0

Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt

86 594 0
  • Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2016, 10:40

1.Tính cấp thiết của đề tài Câu nói “trái đất luôn luôn quay” có lẽ không nên chỉ hiểu là một câu nói vật lý mà nó đúng ngay với các yếu tố trong nền kinh tế. Thị trường luôn phát triển không ngừng và các doanh nghiệp tham gia vào thị trường đó cũng phải thay đổi liên tục để có thể tồn tại, thích nghi và phát triển được. Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn cho doanh nghiệp mình một mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp là một yếu tố rất quan trọng. Mô hình đó phải chặt chẽ, tối ưu nhất sao cho nó có thể huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả và thích ứng nhanh nhất với biến động của thị trường. Tuy nhiên vấn đề mà các doanh nghiệp thường gặp phải là sự chồng chéo trong chức năng các bộ phận, thiếu nhân lực cho mỗi chức năng, sự phân cấp và phân quyền quá rộng hay quá hẹp…Do vậy để tổ chức hoạt động có hiệu quả thì việc hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy quản lý là một hoạt động rất cần thiết bởi vì năng lực của bộ máy quản lý quyết định kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập ở công ty cổ phần thương mại Hưng Việt (Công ty CP TM Hưng Việt) em thấy vấn đề cơ cấu tổ chức là một vấn đề có nhiều điều đáng được quan tâm, do đó em chọn đề tài: “Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt ” để hoàn thành chuyên đề thực tập của mình. 2.Mục đích nghiên cứu của đề tài * Mục đích: Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế cũng như đánh giá và phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP TM Hưng Việt để từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý. *Nhiệm vụ: Với mục đích như trên đề tài cần thực hiện một số nhiệm vụ sau: - Phân tích đánh giá thực trạng hoạt động của cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty CP TM Hưng Việt. - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện bộ máy tổ chức quản lý của Công ty CP TM Hưng Việt. 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu -Đối tương nghiên cứu: Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt. -Phạm vi nghiên cứu: Là các nội dung của bộ máy quản lý về mặt lý luận cũng như thực tiễn tại Công ty CP TM Hưng Việt. 4.Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng phương pháp chung của khoa học kinh tế, phương pháp so sánh, phân tích kinh tế - xã hội, điều tra tổng kết thưc tiễn, các phương pháp tống kê, mô hình hóa và sơ đồ. 5.Kết cấu khóa luận Với mục đích, đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu trên, ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo, khóa luận được có kết cấu gồm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý và mô hình cơ cấu bộ máy quản lý. Chương 2: Phân tích mô hình cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần Thương Mại Hưng Việt . Chương 3: Một số phương hướng và giải pháp nhằm hoàn thiện mô hình cơ cấu bộ máy quản lý Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt. Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on MC LC CHNG Lí LUN CHUNG V C CU T CHC B MY QUN Lí V Mễ HèNH C CU T CHC B MY QUN Lí .3 1.1 KHI NIM, VAI TRề CA C CU B MY QUN Lí CA DOANH NGHIP .3 1.1.1.Nhng khỏi nim c bn 1.1.2 Vai trũ ca c cu t chc b mỏy qun lý 1.2 MT S Mễ HèNH C CU T CHC B MY C BN TRONG DOANH NGHIP 1.2.1 Mụ hỡnh c cu trc tuyn 1.2.2 Mụ hỡnh c cu theo chc nng 1.2.3 C cu trc tuyn - chc nng 1.2.4.Mụ hỡnh t chc b phn theo chc nng 1.2.5 Mụ hỡnh c cu ma trn 10 1.3 NHNG NHN T NH HNG N C CU T CHC B MY QUN Lí CA DANH NGHIP .12 * Chin lc ca doanh nghip 13 * Quy mụ ca t chc v mc phc ca t chc 13 * Thỏi ca lónh o cp cao v nng lc ca i ng nhõn lc 14 * C s k thut ca hot ng qun lý v trỡnh ca cỏc cỏn b qun lý 14 * Nhim v sn xut ca doanh nghip .14 * Mụi trng 15 * a bn hot ng .15 *Cụng ngh 15 CHNG 16 SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on PHN TCH Mễ HèNH C CU T CHC B MY QUN Lí CA CễNG TY C PHN THNG MI HNG VIT .16 2.1 GI HIU CHUNG V CễNG TY CPTM HNG VIT 16 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin cụng ty 16 2.1.2 Chc nng, nhim v ca cụng ty CP TM Hng Vit .18 2.1.3 Kh nng vn, c cu vt cht 19 *Kh nng vn: .19 2.1.4 c im ngun nhõn lc 27 2.1.5 Tỡnh hỡnh kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty 29 2.2 THC TRNG C CU T CHC B MY QUN Lí CễNG TY CPTM HNG VIT 31 2.2.1 Mụ hỡnh c cu t chc b mỏy qun lý ca Cụng ty 31 2.2.2.1 Khi c quan Cụng ty 32 CHNG 53 MT S GII PHP NHM HON THIN Mễ HèNH .53 C CU T CHC B MY QUN Lí TRONG CễNG TY C PHN THNG MI HNG VIT .53 KT LUN 73 SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on DANH MC VIT TT STT 10 11 12 SV: Trnh Ngc Anh Ký hiu vit tt TS TSNH TSDH TSC TL NV VCSH HQT TCT PCG PKH KS Tờn y Ti sn Ti sn ngn hn Ti sn di hn Ti sn c nh T l Ngun Vn ch s hu Hi ng qun tr Tng cụng ty Phũng c gii Phũng k hoch K s Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on DANH MC BNG, S BNG Bng 2.1: Bng cõn i k toỏn nm 2013 v 2014 Error: Reference source not found Bng 2.2: Danh mc thit b v mỏy thi cụng .Error: Reference source not found Bng 2.3: C cu ti sn- ngun Error: Reference source not found Bng 2.4 : C cu lao ng theo tui ti Cụng ty CPTM Hng Vit Error: Reference source not found Bng 2.5: C cu lao ng theo gii tớnh .Error: Reference source not found Bng 2.6: C cu lao ng theo trỡnh chuyờn mụnError: Reference source not found Bng 2.7: Bỏo cỏo kt qu hot ng sn xut kinh doanh nm 2013 v 2014 Error: Reference source not found Bng 2.8: C cu hin ti ca ban giỏm c Error: Reference source not found Bng 2.9 : C cu phũng kinh doanh .Error: Reference source not found Bng 2.10: C cu phũng ti chớnh phũng ti chớnh k toỏn Error: Reference source not found Bng 2.11: C cu phũng k thut Error: Reference source not found Bng 2.12: C cu lao ng qun lý ca Cụng ty .Error: Reference source not found Bng 3.1: Phng hng sn xut kinh doanh 2015 - 2017 .Error: Reference source not found Bng 3.2: C cu hin ti ban giỏm c Cụng ty Error: Reference source not found Bng 3.3: xut c cu Ban Giỏm c mi Error: Reference source not found S CHNG SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on Lí LUN CHUNG V C CU T CHC B MY QUN Lí V Mễ HèNH C CU T CHC B MY QUN Lí .3 1.1 KHI NIM, VAI TRề CA C CU B MY QUN Lí CA DOANH NGHIP .3 1.1.1.Nhng khỏi nim c bn 1.1.2 Vai trũ ca c cu t chc b mỏy qun lý 1.2 MT S Mễ HèNH C CU T CHC B MY C BN TRONG DOANH NGHIP 1.2.1 Mụ hỡnh c cu trc tuyn 1.2.2 Mụ hỡnh c cu theo chc nng 1.2.3 C cu trc tuyn - chc nng 1.2.4.Mụ hỡnh t chc b phn theo chc nng 1.2.5 Mụ hỡnh c cu ma trn 10 1.3 NHNG NHN T NH HNG N C CU T CHC B MY QUN Lí CA DANH NGHIP .12 * Chin lc ca doanh nghip 13 * Quy mụ ca t chc v mc phc ca t chc 13 * Thỏi ca lónh o cp cao v nng lc ca i ng nhõn lc 14 * C s k thut ca hot ng qun lý v trỡnh ca cỏc cỏn b qun lý 14 * Nhim v sn xut ca doanh nghip .14 * Mụi trng 15 * a bn hot ng .15 *Cụng ngh 15 CHNG 16 PHN TCH Mễ HèNH C CU T CHC B MY QUN Lí CA CễNG TY C PHN THNG MI HNG VIT .16 SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on 2.1 GI HIU CHUNG V CễNG TY CPTM HNG VIT 16 2.1.1 Quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin cụng ty 16 2.1.2 Chc nng, nhim v ca cụng ty CP TM Hng Vit .18 2.1.3 Kh nng vn, c cu vt cht 19 *Kh nng vn: .19 BNG CN I K TON NM 2013 V 2014 19 n v tớnh: 1000 ng .19 (Ngun: Phũng Ti chớnh K toỏn) 21 + Nhúm Phi thu khỏch hng v Hng tn kho luụn trỡ mc cao Phi thu khỏch hng nm 2014 tng 23,03% so vi nm 2013 Vic gia tng quy mụ ny khỏ ln cho thy Cụng ty ang s dng chớnh sỏch tớn dng ni lng, cho khỏch hng chim dng ca mỡnh khỏ ln, nh hng n kh nng quay vũng vn, hoc cú th dn n ri ro khụng thu hi c Nhng xột theo khớa cnh khỏc, khỏ nhiu cụng trỡnh Cụng ty C phn TM Hng Vit thi cụng hai nm va qua l nhng cụng trỡnh Nh nc l ch u t, vỡ vy nhng khon phi thu khỏch hng ny cng t c