên cạnh mặt xấu kinh tế thị trường có tác động tốt đến đạo đức xã hội; tượng băng hoại đạo đức không tồn kinh tế thị trường mà số tượng xấu tồn kinh tế phi thị trường; bên cạnh nước có tượng xấu đạo đức tăng với phát triển kinh tế thị trường có nước kinh tế thị trường ngày phát triển mạnh mẽ tượng suy thoái đạo đức ngày giảm; thấy tượng băng hoại đạo đức tăng số nước thực không kinh tế thị trường, yếu quản lý xã hội giáo dục chưa đạt chất lượng Từ chuyển sang kinh tế thị trường, việc giữ gìn phát huy giá trị đạo đức truyền thống, xây dựng giá trị đạo đức vấn đề mà Đảng, Nhà nước ta quan tâm hàng đầu Vì vậy, em chọn “Mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường Việt Nam nay” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp Đề tài chủ yếu dựa lý luận triết học nhìn nhận mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường, có ý nghĩa mặt lý luận làm rõ lý luận đạo đức kinh tế thị trường, ảnh hưởng kinh tế thị trường đến đạo đức xã hội điều tiết đạo đức kinh tế thị trường Từ lý luận đó, nhằm đưa giải pháp để xây dựng đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường nước ta Tình hình nghiên cứu đề tài Cùng với việc thừa nhận kinh tế thị trường sản phẩm riêng chủ nghĩa tư đặt cho nhiệm vụ nghiên cứu, vận dụng tốt kiến thức kinh tế thị trường quy luật vào thực tiễn nước ta nhằm thực mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh” Kinh tế thị trường Việt Nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế vừa làm giàu để xóa đói giảm nghèo vừa thực đền ơn đáp nghĩa, vừa phát triển kinh tế vừa chăm lo cho đời sống tinh thần Phát triển kinh tế giàu mạnh đôi với việc xây dựng mối quan hệ người với người, đạo lý làm người ngày tốt đẹp Xây dựng đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường vấn đề quan trọng quan tâm hàng đầu, tất yếu khách quan thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam Chính vậy, mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường vấn đề liên quan, đặc biệt công tác giáo dục đạo đức giai đoạn kinh tế thị trường nhiều nhà nghiên cứu quan tâm đặc biệt Trong số đó, kể đến số công trình nghiên cứu sau: Phạm Văn Đức với “Mối quan hệ lợi ích cá nhân đạo đức kinh tế thị trường Việt Nam nay”, Tạp chí triết học, 28/01/2006; GS.TS Chu Văn Cấp với “Định hướng xã hội chủ nghĩa kinh tế thị trường nước ta”, Học viện trị quốc gia Hồ Chí Minh, 2009; PGS.TS Nguyễn Chí Mỳ với “Tác động hai mặt kinh tế thị trường toàn cầu hóa xây dựng đời sống văn hóa”, Tạp chí cộng sản, 2004; Nguyễn Đình Tường với “Một số biểu biến đổi giá trị đạo đức kinh tế thị trường Việt Nam giải pháp khắc phục”, Tạp chí triết học, 2010 Tuy nhiên, hầu hết đề tài xem xét mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường chủ yếu góc độ thực tiễn Với đề tài “Mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường Việt Nam nay”, mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường nghiên cứu xem xét góc độ lý luận triết học Sự tác động lẫn kinh tế thị trường đạo đức xem xét với nhiều quan điểm khác nhau, để từ đưa số giải pháp nhằm xây dựng có hiệu đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường nước ta giai đoạn 3 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu đề tài làm rõ mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường Việt Nam giai đoạn Nhiệm vụ nghiên cứu: Với mục đích đó, nhiệm vụ đề tài đặt là: - Phân tích lý luận đạo đức, kinh tế thị trường vấn đề đạo đức kinh tế thị trường - Phân tích tác động qua lại đạo đức kinh tế thị trường Việt Nam giai đoạn nay, đề xuất giải pháp nhằm xây dựng đạo đức điều kiện kinh tế thị trường Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở lý luận: Đề tài dựa sở lý luận triết học vật lịch sử Đồng thời xuất phát từ quan điểm chủ nghĩa Mác Lênin kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đạo đức Mác - Lênin, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Bên cạnh đề tài có sở lý luận quan điểm tác động qua lại kinh tế thị trường đạo đức lịch sử tư tưởng triết học Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu khóa luận phương pháp biện chứng vật, đồng thời để nghiên cứu vấn đề em sử dụng phương pháp như: phương pháp lôgic lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp đối chiếu so sánh,…Trên sở kết hợp hài hòa phương pháp để làm rõ vấn đề cần nghiên cứu cách hiệu nhất, có kế thừa có chọn lọc tài liệu có sẵn kho tàng lý luận Đóng góp đề tài Kể từ Việt Nam áp dụng chế thị trường, thay đổi quan hệ kinh tế có tác động mạnh mẽ đến tất lĩnh vực khác đời sống xã hội Với mặt tích cực mà kinh tế thị trường đem lại làm cho kinh tế nước ta phát triển mạnh mẽ đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày cải thiện Tuy nhiên, mặt trái kinh tế thị trường vấn đề cộm, vấn đề xuống cấp đạo đức, vấn đề có liên quan đến tác động tiêu cực kinh tế thị trường Như vậy, lúc có nhiều quan điểm khác mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường đề tài có đóng góp sau: - Trình bày cách tổng hợp khái quát lý luận đạo đức kinh tế thị trường, quan điểm mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường, áp