0

KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

75 570 0
  • KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2016, 13:57

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn giảng viên khoa Tâm lý- Giáo dục, trường Đại học Sư Phạm TP.HCM tận tình giảng dạy Đặc biệt, muốn cảm ơn sâu sắc đến Tiến sĩ HUỲNH Văn PHAN TRỊNH HOÀNG DẠ THY Sơn- Người hướng dẫn khoa học, hướng dẫn, nhận xét, góp ý, hỗ trợ động viên suốt trình thực nghiên cứu KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA Đồng thời, xin cảm ơn giảng viên, thư ký khoa, sinh viên trường Đại học Hoa Sen nhân viên doanh nghiệp địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin giúp hoàn thành bảng khảo sát SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN Phan Trịnh Hoàng Dạ Thy Chuyên ngành: Tâm lý học Mã số: 603180 LUẬN VĂN THẠC SĨ TÂM LÝ HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS HUỲNH VĂN SƠN Thành phố Hồ Chí Minh - 2010 1.2.3 Kỹ GQVĐ 31 MỤC LỤC T T 1.2.3.1 Khái niệm KN GQVĐ 31 T LỜI CẢM ƠN T T MỤC LỤC T T 1.2.3.3 Cấu trúc KN GQVĐ 35 T T DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT T T 1.2.3.2 Các giai đoạn trình giải vấn đề 33 T T 1.2.4 Thực tập 36 T T T MỞ ĐẦU T 1.Lý chọn đề tài T T 1.2.4.1 Khái niệm thực tập 36 T T 2.Mục đích nghiên cứu T T 3.Đối tượng khách thể nghiên cứu T 3.1 Đối tượng nghiên cứu T 1.2.5.2 Mục đích thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen 39 T T T 1.2.5.3 Nhiệm vụ sinh viên trường Đại học Hoa Sen tập nhận thức 39 3.2 Khách thể nghiên cứu T T 1.2.5.1 Khái niệm thực tập nhận thức trường Đại học Hoa Sen 38 T T T 1.2.5 Thực tập nhận thức trường Đại học Hoa Sen 38 T T T 1.2.4.2 Phân loại hình thức thực tập 37 T T T T 1.2.6 Kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen 40 3.3.Giả thuyết nghiên cứu T T T 4.Giới hạn phạm vi nghiên cứu T T 1.2.6.1 Khái niệm kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen 40 4.1 Phạm vi nội dung T T T 4.2 Phạm vi khách thể nghiên cứu T T T 1.2.6.2 Cấu trúc kỹ GQVĐ trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen 40 5.Nhiệm vụ nghiên cứu T T T T 6.Phương pháp nghiên cứu T 1.2.6.3 Biểu kỹ GQVĐ trình thực tập nhận thức sinh viên 41 T T 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận T T 6.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn 10 T T T 7.Những đóng góp đề tài 11 1.2.7.1 Cơ sở lý luận để xây dựng tiêu chí đánh giá kỹ GQVĐ SV trường Đại học Hoa Sen trình thực tập nhận thức 42 T T 7.1 Về mặt lý luận 11 T T T 1.2.7.2 Tiêu chí đánh giá kỹ GQVĐ SV trường Đại học Hoa Sen trình thực tập nhận thức 43 7.2 Về mặt thực tiễn 11 T T T CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 12 T T 1.2.7.3 Thang điểm đánh giá mức độ kỹ GQVĐ sinh viên trường Đại học Hoa Sen 45 T 1.1 TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 12 T T 1.1.1 Những nghiên cứu kỹ GQVĐ giới 12 T T 1.2.7 Tiêu chí thang điểm đánh giá kỹ GQVĐ sinh viên trường Đại học Hoa Sen trình thực tập nhận thức 42 T T T T T CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KỸ NĂNG GQVĐ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 47 T T T 1.1.2 Những nghiên cứu kỹ giải vấn đề Việt Nam 16 T 2.1 Khái quát tổ chức nghiên cứu thực trạng 47 T 1.1.3 Những nghiên cứu kỹ giải vấn đề sinh viên 18 T T T 1.2.1 “Vấn đề” 21 T 1.2.1.2 Những thuộc tính “vấn đề” 23 1.2.1.3 Cấu trúc tâm lý vấn đề 23 T 2.1.2.3 Phương pháp toán thống kê 49 T 1.2.2.1 Khái niệm kỹ 25 T T 1.2.2.2 Đặc điểm KN 27 T 1.2.2.3 Các mức độ KN 28 T T T 2.2.1 Thống kê chung khách thể tham gia nghiên cứu 49 T T 2.2.2 Những vấn đề sinh viên trường Đại học Hoa Sen trình thực tập nhận thức 50 T T 2.2.3 Thực trạng kỹ GQVĐ sinh viên trường Đại học Hoa Sen trình thực tập nhận thức 54 T T 2.2.3.1 Nhận thức sinh viên kỹ GQVĐ 54 T 1.2.2.4 Sự hình thành KN 29 T T 2.2 Kết nghiên cứu thực trạng 49 T T T T T T 1.2.2 Kỹ 24 T T T T T 2.1.2.2 Phương pháp vấn 49 T 1.2.1.1 Khái niệm vấn đề 21 T T 2.1.2.1 Phương pháp điều tra bảng hỏi 47 T T T 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu 47 T 1.2 MỘT SỐ KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 21 T T 2.1.1 Mục đích, yêu cầu 47 T T T 2.2.3.2 Mức độ thực thao tác trình GQVĐ sinh viên 62 T 1.2.2.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến hình thành kỹ 30 T T T 2.2.3.3 Mức độ giải vấn đề tình 71 T T 2.2.2.3 Kỹ GQVĐ sinh viên trường Đại học Hoa Sen trình thực tập nhận thức 81 T DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT T 2.2.4 Nguyên nhân thực trạng kỹ GQVĐ sinh viên trường Đại học Hoa Sen trình thực tập nhận thức 84 T T 2.2.4.1 Những khó khăn sinh viên GQVĐ trình thực tập nhận thức 84 T T 2.2.4.2 Nguyên nhân khó khăn sinh viên GQVĐ trình thực tập nhận thức 87 SV : Sinh viên GV : Giảng viên NV : Nhân viên 2.1 Đối với sinh viên: 94 KN : Kỹ 2.2 Đối với trường Đại học Hoa Sen: 94 GQVĐ : Giải vấn đề 2.3 Đối với công trình nghiên cứu sau: 94 CNTT : Công nghệ thông tin QTKD : Quản trị kinh doanh T T KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93 T T Kết luận 93 T T Kiến nghị 94 T T T T T T T T TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 T T PHỤ LỤC 100 T T : Quản trị Du lịch, Khách sạn- Nhà hàng PHỤ LỤC 2: CÁC BẢNG KHẢO SÁT 102 Anova : Trị số kiểm nghiệm Anova PHỤ LỤC 3: ĐÁP ÁN VÀ THÀNG ĐIỂM BẢNG HỎI DÀNH CHO SINH VIÊN 131 Sig : Mức ý nghĩa PHỤ LỤC 1: PHIẾU CÂU HỎI MỞ 100 T T T T T PHỤ LỤC 4: CÁC BẢNG PHỎNG VẤN 140 T T PHỤ LỤC 5- MỘT SỐ BẢNG THỐNG KÊ 146 T T PHỤ LỤC 6- MÔ HÌNH KỸ NĂNG SỐNG 4- H (Steve McKinley) 148 T QT DL, KS- NH T T MỞ ĐẦU 1.Lý chọn đề tài Thế kỷ XXI kỷ với nhiều thay đổi diễn hàng ngày nhiều lĩnh vực Đặc biệt, phát triển khoa học mang lại cho người sống đại đáp ứng ngày cao nhu cầu vật chất tinh thần Tuy nhiên, bên cạnh đó, xã hội phát triển đặt người trước hàng loạt vấn đề công việc đời sống Vì vậy, nhiên sống đại ngày hôm nay, kỹ sống trở nên quan trọng hết Đó lý nhiều nhà khoa học nhiều lĩnh vực khác tập trung nghiên cứu kỹ sống phương diện lý luận ứng dụng vào thực tiễn sống, đó, có kỹ giải vấn đề “Vấn đề” từ sử dụng cách rộng rãi để mô tả tình không chắn khó hiểu Có thể nói, sống hàng ngày công việc, người phải đối mặt với tình có vấn đề Nếu giải tốt vấn đề giúp cá nhân cải thiện mối quan hệ xã hội phát triển công việc Và để giải tình có vấn đề, cần phải có kỹ giải vấn đề Vậy kỹ giải vấn đề gì? Hình thành rèn luyện kỹ giải vấn đề nào? Đó câu hỏi cần quan tâm đề cập đến kỹ giải vấn đề Tuy vậy, đến người bắt đầu công việc thực để lập nghiệp cần phải có kỹ giải vấn đề mà từ học phổ thông, học sinh bắt đầu phải đối mặt với nhiều tình có vấn đề xảy xung quanh Đặc biệt, bước vào môi