mc tin cy nht nh Hng lu kho cng c trỡ mc tng t, nm 2014 cũn tng 21,72% so vi nm 2013 Thc t ny t cõu hi v hiu qu qun lý hng lu kho ca cụng ty Bi l, iu ny s phỏt sinh rt nhiu chi phớ vic lu gi, bo qun cng nh bo v ngun ti sn ny, cha k n nhng thit hi hng húc quỏ trỡnh lu gi cha kp s dng n Nhng cú th õy cng l gii phỏp giỳp Cụng ty c ch ng v mt u vo tỡnh hỡnh vt giỏ luụn bin ng, cú th gim thiu c vic i chi phớ ca cỏc cụng trỡnh lờn vt quỏ mc cho phộp 22 SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on - T trng TSNH/tng TS nm 2014 l 82,75%, tng 5,68% so vi nm 2013 (77,07%) 26 - T trng TSDH/tng TS nm 2014 l 17,25%, gim 5,68% so vi nm 2013 (22,93%) 26 Cụng ty thuc lnh vc xõy dng nhng li cú nhúm TSDH chim t trng quỏ nh nhúm TSNH li chim t trng quỏ ln Qua Bng cõn i k toỏn phớa trờn, ta cú th thy mc TSNH, nhúm Phi thu khỏch hng v Hng tn kho luụn trỡ mc cao c hai nm, Phi thu khỏch hng luụn chim khong 30% tng ti sn Hng lu kho thm cũn c trỡ mc cao hn, chim khong 38 41% trờn tng ti sn Tuy vy, õy cng l tỡnh hỡnh thc t ca cỏc Cụng ty lnh vc xõy dng hin Bi cỏc cụng trỡnh ca h cú giỏ tr thi cụng ln, thi gian thi cụng kộo di, vic lý hp ng thng mt rt nhiu thi gian sau cụng trỡnh hon thnh Cũn hng lu kho c trỡ m bo cỏc hng mc cụng trỡnh c hon thnh ỳng hn, khụng dn n vic sai lch nguyờn nhõn t phớa nguyờn vt liu u vo tỡnh hỡnh giỏ c bin ng Cũn TSDH chim t trng thp bi vic u t ng lot vo cỏc mỏy múc thit b giỏ tr ln s rt tn kộm, cụng ngh luụn thay i v vic di chuyn n mi cụng trỡnh trờn khp t nc s khú trỏnh vic h hi thiu iu kin bo qun Vỡ vy cỏc Cụng ty xõy dng cú xu hng chuyn sang thuờ ti sn hot ng nhiu hn .26 - H s n ca Cụng ty ang trỡ mc cao 80 81% Mc dự vi c thự ngnh ngh kinh doanh ca Cụng ty phi huy ng ngun ln, nhng ch s ny ó vt qua mc ch tiờu ngnh SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on hai nm va qua (khong 71%) iu ny s khin cho cỏc ngõn hng phi cõn nhc ang v s cho Cụng ty tin hnh vay bi rt cú kh nng cụng ty ri vo tỡnh trng mt kh nng toỏn cỏc khon n .26 - T trng VCSH/tng NV trỡ mc thp 19,89% nm 2013 v gim xung cũn 18,74% nm 2014 iu ny khin cho Cụng ty mt th ch ng vic huy ng vn, kh nng t ti tr mt s trng hp cn ln l thp Tuy nhiờn, Cụng ty cú th tn dng c lỏ chn thu thụng qua vic huy ng t nhng ngun vay khỏc 26 Ho bỡnh cựng vi cụng cuc i mi ca ng v Nh nc, Cụng ty CPTM Hng Vit khụng ngng n lc xõy dng v phỏt trin Cựng vi nhu cu trao hp tỏc v giao lu nc v th gii ngy cng tng thỡ cng l lỳc m ngnh xõy dng phỏt huy c nhng th mnh ca mỡnh Cỏc d ỏn ngy cng phỏt trin Theo xu hng phỏt trin ú Cụng ty CPTM Hng Vit khụng ngng thay i, t chc li c cu, u t trang thit b ngy cng cao ỏp ng nhu cu ca khỏch hng 27 2.1.4 c im ngun nhõn lc 27 2.1.5 Tỡnh hỡnh kt qu hot ng sn xut kinh doanh ca cụng ty 29 (Ngun: Phũng Ti chớnh K toỏn) 30 2.2 THC TRNG C CU T CHC B MY QUN Lí CễNG TY CPTM HNG VIT 31 2.2.1 Mụ hỡnh c cu t chc b mỏy qun lý ca Cụng ty 31 2.2.2.1 Khi c quan Cụng ty 32 CHNG 53 MT S GII PHP NHM HON THIN Mễ HèNH .53 SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on C CU T CHC B MY QUN Lí TRONG CễNG TY C PHN THNG MI HNG VIT .53 KT LUN 73 SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on LI M U Tớnh cp thit ca ti Cõu núi trỏi t luụn luụn quay cú l khụng nờn ch hiu l mt cõu núi vt lý m nú ỳng vi cỏc yu t nn kinh t Th trng luụn phỏt trin khụng ngng v cỏc doanh nghip tham gia vo th trng ú cng phi thay i liờn tc cú th tn ti, thớch nghi v phỏt trin c Trong bi cnh ú, vic la chn cho doanh nghip mỡnh mt mụ hỡnh c cu t chc phự hp l mt yu t rt quan trng Mụ hỡnh ú phi cht ch, ti u nht cho nú cú th huy ng, phõn b v s dng ngun lc mt cỏch hiu qu v thớch ng nhanh nht vi bin ng ca th trng Tuy nhiờn m cỏc doanh nghip thng gp phi l s chng chộo chc nng cỏc b phn, thiu nhõn lc cho mi chc nng, s phõn cp v phõn quyn quỏ rng hay quỏ hpDo vy t chc hot ng cú hiu qu thỡ vic hon thin mụ hỡnh t chc b mỏy qun lý l mt hot ng rt cn thit bi vỡ nng lc ca b