0

Xúc tiến thương mại lý luận và thực tiễn lê hoàng oanh

399 535 4
  • Xúc tiến thương mại  lý luận và thực tiễn  lê hoàng oanh

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/07/2016, 08:04

T S LÊ H O À N G O A N H X Ú C T IẾ N T H Ư Ớ N G M Ạ I Lý luận thực tiễn / /\ m NHÀ XUẤT BẢN CH ÍN H T R Ị Q U Ố C (ỊlA T S LÊ H O A N G O A N H ■ Lý luận thục tiền NHẢ XUẤT BÀN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s THẬT Hà Nội -2014 LỜI N H À X U Ấ T BẢ N XÚC tiế n th n g m i h o t đ ộ n g th ú c đ ẩ y , tìm k iế m h ộ i m u a , b n h n g h ó a v c u n g ứ n g d ịc h v ụ , b a o g m h o t đ ộ n g c ụ t h ể n h k h u y ế n m i, q u n g c o th n g m i, tr n g b y g iớ i th iệ u h n g h ó a , d ịc h v ụ h a y h ộ i ch ợ , triể n lã m t h n g m i k h ô n g c h ỉ g iú p q u ố c g ia tậ n d ụ n g h ộ i v h n c h ế n h ữ n g th c h th ứ c , k h ó k h ă n c ủ a h ộ i n h ậ p k in h t ế q u ố c t ế m c ò n c ô n g cụ h ữ u h iệ u g iú p c c q u ố c g ia p h t tr iể n th ị t r n g n ộ i đ ịa , đ ẩ y m n h h o t đ ộ n g x u â't k h ẩ u v h n c h ế n h ậ p s iê u Ở V iệ t N a m , x ú c tiế n th n g m i c ò n đ ợ c x e m c ẩ u n ố i h ợ p tá c v p h t tr iể n th n g m i g iữ a d o a n h n g h iệ p V iệ t N a m v i t h ế g iớ i X ú c tiế n th n g m i g iú p c c d o a n h n g h iệ p V iệ t N a m , đ ặ c b iệ t d o a n h n g h iệ p v a v n h ò tìm k iế m h ộ i k in h d o a n h , tìm đ ố i tá c đầu tư t th ị t r n g n c, q u ả n g bá sản p h ẩm , th n g h iệ u n h a m c h in h p h ụ c n g i tiê u d ù n g tr o n g v n g o i n c Đ ế đ ẩ y m n h h iệ u q u ả h o t đ ộ n g x ú c tiế n th n g m i, C h ín h p h u V iệ t N a m đ ã x â y d ự n g v b a n h n h C h n g tr ìn h X ú c tiế n th n g m i q u ố c g ia v C h n g tr ìn h T h n g h iệ u q u ố c g ia S au n h ữ n g n ă m triê n k h a i th ự c h iệ n , h a i c h n g tr ìn h n y đ ã k h ă n g d i n h đ ợ c v a i trò c ủ a m in h tr o n g v iệ c d ẩ y m n h x u ấ t k h ẩ u , p h t tr iể n th ị tr n g n ộ i đ ịa , th ô n g q u a t h n g h iệ u sả n p h ẩ m g ó p p h ẩ n q u ả n g b h ìn h anh quốc gia, thương h iU ٩uô'c gia v،à nang cao sức cạnh tranh cho thương hiệu sản phấm Việt Nam thị trường nước quô'c tế Nhằm gihp bạn dọc nắm bắt dược vấn để ban xúc t‫؛‬ến thương mại nói, chung va xúc tiến thương mai Việt Nam nOi riêng, Nhà xuâ't Chinh trị quốc gia - Sụ' thật xuât cuồn sách Xúc tiến thươĩig mại - í ý luận thực tiễn cUa TS Lê Hoàng Oanh Nội dung cua sách dược chia thành chương, dó Chương I nêu khái quát vể xUc t‫؛‬ến thương mại vai trơ xUc tiến thương mại điểu kiện hội nhập kinh tê quô'c tế Việt Nam; Chương II giời thiệu hệ thống cắc quan xUc tiến thương mại; Chương III kha‫ ؛‬quát hơạt dộng quản lý nhà nước vể xúc tiến thương mại; Chương IV Chương V giới thiệu nội dung tổng hợp kết qua thực Chương trinh Núc tiến thương mại quô'c gia Chương trinh Thương hiệu quốc gia Việt Nam từ năm 20(13 đến nay; Chuong VI trinh bày sô nghiệp vụ xủc tiến thương mại mà doanh nghiệp cần quan tâm Cuốn sách tài liệu tham khao hữu ích dôi với nhà quan lý, nghiên cứu, giảng dạy liên quan dến lĩnh vực xúc tiến thương mại, dặc biệt dối vơi cán trực tiếp làm công tác xúc tiến thương mại trung ương địa phương, hiệp hội ngành hảng doanh nghiệp sản xuâ't k.i,nh doanh hàng hOa, dịch vụ Xin trân trọng gíơ‫ ؛‬thiệu sách cUng bạn đọc Tháng năm 2014 NHÀ XUẤT BAN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - s ự THẬT LỜI GIỚI THIÊU Xúc tiến thương mại Việt N am ngày khăng định công cụ không th ể thiêu việc thúc đẩy hoạt động thương mại, nhât bối cánh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập kinh tế quốc tế Xúc tiến thương mại ngày trờ thành phương thức hỗ trợ hiệu cho doanh nghiệp nhằm tận d ụ n g hội hạn chế thách thức từ cam kết quốc tế việc mờ rộng thị trường, đẩy m ạnh xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, đặc biệt miền núi, biên giới hải đào Đối với Việt Nam, xúc tiến thương mại lĩnh vực mẻ, vậy, vân chưa th ế định hình m ột cách mặt lý luận lẫn thực tiễn, đặt cho nhà quản lý, giới khoa học quan tâm đến lĩnh vực xúc tiến thương mại nhiều việc phai làm C ũng thế, dù có công trình nghiên cứu, viết đề cập tới lĩnh vực xúc tiên thương m ại nay, chưa có sách đề cập m ột cách toàn diện, đầy đủ lĩnh vực Trước yêu cầu đó, Tiến sĩ luật học Lê Hoàng Oanh, Phó Cục trường Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương, qua thực tế công tác nhiệt huyết khoa học viê't sách với tiêu dề: Xiic tien thương mại - Lý luận thực tiễn Trong sách, sau khái quát vấn đê lý íuận vể hoạt dộng xúc tiê'n thư ng mại, tác gia giới thiệu hệ thống xức tiê'n thương m ại hanh nươc ta cUng nhũng hơạt dộng chinh nó; tư dó, đặt yêu cầu quan ]ý nhà nước, phư ng thức hỗ trợ số kỹ vê' xủc tiến thương mại mà tổ chức, doanh nghiệp cần quan tâm Cuô'n sách đu'ợc xây dựng nh ằm m ục đích dóng góp phần nhận thức đầy đủ n h ữ n g vấn đề xbc tiê'n thu'ong mại, tir cách tiếp cận khoa học thực tiễn Hy vọng sách tài hệu tham khảo hữu ích cho công tác quan lý nhà nu'óc, nghiên cUm, giảng dạy, học tập, ứng dụng, qua dó góp phần làm cho hoạt dộng xức tiến thương mạl non trẻ Việt Nam hoàn thiện lý luận, phong phú thực tiễn, bắt nhịp vơi xu thê' hội nhập toàn cầu Trân trpiag trr tâm huyê't nghiên cứu tác giả, l١ân hạnh giới thiệu cung bạn đọc sácli Xúc tien thương nại - 1\ ‫ﻝ‬ luận Ш thực tìễn Hà N ơ, ngày 10 tháng năm 2014 TS v u Huy Hoàng Uy viên Trung ương Đảng Bi thư Ban Cán - Bộ trutrng Bộ COng Thuơng Chưong XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦA XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỂU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ở VIỆT NAM I- KHÁI NIỆM x ủ c TIẾN THƯƠNG MẠI Theo nghĩa hẹp N hiều h ie giả nôi tiếng thê' giới d u a p u an điểm khác nliau xúc tiến thương mại Trong Essentials of Marketing, Joseph Cannon W illiam P erreau lt định nghĩa: "xúc Hen thương mại việc truyền hn tgu'0'1 hán I١à ngrrờí 'nua ‫؛‬un! khách hàng tiềm khhc nham tác động imo hitnh 'u ht ١ua١١ liem mua hang Chức nang xúc tie.tr t١ rr‫'؛‬ơug ١١١٩١ tha che n h a ١ u h n t١"t marketing ta mốch hho ctro khhch hhng ١١‫ ﺍ ﺍ ؛ ﺍ‬1‫ ﺍﺍﺝ‬blet Vang sán phẩm, chỗ giả"] Theo Hennis W.Goodwin,1 Eric Beinhocker & Elizabeth Stephenson: "Trend to Watch: Shifting Consumption Patterns", Harvard Business Review", 27 August 2009, pp.273 xúc tiến thương mại hoạt động thông tin marketing đặc biệt có chủ đích dinh hướng vào việc chào hàng, xác lập mõi quan hệ thuận lợi doanh nghiệp khách hàng Trong kinh doanh, thông tin m ark etin g việc trao truyền, đ a đến, ch u y ển giao n h ữ n g thông đ iệp cần thiết doanh nghiệp, sản phẩm , p h n g thứ c p h ụ c vụ, n h ữ n g lợi ích m khách h àn g thư đượ c m ua sản p h ẩ m d o a n h n g h iệp n h n h ữ n g tin tức cần th iết từ p h ía khách hàng Q ua đó, d o an h n g h iệp tìm cách thỏa m ãn tốt n h ấ t nhu cầu khách h n g Trong chuyên đ ề Đôĩ hoàn thiện quản lý nhà nước v ề xúc tiến thương mại thị trường nước ta thời kỳ đến 2010 Cục Xúc tiến th n g m ại - Bộ C ông Thương, xúc tiến th n g m ại củng hiểu hoạt dộng trao đổi hỗ trợ trao đổi thông tin bên bán bên m ua q u a k h âu tru n g gian n h ằm tác dộng tới thái độ v h àn h vi m ua, bán qua đ ó thúc đẩy việc m ua bán trao đổi hàng hóa, dịch vụ Với cách tiếp cận n trên, xúc tiến th n g m ại hiểu n h hoạt đ ộng hỗ trợ việc m ua, bán h àng hóa, dịch vụ chủ th ể có liên quan, theo người bán h àn g cung cấp thông tin m arketing vê hàng hóa, dịch vụ n h ằm thúc đẩy việc bán hàng; thời, tác động đến ngư i m u a việc lựa chọn hàng hóa, dịch vụ 1 Đỗ Thị Loan: Xúc tiến thương mại: Lý thuyết Thực hành, Nxb Khoa học Kỹ thuật, 2003, tr.8 10 C òn góc độ quản lý nhà nước, xúc tiến thươ ng «\ạ\ dn‫؛‬ạc ١ẫ i Va "Hoạt dộng húc i | , kiê'm Cử hột mua, '١ ١ ٦ ١ hán hang hóa cuug 'rng k١ ٢ h '٦٦،, hao gỗ ١٦١ hoạt độugkh ٦ njê'n na , ìuảng cao '١ h٦ ‫'؛‬ơng uak r ٦ ، 'ng ha\), ‫ ؟‬un 'h٦ ‫ ؛‬u 'rang hóa, ١ ٦ dỊch v ١.i hột chợ, hiển ١a٦ n thirơng nạt" Ọíửvoàrv ١٠ I x ‫>؟‬ M ục Luật thươ ng m ại năm 2005) Theo nghĩa rộng Dê’ tồn p h át triển chê'thị trường, dặc b iệt bối canh hội n hập kinh tê' quốc tê' cạnh tra n h gay gắt, doanh nghiệp phai dô'i m ặt với n h ữ n g k h ó khăn, thách thức việc thâm n hập m rộng thị trư ờng Theo dó, an h nghiệp không chi tiến h n h hoạt dộng xhc tiCn thư ng mại tru y ền thông (xuc tiến bán nhũ'ng hàng hóa, dịch vụ m doanh n g h iệ p có kha san xuâ't) m phai quan tâm đêh irhu cầu thị trư ờng Các hoạt dộng liên quair dến n g h iê n cứu thị trư ờng, cách thức nrarketing, tổ chức hội chtỌ, triển lăm, kỹ d àm phán, ký kCt hợp dOng, xây d ự n g p h át triển thưọ'ng hiệu n h ữ n g công cụ giihp doanh nghiệp d m ạnh việc cung cấp h àng hOa, d ịch vụ thị trư n g nội địa mo' rộng thị trư ờng q u ố c tế N hư vậy, khái niệm xLic tiCn thư ng m ại dư'ọc hiCU theo nghĩa rộng, gán liCn với nội d u n g liơạt d ộ ١ng mà chu thẻ xúc tíê'n thươ ng m cẩn thực tro n g trinh du'a h àn g hỏa, dịch vụ dẻh vơi tiê u dtm g '11 Đ ể thực nhiệm vụ này, d o a n h n g h iệp phái phối kết hợ p với nhiều q uan xúc tiến th n g m ại khác nhau, q u an p h ủ phi phủ о nhiều quốc gia th ế giới, phu cũ n g chủ đ ộ n g đ a sách, trự c tiếp gián tiếp hô trợ h o ạt đ ộ n g xúc tiến th n g mại d o an h n g h iệp với m ục đích đẩy m ạnh tiêu th ụ h n g hóa dịch vụ thị trư n g nội địa; xác lập m rộng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ thị trư n g quốc tế nhằm p h át triển kinh tế nói chung C h ín h vậy, T rung tâm T h n g m ại quốc t ế (ITC) cho rằng, h o ạt đ ộ n g xúc tiến th n g m ại đượ c thực h iện tẩm vi m ô (các d o an h nghiệp ) tầm vĩ m ô (chính p h ủ tổ chức xúc tiến th n g mại) Có th ể nói, đ ây m ộ t cách hiểu rộng v ề xúc tiến th n g m ại p h ù h ợ p với n h ữ n g thay đổi môi trư n g th n g m ại quốc tế N h vậy, khái niệm xúc tiến thư ng m ại đ ợ c hiếu theo nghĩa rộng, góc độ doanh nghiệp hoạt động xúc tiến hán hàng (salc promotion), góc độ phủ phần hoạt dộng phát triển thương mại (trade development) quốc gia N hìn chung, hoạt đ ộ n g xúc tiến th n g m ại n hiều quốc gia th u n g trọng đ ến giải p h áp đẩy m ạnh x u ât k h ẩu n h ằm đem lại lợi ích kinh tế tăng trư n g tro n g cán cân th n g m ại T uy nhiên, thời kỳ hội n h ậ p kinh tế quốc tế, đ ứ n g trư ớc 12 TRUNG QUOC HOI ĐỒN G XÚC TIẾN TH Ư Ơ N G MẠI QUỐC TẾ TRƯNG QUỐC C hina C ouncil for th e P ro m o tio n of In te rn a tio n a l T rade (CCPIT) 1, F u x in g m e n w a i Street Đ ịa CỈĨỈ: BEIJING T el: (008610) 68013344 F a x: (006810) 68030747 E m a il: info@ ccpit.org W e b site : http://www.ccpit.org T H A I LAN TỐ CH Ứ C x ú c TIẾN XUẤT KHẨU D e p a rtm e n t of Export P ro m o tio n (DTP) E m a il: ٩ i@ dep thai.g o th W e b s i te: h ttp ://ww w tha i trade.com T H Ố N H Ĩ KỲ TRUNG TÂM XÚC TIẾN XUẤT KHẤU THỐ NHĨ KY Export P rom otion C enter of T u rk ey (IGEME) Đ ịa chi: M ithatpasa C a d 60 E m a il: tis@ igem e.org.tr W e b site : http://www.igem e.org.tr UGANDA H Ộ I Đ Ồ N G X Ú C T IẾN X U Ấ T K H Ẩ U U G A N D A U ganda Export P rom otio n C ouncil E m a il: uepc@ starcom co.ug W e b site : http://w w w ugandaexportsonhne.com 387 ƯRUGOAY T R U N G T Â M X Ú C TIẾN T H Ư Ơ N G M Ạ I X U Ấ T K H Ẩ U G erencia de C om ercio E xterior y P rom o Export proexp@ latu.org.uy E m a il: W e b site ·http: //w w w la tu o rg u y VƯƠNG QUỐC ANH H IỆP HỘI CÁC PHÒNG THƯƠ NG M ẠI ANH (A ssociation of B ritish C h am b ers of C om m erce) Em ail: info@ britishcham bers.org.uk Internet: w w w b ritish ch a m b ers.o rg u k V Ă N P H Ò N G T H Ố N G K Ê Q U Ố C G IA for N atio n al Statistics) Em ail: info@ statistics.gov.uk Internet: w w w statistics.gov.u k 388 (O N S - O ffice D A N H M Ụ C T À I L IỆ U T H A M K H Ả O A Tài liệu T iến g V iệt A u s A ID , B-VVTO, ủ y ban quốc gia h ợ p tác kinh tế quốc tế, U k a iđ : Báo cáo n ă n g lự c h ộ i n h ậ p k in h tê 'q u ố c tê'cấ p đ ịa p h n g , H N ộ i, 2011 Bộ C ô n g Thư ơng: B áo cáo T ổ n g k ế t 15 n ă m V iệ t N a m th a m g ia A S E A N , H N ộ i, 2010 Bộ C ô n g Thư ơng: B áo cáo tô h g k ế t tìn h h ìn h th ự c h iệ n n h iệ m v ụ k ê 'h o c h n ă m v k ẽ ' h oạch , củ a n g n h C ô n g T h n g Bộ C ô n g Thư ơng: N g n h C ô n g T h n g V iệ t N a m sa u n ă m đ ổ i m i, H N ộ i, 2012 Bộ C ô n g Thư ơng: Q u y đ ịn h v ề v ệ s in h an to n th ự c p h ẩ m v m ô i tr n g c ủ a h n g t h ủ y sả n n h ậ p k h â u vào E l i , N x b L a o động, H N ộ i, 2008 Bộ C ô n g Thư ơng: T h a m lu ậ n H ộ i n g h ị A B A C , H N ộ i ngày 25-8-2009 Bộ C ô n g Thư ơng: (Tiến sĩ Lê H o n g O a n h - C ụ c X ú c tiến thư ơng m ại chu nhiệm đ ề tài): Báo cao tồ n g h ọ p đ ề tài: N g h iê n c ứ u rào cản v th ù tụ c n h ậ p kh ẩ u h n g th ự c p lu ĩm o m ộ t sô' th ị tr n g có tiề m n ă n g p h t triêh 389 Cục Xúc tiCn thương mại: Báo cao Xúc ‫ ﺃ ﺯ ﺝ’;؛‬Xuất khau 2011-2012; Báo cáo Xúc tiên Xuất khau 20122013 Cục Xúc tich thương mại: Báo cáo đánh giá Chương ■.rinh Xúc tien thương mại quoc gia giai đoạn ‫ ﻵ‬00‫ ﺓ‬2010; 10 Cục Xúc tiến thương mại: BO Cíío ‫ ﻷ ﻻ ؟‬CHnrag rinh Xnc Hến -hương nạt ١uố'c gia 2012 oà triển Chat Chương htnhX hc Hè'n 'hương mại ٩ uô'c gtaCOlX 11 Cục Xúc tiến thương mại: Sáo cổo ‫ ﺣ ﺎ‬1 ‫ ﻑ ﺀ ؟‬C‫؛‬w ٩ ‫؛‬,'‫ ?؛„؛‬Xúc tiến thương mại quốc gia năm 2013 Triển Chat Chương rinh Xúc HCn ١hương mạt ١ư&'c gta nũm 12 2014 Cục Xúc tiê.n thương mại: Báo cáo tóm tắt kết rtê’u 'chat Chương ‫؛‬Vmh Chương htệư ١ưô'c gta 13 Cục Xitc tiCn thương mại: Ílícớíg‫ ؟‬ílẩn NgHCn Cỉhí thi trường, Hà Nội, 2006 14 !.‫ ؟‬ 1,6 17 18 Cục Xúc tiến thương mại: Hướng dẫn tham gia hội chợ, rtẽ)n 'am ‫ ﺓ‬nươc ngoai, VYa Hột، , 7.005 Cục Xhc tiến thương mại: Hirớng dẫn lập kê' hoạch xuất khau, Hà Nội, 2006 Cục XCc tiến thương mại: Công ‫؛‬ác ،1‫; ﻝ‬، 1‫ „ ﺝ؛‬thương mại ‫?(؛‬/ nước ngoài, Hà Nội, 2003 Cục Xức tiCn thương mại: Xhycnt? ‫؛ ﱂ; ﺭ؛‬,rnlny ‫؛؛‬،‫;?!؟‬ năng, 1,là Nội, 2008 Cục Xúc tiOn thương mại Công ty Truyền thdng - thương mại - dịch vụ Nhịp cầu Việt: Vung Kmh te họng đtêln ohng ISng hang sOng Cừu Cong, 390 Nxb Tổng hợp Thành p hố Hổ Chí Minh, Thành phố Hổ Chí Minh, 2011 19 Cục Xúc tiến thương mại Công ty Truyền thông - thương mại - dịch vụ Nhịp cẩu Việt: Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung Thành tựu 15 năm thành lập năm gia nhập WTO, Nxb Tổng hợp Thành p h ố Hổ Chí Minh, Thành phố H ổ Chí Minh, 2012 20 Cục Xúc tiến thương mại Công tv Truyền thông - thương mại - dịch vụ Nhịp cầu Việt: Vùng Kinh tê'Bắc Trung Bộ, Nxb Tổng hợp Thành p h ố Hổ Chí Minh, Thành p h ố Hổ Chí Minh, 2012 21 TS Đỗ Thị Loan: Xúc tiến thương mại - Lý thuyết Thực hành, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà N ội, 2003 22 TS Lê Hoàng Oanh: Bình luận khoa học Luật cạnh tranh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 TS Lê Hoàng Oanh: Bình luận vân đề Luật thương mại điểu kiện hội nhập, Nxb Tư pháp, Hà Nội, 2007 24 Luật thương mại 2005 văn hướng dân thi hành 25 Luật quảng cáo 2012 26 N guyễn Văn Ngọc: Từ điển kinh tế học, Nxb Thống kê, Hà Nội, 2001 27 Những quy định chung Luật hợp đông Pháp, Đức, Anh, Mỹ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1993 391 28 Trung tâm Thương mại ٩ uốc tê': H o i đ p vẽ'q u ả n ly chht lượng Hàng xuất khau - Cam nang dhuH ١0 ‫ ﺁ‬các d o a n h nyhíệp vừa nhỏ, Hà Nội, 20.5 29 Viện Nghiên cứu phổ biến tri there bách khua: Đại th' điển ktuh tetẽ' thị rường \Va ١NiỌ\, Yl> 30 Vỉệt Nam tổ chức kinh tê'٩ uô'c tế, Nxb Tài chinh, Hà NỘI, 2010 31 Việt Nam hội nhập kinh tê'trong xu thê' toàn cẩu hoá vâ'n dề giai pháp, Nxb Chinh trị Qubc gia, Hà Nội, 2002 B Tài liệu nước 32 Allan Farnsworth: An Infrodncffon ‫؛‬0 ‫؛‬he Lẹgíỉ/ System of the United States, Secontl Edition, Oceana Publications, Inc, London Rom N ew York, '1991 33 Charless w Kegley & Eugene Wittkopf, World Politics: Trends and Transformations, N ew York, St.Martin's Press, 1993 34 Centre tor promotion of imports from developing countries Export Planner 35 Centre for promotion of imports from developing countries Trade Fair- Manager 36 Centre for promotion of imports from developing countl'ies Research market 37 Denis Tallon: "Civil Law and Commercial Law", Specific Contracts, I.C.B Mohr (Paul Siebeck) Tubingen, Martiirus Nijhoff Publishers Hague, Boston, London, 1983 392 - the 38 Directory of Vietnam Hom e Craft Villages: Vietnam Trade Promotion Agency, 2012 39 40 Doing Business in Vietnam, Essential Information and Guide to Successful Strategies, Vietnam Trade Office in the United States of America, 2006 Eric Beinhocker & Elizabeth Stephenson, Trend to Watch: Shifting Consum ption Patterns, Havard Business Review, 28 August 2009 41 Jan H Dalhunisen: Dalhuisen on International Commercial, Financial and Trade Law, Hart Publishing Oxford and Portland, Oregon, 2000 42 John Counsel: The beginner's guide to making m oney in low-cost, hom e-based businesses N o 43 risk, Melbourne, 1993 K Schmidt, D.J Keenan: Essentials of Mercantile 44 Law, London, 1973 Rene’ David and John E.C Brierley: "Major Legal System s in the World Today", Second Edition, The Free Press, N ew York, London, Toronto, Sydney, 45 46 47 Tokyo, Singapore Roger louin - Michel Pedamon - Droit Commercial - Dalloz 11, rue Soufflot, 75240 Paris Cedex 05 Textbook International Trade and Business Law: Hanoi Law University, The People's Public Security Publishing House, 2012 Vietnam Value 2012-2014, Vietnam Trade Promotion Agency 393 48 Vietnam Rice 2013-2014, Vietnam Trade Promotion 49 Agency Vietnam EU, Beyond a comprehensive partnership: Vietnam Trade Promotion Agency & Vietbridge 50 Media-Trade-Service Company, 2013 Vietnam's Timber and Furniture Vietnam Trade Promotion Agency, 2013 394 industry: M ỤC LỤC - Lời Nhà xuất - Lời giới thiệu Chương I XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ VAI TRÒ CỦA XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TRONG ĐIỂU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ Ờ VIỆT NAM I- Khái niệm xúc tiên thương mại Theo nghĩa hẹp Theo nghĩa rộng II- Vai trò xúc tiến thương mại Xúc tiến thương mại công cụ hữu hiệu góp phần phát triển thị trường nội địa, đẩy mạnh xuất hạn chế nhập siêu Xúc tiến thương mại công cụ hữu hiệu để tận dụng ca hội hạn chê thách thức, khó khăn hội nhập kinh tế quốc tế Xúc tiến thương mại góp phần nâng cao lực cạnh tranh tạo lợi cạnh tranh Trang 9 11 14 14 20 33 395 Chương 11 HỆ THỐNG CO QUAN x ú c TIẾN THƯƠNG MẠI I Khái niệm co quan xúc tiến thương mại Cơ quan xúc tiến thương mại phủ Cơ quan xúc tiến thương mại phi phủ II- Mối quan hệ quan xúc tiến thương mại Môi quan hệ quan xúc tiến thương mại phù Mối quan hệ quan xúc tiến thương mại phủ với quan xúc tiến thương mại phi phủ Mối quan hệ quan xúc tiến thương mại phi phù III- Nội dung ho،ạt động quan xúc tiến thương mại Nội dung hoạt động quan xúc tiến thương mại phủ Nội dung hoạt động quan xúc tiến thương mại phi phủ I1 396 37 37 38 46 52 52 54 56 57 57 74 Chi rơn‫ ؟‬III QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ x ú c TIẾN THƯƠNG MẠI 80 Khuyên mại Nguyên tắc Hình thức khuyến mại ٠ 80 80 83 J JIIIIIVV- Quyền nghĩa vụ thương nhăn thực khuyến mại Thu tục, trinh tụ' khuyến mại Quảng cáo thương mại Trung bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ Hội chợ, triển lãm thutmg mạỉ Vản phòng dại diện tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoàỉ Vỉệt Nam, Chương IV CHƯƠNG TRÌNH XỨC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐCGIA Mục tiêu Chương trinh Xúc tiến thương mại quốc gia II- Dối tượng áp dụng III- Nội dung hỗ trợ IV- Mức hỗ trợ kinh phi hỗ trợ Mức hỗ trợ Kinh phi hỗ trợ V- Thủ tục phê duyệt dề án xUc tỉến thương mại quốc gia VI- Kết thự’c Chương trinh XUc tiến thư.ơng mại quốc gỉa tù nảm 2003 dến Thành tựu Hạn chế Cìỉirơntị V CHƯƠNG TRINH THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA I- Nội dung chương tr‫؛‬n,h thương h.iệu quốc gia 90 93 98 1.07 1,13 123 131 I- 131 135 137 142 1,42 143 149 151 15.1 167 171 171 397 II- Kết thực chương trình thương hiệu quốc gia tù năm 2003 đến 185 Chương VI MỘT SỐ NGHIỆP VỤ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI DOANH NGHIỆP CẦN QUAN TÂM 191 I- Nghiên cứu thị trường 191 Sự cẩn thiết việc nghiên cứu thị trường 191 Quv trinh thực nghiên cứu thị trường 195 Thực nghiên cứu qua giai đoạn marketing xuất TỔ chức nghiên cứu thị trường 211 222 II- Tham gia hội chợ, triển lãm thương mại 226 Mục tiêu tham dự hội chợ, triển lãm 226 Quyết định tham dự hội chợ, triển lãm 227 Lập kế hoạch 229 Kinh phí 232 Quảng bá 236 Gian hàng 237 Hàng hóa hội chợ, triển lãm 241 Nhân Hoạt động sau hội chợ, triển lãm 244 252 III- Xây dựng kê hoạch xuất 254 254 258 264 Đánh giá xuất Thị trường mục tiêu ù nước Chiến lược tham nhập thị trường Lựa chọn đối tác thương mại 281 Lập kế hoạch quàn lý 285 398 IV- Đàm phán, ký kết hợp thương mại Hợp thương mại theo pháp luật Việt Nam Một số kỹ đàm phán, ký kết hợp thương mại - Phụ lục 01: Danh mục trung tâm xúc tiến thương mại địa phương ViệtNam - Phụ lục 02: Danh sách đơn vị chu trì Chương trình Xúc tiến thương mại quôc gia - Phụ lục 03: Xuất hàng hóa theo mặt hàng giai đoạn 2011 -2015 - Phụ lục 04: Xuât hàng hóa theo thị trường giai đoạn 2011-2015 - Phụ lục 05: Nhập hàng hóa theo mặt hàng giai đoạn 2011-2015 - Phụ lục 06: Nhập hàng hóa theo thị trường giai đoạn 2011-2015 - Phụ lục 07: Địa trang Web hữu ích sản phẩm - Phụ lục 08: Các địa cung câp thông tin cùa tổ chức quốc tế Danh mục tài liệu tham khảo 287 287 337 349 364 366 369 371 373 375 376 389 399 Chịu trách nhiệm xuất bàn Giám đốc - Tông Biên tập TS NGUYỄN DUY HÙNG Chịu trách nhiệm nội dung Uy viên Hội Biên tập - Xuất TS ĐỖ QUANG DŨNG Biên tập: Trình bày bìa: Chế bàn VI t í n h : ThS PHẠM THỊ KIM HUẾ NGUYỄN THANH PHƯƠNG ThS HOÀNG NGỌC ĐIỆP NGUYẼN PHƯƠNG MAI NGUYẼN QUỲNH LAN Sửa in: PHÒNG BIÊN TẬP KỸ THUẬT Đọc sách mẫu: NGUYẼN t h a n h p h n g ThS HOÀNG NGỌC ĐIỆP In 1.000 cuốn, khố 14.5x20.5 cm Nhà in Sự Thật A2CN4 Cụm công nghiệp Từ Liêm Hà Nội Số đăng ký kế hoạch xuất hán: 442-2014 CXB 26-68 'CTQG Giấy phép’ xuất số: 10-QĐ/NXBCTỌG ngày 11-03-2014 In xong nộp lưu chiêu tháng 03 nãm 2014 Mã SỐÌSBN: 978-604-57-073 I -9 NHÀ XUẤT BÀNCHỈNHTR QUỞC6IA٠ THẬT, 12/88 pbõ Day Ĩ.B, cáu Giấy U Nội BT: 080.48221 FAX: 080.48222 E-m٠ H: 8Uthat@nxbcUg.wn Wet٠ ite: www.Rxbct]١g.vn TÌM Đ Ọ C Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hổ Chí Minh Viện Kinh tế ٠ TS Nguyễn Ngọc Toàn ٠ TS Bùi Vân Huyển (Đổng chủ biên) ٠ TÁI CẤU TRÚC KINH TẾ VIỆT NAM: NHÌN TỪ c CẤU NGÀNH VÀ C CẤU THÀNH PHẦN KINH TỂ Đại học Huế - Khoa Luật TS Đoàn Đức LUỚng ThS Viên Thế Giang (Đổng chủ biôn) ٠ PHÁP LUẬT VẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VIỆT NAM MỘT SỐ VẤN ĐỂ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN ٠ PGS.TS Vũ Vân Phúc (Chủ biên) - ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, c CẤU LẠI NỀN KINH TẾ (Xuất lần thứ hai) sp N V '7 19 Giá: 64.000Ổ
- Xem thêm -

Xem thêm: Xúc tiến thương mại lý luận và thực tiễn lê hoàng oanh, Xúc tiến thương mại lý luận và thực tiễn lê hoàng oanh,

Từ khóa liên quan