dụng vào thực tiễn Việt Nam để có giải pháp hữu hiệu nhằm xây dựng đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường nước ta -Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên người quan tâm đến vấn đề Kết cấu khoá luận Ngoài Mở đầu, Kết luận Danh mục tài liệu tham khảo, Khóa luận có hai chương (6 tiết) NỘI DUNG Chương LÝ LUẬN VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, NHỮNG VẤN ĐỀ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 1.1 Lý luận đạo đức Đạo đức hình thái ý thức xã hội xuất sớm lịch sử phát triển với phát triển phương thức sản xuất Đạo đức - chế định xã hội thực chức điều chỉnh hành vi người lĩnh vực đời sống xã hội Trong xã hội nay, bên cạnh giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp tạo thành sức mạnh tinh thần dân tộc có không vấn đề tiêu cực nảy sinh Trong trình thực chế kinh tế thị trường cần có định hướng giá trị đạo đức lành mạnh cho tất người nhằm tạo đời sống tinh thần tốt đẹp công đổi 1.1.1 Một số quan niệm đạo đức lịch sử triết học trước chủ nghĩa Mác Những tư tưởng đạo đức xuất cách 26 kỷ, phát triển từ thấp đến cao, với phát triển lực lượng sản xuất, thông qua kế thừa có chọn lọc giá trị tư tưởng đạo đức có trước Tư tưởng đạo đức trước Mác có nhiều quan niệm khác Các quan niệm chủ yếu chia thành hai trường phái trái ngược chủ nghĩa vật chủ nghĩa tâm, khoa học tôn giáo Tiêu biểu cho nhà vật trước Mác có đại biểu: Đêmôcrit (460 - 370 TCN), Êpyquya (431 - 270 TCN), L.Phơbach (1084 - 1872) Những nhà triết học vật khẳng định nguồn gốc trần thế, nguồn gốc xã hội đạo đức, gắn đạo đức với nhu cầu lợi ích, vật chất người, chống lại thần bí đạo đức mà chủ nghĩa tâm áp đặt cho Vì hạn chế mặt điều kiện lịch sử giới quan nên nhà triết học vật trước Mác chưa thấy yếu tố vật chất đạo đức tách rời đạo đức với tính đặc thù Tiêu biểu cho quan niệm đạo đức nhà triết học tâm Platon (427 - 347 TCN), I Kant (1724 - 1804), P Heeghen (1770 - 1831) Họ xem xét nguồn gốc đạo đức lĩnh vực tinh thần chủ quan - tự ý thức hay lực lượng siêu nhiên - ý niệm tuyệt đối nhà tâm khách quan Chính vậy, quan niệm đạo đức họ không sản phẩm nhận thức tâm mà sản phẩm giới quan tôn giáo Hay nói cách khác, họ thần bí hóa đạo đức Như biết chức chủ yếu tôn giáo đền bù hư ảo Nên quan niệm tôn giáo đạo đức mang tính phản ánh phi thực lịch sử Tôn giáo hướng người vào giới hư ảo, nên đạo đức tôn giáo - đạo đức thần học, họ cho nguồn gốc đạo đức thượng đế - thân thiện mang tính đạo đức đức hạnh, ác vô đạo đức xuất phát từ “tội tổ tông” người Với tôn giáo họ coi thượng đế tiêu chuẩn đạo đức, mang tính quyền uy đánh giá hành vi đạo đức 1.1.2 Quan niệm đạo đức triết học Mác - Lênin Khái niệm đạo đức theo nhà kinh điển chủ nghĩa Mác “Đạo đức hình tái ý thức xã hội, tổng hợp quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi lợi ích xã hội người khác mối quan hệ người với người, cá nhân với cộng đồng xã hội.” Quan niệm Mácxít cho rằng, đạo đức hình thái ý thức xã hội, chế định xã hội thực chức điều chỉnh hành vi người lĩnh vực đời sống xã hội Chủ nghĩa Mác - Lênin đưa nhận thức đắn phát triển người đời sống đạo đức hướng người tự giác tái tạo lại đời sống đạo đức Họ đặt vận động đạo đức vận động chung đời sống xã hội Theo quan niệm chủ nghĩa Mác - Lênin đạo đức tổng hợp quy tắc, chuẩn mực xã hội, nhờ người tự giác điều chỉnh hành vi lợi ích xã hội, hạnh phúc người, hạnh phúc cá nhân tập thể hay toàn xã hội Chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định nguồn gốc đạo đức từ lao động, lao động hình thành nên giá trị đạo đức người Đạo đức mang chất giai cấp không đối lập với tính toán xã hội đạo đức cách mạng đạo đức triệt để Đạo đức có chức chức nhận thức, chức điều chỉnh hành vi chức giáo dục Từ đó, luận chứng khoa học, chủ nghĩa Mác - Lênin khẳng định vai trò đạo đức hoàn thiện nhân cách người nhân đạo hóa xã hội loài người 1.1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969), tư tưởng người đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam, tài sản vô giá Đảng dân tộc ta Trong hệ thống quan điểm sâu sắc toàn diện Người, đạo đức vấn đề người quan tâm đặc biệt Hồ Chí Minh kế thừa có chọn lọc quan niệm đạo đức có trước, dựa vào truyền thống đạo đức dân tộc ta vận dụng sáng tạo quan niệm đạo đức chủ nghĩa Mác - Lênin vào thực tiễn nước ta Hồ Chí Minh chủ trương xây dựng đạo đức có hòa nhập với đạo đức truyền thống dân tộc Đạo đức Hồ Chí Minh trở thành đạo đức có giá trị tảng to lớn cho dân tộc Việt Nam, làm tảng để xây dựng đạo đức công xây dựng đổi đất nước dân tộc ta 1.2 Lý luận kinh tế thị trường Kinh tế thị trường mô hình kinh tế mà quan hệ kinh tế thực thị trường, thông qua trình trao đổi mua bán Kinh tế thị trường giai đoạn phát triển cao kinh tế hàng hóa sở phát triển lực lượng sản xuất Trong lịch sử, hình thái kinh tế hàng hóa phát triển từ thấp đến cao qua loại hình: kinh tế hàng hóa giản đơn, kinh tế thị trường tự cổ điển kinh tế thị trường đại Kinh tế thị trường nói chung hình thức phát triển cao kinh tế hàng hóa Nó không đối lập với kinh tế hàng hóa mà giống mặt chất Kinh tế thị trường hình thức kinh tế mà