mỏy qun lý quyt nh kt qu sn xut kinh doanh ca doanh nghip Qua thi gian thc cụng ty c phn thng mi Hng Vit (Cụng ty CP TM Hng Vit) em thy c cu t chc l mt cú nhiu iu ỏng c quan tõm, ú em chn ti: Hon thin mụ hỡnh c cu t chc b mỏy qun lý Cụng ty C phn thng mi Hng Vit hon thnh chuyờn thc ca mỡnh Mc ớch nghiờn cu ca ti * Mc ớch: Trờn c s nghiờn cu tỡnh hỡnh thc t cng nh ỏnh giỏ v phõn tớch thc trng c cu t chc b mỏy qun lý ca Cụng ty CP TM Hng Vit t ú a gii phỏp hon thin b mỏy t chc qun lý *Nhim v: Vi mc ớch nh trờn ti cn thc hin mt s nhim v sau: - Phõn tớch ỏnh giỏ thc trng hot ng ca c cu b mỏy qun lý ca Cụng ty CP TM Hng Vit - xut cỏc gii phỏp hon thin b mỏy t chc qun lý ca Cụng ty CP TM Hng Vit SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on + Tham mu cho TG cụng ty v cụng tỏc ti chớnh k toỏn + T chc b mỏy ti chớnh k toỏn ton Cụng ty, ng thi t chc v ch o thc hin ton b cụng tỏc ti chớnh k toỏn, thụng tin kinh t v hch toỏn kinh t; Ghi chộp phn ỏnh y quỏ trỡnh ng v chu chuyn ca ng biu hin bng s lng v giỏ tr theo ỳng phỏp lnh k toỏn thng kờ v nhng quy nh c th ca Cụng ty v cụng tỏc qun lý kinh t ti chớnh - Nhim v: + Xõy dng cỏc quy nh v quyt toỏn, chng t hoỏ n lu tr cỏc bn chng t v ti chớnh k toỏn + T chc cỏc hot ng ghi chộp s sỏch, lu tr chng t v hch toỏn chi phớ cho hot ng sn xut kinh doanh theo cỏc quy nh k toỏn ca Cụng ty v m bo tuõn th cỏc quy nh ca Nh nc + Nghiờn cu cỏc phng hng, gii phỏp i mi, ci tin h thng + T chc b mỏy k toỏn cho phự hp vi nhim v sn xut kinh doanh + Kim kờ nh k, bỏo cỏo nh k v xõy dng bỏo cỏo ti chớnh nh k theo quy nh + Thc hin cụng tỏc ti chớnh tớn dng + Thc hin cụng tỏc phõn tớch hot ng kinh t v thụng tin kinh t thuc phm vi ca phũng - Bỏo cỏo: K toỏn trng bỏo cỏo vic thc hin nhim v ca mỡnh cho TG Cỏc nhõn viờn phũng thc hin nhim v theo chc danh cụng vic ca mỡnh v theo s ch o ca trng phũng 3.2.2.3 Trng phũng k thut - Chc nng: + T chc phõn cụng theo dừi, ỏnh giỏ cụng tỏc cỏc nhõn viờn phũng k thut + Nghiờn cu xõy dng v ỏp dng cỏc quy trỡnh cụng ngh mi + Xõy dng nh mc tiờu th vt t theo yờu cu - Nhim v chớnh: SV: Trnh Ngc Anh 63 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on + Trc tip ph trỏch phũng k thut thc hin vic lp d toỏn, trin khai cỏc hp ng + Lp d trự vt t, cung cp ton b thụng s k thut, bn v ch to cho xng + Lờn k hoch thuờ tu ph + Cung cp thụng s k thut, cỏc yờu cu nhp khu phũng kinh doanh tin hnh nhp khu + Lp quy trỡnh ch to v kim cha cht lng sn phm - Bỏo cỏo: Trng phũng k thut bỏo cỏo vic thc hin nhim v ca mỡnh cho Giỏm c iu hnh 3.2.2.4 Trng phũng vt t thit b - Chc nng: + Lp k hoch mua vt t + Tin hnh thng tho v giỏ c v iu kin mua hng + Ký cỏc n mua vt t, thit b v dng c c u quyn - Nhim v: + Lp k hoch v tin hnh mua vt t v thit b cho Nh mỏy + Lp v xut quy trỡnh mua sm vt t thit b phự hp vi chớnh sỏch mua vt t v thit b ca Cụng ty + Lp bỏo cỏo tun v thỏng gi Giỏm c iu hnh + Tham gia cụng tỏc qun lý kho, tỡm cỏc bin phỏp ci tin cụng tỏc qun lý kho - Bỏo cỏo: Trng phũng vt t bỏo cỏo kt qu thc hin nhim v ca mỡnh cho Giỏm c iu hnh Cũn cỏc nhõn viờn phũng tuõn theo s ch o ca trng phũng thc hin nhim v c giao nh tin hnh thit k sn phm, búc tỏch vt t 3.2.3 Hon thin v mt lao ng 3.2.3.1 o to, bi dng nõng cao trỡnh cỏn b qun lý: Trỡnh l ch tiờu quan trng nht th hin cht lng ca ngun nhõn lc o to ngun nhõn lc l quỏ trỡnh trang b kin thc nht nh v chuyờn mụn, nghip v cho ngi lao ng h cú th m nhn c nhng cụng vic nht SV: Trnh Ngc Anh 64 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on nh i vi cỏn b qun lớ thỡ o to v bi dng trỡnh li cng quan trng, bi nu cỏn b qun lớ cú trỡnh chuyờn mụn cao, nghip v vng vng s gii quyt c cụng vic tt v trụi chy hn Hin ti, i ng lao ng qun lớ ca Cụng ty cũn tn ti mt lng lao ng qun lớ trỡnh cũn hn ch, kh nng ỏp ng yờu cu cụng vic cha cao, mt s ngi lm khụng ỳng ngnh ngh c o to nh cỏn b chu trỏch nhim nhõn s ton cụng ty; Cỏc trng phũng kinh doanh, trng