trường Đại học, kỹ giải vấn đề trở nên cần thiết quan trọng với đối tượng sinh viên kỹ giải vấn đề không giúp sinh viên tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp mà công cụ đắc lực để giúp sinh viên học tập, tiếp nhận vấn đề theo đánh giá thân hỗ trợ kỹ tư phản biện Đặc biệt, trường Đại học, Cao Đẳng Việt Nam, tiến trình chương trình học, sinh viên phải trải qua chương trình học tập thực tế gọi thực tập Đây hình thức nhà giáo dục gọi “rút ngắn khoảng cách nhà trường xã hội” [50], tạo điều kiện để sinh viên thâm nhập môi trường thực tế công ty, xí nghiệp, doanh nghiệp học hỏi kiến thức chuyên môn kỹ nghề nghiệp Cũng trường Đại học, Cao đẳng khác, sinh viên trường Đại học Hoa Sen yêu cầu phải hoàn thành đợt thực tập trước hoàn thành chương trình học trường Điều khác biệt là, Đại học Hoa Sen, khoảng thời gian thực tập sinh viên kéo dài từ 2- tháng chia làm hai đợt là thực tập nhận thức (the first internship) năm thứ hai thứ ba thực tập tốt nghiệp (the final internship) năm cuối chương trình đào tạo Nổi bật tập nhận thức tập sinh viên doanh nghiệp, sinh viên phải trải qua quãng thời gian để thực tập kiến thức chuyên môn kỹ nghề nghiệp qua có nhận thức nghề nghiệp tương lai Thực tế, trình thâm nhập thực tế này, sinh viên gặp nhiều vấn đề Kỹ giải vấn đề giúp sinh viên xử trí tốt tình xảy trình thực tập môi trường mang lại kết cao đợt thực tập tạo dựng tự tin công việc cho sinh viên Như vậy, khẳng định kỹ giải vấn đề trình thực tập thực quan trọng Tuy nhiên, bên cạnh nghiên cứu khác kỹ sống nghiên cứu kỹ GQVĐ chưa thực đa dạng Đặc biệt, chưa có tác giả nước nước nghiên cứu kỹ giải vấn đề trình thực tập sinh viên nói chung sinh viên trường Đại học Hoa Sen nói riêng Từ đó, thực đề tài nghiên cứu: “Kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen TP.HCM” 2.Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen nguyên nhân thực trạng 3.Đối tượng khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen 3.2 Khách thể nghiên cứu - Nhóm khách thể nghiên cứu đề tài sinh viên trường Đại học Hoa Sen hoàn thành đợt thực tập nhận thức - Bên cạnh đó, nhóm khách thể bổ trợ giảng viên hướng dẫn thực tập trường Đại a Phương pháp điều tra bảng hỏi Đại học Hoa Sen Đây phương pháp nghiên cứu đề tài Bảng hỏi xây dựng dựa kết thu 3.3.Giả thuyết nghiên cứu Sinh viên trường Đại học Hoa Sen có kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức mức thấp Thực trạng nhiều nguyên nhân, nguyên nhân bật sinh viên chưa trang bị kỹ giải vấn đề 4.Giới hạn phạm vi nghiên cứu 4.1 Phạm vi nội dung - Đề tài nghiên cứu kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen, không nghiên cứu kỹ giải vấn đề trình thực tập tốt nghiệp vấn đề khác sinh viên trường Đại học Hoa Sen - 6.2 Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn học Hoa Sen nhân viên quan, doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực tập từ trường Kỹ giải vấn đề nghiên cứu kỹ sống 4.2 Phạm vi khách thể nghiên cứu Đề tài nghiên cứu 300 sinh viên năm thứ 3, hệ đại học chuyên ngành: Công nghệ thập thông qua bảng câu hỏi mở giành cho 50 SV GV trường Đại học Hoa Sen Từ đó, xây dựng ba bảng hỏi khác giành cho ba nhóm khách thể nghiên cứu bao gồm SV, GV NV doanh nghiệp - Bảng 1: khảo sát khách thể SV, 31 câu chia làm nhóm câu hỏi: vấn đề SV thực tập nhận thức, khó khăn SV giải vấn đề, nguyên nhân khó khăn giải vấn đề, tự đánh giá SV kỹ giải vấn đề thân, nhận thức SV kỹ giải vấn đề, tình với 10 câu hỏi mở đánh giá mức độ thực thao tác giải vấn đề, 10 tình đánh giá kết giải vấn đề SV đề xuất SV để cải thiện kỹ giải vấn đề thân - Bảng 2: khảo sát khách thể GV, gồm câu hỏi với nhóm câu hỏi sau: vấn đề SV thực tập nhận thức, khó khăn SV giải vấn đề, nguyên nhân khó khăn giải vấn đề, đánh giá GV kỹ giải vấn đề SV đề xuất GV để cải thiện kỹ giải vấn đề SV - Bảng 3: khảo sát khách thể NV, gồm câu hỏi với nhóm câu hỏi sau: thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản trị du lịch, khách sạn nhà hàng trường Đại học Hoa Sen vấn đề SV thực tập nhận thức, khó khăn SV giải vấn đề, nguyên nhân 51 giảng viên trường Đại học Hoa Sen, 34 nhân viên doanh nghiệp khác khó khăn giải vấn đề, đánh giá NV kỹ giải vấn đề SV 5.Nhiệm vụ nghiên cứu 5.1 Hệ thống hóa số lý luận kỹ năng, kỹ sống, kỹ giải vấn đề 5.2 Khảo sát thực trạng kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen đề xuất NV để cải thiện kỹ giải vấn đề SV b Phương pháp vấn Phương pháp sử dụng phương pháp hỗ trợ để làm rõ thêm thông tin cho kết nghiên cứu với nội dung vấn sau: - Đối với sinh viên: Sự chuẩn bị sinh viên nhà trường cho đợt thực tập; 5.3 Phân tích nguyên nhân thực trạng kỹ giải vấn đề trình thực tập sinh Đánh giá sinh viên hỗ trợ giảng viên công ty đợt thực tập; Những khó khăn viên trường Đại học Hoa Sen sinh viên đợt thực tập yếu tố ảnh hưởng đến đợt thực tập; Đánh giá sinhh 6.Phương pháp nghiên cứu 6.1 Phương pháp nghiên cứu lý luận viên kỹ giải vấn đề thân đề xuất để cải thiện kỹ giải vấn đề [Phụ lục 4.1, tr.156] - Đối với giảng viên: Quy trình tổ chức thực tập trường Đại học Hoa Sen đánh giá Chúng thu thập, tham khảo nghiên cứu công trình nghiên cứu nước thầy/cô ưu, khuyết điểm quy trình này; Đánh giá thầy/cô hợp tác kỹ năng, kỹ sống, kỹ giải vấn đề phương diện lý luận lẫn thực tiễn để hệ công ty, khả thích ứng sinh viên thái độ sinh viên đợt thực tập; Đánh giá thống hoá xây dựng sở lý thuyết cho đề tài nghiên cứu thầy/cô kỹ giải vấn đề sinh viên đề xuất để cải thiện kỹ GQVĐ CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN sinh viên [Phụ lục 4.2, tr.158] - Đối với nhân viên doanh nghiệp: Đánh giá nhân viên kiến thức chuyên môn, kỹ giao tiếp thái độ sinh viên đợt thực tập; Nhận xét nhân viên hỗ trợ công ty sinh viên thực tập, Đánh giá nhân viên kỹ giải vấn đề sinh viên góp ý để cải thiện kỹ giải vấn đề sinh viên [Phụ lục 4.3, tr.160] c Phương pháp toán thống kê Từ số liệu thu thập qua phương pháp điều tra bảng hỏi, sử dung phần mềm thống kê toán học SPSS 16.5 để xác định số tần số, tỉ lệ %, điểm trung bình, tương quan (Chi- Square, Anova…),… 1.1 TỔNG QUAN LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ 1.1.1 Những nghiên cứu kỹ GQVĐ giới Trên giới, nhà nghiên cứu lĩnh vực khác có nhiều công trình nghiên cứu KN GQVĐ bình diện lý luận thực tiễn Mỗi nhà nghiên cứu tiếp cận KN GQVĐ góc độ khác đa phần tác giả thống KN GQVĐ thể thông qua việc chủ thể giải vấn đề nảy sinh tình khác đời sống (được gọi THCVĐ) Và trình GQVĐ trình đòi hỏi chủ thể phải tích cực tư để tìm 7.Những đóng góp đề tài giải pháp thực giải pháp Từ đó, tác giả tập trung nghiên cứu THCVĐ, bước, 7.1 Về mặt lý luận thao tác trình GQVĐ đặc biệt cấu trúc KN GQVĐ, đồng thời ứng dụng kỹ - Góp phần làm rõ thêm sở lý luận kỹ nói chung kỹ giải vấn đề nói riêng - Xây dựng số khái niệm công cụ phục vụ nghiên cứu đề tài, xác định cấu trúc kỹ giải vấn đề, bước thao tác cụ thể kỹ giải vấn đề 7.2 Về mặt thực tiễn Xác định thực trạng kỹ giải vấn đề trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen nguyên nhân thực trạng GQVĐ đời sống người khía cạnh khác Tại Liên Xô, nhà Tâm lý học có nghiên cứu lý luận THCVĐ làm sở để xây dựng lý luận KN GQVĐ Trong đó, kể đến tác giả tiêu biểu X.L Rubinstein, A.M Machiuskin, V Okon, I.Ia Lecne, V.A Cruchetxki, A.V Petrovski Năm 1958, đại diện tiêu biểu Tâm lý học Macxit X.L Rubinstein, nghiên cứu cho tác dụng THCVĐ “lôi cá nhân vào trình tư duy…” [1] “Quá trình tư việc phân tích THCVĐ…” [1] Quan điểm gần với A.V Petrovski (1982) theo Petrovski: “THCVĐ tình đặc trưng trạng thái tâm lý xác định người, kích thích tư trước người nảy sinh mục đích điều kiện hoạt động phương tiện phương thức hoạt động trước cần chưa đủ để đạt mục tiêu này” [33] Trong đó, A.M Machiuskin (1972) coi THCVĐ dạng đặc biệt tác động qua lại chủ thể khách thể đặc trưng trạng thái tâm lý khiến chủ thể phải tìm kiếm tri thức, phương hướng hành động nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức [33] V Okon (1976) cho đặc trưng THCVĐ trạng thái lúng túng lý thuyết thực hành trình nhận thức, mâu thuẫn kinh nghiệm có chủ thể với tri thức Nhờ người học phải huy động lực để giải mâu thuẫn [17] Đặc biệt, I Ia Lecne (1977) phân tích sâu THCVĐ ông trình bày thêm “trạng thái tâm lý” hay “trạng thái lúng túng” mà A.M Machiuskin V Okon nói đến “thái độ chủ thể trở ngại nảy lĩnh vực hoạt động thực hành hay trí óc Nhưng Cụ thể, năm 1982, hai tác giả Jeffrey R Bedoll Shelley S Lennox xác định KN GQVĐ thái độ mà chủ thể chưa biết cách khắc phục trở ngại phải tìm tòi khắc phục Nếu KN quan trọng Hai tác giả xếp KN GQVĐ KN xã hội (Social skill) thứ 10 KN xã không ý thức khó khăn không nảy nhu cầu tìm tòi, nhu cầu tìm tòi không hội thiếu sống Từ đó, Bedoll Lennox nghiên cứu đưa bước để có tư sáng tạo…” [17] giải vấn đề (Nhận thức vấn đề, Định nghĩa vấn đề, Liên hệ cách phương án, Đánh Có thể nói, theo quan niệm Lecne tác giả thì chủ thể nhận giá giải pháp, Ra định, Thực giải pháp, Kiểm tra hiệu phương án) [55] thức vấn đề THCVĐ tác nhân để khởi nguồn cho tìm tòi, tư sáng tạo để Trong đó, R.J.Sternberg (1986), J.R.Hayes (1989), A.J.Naples (2005) cho người cần đáp ứng nhu cầu nhận thức Ngoài ra, Lecne cho biết điều kiện cần để THCVĐ kích tiến hành giải vấn đề theo quy trình bước: nhận biết vấn đề, định nghĩa biểu đạt vấn đề thích chủ thể tư chủ thể “sẵn có tri thức ban đầu đáp ứng nội dung cụ thể óc, đề chiến lược giải quyết, xếp kiến thức vấn đề, huy động tình huống, sẵn có phương tiện trí óc để “xử sự” với nội dung cụ thể đó” [33] nguồn lực trí tuệ thể chất để giải vấn đề, giám sát kết đạt hướng tới mục tiêu Bên cạnh đó, V.A Cruchetxki (1981) nghiên cứu THCVĐ kết luận THCVĐ xuất đánh giá tính đắn phương án giải [47] có “mâu thuẫn kinh nghiệm có học sinh (tri thức, kỹ năng, kỹ xảo) Nhà nghiên cứu J.D.Bransford thêm bước GQVĐ trình trí tuệ diễn vấn đề nảy sinh trước em giải nhiệm vụ nhận thức học tập Mâu thuẫn đầu (mental process), người GQVĐ thành công người biết tiến hành linh hoạt giai tạo nên hoạt động tư tích cực” [17] đoạn tình cụ thể [52] Đồng ý với quan điểm J.D.Bransford, Sharon L.Foster Như vậy, theo quan điểm nhà Tâm lý học Xô Viết đặc trưng THCVĐ Marcelle Crain (2002) (Đại học quốc tế Alliant- San Diego) khẳng định KN GQVĐ đề bao gồm mâu thuẫn kinh nghiệm có chủ thể tri thức Từ đó, chủ thể nảy sinh nhu cầu nhiều kỹ như: nhận dạng THCVĐ, phát THCVĐ, xác định chất vấn đề, giải THCVĐ, kích thích tư đến GQVĐ tập trung ý tưởng để giải vấn đề, đánh giá ý tưởng chọn ý tưởng tối ưu, lập kế Từ nghiên cứu lý luận nêu trên, tác giả ứng dụng thành công kỹ hoạch thực ý tưởng hành vi cụ thể [52] GQVĐ vào dạy học với phương pháp dạy học gọi dạy học GQVĐ hay gọi dạy học Như vậy, nhà nghiên cứu Mỹ phần trình bày góp phần đưa lời giải cho câu nêu vấn đề Trong nghiên cứu mình, tác giả cho “THCVĐ mấu chốt dạy học hỏi KN GQVĐ gồm bước nào? Và nguyên tắc trình GQVĐ Bên cạnh đó, giải vấn đề Dạy học giải vấn đề tổ chức dạy học bao gồm việc tạo THCVĐ có nhiều tác giả khác trọng nghiên cứu yếu tố tâm lý tác động đến trình học, kích thích nhu cầu giải vấn đề nảy sinh, lôi học sinh vào hoạt động nhận GQVĐ Qua đó, tác giả KN thành phần thiếu KN GQVĐ KN thức Người học đặt vấn đề THVCĐ cụ thể phải tìm cách giải nhận dạng vấn đề, KN phân tích thông tin, KN định, KN biểu đạt vấn đề, … để chiếm lĩnh tri thức” [19] Các nghiên cứu có giá trị thực tiễn cao ngày nay, dạy Nhưng không dừng đó, nhiều nhà nghiên cứu sâu tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến kỹ học nêu vấn đề nhà sư phạm ứng dụng giảng dạy phương pháp dạy học tích GQVĐ, đặc biệt yếu tố tâm lý Cụ thể, Dorit Wenke nghiên cứu ảnh hưởng cực Tuy nhiên, trọng đến việc nghiên cứu cách thức tổ chức lớp học sử dụng phương pháp khả trí tuệ đến việc giải vấn đề phức tạp người [47] Theo ông, khả dạy học nêu vấn đề mà tác giả chưa quan tâm nghiên cứu bước hình thành KN GQVĐ trí tuệ người khả năng, trình chế nhận thức làm cho người trình dạy học khác với người ảnh hưởng đến trình giải vấn đề người David Z Trong nhà nhà Tâm lý học Liên Xô tập trung nghiên cứu KN GQVĐ khía cạnh KN Hambrick (Đại học Michigan) kết luận khả GQVĐ người có phụ thuộc vào khả giải THCVĐ Mỹ, nhà nghiên cứu quan tâm đến việc nghiên cứu KN GQVĐ trí tuệ, khả sáng tạo chịu ảnh hưởng trí nhớ làm việc (Working memory) [46] kỹ xã hội quan trọng Đặc biệt, đa phần tác giả tìm lời giải cho toán Ngoài ra, hai tác giả Todd I.Lubart Christophe Mouchiroud (2005) có đề cập đến sáng tạo cấu trúc KN GQVĐ bước KN GQVĐ yếu tố tâm lý tác động đến cho khả ảnh hưởng theo chiều hướng tích cực đến việc giải trình GQVĐ vấn đề Tuy nhiên, vài trường hợp, sáng tạo lại trở thành cản trở trình giải vấn đề [53] Cùng có lập luận Lubart Mouchiroud Shozo giản nhiệm vụ, xác định nguyên nhân vấn đề giúp đỡ từ bên để tìm Hibino Gerald Nadler (2009) hai tác giả khẳng định biết vận dụng tư sáng tạo cách giải quyết, xác định cách giải tốt [56] vào GQVĐ vấn đề không giải mà giải cách tốt Từ đó, hai ông đưa nguyên tắc vàng để giải vấn đề cách sáng tạo tối ưu [38] Đặc biệt Shannon White (2005) nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến kỹ GQVĐ cho thấy khả biểu đạt vấn đề yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến kỹ GQVĐ.