0

SKKN một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học lê hồng phong

23 359 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2016, 12:24

Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong PHÒNG GIÁO GD-ĐT KRÔNG ANA TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM TÊN ĐỀ TÀI MỘT SỐ KINH NGHIỆM BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG Họ tên: NGUYỄN THỊ VUI Chức vụ: Phó hiệu trưởng Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Trình độ đào tạo: Cao đẳng tiểu học Krông Ana, tháng năm 2016 Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong MỤC LỤC TT Mục Trang I Phần mở đầu Lí chọn đề tài 3 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài 4 Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Cơ sở lí luận Thực trạng 10 2.1 Thuận lợi – khó khăn 11 2.2 Thành công – hạn chế 12 2.3 Mặt mạnh – mặt yếu 13 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động 14 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt 15 Giải pháp, biện pháp 11 16 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp 11 17 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp 11 18 3.3 Điều kiện thực giải pháp, biện pháp 17 19 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp 17 20 3.5 Kết khảo nghiệm 17 Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong 21 Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 18 22 III Kết luận, kiến nghị 19 23 Kết luận 19 24 Kiến nghị 19 CÁC DANH MỤC VIẾT TẮT - GV: Giáo viên CBGV – NV: Cán giáo viên – nhân viên TT 30: thông tư 30 CGD: Công nghệ giáo dục Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Trong xu phát triển kỉ Công nghiệp hóa – đại hóa đất nước giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế (WTO), toàn cầu hóa phương diện Đòi hỏi giáo dục Việt Nam bước đổi hoàn thiện để theo kịp đổi đất nước, phát triển cộng đồng giới Trước đòi hỏi bách phải nâng cao chất lượng giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu trình đổi mới, thực tốt vận động hai không Bộ giáo dục đào tạo: “Nói không với tiêu cực thi cử bệnh thành tích giáo dục” nhà trường Tiểu học, chất lượng giáo dục mối quan tâm hàng đầu Đặc biệt từ thực chương trình dạy học theo mô hình trường học Mới Để chất lượng giáo dục thật đạt mong muốn đòi hỏi đội ngũ phải nỗ lực không ngừng Với nhà quản lý, việc để nâng cao chất lượng giáo dục xây dựng đội ngũ Đội ngũ có vững vàng chuyên môn, lĩnh ứng xử tình sư phạm có nhận thức đắn công việc chất lượng giáo dục thật cải thiện nâng cao Giáo dục tiểu học bậc học tảng hệ thống giáo dục quốc dân, đội ngũ giáo viên tiểu học tham gia vào việc định chất lượng hoạt động dạy học giáo dục học sinh trường; lẽ lao động sư phạm lao động sáng tạo, đòi hỏi người giáo viên phải có kiến thức sâu toàn diện, bổ sung nhằm hoàn thiện nghệ thuật sư phạm Muốn phát huy khả sáng tạo giúp học sinh phát triển tư môi trường học tập thay đổi nhà giáo phải gương mẫu, phải đảm bảo yêu cầu lực nghề nghiệp GV tiểu học Khi bàn đến vai trò người thầy nghiệp giáo dục, Thủ tướng Phạm Văn Đồng viết “Thầy giáo nhân vật trọng tâm nhà trường, người định đào tạo nên người xã hội chủ nghĩa Vậy thầy giáo phải không ngừng vươn lên, rèn luyện tu dưỡng mặt để thực xứng đáng người thầy giáo xã hội chủ nghĩa” Công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên có tầm quan trọng chiến lược, có tính chất định chất lượng giáo dục dạy học nhà trường, tính đa dạng, phức tạp hoạt dộng dạy – học đòi hỏi người lãnh đạo nhà trường phải thường xuyên quan tâm ý đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ cho giáo viên Trong thực tế, nhận thức số giáo viên Tiểu học công tác bồi dưỡng chuyên môn hạn chế, nhận thức chưa đúng, chưa đủ vị trí, vai trò công tác nhà trường triển khai hoạt động thiếu tuân thủ nguyên Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong tắc định, nội dung công tác bồi dưỡng chuyên môn nhiều thực chưa đầy đủ, thiếu kế hoạch, biện pháp đạo triển khai chưa khoa học Vì vậy, công tác bồi dưỡng giáo viên cần thiết thường xuyên Hoạt động bồi dưỡng giáo viên tức nâng cao tư tưởng, trị, đạo đức chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên Nhằm tạo đội ngũ vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Một nhà trường mà giáo viên thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chất lượng giáo dục nâng cao theo kịp xu hướng giáo dục thời đại Là người phụ trách công tác chuyên môn trường, thân trăn trở điều này, làm để nâng cao tay nghề cho đội ngũ giáo viên, để giáo viên thấy vị trí xã hội, chuyên môn, thân họ non yếu vấn đề để từ tích cực bồi dường tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề cho thân bước đáp ứng với đổi nghiệp giáo dục toàn xã hội Chính nên chọn đề tài: “Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Eana.” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài a Mục tiêu đề tài: Giúp cho GV có nhận thức đắn công tác bồi dưỡng chuyên môn; xây dựng biện pháp nhằm bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường nhằm đẩy mạnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho tất giáo viên trường, giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào việc nâng cao chất lượng dạy học, vào công đổi giáo dục b Nhiệm vụ đề tài: Xây dựng sở lý luận việc bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên; nghiên cứu thực trạng đơn vị đưa biện pháp công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Đối tượng nghiên cứu Đội ngũ giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong Biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong Giới hạn, phạm vi nghiên cứu Một số biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học Lê Hồng Phong, xã Eana năm học 2014 – 2015 học kỳ I năm học 2015 – 2016 Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu tài liệu Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Phương pháp trải nghiệm thực tế - Phương pháp thống kê - Phương pháp phân tích, tổng hợp II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận Bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên hoạt động học tập, làm tăng thêm trình độ có kiến thức, kĩ năng, thái độ nhằm giúp cho giáo viên thực có hiệu công tác dạy học Nghiên cứu Chỉ thị số 22/2003/CT-BGD&ĐT ngày tháng năm 2003 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo đề mục tiêu bồi dưỡng nhà giáo cán quản lý giáo dục năm là: “ Nâng cao nhận thức chủ nghĩa Mác Lê – nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng, chủ trương sách nhà nước ngành, nâng cao lực chuyên môn nghiệp vụ theo hướng cập nhật, đại hóa phù hợp với thực tiễn giáo dục Việt Nam” Đội ngũ cán giáo viên lực lượng định nghiệp giáo dục đào tạo đất nước Chất lượng giáo dục nhà trường cao hay thấp phụ thuộc lớn vào tay nghề giáo viên Chính thầy cô giáo nhà trường sáng tạo giá trị cao quý Đó người có đủ phẩm chất lực để tạo giá trị khác cho sống thân, cho gia đình, cộng đồng cho đất nước Bất kỳ nhà trường muốn nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phải ý đên việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn đội ngũ giáo viên Nghị TW khoá VIII khẳng định: “ Đội ngũ giáo viên nhân tố định giáo dục” Như việc bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn đội ngũ cán giáo viên trở thành nhiệm vụ cấp bách hàng đầu ngành giáo dục nói chung trường Tiểu học nói riêng Mặt khác, bồi dưỡng nguồn nhân lực hoạt động để trì, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, điều kiện định để nhà trường đứng vững, thắng lợi môi trường cạnh tranh hội nhập quốc tế Vì công tác bồi dưỡng phát triển nhân cần phải thực cách có tổ chức, có kế hoạch đổi cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn Việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên toàn hoạt động học tập tổ chức nhà trường, ngành giáo dục tổ chức khác… Việc bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên giúp nhà trường không giải vấn đề mà chuẩn bị để đáp ứng yêu cầu tương lai Mục đích công tác bồi dưỡng giáo viên là: Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Việc bồi dưỡng giáo viên mang tính chiến lược, công việc phải làm thường xuyên, liên tục, lâu dài để xây dựng đội ngũ giáo viên đủ số lượng, phù hợp cấu có chất lượng cao, phục vụ cho chiến lược phát triển lâu dài nhà trường, ngành Mặt khác, công tác bồi dưỡng mang tính cấp bách nhà trường phải thực yêu cầu năm học, đạo ngành nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đổi chương trình, SGK (sách giáo khoa), phương pháp dạy học… - Công tác bồi dưỡng đẩy mạnh phát triển chuyên môn, nghiệp vụ tất giáo viên, nâng cao chất lượng hoạt động dạy học nhà trường - Tham gia hoạt động bồi dưỡng giúp cho giáo viên thuận lợi tiếp cận với chương trình dạy học theo mô hình trường học Mới, có thái độ tích cực thích ứng với thay đổi nhanh thách thức thời đại - Hoạt động bồi dưỡng thực nhiều hình thức phong phú đặc biệt hình thức bồi dưỡng sở, trường góp phần xây dựng tinh thần cộng tác, làm việc theo tổ, nhóm nhà trường, khuyến khích giáo viên làm việc chăm chỉ, tích cực để thực tốt nhiệm vụ - Khi tham gia hoạt động bồi dưỡng thường xuyên góp phần nâng cao ý thức, phương pháp, kỹ năng, thói quen tự học giáo viên Công tác bồi dưỡng giúp giáo viên có khả tự đánh giá tốt họ hoàn thành công việc có tiến công việc Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán quản lý giáo dục theo hướng đặc biệt trọng nâng cao lĩnh trị, phẩm chất đội ngũ, lối sống, lương tâm nghề nghiệp trình độ chuyên môn nhà giáo để đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo phương pháp hình thức dạy học việc đánh giá học sinh (HS) tiểu học theo TT 30/2014/TT-BGDĐT Thực trạng 2.1 Thuận lợi, khó khăn Trường tiểu học Lê Hồng Phong nằm địa bàn thôn Tân Thắng, xã Eana Cơ sở vật chất nhà trường tương đối đầy đủ Khuôn viên trường rộng rãi, thoáng mát nên tạo môi trường giáo dục thân thiện, thuận lợi cho việc tổ chức hoạt động giáo dục nhà trường, hình thành nhân cách tri thức cho học sinh tiểu học rèn luyện kiến thức, kỹ bậc học Năm học 2015 -2016 có 24 lớp với tổng số học sinh 557 em Tổng số CBGV – NV: 51 đồng chí đó: Cán quản lý: đồng chí; giáo viên giảng dạy: 40 đồng chí; nhân viên đồng chí Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong Nhà trường quan tâm cấp ủy Đảng, quyền địa phương; đạo sát Phòng GD&ĐT Đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, có tính tự giác, có tinh thần trách nhiệm Về họ chấp hành nghiêm chỉnh thị, Nghị quyết, chủ trương, sách Đảng, pháp luật Nhà nước quy định ngành Đội ngũ giáo viên, nhân viên trường tích cực, có ý thức trách nhiệm hoạt động, việc bồi dưỡng chuyên môn Tất giáo viên ủng hộ hoạt động chuyên môn trường lãnh đạo trường đánh giá cao Lãnh đạo trường nhận thức vấn đề nên có nhiều biện pháp, kế hoạch để đạo công tác thông qua kiểm tra, dự góp ý, tổ chức hội thi Bên cạnh thuận lợi công tác bồi dưỡng lực chuyên môn cho giáo viên trường gặp số khó khăn: Trình độ chuyên môn khả nhận thức giáo viên không đồng đều; giáo viên lớn tuổi nhiều nên việc tiếp cận, đổi phương pháp chậm, kinh nghiệm chuyên môn chưa có, đội ngũ giáo viên vần nhiều hạn chế giảng dạy, công tác Ngoài trường có phân