phũng k thut, trng phũng vt t u tt nghip t cỏc trng k thut, vỡ th m kin thc v qun lớ cũn nhiu hn ch Do ú Cụng ty cn bi dng kin thc cho cỏn b qun lớ khụng ch v chuyờn mụn nghip v ca h m cũn c lnh vc qun lớ Nh nc v kinh t, qun tr kinh doanh, nhm giỳp cỏn b cú nhng hiu bit sõu rng v mụi trng kinh t cú i ng lao ng vng mnh thỡ t khõu tuyn chn lao ng vo Cụng ty cn cú nhng yờu cu thc t v sỏt thc cú th tuyn chn nhng ngi cú chuyờn mụn nghip v v phm cht ngh nghip cn thit nhm ỏp ng yờu cu cụng vic giao phú Cựng vi quỏ trỡnh tuyn chn, Cụng ty nờn mnh dn loi b nhng cỏn b cụng nhõn viờn cú trỡnh yu kộm khụng ỏp ng c yờu cu ca cụng tỏc lõu nm giu kinh nghim mt cỏch hp lớ nht V o to Cụng ty cú th tin hnh theo cỏc hỡnh thc sau: + o to ti ch: Cụng ty cú th m cỏc lp nghip v v nghiờn cu th trng, lut phỏp nhm m rng s hiu bit trờn nhiu lnh vc cho cỏn b Thng xuyờn m cỏc cuc hi tho mi cỏc chuyờn gia v cỏc lnh vc ny v trao i núi chuyn vi cỏn b cụng nhõn viờn Ngoi hc hi thờm kinh nghim cho cỏn b qun lớ, Cụng ty cú th s dng phng phỏp kốm cp to ngun cỏn b k cn + o to ngoi Cụng ty: i vi cỏn b cũn tr tui, cú th gi i o to, hc nghiờn cu trỡnh cao ti cỏc trng nc v nc ngoi Hoc khuyn khớch h t hc t o to nõng cao trỡnh tay ngh, chuyờn mụn nghip v v nhng kin thc phc v cho cụng tỏc qun lớ õy l vic lm cn thit nõng cao cht lng i ng cỏn b Cụng ty SV: Trnh Ngc Anh 65 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on V bi dng Cụng ty nờn m cỏc khoỏ o to nõng cao tay ngh v chuyờn mụn nghip v cho cỏn b k thut, ú cn chỳ ý o to cỏc cụng ngh mi ca nc ngoi vic gia cụng c khớ, ch to, cỏc thit b nõng h, cỏc thit b in nc Tuy cỏn b cụng ty cú trỡnh ngi ng v tin hc tng i, nhng Cụng ty ó trang b y mỏy tớnh ch cỏn b v nhõn viờn nờn Cụng ty nờn m cỏc lp tin hc ng dng chuyờn sõu i ng cỏn b cú th ỏp ng c cỏc yờu cu ngy cng kht khe ca c ch th trng Ngoi ng l phng tin cn thit giao tip v nghiờn cu ti liu Ngy nú rt quan trng i vi cỏn b qun lớ v cng l tiờu chun i vi cỏn b hin nay, c th l: + Khuyn khớch cỏn b hc ngoi ng ngoi gi, Cụng ty s h tr bng vic cp kinh phớ sau cú chng ch hoc bng np cho c quan + To iu kin m cỏc lp ngoi ng ti Cụng ty ngoi gi hoc gi hnh chớnh nu cú iu kin + ụi vi nhng cỏn b cn thit phi cú ngoi ng phc v trc tip cho cụng vic thỡ phi c i hc nõng cao cỏc trng Cỏc vic lm trờn bc u s cú nhiu khú khn nhn thc ca cỏn b, nhiu ngi tui cao ngi hc, lo ngi b mt v trớ i hc Song Cụng ty phi coi õy nh iu kin bt buc i vi cỏn b qun lớ Nh vy, nu thc hin tt cụng tỏc o to, bi dng núi trờn Cụng ty s nõng cao c cht lng lao ng, tng hiu qu sn xut kinh doanh, to c u th cnh tranh vi cỏc Cụng ty cng lnh vc, ng thi tit kim c chi phớ qun lớ T ú Cụng ty cú iu kin nõng cao i sng ca cỏn b cụng nhõn viờn, m bo s gn bú ca h vi cụng vic v vi Cụng ty 3.2.3.2 Cụng tỏc tuyn dng Khụng ch quan tõm ti vic o to cỏc cỏn b qun lý, hin c cu nhõn lc ca cụng ty cũn thiu rt nhiu v trớ phũng ban, cụng tỏc tuyn dng cn c quan tõm nhiu hn na n mt cht lng ca ngi c tuyn Cn m rng c ch tuyn cỏc lao ng qun lý: cú ch trng cn tuyn v trớ qun lý thỡ cn xem xột c ni b cụng ty v bờn ngoi cụng ty ch khụng ch SV: Trnh Ngc Anh 66 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on bt cỏc chc danh theo thõm niờn cụng tỏc nh hin ũi hi vi i ng qun lý phi l: - Phi cú nng lc lónh o v t chc qun lý, lónh o cú trng tõm, nhy cm vi cỏi mi, cú kh nng quan sỏt, cú kh nng lm vic vi ngi - V t cỏch o c phi l nhng ngi cú ch tớn, thng pht phõn minh, sng trung thc - Am hiu kin thc chuyờn mụn nghip v Quỏ trỡnh tuyn dng phi ỏp ng c cỏc yờu cu di õy: Tuyn chn phi xut phỏt t k hoch sn xut kinh doanh ca cụng ty v k hoch ngun nhõn lc Tuyn chn nhng ngi cú trỡnh chuyờn mụn cn cho cụng vic t ti nng sut lao ng Tuyn chn c nhng ngi cú k lut, trung thc, gn bú yờu ngh Quỏ trỡnh tuyn chn cú ý ngha rt quan trng i vi chin lc kinh doanh ca cụng ty bi vỡ quỏ trỡnh tuyn chn tt s giỳp cho cụng ty cú c nhng ngi cú k nng phự hp vi s phỏt trin ca cụng ty tng lai Tuyn chn tt cng trỏnh c chi phớ tuyn chn li cng nh ri ro cụng vic Vỡ vy cn cú k hoch c th v quỏ trỡnh sng lc thụng tin cn thn 3.2.3.3 Tổ chức nơi làm việc điều kiện lao động Côngưtácưtổưchứcưnơiưlàmưviệcưlàưrấtưcầnưthiết,ưnóưcóưtácưdụngưthiếtưthựcưđốiưvới quáưtrìnhưlaoưđộngưvàưchấtưlợngưlaoưđộngưquảnưlí.