0

Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo

24 25,714 250

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/11/2016, 13:18

Giáo dục và đào tạo luôn được xem là quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho sự phát triển. Do vậy, bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay đang phát triển bao giờ cũng quan tâm đến giáo dục và đào tạo. Đây là hoạt động xã hội rộng lớn có liên quan trực tiếp đến lợi ích, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi người dân, mọi tổ chức kinh tế trong xã hội đồng thời có tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển nhanh hay chậm của một quốc gia. Chính vì thế, quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo đóng vai trò cực kỳ quan trọng hình thành nên hệ thống giáo dục của một quốc gia. TIỂU LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM MỤC LỤC MỞ ĐẦU Giáo dục đào tạo xem quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển Do vậy, quốc gia giới dù lớn hay nhỏ, dù giàu hay nghèo, dù phát triển hay phát triển quan tâm đến giáo dục đào tạo Đây hoạt động xã hội rộng lớn có liên quan trực tiếp đến lợi ích, nghĩa vụ quyền lợi người dân, tổ chức kinh tế xã hội đồng thời có tác động mạnh mẽ đến tiến trình phát triển nhanh hay chậm quốc gia Chính thế, quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo đóng vai trò quan trọng hình thành nên hệ thống giáo dục quốc gia Thời gian qua, giáo dục đào tạo Việt Nam có nhiều bước phát triển đáng tự hào Chất lượng giáo dục trình độ dân trí nâng lên, góp phần tích cực vào công đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tuy nhiên, với thành tựu đạt được, giáo dục nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, yếu Chất lượng khâu quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo, việc đào tạo nguồn nhân lực hệ thống giáo dục chưa đáp ứng nhu cầu đổi kinh tế, xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Đảng Nhà nước ta chủ trương đổi nâng cao lực quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục – đào tạo, đẩy mạnh đổi nội dung chương trình phương pháp giáo dục theo hướng đại với đổi chế quản lý Xuất phát từ thực tiễn nêu trên, tác giả định chọn đề tài “Quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Việt Nam” làm hướng nghiên cứu tiểu luận nhằm góp phần làm sáng tỏ tồn tại, hạn chế quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo nước ta, đồng thời đề xuất hướng hoàn thiện Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 1.1 Khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo 1.1.1 Khái niệm quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Quản lý tác động có ý thức chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm huy, điều hành, hướng dẫn trình xã hội hành vi cá nhân hướng đến mục đích hoạt động chung phù hợp với quy luật khách quan Nhà nước phận trung tâm hệ thống trị, nhà nước chủ thể nắm giữ quyền quản lý nhà nước toàn xã hội Từ xuất hiện, nhà nước điều chỉnh quan hệ xã hội xem quan trọng, cần thiết hình thành nên quản lý nhà nước quản lý nhà nước hoạt động quản lý xã hội đặc biệt mang tính quyền lực nhà nước, sử dụng hệ thống pháp luật nhà nước để điều chỉnh hành vi người tất lĩnh vực đời sống xã hội quan máy nhà nước thực hiện; nhằm thoả mãn nhu cầu người, trì ổn định phát triển xã hội Cần lưu ý rằng, quản lý nhà nước hiểu theo nghĩa rộng việc thực thi ba nhánh quyền: lập pháp, hành pháp tư pháp để điều chỉnh quan hệ xã hội hành vi công dân Trong đó, quản lý hành nhà nước hoạt động thực thi quyền hành pháp Nhà nước, hoạt động chấp hành, điều hành hệ thống hành việc quản lý xã hội theo khuôn khổ pháp luật nhằm phục vụ nhân dân, trì ổn định phát triển xã hội Quản lý hành nhà nước thực tất lĩnh vực đời sống xã hội, bao gồm: văn hóa, y tế, giáo dục – đào tạo, an ninh, quốc phòng,… Vì thế, quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo lĩnh vực quản lý hành nhà nước Giáo dục trình tổ chức cách có mục đích, có kế hoạch nhằm truyền đạt lĩnh hội tri thức tích lũy loài người Đào tạo lại trình đặc thù giáo dục, hướng đến giáo dục chuyên nghiệp Đó phát triển có hệ thống tri thức, kỹ năng, kỹ xảo,… đòi hỏi cá nhân để thực nhiệm vụ chuyên môn định Từ khái niệm này, rút khái niệm quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo sau: Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo việc quan nhà nước thực quyền lực nhà nước để điều hành, điều chỉnh toàn hoạt động GD-ĐT phạm vi toàn xã hội nhằm thực mục tiêu giáo dục Nhà nước Hay nói cách khác, quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước hoạt động GD-ĐT quan quản lý có trách nhiệm giáo dục Nhà nước từ trung ương đến địa phương tiến hành để thực chức năng, nhiệm vụ theo quy định Nhà nước nhằm phát triển nghiệp GD-ĐT, trì kỹ cương, thoả mãn nhu cầu GD-ĐT nhân dân, thực mục tiêu GD-ĐT nhà nước Chủ thể hoạt động quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo quan quản lý có thẩm quyền quy định văn quy phạm pháp luật Các chủ thể quan nhà nước từ trung ương tới địa phương, quan quản lý giáo dục, tổ chức, người chịu trách nhiệm trước Nhà nước giáo dục Khách thể quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo hoạt động GD-ĐT hệ thống giáo dục quốc dân phạm vi toàn xã hội Đối tượng quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo tất thành tố hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm: Nhân (cán bộ, giáo viên), chương trình giáo dục, hoạt động giáo dục, người học, nguồn lực, học liệu, môi trường giáo dục, sở giáo dục, mối quan hệ giáo dục,… Về tổng thể, mục tiêu quản lý nhà nước GD&ĐT việc bảo đảm trật tự kỷ cương hoạt động GD-ĐT, để thực mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho xã hội, hoàn thiện phát triển nhân cách công dân Trong khái niệm quản lý nhà nước GD-ĐT phải kể tới hai yếu tố quan trọng việc điều hành, điều chỉnh hoạt động giáo dục, công cụ phương pháp quản lý hành nhà nước GD-ĐT Công cụ chủ yếu quản lý hành nhà nước hệ thống văn pháp luật, công tác thể chế tạo hành lang pháp lý cho hoạt động quản lý nhà nước GD-ĐT Phương pháp quản lý hành nhà nước chủ yếu phương pháp hành chính, tổ chức 1.1.2 Đặc điểm quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Thứ nhất, tính quyền lực nhà nước hoạt động quản lý Đây đặc điểm bật quản lý nhà nước lĩnh vực nói chung quản lý nhà nước GD-ĐT nói riêng Đặc điểm biểu vấn đề sau: - Điều kiện để thực quản lý nhà nước chủ thể quản lý phải có thẩm quyền, thông thường thẩm quyền chủ thể quản lý phải quy định văn quy phạm pháp luật Muốn có thẩm quyền để quản lí, quan quản lý nhà nước GD-ĐT phải thành lập hợp pháp cần phải thực hoạt động quản lý theo đúng, đủ chức năng, thẩm quyền quy định, không lạm quyền không đùn đẩy trách nhiệm Đối với quan tổ chức theo chế độ thủ trưởng phải thực chế độ thủ trưởng việc định việc chịu trách nhiệm định quản lý trước tập thể cấp Trong quan quản lý tổ chức theo chế độ tập thể lãnh đạo vấn đề quản lý phải bàn bạc tập thể định theo đa số Trong quản lý nhà nước, chủ thể thẩm quyền không phép thực chức quản lý nhà nước GD-ĐT Việc hiểu cho đúng, làm cho đủ “thẩm quyền” thước đo khả “sử dụng quyền lực nhà nước” quan quản lý Trong thực tế có nhiều trường hợp không nhận thức tính quyền lực nhà nước hoạt động quản lý nên để xảy tình trạng “Phép vua thua lệ làng”, “thủ kho to thủ trưởng” Việc thực thẩm quyền quản lý chủ thể phải gắn với phân cấp tuân thủ thứ bậc chặt chẽ quản lý nhà nước GD-ĐT - Phương tiện quản lý nhà nước GD-ĐT văn pháp luật pháp quy Phương pháp chủ yếu để quản lý nhà nước phương pháp Hành - Tổ chức Cần nhận thức pháp luật, pháp quy cụ thể hoá chủ trương, sách Đảng nhà nước; phản ánh lợi ích toàn dân Vì hành lang pháp lý cho việc triển khai hoạt động quản lý, bảo đảm tính quyền lực nhà nước quản lý Việc không tuân thủ hành lang pháp lý hoạt động quản lý giáo dục tức vi phạm trật tự kỷ cương bị xử lý theo quy định pháp luật - Trong quản lý nhà nước phải tuân thủ thứ bậc chặt chẽ hoạt động quản lý theo phân cấp rõ ràng mệnh lệnh - phục tùng biểu rõ tính quyền lực quản lý nhà nước Tính quyền lực nhà nước việc quan quản lý cần nhận thức đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng trung ương trình quản lý nhà nước GD-ĐT Thứ hai, kết hợp quản lý hành quản lý chuyên môn hoạt động quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Hoạt động vừa theo nguyên tắc quản lý hành nhà nước hoạt động quản lý giáo dục, vừa theo nguyên tắc hành giáo dục sở giáo dục Hành - giáo dục thực chất triển khai chức năng, nhiệm vụ quyền hạn Nhà nước quy định (phân cấp, phân công uỷ quyền) Các quan, tổ chức thay mặt Nhà nước triển khai nghiệp GD-ĐT điều hành, điều chỉnh hoạt động GD-ĐT Quản lý hành thực chất việc xây dựng văn pháp quy chấp hành văn Kết hợp với quản lý giáo dục đưa việc xây dựng văn cho hoạt động chuyên môn giáo dục làm cho người hiểu, biết qui định văn để thực cho Ví dụ: Từ quy định Bộ GD&ĐT việc soạn bài, giảng bài, chấm bài,… Cơ quan Sở, Phòng GD-ĐT chí đến hiệu trưởng nhà trường có quy định chi tiết vấn đề để đảm bảo tính cụ thể, thiết thực phù hợp với địa phương sở giáo dục, sở giáo viên chấp hành thực quy định chuyên môn Đó cách làm “hành hoá” hoạt động chuyên môn Như vậy, đặc điểm quan trọng hoạt động quản lí nhà nước GDĐT nhằm bảo đảm môi trường sư phạm thuận lợi cho việc thực mục tiêu giáo dục mà Nhà nước quy định Cần lưu ý quan tâm thích đáng đến đặc điểm giúp cho chủ thể quản lý giải tốt mối quan hệ ngành - lãnh thổ hoạt động quản lý nhà nước GD-ĐT Chỉ đạo hay quản lý hoạt động GD-ĐT địa bàn cần phải hiểu rõ nghiệp vụ sư phạm, đặc điểm trình giáo dục để đạo, quản lý chuyên môn Chỉ sở biết kết hợp quản lý hành quản lý chuyên môn đạo, quản lý tốt hoạt động GD-ĐT tiến tới thực tốt mục tiêu GD-ĐT Nhà nước Thứ ba, kết hợp Nhà nước-xã hội trình triển khai quản lý nhà nước GD-ĐT Chúng ta biết GD-ĐT