hiệu cách xa (3km) dẫn đến việc quản lý, bồi dưỡng gặp khó khăn Cơ sở vật chất thiếu thốn, thiết bị đồ dùng dạy học hạn chế Học sinh sống thôn buôn, đa số em nông dân lao động nghèo nên có số trở ngại việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh Yêu cầu chương trình mô hình trường học học sinh học lên lớp phải biết đọc viết thành thạo, tự học được, thực tế tỉ lệ học sinh dân tộc yếu Tiếng Việt Học sinh thiếu kĩ sống vốn tiếng Việt với điểm trường Buôn Drai 100% học sinh người dân tộc thiểu số; điểm trường buôn Eana có 50% học sinh dân tộc thiểu số thực Mô hình học sinh hoạt động trầm, vốn từ vựng nghèo nàn, rụt rè thiếu tự tin giao tiếp 2.2 Thành công - hạn chế * Thành công Trình độ chuyên môn giáo viên trường có chiều hướng phát triển tích cực Chất lượng giảng dạy giáo viên, học sinh nâng cao năm trước Đặc biệt thay đổi cách dạy, cách học cho giáo viên học sinh phù Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong hợp với xu phát triển giáo dục đại Công tác tự học, tự rèn giáo viên cập nhật thường xuyên Đội ngũ giáo viên ý thức việc bồi dưỡng nâng cao lực chuyên môn nhiệm vụ cá nhân nên đa số giáo viên có ý thức tự học tự rèn tốt, chất lượng giáo dục, kết thi cấp huyện, cấp tỉnh ngày tăng.chất lượng giáo dục học sinh thực theo chương trình VNEN nâng lên rõ rệt Phụ huynh học sinh tham gia vào việc hỗ trợ học sinh học tập rèn kĩ sống cho em có hiệu quả, tạo tin tưởng cho phụ huynh học sinh với kết học tập em Đã áp dụng thực tế, có kết khảo nghiệm, rút biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường * Hạn chế Một số buổi sinh hoạt chuyên môn khối thiếu dẫn dắt, giám sát lãnh đạo nhà trường Vẫn có giáo viên hạn chế kiến thức, kỹ sư phạm việc sử dụng hình thức tổ chức, phương pháp dạy học, công tác chủ nhiệm lớp,… 2.3 Mặt mạnh - mặt yếu * Mặt mạnh Đề biện pháp thực với thực tế trình độ giáo viên, đồng tình thống cao tập thể giáo viên, có hỗ trợ đồng nghiệp có trình độ chuyên môn vững vàng tham gia thực hiện, sinh hoạt chuyên môn định kì tổ chuyên môn, góp ý đánh giá hoạt động chuyên môn giáo viên Chuyên môn nhà trường tích cực sinh hoạt chuyên môn định kỳ, tổ chuyên môn sinh hoạt thường xuyên có hiệu áp dụng cao, trao đổi nhiều kinh nghiệm hay với đồng nghiệp * Mặt yếu Nội dung sinh hoạt chuyên môn tổ chuyên môn chưa đa dạng, nhiều hình thức Lãnh đạo trường tham gia sinh hoạt với tổ chưa thường xuyên 2.4 Các nguyên nhân, yếu tố tác động Bản thân nhận thức yêu cầu giáo dục nay, công tác quản lý chuyên môn Tổ chức hoạt động chuyên môn ( qua kiểm tra dự giờ, …), qua thực thực tế tình hình giáo viên trường phân loại trình độ chuyên môn giáo viên, theo dõi ghi chép, đánh giá tồn thường xuyên rút kinh nghiệm qua tháng, năm hoạt động, tổng hợp, phân loại việc giáo viên cần bồi dưỡng để có ý tưởng viết nên đề tài Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong Đa số đội ngũ giáo viên, nhân viên trường tích cực, có ý thức trách nhiệm hoạt động, việc bồi dưỡng chuyên môn Tất giáo viên ủng hộ hoạt động chuyên môn trường lãnh đạo trường đánh giá cao Bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn số giáo viên hạn chế, bởi: Một số giáo viên tuổi cao nên khả ứng dụng công nghệ thông tin hạn chế; Vẫn có giáo viên chưa thật tâm huyết với nghề, điều kiện gia đình khó khăn nên nặng việc chăm lo cho đời sống vật chất Khả nhận thức giáo viên không đồng đều; Ý thức tự giác số giáo viên chưa cao: chưa chịu khó rèn luyện học hỏi kinh nghiệm, làm việc chưa đưa hết khả năng,… 2.5 Phân tích, đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt Đội ngũ: số lượng trình độ giáo viên Trình độ chuyên môn GV Năm học T.số GV T.số 2014-2015 42 03 2015-2016 41 03 Đảng CBQL viên Nữ Đại học Cao đẳng Trung Ghi cấp 23 46 16 23 03 24 45 17 22 02 Đội ngũ giáo viên trường đủ số lượng cấu môn, 100% giáo viên có trình độ đạt chuẩn, giáo viên chuẩn đạt 95% Đội ngũ giáo viên có lực chuyên môn tương đối đồng đều, vững vàng nhiệt tình giảng dạy hoạt động khác nhà trường, có đạo đức tốt, tác phong sư phạm nhà giáo chuẩn mực, chấp hành tốt chủ trương sách Đảng, pháp luật Nhà nước hầu hết đồng chí giáo viên nắm rõ mục tiêu giáo dục tiểu học, gương mẫu, nhiệt tình hoạt động giảng dạy Trường có 19/41 giáo viên tham gia dự thi đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện Bên cạnh phận giáo viên có tuổi đời có thâm niên nghề nghiệp cao, người dân tộc thiểu số nhiệt tình công tác chậm việc đổi phương pháp dạy học, đáp ứng nhu cầu chưa cao Nguyên nhân ảnh hưởng đến lực chuyên môn là: Một số giáo viên nữ, thời kỳ nuôi nhỏ nên hạn chế việc bồi dưỡng chuyên môn; nhiều giáo viên trường kinh tế khó khăn, chồng làm nông nghiệp lại phải nuôi ăn học… Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 10 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong Mặt khác việc nâng cao ý thức học tự bồi dưỡng cán giáo viên hạn chế Đây nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn nhà trường Năng lực chuyên môn đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong đáp ứng yêu cầu nâng cao dân trí bước vào thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, thời kỳ đổi toàn diện đồng ngành giáo dục đội ngũ cán quản lý phải tìm biện pháp thích hợp để bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu đặt Nhận thức tầm quan trọng tính cấp bách vấn đề bồi dưỡng đội ngũ giáo viên giai đoạn lãnh đạo nhà trường quan tâm đến việc giáo dục trị tư tưởng, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho giáo viên thông qua đợt học tập trị, Nghị quyết, nhà trường bồi dưỡng cho giáo viên nhận thức vai trò