ưQuanưsátưnơiưlàmưvệcưtaưthấyưvấn đềưhiệnưnayưcủaưCôngưtyưlàưdiệnưtíchưcácưphòngưbanưcònưnhỏưhẹp,ưviệcưbốưtríưcác phòngbanưcònưchaưhợpưlí,ưcácưphòngưbanưcóưcùngưchứcưnăngưnhiệmưvụưlạiưkhôngưnằm sátưnhau.ưVậyưCôngưtyưcầnưcóưnhữngưbiệnưphápưbốưtríưlạiưcácưphòngưnàyưsaoưchoưviệc traoưđổiưthôngưtinưđợcưthuậnưlợi,ưtuy nhiờn v im ny Cụng ty s sm khc phc c vỡ nm 2016 Cụng ty s hon thin d ỏn xõy tr s mi ti tũa B (bờn cnh tr s hin nay) nờn s quy hoch phự hp hn V iu kin lm vic ca Cụng ty l m bo nhõn viờn luụn c trang b vt cht k thut cn thit cho cụng vic, nhiờn cn nhanh chúng kp thi sa cha, nõng cp mt s mỏy tớnh ó c to iu kin thun li cho cụng vic SV: Trnh Ngc Anh 67 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on Ngoi bu khụng khớ tõm lớ l rt quan trng Trc õy, hu ht cỏc doanh nghip ny cha c quan tõm nghiờn cu mt cỏch ỳng mc Nhng ngy ngi ta khụng th ph nhn c vai trũ ca nú, c bit i vi nhng ngi lm cụng tỏc qun lớ Thậtưvậyưnếuưlàmưviệcưtrongưbầuưkhôngưkhíưthoảưmáiưthìưcácưnhânưviênưsẽưcó cảm giỏc yờn tõm cụng tỏc, mi ngi s vui v hp tỏc, giỳp quỏ trỡnh thc hin cụng vic v s khụng tn ti tỡnh trng k, cnh tranh khụng lnh mnh, chia bố phỏi, phe nhúm tỏc ng xu n cụng vic ca v lm nh hng n kt qu chung ca Cụng ty Do vy, Lónh o Cụng ty khụng nờn coi nh ny m phi thng xuyờn quan tõm n i sng, tõm t, nguyn vng, tỡnh cm ca cỏn b cụng nhõn viờn nhm nm bt v gii quyt kp thi cỏc mõu thun ny sinh, cỏc xung t quyn li gõy mt on kt ni b Cụng ty cn cú s ng viờn an i ỳng lỳc h gp khú khn bt chc cuc sng, cn to s tho mỏi cụng tỏc v s gn gi ca lónh o vi nhõn viờn Cú nh vy h mi thc s thng thn trao i xut cỏc ý kin úng gúp cho Cụng ty 3.2.3.4 Ch ói ng, k lut lao ng v trỏch nhim vt cht (1)ưCh ói ng: Ch ói ng tt khụng nhng phỏt huy hiu qu nng lc ca cỏc cỏn b qun lý, gi chõn h li lõu di vi cụng ty, trỏnh chy mỏu cht xỏm m cũn to hỡnh nh tt v cụng ty trờn th trng ói ng chớnh l cỏc bin phỏp to ng lc cho ngi lao ng, ú cú th l cỏc bin phỏp ti chớnh hay phi ti chớnh bng cỏch ci thin iu kin lm vic Cỏc khuyn khớch ti chớnh: Mc ớch ca cỏc khuyn khớch ti chớnh l tỏc ng ti hnh vi ca ngi lao ng, nhm hon thin s thc hin cụng vic ca h, nõng cao nng sut lao ng Thit k v s dng mt chng trỡnh khuyn khớch cú hiu qu l mt chin lc quan trng ca vic tng cng hiu qu ca c cu b mỏy Tng lng tng xng thc hin cụng vic: SV: Trnh Ngc Anh 68 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on Tng lng tng xng ỏp dng cú th thc hin theo nhiu cỏch khỏc Sau õy l mt vi cỏch: - Tng lng khụng cú hng dn: phũng t chc hnh chớnh khụng son tho hng dn v t l tng lng m t l tng lng s c giỏm c n nh mt cỏch tu , tu theo mc thc hin cụng vic v c gi kớn cho tng ngi Vớ d: cỏc nhõn viờn c ỏnh giỏ l di mc yờu cu, t yờu cu, tt, xut sc m cú t l tng l 0%, 3%, 6%, 9% Cỏc t l ny khụng c kim soỏt v thay i thng xuyờn da theo tỡnh hỡnh kinh doanh ca cụng ty - Tng lng cú hng dn: cỏch ny s dng cỏc hng dn v t l tng lng cú th n nh tu theo kt qu ỏnh giỏ thc hin cụng vic Chng hn giỏm c s n nh qu tng lng k( vớ d 5%) v phũng t chc hnh chớnh s cú trỏch nhim xem xột mc tng lng ti a v ti thiu bỏo cỏo lờn Tin thng: Cú th cú cỏc hỡnh thc thng phự hp: - Thng theo mc hon thnh cụng vic v tỡnh hỡnh kt qu kinh doanh hng quý ca cụng ty - Thng chi tr bng tin mt t xut hon thnh cụng vic trc thi hn - Thng trỳng thu cỏc d ỏn khú v cú li nhun ln Cỏc chng trỡnh ỏp dng vi cỏc nh mỏy: Khuyn khớch ti chớnh c thc hin ti hai nh mỏy nhm tit kim vt t, gim chi phớ lao ng tng li nhun cho mi cụng trỡnh m bo c cht lng d ỏn Chỳng ta cú th ỏp dng ba chng trỡnh ph bin: - Chng trỡnh Scanlon: thnh lp mt ban giỏm sỏt gm thnh viờn mi nh mỏy v