hoạt động mang tính xã hội cao Đảng ta nhấn mạnh tư tưởng GD-ĐT nghiệp Đảng, Nhà nước toàn dân Rõ ràng, dân chủ hoá xã hội hoá công tác giáo dục tư tưởng có tính chiến lược có vai trò to lớn phát triển giáo dục nói chung quản lý nhà nước giáo dục nói riêng; nhiều toán quản lý nhà nước GD-ĐT khó giải tham gia đông đảo lực xã hội Đây đặc điểm quan trọng cần nhận thức quản lý nhà nước GD-ĐT 1.2 Nội dung quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Điều 61 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: “Phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu nhằm nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài” Luật Giáo dục quy định: “Nhà nước thống quản lý hệ thống giáo dục quốc dân mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục, tiêu chuẩn nhà giáo, quy chế thi cử, hệ thống văn bằng, chứng chỉ; tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm sở giáo dục.”1 Mục tiêu quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo phát triển thành tố hệ thống giáo dục mặt: quy mô, cấu, chất lượng; bảo đảm trật tự, kỷ cương hoạt động giáo dục; nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài; hoàn thiện nhân cách công dân Để thực nhiệm vụ mục tiêu trên, Luật Giáo dục cụ thể hóa nội dung quản lý nhà nước GD-ĐT Điều 99 sau: Điều 14 Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009) “1 Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển giáo dục; Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định tổ chức hoạt động sở giáo dục khác; Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn sở vật chất thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ; Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục kiểm định chất lượng giáo dục; Thực công tác thống kê, thông tin tổ chức hoạt động giáo dục; Tổ chức máy quản lý giáo dục; Tổ chức, đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo cán quản lý giáo dục; Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để phát triển nghiệp giáo dục; Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ lĩnh vực giáo dục; 10 Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế giáo dục; 11 Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao nghiệp giáo dục; 12 Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giáo dục; giải khiếu nại, tố cáo xử lý hành vi vi phạm pháp luật giáo dục.” Như vậy, tóm lược nội dung quản lý nhà nước GD-ĐT theo bốn nhóm vấn đề sau: - Hoạch định sách, ban hành văn pháp quy, bao gồm hoạt động: Xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển giáo dục; Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định tổ chức hoạt động sở giáo dục khác; Quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn sở vật chất thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ; Tổ chức, quản lý việc bảo đảm chất lượng giáo dục kiểm định chất lượng giáo dục; Thực công tác thống kê, thông tin tổ chức hoạt động giáo dục - Tổ chức máy quản lý, công tác cán sách đãi ngộ, bao gồm: Tổ chức máy quản lý giáo dục; Tổ chức, đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản lý nhà giáo cán quản lý giáo dục; Quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều công lao nghiệp giáo dục - Huy động, quản lý nguồn lực để phát triển giáo dục: Huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để phát triển nghiệp giáo dục; Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ lĩnh vực giáo dục; Tổ chức, quản lý công tác hợp tác quốc tế giáo dục - Thanh tra, kiểm tra: Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giáo dục; giải khiếu nại, tố cáo xử lý hành vi vi phạm pháp luật giáo dục 1.3 Chủ thể quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Chủ thể quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo quan hành nhà nước có thẩm quyền Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định quan quản lý nhà nước giáo dục bao gồm: Chính phủ; Bộ Giáo dục Đào tạo; Bộ, quan ngang Uỷ ban nhân dân cấp - Chính phủ Chính phủ thống quản lý nhà nước giáo dục Chính phủ trình Quốc hội trước định chủ trương lớn có ảnh hưởng đến quyền nghĩa vụ học tập công dân phạm vi nước, chủ trương cải cách nội dung chương trình 10 cấp học; năm báo cáo Quốc hội hoạt động giáo dục việc thực ngân sách giáo dục Điều 11 Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015 quy định cụ thể nhiệm vụ quyền hạn Chính phủ giáo dục đào tạo gồm: Thống quản lý nhà nước hệ thống giáo dục quốc dân Quyết định sách cụ thể giáo dục để bảo đảm phát triển giáo dục phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; ưu tiên đầu tư, khuyến khích nguồn lực để phát triển nghiệp giáo dục đào tạo, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, thu hút, bồi dưỡng trọng dụng nhân tài Xây dựng chế, sách phát huy nguồn lực xã hội nhằm phát triển giáo dục đào tạo; tạo điều kiện xây dựng xã hội học tập Ưu tiên phát triển giáo dục miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; tạo