0

Thực trạng và một số giải pháp tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã dương quang huyện mỹ hào tỉnh hưng yên

80 315 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/05/2016, 14:24

1.2.1 Mục tiêu chungNghiên cứu thực trạng thu hồi đất nông nghiệp và ảnh hưởng của nó tới thu nhập và việc làm của các hộ bị thu hồi đất ở Việt Nam nói chung xã Dương Quang nói riêng và đề xuất một số giải pháp giải quyết việc làm cho những hộ bị thu hồi đất. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể. Hệ thống hóa những cơ sở lý luận và thực tiễn về sử dụng lao động và việc làm ở nông thôn. Nghiên cứu thực trạng việc làm của các hộ nông dân sau khi bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã Dương Quang. Đề ra một số giải pháp góp phần tạo công ăn việc làm và sử dụng hợp lý lượng lao động, nâng cao thu nhập cho các hộ nông dân bị thu hồi đất.1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu1.Tình hình chuyển đổi đất nông nghiệp phục vụ mục đích công nghiệp hoá ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam?2. Ảnh hưởng của việc thu hồi đất nông nghiệp đến thu nhập và việc làm của các hộ nông dân xã Dương Quang như thế nào?3. Thực trang lao động việc làm ở các hộ bị thu hồi đất nông nghiệp xã Dương Quang?4. Các giải pháp để tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân bị mất đất? TÓM TẮT LUẬN VĂN Nước ta trình công nghiệp hóa – đại hóa mạnh mẽ hướng đến mục tiêu năm 2020 trở thành nước công nghiệp Để phục vụ mục tiêu trình thu hồi, chuyển đổi đất nông nghiệp để xây dựng phát triển khu công nghiệp điều không tránh khỏi Việc thu hồi đất ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống hàng triệu nông dân nước Xã Dương Quang Huyện Mỹ Hào – Hưng Yên xã nông điển hình nông thôn miền bắc Từ có trình thu hồi đất phục vụ xây dựng khu công nghiệp đời sống công ăn việc làm hộ nằm diện bị thu hồi đất bị ảnh hưởng lớn Qua trình điều tra đã đưa số lý luận thực tế tác động việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng khu công nghiệp tập trung đến sản xuất đời sống hộ nông dân có đất bị thu hồi Việt Nam số nước khác Đề tài nghiên cứu thực trạng xây dựng khu công nghiệp địa bàn xã Dương Quang cho thấy diện tích đất cho việc xây dựng cụm công nghiệp chủ yếu đất trồng lúa dẫn tới thu nhập từ nông nghiệp hộ nông dân giảm nhiều so với trước Giá đền bù cho hộ nông dân nhìn chung thấp gây số khó khăn cho hộ bị thu hồi đất Đề tài nghiên cứu làm rõ tác động việc thu hồi đất nông nghiệp tới vấn đề kinh tế xã hội đặc biệt lao động việc làm người dân có đất bị thu hồi Do việc xây dựng khu công nghiệp làm cho diện tích đất nông nghiệp hộ giảm xuống Quỹ đất sản xuất giảm xuống điều đồng nghĩa với việc thu nhập từ nông nghiệp hộ giảm xuống Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm số lượng lao động nông nghiệp, tăng lên số lao động ngành nghề dịch vụ thương mại Hộ nông giảm đáng kể chuyển sang làm kinh doanh dịch vụ kiêm ngành nghề Cũng đất sản xuất nên số lao động thất nghiệp trở thành lao động tự với thu nhập thất thường Đề tài sau thu hồi đất nông nghiệp thu nhập hộ tăng lên không đáng kể Một mặt tăng lên theo xu hướng chung kinh tế, mặt khác sử dụng tiền đền bù nên thu nhập từ khoản khác tăng lên Cơ cấu thu nhập thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng thu từ nông nghiệp, tăng thu từ công nghiệp, dịch vụ, tiền lương tiền làm thuê Đề tài điều tra tỷ lệ số lao động chuyển đổi ngành nghề nhờ quyền xã công ty thấp, đa số người lao động tự tìm kiếm việc làm Nhu cầu đào tạo nghề hộ lớn chưa đáp ứng Đề tài thăm dò