0

Xây dựng ứng dụng quản lý điểm sinh viên

92 765 4
  • Xây dựng ứng dụng quản lý điểm sinh viên

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/06/2016, 13:40

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: Hà Nội, ngày tháng năm 2012 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký ghi đủ họ tên, chức danh) Th.S Phan Thị Hà i NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN: Hà Nội, ngày tháng năm 2012 GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN (Ký ghi đủ họ tên, chức danh) ii MỤC LỤC 1.1 Đôi nét trường Cao đẳng Kinh Tế Công nghiệp Hà Nội 1.2 Công tác quản lý điểm 1.2.1 Đánh giá học phần .4 1.2.2 Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung xếp loại kết học tập 1.3 Đánh giá trạng 1.4 Đề xuất giải pháp 1.5 Xây dựng hệ thống quản lý điểm sinh viên .6 1.5.1 Mục đích hệ thống 1.5.2 Các yêu cầu hệ thống .6 2.1 Danh sách tác nhân hệ thống (Actor) 2.2 Biểu đồ use case 2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát hệ thống .8 2.2.1.1 Kịch cho use case Đăng nhập hệ thống 2.2.1.2 Kịch cho use case Đổi mật 10 2.2.2 Biểu đồ use case Quản trị hệ thống 11 2.2.2.1 Kịch cho use case Backup database 11 2.2.2.2 Kịch cho use case Restore database 12 2.2.2.3 Kịch cho use case Thêm người dùng 13 2.2.2.4 Kịch cho use case Sửa thông tin người dùng 14 2.2.2.5 Kịch cho use case Xóa người dùng .15 2.2.3 Biểu đồ use case Cập nhật thông tin 16 2.2.3.1 Kịch cho use case Thêm khoa .17 2.2.3.2 Kịch cho use case Sửa thông tin khoa 17 2.2.3.3 Kịch cho use case Xóa khoa 18 iii 2.2.3.4 Kịch cho use case Thêm khóa học 20 2.2.3.5 Kịch cho use case Sửa thông tin khóa học 20 2.2.3.6 Kịch cho use case Xóa khóa học 21 2.2.3.7 Kịch cho use case Thêm ngành 22 2.2.3.8 Kịch cho use case Sửa thông tin ngành 23 2.2.3.9 Kịch cho use case Xóa ngành 24 2.2.3.10 Kịch cho use case Thêm lớp .25 2.2.3.11 Kịch cho use case Sửa thông tin lớp 26 2.2.3.12 Kịch cho use case Xóa lớp 27 2.2.3.13 Kịch cho use case Thêm chương trình khung 28 2.2.3.14 Kịch cho use case Sửa thông tin chương trình khung 29 2.2.3.15 Kịch cho use case Xóa chương trình khung 30 2.2.3.16 Kịch cho use case Thêm môn học 31 2.2.3.17 Kịch cho use case Sửa thông tin môn học 32 2.2.3.18 Kịch cho use case Xóa môn học 32 2.2.4 Biểu đồ use case Quản lý sinh viên 33 2.2.4.1 Kịch cho use case Thêm sinh viên 34 2.2.4.2 Kịch cho use case Sửa thông tin sinh viên 35 2.2.4.3 Kịch cho use case Xóa sinh viên 35 2.2.4.4 Kịch cho use case Thêm điểm 37 2.2.4.5 Kịch cho use case Sửa điểm .37 2.2.4.6 Kịch cho use case Xóa điểm .38 2.2.5.1 Kịch cho use case Tra cứu điểm sinh viên 39 2.2.5.2 Kịch cho use case Tra cứu thông tin sinh viên 39 2.2.5.3 Kịch cho use case Tra cứu điểm cá nhân 40 2.2.5.4 Kịch cho use case Tra cứu chương trình học 41 2.2.6.1 Kịch cho use case Báo cáo bảng điểm môn học 42 iv 2.2.6.2 Kịch cho use case Báo cáo bảng điểm học kỳ sinh viên 42 2.2.6.3 Kịch cho use case Báo cáo bảng điểm học kỳ lớp .43 2.2.6.4 Kịch cho use case Báo cáo danh sách sinh viên 44 2.3 Biểu đồ lớp phân tích 45 3.1 Biểu đồ 46 3.1.2.1 Chức Thêm người dùng 46 3.1.2.2 Chức Sửa thông tin người dùng 47 3.1.2.3 Chức Xóa người dùng .47 3.1.3.1 Chức Thêm khoa 48 3.1.3.2 Chức Sửa thông tin khoa 48 3.1.3.3 Chức Xóa khoa 49 3.1.4.1 Chức Thêm ngành .49 3.1.4.2 Chức Sửa thông tin ngành 50 3.1.4.3 Chức Xóa ngành .50 3.1.5.1 Chức Thêm lớp 51 3.1.5.2 Chức Sửa thông tin lớp 51 3.1.5.3 Chức Xóa lớp 52 3.1.6.1 Chức Thêm môn học 