điều kiện để người khuyết tật người nghèo học văn hóa học nghề - Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực quản lý nhà nước giáo dục Cụ thể, Bộ Giáo dục Đào tạo quan Chính phủ, thực chức quản lý nhà nước giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân sở giáo dục khác lĩnh vực: mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng giáo dục đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo, cán quản lý giáo dục; quy chế thi, tuyển sinh; hệ thống văn bằng, chứng chỉ; sở vật chất thiết bị trường học; quản lý nhà nước dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước Bộ theo quy định pháp luật 2 Điều Nghị định Số: 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo 11 Các Bộ, quan ngang khác phối hợp với Bộ Giáo dục Đào tạo thực quản lý nhà nước giáo dục theo thẩm quyền - Uỷ ban nhân dân cấp Uỷ ban nhân dân cấp phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, thực quản lý nhà nước giáo dục theo phân cấp Chính phủ, có việc quy hoạch mạng lưới sở giáo dục; kiểm tra việc chấp hành pháp luật giáo dục sở giáo dục địa bàn; có trách nhiệm bảo đảm điều kiện đội ngũ nhà giáo, tài chính, sở vật chất, thiết bị dạy học trường công lập thuộc phạm vi quản lý; phát triển loại hình trường, thực xã hội hoá giáo dục; bảo đảm đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng hiệu giáo dục địa phương.3 Ở Ủy ban nhân dân, quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp Sở GD-ĐT Phòng GD-ĐT quan tham mưu, giúp UBND cấp việc thực chức quản lý nhà nước GD-ĐT - Sở Giáo dục – Đào tạo Sở Giáo dục Đào tạo quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Chương trình, nội dung giáo dục đào tạo; nhà giáo công chức, viên chức quản lý giáo dục; sở vật chất, thiết bị trường học đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ.4 - Phòng Giáo dục – Đào tạo Phòng Giáo dục Đào tạo quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực chức quản lý nhà nước về: Chương trình nội dung giáo dục đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo tiêu chuẩn cán quản lý giáo dục; tiêu chuẩn sở vật chất, thiết bị Khoản Điều 100 Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Điều Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày tháng năm 2014 Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 12 trường học đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục đào tạo.5 Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày tháng năm 2014 Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 13 Chương II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN 2.1 Quá trình hình thành phát triển hệ thống quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo nước ta Sau Cách mạng tháng tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đời, với đời giáo dục dân chủ nhân dân Từ đến nay, hệ thống giáo dục nước ta trải qua ba cải cách: - Cải cách giáo dục lần thứ nhất: Sau nước Việt Nam tuyên bố độc lập, tháng 10 năm 1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh số 34/SL thành lập Hội đồng cố vấn học để giúp Chính phủ nghiên cứu chương trình cải cách giáo dục Song hoàn cảnh chiến tranh chống thực dân Pháp nên đến tháng năm 1950, Hội đồng Chính phủ thông qua chương trình cải cách giáo dục định thực cải cách với hệ thống giáo dục phổ thông năm - Cải cách giáo dục lần thứ hai: tháng năm 1956 Chính phủ ban hành sách giáo dục phổ thông nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với hệ thống giáo dục lúc gồm: Cấp I năm (gồm lớp từ lớp đến lớp 4) Cấp II năm (từ lớp đến lớp 7) Cấp III năm (từ lớp đến lớp 10) - Cải cách giáo dục lần thứ ba: Sau đất nước thống nhất, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Nghị số 14 việc cải cách giáo dục nhằm thống nước Hệ thống giáo dục phổ thông lúc gồm 12 năm Hiện nay, theo Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung 2009), hệ thống giáo dục nước ta có cấu trúc hoàn chỉnh gồm: giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học sở, giáo dục trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (gồm trung cấp chuyên nghiệp dạy nghề), giáo dục đại học (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) 14 Trải qua lần cải cách hoàn thiện, hệ thống quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo nước ta có thiết chế gồm chủ thể trình bày phần 1.3 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo nước ta 2.2.1 Tổng quan hệ thống giáo dục – đào tạo nước ta Hiện nay, hệ thống giáo dục Việt Nam mở rộng tương đối hoàn chỉnh, thống đa dạng hóa với việc hình thành đầy đủ cấp học trình độ đào tạo từ mầm non đến sau đại học, bao gồm: Giáo dục mầm non; giáo dục phổ thông; giáo dục trung học sở; giáo dục nghề nghiệp; giáo dục đại học Từ hệ thống giáo dục có trường công lập chủ yếu loại hình quy, đến có trường công lập, có nhiều loại hình không quy, có trường tư thục, dân lập, có phương thức đào tạo từ xa, phương thức liên kết đào tạo với nước ngoài…Đó thành tựu lớn mà giáo dục nước ta đạt Quy mô giáo dục ngày lớn mở rộng, tăng nhanh vùng, ngành học cấp học Quy mô phát triển giáo dục trước hết thể số lượng người học Nhìn chung, số học sinh toàn hệ thống giáo dục không ngừng tăng lên, số học sinh trường công lập tăng nhanh: Số trẻ em tăng bình quân 7%/ năm; mẫu giáo tăng bình quân 5,2%; số học sinh trung học chuyên nghiệp tăng 15,1%/ năm dạy nghề dài hạn tăng 12%/năm; sinh viên đại học cao đẳng tăng 8,4%/năm Cùng với số lượng người học, quy mô giáo dục đánh giá qua mạng lưới trường học theo địa bàn dân cư, số lượng nhà giáo, trang thiết bị dạy học Số trường đại học cao đẳng liên tục tăng Chất lượng giáo dục có chuyển biến số mặt Trình độ hiểu biết, lực tiếp cận tri thức phận học sinh, sinh viên nâng cao; giáo dục trung học phổ thông chuyên đạt trình độ cao khu vực giới, số học sinh phổ thông đạt giải quốc gia quốc tế số môn học ngày tăng Giáo dục đại học bước vươn lên, đào tạo đội ngũ đông đảo cán khoa học kỹ thuật từ cử nhân, thạc sỹ cho http://luanvan.net.vn/luan-van/quan-ly-nha-nuoc-ve-giao-duc-va-dao-tao-o-nuoc-ta-trong-giai-doan-hien-nay-40214/ 15 đến tiến sĩ công tác có cống hiến quan trọng hầu hết lĩnh vực kinh tế, xã hội Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, hệ thống giáo dục nước ta hạn chế định Nhìn tổng thể quy mô chất lượng đào tạo, giáo dục nước ta chưa đáp ứng kịp đòi hỏi lớn ngày cao nhân lực mục tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng bảo vệ Tổ quốc, thực công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, tiến tới xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Thể thông qua: + Chất lượng hiệu giáo dục thấp so với yêu cầu phát triển đất nước, chưa tiếp cận với trình độ kết giáo dục nước phát triển khu vực giới Chất lượng thấp thể chỗ: Kiến thức hội nhập học sinh, sinh viên Việt Nam kém; sau tốt nghiệp nhiều sinh viên hạn chế lực, tư sáng tạo, kỹ thực hành khả thích ứng nghề nghiệp Tỷ lệ lao động qua đào tạo hạn chế, nhiều học sinh, sinh viên sau tốt nghiệp trường chưa tìm việc làm + Những biểu tiêu cực, thiếu kỹ cương giáo dục – đào tạo có chiều hướng gia tăng Động học tập phận sinh viên, học sinh trung học chưa tốt, đặc biệt có biểu suy thoái đạo đức, mờ nhạt lý tưởng + Cơ cấu trình độ, cấu ngành nghề, cấu vùng miền khắc phục song cân đối bất hợp lý Nhất giáo dục đại học giáo dục nghề nghiệp tập trung nhiều vào thành phố lớn, khu công nghiệp lớn Hình thức đào tạo nhiều bất cập, chưa trọng nhiều đến hình thức giáo dục không quy, giáo dục bên nhà trường, đặc biệt cho người lao động + Đội ngũ nhà giáo thiếu số lượng thấp chất lượng, chưa đáp ứng yêu cầu vừa tăng nhanh quy mô vừa phải bảo đảm nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục – đào tạo Đặc biệt, đội ngũ giảng viên trường đại học có điều kiện thường xuyên tiếp cận, cập nhật tri thức thành tựu khoa học công nghệ giới Tốc độ tăng giảng viên trường đại học chưa tương xứng với tốc độ tăng sinh viên + Ngân sách dành cho giáo dục nước ta thấp so với nước khu vực giới, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tối thiếu giáo dục – đào tạo Việc 16 phân bổ ngân sách bậc học, địa phương không hợp lý tạo nên cân đối phát triển giáo dục bậc học vùng + Cơ sở vật chất, kỹ thuật chưa thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu, nhiều nơi thiếu thốn bị xuống cấp nghiêm trọng Tình trạng dạy chay phổ biến số nơi, vùng sâu, vùng xa Việc nối mạng internet trường học chưa đáng kể + Chương trình, giáo trình, phương pháp giáo dục chậm đổi mới, chậm đại hóa Chương trình giáo dục mang nặng tính hàn lâm, nặng thi cử; chưa trọng đến tính sáng tạo, lực thực hành hướng nghiệp; chưa gắn bó chặt chẽ với nhu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu người học; chưa gắn bó hiệu với nghiên cứu khoa học – công nghệ triển khai ứng dụng 2.2.2 Thực trạng quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo - Thực trạng xây dựng ban hành văn quy phạm pháp luật giáo dục – đào tạo Thời gian qua, quan nhà nước ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật với phạm vi điều chỉnh bao quát hầu hết lĩnh vực hoạt động giáo dục – đào tạo Nhiều quy phạm pháp luật điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn Hiến pháp năm 2013 sở pháp lý quan trọng để xây dựng văn quy phạm pháp luật, điều chỉnh hoạt động giáo dục đào tạo Kế đến Luật Giáo dục năm năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 Ngoài nhiều văn khác Bộ Giáo dục đào tạo ban hành Một số văn điều chỉnh vấn đề có tính thiết Một số văn khác ban hành kịp thời để điều chỉnh hoạt động phát sinh giáo dục đào tạo Tuy nhiên, việc ban hành văn quy phạm pháp luật chưa động nhiều hạn chế Tư pháp lý đổi mức độ định song mang nặng quan điểm pháp lý đơn thuần, chưa ý đến vận động khách quan hoạt động giáo dục điều kiện thực tế bảo đảm thực pháp luật đời sống Trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đặt