[61] Do vậy, muốn giải tốt vấn đề, người phải biểu đạt vấn đề thật rõ ràng đầy đủ Từ đó, tác giả khẳng định KN biểu đạt KN quan trọng KN GQVĐ Như vậy, thông qua nghiên cứu lý luận mình, tác giả góp phần làm rõ thêm lý luận KN GQVĐ, bước, thao tác củ KNGQVĐ yếu tố ảnh hưởng đến KN GQVĐ khả tư sáng tạo, khả biểu đạt vấn đề, trí nhớ,… Bên cạnh nghiên cứu lý luận, nghiên cứu thực tiễn kỹ GQVĐ Mỹ đa dạng Tiến sĩ Leslie E Borck tiến sĩ Stephen B Fawcett (1982) nghiên cứu kỹ GQVĐ ứng dụng công tác tham vấn trị liệu tâm lý, từ xây dựng chương trình đào tạo kỹ tham vấn KN GQVĐ giành cho người làm công tác tham vấn với hệ thống tập thể tình cụ thể [59] Cũng có ý tưởng hai tác giả Jeffrey R Bedoll & Shelley S Lennox (1982) hướng đến đối tượng vấn đề phụ nữ gia đình Hai tác giả xây dựng khóa huấn luyện với tập thực hành cho học viên đối mặt với kiểu hành vi thụ động, hăng (Assertive, Aggressive and Passive Behaviors) giao tiếp.[55] Trong đa phần nhà nghiên cứu quan tâm nghiên cứu KN GQVĐ đối tượng người trưởng thành Sharon L.Foster Marcelle Crain (2002) (Đại học quốc tế Alliant- San Diego) tập trung nghiên cứu việc hình thành rèn luyện kỹ GQVĐ cho trẻ em kết luận trẻ em học tập bồi dưỡng kỹ GQVĐ sớm tự tin dễ hòa nhập với bạn bè môi trường mới.[52] Kết Foster Crain có tác động mạnh mẽ đến nhà giáo dục bậc phụ huynh để quan tâm rèn luyện KN GQVĐ cho trẻ từ lúc nhỏ Một giá trị lớn nghiên cứu hai tác giả xây dựng chương trình giáo dục KN GQVĐ cách chi tiết Tuy nhiên, nghiên cứu hai tác giả dừng lại trẻ độ tuổi từ 510 tuổi Ngoài ra, John Malouff (Viện nghiên cứu tâm lý đại học New England, Úc) (2002) sau nghiên cứu nhiều nhóm khách thể khác Úc đưa 50 chiến lược giải vấn đề chia thành loại chiến lược với ví dụ cụ thể giúp người hiểu vấn đề, làm đơn Bên cạnh đó, lĩnh vực quản lý, Howard Senter đưa công cụ thủ pháp T thiết yếu thông qua tình từ thực tiễn công tác quản lý để giải vấn đề theo trình tự bước.[51] Ngày nay, kết nghiên cứu Howard Senter nhà quản lý, doanh T nghiệp ứng dụng để nâng cao KN GQVĐ cho nhân viên Như vậy, thấy, giới KN GQVĐ nghiên cứu từ lâu nhiều khách thể khác mang giá trị ứng dụng cao Song chưa có công trình nghiên cứu đánh giá mức độ KN GQVĐ nhóm khách thể nêu nhóm khách thể SV Đại học 1.1.2 Những nghiên cứu kỹ giải vấn đề Việt Nam Cũng nhà khoa học giới, Việt nam, nghiên cứu lý luận KN GQVĐ, tác giả quan tâm nghiên cứu THCVĐ Triệu Xuân Quýnh, (1993); Nguyễn Quang Uẩn (1995); Bùi Văn Huệ (1996); Phạm Minh Hạc (1998), Trần Trọng Thuỷ (1998),….đều có quan điểm cho rằng: tư kích thích tình (hoàn cảnh) có vấn đề [30] [34] THCVĐ cá nhân nhận thức đầy đủ, chuyển thành nhiệm vụ cá nhân, tức cá nhân xác định biết, chưa biết phải tìm, đồng thời phải có nhu cầu (động cơ) tìm kiếm [34] Nguyễn Văn Tư (1995) có nêu: Tri thức cách thức hành động mà chủ thể chưa biết, phải tìm, phải đạt được- mặt khách quan Còn mặt chủ quan THCVĐ thể chỗ chủ thể phải nhận thức phải tìm đó, có nhu cầu giải có khả giải (bằng tri thức, kỹ năng, kỷ xảo, kinh nghiệm có) [31] Các tác giả khác Nguyễn Đình chỉnh (1995), Nguyễn Ngọc Bảo (1995) có quan điểm tính khách quan chủ quan THCVĐ nghiên cứu kiểu dạy học nêu vấn đề [ 36 ] Bên cạnh nghiên cứu động thúc đẩy trình giải THCVĐ trên, Nguyễn Ngọc Quang (1994) phân chia thành loại tình khác tình chứa đựng vấn đề sống tình nghịch lý, tình bế tắc, tình lựa chọn, tình “tại sao” hay “nhân- quả” [23] Bên cạnh đó, Nguyễn Đình Chỉnh (1995) phân loại thêm tình đột biến, tình bất ngờ, tình không phù hợp, tình xung đột, tình lựa chọn, tình giả thuyết [25] Trên sở nghiên cứu lý thuyết, tác giả có nghiên cứu thực tiễn nhiều lĩnh vực đời sống Và nhà nghiên cứu Liên Xô, nhà nghiên cứu nước ứng dụng kỹ GQVĐ vào dạy học với với phương pháp dạy học GQVĐ hay hành động cụ thể học viên giải tình Đồng thời, tình gọi dạy học nêu vấn đề với việc xây dựng THCVĐ trình giảng dạy lớp Có giai đoạn thực nghiệm gần với tình tập huấn nên không thấy rõ thể kể đến tác giả Lê Trung Thành (2004) nghiên cứu việc “Vận dụng dạy học nêu vấn đề vào dạy khả di chuyển sang tình học viên mà điều biểu học tác phẩm văn chương bậc trung học” luận án Tiến sĩ Giáo dục học [15] Tác để đánh giá mức độ kỹ giải tình giả Nguyễn Anh Tuấn, quan tâm nghiên cứu việc rèn luyện lực giải vấn đề cho học sinh Những nghiên cứu lý luận thực tiễn trình bày cho thấy nhà nghiên cứu, lên lớp với đề tài: “Bồi dưỡng lực phát giải vấn đề cho học sinh tác giả Việt Nam có quan điểm riêng mình, song tóm tắt quan niệm Trung học sở dạy học khái niệm toán học” (2003) [18] Tác giả Nguyễn Thị Ngọc Thắng tác giả thành điểm sau: nghiên cứu luận án tiến sĩ với đề tài: “Nâng cao chất lượng dạy học phần “cảm ứng điện từ - dòng điện xoay chiều” trường Trung học sở dân tộc nội trí thông qua việc bồi dưỡng Vấn đề tình trạng mà người chưa biết làm cách để đạt mục đích mong đợi lực giải vấn đề cho học sinh” (2003) [27] Tác giả Cao Đình Trung Hậu nghiên cứu đề tài - Mọi vấn đề chứa đựng THCVĐ thạc sĩ “Hình thành lực giải vấn đề qua dạy học phần học lớp 10” (2003) [2] - THCVĐ chứa đựng mâu thuẫn biết chưa biết, đòi hỏi người phải suy Thông qua nghiên cứu này, tác giả cho thấy giáo viên hoàn toàn nâng cao lực GQVĐ cho học sinh thông qua việc giảng dạy môn học học lớp Tuy nghĩ để tìm chưa biết để đạt mục đích - Do vậy, từ vấn đề, đến THCVĐ nguồn kích thích tư hoạt động nhận thức nhiên, đề tài chưa đo lường xác mức độ kỹ GQVĐ học sinh Tuy nhiên, hạn chế rõ nghiên cứu lý luận kỹ GQVĐ Việt Nam lý luận sâu sắc đường hình thành lực GQVĐ cho học sinh mà dừng lại tác giả dừng lại việc xây dựng khái niệm vấn đề, THCVĐ việc xây dựng giáo án với tình có vấn đề để kích thích học sinh tìm cách giải yếu tố thúc đẩy trình GQVĐ Ngoài ra, nghiên cứu chưa tạo dựng quy Ngoài ra, nhiều nghiên cứu khác kỹ GQVĐ tiến hành lĩnh vực lĩnh vực khoa học kỹ thuật, giao tiếp, quản lý Cụ thể, nghiên cứu ứng dụng kỹ GQVĐ lĩnh vực khoa học kỹ thuật, Phan Dũng (1997) cho GQVĐ, người tìm lời giải cho toán phải tiến hành hành động tư theo quy trình mà ông gọi “chương trình rút gọn trình suy nghĩ giải vấn đề định” Quá trình bao gồm bước: hiểu toán, đề mục đích cần đạt, trả lời câu hỏi, phát biểu mâu thuẫn, phác thảo ý tưởng đinh chọn phương án tối ưu [35] Việc sử dụng kỹ GQVĐ công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam quan tâm như: Nguyễn Văn Khánh (1986), Trần Văn Hà (1995), Vũ Văn Tảo (1996), Phạm Viết Nhụ (1997) Đặc biệt, tác giả Nguyễn Thị Thuý Dung nghiên cứu luận án tiến sĩ với đề tài “Kỹ giải tình quản lý học viên lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tiểu học” Kết nghiên cứu cho thấy học viên lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tiểu học có nhận thức tình quản lý