52 3.1.6.2 Chức Sửa thông tin môn học 53 3.1.6.3 Chức Xóa môn học 53 3.1.7.1 Chức Thêm khóa học 54 3.1.7.2 Chức Sửa thông tin khóa học 54 3.1.7.3 Chức Xóa khóa học 55 3.1 8.1 Chức Thêm chương trình khung 55 3.1 8.2 Chức Sửa thông tin chương trình khung 56 3.1 8.3 Chức Xóa chương trình khung 56 3.1 9.1 Chức Thêm sinh viên .57 v 3.1 9.2 Chức Sửa thông tin sinh viên 57 3.1.9.3 Chức Xóa sinh viên 58 3.1.10.1 Chức Thêm điểm 58 3.1.10.2 Chức Sửa điểm .59 3.1.10.3 Chức Xóa điểm .59 3.1.13 Chức Tra cứu điểm cá nhân 60 3.1.14 Chức Tra cứu chương trình học 61 4.1 Ngôn ngữ sử dụng, môi trường phát triển, công cụ hỗ trợ 70 4.2 Cài đặt triển khai hệ thống 71 4.3 Chương trình sau cài đặt 72 vi DANH MỤC HÌNH VẼ H1.1 Các phòng chức H1.2 Công thức tính điểm trung bình chung .5 H2.1 Biểu đồ use case tổng quát cho Admin H2.2 Biểu đồ use case tổng quát cho Giáo vụ .9 H2.3 Biểu đồ use case tổng quát cho Sinh viên H2.4 Biểu đồ use case Quản trị hệ thống 11 H2.5 Phân rã use case Quản lý người dùng .13 H2.6 Biểu đồ use case Cập nhật thông tin 16 H2.7 Phân rã use case Cập nhật khoa 16 H2.8 Phân rã use case Cập nhật khóa học .20 H2.9 Phân rã use case Cập nhật ngành 22 H2.10 Phân rã use case Cập nhật lớp .25 H2.11 Phân rã use case Cập nhật chương trình khung 28 H2.12 Phân rã use case Cập nhật môn học 31 H2.13 Biều đồ use case Quản lý sinh viên 33 H2.14 Phân rã use case Cập nhật thông tin sinh viên .34 H2.15 Phân rã use case Cập nhật điểm sinh viên 36 H2.16 Phân rã use case Tra cứu cho Admin Giáo vụ 39 .40 H2.17 Phân rã use case Tra cứu cho Sinh viên 40 H2.18 Biểu đồ use case Báo cáo 42 H2.18 Biểu đồ lớp phân tích 45 H3.1 Biểu đồ chức Đăng nhập hệ thống 46 H3.2 Biểu đồ chức Thêm người dùng 46 H3.3 Biểu đồ chức Sửa thông tin người dùng 47 H3.4 Biểu đồ chức Xóa người dùng 47 H3.5 Biểu đồ chức Thêm khoa 48 H3.6 Biểu đồ chức Sửa thông tin khoa 48 H3.7 Biểu đồ chức Xóa khoa 49 H3.8 Biểu đồ chức Thêm ngành 49 H3.9 Biểu đồ chức Sửa thông tin ngành 50 H3.10 Biểu đồ chức Xóa ngành 50 H3.11 Biểu đồ chức Thêm lớp 51 H3.12 Biểu đồ chức Sửa thông tin lớp .51 vii H3.13 Biểu đồ chức Xóa lớp .52 H3.14 Biểu đồ chức Thêm môn học 52 H3.15 Biểu đồ chức Sửa thông tin môn học 53 H3.16 Biểu đồ chức Xóa môn học 53 H3.17 Biểu đồ chức Thêm khóa học 54 H3.18 Biểu đồ chức Sửa thông tin khóa học .54 H3.19 Biểu đồ chức Xóa khóa học .55 H3.20 Biểu đồ chức Thêm chương trình khung .55 H3.21 Biểu đồ chức Sửa thông tin chương trình khung 56 H3.22 Biểu đồ chức Xóa chương trình khung 56 H3.23 Biểu đồ chức Thêm sinh viên 57 H3.24 Biểu đồ chức Sửa thông tin sinh viên 57 H3.25 Biểu đồ chức Xóa sinh viên 58 H3.26 Biểu đồ chức Thêm điểm 58 H3.27 Biểu đồ chức Sửa điểm .59 H3.28 Biểu đồ chức Xóa điểm 59 H3.29 Biểu đồ chức Tra cứu điểm sinh viên .60 H3.30 Biểu đồ chức Tra cứu thông tin sinh viên 60 60 H3.31 Biểu đồ chức Tra cứu điểm cá nhân .60 61 H3.32 Biểu đồ chức Tra cứu chương trình học 61 H3.33 Biểu đồ chức Báo cáo bảng điểm môn học .61 H3.34 Biểu đồ chức Báo cáo bảng điểm học kỳ sinh viên 61 H3.35 Biểu đồ chức Báo cáo bảng điểm học kỳ lớp 62 H3.36 Biểu đồ chức Báo cáo danh sách sinh viên .62 H3.37 Biểu đồ chức Đổi mật .62 63 H3.38 Biểu đồ thành phần 63 63 H3.39 Biểu đồ triển khai hệ thống 63 H3.40 Biểu đồ lớp chi tiết 64 H3.41 Sơ đồ sở liệu 69 H4.1 Menu Hệ thống 72 H4.2 Menu Cập nhật thông tin 72 H4.3 Menu Quản lý sinh viên 72 viii H4.4 Menu Báo cáo .73 H4.5 Menu Tìm kiếm 73 H4.6 Form đăng nhập 73 H4.7 Đăng nhập thành công 74 H4.8 Form quản lý người dùng 74 H4.9 Form Backup sở liệu .75 H4.10 Form Restore sở liệu .75 H4.11 Form cập nhật khoa 75 H4.12 Form cập nhật Ngành .76 H4.13 Form Quản lý thông tin sinh viên 76 H4.14 Form Quản lý điểm sinh viên 77 H4.15 Form báo cáo bảng điểm môn học 78 H4.16 Form báo cáo bảng điểm học kỳ sinh viên 78 H4.17 Form báo cáo bảng điểm học kỳ lớp 79 H4.18 Form Báo cáo danh sách sinh viên 79 H4.19 Form tra cứu thông tin sinh viên 80 H4.20 Form tra cứu điểm sinh viên 80 H4.21 Tra cứu điểm cá nhân website .81 81 H4.22 Tra cứu chương trình học .81 ix ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC LỜI MỞ ĐẦU LỜI MỞ ĐẦU Trong thời đại ngày mà đất nước thời kỳ hội nhập khoa học công nghệ ứng dụng nhiều không nói đến lớn mạnh công nghệ thông tin Công nghệ thông tin ứng dụng rộng rãi có vai trò vô quan trọng tất ngành nghề đời sống người Đứng trước hội để phát triển tự khẳng định mình, tổ chức, doanh nghiệp, trường học bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động tổ chức Ứng dụng công nghệ thông tin vào đời sống có nhiều ưu điểm giảm nhẹ sức lực người quản lý, tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, gọn nhẹ công tác quản lý giấy tờ, giúp giảm thiểu không gian lưu trữ, tránh thất lạc liệu qua nâng cao hiệu công việc tra cứu, tìm kiếm để có kết cách nhanh chóng xác Là sinh viên khoa Công nghệ Thông tin, nhận thức vai trò quan trọng công nghệ thông tin với công tác quản lý, em chọn đề tài “Xây dựng ứng dụng Quản lý Điểm Sinh viên” cho trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp Đây đề tài có khả ứng dụng thực tế ưu điểm mang lại mà phù hợp với yêu cầu công việc trường Do thời gian, kinh nghiệm kiến thức thực tế hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Kính mong thầy cô giáo khoa bạn đóng góp ý kiến để đề tài em hoàn thiện Hà Nội, tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Đình Hùng NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG III:THIẾT KẾ HỆ THỐNG H3.41 Sơ đồ sở liệu NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 69 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 4.1 Ngôn ngữ sử dụng, môi trường phát triển, công cụ hỗ trợ  Ngôn ngữ sử dụng: Chương trình viết ngôn ngữ VB.net, ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng dựa Microsoft’s NET Framework VB.NET Microsoft phát triển từ cuối thập niên 1990 phiên đầu vào năm 2002 (cùng với Visual C# ASP.NET) Phiên Visual Basic NET 2010  Môi trường phát triển: Chương trình phát triển môi trường Microsoft Visual Studio 2008, công cụ phát triển ứng dụng Microsoft Bộ công cụ hỗ trợ tốt cho việc phát triển ứng dụng winform, webform, ứng dụng di động, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình C#, VB.NET, Visual C++, Cung cấp nhiều control sẵn có giúp tăng tốc độ phát triển ứng dụng thông qua thao tác kéo –thả  Hệ quản trị sở liệu: Microsoft SQL Server Express 2005 SQL Server 2005 có nhiều phiên khác nhau, Express thấp nhất, Microsoft cung cấp miễn phí cho người dùng với mục đích học tập ứng dụng vào ứng dụng nhỏ, không yêu cầu cao tính khác việc lưu trữ xử lý đơn giản  Công cụ hỗ trợ thiết kế giao diện: Dotnetbar công cụ cung cấp control để tạo nên giao diện người dùng winform cách chuyên nghiệp, đẹp mắt Phiên sử dụng cho chương trình Dotnetbar version 8.0  Công cụ hỗ trợ phân tích thiết kế hệ thống: Visual Paradigm for UML Enterprise Edition Version 9.0 công cụ hỗ trợ cho việc xây dựng biểu đồ pha phân tích thiết kế hệ thống Hỗ trợ việc xuất tài liệu phân tích thiết kế file Word, PDF Ngoài ra, công cụ cung cấp việc sinh mã tự động sau phân tích thiết kế với ngôn ngữ Java, C#, VB.NET, php, C++, Object- C NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 70 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 4.2 Cài đặt triển khai hệ thống Theo mô hình triển khai hệ thống hệ thống quản lý điểm sinh viên triển khai sau: Phía máy chủ (Server) -Môi trường cài đặt: • Hệ điều hành windows server 2003 trở lên -Chương trình cài đặt: • SQL Server 2005 • Máy chủ web server IIS 6.0 cấu hình để chạy ASP.NET • NET Framework 3.5 Phía máy khách (Client) Máy admin, giáo vụ: -Môi trường cài đặt: • Hệ điều hành Windows Xp -Chương trình cài đặt: • Ứng dụng Quản lý Điểm Sinh Viên • Crystal report 10.5 • NET Framework 3.5 Máy sinh viên: truy cập ứng dụng để tra cứu thông tin điểm trình duyệt web Internet explorer, Firefox, Google Chrome thông qua mạng Internet NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 71 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG 4.3 Chương trình sau cài đặt Menu chương trình Hệ Thống: H4.1 Menu Hệ thống Cập nhật thông tin: H4.2 Menu Cập nhật thông tin Quản lý sinh viên: H4.3 Menu Quản lý sinh viên Báo cáo: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 72 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG H4.4 Menu Báo cáo Tìm kiếm: H4.5 Menu Tìm kiếm Form đăng nhập: H4.6 Form đăng nhập Đăng nhập thành công: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 73 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG H4.7 Đăng nhập thành công Quản lý người dùng H4.8 Form quản lý người dùng Backup sở liệu: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 74 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG H4.9 Form Backup sở liệu Restore sở liệu: H4.10 Form Restore sở liệu Cập nhật thông tin: + Cập nhật Khoa: H4.11 Form cập nhật khoa + Cập nhật ngành: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 75 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG H4.12 Form cập nhật Ngành Quản lý sinh viên: + Quản lý thông tin sinh viên H4.13 Form Quản lý thông tin sinh viên + Quản lý điểm sinh viên: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 76 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG H4.14 Form Quản lý điểm sinh viên Báo cáo: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 77 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG + Báo cáo điểm môn học: H4.15 Form báo cáo bảng điểm môn học + Báo cáo bảng điểm học kỳ sinh viên: H4.16 Form báo cáo bảng điểm học kỳ sinh viên + Báo cáo bảng điểm học kỳ lớp: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 78 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG H4.17 Form báo cáo bảng điểm học kỳ lớp + Báo cáo danh sách sinh viên: H4.18 Form Báo cáo danh sách sinh viên Tra cứu: + Tra cứu thông tin sinh viên: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 79 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG H4.19 Form tra cứu thông tin sinh viên + Tra cứu điểm sinh viên : H4.20 Form tra cứu điểm sinh viên +Tra cứu điểm cá nhân website: Điểm môn học: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 80 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG IV: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG H4.21 Tra cứu điểm cá nhân website +Tra cứu chương trình học: H4.22 Tra cứu chương trình học NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 81 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KẾT LUẬN KẾT LUẬN Qua trình tìm hiểu, thực đề tài “Xây dựng ứng dụng Quản lý Điểm Sinh viên” cho trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội, hướng dẫn, bảo tận tình Th.S Phan Thị Hà em hoàn thành đồ án tốt nghiệp Về bản, đồ án thực mục tiêu, yêu cầu ban đầu đặt Cụ thể là:  Về mặt lý thuyết: • Tìm hiểu nghiệp vụ quản lý điểm sinh viên • Khảo sát, đánh giá trạng hệ thống quản lý điểm cũ • Thực việc phân tích thiết kế hệ thống quản lý điểm sinh viên  Về mặt ứng dụng: • Áp dụng kiến thức lập trình, sử dụng công cụ lập trình, hệ quản trị sở liệu công cụ hỗ trợ khác vào việc xây dựng ứng dụng quản lý điểm sinh viên • Xây dựng hệ thống quản lý điểm sinh viên đáp ứng yêu cầu chức • Xây dựng giao diện thân thiện với người dùng  Hướng phát triển cho đề tài: • Tối ưu hóa sở liệu • Hoàn thiện chức xây dựng; cải tiến giao diện người dùng tiện lợi • Tìm kiếm để đưa chức thêm vào hệ thống để thực tốt công tác quản lý điểm • Ứng dụng hệ thống vào thực tế quản lý điểm Trong trình làm đề tài, tránh khỏi thiếu sót hạn chế Em kính mong thầy cô bạn đóng góp ý kiến để đề tài em hoàn thiện Cuối cùng, em xin kính chúc quý Thầy, Cô gia đình dồi sức khỏe thành công nghiệp cao quý Em xin chân thành cám ơn! Hà Nội, tháng 04 năm 2012 Sinh viên thực Nguyễn Đình Hùng NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 82 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt: Nguyễn Tiến Giáo trình tự học lập trình Visual Basic.Net Nhà xuất Thống Kê Hà Nội 2009 Nguyễn Tiến Bằng, Phương Lan Giáo trình SQL Server 2005 Nhà xuất Lao Động Xã Hội Hà Nội 2008 Trần Đình Quế, Nguyễn Mạnh Sơn Giáo trình Phân tích & Thiết kế hệ thống thông tin Học viện Công nghệ Bưu Viễn thông Hà Nội 2007 Danh mục Website tham khảo: http://www.caulacbovb.com –Diễn đàn VB.NET http://www.devcomponents.com/dotnetbar/movies.aspx -Video hướng dẫn dùng dotnetbar http://www.sqlviet.com/blog/ -Blog SQL http://www.visual-paradigm.com/support/documents/vpumluserguide.jsp -Hướng dẫn sử dụng công cụ Visual paradigm NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 83 [...]... lượng sinh viên mỗi năm ngày càng tăng, việc quản lý điểm sinh viên của trường thông qua phương pháp cũ sẽ gây tốn về thời gian và công sức nhưng hiệu quả của việc quản lý chưa cao Do đó, để khắc phục nhược điểm của phương thức quản lý điểm sinh viên cũ, rất cần thiết phải xây dựng một hệ thống quản lý điểm sinh viên mới để thay thế hệ thống cũ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 1.5 Xây dựng hệ thống quản. .. dựng hệ thống quản lý điểm sinh viên mới 1.5.1 Mục đích của hệ thống  Ứng dụng công nghệ hiện đại cùng các kiến thức trong thực tiễn bài toán quản lý điểm  Tạo ra ứng dụng có tính khoa học và mang tính thực tiễn  Hệ thống giúp cho nhân viên phòng đào tạo quản lý điểm của sinh viên một cách thuận lợi, hiệu quả, có tính chính xác cao  Giúp cho sinh viên có thể tra cứu được thông tin điểm của mình một... lớp học, môn học, chương trình học (chương trình khung) • Cập nhật thông tin về sinh viên, thông tin điểm sinh viên -Tạo báo cáo danh sách lớp, báo cáo về điểm sinh viên -Tra cứu tìm kiếm thông tin sinh viên, thông tin điểm sinh viên -Quản lý thông tin về người dùng hệ thống -Hỗ trợ sao lưu, phục hồi cơ sở dữ liệu quản lý điểm NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 7 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG II: PHÂN... tế Khoa Lý luận Chính trị Khoa Công nghệ Thông tin Khoa Luật kinh tế 1.2 Công tác quản lý điểm 1.2.1 Đánh giá học phần Các học phần chỉ có lý thuyết hoặc có cả lý thuyết và thực hành: Điểm tổng hợp đánh giá học phần (gọi tắt là điểm học phần) bao gồm: điểm kiểm tra thường xuyên trong quá trình học tập, điểm đánh giá phần thực hành, điểm chuyên cần, điểm thi giữa học phần, điểm tiểu luận và điểm thi... Việc quản lý điểm sinh viên, đưa thông tin vào, xuất thông tin ra chủ yếu chỉ dừng ở một số phần mềm ứng dụng như Word, Exel Với cách quản lý đó dẫn đến số lượng giấy tờ nhiều, việc lưu trữ thông tin không hiệu quả Vì vậy, việc tổng hợp, tìm kiếm thông tin gặp nhiều khó khăn Đánh giá hệ thống quản lý điểm cũ: +Ưu điểm: -Đơn giản -Đòi hỏi trình độ không cao +Nhược điểm -Hệ thống quản lý cồng kềnh -Hiệu... và xếp loại kết quả học tập Điểm thành phần và điểm thi được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên Điểm tổng hợp học phần bao gồm 2 điểm: Điểm thành phần và điểm thi Cách tính điểm tổng kết môn: • Điểm chuyên cần (DCC) 10% • Điểm kiểm tra (DKT) 10% • Điểm thực hành (DTH) (nếu không có thì làm bài tiểu luận) 10% • Điểm thi (DT) 70% Công thức tính điểm tổng kết môn (TKM): TKM... thống quản lý điểm của trường Kinh tế Công nghiệp Hà Nội em thấy hệ thống quản lý điểm hiện tại có một số đặc điểm sau: NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 5 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Việc quản lý trong nhà trường được thực hiện thủ công, được lưu trữ bằng văn bản giấy tờ, sổ sách Mặc dù đã có trang bị máy vi tính nhưng máy chỉ dùng để soạn thảo công văn giấy tờ Việc quản lý điểm. .. trong đó điểm thi kết thúc học phần là bắt buộc cho mọi trường hợp và phải có trọng số không dưới 50% của điểm học phần Các học phần thực hành: sinh viên phải tham dự đầy đủ các bài thực hành Trung bình cộng điểm của các bài thực hành trong học kỳ được làm tròn đến phần nguyên là điểm học phần loại này Giảng viên trực tiếp ra đề thi, đề kiểm tra và cho điểm 1.2.2 Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm. .. thuận lợi 1.5.2 Các yêu cầu của hệ thống Hệ thống quản lý điểm sinh viên mới cho trường cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội cần phải đáp ứng được những yêu cầu sau: +Yêu cầu về giao diện NGUYỄN ĐÌNH HÙNG – H09CN7 Trang 6 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG -Hệ thống có giao diện thân thiện, dễ sử dụng -Có giao diện cho sinh viên xem điểm (thông qua website) +Yêu cầu về chức năng -Cập... Hà Nội trên cơ sở trường Trung học Kinh tế Bộ Công nghiệp Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã đào tạo được trên 100.000 lượt học sinh sinh viên- học viên, được các đơn vị sử dụng lao động đánh giá cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ Trường Đào tạo các bậc Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghệp Học sinh, sinh viên học tập tốt được cấp học bổng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng ứng dụng quản lý điểm sinh viên, Xây dựng ứng dụng quản lý điểm sinh viên, Xây dựng ứng dụng quản lý điểm sinh viên, H2.5 Phân rã use case Quản lý người dùng, H2.7 Phân rã use case Cập nhật khoa, H2.9 Phân rã use case Cập nhật ngành, H2.10 Phân rã use case Cập nhật lớp, H2.11 Phân rã use case Cập nhật chương trình khung, H2.15 Phân rã use case Cập nhật điểm sinh viên, H2.18 Biểu đồ use case Báo cáo, H3.40 Biểu đồ lớp chi tiết

Mục lục

Xem thêm