biệt số loại hình đào tạo đào tạo sau đại học, 17 đào tạo từ xa, đào tạo công lập,… văn pháp luật tản mạn, thiếu tính hệ thống đồng Phần lớn lĩnh vực hệ thống giáo dục quốc dân điều chỉnh văn luật Chính phủ, Bộ Giáo dục Đào tạo, quan hành nhà nước - Thực trạng xây dựng kiện toàn quan quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Hệ thống quan quản lý nhà nước giáo dục đào tạo thống từ trung ương đến địa phương Đội ngũ cán làm công tác quản lý không ngừng tăng số lượng chất lượng Thế nhưng, chất lượng máy quản lý nhà nước giáo dục đại học chất lượng cán quản lý nhiều bất cập, hạn chế Bộ máy thiếu tính ổn định; đội ngũ cán chuyên trách giáo dục đào tạo mỏng, không tương xứng với khối lượng công việc giao; máy quản lý ngành GD-ĐT tự lòng với thành tích không thực tế, với sách, quy chế lỗi thời mà không thấy rõ tụt hậu GĐĐT Việt Nam Bộ máy quản lý giáo dục nặng nề, hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn Đội ngũ cán quản lý giáo dục chậm đổi hoạt động hiệu quả, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Việc phối hợp quan quản lý nhiều hạn chế - Thực trạng tổ chức thực pháp luật quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Trong năm qua, máy quản lý nhà nước giáo dục đào tạo với hệ thống giáo dục quốc dân tổ chức thực tốt quy định pháp luật giáo dục đào tạo lĩnh vực: thành lập trường theo chủ trương xã hội hóa giáo dục; ý tới cấu vùng miền đối tượng sách xã hội; mở rộng nhanh quy mô đào tạo, tăng dần mức đầu tư từ ngân sách; huy động nhiều nguồn đầu tư; bước đầu thực phân cấp, giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho sở giáo dục; tăng cường đào tạo đội ngũ giáo viên cán quản lý; mở rộng hợp tác quốc tế; đổi chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo; triển khai kiểm định chất lượng giáo dục… Tuy nhiên, bộc lộ nhiều bất cập, yếu như: quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo thiếu cụ thể thiếu tính khả thi, tập trung nhiều trường thành phố lớn; 18 việc cho phép thành lập trường dễ dãi; phân bổ ngân sách dàn trải, thiếu tính cạnh tranh; chưa có giải pháp chế phù hợp để việc đào tạo gắn với nhu cầu xã hội, thị trường lao động; chưa có đổi chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo; chưa có văn quy phạm pháp luật quy định cụ thể việc giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm cho sở giáo dục đại học… - Thực trạng công tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật Căn quy định pháp luật, tra giáo dục kiện toàn máy từ Bộ đến địa phương trường; kiểm tra xử lý nhiều hành vi vi phạm, hành vi làm giả hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, thi hộ, thi kèm…Tuy nhiên, hoạt động kiểm tra, giám sát chưa bao quát hết nội dung quản lý giáo dục – đào tạo, chưa có chiến lược tổng thể mà chủ yếu xử lý vụ việc dư luận phản ánh; chế tài xử lý nhẹ, tác dụng ngăn chặn, răn đe; chưa kịp thời phát sai sót, khiếm khuyết quy định pháp luật giáo dục – đào tạo để điều chỉnh, bổ sung kịp thời 2.2.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu Nền giáo dục nước ta bị ảnh hưởng tiêu cực chế thị trường, việc thi hành kỷ cương kỷ luật pháp chế ngành chưa nghiêm túc Bệnh chạy theo thành tích, chủ nghĩa hình thức nặng nề dẫn đến đánh giá sai lệch kết thực giáo dục Công tác quản lý nhà nước giáo dục đào tạo yếu kém, bất cập chậm đổi mới, nặng kinh nghiệm, thiếu sở lý luận khoa học Sự lãnh đạo tổ chức Đảng quyền địa phương nhiều lúc nhiều nơi chưa sát thiếu thường xuyên, liên tục Bên cạnh đó, có nơi lại can thiệp sâu lấn sân vào hoạt động chuyên môn hoạt động giáo dục – đào tạo gây cản trở công tác phát triển giáo dục Mặt khác, suy thoái đạo đức lối sống phận không nhỏ cán bộ, giáo viên, giảng viên gây không khó khăn cho nghiệp phát triển giáo dục đào tạo Nhưng nhìn chung, nguyên nhân quan trọng dẫn tới hạn chế quản lý nhà nước giáo dục đào tạo chưa hiệu Do vậy, việc đưa 19 định hướng giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước giáo dục đào tạo yếu tố khách quan 2.3 Định hướng đổi công tác quản lý nhà nước giáo dục đào tạo 2.3.1 Yêu cầu tất yếu đổi công tác quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Đổi trình liên tục có tính kế thừa tiếp tục phát triển bậc cao vật, tượng tự nhiên xã hội Giáo dục loại hình hoạt động xã hội rộng lớn biến đổi phát triển theo trình biến đổi phát triển đời sống xã hội Tuy nhiên đặc thù tính chất nội dung nên giáo dục có tính kế thừa ổn định tương đối giai đoạn phát triển lịch sử Đổi quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo trình chuyển đổi toàn diện từ nhận thức, tư quản lý nhà nước giáo dục đến sách, chế, nội dung, phương thức, biện pháp, công cụ quản lý nhà nước giáo dục…cho phù hợp với chuyển đổi thể chế trị, môi trường trình độ phát triển kinh tế, xã hội, văn hoá Quá trình đổi quản lý nhà nước giáo dục trình liên tục, kế thừa thành giai đoạn trước để phát triển tầng, bậc cao phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế-xã hội, nước quốc tế Vì thế, đổi quản lý nhà nước giáo dục tất yếu trình cải cách tổ chức máy nhà nước 2.3.2 Định hướng đổi quản lý nhà nước giáo dục Một là, nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác quản lý giáo dục đào tạo Bởi vì, cán quản lý giữ vai trò quan trọng việc tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động giáo dục, đào tạo Nhà nước cần có kế hoạch xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục nhằm phát huy vai trò trách nhiệm cán quản lý, bảo đảm phát triển nghiệp giáo dục Đồng thời, cán quản lý phải không ngừng học tập rèn luyện nâng cao lực quản lý trách nhiệm cá nhân 20 Thứ hai, tăng cường công tác dự báo, quy hoạch xây dựng kế hoạch định hướng phát triển giáo dục – đào tạo chương trình tổng thể phát triển kinh tế xã hội đất nước, ngành địa phương, có sách điều tiết quy mô cấu giáo dục đào tạo cho phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội Khắc phục tình trạng cân đối Gắn xây dựng với sử dụng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ quan quản lý nhà nước giáo dục đào tạo với quan quản lý nhân lực việc làm Thứ ba, hoàn thiện tổ chức máy chế quản lý nhà nước giáo dục đào tạo từ trung ương đến địa phương Thực phân cấp quản lý giáo dục cách hợp lý trung ương địa phương nhằm bảo đảm nhà nước thống quản lý hệ thống giáo dục quốc dân nâng cao tính chủ động sở giáo dục – đào tạo địa phương Đồng thời, bảo đảm tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực mở rộng dân chủ cho tất đơn vị Thứ tư, với việc tăng cường đầu tư cho giáo dục đào tạo, nhà nước phải có biện pháp phân bổ quản lý ngân sách hợp lý phù hợp với nhu cầu địa phương, ngành học, bậc học đáp ứng nhu cầu ngân sách đầu tư cho giáo dục đào tạo vừa tiết kiệm, vừa hiệu Thứ năm, quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo vấn đề rộng phức tạp Vì vậy, cần phải xây dựng chế quản lý giáo dục đào tạo theo năm lĩnh vực: quản lý chuyên môn, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý máy quản lý sở vật chất kết hợp với thực tốt xã hội hóa giáo dục phân cấp quản lý hợp lý Thứ sáu, thực nghiêm túc kiểm tra, tra nhà nước việc thực quy định pháp luật giáo dục đào tạo thông qua hoạt động tra giáo dục nhằm thiết lập kỷ cương hoạt động giáo dục, ngăn ngừa tương vi phạm sách, pháp luật nhà nước, bảo vệ lợi ích người học sở giáo dục – đào tạo Cần nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm công tác tra giáo dục từ trung ương xuống địa phương, đặc biệt quan tâm đến tầm quan trọng tra công tác chuyên môn, tra công tác quản lý nhân sự, công tác quản lý tài 21 Trên số giải pháp định hướng nhằm góp phần đổi quản lý nhà nước giáo dục đào tạo Song để quản lý nhà nước giáo dục đào tạo có hiệu hệ thống giáo dục phát triển cần phải thực đồng nhiều giải pháp 22 KẾT LUẬN Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo hoạt động quản lý theo ngành quan hành nhà nước có thẩm quyền thực hiện, mà chủ yếu Bộ Giáo dục Đào tạo Hoạt động quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo nhằm không ngừng nâng cao trình độ dân trí nhân dân đào tạo cho đất nước đội ngũ nhân lực có trình độ cao Vì vậy, đa số quốc gia quan tâm phát triển giáo dục đào tạo, trọng nâng cao hiệu công tác quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo Ở Việt Nam, hệ thống giáo dục – đào tạo thời gian qua đạt nhiều thành tựu đáng kể quy mô, cấu, chất lượng số lượng Tuy nhiên, hệ thống giáo dục công tác quản lý nhà nước giáo dục – đào tạo nước ta tồn hạn chế định, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội hội nhập kinh tế quốc tế Công tác quản lý giáo dục đào tạo thể vai trò quan trọng nhà nước phát triển giáo dục quốc gia Để thực tốt nội dung quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, vấn đề đặt phải định rõ quyền hạn, trách nhiệm quản lý quan quản lý Bộ Giáo dục – Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp,…và sở giáo dục khâu quy hoạch, kế hoạch, tổ chức cán bộ, tài chính, tra kiểm tra Đồng thời, phải thực tốt khâu xã hội hóa giáo dục, huy động kết hợp nhà nước nhân dân việc quản lý phát triển giáo dục đào tạo./ 23 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 Luật Giáo dục 2005 (sửa đổi, bổ sung năm 2009) Nghị định Số: 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 03 năm 2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Giáo dục Đào tạo ĐH Luật TP.HCM, Giáo trình Luật Hành Việt Nam, NXB Đại học quốc gia TP.HCM, 2010 GS Hoàng Tuy, Cải cách chấn hưng giáo dục, NXB Tổng hợp TP.HCM, 2005 Trần Kiểm, Khoa học quản lý giáo dục – Một số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB Giáo dục, 2006 PGS.TS Đặng Bá Lãm, Quản lý nhà nước giáo dục-Lý luận thực tiễn, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày tháng năm 2014 Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Nghị định 37/2014/NĐ-CP ngày tháng năm 2014 Quy định tổ chức quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 10 Nguyễn Văn Hộ, Giáo trình Quản lý nhà nước giáo dục đào tạo, Thái Nguyên, 2006 24 [...]