mức độ tương đối cao, kỹ giải tình quản lý mức độ tương đối thấp Và sau rèn luyện kỹ giải tình quản lý học viên lớp bồi dưỡng hiệu trưởng tiểu học có kỹ giải tình quản lý mức độ tương đối cao [30] Song nghiên cứu này, tác giả chưa nghiên cứu trình GQVĐ hoàn chỉnh với bước GQVĐ KN phận trình GQVĐ Bên cạnh đó, nghiên cứu ứng dụng kỹ GQVĐ hạn chế 1.1.3 Những nghiên cứu kỹ giải vấn đề sinh viên Bên cạnh nghiên cứu KN GQVĐ trình bày mục trên, nhà nghiên cứu tập trung tìm hiểu vấn đề sinh viên KN họ giải vấn đề Đặc biệt, số nước Mỹ, Hàn Quốc, Malaysia, KN GQVĐ sinh viên quan tâm nghiên cứu từ sớm với đa dạng khía cạnh từ kỹ giải vấn đề học tập đến kỹ giải vấn đề sống Trong đó, Việt Nam, KN GQVĐ nghiên cứu thời gian gần dừng lại việc nghiên cứu kỹ giải tình sư phạm Dưới đây, điểm qua số nghiên cứu kỹ giải vấn đề sinh viên tác giả nước Tại Mỹ, năm 1957, Polya có nghiên cứu có giá trị kỹ GQVĐ sinh viên Từ đó, mô hình Polya (Polya Model) kỹ phận cấp độ kỹ giải vấn đề giới thiệu đến người [ 39 ] Tại Hàn Quốc, năm 2007, tác giả Han, Ki- Soon nghiên cứu đề tài “Các ưu điểm hạn chế Bảng 1.1: Các cấp độ kỹ GQVĐ theo quan niệm Polya Cấp độ giáo dục khiếu Hàn Quốc- Góc nhìn từ trung tâm khoa học giáo dục khiếu Các bước Các kỹ phận Cấp độ Hiểu vấn đề Đọc, xác định, hiểu, quan sát làmm rõ vấn đề Cấp độ Xây dựng kế hoạch Kỹ tư độc lập tư sáng tạo đề tìm ISEP” với nhấn mạnh việc rèn luyện kỹ sống cho sinh viên, đặc biệt kỹ GQVĐ Với mục đích nghiên cứu này, tác giả thực nghiên cứu với khách thể nghiên cứu trung tâm ISEP Hàn Quốc với quan sát thời gian sáu tháng 10 giáo sư giải pháp thích hợp để giải vấn đề Cấp độ Thực kế hoạch Kỹ thực giải vấn đề Cấp độ Kiểm tra, nhìn lại Đánh giá hiệu giải pháp sử dụng để toàn vấn đề giải vấn đề sử dụng giải pháp khác 50 sinh viên ISEP, sau kết hợp với vấn chuyên sâu khảo sát Từ tác giả kết luận, SV trung tâm ISEP chưa dạy cách kỹ giải vấn đề sinh viên có kỹ GQVĐ mức độ tương đối thấp [49] Tại Malaysia, năm 2009, Kamariah Md Kamaruddin Hazni Qamar Nuru, Đại học Teknologi cần T T Kolej Tun Hussein Onn thực nghiên cứu “Thực trạng kỹ giải vấn đề sinh viên Hilarie Bryce Davis, Ed.D, (1969), nghiên cứu đề tài “Kỹ giải vấn đề Kuittho, Malaysia” Trong nghiên cứu này, 75,5% sinh viên trả lời giảng viên họ có ứng học tập sinh viên khối ngành công nghệ Mỹ” Nghiên cứu Hilarie cho thấy, không dụng phương pháp dạy học truyền thống; 66,8% sinh viên cho biết họ biết dạy học giải hoàn thành đồ án thực tiễn môn học chuyên ngành vấn đề đa số sinh vấn đề trình học trường trường; kỹ GQVĐ sinh viên đạt viên ngành công nghệ gặp phải Hai nguyên nhân vấn đề sinh viên là: Thứ nhất, sinh mức độ thấp.[54] Đây đóng góp thực tiễn đề tài cho vấn đề trang bị kỹ GQVĐ viên tự đặt câu hỏi phù hợp để từ giúp họ biết vấn đề cho sinh viên Tuy nhiên, tác giả chưa tìm nguyên nhân khác ảnh hưởng đến gặp phải bắt đầu tiến trình giải nó; Thứ hai, sinh viên gặp khó khăn kết nối ý thực trạng kỹ GQVĐ sinh viên nguyên nhân sinh viên không học tưởng với thành viên khác để giải vấn đề Cũng từ đó, tác giả đưa mô hình phương pháp dạy học giải vấn đề Đồng thời, nghiên cứu bó hẹp khách thể Mindware phần mềm để hỗ trợ sinh viên giải vấn đề học tập [ 59 ] sinh viên thành phố lớn Wolfok, 1995 nghiên cứu chuyên sâu phương pháp dạy học tích cực có dạy Đặc biệt có nhiều tác giả khoảng 20 năm trở lại quan tâm nghiên cứu kỹ học nêu vấn đề Trong nghiên cứu mình, Woolfolk kết luận, kỹ GQVĐ có kỹ giải vấn đề khủng hoảng sống học tập sinh viên kỹ sinh viên gặp nhiều khó khăn nhất: xác định mục tiêu thực Riêng trường Đại học Southern of American, trang web nội cho thấy có 4.157.000 nghiên phương án ”[62] cứu khác kỹ giải vấn đề Trong đó, 1.283.000 nghiên cứu kỹ giải Năm 2008, nhóm tác giả Gierl, Mark J.; Wang, Changjiang; Zhou, Jiawen nghiên cứu đề tài T T T T T T T “Sử dụng phương pháp phân nhóm thuộc tính để đánh giá kỹ giải vấn đề toán Đại số học thí sinh thi SAT” Trong nghiên cứu này, tác giả thực T T vấn đề khủng hoảng sinh viên giáo sư học viên cao học đến từ nhiều nước khác nhà trường nghiên cứu Tại Việt Nam, nhiều tác giả nghiên cứu kỹ giải vấn đề sinh viên chủ mẫu 5.000 khách thể sinh viên thí sinh thi SAT Từ thuộc yếu tập trung nghiên cứu kỹ giải vấn đề tình sư phạm thực tế tính xây dựng giai đoạn nghiên cứu thuộc tính quan sát từ giai đoạn 2, giảng dạy tình sinh viên sư phạm gặp phải trình thực tập sư phạm nhà nghiên cứu đưa nhiều kết luận có giá trị Đặc biệt, họ khẳng định kỹ giải vấn tác giả: Ngô Công Hoàn, Bùi Văn Huệ, Lê Ngọc Lan, Nguyễn Ngọc Bảo, Nguyễn Đình đề toán Đại số học thí sinh dự thi SAT mức độ tương đối cao [48] Chỉnh (1992) [23] Như vậy, KN GQVĐ khía cạnh nhà nghiên cứu nước trọng Song, thực tế nghiên cứu thực tiễn kỹ GQVĐ sinh viên Việt Không dám đối mặt với vấn đề Thiếu kỹ giải vấn đề Không để GQVĐ Không biết tìm thông tin liên quan đến vấn đề Không xác định giúp Không tìm hiểu trước thông tin đặc điểm công ty Tâm lý thụ động, chờ việc VỀ PHÍA NHÀ TRƯỜNG Không tạo điều kiện cho SV Không biết sử dụng kỹ giao tiếp hiệu để có thời gian chuẩn bị cho đợt GQVĐ thực tập Không xác định nguyên nhân thực vấn đề Không biết chọn lựa giải pháp tốt Không lường trước rủi ro Không trang bị kiến thức chuyên môn đầy đủ cho đợt thực tập 10 Không hướng dẫn SV cách giải vấn đề thường gặp phải trình thực tập 11 Không chuẩn bị kỹ cần thiết cho SV trước Theo thầy/cô, nguyên nhân khó khăn trình giải vấn đề 12 Giảng viên hướng dẫn thực tập sinh viên TT đợt thực tập Hoàn Sai Nửa Đúng Hoàn không theo dõi trình thực tập SV toàn toàn sai nửa sai VỀ PHÍA CƠ QUAN THỰC TẬP 13 Môi trường làm việc không VỀ PHÍA SINH VIÊN Thiếu kỹ giao tiếp Chưa có kinh nghiệm làm việc Thiếu chuyên môn nghiệp vụ Mặc cảm sinh viên thực tập cởi mở 14 Phong cách làm việc không chuyên nghiệp 15 Không tạo điều kiện cho SV thực tập 16 Nhân viên không nhiệt tình 17 Nhân viên có thái độ không PHỤ LỤC 2.3: BẢNG KHẢO SÁT NHÂN VIÊN tôn trọng SV BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 18 Người hướng dẫn thực tập TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM SV quan thực tập không dẫn BẢNG KHẢO SÁT 5.Thầy/cô có kiến nghị để cải thiện kỹ GQVĐ sinh viên? KÍnh thưa ông/bà ………………………………………………………………………………………………………… Cuộc thăm dò nhằm nghiên cứu kỹ giải vấn đề (GQVĐ) sinh viên trường Đại ………………………………………………………………………………………………………… học Hoa Sen trình thực tập nhận thức Vì ý kiến ông/bà điều vô ………………………………………………………………………………………………………… quý báu Chúng mong đợi nhận hỗ trợ nhiệt tâm ông/bà thăm dò ……………………………… trình thực tập nhận thức sinh viên trường Đại học Hoa Sen Xin chân thành cảm ơn ông/bà PHẦN A- THÔNG TIN CÁ NHÂN