quan hệ kinh tế diễn thị trường, chịu chi phối quy luật kinh tế thị trường vốn có hay chịu chi phối kinh tế thị trường tự điều chỉnh Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế hàng hóa nhiều thành phần kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo Đó kinh tế hàng hóa vận động theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý nhà nước, thống tăng trưởng kinh tế với công xã hội Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp nhận quy luật cạnh tranh không dã man, khuyến khích làm giàu gắn liền với xóa đói giảm nghèo, gia tăng mức sống giữ gìn đạo đức sắc dân tộc, kinh tế thị trường gắn với xã hội chủ nghĩa 1.2 Những vấn đề đạo đức kinh tế thị trường Trong trình xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa làm thay đổi diện mạo xã hội, kéo theo chuyển biến mặt khác như: thay đổi cấu kinh tế, cấu trị thay đổi mặt văn hóa đạo đức Những thay đổi mặt làm lành mạnh kinh tế - xã hội Mặt khác, mặt trái kinh tế thị trường làm băng hoại đến giá trị đạo đức như: lối sống sùng bái đồng tiền, tệ nạn xã hội ngày tăng, tham nhũng ngày nhiều Trong công tác giáo dục nhiều thiếu sót, chưa trọng đến giá trị đạo đức truyền thống, chế lãnh đạo chưa chặt chẽ, thiếu kiên định Đạo đức kinh tế thị trường nước ta vấn đề phức tạp Kinh tế thị trường với mặt tích cực, mang đến số giá trị số tiêu chí xác lập Tuy nhiên, thực trạng đạo đức kinh tế thị trường nước ta cho thấy: dư chấn khủng hoảng thời bao cấp chưa chấm dứt nay, xã hội Việt Nam rơi vào khủng hoảng đạo đức với hai đứa hư kinh tế thị trường “kiếm tiền” “hưởng thụ” Chương SỰ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA ĐẠO ĐỨC VÀ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY 2.1 Ảnh hưởng kinh tế thị trường đạo đức Từ thực kinh tế thị trường, tất người thấy có tác động mạnh mẽ đến tất mặt đời sống xã hội, vấn đề đạo đức Sự tác động kinh tế thị trường đến đạo đức diễn Hiện nay, vấn đề nhiều người quan tâm Chính vậy, bàn ảnh hưởng kinh tế thị trường phát triển đạo đức xã hội có nhiều quan điểm khác Dưới đây, em xin nêu ba quan điểm chủ yếu là: Quan điểm phủ nhận ảnh hưởng tích cực kinh tế thị trường; quan điểm khẳng định ảnh hưởng tích cực kinh tế thị trường quan điểm cho kinh tế thị trường có tác động hai mặt (tích cực tiêu cực) đạo đức 2.1.1 Quan điểm phủ nhận ảnh hưởng tích cực kinh tế thị trường đạo đức Quan điểm cho kinh tế thị trường đạo đức liên quan với nhau, họ phân biệt rạch ròi hành vi đạo đức với hành vi kinh tế Hành vi đạo đức hành vi có tính tự đủ động cơ, tính tự chủ định, tính mục đích hành vi tính lợi tha kết Khi có đầy đủ tính chất hành vi coi hành vi đạo đức Khi bàn hành vi kinh tế, họ cho rằng, kinh tế thị trường, mục đích người làm kinh tế biến người khác thành điều kiện để thu lợi thu nhiều tốt Cơ sở lý luận quan điểm lý thuyết phân biệt đem đối lập tự luật với tha luật đạo đức học Từ họ cho rằng, kinh tế thị trường không liên hệ hữu với đạo đức, nên có ảnh hưởng tiêu cực đến đạo đức Họ coi kinh tế thị trường gồm quy tắc không liên quan đến đạo đức, người phản đối lại đòi chủ thể hành vi kinh tế thị trường phải tuân theo quy tắc đạo đức Họ coi quy tắc kinh tế thị trường khế ước quyền lợi nghĩa vụ, hướng quyền lợi mục đích khế ước nghĩa vụ giá phải trả Những người theo quan điểm này, họ cho rằng, quy tắc thị trường khuyến khích người lợi kỷ, kích thích xu hướng tuyệt đối hóa giá trị thị trường, lấy giá trị thị trường làm thước đo giá trị người nói chung Vì vậy, kinh tế thị trường cản trở không nhỏ xu hướng người ngày vươn tới giá trị tinh thần ngày cao đẹp 2.1.2 Quan điểm khẳng định ảnh hưởng tích cực kinh tế thị trường đạo đức Nếu quan điểm phủ nhận ảnh hưởng tích cực 10 kinh tế thị trường cho kinh tế thị trường mối quan hệ hữu với đạo đức trái lại, quan điểm xác lập sở khẳng định mối quan hệ hữu kinh tế thị trường với đạo đức Nhà triết học J Bell khẳng định: “Suy cho xã hội trật tự đạo đức; cần chứng minh nguyên tắc phân phối hợp lý; chế độ xã hội có tính đáng đại đa số người dân công nhận tồn được” Quan điểm chủ trọng đến mặt ảnh hưởng tích cực kinh tế thị trường đến đạo đức, kinh tế thị trường giúp người hoàn thiện nhân cách mặt đạo đức Quan điểm dựa vào hai xu hướng: Xu hướng dựa vào thuyết mục đích luận - công lợi, coi mục đích cao hành vi đạo đức hạnh phúc đa số nhân dân, nâng cao tổng công lợi xã hội mục tiêu đạo đức mà kinh tế thị trường chỗ có ưu việc huy động nguồn lực tạo phát triển kinh tế chứa đựng giá trị đạo đức bên Tuy nhiên, thuyết mục đích - công lợi có hạn chế là, họ ý đến tổng công lợi xã hội mà không quan tâm đến phân cực giàu nghèo Để khắc phục hạn chế kinh tế thị trường như: phân hóa giàu nghèo, suy thoái đạo đức…, họ chủ trương thực đôi bên có lợi Theo đó, trao đổi thị trường lành mạnh có lợi cho kinh tế đạo đức thật chủ thể kinh tế tuân thủ nguyên tắc thị trường Nguyên tắc thị trường lành mạnh luân lý kinh tế thị trường phù hợp với đạo đức Xu hướng dựa vào nguyên tắc tự cá nhân, quyền bình đẳng quyền tự cá nhân Thuyết có nguồn gốc từ nhà triết học Kant Những người theo xu hướng cho rằng, kinh tế thị trường có bình đẳng, hợp lý