số ý kiến người dân sống sau thu hồi đất thấy có phận lớn hộ cho sống gặp nhiều khó khăn trước Sự bền vững ngành nghề chuyển đổi không cao Các vấn đề khó khăn chủ yếu hộ vốn, kỹ thuật khả tìm kiếm công việc Từ đề tài thuận lợi khó khăn sau thu hồi đất hộ nông dân qua bước đầu đưa giải pháp để giải khó khăn nhằm giải việc làm nâng cao thu nhập cho hộ như: Cần phải sử dụng hợp lý tiền đền bù tránh lãng phí, khuyến khích phát triển ngành nghề dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp, vận động người dân tham gia khóa học nghề ngắn hạn, dồn điền đổi mảnh đất lại,… Đưa số kiến nghị nhà nước hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp cần có sách hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất thiết thực nữa, có kế hoạch đào tạo tay nghề cho người dân, xây dựng sách đền bù thỏa đáng PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài Để tiến lên kinh tế - xã hội đại phát triển, tránh khỏi nguy tụt hậu CNH - HĐH đất nước quy luật phổ biến đường tất yếu mà quốc gia phải thực Ở Việt Nam thời kì độ lên CNXH Đảng ta xác định CNH - HĐH nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, coi chủ trương lớn để đưa nước ta nói chung nông nghiệp nông thôn nói riêng phát triển Chính mà năm gần trình công nghiệp hoá, đại hoá diễn mạnh mẽ nhanh chóng Ngành công nghiệp ngày chiếm tỉ trọng cao, gần 43% tổng GDP nước Tuy nhiên, đồng nghĩa với trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước trình thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang xây dựng, chuyên dùng cho phát triển khu công nghiệp, đô thị, giao thông… dẫn tới diện tích đất nông nghiệp ngày giảm mạnh Hiện nước ta có 9,42 triệu đất nông nghiệp, đất trồng lúa 4,1 triệu Nông dân ước khoảng 60 triệu người (trên tổng số 86 triệu dân), bình quân đất canh tác 480m2/người, 1/4 nông dân Thái Lan Trước sóng công nghiệp hóa, đô thị hoá thời hội nhập, diện tích đất canh tác ngày thu hẹp hẳn số "nông nhàn vĩnh viễn" ngày đông Theo Bộ Nông nghiệp PTNT, trung bình hộ nông dân có 1,5 lao động hecta đất thu hồi ảnh hưởng tới việc làm 10 lao động Như vậy, việc thu hồi đất nông nghiệp đất năm (2003- 2008) tác động tới đời sống khoảng 2, triệu nông dân Tại số vùng ven đô Đồng sông Hồng, trước thu hồi đất có 10% lao động làm thuê sau thu hồi đất tỷ lệ 17% (Huyền Ngân 2009) Việc chuyển mục đích sử dụng đất gây xáo trộn, ảnh hưởng lớn đến đời sống trước mắt lâu dài phận đông đảo nông dân nước ta Chỉ tính năm (2003-2008) đất thu hồi làm dự án đầu tư tác động trực tiếp đến 627.000 hộ gia đình, với khoảng 2,5 triệu người Điều tra thực tế cho thấy: 67% lao động nông nghiệp giữ nguyên nghề cũ, có 13% chuyển nghề có tới 25-30% nông dân việc làm, có không ổn định 53% hộ nông dân bị thu hồi đất thu nhập bị giảm so với trước, có 13% tăng trước Nhiều địa bàn có tới hàng ngàn lao động bị việc, có 10-20 người qua đào tạo nghề Những năm qua Chính phủ có nhiều sách ưu tiên giải việc làm cho nông dân vùng dự án, năm giải khoảng 55.000 người, "muối bỏ biển" tổng số lao động việc (Huyền Ngân,2009) Tỉnh Hưng Yên, năm 2001, tổng diện tích đất nông nghiệp tỉnh gần 50.000ha, đến 2007, diện tích đất nông nghiệp chưa đầy 46.000ha Diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi tập trung chủ yếu vào số huyện: Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ thị xã Hưng Yên Xã Dương Quang huyện Mỹ Hào Hưng Yên xã có đất nông nghiệp bị thu hồi việc làm người nông dân bị đất nông nghiệp chưa quan tâm mức Từ em định nghiên cứu đề tài: “Thực trạng số giải pháp tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp xã