Trước hết, xin vui lòng cho biết số thông tin cá nhân Bộ phận công tác:……………………………………………… Vị trí công tác:………… … Thâm niên công tác :………………………………………… Thâm niên hướng dẫn sinh viên thực tập:…………………… PHẦN B- CÂU HỎI KHẢO SÁT Theo ông/bà, trình thực tập nhận thức, sinh viên gặp vấn đề đây? Vui lòng đánh dấu X tương ứng với câu trả lời thầy/cô theo mức độ bên TT CÁC VẤN ĐỀ Rất Thường Thỉnh thường xuyên xuyên Không thoảng gặp Hoàn toàn không gặp Công việc Không giao việc Ít giao việc Được giao việc nhiều Giao việc không phù hợp chuyên ngành SV học 20 Sếp hay nhân viên có Giao việc lặt vặt, đơn biểu khiếm nhã (trêu giản (pha trà, sửa lỗi tả, ghẹo, tán tỉnh, sàm sỡ…) Thích ứng mua quà…) Không xử lý công việc Lúng túng, không quen việc Công ty bắt buộc SV phải làm 21 Không hòa nhập môi trường công ty 22 Không quen với hoạt động công ty việc theo cách thức công ty mà không làm việc 23 Không quen với phong cách theo cách học trường Làm hư hỏng, thiệt hại vật làm việc công ty 24 Không quen với giấc làm chất cho công ty 10 Nhân viên không dẫn việc công ty 25 Vi phạm nội quy công ty công việc 11 Nhân viên có thái độ không Yếu tố khác 26 Công ty xa nơi tôn trọng SV Giao tiếp SV 27 SV phương tiện 12 Rụt rè giao tiếp với khách hàng lại 28 Nhiệt độ phòng làm việc 13 Rụt rè giao tiếp với đồng nghiệp 14 Gặp cản trở giao tiếp với nóng 29 Phòng làm việc chật chội 30 Đồng phục gây cảm giác khó đồng nghiệp lớn tuổi chịu, không thoải mái làm 15 Không tiếp xúc với nhân việc viên khó tính 16 Không dám đề đạt ý kiến Ông/bà đánh nững thao tác hay kỹ sau sinh viên trình 17 Mâu thuẫn với quản lý thực tập nhận thức? 18 Mâu thuẫn với nhân viên công ty TT Thông tin Khá Trung bình 19 Mâu thuẫn với thành viên nhóm thực tập Tốt Kiềm chế cảm xúc trước Yếu Kém mục tiêu đặt việc diễn Xác định thông tin cần tìm hiểu để 15 Thực cam kết làm rõ vấn đề 16 Ông/bà đánh Phát mâu kỹ thuẫn toàn GQVĐ nói chung việc sinh viên? Xác định nguyên Theo ông/bà, sinh viên gặp khó khăn giải vấn đề trình thực nhân Xác định hậu tập nhận thức? vấn đề không giải TT Xác định mục tiêu Thông tin Không dám đối mặt với vấn đề Không để GQVĐ Không biết tìm thông tin liên quan đến vấn đề Không xác định giúp Không biết sử dụng kỹ giao tiếp hiệu để cần đạt Thu thập thông tin đầy đủ trước GQVĐ Liệt kê nhiều phương án khác để GQVĐ Phân tích ưu, khuyết điểm tính rủi ro phương án 10 Lựa chọn phương GQVĐ án tối ưu 11 Xây dựng phương án Không xác định nguyên nhân thực vấn đề phòng hờ 12 Lựa chọn thời điểm thích hợp Không biết chọn lựa giải pháp tốt Không lường trước rủi ro 13 Lắng nghe ý kiến người liên quan đến vấn đề 14 Đánh giá kết dựa Có Không Theo ông/bà, nguyên nhân khó khăn trình giải vấn đề 10 sinh viên là: Không hướng dẫn SV cách giải vấn đề thường gặp phải TT Hoàn Sai Nửa Đúng trình thực tập Hoàn toàn toàn sai nửa 11 kỹ cần thiết cho SV trước đợt thực tập sai 12 VỀ PHÍA SINH VIÊN Thiếu kỹ giao tiếp Chưa có kinh nghiệm chuyên 14 15 Tâm lý thụ động, chờ Nhân viên không nhiệt tình 17 việc VỀ PHÍA NHÀ TRƯỜNG Không tạo điều kiện cho SV thực tập 16 điểm công ty Phong cách làm việc không chuyên nghiệp Không tìm hiểu trước thông tin đặc Môi trường làm việc không cởi mở Thiếu kỹ giải vấn đề TẬP 13 Mặc cảm sinh viên thực tập SV môn nghiệp vụ trình thực tập VỀ PHÍA CƠ QUAN THỰC làm việc Thiếu Giảng viên hướng dẫn thực tập không theo dõi Không chuẩn bị Nhân viên có thái độ không tôn trọng SV 18 Người hướng dẫn thực Không tạo điều kiện tập SV quan cho SV có thời gian thực tập không dẫn chuẩn bị cho đợt thực tập 5.Ông/bà có kiến nghị để cải thiện kỹ GQVĐ sinh viên? Không trang bị kiến ………………………………………………………………………………………………………… thức chuyên môn đầy ………………………………………………………………………………………………………… đủ cho đợt thực tập ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………… PHỤ LỤC 3: ĐÁP ÁN VÀ THÀNG ĐIỂM BẢNG HỎI DÀNH CHO SINH VIÊN giúp xác định mức độ thành công trình GQVĐ Vui lòng đánh dấu X vào câu trả lời bạn.(1đ/đáp án đúng) Thông tin Đúng SV gặp nhiều khó khăn trình thực tập nhận X TT Sai a) Những cách thức khác để giúp chủ thể xử lý vấn đề phát sinh nhiều hoàn cảnh khác sống ngày người thức kỹ GQVĐ SV kỹ GQVĐ có kiến thức X c) Sự giải có kết vấn đề nảy sinh hoạt động ngày nhận thức Một người không tự tạo vấn đề không cần thiết X Kỹ GQVĐ giúp người giải tốt tình d) Việc áp dụng tri thức kinh nghiệm chủ thể để giải vấn đề phát X sinh hoàn cảnh khác đời sống cách hiệu xảy đời sống Nhận vấn đề việc tìm hiểu thông tin liên quan X đến vấn đề Đề phương án giải liệt kê giải pháp có Xác định chủ vấn đề chủ thể xác định có trách nhiệm đánh giá X Phân tích ưu khuyết điểm phương án, chủ thể c Hiểu vấn đề; Nhận vấn đề; Xác định chủ vấn đề; Chọn giải pháp; Thực hiện; Theo dõi X chọn phương án tốt Phương án tốt phương án chứa nhiều ưu điểm 10 Mô tả, khái quát chi tiết giúp chủ thể hiểu vấn đề X X nguyên nhân trực tiếp tạo vấn đề 12 Hiệu giải pháp thể qua việc bên tập X d Hiểu vấn đề; Nhận vấn đề; Chọn giải pháp; Xác định chủ vấn đề; Thực hiện; Theo dõi đánh giá Những yêu cầu GQVĐ là: (Chỉ lựa chọn đáp án) a Nhận thức bước GQVĐ ứng dụng cách linh hoạt hiệu vào thực tế trung giải hậu b Nhận thức thao tác GQVĐ ứng dụng vào thực tế cách đắn X c Nhận thức KNGQVĐ ứng dụng cách linh hoạt hiệu vào thực kỹ giao tiếp hiệu để GQVĐ 14 Vấn đề hoàn toàn giải bên đồng ý X thỏa thuận đưa 15 So sánh kết thực tế với mục tiêu đề cách đánh giá X 11 Xác định nguyên nhân vấn đề xác định 13 Thực thi giải pháp thực chất trình sử dụng a Nhận vấn đề, Xác định chủ vấn đề; Hiểu vấn đề; Chọn giải pháp; Thực hiện; Theo b Nhận vấn đè; Hiểu vấn đề; Chọn giải pháp; Xác định chủ vấn đề; Thực hiện; Theo dõi nghĩa vụ GQVĐ Các bước trình GQVĐ là: (Chỉ lựa chọn đáp án) dõi đánh giá (4đ) X thể thực cách ứng dụng đắn thao tác, hành động dựa tri thức, kinh nghiệm chủ thể (4đ) phải có kỹ GQVĐ b) Sự giải vấn đề nảy sinh đời sống ngày dựa kinh nghiệm, tri thức mà chủ thể học hỏi thể hành động cụ thể kỹ chuyên môn tốt hoàn thành tốt đợt thực tập Kỹ GQVĐ là……………………………………… (Chỉ lựa chọn đáp án) X tế (4đ) d Nhận thức KNGQVĐ ứng dụng vào thực tế cách đắn Những hành động sau thuộc giai đoạn trình GQVĐ? Vui lòng đánh dấu X tương ứng với câu trả lời (0.5đ/đáp án đúng) TT Thông tin Trước Trong Sau GQVĐ khi GQVĐ GQVĐ 1) Hình dung lại toàn việc X 2) Phát mâu thuẫn bên X khung vẽ sẵn Tình huống: Bạn nói giọng miền Trung nặng khó nghe nên nhiều lần khách hàng phàn X 4) Thiết lập phương án phòng hờ X nàn họ không nghe bạn nói Thậm chí có lần khách hàng giận tổ trưởng bạn phải đứng xin lỗi giải công việc thay bạn Nhiều lần làm 5) Đánh giá hiệu phương án X 6) Thỏa thuận vấn đề trả bạn trường để nhà trường