0

Khảo sát hàm số b1 / b1 ( Của Nguyễn Hồng Vân THĐ- HP)

8 1,064 1
  • Khảo sát hàm số b1 / b1 ( Của Nguyễn Hồng Vân THĐ- HP)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2013, 01:25

Sở giáo dục & Đào tạo hải phòng Trường trung học phổ thông trần hưng đạo Xin kính chào các vị đại biểu và các thầy cô giáo Khảo sát hàm số thiết kế và thực hiện giáo án Nguyễn thị Vân giáo viên trườngTHPT trần hưng đạo Đ1 0, + + = ac dcx bax y Khảo sát hàm số: 12 1 + = x x y Tập xác định: D = R \ {-1/2} Sự biến thiên: Dx x y > + = ,0 )12( 3 ' 2 Hàm số: Đồng biến / (- ; -1/2) ;(1/2;+) Hàm số không có cực trị. b) Giới hạn và tiệm cận Khoảng đbiến, ngbiến và cực trị += + 12 1 lim 2 1 x x x = + + 12 1 lim 2 1 x x x Tiệm cận đứng x = - 1/2 Tiệm cận ngang; y = 1/2 2 1 12 1 lim = + x x x Bảng biến thiên: x y y - + -1/2 + + 1/2 + - 1/2 Đồ thị hàm số: 12 1 + = x x y x -3 -2 -1 0 1 2 y 4/5 1 2 -1 0 1/5 Vẽ hệ trục tọa độ Vẽ t/cận đứng x = -1/2 Vẽ t/cận ngang y = 1/2 Các điểm đặc biệt A B C D E F 2 1 -1-2-3 x -1 4/5 1 2 y -1/2 Khảo sát hàm số: Tập xác định: D = R \ {1} Sự biến thiên: Hàm số: Nghịch biến / (- ; -1/2) ;(1/2;+) Hàm số không có cực trị. b) Giới hạn và tiệm cận Khoảng đbiến, ngbiến và cực trị = + 1 2 lim 1 x x x += + + 1 2 lim 1 x x x Tiệm cận đứng x = 1 Tiệm cận ngang; y = -1 1 1 2 lim = + x x x Bảng biến thiên: x y y - + 1 - - 1 - + 1 x x y = 1 2 Dx x y < = ,0 )1( 1 ' 2 §å thÞ hµm sè: x x y − − = 1 2 x -2 -1 0 1/2 3/2 2 3 4 y -4/3 -3/2 -2 1 1 0 -1/2 -2/3 • • • •• • x 1 2 3 4-1-2 0 1/2 • • • • y 1 2 -2 -1 • • • • • -3 3/2 -3/2 -4/3 -2/3 -1/2 A B C D E F G M Khảo sát hàm số 0, + + = ac dcx bax y Tập xác định: D = R \ {- d / c} Sự biến thiên: Khoảng đbiến, ngbiến và cực trị 2 )( ' dcx cbad y + = Nếu ad-bc > 0 hàm số đồng biến /(-;-d/c) và(d/c;+) Nếu ad-bc < 0 hàm số nghịch biến /(-;-d/c) và(d/c;+) Hàm số không có cực trị Xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em . trị 2 )( ' dcx cbad y + = Nếu ad-bc > 0 hàm số đồng biến /( -;-d/c) và(d/c;+) Nếu ad-bc < 0 hàm số nghịch biến /( -;-d/c) và(d/c;+) Hàm số không. x -1 4/5 1 2 y - 1/2 Khảo sát hàm số: Tập xác định: D = R {1} Sự biến thiên: Hàm số: Nghịch biến / (- ; - 1/2 ) ;( 1/2 ;+) Hàm số không có cực trị. b) Giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hàm số b1 / b1 ( Của Nguyễn Hồng Vân THĐ- HP), Khảo sát hàm số b1 / b1 ( Của Nguyễn Hồng Vân THĐ- HP), Khảo sát hàm số b1 / b1 ( Của Nguyễn Hồng Vân THĐ- HP)

Từ khóa liên quan