Dương Quang huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu thực trạng thu hồi đất nông nghiệp ảnh hưởng tới thu nhập việc làm hộ bị thu hồi đất Việt Nam nói chung xã Dương Quang nói riêng đề xuất số giải pháp giải việc làm cho hộ bị thu hồi đất 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn sử dụng lao động việc làm nông thôn - Nghiên cứu thực trạng việc làm hộ nông dân sau bị thu hồi đất nông nghiệp xã Dương Quang - Đề số giải pháp góp phần tạo công ăn việc làm sử dụng hợp lý lượng lao động, nâng cao thu nhập cho hộ nông dân bị thu hồi đất 1.2.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.Tình hình chuyển đổi đất nông nghiệp phục vụ mục đích công nghiệp hoá số nước giới Việt Nam? Ảnh hưởng việc thu hồi đất nông nghiệp đến thu nhập việc làm hộ nông dân xã Dương Quang nào? Thực trang lao động việc làm hộ bị thu hồi đất nông nghiệp xã Dương Quang? Các giải pháp để tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân bị đất? 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng hộ nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp hộ xã Dương Quang, huyện Mỹ Hào, Hưng Yên 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi không gian: Các hộ nông dân có đất nông nghiệp bị thu hồi địa bàn xã Dương Quang Phạm vi thời gian: Nghiên cứu thực từ ngày 10/1/2010 – 20/6/2010 PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở lý luận 2.1.1 Một số khái niệm 2.1.1.1 Khái niệm lao động Lao động hoạt động có mục đích người nhằm tạo sản phẩm vật chất tinh thần cho toàn xã hội Trong trình lao động người tiếp xúc với tự nhiên, có công cụ sản xuất nắm kỹ lao động, làm thay đổi giới đối tượng lao động cho phù hợp với nhu cầu Pháp luật lao động quy định quyền nghĩa vụ người lao động người sử dụng lao động, tiêu chuẩn lao động, nguyên tắc sử dụng, quản lý lao động, góp phần thúc đẩy sản xuất Vì có vị trí quan trọng đời sống, xã hội hệ thống pháp luật quốc gia Trong khái niệm lao động, liên quan đến số khái niệm khác Khái niệm sức lao động Các Mác viết "Sức lao động hay lực lao động toàn lực thể chất tinh thần tồn mọtt thể, người sống người đem vận dụng sản xuất giá trị sử dụng đó" Như sức lao động yếu tố tích cực nhất, hoạt động người Khi sản xuất giá trị sử dụng đó, người phải tiêu hao sức lao động định sản xuất giá trị dụng đó, hoạt động có mục đích người Khái niệm việc làm có liên quan chặt chẽ với khái niệm lao động song chúng không hoàn toàn giống Việc làm thể mối quan hệ người với chỗ việc làm cụ thể, giới hạn cần thiết diễn trình lao động Về góc độ kinh tế, việc làm thể mối tương quan sức lao động tư liệu sản xuất, yếu tố người yếu tố vật chất trình sản xuất nước ta, Bộ luật lao động nêu khái niệm việc làm sau: ''Mọi hoạt động tạo nguồn thu nhập, không bị pháp luật cấm thừa nhận việc làm" Như vậy, để có việc làm không thiết có vào quan, xí nghiệp Nhà nước mà làm doanh nghiệp, quan thuộc thành phần kinh tế thân người lao động tạo để có thu nhập 2.1.1.2 Khái niệm suất lao động, cường độ lao động thời gian lao động * Năng suất lao động sức sản xuất lao động cụ thể có ích Nó nói lên hoạt động sản xuất có mục đích người thời gian định Năng suất lao động đo số lượng sản phẩm sản xuất đơn vị thời gian, lượng thời gian hao phí để sản xuất đơn vị sản phẩm Năng suất lao động cá thể sức sản xuất lao động cụ thể Nó đo số lượng sản phẩm sản xuất lao động đơn vị thời gian thời gian hao phí lao động cụ thể sản xuất đơn vị sản phẩm Năng suất lao động bình quân sức sản xuất bình quân lao động đơn vị thời gian định Tăng suất lao động tăng lên sức sản xuất hay suất lao động, nói