tìm công ty khác cho bạn thực tập X Trong tình này, bạn làm nào? X 9) Thực cam kết X 10) Kiềm chế cảm xúc X 11) Xác định thông tin chưa biết X 12) Thu thập thông tin X 13) Lựa chọn phương án tối ưu X cho nhân viên phận bán hàng cảm thấy mệt mỏi, không dám giao việc cho bạn Căng thẳng đồng nghiệp phận cho biết tổ trưởng cân nhắc để X 8) Thống ý kiến 14) Nghĩ đến hậu vấn đề không X 10) Bạn đọc kỹ tình sau trả lời câu hỏi bên cách viết vào việc 3) Xác định mục tiêu cần đạt 7) Cân nhắc lựa chọn bối cảnh, thời điểm phương án 26) Chia sẻ quan điểm bên 1) Ai phải chịu trách nhiệm giải Chính (2đ) vấn đề này? 2) Vấn đề có đáng giải Có (1đ), không giải làm ảnh hưởng không? Vì sao? đến kết công việc phòng, thân bị trả trường (1đ) 3) X Mục tiêu cần đạt giải - nghe hơn; Được lại công ty làm việc (2đ) tình huống? giải 15) Đặt vào vị trí người khác để thấu - X Mục tiêu lâu dài: Lấy lại lòng tin người việc làm tốt công việc (2đ) cảm 16) Theo dõi việc thực thỏa thuận X 17) Các bên giải hậu X 18) Liệt kê phương án khác X 19) Xác định nguyên nhân X 20) Xác định người có trách nhiệm GQVĐ X 21) Phân tích rủi ro X 22) Lắng nghe ý kiến từ nhiều phía 23) Phân tích biểu vấn đề Mục tiêu trước mắt: Tập nói giọng bớt nặng dễ 4) Nguồn thông tin cần tìm - bạn.(1đ) - bạn ảnh hưởng đến họ.(1đ) - 25) Phân tích ưu, khuyết điểm X Khách hàng: khách hàng phàn nàn bạn.(1đ) X X Nhân viên phòng Sale: Thái độ họ với giọng nói bạn, có tình liên quan đến X 24) Xác định người giúp GQVĐ Tổ trưởng: thông tin tổ trưởng muốn trả bạn trường có thật hay không, tổ trưởng nhận xét hiểu? - Bản thân: có muốn tiếp tục làm việc, có khó khăn bị trả trường.(1đ) 5) Tình có chứa đựng - Nguyên nhân vấn đề gì? Hãy khái quát vấn đề cần phải giải quyết? phương án lựa chọn? Gặp sếp lắng nghe thông tin đánh giá sếp Và cam kết cố gắng thay đổi phát âm dễ nghe (1đ) - Tôi nói giọng nặng, khó sửa (2đ) 2.Đánh giá đồng nghiệp ý kiến - Tôi làm ảnh hưởng đến công việc chung của khách hàng (1đ) phòng.(1đ) 3.Lên kế hoạch sửa giọng cho dễ nghe (1đ) Các nhân viên không giúp sửa giọng (1đ) Nhờ đồng nghiệp hỗ trợ phát âm (0.5đ) Phải nhanh chóng (1đ) trao đổi trưởng phòng kiên trì (1đ) tập sửa giọng để lấy lại niềm tin người (1đ) không làm ảnh hưởng đến công việc 11) Làm để kiểm tra vấn đề giải quyết? Sự tiến phát âm thân (1đ) Đánh giá quản lý cố gắng thân (1đ) chung (1đ) 8) Những công việc cụ thể cần làm: phát âm dễ nghe bạn (2đ) 7) 10) Những việc cần làm đề thực Mâu thuẫn bên trong: yêu cầu công việc khả - 6) Mâu thuẫn bên ngoài: tổ trưởng- tôi; nhân viên- tôi; khách hàng- (2đ) mâu thuẫn nào? Có phương án - Không đề phương án (0đ) Thái độ đồng nghiệp (1đ) đề để giải quyết? - Đề phương án (1đ) Kết công việc (1đ) - Đề phương án (2đ) - Đề phương án (3đ) - Đề phương án trở lên (4đ) Một vài phương án: Từ câu 11 đến câu 20, lựa chọn đáp án theo bạn Vẫn làm công việc bình thường, chuyện đến 11) Tình cờ quay lại phòng làm việc sau nghỉ trưa, bạn bắt gặp nhân viên tìm kiếm đến Vẫn làm việc phận không làm công việc giao tiếp với khách hàng Xin chuyển công tác sang phận khác công ty thông tin máy tính bạn Trong đó, hai ngày trước chị nhân viên quát mắng bạn ầm ĩ trước mặt nhân viên khác phận bạn chơi game máy tính chị mà không hỏi trước Trong trường hợp này, bạn sẽ: Xin nhà trường chuyển sang công ty khác a Nhanh chóng quay khỏi phòng chị chưa thấy bạn xem chưa nhìn thấy Gặp tổ trưởng, xin tạm thời làm công việc b Bước vào phòng im lặng, không nói để chị tiếp tục dùng máy không giao tiếp với khách hàng, thời gian tâm sửa giọng nói nhẹ để sau đảm nhận công việc lúc trước c Nói chị phải dùng máy nói chuyện riêng với chị sau (4đ) d Nặng lời với chị trước người cách mà chị làm với bạn hôm trước 12) Một sinh viên nhóm thực tập với bạn hay nói xấu bạn với đồng nghiệp khác gây nhiều hiểu lầm công việc bạn 9) Phương án phương án tối Phương án (2đ) thoả mãn mục tiêu trước mắt ưu? Vì sao? mục tiêu lâu dài (2đ) Bạn làm gì? a Không cần làm cả, người dần hiểu qua công việc hàng ngày b Sẽ xếp gặp bạn sinh viên để nói chuyện yêu cầu bạn không tiếp tục nói xấu bạn (4đ) Nguyên nhân vấn đề gì? a) Bạn vi phạm nội quy công ty làm ảnh hưởng lợi ích chị Tâm (4đ) c Nói với người hướng dẫn thực tập để người có cách giải vấn đề b) Bạn vi phạm nội quy công ty đồng nghiệp khác có thành kiến từ trước với bạn d Giải thích với người khác người bạn nói c) Chị Tâm không giới thiệu nội quy công ty cho bạn có thành kiến với bạn 13 Bạn có mặt công ty thực tập hai tuần giao việc cho bạn làm, bạn sẽ: d) Trưởng phòng không thông cảm cho sinh viên thực tập bạn cắt thưởng chị Tâm a Thông báo cho giảng viên hướng dẫn thực tập để giảng viên nhờ công ty hỗ trợ bạn 17 Do lần giao tiếp với khách hàng người nước ngoài, bạn run sợ nên sau ông b Thể cho nhân viên khác thấy bạn khó chịu không làm để họ giao khách Tây rồi, bạn nhận giao nhầm hàng cho ông Tổ trưởng tức giận việc cho bạn với bạn c Hỏi nhân viên có công việc bạn làm giao cho bạn (4đ) Mục tiêu bạn cần đạt giải vấn đề là: e Không cần làm hướng dẫn bạn thực tập trách nhiệm công ty a) Thuyết phục sếp cho bạn thêm hội để làm tốt công việc lấy lại lòng tin sếp 14 Bạn thực tập bệnh viện Bệnh nhân có than phiền với bạn nhà xe bênh viện thu b) Giao lại hàng cho khách lấy lại lòng tin khách hàng tiền cao so với mức giá thường thấy nơi khác c) Giao lại hàng ông khách cần không sai sót công việc sau (4đ) d) Không sai sót công việc sau lấy lại lòng tin người khách Bạn sẽ: a Hướng dẫn bệnh nhân làm đơn gửi phòng Hành chính- Nhân để yêu cầu giải 18 Trưởng phòng yêu cầu bạn gọi điện cho khách hàng công ty khác thông báo chuyện cung cấp dịch vụ Song, Giám đốc tức giận việc khách hàng thân thuộc b Chuyển thông tin đến phòng Hành chính- Nhân để phận giải vấn đề trưởng phòng lại nói bạn không nghe rõ ý cô nên hiểu nhầm gọi Thông tin với bệnh nhân phòng Hành chính- Nhân nơi có trách nhiệm giải c vấn đề (4đ) d Không làm 15 Bạn nhân viên phận có xung đột mà nguyên nhân sai sót bạn công việc Mặc dù bạn xin lỗi người nhân viên khó chịu Ai hỗ trợ bạn giải vấn đề? điện cho khách hàng Bạn làm để giải việc này? a) Gặp giám đốc để trình bày rõ việc mong giám đốc tìm cách lấy lại hợp đồng (4đ) b) Nhận lỗi với giám đốc không muốn gây mâu thuẫn với chị trưởng phòng c) Nhận lỗi với giám đốc nói chuyện lại vấn đề với chị trưởng phòng d) Cả a, b, c sai a) Sếp trực tiếp quản lý bạn nhân viên b) Tổ trưởng công đoàn công ty c) Giảng viên hướng dẫn thực tập bạn công ty thêm hai sau làm việc xong công việc Bạn nhận thấy cách xử lý số liệu bạn d) Một đồng nghiệp có uy tín phận (4đ) học trường giải công việc nhanh 16 Bạn phân công thực tập phòng tài vụ Một lần