... Giáo dục và Đào tạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về giáo dục Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở giáo dục khác về các lĩnh vực: mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chất lượng giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo, ... chức năng quản lý nhà nước về GD-ĐT - Sở Giáo dục – Đào tạo Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về: Chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; nhà giáo và công chức, viên chức quản lý giáo dục; cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ.4 - Phòng Giáo dục – Đào tạo Phòng Giáo dục và Đào tạo là... thanh tra công tác quản lý nhân sự, công tác quản lý tài chính 21 Trên đây là một số giải pháp định hướng nhằm góp phần đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo Song để quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo có hiệu quả và hệ thống giáo dục phát triển thì cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trên 22 KẾT LUẬN Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là hoạt động quản lý theo ngành do các... quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo với cơ quan quản lý nhân lực và việc làm Thứ ba, hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế quản lý của nhà nước về giáo dục và đào tạo từ trung ương đến địa phương Thực hiện phân cấp quản lý giáo dục một cách hợp lý giữa trung ương và địa phương nhằm bảo đảm nhà nước thống nhất quản lý hệ thống giáo dục quốc dân và nâng cao tính chủ động của các cơ sở giáo dục – đào. .. quả Thứ năm, quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo là vấn đề rộng và phức tạp Vì vậy, cần phải xây dựng cơ chế quản lý giáo dục và đào tạo theo cả năm lĩnh vực: quản lý chuyên môn, quản lý nhân sự, quản lý tài chính, quản lý bộ máy và quản lý cơ sở vật chất kết hợp với thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục và phân cấp quản lý hợp lý Thứ sáu, thực hiện nghiêm túc kiểm tra, thanh tra nhà nước về việc thực... chính nhà nước có thẩm quyền thực hiện, mà chủ yếu là Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoạt động quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo nhằm không ngừng nâng cao trình độ dân trí của nhân dân và đào tạo cho đất nước một đội ngũ nhân lực có trình độ cao Vì vậy, đa số các quốc gia đều quan tâm phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo Ở... và dạy nghề), giáo dục đại học (cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ) 14 Trải qua các lần cải cách và hoàn thiện, hiện nay hệ thống quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo ở nước ta có thiết chế gồm các chủ thể như đã trình bày ở phần 1.3 2.2 Thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo ở nước ta 2.2.1 Tổng quan về hệ thống giáo dục – đào tạo ở nước ta hiện nay Hiện nay, hệ thống giáo dục Việt Nam... phối hợp giữa các cơ quan quản lý cũng còn nhiều hạn chế - Thực trạng tổ chức thực hiện pháp luật quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo Trong những năm qua, bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo cùng với hệ thống giáo dục quốc dân đã tổ chức thực hiện tốt các quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo trên các lĩnh vực: thành lập trường theo chủ trương xã hội hóa giáo dục; đã chú ý tới cơ cấu... nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo là yếu tố khách quan 2.3 Định hướng đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo 2.3.1 Yêu cầu tất yếu của đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo Đổi mới là một quá trình liên tục có tính kế thừa và tiếp tục phát triển ở bậc cao hơn của mọi sự vật, hiện tượng trong tự nhiên và xã hội Giáo dục là loại hình hoạt động... do đặc thù về tính chất và nội dung nên giáo dục có tính kế thừa và ổn định tương đối trong các giai đoạn phát triển của lịch sử Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo là quá trình chuyển đổi toàn diện từ nhận thức, tư duy quản lý nhà nước về giáo dục đến các chính sách, cơ chế, nội dung, phương thức, biện pháp, công cụ quản lý nhà nước về giáo dục cho phù hợp với những chuyển đổi về thể chế
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, Tiểu luận Quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo, , Chương I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO, 1 Khái niệm, đặc điểm quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo, 3 Chủ thể quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo, Chương II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO Ở VIỆT NAM VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN, 2 Thực trạng quản lý nhà nước về giáo dục – đào tạo ở nước ta, 3 Định hướng đổi mới công tác quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

Từ khóa liên quan