chung hiểu thay đổi cách thức lao động, thay đổi làm rút ngắn thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất đơn vị sản phẩm hàng hoá, cho số lượng lao động mà lại có sức sản xuất nhiều giá trị sử dụng * Cường độ lao động mức độ khẩn trương lao động Trong thời gian, mức chi phí lượng bắp, trí não, thần kinh người nhiều cường độ lao động cao, Các Mác gọi cường độ lao động "khối lượng lao động bị ép vào thời gian định" hay gọi "những số lượng lao động khác bị tiêu phí thời gian" Tăng cường độ lao động có nghĩa tăng thêm chi phí lao động đơn vị thời gian, nâng cao độ khẩn trương lao động cho cải vật chất sản xuất đơn vị thời gian tăng thêm tương ứng * Thời gian lao động thời gian cần thiết để sản xuất đơn vị sản phẩm, để biểu suất lao động, giảm chi phí thời gian lao động sản xuất đơn vị sản phẩm dẫn tới tăng suất lao động Vì vậy, sử dụng thời gian lao động vấn đề cốt lõi sử dụng lao động nội dung vấn đề tổ chức lao động khoa học Thời gian lao động xã hội cần thiết thời gian làm việc cần thiết xã hội để sản xuất hàng hoá điều kiện sản xuất bình thường với trình độ kỹ thuật trung bình Do vậy, vào thời gian lao động xã hội để tính giá trị hàng hoá từ đem trao đổi thị trường 2.1.1.3 Khái niệm nguồn lao động Nguồn lao động (hay lực lượng lao động) phận dân số độ tuổi định theo quy định pháp luật có khả tham gia lao động Việc quy định cụ thể độ tuổi lao động nước khác tuỳ theo yêu cầu trình độ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn, Việt Nam theo quy định Bộ luật lao động, dân số độ tuổi lao động người từ đủ 15 đến 60 tuổi nam va từ đủ 15 đến 55 tuổi nữ thực tế có tham gia lao động người việc làm tích cực tìm việc làm Về chất lượng nguồn lao động trình độ học vấn, trình độ chuyên môn kỹ thuật, sức khoẻ phẩm chất người lao động Về số lượng, tổng số người độ tuổi lao động thời gian làm việc huy động họ Như theo khái niệm nguồn lao động trẻ em học, hệ tương lai phản ánh nguồn nhân lực không tính vào nguồn lao động Theo khái niệm mở rộng dùng thống kê lao động gồm người độ tuổi lao động (lao động cao tuổi) thực tế làm việc ngành kinh tế 2.1.1.4 Khái niệm thất nghiệp Thất nghiệp tình trạng người có khả lao động, có nhu cầu lao động việc làm, tích cực tìm việc chờ đợi làm việc trở lại theo khái niệm dùng thống kê lao động việc làm Việt Nam người thất nghiệp người đủ 15 tuổi trở lên nhóm dân số hoạt động kinh tế, mà tuần lễ trước điều tra việc làm có nhu cầu làm việc Khi đánh giá tình trạng thất nghiệp, người ta thường dùng tiêu tỷ lệ thất nghiệp Tỷ lệ tính phần trăm số người thiếu việc làm so với dân số hoạt động kinh tế (lực lượng lao động) Tỷ lệ thất nghiệp mức cao ảnh hưởng xấu tới tình hình kinh tế xã hội Chính thế, quốc gia phải thường xuyên đưa sách, biện pháp để giải quuyết vấn đề 2.1.2 Một số vấn đề nguồn lao động việc làm 2.1.2.1 Vai trò nguồn lao động trình phát triển kinh tế xã hội Trong hình thái kinh tế xã hội, nguồn lao động có vai trò quan trọng thể khía cạnh sau: - Nguồn lao động lực lượng to lớn phát triển kinh tế xã hội Có thể nói nguồn lao động nhân tố trung tâm, giữ vai trò định phát triển kinh tế đồng thời mục đích trình phát triển kinh tế xã hội - Nguồn lao động chủ thể sáng tạo, đổi hoàn thiện trình phát triển kinh tế xã hội Trong trình phát triển người hướng tới tốt đẹp, hoàn thiện khả lao động sáng tạo để tạo sản phẩm phù hợp Khả mới, trình độ kỹ thuật lại tác động trở lại nâng cao nhu cầu người sáng tạo Cứ qua trình lao động, người tư liệu lao động tác động lẫn đưa xã hội phát triển từ thấp tới cao Hơn người có ý thức vươn lên làm chủ trình phát triển kinh tế xã hội Như vậy, người thông qua trình lao động chủ thể sáng tạo, hoàn thiện trình phát triển kinh tế xã hội - Nguồn lao động mục đích phát triển kinh tế xã hội Mọi hoạt động sản xuất suy cho phục vụ nhu cầu người Nhu cầu người nhân tố kích thích sản xuất, "Đơn đặt hàng xã hội sản xuất" Nền kinh tế tư coi người thị trường tiêu thụ hàng hoá Nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa coi phát triển tiến người nhân tố hàng đầu Vì vậy, Đảng khẳng định: "Phát huy yếu tố người mục tiêu cao hoạt động" - Nguồn lao động yếu tố hàng đầu, động định phát triển lực lượng sản xuất Trong trình lao động đặc biệt giai đoạn nay, với phát triển mạnh mẽ khoa học kỹ thuật, người đặt hệ thống lao động phức tạp, đòi hỏi người tìm tòi, suy nghĩ, sáng tạo, không sáng chế tư liệu lao động có suất cao mà kết hợp tư liệu lao động với đối tượng lao động, nhằm tạo sản phẩm theo mục đích định 2.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn lao động - Các yếu tố ảnh hưởng đến số lượng lao động + Dân số: coi yếu tố định số lượng lao động Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động dân số là: phong tục, tập quán nước, trình độ phát triển kinh tế, mức độ chăm sóc y tế sách nước vấn đề khuyến khích hạn chế sinh đẻ + Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tỷ lệ % dân só độ tuổi lao động tham gia lực lượng lao động tổng số nguồn lao động Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thường sử dụng để ước tính quy mô dự trữ lao động kinh tế quốc dân có vai trò quan trọng thống kê thất nghiệp - Các yếu tố ảnh hưởng đến lao động 10 phát triển Cần phải đặt mục tiêu đầu tư cho giáo dục lên hàng đầu đầu tư giáo dục đầu tư cho tương lai Đây việc làm có lợi Mặc dù trình thu hồi đất làm cho nhóm người bị lâm vào cảnh thất nghiệp, thiếu việc làm xong với số tiền nhận từ khoản đền bù họ sử dụng vào việc hỗ trợ học hành,đào tạo tay nghề Vì họ lực lượng lao động chủ yếu sau bổ sung cho nhu cầu lao động doanh nghiệp KCN, trở thành lao động hộ 66 TÀI LIỆU THAM KHẢO Dũng Hiếu (2007) “Nhiều nông dân bị thu hồi đất thất nghiệp”, Nguồn http://vneconomy.vn/65528P5C11/nhieu-nong-dan-bi-thu-hoi-dat-thatnghiep.htm Đỗ Văn Viện, Đặng Văn Tiến (2000) Bài giảng kinh tế hộ nông dân Trường ĐHNN Hà Nội Giáo trình kinh tế Mác - Lê nin - Nhà xuất trị quốc gia Huyền Ngân (2009) “Hàng triệu lao động bị ảnh hưởng thu hồi đất”, Nguồn http://vneconomy.vn/20090615035833755P0C17/hang-trieu-lao-dongbi-anh-huong-boi-thu-hoi-dat.htm Lê Đình Thắng (1993) Phát triển kinh tế nông hộ theo hướng sản xuất hàng hóa NXB nông nghiệp Mai Thành (2009) “ Về chuyển đổi cấu lao động nông thôn sau thu hồi đất” Tạp chí cộng sản – số 15 (183) năm 2009 Ngô Đức Cát, Vũ Đình Thắng (2001) Giáo trình phân tích sách nông nghiệp, nông thôn NXB thống kê Trường ĐHKTQD Ngô Đức Cát (2003) Kinh tế tài nguyên đất NXB nông nghiệp Nguyễn Đình Hương (1999) Sản xuất đời sống hộ nông dân đất thiều đất đồng sông Cửu Long Thực trạng giải pháp NXB trị quốc gia 10 Nguyễn Thành Lợi (2008) “Kinh nghiệm Trung Quốc hoạt động thu hồi đất nông nghiệp” Tạp chí cộng sản- số 22(166) 2008 11 Nguyễn Thị Kim Phượng (2008) “Nghiên cứu thay đổi thu nhập đời sống hộ nông dân đất canh tác để xây dựng khu công nghiệp xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên” Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Nông nghiệp, Hà nội 67 PHỤ LỤC PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ XÃ DƯƠNG QUANG I Những thông tin chung hộ Họ tên: ………………………………………… Địa chỉ: Tuổi ………… Giới tính: Nam Nữ Trình độ học vấn chủ hộ Cấp Cấp Cao đẳng, đại