bạn tiết lộ thông tin tiền lương nhân viên mà điều cấm kỵ Kết bạn bị trưởng phòng khiển trách, đặc biệt chị Tâm- nhân viên hướng dẫn thực tập bạn công ty không nhận tiền thưởng quý II Từ đó, người né tránh, không cởi mở nói chuyện với bạn Riêng chị Tâm không giao cho bạn công việc 19 Công ty bạn thực tập sử dụng phương pháp xử lý số liệu cũ nên hôm bạn phải lại Bạn định đề xuất ý kiến thay đổi cách thức số liệu với trưởng phòng Bạn làm để thuyết phục trưởng phòng? a) Hoàn thành công việc với cách xử lý số liệu cũ kiến nghị với trưởng cách xử lý số liệu cũ làm trễ tiến độ (4đ) b) Xử lý số liệu theo cách bạn học trường để trưởng phòng thấy tính nhanh chóng hiệu PHỤ LỤC 4: CÁC BẢNG PHỎNG VẤN PHỤ LỤC 4.1: BẢNG PHỎNG VẤN SINH VIÊN c) Xử lý số liệu theo cách trưởng phòng thấy cách thức bạn học trường tăng hiệu làm việc nhân viên d) Cả a, b, c sai 20 Bạn thực tập phận chăm sóc khách hàng Hằng ngày có nhiều thư yêu cầu khách hàng gửi đến, khó khăn bạn lúng túng chuyển yêu cầu đến phận người có trách nhiệm giải Có thông tin chưa biết bạn cần tìm hiểu để giải vấn đề này? BẢNG PHỎNG VẤN Xin bạn vui lòng cho biết số thông tin cá nhân như: - Tên quan thực tập:………………………………… - Vị trí thực tập:……………………….……… ……… - Thời gian thực tập:……………………….…………… a) Khách hàng yêu cầu vấn đề yêu cầu trực tiếp hay gọi qua điện thoại Câu Bản thân bạn chuẩn bị trước tập? b) Khách hàng yêu cầu vấn đề liên quan đến phận c) Chức phận thông tin nhân viên phận (4đ) d) Chức phận quy trình giải yêu cầu khách hàng Câu Nhà trường chuẩn bị cho sinh viên trước tập? Câu Bạn đánh hỗ trợ giảng viên hướng dẫn thực tập sinh viên tập? Câu Bạn có nhận xét tạo điều kiện công ty nhân viên công ty tiếp nhận sinh viên thực tập? Câu Trong trình thực tập, điều thường làm bạn lo lắng? Vì sao? PHỤ LỤC 4.2: BẢNG PHỎNG VẤN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN THỰC TẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN BẢNG PHỎNG VẤN Câu Theo bạn, tập, kiến thức chuyên môn kỹ kỹ giao Xin thầy/cô vui lòng cho biết số thông tin cá nhân như: thời gian công tác, trình độ chuyên tiếp, kỹ giải vấn đề, yếu tố quan trọng hơn? môn, công việc thâm niên hướng dẫn sinh viên thực tập Câu Thầy/cô vui lòng cho biết quy trình tổ chức thực tập nhận thức cho sinh viên trường? Câu Bạn đánh kỹ giải vấn đề thân trình thực tập nhận thức? Câu Theo thầy/cô công tác tổ chức thực tập nhận thức cho sinh viên trường có ưu, khuyết điểm gì? Câu Bạn có đề xuất để giúp sinh viên cải thiện kỹ giải vấn đề? Câu Thầy/cô đánh hợp tác công ty tiếp nhận sinh viên Đại học Hoa Sen đến thực tập? Câu Thầy/cô đánh tự tin khả thích ứng sinh viên với môi PHỤ LỤC 4.3: BẢNG PHỎNG VẤN NHÂN VIÊN CÁC DOANH NGHIỆP trường công ty? BẢNG PHỎNG VẤN Xin ông/bà vui lòng cho biết số thông tin cá nhân như: - Câu Thầy/cô đánh thái độ sinh viên tập nhận thức? Tên quan:……………………………… - Vị trí công tác:…………………………… - Thời gian công tác:……………………… - Có hướng dẫn sinh viên trường Đại học Hoa Sen thực tập không? □ Không □ Có Câu Thầy/cô đánh kỹ giải vấn đề sinh viên trình Câu Ông/bà đánh mức độ hỗ trợ công ty sinh viên trình thực tập? thực tập nhận thức? Câu Ông/bà đánh kiến thức chuyên môn sinh viên trường Đại học Hoa Sen? Câu Thầy/cô có đề xuất để cải thiện kỹ giải vấn đề sinh viên trình thực tập nhận thức? Câu Ông/bà đánh giao tiếp sinh viên với đồng nghiệp công ty? Câu Ông/bà đánh thái độ sinh viên thực tập công ty? Câu Ông/bà đánh kỹ giải vấn đề sinh viên trình thực tập nhận thức? Câu Ông/bà có góp ý để giúp sinh viên cải thiện kỹ giải vấn đề? PHỤ LỤC 5- MỘT SỐ BẢNG THỐNG KÊ Bảng 2.7: Nhận thức SV thao tác trình GQVĐ Ngành TT Các thao tác CNTT QTKD Quản trị DL, KSNH Nhận vấn đề 15.7 12.1 12.1 Đề phương án giải 88 85 84.6 Xác định chủ vấn đề 62 76.6 78 Phân tích phương án 13 8.4 6.7 Lựa chọn phương án tối ưu 49.1 34.6 31.9 Xác định nguyên nhân vấn đề 89.8 83.2 93.4 Mô tả, khái quát vấn đề 49.1 53.3 41.9 Đánh giá hiệu giải pháp 46.3 47.7 39 Thực thi giải pháp 69.4 60.7 68.1 Bảng 2.17: Tự đánh giá sinh viên thao tác kỹ GQVĐ TT Các thao tác Tốt Khá Kiềm chế cảm xúc Xác định thông tin cần thu thập Xác định mâu thuẫn vấn đề Xác định nguyên nhân Xác định hậu vấn đề không giải Xác định mục tiêu Thu thập thông tin đầy đủ trước GQVĐ Liệt kê phương án Phân tích ưu, khuyết điểm phương án Lựa chọn phương án tối ưu Xây dựng phương án phòng hờ Lựa chọn thời điểm thích hợp để GQVĐ Lắng nghe ý kiến người có liên quan Đánh giá kết dựa mục tiêu đặt Thực cam kết Đánh giá chung kỹ GQVĐ thân 21.2 11.1 10 11 12 13 14 15 16 PHỤ LỤC 6- MÔ HÌNH KỸ NĂNG SỐNG 4- H (Steve McKinley) Yếu Kém 43.1 57.5 Trung bình 20.8 25.8 7.2 4.9 2.6 0.7 8.5 49.0 34.0 6.9 1.6 11.4 17.6 52.0 49.7 31.4 29.1 2.9 2.9 2.3 0.7 17.6 10.1 51.0 42.8 28.8 41.5 2.0 5.6 7.0 6.2 5.9 45.8 43.8 39.2 39.2 8.2 8.2 7.0 7.0 9.5 6.5 44.4 27.5 40.5 50.7 4.6 14.1 1.0 1.3 8.8 36.6 46.4 7.2 1.3 22.9 47.1 21.6 7.2 1.3 7.8 52.9 32.7 5.9 7.0 - Keeping Records: quản lý kiện, sổ sách 19.3 22.5 46.4 57.6 27.8 10.2 5.9 9.7 7.0 - Wise Use of Resources: sử dụng thông minh nguồn lực HEAD * Managing: quản lý - Resilience: tính kiên cường - Planning/Organizing: lên kế hoạch - Goal Setting: thiết lập mục tiêu * Thinking: tư - Service Learning: rèn luyện ý thức phục vụ - Critical Thinking: tư phê phán - Problem Solving: giải vấn đề - Decision Making: định - Learning to Learn: trau dồi tri thức HEART * Caring: chu đáo - Nurturing Relationships: chăm sóc mối quan hệ thân thuộc - Sharing: chia sẻ - Empathy: thấu cảm - Concern for Others: quan tâm đến người khác * Relating: Liên kết - Accepting Differences: chấp nhận khác biệt - Conflict Resolution: giải xung đột - Social Skills: thích ứng xã hội - Cooperation: hợp tác - Communication: giao tiếp HAND * Giving: cho - Community Service Volunteering: tham gia dịch vụ công tự nguyện - Leadership: lãnh đạo - Responsible Citizenship: thực thi trách nhiệm công dân - Contribution to Group Effort: đóng góp vào nỗ lực nhóm * Working: làm việc - Marketable Skills: làm việc hiệu - Teamwork: làm việc nhóm - Self-Motivation: tự hoàn thiện thân HEALTH * Being: nhân văn - Self-esteem: tôn trọng thân - Self-responsibility: tự chịu trách nhiệm - Character: đặc điểm cá nhân - Managing Feelings: quản lý cảm xúc - Self-discipline: ý thức kỷ luật * Living: sống - Healthy Lifestyle Choices: lựa chọn lối sống khỏe mạnh - Stress Management: quản lý stress - Disease Prevention: ngăn ngừa bệnh tật - Personal Safety: an toàn cho cá nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN, KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN, KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN

Từ khóa liên quan