thnh viờn i vi cỏc i xõy lp nhm ỏnh giỏ t l % tiờu chun chi phớ lao ng so vi doanh thu T l ny c tớnh da trờn cỏc s liu ca cụng ty vũng nm v cú c coi l c nh tr phi cú nhng thay i ln v sn phm v k thut Mi ngi lao ng s c phõn chia phn chi phớ lao ng tit kim c tng nng sut ca c b phn T l phn chia thng l 60% n 70% cho cụng nhõn, sau ó mt phn lm qu d phũng cho nhng giai on SV: Trnh Ngc Anh 69 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on cú nng sut kộm - Chng trỡnh Rucker: cng nh chng trỡnh Scanlon, s khỏc c bn l phng phỏp tớnh t l chi phớ lao ng T l chi phớ lao ng chng trỡnh Rucker c tớnh bng cỏch chia giỏ tr gia tng cho chi phớ lao ng Giỏ tr gia tng c tớnh bng tng doanh thu tr i chi phớ nguyờn vt liu - Chng trỡnh Improshare: cú th ỏp dng cho t/ nhúm Chng trỡnh ny tin hnh o lng trc tip nng sut lao ng ch khụng cú giỏ tr sn phm th lao ng Sn lng tiờu chun c tớnh theo s liu thng kờ ca nhng thi kỡ trc Tng nng sut lao ng c tớnh trờn c s so sỏnh s gi lm vic thc t i vi s gi tiờu chun Tin cho s gi tit kim c chi tr hng thỏng (2)ưK lut lao ng v trỏch nhim vt vt cht: i vi lao ng qun lớ, ni dung k lut ch yu l s dng thi gian lao ng Nhỡn chung hin tng i mun v sm cũn ph bin, Cụng ty trỡ ch lm vic 8h/ ngy v 52h / tun song thc t vic thc hin cha c ỳng n, nguyờn nhõn ch yu xt phỏt t b mỏy t chc qun lớ c Cụng ty cha c hp lớ, cha hỡnh thnh cỏc k lut lao ng v ni quy lao ng, gii quyt cỏc cụng vic riờng õy cỳng l nhng biu hin ca s lóng phớ thi gian dn n t trng thi gian lm vic cha cao Do vy Cụng ty cn xõy dng k lut lao ng v phi nõng cao ý thc tụn trng k lut lao ng, to cho cỏn b cụng nhõn viờn Cụng ty cú thúi quen t chp hnh k lut, trỏnh tõm lớ lm vic i phú Vy gii quyt ny cn thc hin ng b cỏc bin phỏp sau: + Xõy dng ni quy, quy ch lao ng, ph bin rng rói cho mi i tng Cụng ty, ỏp dng cỏc hỡnh thc bt buc thc hin cỏc quy ch ra; Cú hỡnh thc khen thng kp thi cỏc cỏ nhõn n v thc hin tt, khin trỏch, k lut nhng ngi vi phm to nờn mt k lut lao ng cụng bng nghiờm tỳc; Duy trỡ thúi quen ngh nghip, i lm, ngh ngi cú gi gic, trung v cú thỏi ỳng n quỏ trỡnh lm vic + Cú bin phỏp t chc lao ng mt cỏch khoa hc, nhm hp lớ hoỏ lao ng SV: Trnh Ngc Anh 70 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on trỏnh to thi gian di + Cú k hoch t chc o to, nõng cao trỡnh chuyờn mụn cho cỏn b + S dng cỏc bin phỏp hnh chớnh giỏo dc, nõng cao tinh thn trỏch nhim cụng tỏc qun lớ cỏn b cụng nhõn viờn tn dng ti a thi gian cú th ca mỡnh cho cụng vic, to khụng khớ lao ng tho mái 3.2.4 ỏnh giỏ thc hin cụng vic ca cỏn b qun lý õy l mt khõu quan trng cụng tỏc t chc li b mỏy qun lý ỏnh giỏ ỳng l c s cú th b trớ ỳng ngi, ỳng vic v cú th tin hnh tinh gim b mỏy mt cỏch nhanh chúng v khỏch quan ỏnh giỏ thc hin cụng vic ca cụng nhõn viờn nhm phỏt hin nhng nguyờn nhõn gõy lóng phớ thi gian T ú cú nhng bin phỏp khc phucjlangx phớ nõng cao hiu qu hot ng ca b mỏy qun lý ỏnh giỏ thc hin cụng vic cũn c s dng lm cn bn cho vic tr cụng cho tng v trớ cụng vic, xõy dng k hoch sn xut Ch cú ỏnh giỏ thc hin cụng vic chớnh xỏc thỡ vic tr lng mi phn ỏnh ỳng trỡnh v mc cng hin ca ngi lao ng cho cụng ty ỏnh giỏ thc hin cụng vic cụng khai, minh bch v cú tiờu chun rừ rng s to ng lc cho ngi lao ng, tng cng k lut lao ng Ngi lao ng nhn thy rng cụng ty ó ỏnh giỏ ỳng nhng úng gúp ca mỡnh cho cụng ty, t ú h tin tng v mun cng hin nhiu hn cho cụng ty ỏnh giỏ ỳng cũn hn ch tỡnh trng li vo ngi khỏc, nghi k nhau, tng tớnh k lut ca ngi lao ng vỡ h thy rng mi hnh ng ca mỡnh ó c s dng ỏnh giỏ kt qu thc hin cụng vic SV: Trnh Ngc Anh 71 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip SV: Trnh Ngc Anh Trng i Hc Cụng on 72 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on KT LUN Tổưchứcưbộưmáyưquảnưlíưlàưvấnưđềưhếtưsứcưbứcưthiếtưhiệnưnay,ưnóưgópưphầnưquyết địnhưsựưthànhưcôngưcủaưmỗiưdoanhưnghiệpưtrênưthơngưtrờng Vn bit rng dng cỏc lý thuyt v qun lý vo thc tin l mt vic khụng h n gin, c bit t nú mụi trng cnh tranh nhiu bin ng nh hin thỡ li cng cú nhiu khú khn cho cỏc doanh nghip Tuy vy cng cn phi nhn mnh tm quan trng ca vic la chn mt mụ hỡnh c cu t chc phự hp cho doanh nghip, nú quyt nh s sng cũn ca doanh nghip.