trách nhiệm người giáo viên giai đoạn Ngoài ra, trường có kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên từ đầu năm học, thể cụ thể việc xây dựng kế hoạch tháng, kỳ, năm Nhà trường bố trí phân công hợp lý giáo viên dự lớp chuyên đề Sở Phòng GD&ĐT Cụm chuyên môn tổ chức Thường xuyên tổ chức hội giảng, thao giảng để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy lựa chọn phương pháp giáo dục Nhà trường thành lập tổ tư vấn như: tư vấn đánh giá học sinh tiểu học theo TT30 BGD; tổ tư vấn VNEN, tiếng Việt CGD hoạt động thường xuyên tư vấn kịp thời giúp GV điều chỉnh rút kinh nghiệm, sửa sai kịp thời thiếu sót chưa phù hợp Hơn giáo viên phải tìm hiểu nghiên cứu dự dạy khối lớp kế cận cần thiết phải điều động Bên cạnh đó, nhà trường thường xuyên kiểm tra việc thực chuyên môn giáo viên thông qua thời khoá biểu, kế hoạch giảng dạy, giáo án, dự giờ,…để đánh giá việc thực chuyên môn giáo viên, kịp thời nhắc nhở, sửa chữa bổ sung thiếu sót giáo viên thực quy chế chuyên môn hàng tuần, hàng tháng Ban giám hiệu kiểm tra kế hoạch hoạt động tổ chuyên môn, biên sinh hoạt tổ chuyên môn để có kế hoạch đạo phù hợp nâng cao sinh hoạt tổ Việc đạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên tiến hành theo kế hoạch cụ thể, chi tiết, khoa học có phân cấp quản lý chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng (đề cao vai trò tổ trưởng chuyên môn), thiết lập cấu quản lý đồng thống để phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm nhằm bước nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng đội ngũ giáo viên Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng giáo viên Nhận thức công tác tự học tự bồi dưỡng công việc thường xuyên liên tục cán giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phẩm chất cấn thiết Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 11 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong khác, nhà trường tạo điều kiện thuận lợi để cán giáo viên có hội học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ Chú trọng công tác nghiên cứu khoa học đúc rút kinh nghiệm giáo viên Ngay từ đầu năm Ban giám hiệu đạo cho giáo viên đăng ký tên đề tài, tên sáng kiến kinh nghiệm để giáo viên có kế hoạch tự nghiên cứu hoàn thành SKKN vào cuối tháng Nhà trường thành lập Hội đồng khoa học để giáo viên báo cáo sáng kiến kinh nghiệm tiến hành đánh giá phân loại sáng kiến kinh nghiệm Chú trọng sáng kiến kinh nghiệm hay đem vận dụng, nhân rộng cho giáo viên học tập có phần thưởng xứng đáng cho sáng kiến kinh nghiệm có giá trị Bên cạnh việc làm nhà trường có kế hoạch giao cho giáo viên có lực chuyên môn vững vàng điều chỉnh Hướng dẫn học dạy tiết mẫu để GV trao đổi chuyên môn nghiên cứu học học hỏi chuyên môn, tổ chức thao giảng, hội giảng để giáo viên tổ học tập kinh nghịêm, tự đối chiếu với thân, rút điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục Ban giám hiệu tạo điều kiện để giáo viên tương trợ kèm cặp lẫn chuyên môn để tiến tạo chất lượng đồng đội ngũ Nhà trường đặt yêu cầu cao giáo viên tác phong làm việc, nghiên cứu học, tâm huyết với nghề, chủ động nghiên cứu nắm vững chương trình nội dung sách giáo khoa, Hướng dẫn học toàn cấp học, môn học mạnh dạn đổi phương pháp dạy học Từ việc làm giúp giáo viên ý thức được: Muốn tự khẳng định có uy tín thực nhà giáo đường khác phải cố gắng tự học, tự bồi dưỡng thân để nâng cao kiến thức, tay nghề Muốn nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên chất lượng chuyên môn đạt kết tốt, Ban giám hiệu nhà trường cần tìm biện pháp toàn diện tổng hợp, vừa cụ thể vừa thiết thực phù hợp với thực trạng đội ngũ nhà trường Đây việc làm khó, đòi hỏi người lãnh đạo phải có đủ phẩm chất, lực tâm huyết với nghề Nếu không xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ sư phạm thành tập thể sư phạm đủ số lượng mạnh chuyên môn, đồng lực nâng cao chất lượng dạy học Điều quan trọng làm để có hiệu quả, biến lý thuyết sách thành hoạt động cụ thể, mang tính thường xuyên Đó biết thành thạo công việc giảng dạy Giải pháp, biện pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp, biện pháp Công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên công việc không kết thúc Mục đích công tác nhằm đẩy mạnh phát triển Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 12 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong chuyên môn, nghiệp vụ cho tất giáo viên, cán nhân viên nhà trường giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào việc nâng cao chất lượng dạy học, vào công đổi giáo dục Nâng cao hiểu biết trị vấn đề giáo dục nói chung, giúp cho đội ngũ giáo viên theo kịp đáp ứng tốt yêu cầu đòi hỏi xã hội Đây mục tiêu công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên 3.2 Nội dung, biện pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường * Vai trò cán quản lý công tác bồi dưỡng giáo viên Cán quản lý trước hết phải gương tiêu biểu trình bồi dưỡng tự bồi dưỡng Quan trọng phải khẳng định trình độ lực chuyên môn tập thể sư phạm Trong thực tế, có tự học có điều kiện giúp học tập thường xuyên suốt đời Tự học cách tự bồi dưỡng, tự làm giàu kiến thức cho vừa đơn giản, tiết kiệm vừa hiệu Vì trách nhiệm người quản lý giáo dục phải suy nghĩ, tìm biện pháp để thổi lên lửa phong trào tự học, tự bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhiều hình thức: tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm tự học, giúp giáo viên định hướng việc tự học, tự bồi dưỡng Xác định nội dung cần phải tự học, tự bồi dưỡng cách tự học, tự bồi dưỡng nào? Cung cấp cho giáo viên thông tin, tài liệu, giới thiệu hướng dẫn cách học loại sách báo, tạp chí thư viện , phòng đọc, tạo điều kiện tốt cho giáo viên thực hành việc tự học, tự bồi dưỡng Bản thân đồng chí lãnh đạo trường phải vững vàng chuyên môn, không ngừng tự nâng cao chuyên môn, chịu đọc chịu học hỏi anh chị em giáo viên Một nhiệm vụ lãnh đạo trường dự giáo viên đánh giá tiết dạy Nếu lời nhận xét xác đáng, giúp ích cho giáo viên nhiều ngược lại lời nhận xét chung chung, chí sai kiến thức nhìn nhận giáo viên Ban giám hiệu giảm nhiều Lãnh đạo trường coi việc xây dựng đội ngũ giáo viên giỏi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mình, không tạo nên học sinh giỏi mà quan trọng nhiều nâng cao mặt giáo viên cho tất lớp trường Có thể nói, tiêu chuẩn cao để đánh giá giáo viên tiến mặt học sinh phụ trách “ Muốn có học sinh giỏi phải có thầy giáo giỏi” Người cán quản lý coi việc xem xét, đánh giá giáo viên theo chất lượng giảng dạy biện pháp cốt lõi công tác quản lý Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 13 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong * Bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng, nhận thức trị cho đội ngũ giáo viên Giáo dục lý tưởng gắn liền với bồi dưỡng phẩm chất nghề nghiệp cho cán giáo viên Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên tiếp xúc với phương tiện thông tin báo chí, phổ biến chủ trương, sách Đảng, nhà nước sách địa phương qua học tập trị đầu năm học, năm học Tổ chức học tập, quán triệt văn bản, đạo đổi giáo dục phổ thông nhà nước, ngành năm học, để đưa vào kế hoạch thực cá nhân, tổ chuyên môn vào nội dung thi thi giáo viên dạy giỏi, buổi sinh hoạt Ngoài hướng cho giáo viên cần làm tốt công tác tuyên truyền vận động lực lượng tham gia thực đổi giáo dục Năm học 2014-2015 nhà trường tiếp tục thực dự án VNEN qua năm thực toàn cán quản lý giáo viên nhận thấy thực Mô hình trường học Việt Nam, nội dung chương trình lớp thay đổi mà thay đổi phương pháp dạy học, cách học trò cách tổ chức lớp học thầy nên nhà trường tập trung bồi dưỡng đội ngũ Tổ chức lớp học phương pháp dạy học môn học Các đợt tập huấn từ Tỉnh đến thành phố nhà trường tham gia số lượng cán bộ, giáo viên tham gia vượt so với quy định Khi nắm bắt nội dung, tinh thần đổi nhà trường triển khai, mở hội thảo, chuyên đề cấp trường Đã có nhiều hội thảo, chuyên đề mà thông qua việc tổ chức nâng cao tay nghề chuyên môn cho cán quản lý, giáo viên nhà trường như: Hội thảo Kinh nghiệm bồi dưỡng lực cho Hội đồng tự quản, nhóm trưởng; Kinh nghiệm việc huy động cộng đồng cha mẹ HS tham gia vào Mô hình trường học Rồi chuyên đề phương pháp tổ chức dạy học môn như: Luân phiên nhóm trưởng tổ chức lớp học VNEN ; Dạy học theo Mô hình VNEN có sử dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột”; Điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học để phát huy tính tích cực học sinh; Cách kiểm soát chất lượng; Hội thảo tổ chức cấp trường có kế hoạch, có chuẩn bị kỹ nội dung, hình thức nên cán bộ, quản lý giáo viên nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm hay Chính từ việc chia sẻ kinh nghiệm cá nhân mà điển hình nhân rộng trường Những giáo viên ngày đầu bỡ ngỡ thao tác tổ chức lớp học đủ tự tin để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp trường bạn Khi tổ chức chuyên đề bồi dưỡng giáo viên, nhà trường ý kết hợp với tổ chức sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu học Các chuyên đề chuẩn bị kỹ từ việc xây dựng kế hoạch đến việc tổ chức thực gồm: cử GV dạy thực hành, người dự suy ngẫm, thảo luận, chia sẻ… Chính từ chuyên đề, Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 14 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong sinh hoạt chuyên môn cán quản lý giáo viên nâng cao lực sư phạm, khuyến khích cá nhân tự học sáng tạo quyền lợi đích thực học sinh * Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy Để nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn, cán quản lý phải xây dựng nề nếp sinh hoạt cụ thể Ở trường tôi, lãnh đạo trường quy định tổ chuyên môn sinh hoạt: tuần/lần, lãnh đạo nhà trường thay phiên sinh hoạt chuyên môn với khối để trực tiếp trao đổi, thảo luận đạo kịp thời vấn đề thiếu sót, khó khăn Mỗi tháng Ban giám hiệu thống trước với tổ trưởng chuyên môn để phổ biến nội dung buổi họp tổ Ví dụ 1: Sinh hoạt chuyên môn phương pháp dạy học: Chúng quan tâm đến vấn đề cụ thể mà giáo viên quan tâm, vướng mắc, khó khăn cần chia sẻ, hỗ trợ hoạt động dạy học Chính từ đầu năm xây dựng tiết dạy chuyên đề, phân công giáo viên dạy minh họa Với Mô hình Trường học mới, việc dự giáo viên có nhiều thay đổi, giáo viên dự không ngồi yên chỗ, không chăm chăm quan sát người dạy mà quan sát chủ yếu hoạt động học tập thái độ HS, quan sát cách làm việc Hội đồng tự quản lớp học đội ngũ trưởng nhóm học tập, quan sát xem HS có tham gia hoạt động tích cực, có say sưa hứng thú với học hay không hỗ trợ giáo viên HS xem có kịp thời hay không, Trong trình dự người dự ghi hình toàn dễn biến tiết dạy máy quay điện thoại Đây hình thức dự theo VNEN hình thức đổi sinh hoạt tổ chuyên môn theo nghiên cứu học Ví dụ 2: Sinh hoạt chuyên môn qua việc làm đồ dùng dạy học: Dạy học theo tài liệu Dự án, giáo viên vất vả soạn trước, nhiên để có tiết học thực hiệu giáo viên cần nghiên cứu kĩ học chuẩn bị chu đáo đồ dùng dạy học Chính từ đầu năm học hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn tổ chức chia sẻ kinh nghiệm làm đồ dùng dạy học Qua buổi sinh hoạt tạo kiện cho giáo viên thỏa sức sáng tạo thiết kế đồ dùng sử dụng chung cho lớp khối Ví dụ 3: Sinh hoạt chuyên môn nội dung phụ huynh cộng đồng tham gia vào giáo dục Mô hình trường học xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, tương tác nhà trường, gia đình cộng đồng Qua nội dung chia sẻ sinh hoạt tổ chuyên môn giúp giáo viên lựa chọn cho thức tuyên truyền tới phụ huynh cộng đồng cho hiệu Các đồng chí giáo viên thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn bàn bạc với việc thực chương trình, việc giảng dạy khó, cách sử dụng đồ dùng dạy học cho hiệu Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 15 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong Chính thế, từ nhiều năm nay, chất lượng buổi sinh hoạt chuyên môn nâng cao rõ rệt Khi tổ sinh hoạt chuyên môn lãnh đạo trường phân công người trực tiếp dự buổi sinh hoạt kiểm tra buổi sinh hoạt thông qua sổ ghi chép khối Đặc biệt buổi sinh hoạt chuyên môn không dừng lại việc kiểm tra tiến độ chương trình, trao đổi dạy khó, mà đồng chí giáo viên trao đổi với cách hướng dẫn học sinh giải văn hay, toán khó theo cách cách ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm học sinh trường Ban giám hiệu cần chọn người tổ trưởng chuyên môn người giỏi chuyên môn, có uy tín với đồng nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao công việc có khả lãnh đạo tổ Những vấn đề khả giải tổ, tổ trưởng kiến nghị với Ban giám hiệu để tìm biện pháp giải kịp thời * Thực có hiệu kế hoạch thăm lớp, dự tổ chức tốt hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường hàng năm Thực tế cho thấy, trình độ giáo viên không đồng nên việc giảng dạy không tay, chất lượng học tập học sinh bị hạn chế Vì để nâng cao chất lượng giảng dạy, Ban giám hiệu cần có kế hoạch dự thường xuyên ( báo trước đột xuất ) Việc dự tuỳ tiện, người cán quản lý, dự nhanh chóng hiểu phân tích hay, phần chưa thể giảng giáo viên Phát động phong trào thao giảng, hội giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học Đó dịp để giáo viên phải cố gắng thể khả trước đồng nghiệp Vì đồng chí giáo viên nghiên cứu kỹ, làm đồ dùng dạy học bổ sung để phục vụ cho giảng Do chất lượng giảng dạy ngày nâng lên rõ rệt Chính việc dự tiến hành có kế hoạch nên lãnh đạo trường phát giáo viên có tài năng, cử thi giáo viên dạy giỏi cấp đạt giải cao Đồng thời kịp thời giúp đỡ đồng chí giáo viên non yếu tay nghề vươn lên chuyên môn Qua tiết dự giờ, lãnh đạo trường không trọng vào việc xếp loại tiết tốt hay mà ý nhiều vào được, chưa được, để góp ý cho giáo viên để từ giáo viên rút kinh nghiệm, dành nhiều thời gian cho việc tự học thân Thường xuyên dự thăm lớp góp ý kịp thời biện pháp nhanh giúp GV có hướng khắc phục sai sót, lệch lạc chuyên môn, từ tạo hội để giáo viên phát huy khả sáng tạo biết vận dụng linh hoạt phương pháp đại vào chương trình cách hiệu Nhờ thực tốt biện pháp mà năm gần đây, lực giảng dạy đội ngũ giáo viên trường nâng lên rõ rệt Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 16 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong * Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi cấp Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điều quan trọng phải xây dựng mũi nhọn giáo viên Muốn có giáo viên giỏi, lãnh đạo trường cần khuyến khích, động viên đồng chí giáo viên trẻ đăng ký thi giáo viên dạy giỏi có kế hoạch bồi dưỡng để họ có hướng phấn đấu lên Muốn có trò giỏi, trước hết phải có thầy giỏi Thầy giỏi giỏi chuyên môn mà trước hết phải người có tâm huyết với nghề nghiệp, có trách nhiệm cao với học sinh mẫu mực đạo đức, tác phong, lối sống Có học sinh kính trọng, là: “ Tấm gương sáng để học sinh noi theo” Vào đầu năm học, đồng chí giáo viên khối lớp đăng ký danh hiệu thi đua, lãnh đạo trường cần có kế hoạch giúp đỡ để đồng chí bồi dưỡng thêm chuyên môn như: tổ chức tiết dạy trường để đồng nghiệp lãnh đạo trường góp ý, cho dự chuyên đề mà Phòng giáo dục tổ chức để nâng cao tay nghề Thông thường giáo viên ngại đăng ký giáo viên dạy giỏi lãnh đạo trường động viên, giúp đỡ nhiều cách soạn bài, để giáo viên dạy thử, rút kinh nghiệm thật tỉ mỉ trao đổi chân tình để giáo viên có giảng sâu sắc, phong phú Và xác định cho giáo viên thấy rõ “Mỗi lần đồng chí dự thi giáo viên dạy giỏi đồng chí lại giàu có thêm kho kiến thức kinh nghiệm sư phạm” * Tổ chức chuyên đề: Một công việc không phần quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục là: lãnh đạo trường khuyến khích, tạo điều kiện cho giáo viên dự chuyên đề đổi phương pháp giảng dạy môn Phòng giáo dục tổ chức trường huyện Các đồng chí giáo viên nhận thức đổi phương pháp dạy học vấn đề cấp thiết đổi lúng túng Để thực tốt việc đổi phương pháp, hàng năm lãnh đạo trường nhà trường có kế hoạch triển khai số chuyên đề cần thiết, phục vụ cho việc đổi phương pháp giảng dạy số môn định Đặc biệt trọng chuyên đề thực hành tiết dạy có điều chỉnh nội dung phương pháp dạy học theo VNEN; phân hóa đối tượng học sinh kết hợp với đánh giá thường xuyên học sinh theo TT 30 Sau tiết dạy tập trung phân tích chia sẻ, rút kinh nghiệm để thực (sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu học) Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 17 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong Ví dụ: Nếu năm học trước triển khai chuyên đề Điều chỉnh hướng dẫn học môn Toán, Tập đọc, Tự nhiên xã hội, Lịch sử Địa lý, năm sau chuyển sang chuyên đề Tập làm văn, Luyện từ câu; Khoa học… Mỗi tổ chức chuyên đề cụm, phòng giáo dục, lãnh đạo trường nhà trường tạo điều kiện để đồng chí khối trưởng tham dự Sau có kế hoạch triển khai chuyên đề trường mình, mời tất giáo viên dự, trao đổi ý kiến rút phương pháp giảng dạy hợp lý môn để giáo viên học tập làm theo Sau lần tổ chức chuyên đề, đồng chí giáo viên nắm sâu phương pháp giảng dạy yêu cầu môn * Tổ chức rút kinh nghiệm làm đồ dùng dạy học Qua hoạt động dự giờ, chuyên đề trường, tổ, … phân công cho tổ, giáo viên tổ (đối với chuyên đề, hoạt động tổ) thực nội dung kỳ sinh hoạt tổ, nhóm phải báo cáo giáo án (sẽ dạy, thực tuần sau), trình bày rõ ý tưởng soạn, hoạt động cách tổ chức cho học sinh hoạt động tiết dạy, tổ nhóm góp ý Trong buổi sinh hoạt lần sau báo cáo kết thực để rút kinh nghiệm Phụ trách chuyên môn lập kế hoạch dự để trao đổi, rút kinh nghiệm tiết dạy hoạt động cho toàn thể giáo viên tổ Hiệu trưởng cần có hình thức đặc biệt (kết hợp tinh thần lẫn vật chất) để khuyến khích, động viên cán giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm nghiên cứu khoa học Bên cạnh đó, đợt thi giáo viên dạy giỏi cấp, lãnh đạo trường trọng phát động giáo viên phong trào tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ tốt cho giảng Mỗi giáo viên phải đầu tư, suy nghĩ để sáng tạo đồ dùng dạy học phù hợp với dạy Từ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, phù hợp với đổi phương pháp 3.3 Điều kiện để thực giải pháp, biện pháp Cán quản lý có lực chuyên môn, nắm văn bản, triển khai kịp thời, có tầm nhìn, xây dựng chiến lược dài hạn Với kinh nghiệm mà nêu áp dụng có hiệu rõ rệt trường Tiểu học Lê Hồng Phong áp dụng để bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Tiểu học trường học 3.4 Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Nếu giáo viên không nhận thức vai trò trách nhiệm việc lập kế hoạch bồi dưỡng, phân công giáo viên bồi dưỡng, không đạt hiệu Có bồi dưỡng mà không kiểm tra đánh giá, không khen thưởng động lực thúc đẩy chất lượng Do biện pháp có quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 18 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong 3.5 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Kết khảo nghiệm: Khi thực đề tài vào công tác quản lý đạo chuyên nhận thấy thân giáo viên có nhận thức cao công tác mình, chất lượng học sinh có tiến rõ rệt Khi thực đề tài đồng nghiệp hỗ trợ đồng tình thực Giá trị khoa học: Đề tài áp dụng cho công tác quản lý trường Tiểu học nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm đáp ứng cho nghiệp giáo dục Với ngành Giáo dục học: Đề tài bổ sung nội dung phong phú hơn, thực tiễn hóa công văn đạo chuyên môn bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên Với giáo viên: Bản thân đồng nghiệp làm giàu thêm phương pháp bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ đạt kết cao Kết thu qua khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Trường Tiểu học Lê Hồng Phong đóng địa bàn gồm học sinh thôn buôn học tập, thu nhập người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, gần nửa số học sinh người dân tộc chỗ nên việc quan tâm đến giáo dục hạn chế Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhờ giải pháp, biện pháp bồi dưỡng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên mà chất lượng đội ngũ nâng lên Vì đơn vị đạt số kết khả quan Cụ thể: Kết khảo nghiệm năm học 2014-2015 TSGV Xếp loại chuyên môn đầu năm Xếp loại chuyên môn cuối năm XS Khá TB Yếu XS Khá TB Yếu 34 0 38 0 Kết xếp loại chuyên môn học kỳ I năm học 2015 - 2016 TSGV Xếp loại chuyên môn đầu năm Xếp loại chuyên môn cuối kỳ I XS Khá TB Yếu XS Khá TB Yếu 37 0 39 0 Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 19 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Giáo viên dạy giỏi kết xếp loại giáo viên năm gần đây: Năm học GV dạy giỏi TSGV Cấp trường Xếp loại chuyên môn Cấp Giỏi huyện Khá TB Yếu 32 07 01 2013-2014 40 32 2014-2015 42 35 35 07 0 2015-2016 41 38 38 0 Qua bảng số liệu trên, số giáo viên giỏi Các cấp hàng năm tăng cao, không giáo viên xếp loại chuyên môn trung bình (Năm học 2015- 2016, giáo viên giỏi cấp trường đạt: 03 giải Nhất, giải nhì, Khuyến khích: 05, 27 công nhận Giáo viên đạt cấp tỉnh: 04) Học sinh: có 22 em dự thi Toán Internet cấp tỉnh, tham gia thi tiếng Anh Internet cấp huyện đạt 14 em (01 giải ba, 03 giải Khuyến khích; 10 em công nhận); có em dự thi cấp tỉnh; Với kết trên, năm gần nhà trường lấy lòng tin cha mẹ học sinh Nhiều gia đình đia bàn tuyển sinh đến xin nhập học cho trường; phụ huynh yên tâm gửi học trường Học sinh độ tuổi đến trường học tập 100% III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Trong công tác giảng dạy, nhà trường giữ vai trò chủ đạo định thông qua việc tổ chức thực kế hoạch; nhân tố quy tụ yếu tố hợp thành thể thống nhất, phát huy tổng hợp sức mạnh thành tố hướng vào mục tiêu chung; góp phần cao chất lượng giảng dạy, học tập học sinh Với vai trò vậy, phía nhà trường, cần tập trung đạo đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học Do bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên trường Tiểu học quan trọng chất lượng đội ngũ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giáo dục học sinh Trong giai đoạn người làm công tác quản lý phải thường xuyên cập nhật thông tin giáo dục để kịp thời điều chỉnh bổ sung kế hoạch thực Đặc biệt trọng đến công Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 20 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên vì: Giáo dục tiểu học chiếm vị trí quan trọng hệ thống giáo dục, mắt xích đặt tảng cho sống người, cho sống văn hóa tinh thần dân tộc Bởi vậy, việc đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viên nhân tố định việc thực mục tiêu chất lượng giáo dục Đội ngũ giáo viên phát huy tốt lực chuyên môn họ thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ Kiến nghị Lãnh đạo trường cần có khen thưởng, động viên kịp thời cho giáo viên dạy giỏi thầy cô giáo có nhiều học sinh khiếu cấp Đồng thời thường xuyên kiểm tra: vừa nghiêm khắc, tư vấn, vừa công bằng, độ lượng để động viên tất giáo viên đóng góp vào việc thực mục tiêu, kế hoạch chất lượng giáo dục nhà trường đề Để làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, lãnh đạo trường phải người có trình độ lực mặt; tâm huyết, say mê với công việc, biết lắng nghe chia sẻ với đồng nghiệp công tác Trên đây, số kinh nghiệm thân thời gian làm công tác quản lý chuyên môn Rất mong, góp ý Hội đồng chấm, đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện Eana, ngày 25 tháng năm 2016 Người viết Nguyễn Thị Vui Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 21 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP TRƯỜNG CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN CẤP HUYỆN CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN (Ký tên, đóng dấu) TÀI LIỆU THAM KHẢO Nhiệm vụ năm học cuả cấp Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 22 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong Quyết định số 14 /2007/QĐ-BGDĐT, ngày 04/5/2007, Bộ GD&ĐT, Ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Luât Giáo dục Điều lê trường tiểu học Các thị, nghị quyết, thông tư văn đạo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học Một số văn kiện Đảng GD - ĐT Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 23 [...]... của đội ngũ giáo viên trong trường tôi nâng lên rõ rệt Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 16 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong * Bồi dưỡng giáo viên dạy giỏi các cấp Muốn đẩy mạnh phong trào dạy tốt, điều quan trọng là phải xây dựng được mũi nhọn về giáo viên Muốn có giáo viên giỏi, lãnh đạo trường cần khuyến khích, động viên. .. Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 22 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong 2 Quyết định số 14 /2007/QĐ-BGDĐT, ngày 04/5/2007, Bộ GD&ĐT, Ban hành Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 3 Luât Giáo dục 4 Điều lê trường tiểu học 5 Các chỉ thị, nghị quyết, thông tư và các văn bản chỉ đạo của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học 6 Một số. .. Công tác bồi dưỡng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên là công việc không bao giờ kết thúc Mục đích của công tác này là nhằm đẩy mạnh sự phát triển Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 12 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong về chuyên môn, nghiệp vụ cho tất cả giáo viên, cán bộ và nhân viên trong nhà trường giúp giáo viên có... nhật các thông tin về giáo dục để kịp thời điều chỉnh bổ sung trong kế hoạch và thực hiện Đặc biệt chú trọng đến công Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 20 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên vì: Giáo dục tiểu học chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống giáo dục, nó là mắt...Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong Mặt khác việc nâng cao ý thức học tự bồi dưỡng của mỗi cán bộ giáo viên còn hạn chế Đây là nguyên nhân quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng chuyên môn trong nhà trường Năng lực chuyên môn của đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong đã đáp ứng được yêu cầu nâng cao... chuyên môn học kỳ I năm học 2015 - 2016 TSGV Xếp loại chuyên môn đầu năm Xếp loại chuyên môn cuối kỳ I XS Khá TB Yếu XS Khá TB Yếu 37 4 0 0 39 2 0 0 Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 19 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong - Giáo viên dạy giỏi và kết quả xếp loại giáo viên trong 3 năm gần đây: Năm học GV dạy giỏi TSGV Cấp trường. .. độ chuyên môn nghiệp vụ chất lượng đội ngũ giáo viên Đẩy mạnh công tác tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên Nhận thức được công tác tự học tự bồi dưỡng là công việc thường xuyên liên tục của mỗi cán bộ giáo viên để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như các phẩm chất cấn thiết Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 11 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên. .. cứu bài học) Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 17 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong Ví dụ: Nếu năm học trước đã triển khai chuyên đề Điều chỉnh hướng dẫn học môn Toán, Tập đọc, Tự nhiên xã hội, Lịch sử và Địa lý, thì năm sau có thể chuyển sang các chuyên đề Tập làm văn, Luyện từ và câu; Khoa học Mỗi khi tổ chức chuyên đề... quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ trợ cho nhau Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 18 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong 3.5 Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu Kết quả khảo nghiệm: Khi thực hiện đề tài vào công tác quản lý chỉ đạo chuyên tôi nhận thấy bản thân của mỗi giáo viên có nhận thức cao hơn trong... công tác Trên đây, là một số kinh nghiệm của bản thân trong thời gian làm công tác quản lý chuyên môn Rất mong, sự góp ý của Hội đồng chấm, đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn Eana, ngày 25 tháng 1 năm 2016 Người viết Nguyễn Thị Vui Nguyễn Thị Vui – Trường Tiểu học Lê Hồng Phong 21 Đề tài: Một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường Tiểu học Lê Hồng Phong NHẬN XÉT CỦA HỘI
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học lê hồng phong , SKKN một số kinh nghiệm bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên trường tiểu học lê hồng phong ,

Từ khóa liên quan