đáng nên hoàn toàn phù hợp với đạo đức Dựa vào mặt tích cực kinh tế thị trường, số nhà tư tưởng cho rằng, kinh tế thị trường phát triển có vai trò nâng cao đạo đức xã hội, biểu thực ngày đầy đủ quyền người Từ họ đưa nhận định này, xuống cấp đạo đức xã hội giải thích chế thị trường chưa hoàn thiện 2.1.3 Quan điểm coi kinh tế thị trường có tác động hai mặt 11 (tích cực tiêu cực) đạo đức Quan điểm không yêu cầu phải đem đối lập tự luật với tha luật Họ xem xét ý thức cá nhân hình thái ý thức xã hội đặc thù phản ánh tồn xã hội thông qua chuẩn mực đạo đức Đến lượt chuẩn mực đạo đức thể tương quan đạo đức Những hành vi cá nhân lĩnh vực liên quan đến việc làm lợi hay làm hại cho người xã hội có tính đạo đức đánh giá đạo đức Quan điểm khẳng định kinh tế thị trường có ảnh hưởng tích cực đến đạo đức Họ cho rằng, với phát triển kinh tế thị trường hoàn thiện tạo nhiều điều kiện để người có hành vi đạo đức người khác trở thành chuẩn mực đạo đức xã hội Những người thừa nhận chuyển hóa nguyên tắc kinh tế thị trường thành nguyên tắc đạo đức, hành vi kinh tế trở thành hành vi đạo đức Trong chế thị trường, hoàn thiện có nguyên tắc riêng Nếu chủ thể kinh tế không tuân thủ nguyên tắc thị trường họ dùng thủ đoạn phi thị trường sớm muộn bị chế thị trường loại bỏ Bởi vậy, hoạt động kinh tế thị trường tuân thủ nguyên tắc trở thành yêu cầu để chủ thể kinh tế tồn phát triển bền vững Việc tuân thủ nguyên tắc thị trường trở thành yêu cầu, thành tập quán, thành niềm vui chủ thể kinh tế lúc tự xuất nhân tố đạo đức hành vi kinh tế Một nguyên tắc thị trường nội tâm hóa, trở thành nhu cầu bên chủ thể kinh tế trở thành nguyên tắc đạo đức Đến lúc đối lập thật hành vi kinh tế thị trường hành vi đạo đức Hành vi kinh tế lúc đó, thân chứa đựng giá trị đạo đức Hành vi kinh tế thực cách đạo đức mang lại lợi ích cho người khác cho toàn xã hội Như vậy, theo quan điểm này, kinh tế thị trường chất có mặt lợi tha Với chất kinh tế thị trường, chứa giá trị đạo đức mang lại lợi ích cho người khác Đồng thời, tuân thủ nguyên tắc kinh tế thị trường, hành vi kinh tế bộc lộ khía cạnh đạo đức chỗ: với thói quen tuân thủ nguyên tắc thị trường hoạt động kinh tế, hành 12 vi kinh tế họ đạo đức hóa; mặt khác, người lại có nhu cầu xu hướng thể phẩm chất đạo đức lĩnh vực kinh tế làm việc làm từ thiện Không thế, kinh tế thị trường phát triển tạo điều kiện cho người tham gia rộng hơn, sâu vào quan hệ xã hội hoạt động xã hội đa dạng, thúc đẩy hoàn thiện nhân cách Quan điểm không đối lập cực đoan kinh tế thị trường với đạo đức, họ cho thấy tác động tiêu cực kinh tế thị trường: Thứ nhất, kinh tế thị trường kích thích hoạt động tích cực cá nhân,thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân lĩnh vực kinh tế Khi họ coi giá trị thị trường giá trị trở thành thước đo giá trị phổ quát nhân cách người Thứ hai, Kinh tế thị trường khuyến khích người theo đuổi lợi nhuận Điều dẫn đến thái độ đánh giá người qua khả biến người khác thành phương tiện để thực lợi ích cách hợp pháp Thứ ba, kinh tế thị trường dựa nguyên tắc cạnh tranh, buộc người vươn lên thân vượt trội người khác từ lĩnh vực kinh tế đến lĩnh vực kinh tế Bên cạnh mặt tích cực tạo điều kiện cho cá nhân phát huy hết lực mình, tạo thói quen phô trương, kiêu căng dẫn đến mâu thuẫn giá trị đích thực nhân cách hình thức biểu Có nhiều người dùng thái độ bên che dấu chất thật 2.2 Vai trò điều tiết đạo đức kinh tế thị trường Đạo đức tượng phổ biến xã hội Nó tồn cách tất yếu khách quan nhằm điều chỉnh hành vi, ý thức, quan hệ ứng xử người với xã hội Trong điều kiện kinh tế thị trường có tác động mạnh mẽ làm đảo lộn giá trị đạo đức nay, cần có quan tâm nghiên cứu “vai trò đạo đức điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam nay” Vì vấn đề quan tâm nhiều nhà nghiên cứu người có trách nhiệm, nên 13 có nhiều quan điểm khác Dưới em xin nêu hai quan điểm bàn luận vấn đề 2.2.1 Chủ trương tách biệt đạo đức với kinh tế thị trường Khi chủ trương tách biệt đạo đức với kinh tế thị trường , họ cho rằng, đạo đức can thiệp sâu vào kinh tế thị trường kìm hãm kinh tế thị trường Theo họ, nguyên tắc thị trường liên quan đến hành vi kinh tế, cho phép người cạnh tranh để thu lợi nhuận tối đa, không thuộc lĩnh vực đạo đức Chính vậy, áp dụng chuẩn mực đạo đức kinh tế thị trường dẫn tới ngụy biện, giảm khao khát lợi nhuận giảm hiệu hành vi kinh tế Để biện hộ cho quan điểm này, họ đưa dẫn chứng, là, chủ nghĩa bình quân trước xem nguyên tắc đạo đức không khuyến khích người tích cực lao động, lại kích thích thói lười biếng Do vậy, chuyển sang kinh tế thị trường, không nên áp đặt chuẩn mực đạo đức vào kinh tế Trong hoạt động kinh tế nên dựa vào chế thị trường, chủ thể kinh tế phải tự hoạt động khuôn khổ pháp luật nhà nước.Tuy nhiên, người theo quan điểm cho rằng, muốn hạn chế tác động tiêu cực kinh tế thị trường lĩnh vực khác đời sống xã hội cần sử dụng giải pháp đạo đức nhằm hạn chế lòng tham người 2.2.2 Chủ trương coi kinh tế thị trường đạo đức có quan hệ nội Quan điểm coi đạo đức phương diện kinh tế thị trường, yêu cầu bên kinh tế thị trường, điều tiết hành vi quan hệ kinh tế Đạo đức góp phần thúc đẩy lĩnh vực kinh tế phát triển Coi kinh tế thị trường đạo đức có quan hệ chặt chẽ với nhau, quan điểm nhấn mạnh ảnh hưởng tích cực đạo đức đến hoạt động kinh tế lợi ích Những sở lý luận để người theo quan điểm đưa nhận định là: Thứ nhất, chế độ kinh tế tồn vận hành có tính hợp lý đáng Kinh tế thị trường chế độ kinh tế không nằm quy luật đó, chế kinh tế theo nghĩa Kinh tế thị trường hình thức tổ 14 chức kinh tế nhiều quốc gia giới áp dụng Vì lẽ tồn cách hiển nhiên khách quan nên đắn cần thiết Kinh tế thị trường lĩnh vực mà hoạt động người liên quan trực tiếp đến lợi ích Kinh tế thị trường đề cao vấn đề lợi ích hành vi liên quan đến mang tính tự nguyện tự do, không mang tính cưỡng chế Và hành vi đạo đức hành vi tự nguyện tự Nên trường hợp này, đạo đức yếu tố điều tiết cách tích cực kinh tế thị trường Thứ hai, kinh tế thị trường hoạt động nguyên tắc quy luật thị trường, giám sát hành tuân thủ quy định pháp luật Nhưng dựa vào phương tiện kinh tế, quy định hành hệ thống pháp luật hoạt động kinh tế bị hạn chế mặt hiệu Tất biện pháp trên, hệ thống quy định pháp luật phương tiện mang tính chất cưỡng chế mà chủ thể kinh tế tự giác không tự giác thực Nếu họ tự giác thực tạo môi trường kinh tế lành mạnh Ngược lại, trường hợp chủ thể kinh tế chạy theo lợi nhuận không tự giác chấp hành quy định, để phục vụ cho mục đích kinh tế mình, họ tìm “kẽ hở” phương tiện này, đặc biệt “kẽ hở” pháp luật để vượt qua hạn chế chúng Những phương tiện ràng buộc bên ngoài, chúng điều tiết động bên chủ thể kinh tế Trong trường hợp này, kinh tế thị trường không đạt kết cao, đạo đức xã hội xuống cấp Vì vậy, không nên điều tiết kinh tế thị trường biện pháp cưỡng chế mà nên áp dụng nguyên tắc tự nguyện tự giác Thứ ba, quy định pháp luật thiết chế hóa tối thiếu chuẩn mực đạo đức Để tồn phát triển xã hội, người cần phải có đạo đức tối thiếu đạo đức thực pháp luật tối đa Do đạo đức pháp luật phải có tương trợ lẫn kinh tế thị trường Đưa đạo đức vào kinh tế làm cho biện pháp nguyên tác kinh tế thị trường điều tiết nguyên tắc chuẩn mực đạo đức 15 Thứ tư, xét phương diện chủ thể, việc họ tuân thủ cách tự nguyện tự giác quy tắc kinh tế thị trường, biến thành nhu cầu bên trong, trở thành nguyên tắc đạo đức kinh doanh Điều không hạn chế, không cản trở hoạt động kinh tế mà thúc đẩy hợp lý hóa hoạt động kinh tế thị trường, làm cho chế thị trường hoạt động nhịp nhàng, đồng lành mạnh Việc tăng cường phẩm chất đạo đức chủ thể kinh tế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường, động lực lâu dài cho phát triển hoàn thiện kinh tế thị trường Đây thực chất hệ thống yêu cầu pháp lý - đạo đức người mua, người bán, nhân viên, cổ đông Hệ thống có tác dụng tích cực cho điều phối hoạt động kinh tế, làm cho vận hành kinh tế trở nên nhịp nhàng hơn, đồng ngày lành mạnh Như vậy, từ sở lý luận trên, người theo quan điểm thấy cần thiết việc đưa chuẩn mực đạo đức vào kinh tế Kinh tế thị trường với ưu việt vượt trội no điều tiết đạo đức phu hợp trở thành chế kinh tế lành mạnh ngày hoàn thiện 2.3 Một số giải pháp nhằm xây dựng đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường Hiện nay, đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường xuất cách tự phát mà hình thành cách tự giác chủ động Để xây dựng đạo đức giai đoạn nay, cần giải pháp phù hợp Về phương diện lý luận, việc xây dựng đạo đức kinh tế thị trường nhiều vấn đề cần quan tâm giải Tuy nhiên, trước mắt muốn xây dựng đạo đức cần thực số giải pháp sau: 2.3.1 Trước hết phải hoàn thiện chế thị trường làm sở cho việc xây dựng đạo đức Trong công đổi đất nước, chưa trải qua kinh tế tư chủ nghĩa, chế kinh tế thị trường mới, chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp dấu ấn nặng, lúc chuyển sang chế thị trường chập chững, nhiều khiếm 16 khuyết, cộng thêm vào xuống cấp mặt đạo đức nhiều mặt khác văn hoá tinh thần Một nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu chế thị trường hoàn thiện lành mạnh Vấn đề cấp bách nay, với yêu cầu đảm bảo tiến xã hội nói chung chấn hưng đạo đức xã hội nói riêng phải kiện toàn chế thị trường với kiếm soát (sự điều tiết) hợp lý nhà nước nhằm đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển đất nước Sự điều tiết hợp lý nhà nước nhằm đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta có nội dung sau: Một là, xây dựng chế độ, sách phù hợp với kinh tế thị trường, điều tiết sản xuất, lưu thông phân phối theo nguyên tắc thị trường nhằm khắc phục khiếm khuyết thị trường tự phát nói chung, đảm bảo cân đối, hài hoà tăng trưởng kinh tế với tiến xã hội công xã hội Hai là, để kiện toàn chế thị trường, phát triển kinh tế thị trường lành mạnh, cần khắc phục kẽ hở pháp luật kinh tế, thân chế, hạn chế đến mức tối thiếu ảnh hưởng mặt trái chế thị trường văn hoá tinh thần đạo đức xã hội Việc hoàn thiện chế thị trường nhằm phần đưa chủ thể kinh tế vào hoạt động có nguyên tắc, không trái với quy luật vận hành kinh tế thị trường, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, công hoạt động sản xuất kinh doanh Thực điều làm cho chủ thể kinh tế hướng tới mục tiêu lợi nhuận họ phát huy củng cố lực đạo đức, nhân tính mình, biến yêu cầu đạo đức mang tính cưỡng chế bên thành nhu cầu, động cơ bên hoạt động kinh tế 2.3.2 Cùng với việc kiện toàn chế thị trường, cần phải đẩy mạnh việc xây dựng kiện toàn thiết chế chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm taọ khung pháp lý trị cho việc xây dựng đạo đức Pháp luật bao gồm quy định mang tính chất ràng buộc, cưỡng chế người buộc người phải tuân thủ nguyên tắc hệ thống pháp luật đặt Nếu người thực với quy định pháp luật đồng 17 nghĩa với việc họ có tự Nhưng ngược lại, người bị trừng phạt vi phạm quy định Trong lĩnh vực đạo đức người thực chuẩn mực đạo đức tính cưỡng bạo lực quyền, chúng khuyến khích dư luận xã hội tác động vào lương tâm người Đạo đức chừng mực đặt quan hệ với pháp luật lại lĩnh vực hoạt động tự nguyện có tính tự Pháp luật với hệ thống luật lệ quy định Nhà nước ban bố cưỡng thi hành Trong đạo đức mang tính tự nguyện Cho nên, xây dựng đạo đức cần gắn với xây dựng kiện toàn hệ thống pháp luật Pháp luật đạo đức có mối quan hệ chặt chẽ với Nên muốn xây dựng đạo đức mới, cần hoàn thiện hệ thống pháp luật Trong thời gian vừa qua, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện Trong hệ thống quy định pháp luật nhiều “kẽ hở” cộng với truyền thống người Việt Nam nặng nề tình cảm, tư tưởng đức trị làm giảm phần hiệu lực pháp luật, hệ thống pháp luật phù hợp với kinh tế thị trường Chế độ nhà nước pháp quyền hình thành kiện toàn với lịch sử trị pháp lý phương Tây, lịch sử nước ta vấn đề mẽ Nhưng thực xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam theo định hướng xã hội chủ nghĩa Đó xây dựng nhà nước dân, dân dân, có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ Muốn làm tốt điều này, cần thực biện pháp sau: Thứ nhất, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với việc kiện toàn hệ thống thiết chế pháp lý trị cho đáp ứng yêu cầu đưa chủ thể kinh tế vào chế vận hành kinh tế thị trường Thứ hai, vai trò nhân tố đạo đức phù hợp với chế thị trường chưa tác động phổ biến vững chắc, cần trọng vai trò hệ thống pháp luật chế thị trường, thông qua việc thực đầy đủ nguyên tắc chế thị trường để tạo dựng bổ sung, củng cố 18 nguyên tắc đạo đức Tuy nhiên, giai đoạn chủ trọng xây dựng nhà nước pháp quyền xây dựng nhà nước đảm bảo cho hình thành vận hành đầy đủ, lành mạnh chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa biến toàn xã hội thành thị trường 2.3.3 Tăng cường giáo dục xã hội, đặc biệt giáo dục đạo đức để chuyển chuẩn mực xã hội (về trị, pháp lý, thẩm mỹ, khoa học) tạo dựng kinh tế thị trường xây dựng nhà nước pháp quyền thành chuẩn mực đạo đức cá nhân Hiện nay, muốn xây dựng đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường, cần tăng cường công tác giáo dục, hình thành nên chuẩn mực đạo đức xây dựng kinh tế thị trường Muốn nhà giáo dục người có trách nhiệm phải có phương hướng giáo dục có hiệu Trong định hướng giá trị đạo đức cần có định hướng cho cá nhân có lý tưởng sống, biết xây dựng sống giá trị đạo đức cao đẹp Đồng thời, cần quan tâm nhiều đến giá trị đạo đức truyền thống để làm tảng cho việc xây dựng chuẩn mực đạo đức giai đoạn Qúa trình hình thành ý thức đạo đức cá nhân diễn quan hệ với toàn giới tinh thần cá nhân cộng đồng mà cá nhân thành viên Một hệ thống giáo dục thực thụ tiến hành tất lĩnh vực văn hoá tinh thần Đó trình giáo dục đông lĩnh vực tri thức, đạo đức thẩm mỹ, làm cho yếu tố lý trí, tình cảm đạo đức thống với nhau, giúp người ngày vươn tới giá trị cao đẹp chân - thiện - mỹ Thông qua giáo dục, chuẩn mực xã hội chuyển hoá thành tín niệm bên hành vi đạo đức cá nhân, hình thành nên lối sống đời sống tâm lý cá nhân Muốn công tác giáo dục đạo đức xã hội nói chung, công tác giáo dục đạo đức nói riêng co hiệu cao nhất, cần phải xử lý thích hợp mối quan hệ giá trị truyền thống đại Thái độ hư vô chủ nghĩa đối 19 với giá trị truyền thống đồng nghĩa với việc tiếp nhận chọn lọc đới với giá trị phương Tây, chưa có cách hiểu đắn giá trị đạo đức họ, dẫn đến đánh sắc văn hoá dân tộc, suy thoái đạo đức xã hội, khủng hoảng văn hoá xã hội, gây trở ngại cho trình tìm tòi học hỏi giá trị văn hoá đạo đức Tất điều kìm hãm cản trở việc xây dựng đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường Trong điều kiện nay, muốn tồn phát triển cần kết hợp sức mạnh giá trị đạo đức truyền thống với giá trị đạo đức đại sở kế thừa có chọn lọc tinh hoa văn hoá nhân loại Vấn đề đặt làm để giúp người nhận thức dắn giá trị đại, từ để có tác động thiết thực phù hợp với phát triển xã hội, thời đại giá trị tinh thần, đạo đức truyền thồng phải nâng lên tầm cao Cùng với phương thức giáo dục trên, công tác giáo dục xã hội nói chung giáo dục đạo đức nói riêng phải quan tâm giải vấn đề mối quan hệ tính dân tộc tính quốc tế, mối quan hệ giao lưu hợp tác quốc tế với yêu cầu bảo vệ sắc, độc lập dân tộc giáo dục đào tạo Chính vậy, công tác giáo dục cần chủ trọng làm rõ giá trị dân tộc không thay Đặc biệt hoà nhập không hoà tan, hội nhập vào xu phát triển giới cần gìn giữ sắc văn hoá dân tộc Quan trọng chúng ta, em dân tộc Việt Nam cần ý thức lòng tự tôn dân tộc để bảo vệ độc lập dân tộc Tuy nhiên, bên cạnh cần thấy rằng, trình giao lưu hợp tác quốc tế sở để xây dựng đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường 20 KẾT LUẬN Tóm lại, công đổi đất nước, Việt Nam đạt tành tựu to lớn, kinh tế đà phát triển nhanh chóng, tốc độ tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân không ngừng cải thiện Kinh tế thị trường nước ta tiến trình ngày hoàn thiện chế lẫn thể chế Kinh tế nước ta kinh tế nhiều thành phần (có thành phần kinh tế tư nhân) điều tiết chế thị trường Kinh tế thị trường làm lên vấn đề lợi ích quan hệ lợi ích tất mặt đời sống xã hội Trong vấn đề đáng quan tâm kinh tế thị trường ảnh hưởng đến phát triển xã hội mặt đạo đức Bên cạnh mặt tích cực mà kinh tế thị trường mang lại, mặt trái kinh tế thị trường đặt cho Việt Nam nhiều vấn đề cần quan tâm nghiên cứu Trong vấn đề quan trọng xuống cấp, băng hoại đạo đức phận người xã hội Trước tình hình đó, thực chất mối quan hệ kinh tế thị trường đạo đức đươc nhiều nhà nghiên cứu quan tâm làm rõ Kinh tế thị trường mô hình kinh tế mà quan hệ kinh tế thực thị trường, thông qua trình trao đổi mua bán Kinh tế thị trường đời sở phát triển lực lượng sản xuất định Nền kinh tế thị trường đời dựa phân công lao động xã hội phân chia lợi ích chủ thể Trong xã hội tư chủ nghĩa, kinh tế thị trường chiếm ưu , kinh tế tự do, quan hệ người với người quan hệ kinh tế, người mưu cầu lợi ích kinh tế Quan hệ cá nhân, chủ thể kinh tế thị trường cạnh tranh để đạt tới lợi ích cá nhân Nền kinh tế thị trường nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường có quản lý Nhà nước Từ Nhà nước ta thừa nhận kinh tế thị trường sản phẩm riêng chủ nghĩa tư áp dụng vào công đổi phát triển đất nước Kinh tế thị trường có ảnh hưởng mạnh mẽ đên tất mặt đời sống xã hội 21 Đặc biệt kinh tế thị trường làm đạo đức xã hội có chuyển biến định Kinh tế thị trường tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân phát triển tất phương diện, đảm bảo trách nhiệm cá nhân chuẩn mực đạo đức người; kinh tế thị trường đòi hỏi người phải có quan điểm đạo đức thiết thực, bớt chủ quan ảo tưởng; kinh tế thị trường làm cho động hiệu gắn liền thống với nhau, đồng thời làm cho người động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, không ngừng học tập Bên cạnh tác động tích cực đến đạo đức kinh tế thị trường dẫn đến tượng suy thoái mặt đạo đức Và vấn đề trượt dốc đạo đức xã hội vấn đề đáng quan tâm Mặc dù thừa nhận tính tất yếu cần thiết kinh tế thị trường nước ta nay, bàn đến ảnh hưởng phát triển đạo đức xã hội có nhiều quan điểm khác Quan điểm phủ nhận ảnh hưởng tích cực chế thị trường cho rằng, kinh tế thị trường đạo đức liên quan với nhau, theo quan niệm đòi hỏi có phân biệt rạch ròi hành vi đạo đức với hành vi kinh tế Quan điểm khẳng định ảnh hưởng tích cực kinh tế thị trường đạo đức, quan điểm xác lập sở khẳng định mối quan hệ hữu kinh tế thị trường với đạo đức Với quan niệm này, họ cho kinh tế thị trường hoàn toàn phù hợp với đạo đức Hoặc quan điểm coi kinh tế thị trường có tác động hai mặt đạo đức, quan điểm thừa nhận chuyển hóa nguyên tắc kinh tế thị trường thành nguyên tắc đạo đức, hành vi kinh tế thành hành vi đạo đức, đối lập thật kinh tế thị trường đạo đức, quan điểm không đối lập cực đoan kinh tế thị trường với đạo đức quan điểm nêu lên tác động tiêu cực kinh tế thị trường Kinh tế thị trường ảnh hưởng mạnh mẽ đến đạo đức xã hội, nhiên, ngược lại đạo đức có vai trò điều tiết kinh tế thị trường Khi bàn đến khía cạnh có quan điểm đối lập Đó quan điểm chủ trương tách biệt đạo đức với kinh tế thị trường, theo họ chuyển sang kinh tế thị trường không nên áp đặt chuẩn mực đạo đức vào kinh tế, hoạt động kinh tế 22 nên dựa vào chế thị trường, nhiên quan điểm chủ trương sử dụng đạo đức để hạn chế lòng tham người lĩnh vực kinh tế Quan điểm coi kinh tế thị trường đạo đức có quan hệ nội tại, họ cho đạo đức phương diện kinh tế thị trường, yêu cầu bên có chức điều tiết quan hệ kinh tế Bên cạnh mặt tích cực kinh tế thị trường làm chao đảo giá trị đạo đức xã hội Hiện tượng suy đồi mặt đạo đức vấn đề quan tâm nhiều nước giới có Việt Nam Vấn đề đòi hỏi Đảng Nhà nước ta cần có giải pháp nhằm xây dựng đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường Nền đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường xuất cách tự phát mà hình thành cách tự giác chủ động Xét mặt lý luận, để xây dựng đạo đức điều kiện kinh tế thị trường có nhiều vấn đề phải bàn, nhiên trước mắt cỏ thể thực số giải pháp như: Hoàn thiện chế thị trường làm sở để xây dựng đạo đức mới; Đẩy mạnh việc xây dựng kiện toàn thiết chế chế nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tạo khung pháp lý trị cho việc xây dựng đạo đức mới; Tăng cường giáo dục xã hội, đặc biệt giáo dục đạo đức để chuyển chuẩn mực xã hội tạo dựng kinh tế thị trường xây dựng nhà nước pháp quyền thành đạo đức cá nhân Như vậy, điều kiện nước ta tiến nhanh đường lên chủ nghĩa xã hội, bên cạnh phát triển kinh tế thị trường, việc gìn giữ phát huy giá trị đạo đức truyền thống việc xây dựng hhệ giá trị đạo đức cần quan tâm mức 23 [...]