ưVìưvậyưlàmưtốtưcôngưtácưquảnưlíưlàưyếuưtốưvôưcùngưquan trọngưtạoưnênưsứcưmạnhưtổngưthểưcủaưmỗiưdoanhưnghiệp SauưmộtưthờiưgianưthựcưtậpưtạiưCôngưtyưC phn thng mi Hng Vit,ưemưđã hoànưthànhưcuyênưđềưthựcưtập:ư"ưHon thin mụ hỡnh c cu t chc b mỏy qun lý cụng ty CPTM Hng Vitư".ưVớiưhiưvọngưnângưcaoưkiếnưthứcưcũngưnhưđóngưgópưmột sốưýưkiếnưnhằmưnângưcaoưchấtưlợngưcơưcấuưtổưchứcưbộưmáyưtổưchứcưcủaưCụng ty CPTM Hng Vit Phầnưcơưsởưlýưluậnưđãưchỉưraưnhữngưkháiưniệmưcơưbảnưbộưmáyưquảnưlí,ưc cu t chc b mỏy qun lýưcũngưnhưcácưmôưhìnhưcơưbảnưv vai trũ ca c cu t chcưbộ máyưquảnưlí PhầnưthựcưtrạngưđãưnêuưđợcưquáưtrìnhưhìnhưthànhưvàưphátưtriểnưcủaưCôngưty,ưcơ cấuưlaoưđộng,ưtìnhưhìnhưsảnưxuấtưkinhưdoanhưcủaưCôngưty, ưĐặcưđiểmưbộưmáyưtổ chứcưvàưnhữngưkhóưkhănưthuậnưlợiưtrongưkinhưdoanhưcũngưnhưsựưcầnưthiếtưphảiưhoàn thiệnưbộưmáyưquảnưlíưcủaưCôngưty Theoưemưhoànưthiệnưbộưmáyưquảnưlíưbaoưgồmưnhiềuưkhíaưcạnhưnhưhoànưthiệnưcơ cấuưcácưphòngưban,ưhoànưthiệnưchứcưnăngưnhiệmưvụ,ưhoànưthiệnưcôngưtácưđàoưtạo,ưtrú trọngưđếnưcôngưtácưkíchưthíchưvậtưchấtưtinhưthầnư ưVìưvậyưphầnưgiảiưphápưemưđaưra mộtưsốưýưkiếnưnhỏ,ưthayưđổiưmộtưphầnưcơưcấuưtổưchứcưcũưvớiưmongưmuốnưnângưcao hiệuưquảưquảnưlí.ưNhữngưgiảiưphápưnàyưchủưyếuưdựaưvàoưkiếnưthứcưđãưhọc,ưquaưphiếu khảoưsát,ưquanưsátưthựcưtếư Hoànưthiệnưbộưmáyưlàưmộtưđềưtàiưrấtưhấpưdẫnưvàưcầnưthiếtưvớiưmọiưloạiưhình doanhưnghiệp.ưMộtưdoanhưnghiệpưmuốnưhoạtưđộngưcóưhiệuưquảưthìưviệcưhoànưthiệnưcơ cấuưbộưmáyưquảnưlíưphảiưđợcưquanưtâmưmộtưcáchưđúngưmức.ư Đây ư đề tài SV: Trnh Ngc Anh 73 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on khó,ưđòiưhỏiưsựưhiểuưbiếtưsâuưrộngưcảưvềưlýưthuyếtưcũngưnhưkinhưnghiệmưthựcưtế.ưVì vậy,ưdùưđãưcốưgắngưnhngưchắcưchắnưbiưkhúa lunưcủaưemưcònưnhiềuưthiếuưsót,ưrất mongưđợcưýưkiếnưđóngưgópưcủaưthầyưcô hon thnh khúa lun ny, em xin chõn thnh cm n s giỳp tn tỡnh ca cụ giỏo hng dn: Nguyn Th Thu Hin v cỏc anh ch cụng ty c phn TM Hng Vit Em xin chõn thnh cm n! DANH MC TI LIU THAM KHO Giỏo trỡnh Khoa hc qun lý 2, TS on th Thu H- TS Nguyn Th Ngc SV: Trnh Ngc Anh 74 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on Huyn, NXB Khoa hc k thut, H Ni 2002 Giỏo trỡnh lý thuyt qun tr kinh doanh, PGS Mai Vn Bu- PGS Phan Kim Chin, NXB khoa hc k thut, H Ni 1999 Giỏo trỡnh Qun tr hc, Nguyn Hi Sn, NXB thng kờ, H Ni 1998 Giỏo trỡnh tõm lý hc qun lý kinh t, GS- TS Hong Ton, NXB khoa hc k thut, H ni nm2003 Kootz- Odonnell, Nhng ct yu ca qun lý 2, NXB khoa hc k thut, H Ni 1994 PGS.TS Nguyn Thnh - TS Nguyn Ngc Huyn, Chin lc Kinh doanh v phỏt trin doanh nghip, NXB lao ng- xó hi, H Ni 2002 Nguyn Cụng Chỏt, Tinh hoa qun lý ni ting nht th k XX, NXB Lao ng xó hi, H ni 2004 Bỏo cỏo kt qu kinh doanh cụng ty c phn TM Hng Vit nm 2013, 2014 Quy nh chc nng nhim v cỏc phũng ban c quan cụng ty c phn TM Hng Vit 10 Thụng tin ti trờn Website: www.kinhtehoc.com.vn SV: Trnh Ngc Anh 75 Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on NHN XẫT CA GIO VIấN CHM BO CO H Ni, ngy thỏng nm 2014 Giỏo viờn chm SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1 Khúa lun tt nghip Trng i Hc Cụng on NHN XẫT CA I DIN N V THC TP H Ni, ngy thỏng nm 2015 i din n v thc SV: Trnh Ngc Anh Lp VB2CQ-Q1
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt, Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt, Hoàn thiện mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý Công ty Cổ phần thương mại Hưng Việt, LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ VÀ MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ, PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯNG VIỆT, CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯNG VIỆT

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm