0

Tiểu luận vai trò của tích luỹ tư bản trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

25 667 4
  • Tiểu luận vai trò của tích luỹ tư bản trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/07/2016, 23:24

Mục lục Phần I: Lời mở đầu trang Phần II: Nội dung. -5 Chơng 1: Một số lý luận tích luỹ t 1.1 Thế tích luỹ 1.1.1 Các khái niệm có liên quan. -5 1.1.2 Thực chất tích luỹ t bản. -6 1.1.3 Động tích luỹ t bản. -8 1.1.4 Các nhân tố ảnh hởng tới quy mô tích luỹ t bản. 10 1.2 Các quy luật tích lũy t 1.2.1 Sự giảm bớt tơng đối phận t khả biến tiến trình tích luỹvà tích tụ kèm theo tiến trình 12 1.2.2 Việc sản xuất ngày nhiều nhân thừa tơng đối. 14 1.2.3 Lợng cầu sức lao động tăng với tích luỹ t điều kiện kết cấu t không đổi. -15 Chơng 2: Vai trò tích luỹ t trình hình thành phát triển kinh tế t chủ nghĩa 2.1 Tích luỹ nguyên thuỷ t 2.1.1 Tích luỹ ban đầu điểm xuất phát phơng thức sản xuất t chủ nghĩa. -17 2.1.2 Nội dung, đặc điểm thời kì tích luỹ nguyên thuỷ. 19 2.2 Tích luỹ t thời kì chủ nghĩa t đại 2.2.1 Thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển. -23 2.2.2 Xã hội hoá sản xuất ngày cao. 24 2.2.3 Xu hớng lịch sử tích luỹ t bản. 25 Chơng 3: ý nghĩa việc nghiên cứu tích luỹ t 3.1 ý nghĩa mặt lí luận. 27 3.2 ý nghĩa thực tiễn tích luỹ phát triển kinh tế nớc ta. -28 Phần III: Kết luận. 30 phần I: Lời mở đầu Nhìn lại năm qua gần Việt Nam năm 2001 So với trớc đổi thu đợc số thành tựu nhng so với thấy đợc Đó nguy tụt hậu ngày xa kinh tế Đây Trang1 thách thức đặt trớc mắt nớc ta yêu cầu phải giải lâu dài Nớc ta nớc có bình quân thu nhập thuộc vào hàng thấp giới Câu hỏi đặt không "tại nghèo" mà "làm để nớc ta thoát khỏi tình trạng phát triển này" Để trả lời câu hỏi nghiên cứu yếu tố dẫn tới thàng công kinh tế quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng Có nhà kinh tế học nói yếu tố định thành công doanh nghiệp tổng công ty hay hết quốc gia yếu tố sau: ngời,vốn hay t bản,thời Thiếu yếu tố dẫn tới thành công đợc Ví dụ nh ngời tài giỏi, thời tốt nhng thiếu tiền để đầu t sở hạ tầng, để tiến hành sản xuất ngời không làm đợc hội tốt bị bỏ qua Việt Nam rơi vào tình trạng Việc thiếu vốn đẩu t nhiều lí khiến cho đất nớc ta luần quẩn vòng nghèo đói Một lí sách nhiều bất cập thủ tục rờm rà Salmýon cho cần phải có cú huých từ bên vào để phá vỡ vòng luẩn quẩn nhng điều quan trọng hết phải biết phát huy nguồn nội lực kinh tế Cụ thể phải biết phát huy tận dụng vốn nớc cho chúng không ngừng phát triển Vấn đề ta tạm gọi tính luỹ vốn hay nớc TBCN gọi tĩnh luỹ t Để hiểu dợc tích luỹ vốn trớc hết cần hiểu tích luỹ t bản, làm sáng tỏ chất vấn đề nghiên cứu qua đa lại giải pháp biện pháp cho tình trạng vốn nớc ta Qúa trình đời lớn mạnh CNTB gắn liền với trình tích luỹ t bản, từ tích luỹ t nguyên thuỷ ngày Tích luỹ t có vai trò to lớn trình phát triển kinh tế t chủ nghĩa đề án lần em xin phép nghiên cứu số mặt tích luỹ t qua thấy đợc vai trò trình phát triển kinh tế CNTB rút đợc ý nghĩa mặt lí luận nh ý nghĩa mặt thực tiễn vấn đề nghiên cứu để áp dụng vào Việt Nam Bài viết lần đầu nhiều thiếu sót em mong thầy giáo giúp đỡ em để vấn đề nghiên cứu đợc sáng tỏ Em mong qua đề án lần trang bị cho em thêm kiến thức kinh tế trị xã hội Em xin thành cảm ơn thầy giúp em hoàn thành đề án lần Trang2 Phần II: Nội Dung Chơng : mộT Số Lí LUậN Về TíCH Luỹ TƯ BảN 1.1 Thế tích luỹ t 1.1.1Các khái niệm có liên quan 1.1.1.1 Khái niện t Các nhà kinh tế học thờng nói rằng, công cụ lao đông, t liệu sản xuất t Định nghĩa nh nhằm mục đích che dấu thực chất việc nhà t bóc lột công nhân làm thuê, t tồn vĩnh viễn, không thay đổi hình thái xã hội Thực thân t liệu sản xuất t bản, điều kiện cần thiết sản xuất xã hội T liệu sản xuất trở thành t trở thành tài sản nhà t bản, đợc dùng để bóc lột lao dộng làm thuê Khi chế độ t bị xoá bỏ t liệu sản xuất không t Nh vậy, t quan hệ sản xuất xã hội định ngời ngời trình sản xuất, có tính lịch sử Qua nghiên cứu trình sản xuất giá trị thặng d ta định nghĩa: "T giá trị đem lại giá trị thặng d cách bóc lột công nhân làm thuê" T thể quan hệ sản xuất giai cấp t sản vô sản nhà t ngời sở hữu t liệu sản xuất bóc lột công nhân làm thuê -ngời tạo giá trị thặng d cho họ Quan hệ sản xuất giống quan hệ sản xuất khác xã hội t bị vật hoá 1.1.1.2 Khái niệm tích luỹ t Tích luỹ t biến phần giá trị thặng d thành t phụ thêm (t mới) Muốn mở rộng sản xuất nhà t tiêu dùng hết giá trị thặng d mà chia thành phần :một phần tích luỹ để mở rộng sản xuất, phần để tiêu dùng cá nhân gia đình nhà t Ta làm sáng tỏ khái niệm tích luỹ sau nghiên cứu vấn đề sau 1.1.2 Thực chất tĩch luỹ t 1.1.2.1 Tái sản xuất giản đơn tái sản xuất mở rộng Trang3 Dù hình thái xã hội trình sản xuất nh nữa, phải có tính chất liên tục hay chu kì một, phải không ngừng trải qua giai đoạn Xã hội ngừng tiêu dùng, xã hội ngừng sản xuất Vì xét mối liên hệkhông ngừng tiến trình không ngừng nó, trình sản xuất xã hội đồng thời trình tái sản xuất Nhng điều kiện sản xuất đồng thời điều kiện tái sản xuất Không xã hội sản xuất không ngừng tức tái sản xuất, mà lại không liên tục chuyển hoá lại phần sản phẩm nhát đinh thành t liệu sản xuất, hay thành yếu tố trình sản xuất Nếu sản xuất mang hình thái TBCN tái sản xuất mang hình thái Qúa trình lao động phơng thức sản xuất TBCN phơng tiện cho trình tăng thêm giá trị, tái sản xuất phơng tiện để tái sản giá trị ứng trớc với t cách t , tức với t cách giá trị tự tăng thêm giá trị Một ngời mang mặt lạ kinh tế đặc trng nhà t tiền không ngừng hoạt động với t cách t Và giá trị thặng d thu đuợc mang hình thức thu nhập t đẻ Nếu nh thu nhập đợc dùng làm quĩ tiêu dùng cho nhà t bản, hay nh đợc tiêu dùng theo chu kì giống nh ngời ta kiếm đợc điều kiện khác không thay đổi, diến có tái sản xuất giản đơn Tái sản xuất trình sản xuất đợc lắp lắp lại không ngừng với qui mô năm sau lớn năm trớc Muốn tái sản xuất mở rộng nhà t phải mua thêm t liệu sản xuất, thuê thêm công nhân giá trị thặng d tích luỹ đợc phải chia làm hai phần: Một phần để thuê thêm công nhân, phần để mua thêm t liệu sản xuất Tái sản xuất giản đơn hình thái điển hình CNTB Hình thức tiến hành CNTB tái sản xuất mở rộng Tái sản xuất cải vật chất, quan hệ sản xuất, sức lao động ngời, môi trờng sống ngời 1.1.2.2 Tích luỹ t tái sản xuất t với quy mô ngày mở rộng (t hóa giá trị thặng d) Trang4 Thực chất tích luỹ t t hoá giá trị thặng d Xét cách cụ thể, tích luỹ t tái sản xuất t với quy mô ngày mở rộng không xét giá trị thặng d tơng ứng với sản phẩm thặng d, với t cách quỹ tiêu dùng cá nhân nhà t mà xét với t cách quỹ tích luỹ Thật giá trị thặng d quỹ tiêu dùng quỹ tích luỹ, mà hai Một phần giá trị thặng d đợc nhà t tiêu dùng với t cách thu nhập phần khác đợc nhà t dùng làm t bản, hay đợc tích luỹ lại Muốn tích luỹ, cần phải biến phần sản phẩm thặng d thành t Nhng có phép lạ ngời ta biến thành t vật dùng đợc vào trình lao động tức t liệu sản xuất, sau vật phẩm nuôi sống công nhân, tức t liệu sinh hoạt Do đó, phần lao động thặng d hàng năm phải dùng để sản xuất thêm số t liệu sản xuất t liệu sinh hoạt số cần thiết để hoàn lại t ứng Nói tóm lại, giá trị thặng d biến thành t sản phẩm thặng d - mà giá trị giá trị thặng d-đã bao gồm yếu tố vật thể t Nghiên cứu tích luỹ tái sản xuất mở rộng t ta rút hai kết luận vạnh rõ chất quan hệ sản xuất t chủ nghĩa: +Nguồn gốc t tích luỹ giá trị thặng d t tích luỹ chiếm tỷ lệ ngày lớn toàn t C.MAC nói rằng: t ứng trớc giọt nớc dòng sông tích luỹ mà +Qúa trình tích luỹ làm cho quyền sở hữu sản xuất hàng hoá biến thành quyền chiếm đoạt t chủ nghĩa Việc trao đổi ngời lao động nhà t dẫn đến kết nhà t chiếm phần lao động ngời công nhân, mà ngời sở hữu hợp pháp lao động không công Nh có thay đổi quan hệ sở hữu Nhng vi phạm không vi phạm qui luật giá trị 1.1.3 Động tích luỹ t 1.1.3.1 Tích luỹ t quy luật kinh tế chủ nghĩa t Với khối lợng giá trị thặng d định, hai phần (tích luỹ, tiêu dùng ) lớn phần nhỏ Nếu điều kiện khác không thay đổi tỉ lệ phân chia định đại lợng tích luỹ Nhng kẻ Trang5 thực s phân chia ngời sở hữu giá trị thặng d, tức nhà t Nh vậy, hành vi phụ thuộc vào ý chí nhà t Về phần cống vật thu đợc đợc đem tích tuỹ, ngời ta nói nhà t tiết kiệm phần đó, không ăn tiêu đi, nghĩa làm chức nhà t bản, cụ thể chức làm giàu Chỉ chừng nhà t t nhân cách hoá, nhà t có giá trị lịch sử có quyền lịch sử đợc tồn chừng mực tính tất yếu thời thân đợc bao hàm tính yếu thời phơng thức sản xuất t chủ nghĩa Nhng chừng mực động nhà t giá trị sử dụng hởng thụ mà giá trị trao đổi việc làm tăng thêm giá trị trao đổi Là kẻ cuồng tín việc làm tăng thêm giá trị, nhà t thẳng tay cỡng loài ngời sản xuất để sản xuất, cỡng họ phải phát triển lực lợng sản xuất xã hội tạo điều kiện sản xuất vật chất, mà điều kiện hình thành sở thực hình thái xã hội cao hơn, hình thái xã hội mà nguyên tắc cá nhân đợc phát triển đầy đủ tự Nhà t đáng kính trọng chừng thân t Với t cách này, chia sẻ say mê tuyệt đối muốn làm giàu với kẻ tích luỹ cải Những mà ngời thói cá nhân, nhà t lại tác động máy xã hội nhà t bánh xe Ngoài ra, phát triển sản xuất t chủ nghĩa làm cho tăng thêm không ngừng cuả số t bỏ vào xí nghiệp, công nghiệp trở thành tất yếu, cạnh tranh làm cho quy luật bên phơng thức sản xuất t chủ nghĩa trở thành quy luật bên có tính chất cỡng chế nhà t cá biệt Cạnh tranh buộc nhà t không ngừng mở rộng t để giữ đợc t bản, mở rộng t cuả cách tích luỹ ngày nhiều mà 1.1.4 Các nhân tố ảnh hởng tới qui mô tích luỹ t Với khối lợng giá trị thặng d định qui mô tích luỹ phụ thuộc vào tỉ lệ phân chia khối lợng giá trị thặng d thành quỹ tiêu dùng nhà t Nếu tỉ lệ phân chia có sẵn rõ ràng đại lợng t tích luỹ đại lợng tuyệt đối giá trị thặng d định D o nhân Trang6 tố định quy mô tích luỹ nhân tố định quy mô gía trị thặng d Những nhân tố : 1.1.4.1 Mức độ bóc lột sức lao động Nâng cao mức độ bóc lột sức lao động cách cắt xén vào tiền công Khi nghiên cứu sản xuất giá trị thặng d, C.MAC giả định s trao đỏi công nhân nhà t trao đổi ngang giá Nhng thực tế, công nhân bị nhà t sản chiếm đoạt phần lao động tất yếu, bị cắt xén phần tiền công Việc cắt xén tiền công giữ vai trò quan trọng trình tích luỹ t Nâng cao mức độ bóc lột cách tăng cờng độ lao động kéo dài ngày lao động Việc tăng cờng độ lao động kéo dài ngày lao động rõ ràng làm tăng thêm giá trị thặng d, làm tăng phận giá trị thặng d đợc t hoá tức làm tăng tích luỹ.Anhr hởng thể chỗ số lợng lao động tăng thêm mà nhà t chiếm không tăng cờng độ lao động kéo dài ngày lao động không đòi hỏi phải tăng thêm t cách tơng ứng (không đòi hỏi phải tăng thêm số lơng công nhân, tăng thêm máy móc thiết bị, mà hầu nh cần tăng thêm s hao phí nguyên liệu ) 1.1.4.2 Trình độ suất lao động V iệc nâng cao suất lao động làm tăng thêm giá trị thặng d, tăng thêm phận giá trị thặng d đợc t hóa Song vấn đề tích luỹ không đợc định khối lợng giá trị thặng d, mà khối lợng t liệu sản xuất t liệu tiêu dùng khối lợng giá trị thặng d chuyển hoá thành Nh vậy, suất lao động tăng làm tăng thêm yếu tố vật chất để biến giá trị thặng d thành t Do làm tăng quy mô tích luỹ Năng suất lao động cao lao động sống sử dụng đợc nhiều lao đọng khứ hơn, lao động khứ lại tái dới hình thái có ích mới, chúng làm chức t để sản xuất t nhiều, mà quy mô t tích luỹ lớn Nh vậy, suất lao động nhân tố quan trọng định quy mô tích luỹ 1.1.4.3 Sự chênh lệch ngày tăng t sử dụng t tiêu dùng Trang7 T tăng lên chênh lệch t đợc sử dụng t tiêu dùng tăng lên Nói cách khác: khối lợng giá trị khối lợng vật thể t liệu lao động nh nhà xởng, máy móc, ống tiêu nớc, súc vật cày kéo, thứ khí tài cúng tăng lên; thứ đó, thời kì dài hay ngắn, trình sản xuất thờng xuyên lắp lắp lại, hoạt động với quy mô chúng hay đợc dùng để đạt tới hiệu có ích nhát định, nhng lại hao mòn dần dần, giá trị phần một, nghĩa chuyển giá trị phần vào sản phẩm mà Vì t liệu lao động đợc dùng làm tạo sản phẩm nhng lại không nhập thêm giá trị vào sản phẩm, nghĩa chúng đợc sử dụng toàn nhng bị tiêu dùng phần thôi, nh nhắc kia, t liệu phục vụ không công giống nh lực lợng thiên nhiên: nớc, nớc, không khí, điện nhng phục vụ không công lao động khứ, đợc lao động sống nắm lấy làm sống lại, đợc tích luỹ lại với quy mô ngày tăng tích luỹ Lực lợng sản xuất xã hội phát triển, máy móc đại, phần giá trị chuỷen vào sản phẩm thời gian ít, chênh lệch t sử dụng t bị tiêu dùng lớn Do đó, t lợi dụng đợc thành tựu lao động khứ nhiều 1.1.4.4 Quy mô t ứng trớc Với trình độ bóc lột không đổi khối lợng giá trị thặng d khối lợng công nhân bị bóc lột định Do đó, quy mô t ứng trớc, phận t khả biến lớn, giá trị thặng d bóc lột đợc quy mô tích luỹ lớn 1.2Các quy luật cuả tích luỹ t 1.2.1 Lợng cầu sức lao động tăng với tích luỹ t điều kiện kết cấu t không đổi 1.2.1.1Sự tăng lên lợng cầu sức lao động T tăng lên tăng thêm phận khả biến hay phận đợc biến thành sức lao động Gỉa dụ rằng, với điều kiện khác không thay đổi- nghĩa để vận khối lợng t liệu sản xuất hay t bất biến định,bao cần khối lợng sức lao động nh trớc ,thì rõ ràng lợng cầu lao động quỹ sinh hoạt công nhân tăng lên Trang8 cách tỉ lệ với t bản, t tăng lên nhanh lợng cầu tăng lên nhanh nhiêu K hi quy mô tích luỹ mở rộng đột ngột cách cần thay đổi phân chia giá trị thặng d hay sản phẩm thặng d thành t thu nhập, lẽ nên nhu cầu tích luỹ t vợt tăng thêm cảu sức lao động hay số công nhân, lợng cầu công nhân vợt lợng cung công nhân tiền công tăng lên Vì năm ngời ta sử dụng nhiều công nhân năm trớc, nên sớm hay muộn phải đến lúc mà nhu cầu tích lũy bắt đầu vợt lợng cung bình thờng lao động, tiền công tăng lên Tích lũy t làm tăng thêm giai cấp vô sản 1.2.1.2 Sự tăng lên tiền công không ngăn cản việc tăng tích lũy t Nh ta thấy, chất nó, tiền công đòi ngời lao động phải cung cấp số lợng lao động không công định Hoàn toàn không nói đến trờng hợp tăng tiền công trờng hợp giá lao động hạ xuống trờng hợp tốt tăng tiền công có nghĩa giảm bớt số lợng phần lao động không công mà ngời lao động phải cung cấp Sự giảm bớt không đến mức đe doạ tồn thân chế độ Theo cách nói toán học, nói rằng: đại lợng tích lũy biến số độc lập, đại lợng tiền công biến số phụ thuộc, ngợc lại Nếu khối lợng lao động không công giai cấp công nhân cung cấp giai cấp nhà t tích lũy, lại tăng lên nhanh đến mức biến thành t có tăng thêm khác thờng số lao động đợc trả công, tiền công tăng lên, điều kiện khác không thay đổi, lao động không công giảm xuống cách tơng xứng Nhng giảm xuống chạm tới điểm mà lao động thặng d nuôi dỡng t không cung cấp với khối lợng bình thờng nữa, có phản ứng :một phần thu nhập đợc t hoá, tích luỹ chững lại, vận động lên tiền công bị đánh bật trở lại Nh vậy, tăng lên giá lao động không vợt giới hạn bảo đảm giữ nguyên đợc sở chế độ t chủ nghĩa mà đảm bảo cho tái sản xuất chế độ đợc thực với quy mô mở rộng Trang9 1.2.2 Sự giảm bớt tơng đối phận t khả biến tiến trình tích luỹ tích tụ kèm theo tiến trình Một có có sở chung chế độ t chủ nghĩa, tiến trình tích luỹnhất định đến lúc phát triển suất lao động xã hội trở thành đòn bẩy mạnh tích luỹ Năng suất lao động tăng thể việc giảm bớt khối lợng lao động so với khối lợng t liệu sản xuất mà lao động làm cho hoạt động thể giảm bớt đại lợng nhân tố chủ quan trình lao động so với nhân tố khách quan trình Sự thay đổi kết cấu kĩ thuật t bản, s tăng lên khối lợng t liệu sản xuất so với khối lợng sức lao động làm cho t liệu sản xuất sống lại, lại phản ánh trở lại vào kết cấu giá trị t bản, vào việc tăng thêm phận bất biến giá trị t bản, cách lấy vào phận khả biến Ví dụ: lúc đầu 50% t đợc chi cho t liệu sản xuất, 50% đợc chi cho sức lao động; sau với phát triển suất lao động 80% đợc chi cho t liệu sản xuất 20% đợc chi cho sức lao động Các quy luật s tăng lên phận bất biến t so với phận khả biến, bớc đợc xác minh Tuy giảm bớt phần khả biến t so với phần bất biến thay đổi kết cấu t bản, nói lên cách gần biến đổi kết cấu phận vật chất t mà Cùng với suất tăng lên lao động khối lợng t liệu sản xuấtdo tiêu dùng tăng lên, mà giá trị t liệu sản xuất so với khối lợng lại giảm xuống Nh giá trị t liệu sản xuất tăng lên cách tuỵet đối, nhng không tăng theo tỉ lệ với khối lợng Vì vậy, chênh lệch t bất biến t khả biến tăng lên chậm nhiều so với chênh lệch khối liệu t liệu sản xuất t bất biến chuyển hoá thành, khối lợng sức lao động t chuyển hoá thành Sự chênh lệch tăng lên với chênh lệch dới, nhng với mức độ Vả lại tiến tích luỹ làm giảm bớt đại lợng tơng đối phận t khả biến nh loại trừ tăng lên đại lợng tuyệt đối Gỉa định giá trị t lúc đầu tự chia thành 50% t bất biến 50%là t khả biến, sau lại chia thành 80% t bất biến 20%là t khả biến Nếu thời gian số t lúc đầu gồm 6000 chẳng hạn, Trang10 tăng lên thành 18000 phần khả biến tăng thêm Trớc 3000, 3600 Nhng, trớc cần tăng t thêm 20%là đủ để tăng lợng cầu lao động lên 20% điều lại đòi hỏi phải tăng t lúc đầu lên gấp lần Mọi t tích tụ nhiều hay t liệu sản xuất với huy tơng ứng đội quân lao động Với tích luỹ trở thành phơng tiện cho tích luỹ mới.Tích tụ tập trung t có quan hệ với Sự khác biệt không chất mà khác mặt lợng Tập trung t không làm tăng quy mô t xã hội nhng có vai trò lớn trình chuyển sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn TBCN trình chuyển CNTB từ giai đoạn thấp lên giai đoạn cao 1.2.3 Việc sản xuất ngày nhiều nhân thừa tơng đối 1.2.3.1.Nhân thừa sản phẩm tất yếu tích lũy Lợng cầu lao động quy mô tổng t định mà quy mô phận khả biến t định; với tăng lên tổng t lợng cầu lao động giảm bớt tăng lên theo tỉ lệ với tăng thêm tổng t bản, nh giả định trớc Lợng cầu lao động giảm xuống cách tơng đối so với đại lợng tổng t giảm xuống theo cấp số ngày nhanh với tăng lên đại lợng Thật với tăng lên tổng t phần khả biến nó, hay sức lao động kết hợp vào nó, tăng lên, nhng lại tăng lên theo tỷ lệ không ngừng giảm sút Cùng với tích luỹ t thân đẻ ra, nhân công nhân sản xuất với quy mô ngày lớn phơng tiện làm cho họ trở thành nhân thừa tơng đối quy luật nhân thừa riêng phơng thức sản xuất t chủ nghĩa, giống nh thực tế, phơng thức sản xuất đặc thù lịch sử có quy luật nhân đặc thù, có hiệu lực lịch sử Một quy luật nhân trìu tợng tồn thực vật động vật, chừng mà ngời lịch sử cha xâm nhập vào lĩnh vực 1.2.3.2 Nhân thừa, đòn bẩy tích luỹ t điều kiện tồn phơng thức sản xuất t chủ nghĩa Đội quân công nghiệp trừ bị Nhng, nhân công nhân thừa sản phẩm tất yếu tích luỹ, hay phát triển cải sở t chủ nghĩa, ngợc lại nhân Trang11 thừa lại trở thành đòn bẩy tích lũy t chủ nghĩa chí điều kiện tồn phơng thức sản xuất t chủ nghĩa nứa Số nhân tạo thành đội quân công nghiệp trừ bị có sẵn, hoàn toàn thuộc t cách tuyệt đối tựa hồ nh thể t bỏ công nuôi dỡng lên số nhân thừa Khối lợng cải xã hội, ngày phình với tiến tích lũy biến thành t phụ thêm, điên cuồng đổ xô vào ngành sản xuất cũ mà thị trờng mở rộng đột ngột, vào ngành sản xuất mà phát triển ngành sản xuất cũ đòi hỏi phải có Trong tất trờng hợp nh cần làm để tung cách đột ngột khối lợng ngời lớn vào điểm định mà giảm bớt quy mô sản xuất lĩnh vực khác Nhân thừa cung cấp khối lợng ngời Việc mở rộng quy mô cách đột ngột nhảy vọt tiền đề việc thu hẹp cách đột ngột; thân thu hẹp lại gây mở rộng kia, nhng mở rộng thực đợc nguồn sức ngời bóc lột đợc, tăng thêm khối lợng công nhân cách độc lập với số tăng tuyệt đối nhân Số tăng đợc tạo trình đơn giản thờng xuyên "giải phóng" phận công nhân, nhờ phơng pháp làm giảm bớt số công nhân làm việc so với sản xuất tăng lên Nh toàn hình thức vận động đặc biệt công nghiệp đại phát sinh thờng xuyên biến phận nhân công nhân thành công nhân việc làm hay có việc làm nửa Việc sản xuất nhân thừa tơng đối, nghĩa thừa so với nhu cầu trung bình t việc làm tăng giá trị nó, điều kiện sống công nghiệp đại Trang12 CHƯƠNG 2: VAI TRò CủA TíCH Luỹ t trình Hình thành phát triển kinh tế TBCN 2.1 Tích luỹ nguyên thuỷ t 2.1.1Tích luỹ ban đầu, điểm xuất phát phơng thức sản xuất t chủ nghĩa 2.1.1.1 Hai điều kiện đời phơng thức sản xuất t chủ nghĩa Qúa trình phát triển ngời từ sinh gắn liền với trình phát triển thay lẫn phơng thức sản xuất xã hội.Phơng thức sản xuất cộng sản nguyên thuỷ, phơng thức sản xuất đợc thay phơng thức sản xuất nô lệ tiếp phuơng thức sản xuất phonng kiến Và từ kỉ XV kỉ XVII thời kì bắt đầu tan rã chế độ phong kiến thay chế độ phong kiến chế độ t chủ nghĩa bắt đầu đời Chủ nghĩa t đời lòng chế độ phong kiến Hai điều kiện cần đủ để hình thành chủ nghĩa t +Tập trung tay số ngời số tiền lớn để lập xí nghiệp TBCN +Có lớp ngời hoàn toàn tự thân thể (quyền định thân thể mình) bị hết t liệu sản xuất 2.1.1.1 Tích luý nguyên thuỷ t bản,đòn bẩy đẩy nhanh s đời hai điều kiện Gỉa định trớc tích luỹ t chủ nghĩa có tích luỹ "ban đầu" -một tích luỹ kết phơng thức sản xuất t chủ nghĩa, mà xuất phát điểm Trong khoa kinh tế trị, tích lũy ban đầu đóng vai trò gần giống nh vai trò tội tổ tông thần học Và từ thời tội tổ tông bắt đầu nghèo khổ số đông ngời, ngời dù có lao động chẳng có để bán trừ thân họ ;và bắt đầu giàu có số ít, dù lao động từ lâu mà giàu lên Nhng đụng đến vấn đề quyền sở hữu ngời ta có nghĩa vụ thiêng liêng phải theo quan điểm sách vỡ lòng cho tẻ con, quan điểm với lứa tuổi trình độ phát triển Nh ngời biết, lịch sử thực xâm chiếm, nô dịch, cớp bóc, tóm lại bạo lực đóng vai trò lớn Trang13 Tiền hàng hoá, giống hệt nh t liệu sản xuất t liệu sinh hoạt, từ đầu t bản.Chúng cần đợc chuyển hoá thành t Nhng chuyển hoá diễn hoàn cảnh định thôi, hoàn cảnh quy lại :"hai loại hàng hoá khác phải gặp tiếp xúc với - bên ngời có tiền, có t liệu sản xuất t liệu sinh hoạt,cần mua sức lao động ngời khác để làm tăng thêm giá trị chiếm đợc; bên ngời lao động tự do,những ngời bán sức lao động thân mình, ngời bán lao động " Với việc chia thị trờng hàng hoá thành hai cực nh vậy, điều kiện sản xuất t chủ nghĩa đợc tạo ra."Quan hệ t chủ nghĩa giả định phải tách rời ngời lao động với quyền sở hữu điều kiện thực lao động" Qúa trình mặt biến t liệu sản xuất t liệu sinh hoạt xã hội thành t bản, mặt khác, biến ngời sản xuất trực tiếp thành ngời lao động làm thuê Do đó, gọi tích luỹ ban đầu chẳng qua trình lịch sử tách rời ngời sản xuất khỏi t liệu sản xuất(Nó ban đầu tiền sử t phơng thức sản xuất phù hợp với t ) Cái đánh dấu thời đại lịch sử tích luỹ ban đầu đảo lộn làm đòn bẩy cho giai cấp nhà t hình thành Cơ sở toàn trình tớc đoạt ruộng đất ngời sản xuất nông nghiệp, nông dân Anh mang hình thức cổ điện, nên lấy nớc Anh làm ví dụ 2.1.2 Nội dung, đặc điểm thời kỳ tích luỹ nguyên thuỷ(Điển hình Anh) 2.1.2.1 Sự tớc đoạt ruộng đất dân c nông thôn Màn mở đầu đảo lộn đặt tảng cho phơng thức t chủ nghĩa diễn ba mơi năm cuối kỉ XV mơi năm đầu kỉ XVI Biến đồng ruộng thành bãi chăn thả trở thành hiệu chúa phong kiến Nhà nông dân nhà nhỏ công nhân bị phá huỷ bạo lực noặc cho đổ nát để biến thành bãi chăn thả, nhà chúa đất mà Trong thời kì này, quan lập pháp tìm cách trìmột mức tối thiểu a-cơ đất đai cho nhà nhỏ ngời công nhân công nghiệp làm thuê cấm không nhận cho ngoừi khác đến thuê nhà Trang14 Trong kỉ XVI cải cách tôn giáo cớp bóc hàng loạt tài sản giáo hội sau đem lại thúc đẩy ghê gớm cho trình tớc đoạt quần chúng nhân dân bạo lực Việc xoá bỏ nhà tu kín đẩy ngời nhà tu vào hàng ngũ vô sản Vấn đề "rào ruộng đất công xã ", việc rào đất công xã phổ biến phần lớn lãnh địa việc rào đất mà có, dã bién thành đồng cỏ Không phải đất bỏ hoang, mà đất đai trồng trọt bị địa chủ lân cận sáp nhậpdới cớ rào đất Tóm lại, cớp đoạt tài sản nhà thờ, nhợng đất đai nhà nớc cách gian lận, ăn cắp đất đai công xã, biến sở hữu phong kiến sở hữu thị tộc thành sở hữu t nhân đại cách chiếm đoạt khủng bố tàn nhẫn-đó nhiêu phơng pháp thơ mộng tích luỹ banđầu-Chúng chinh phục đất đai cho nông nghiệp t chủ nghĩa, đem ruộng đất gắn vào t tạo luồng cần thiết ngời vô sản bị đặt vòng pháp luật để cung cấp cho công nghiệp thành thị 2.1.2.2 Phơng pháp đẫm máu từ cuối kỉ XV nhằm chống ngời bị tớc đoạt Những đạo luật nhằm hạ thấp tiền công Pháp chế lao động làm thuê- nhay từ đầu nhằm vào bóc lột công nhân trình phát triển luôn thù ddịch với công nhân Pháp luật quy định biểu tiền công cho thành thị nông thôn, cho công khoán công ngày Công nhân nông thôn phải làm thuê năm, công nhân thành thị làm thuê "trên thị trờng công khai" Cấm không đợc trả công cao mức quy định, trái lệnh bị phạt tù, ngời lĩnh tiền công cao lại bị phạt nặng ngời trả công.Ví dụ, theo điều 18 19 quy chế Ê-li-da-bet ngời học việc ngời trả tiền công cao bị phạt tù 10 ngày, ngời nhận tiền công bị phạt 21 ngày.Quy chế năm 1360 lại tăng mức trừng phạt chí cho phép chủ đợc dùng quyền cỡng thân thể để bắt làm việc theo biểu tiền công pháp luật quy định.Các tổ chức liên kết công nhân bị coi tội nặng kể từ kỉ XIV tận năm 1825 Những đạo luật nhằm làm giảm tiền công tiếp tục có hiệu lực đồng thời với việc xẻo tai dùng sắt nung đóng dấu vào "những ngời mà không muốn thuê cả" Trang15 Trong suốt bốn trăm năm, ngời ta sản xuất ranhững đạo luật quy định mức cao tiền công tronh trờng hợp không đợc vợt Những diều khoản quy chế công nhân nói giao kèo thợ chủ, thời gian xoá bỏ giao kèo quy định ngời chủ bội ớc bị truy tố dân sự, ngời thợ bội ớc lại bị truy tố hình 2.1.2.3 Sự đời ngời Phécmie t chủ nghĩa Ta tự hỏi: lúc ban đầu đâu mà có nhà t Sự hình thành ngời phecmie, nói lấy tay sờ thấy đợc, trình kéo dài nhiều kỉ.Ngời Phecmie đợc hình thành từ xa xa Cuộc cách mạng công nghiệp khoảng 30 năm cuối kỉ XV kéo dài gần suốt kỉ XVI làm cho ngời Phecmie giàu lên cách nhanh chóng Việc chiếm đoạt bãi chăn nuôi công xã cho phép ngời Phecmie tăng đàn súc vật lên nhiều mà hầu nh tốn cả.Sự giảm giá không ngừng loại kim loại quý, tiền nữa, đem lại vàng cho ngời Phecmie Sự lên giá không ngừng lúa mì, len, thịt, tóm lại tất sản phẩm nông nghiệp, làm tăng thêm t tiền ngời Phecmie mà công sức gì, địa tô phải trả lại đợc kí kết theo giá trị đồng tiền cũ Nh lúc ngời Phecmie làm giàu lng ngời công nhân làm thuê cho họ, lẫn lng ngời địa chủ quý tộc Vì đáng lấy làm lạ cuối kỉ XVI Anh dã hình thành nên giai cấp"những ngời Phecmie t chủ nghĩa" giàu có đốivới thời 2.1.2.4 ảnh hởng ngợc trở lại cách mạng nông nghiệp công nghiệp, hình thành thị trờng nớc cho t công nghiệp Việc tớc đoạt xua đuổi dân c nông thôn khỏi ruộng đất không ngừng hết đợt đến đợt khác, cung cấp cho công nghiệp thành thị ngày nhiều đám ngời vô sản hoàn toàn đứng quan hệ phờng hội.Tình hình dân d nông thôn đọc lập tự cày cấy trở lên tha thớt, tơng ứng với đông đặc thêm giai cấp vô sản công nghiệp Mặc dù số ngời cày cấy ruộng đất có giảm đi, ruộng đất mang số sản phẩm nh trớc hay nhiều trớc, cách mạng quan hệ sở hữu ruộng Trang16 đất dẫn theo cải tiến phơng pháp canh tác, hiệp tác rộng lớn hơn, tập trung t liệu sản xuất Việc tớc đoạt đuổi phận dân c nông thôn giải phóng công nhân, giải phóng t liệu sinh hoạt t liệu lao động họ cho t công nghiệp, mà tạo thị trờng nớc Thật vậy, kiện biến ngời tiểu nông thành công nhân làm thuê, biến t liệu sinh hoạt t liệu lao động họ thành yếu tố vật thể t , đồng thời tạo tạo thị trờng bên cho t Vậy là, đôi với tớc đoạt ngời nông dân độc lập trớc với việc tách họ khỏi cá t liệu sản xuất, diễn tiêu diệt nghề phụ nông thôn trình tách rời công trờng thủ công với nghề nông Và có tiêu diệt nghề phụ nông thôn làm cho thị trờng bên nớc có đợc quy mô ổn định cần thiết cho phơng thức sản xuất t chủ nghĩa 2.1.2.5 Sự đời nhà t công nghiệp( hệ thống thuộc địa, chế độ công trái, hệ thống thuế khoá ) Sự đời nhà t công nghiệp tính chất bớc nh đời ngời Phecmie Một số thợ nhỏ phờng hội thủ công, số đông thợ thủ công nhỏ độc lập, hay chí công nhân làm thuê nữa, trở thành nhà t nhỏ, nhờ mở rộng bóc lột lao động làm thuê đẩy mạnh tích luỹ t cách tơng xứng mà trở thành nhà t thực thụ.Thời thơ ấu sản xuất t chủ nghĩa thờng hay có tình hình giống nh thời thơ ấu thành thị thời trung cổ, tức thời mà vấn đề số nông nô chạy trốn ông chủ, đầy tớ, phần lớn định tuỳ theo kẻ bỏ trốn sớm Nhng bớc di chậm nh rùa phơng pháp không đáp ứng đợc nhu cầu buôn bán thị trờng giới mới, phát kiến lớn cuối kỷ XV tạo Chế độ phong kiến nông thôn, chế độ phờng hội thành thị cản trở việc t-tiền tệ-đợc hình thành Những trở ngại bị xoá bỏ với việc giải tán đoàn tuỳ tùng phong kiến, với việc tớc đoạt dân c nông thôn đuổi họ phần Việc tìm thấy vùng mỏ vàng mỏ bạc châu Mỹ, việc tuyệt diệt ngời xứ, bắt họ làm nô lệ chôn vùi họ hầm mỏ, việc bắt Trang17 đầu chinh phục cớp bóc mièn Đông Ân , việc biến châu Phi thành khu cấm để săn bắt buôn bán ngời da đen, -đó buổi bình minh thời đại sản xuất t chủ nghĩa Những trình thơ mộng yếu tố chủ yếu tích luỹ ban đầu Tiếp sau chiến tranh thơng mại nớc châu Âu mà chiến trờng trái đất Chế độ thuộc địa, quốc trái, gánh nặng thuế khoá, thuế quan bảo hộ, chiến tranh thơng mại , tất mầm non thời kì công trờng thủ công cống phát triển lên cách ghê gớm thời kì thơ ấu đại công nghiệp Sự đời đại công nghiệp đợc đánh dấu ăn cớp hàng loạt trẻ em cách tàn bạo Các công xởng mộ công nhân cho dùng bạo lực nh hải quân vua mộ lính thuỷ 2.2 Tích lũy t thời kỳ CNTB đại 2.2.1 Thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển Tích lũy nguyên thuỷ xuất phát điểm chủ nghĩa t với chủ nghĩa t đại lại điều kiện sống còn, điều kiện thúc đẩy phát triển chế độ này.Tích lũy t quy luật tất yếu chủ nghĩa t bản, tồn song song với tồn chủ nghĩa t Chủ nghĩa t phơng thức sản xuất xã hội mà tồn ngời đợc gọi nhà t không hài lòng với số t họ có Mục tiêu nhà t luôn tối đa hoá lợi nhuận họ làm cách để đạt đợc mục tiêu này.Tích lũy đờng tất yếu mà chủ nghĩa t qua lẽ Khi nhà t mua t liệu sản xuất, thuê công nhân để tiến hành sản xuất họ thu đợc khối lợng giá trị thăng d, nhng nhà t không hài lòng với giá trị thặng d Họ tìm cách tăng lên băng cách biến phần giá trị thặng d thành t phụ thêm Cứ trình diễn liên tục quy mô nhà t không ngừng mở rộng Quy mô mở rộng nhà t mua thêm t liệu sản xuất thuê thêm lao động Song đơn tăng giá trị thặng d nh nhà t không nhà t Họ tìm cách hạn chế phận khả biến xuống tơng đối so với phận bất biến Và để làm điều họ dùng số t mà họ tích lũy đợc( từ giá trị ngời khác làm ra) để đầu t cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao suất mà quy mô mở rộng t điều kiện tạo vô thuận lợi Và nh chuỗi logic sản xuất giá trị thặng d, tích luỹ t để tăng quy mô, để tăng quy mô dẫn tới phát triển ngày Trang18 cao lực lợng sản xuất lại tiếp tục phục vụ cho việc sản xuất giá trị thặng d Xã hội t không ngừng phồn thịnh Qúa trình lại khiến cho lực lợng sản xuất xã hội ngày phát triển theo xu hớng lịch sử tất yếu 2.2.2 Xã hội hoá sản xuất ngày cao Nh trình bày tích luỹ t tất yếu dẫn đến phát triển lực lợng sản xuất với trình độ cao lại dẫn tới trình xã hội hoá sản xuất Thật lực lợng sản xuất phát triển dẫn tới mâu thuẫn, sản phẩm sản xuất ngày tập trung vào số ngời sản phẩm lại ngày đợc mang tính xã hội cao.Lực lợng sản xuất phát triển tất yếu dẫn tới phân công lao động xã hội ngày tách biệt rõ ràng(phân công mặt xã hội nói chung hay công trờng sản xuất nói riêng) Lúc sản phẩm sản xuất không sản phẩm cá biệt cá nhân mà đòi hoỉ kết hợp nhiều ngời chí xã hội Sản phẩm mang tính xã hội hay sản xuất ngày đợc xã hội hoá Chính điều gay lên mâu thuẫn lòng chủ nghĩa t bản, dẫn tới xu hớng lịch sử phơng thức sản xuất 2.2.3 Xu hớng lịch sử tích luỹ t Khi tích luỹ nguyên thuỷ tạo điều kiện để đời CNTB việc tiếp tục tớc đoạt kẻ t hữu, mang hình thức Bây kẻ cần phải bị tớc đoạt ngời lao động kinh doanh độc lập mà nhà t bóc lột số đông công nhân Sự tớc đoạt đợc thực qua tác động quy luật nội thân sản xuất t chủ nghĩa, cách tập trung t Một số nhà t đánh quỵ nhiều nhà t Song song với tập trung đó, việc số nhà t tớc đoạt số đông nhà t đó, đồng thời hình thức hiệp tác trình lao động với quy mô ngày lớn, việc áp dụng khoa học vào kĩ thuật cách có ý thức, việc khai thác đất đai cách có kế hoạch, việc biến t liệu lao động thành t liệu lao động sử dụng đợc cách tập thể, việc tiết kiệm tất t liệu sán xuất cách sử dụng chúng với t cách t liệu sản xuất lao động kết hợp, việc lôi tất dân tộc vào mạng lới thị trờng giới, đôi với tính chất quốc tế chế độ t chủ nghĩa, phát triển Con số tên trùm t tiếm đoạt Trang19 nắm độc quyền tất lợi trình chuyển hoá ngày giảm không ngừng, nạn nghèo khổ, áp bức, nô dịch, thoái hoá, bóc lột tăng thêm, căm phẫn giai cấp công nhân giai cấp ngày không ngừng đông đảo hơn, ngày đợc cấu thân trình sản xuất t chủ nghĩa huấn luyện, đoàn kết tổ chức lại tăng lên Sự tập chung t liệu sản xuất xã hội hoá lao động đạt đến điểm mà chúng không thích hợp với vỏ t chủ nghĩa chúng Cái vỏ vỡ tung Giờ tận số chế độ t chủ nghĩa điểm Những kẻ tớc đoạt bị tớc đoạt Phơng thức chiếm hữu t chủ nghĩa phơng thức sản xuất t chủ nghĩa đẻ ra, chế độ t hữu t chủ nghĩa nữa, phủ định chế độ t hữu cá nhân dựa lao động thân Nhng sản xuất t chủ nghĩa lại đẻ phủ định thân nó, với tính tất yếu trình tự nhiên Đó phủ định phủ định Sự phủ định không khôi phục lại chế độ t hữu, mà khôi phục lại chế độ sở hữu cá nhân sở thành tựu thời đại t chủ nghĩa: sở hợp tác chiếm hữu công cộng ruộng đất t liệu sản xuất lao động làm Dĩ nhiên, việc biến chế độ t hữu phân tán dựa sở lao động thân cá nhân thành chế độ t hữu t chủ nghĩa, trình lâu dài, gian khổ đau đớn nhiều so với việc biến chế độ t hữu t chủ nghĩa, thực tế dựa trình sản xuất xã hội, thành chế độ sở hữu xã hội số kẻ tiếm đoạt tớc đoạt quần chúng nhân dân, quần chúng nhân dân tớc đoạt số kẻ tiếm đoạt Chơng ý nghĩa vấn đề nghiên cứu 3.1 ý nghĩa mặt lý luận Tích luỹ t với vai trò xuất phát điểm chủ nghĩa t gọi tích luỹ nguyên thuỷ t với vai trò đòn bẩy cho phát triển quy mô chủ nghĩa t Chúng ta tìm hiểu hai loại tích luỹ t trên, hiểu đợc thực chất tích luỹ t Tất điều trang bị cho giới quan phơng pháp luận vấn đề nghiên cứu Một cách nhìn đắn vấn đề nghiên cứu mục đích em bắt tay vào nghiên cứu đề tài Tất vấn đề nghiên cứu vô ích cho ta Trang20 nhìn sai lệch ngợc lại có ích trang bị cho ngời nhìn đắn T tởng đắn hành động đắn đợc Sự đời nh tồn phát triển chủ nghĩa t đợc nhà t luôn tìm cách che đậy chất cách họ không ngớt ca ngợi chế độ Chế độ đợc sinh tồn phát triển dựa bóc lột ngời công nhân Chủ nghĩa t điều tốt đẹp phơng thức sản xuất xã hội mà loài ngời vơn tới Chỉ có phơng thức cộng sản chủ nghĩa phơng thức mà xã hội vơn tới Việt Nam không nằm quy luật CNTB không ngừng giải thích đời câu chuyện nhằm che dấu chất Tích luỹ nguyên thuỷ t đợc thực bạo lực cớp bóc, chủ nghĩa t cỡng bức, buổi khai sinh chủ nghĩa t không tốt đẹp Tiếp tích luỹ t góp phần mở rộng quy mô bóc lột Một phơng thức sản xuất mà dựa chế độ t hữu, số ngời bóc lột nhiều ngời phơng thức sản xuất gơng mẫu có công lao to lớn công việc phát triển lực lợng sản xuất xã hội Bản chất chủ nghĩa t bóc lột, không công bằng, xã hội t đầy dẫy bất công tích luỹ t có nhiệm vụ sinh chủ nghĩa t đồng thời phủ định thân chủ nghĩa Tóm lại thông qua ta thấy rõ đợc chất chủ nghĩa t Qua khẳng định đờng mà Đảng ta chọn tiến lên chủ nghĩa xã hội hoàn toàn đắn Vai trò tích luỹ t ta phủ nhận đợc Nó thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển, xã hội hoá sản xuất Nó tạo tiền đề đời chủ nghĩa t lại phủ định chủ nghĩa t tạo tiền đề cho phơng thức sản xuất tiến xã hội loài ngời chủ nghĩa xã hội Và chủ nghĩa xã hội đời tích luỹ đầy đủ vai trò đợc gọi tích luỹ vốn Ta không nên đánh đồng tích luỹ với chủ nghĩa t mà loại trù nh có nghĩa ta triệt tiêu phát triển lực lợng sản xuất Tích luỹ vốn dợc sử dụng xã hội chủ nghĩa với hình thái biến tớng phù hợp Tóm lại đờng mà lựa chọn phủ nhận hoàn toàn đắn Dới ánh sáng chủ nghĩa Mac-Lênin t tởng Hồ Chí Trang21 Minh rọi đờng đắn cho Chỉ có xây dựng chủ nghĩa xã hội có công ngời bóc lột ngời 3.2 ý nghĩa thực tiễn Trong thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội nớc ta xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trờng gặp nhiều trở ngại Điểm xuất phát nớc ta càn thấp, nguy tụt hậu so với giới đe dọa Điều mong mỏi để phát triển để bắt kịp với nhịp độ phát triển giới Một vấn đề đặt nhiều thách thức vốn, để có đủ vốn sử dụng vốn nh Qua việc nghiên cứu tích luỹ t ta thấy đợc vai trò vốn nh Để huy động vốn nớc ta có hai nguồn ngoại lực từ nớc ngoài.Để tăng vốn đầu t nớc đòi hỏi phải có biện pháp khuyến khích đầu t, hệ thống pháp luật phải thông thoáng Thu hút đầu t nớc phải đảm bảo mặt xã hội nguồn nội lực nớc quan trọng Tìm cách huy động nguồn vốn nhàn rỗi nớc, phát triển hàng hoá nhiều thành phần huy động đợc nhiều nguồn vốn nhàn rỗi dân c Nhất thành phần kinh tế t nhân, có tiềm lực lớn Song huy động vốn nớc hay từ nớc phải đảm bảo định hớng cuả Việc sử dụng vốn vô quan trọng Hoạt động đầu t phải thu đợc nhiều lợi ích hiệu nhất, đầu t vào ngành có lợi so sánh nớc ta Sử dụng vốn phải tiết kiệm, tránh sử dụng lãng phí đầu t thua lỗ Cũng tránh trờng hợp để vốn nằm chỗ mà không phát sinh lợi nhuận Tóm lại vấn đề giải tình trạng vốn nớc ta vô cấp bách, tất yếu với vai trò vốn phát triển mà không cần vốn Nó ba yếu tố để dẫn tới thành công quốc gia Trang22 Trang23 PHầN III: KếT LUậN Tóm lại, xuyên suốt đề án em mong làm rõ hiểu rõ tích luỹ t bản, vấn đề mà trớc nghiên cứu em hiểu lờ mờ Với vốn kiến thức kinh tế trị học đợc từ thầy trình nghiên cứu tìm tòi thời gian giúp em hiểu vấn đề ngày sáng tỏ Song không tránh khỏi thiếu sót Một tích luỹ nguyên thuỷ cho em hiểu rõ đời chủ nghĩa t Nó không tốt đẹp nh mà nhà t miệng ca ngợi Sự đời phơng thức sản xuất đợc thúc đẩy bạo lực tàn nhẫn, đời máu mồ hôi quần chúng nhân dân Một tích luỹ t cho em biết thủ đoạn vắt kiệt công nhân nhà t Nó đợc che đậy khéo léo giá trị khả biến tăng song lại tăng tuyệt đối giá trị lại giảm sút tơng đối so với giá trị bất biến ngời công nhân bị bóc lột ngày nhiều mà họ không hay biết Có thể nói tích luỹ t ngời bạn đồng hành chủ nghĩa t bản, giúp thai nghén chủ nghĩa t lại thúc đẩy chủ nghĩa t phát triển làm cho trình chủ nghĩa t bị diẹt vong đợc đẩy nhanh Và xã hội bớc sang phơng thức sản xuất khác cao hơn, phơng thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa tích luỹ t mang hình thái Tích luỹ t không sản phẩm chủ nghĩa t Nó tồn phơng thức sản xuất xã hội khác mà khác tên gọi mà Ngày vấn đề tích luỹ sử dụng vốn có vai trò quan trọng việc định thành công mặt kinh tế nớc giới nói chung Việt Nam nói riêng Hiểu tích luỹ t giúp ta có quyêt định đắn việc tích luỹ vốn Việt Nam, thúc đẩy kinh tế phát triển Trang24 DANH MụC TàI LIệU THAM KHảO Giáo trình kinh tế trị Mac- Lênin 1998 tập Giáo trình lịch sử học thuyết kinh tế-Trờng đại học KTQD Giáo trình lịch sử kinh tế quốc dân Trờng đại học KTQD Kinh tế học tập chơng7 - P.A.Samuellson T tập3 C.Mac Trang25
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận vai trò của tích luỹ tư bản trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa , Tiểu luận vai trò của tích luỹ tư bản trong quá trình hình thành và phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa

Từ khóa liên quan