... với đạo đức, quan điểm này thừa nhận sự chuyển hóa nguyên tắc kinh tế thị trường thành nguyên tắc đạo đức, hành vi kinh tế thành hành vi đạo đức, không có sự đối lập thật sự giữa kinh tế thị trường và đạo đức, quan điểm này không đối lập cực đoan kinh tế thị trường với đạo đức nhưng quan điểm này cũng đã nêu lên những tác động tiêu cực của kinh tế thị trường Kinh tế thị trường ảnh hưởng mạnh mẽ đến đạo. .. liên quan với nhau, theo quan niệm này đòi hỏi có sự phân biệt rạch ròi hành vi đạo đức với hành vi kinh tế Quan điểm khẳng định ảnh hưởng tích cực của kinh tế thị trường đối với đạo đức, quan điểm này được xác lập trên cơ sở khẳng định mối quan hệ hữu cơ giữa kinh tế thị trường với đạo đức Với quan niệm này, họ cho rằng kinh tế thị trường hoàn toàn phù hợp với đạo đức Hoặc quan điểm coi kinh tế thị trường. .. dụng đạo đức để hạn chế lòng tham của con người ngoài lĩnh vực kinh tế Quan điểm coi kinh tế thị trường và đạo đức có quan hệ nội tại, họ cho rằng đạo đức là một phương diện của kinh tế thị trường, là yêu cầu bên trong và có chức năng điều tiết các quan hệ kinh tế Bên cạnh những mặt tích cực thì hiện nay kinh tế thị trường đang làm chao đảo giá trị đạo đức của xã hội Hiện tượng suy đồi về mặt đạo đức. .. việc đưa các chuẩn mực đạo đức vào trong kinh tế Kinh tế thị trường với những ưu việt vượt trội của no nếu được điều tiết bởi một nền đạo đức mới phu hợp sẽ trở thành một cơ chế kinh tế lành mạnh và ngày một hoàn thiện hơn 2.3 Một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đạo đức phù hợp với kinh tế thị trường Hiện nay, một nền đạo đức mới phù hợp với kinh tế thị trường không thể xuất hiện một cách tự phát... động tiêu cực của kinh tế thị trường đối với các lĩnh vực khác của đời sống xã hội thì cần sử dụng các giải pháp đạo đức nhằm hạn chế lòng tham của con người 2.2.2 Chủ trương coi kinh tế thị trường và đạo đức có quan hệ nội tại Quan điểm này coi đạo đức là một phương diện của kinh tế thị trường, nó là yêu cầu bên trong của kinh tế thị trường, điều tiết hành vi và các quan hệ kinh tế Đạo đức có thể góp... thoái về mặt đạo đức Và chính vấn đề trượt dốc về đạo đức trong xã hội hiện nay là vấn đề đáng quan tâm Mặc dù thừa nhận tính tất yếu cần thiết của kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, nhưng khi bàn đến ảnh hưởng của nó đối với sự phát triển của đạo đức xã hội có nhiều quan điểm khác nhau Quan điểm phủ nhận ảnh hưởng tích cực của cơ chế thị trường cho rằng, kinh tế thị trường và đạo đức ít hoặc không... mạnh mẽ đến đạo đức xã hội, tuy nhiên, ngược lại đạo đức có vai trò điều tiết đối với kinh tế thị trường Khi bàn đến khía cạnh này có 2 quan điểm đối lập nhau Đó là quan điểm chủ trương tách biệt đạo đức với kinh tế thị trường, theo họ khi chuyển sang kinh tế thị trường không nên áp đặt chuẩn mực đạo đức vào kinh tế, trong hoạt động kinh tế chỉ 22 nên dựa vào cơ chế thị trường, tuy nhiên quan điểm này... cứu quan tâm làm rõ Kinh tế thị trường là một mô hình kinh tế mà ở đó các quan hệ kinh tế đều được thực hiện trên thị trường, thông qua quá trình trao đổi mua bán Kinh tế thị trường ra đời trên cơ sở phát triển của lực lượng sản xuất nhất định Nền kinh tế thị trường ra đời còn dựa trên sự phân công lao động xã hội và phân chia về lợi ích giữa các chủ thể Trong xã hội tư bản chủ nghĩa, kinh tế thị trường. .. chiếm ưu thế , là nền kinh tế tự do, quan hệ giữa người với người là quan hệ kinh tế, mọi người đều mưu cầu lợi ích kinh tế Quan hệ giữa những cá nhân, những chủ thể trong kinh tế thị trường là cạnh tranh để đạt tới lợi ích của cá nhân Nền kinh tế thị trường ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, là nền kinh tế hàng hóa nhiều thành... hưởng như thế nào đến sự phát triển của xã hội về mặt đạo đức Bên cạnh những mặt tích cực mà kinh tế thị trường mang lại, mặt trái của kinh tế thị trường đang đặt ra cho Việt Nam nhiều vấn đề cần quan tâm nghiên cứu Trong đó vấn đề quan trọng hiện nay đó là sự xuống cấp, băng hoại về đạo đức của một bộ phận người trong xã hội Trước tình hình đó, thực chất của mối quan hệ kinh tế thị trường và đạo đức ... nhận mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường, có ý nghĩa mặt lý luận làm rõ lý luận đạo đức kinh tế thị trường, ảnh hưởng kinh tế thị trường đến đạo đức xã hội điều tiết đạo đức kinh tế thị trường. .. đề tài xem xét mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường chủ yếu góc độ thực tiễn Với đề tài Mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường Việt Nam nay , mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường nghiên cứu... quan hệ đạo đức kinh tế thị trường đề tài có đóng góp sau: - Trình bày cách tổng hợp khái quát lý luận đạo đức kinh tế thị trường, quan điểm mối quan hệ đạo đức kinh tế thị trường, áp dụng vào thực
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học mối quan hệ giữa đạo đức và kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay, tiểu luận cao học mối quan hệ giữa đạo đức và kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay, tiểu luận cao học mối quan hệ giữa đạo đức và kinh tế thị trường ở việt nam hiện nay

Từ khóa liên quan