học Cấp Trung cấp Sau đại học Số nhân khẩu:……… ………nam …… nữ Số lao động……… Phân loại hộ theo thu nhập: Khá, giàu Trung bình Nghèo Phân loại hộ theo ngành nghề: Hộ nông Hộ kiêm Nguồn thu nhập STT Các hoạt động Mức độ Đánh số thứ tự từ quan trọng đến theo ngành quan trọng Trồng trọt Chăn nuôi Thủy sản Thương mại, dịch vụ Hoạt động tiểu thủ công nghiệp ngành nghề Công nhân Khác (thu nhập đột xuất, ) 68 Tỷ lệ % tổng thu nhập 10 Tình hình vay vốn hộ năm gần Nguồn Số lượng Số vốn vay ( triệu đồng) Thời Năm Lãi suất Mục đích vay hạn vay … … Tổng số II TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ THAY ĐỔI ĐẤT NÔNG NGHIỆP Tổng diện tích đất nông nghiệp hộ ………………… Gia đình cô bác có bị thu hồi đất nông nghiệp không? Có Không Nếu có diện tích bị thu hồi là: ……………… Chỉ tiêu Diện tích đất bị thu hồi cho Tỉ lệ % khu công nghiệp tổng diện tích canh tác Tổng diện tích đất m2 đai Đất m2 Đất vườn Sào Đất sản xuất nông Sào nghiệp Ao, hồ Sào Đất khác Sào Giá tiền đền bù là: ………………… Tổng số tiền đền bù là: …………… Sử dụng tiền đền bù để làm gì? ……………………………………………………………………………… Cô bác thấy mức giá có hợp lý hay không? 69 Có Không III Thu nhập việc làm gia đình: Thu nhập hộ trước bị thu hồi đất?( Năm nào? Thu nhập/năm) ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Trong đó: Từ Nông nghiệp: …………… Từ Công nghiệp: …………… Từ Thương mại dịch vụ: …………… Sau bị thu hồi đất: ………………………………………… Trong đó: Từ Nông nghiệp: ……… Từ Công nghiệp : ………… Từ Thương mại dịch vụ ………… Trước bị thu hồi đất công việc chủ yếu lao động gia đình ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Sau bị thu hồi đất công việc chủ yếu lao động gia đình: ………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… - Công việc có nhờ : giúp đỡ quyền xã tự thân cô bác tìm kiếm Từ doanh nghiệp Chính quyền xã có hỗ trợ tạo việc làm sau thu hồi đất hay không? Có Không Nếu có nào: ……………………………………………………………………………… 70 Theo cô bác việc hỗ trợ có đem lại hiệu thiết thực không? Có Không Gia đình có nhu cầu đầu tư đào tạo nghề cho lao động gia đình không? Lý do? ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Nguyện vọng kiến nghị ông (bà) quan chức tạo công ăn việc làm cho người dân? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… IV Đánh giá tác động ảnh hưởng khu công nghiệp? Đối với kinh tế gia đình? Có Không Nếu có nào? …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Đối với hội tìm kiếm việc làm? Có Không Chi tiêu thu nhập lao động gia đình? Có Không Nếu có nào? …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 4.Trình độ dân trí Có Không Nếu có nào? …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… 71 5.Tập quán sinh hoạt, sản xuất gia đình? Có Không Nếu có nào? …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Môi trường? Có Không Nếu có nào? …………………………………………………… ……………………………………………………………………………… V Một số đề xuất khác? ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn ông (bà) 72 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI NÔNG DÂN BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI XÃ DƯƠNG QUANG, HUYỆN MỸ HÀO, TỈNH HƯNG YÊN Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH THẾ Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp Lớp: KT 51B Niên khóa: 2006 - 2010 Giảng viên hướng dẫn: Ths NGUYỄN HỮU NHUẦN HÀ NỘI - 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan rằng, số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan rằng, giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thông tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn Nguyễn Đình Thế i LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn thực tập tốt nghiệp này, trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tời thầy cô giáo khoa Kinh tế phát triển nông thôn, trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Những ngưòi trang bị cho Tôi hành trang kiến thức giảng đường đại học giúp gặp khó khăn trình học tập Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc tới thầy giáo Ths Nguyễn Hữu Nhuần tận tình bảo, hướng dẫn động viên suốt thời gian thực tập Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo phòng ban cán nhân viên Uỷ ban nhân dân xã Dương Quang, tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành tốt nội dung đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè động viên, giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài luận văn tốt nghiệp Tôi xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2010 Người viết Sinh viên: Nguyễn Đình Thế ii MỤC LỤC TÓM TẮT LUẬN VĂN PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 2.1.1.1 Khái niệm lao động .6 2.1.1.2 Khái niệm suất lao động, cường độ lao động thời gian lao động 2.1.1.3 Khái niệm nguồn lao động 2.1.1.4 Khái niệm thất nghiệp 2.1.2.1 Vai trò nguồn lao động trình phát triển kinh tế xã hội 2.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn lao động 10 2.1.2.3 Đặc điểm lao động, việc làm nông thôn .11 PHẦN III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .23 3.1.1.1 Đặc điểm vị trí địa lý, địa hình 23 3.1.1.2 Đặc điểm thời tiết, khí hậu thuỷ văn 23 3.1.2.1 Tình hình phân bổ sử dụng đất đai 23 Bảng 3.1: Tình hình phân bổ sử dụng đất đai xã qua năm 24 3.1.2.2 Tình hình dân số lao động 26 Bảng 3.2: Tình hình dân số lao động xã 27 3.1.2.3 Tình hình trang bị sở hạ tầng 28 3.1.2.4 Kết sản xuất kinh doanh 30 Bảng 3.3 Kết sản xuất kinh doanh xã qua năm (2007 - 2009) 31 Bảng 3.4 Thông tin chung hộ điều tra 33 3.2.3.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp 33 3.2.3.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 34 3.2.5.1 Phương pháp phân tổ thống kê 34 3.2.5.2 Phương pháp so sánh 34 PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36 Biểu đồ 4.1 Diện tích đất nông nghiệp xã sau bị thu hồi cho phát triển khu công nghiệp 36 Bảng 4.1: Diện tích đất thu hồi hộ nông dân .37 Bảng 4.2: Một số thông tin nhóm hộ điều tra năm 2009 38 Bảng 4.3: Tình hình thu hồi đất nhóm hộ điều tra 42 4.3.2.1 Thay đổi cấu lao động 44 Bảng 4.4: Cơ cấu lao động trước sau thu hồi đất nhóm hộ điều tra 45 4.3.2.2 Thay đổi cấu ngành nghề nhóm hộ điều tra 47 Bảng 4.5: Thay đổi cấu ngành nghề nhóm hộ điều tra 48 iii Bảng 4.6: Biến động thu nhập cấu thu nhập nhóm hộ điều tra 51 Bảng 4.7 Tình hình hỗ trợ thay đổi công việc cho lao động hộ bị thu hồi đất nông nghiệp .54 Bảng 4.8: Nhu cầu đào tạo nghề lao động nhóm hộ điều tra 56 Biểu đồ 4.3: Đánh giá người dân mức sống sau bị thu hồi đất nông nghiệp 58 PHẦN V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 67 PHỤ LỤC .68 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI .73 KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 73 Nguyễn Đình Thế i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC .iii DANH MỤC BẢNG v DANH MỤC BIỂU ĐỒ vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii iv DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Tình hình phân bổ sử dụng đất đai xã qua năm Error: Reference source not found Bảng 3.2: Tình hình dân số lao động xã Error: Reference source not found Bảng 3.3 Kết sản xuất kinh doanh xã qua năm (2007 - 2009) Error: Reference source not found Bảng 3.4 Thông tin chung hộ điều tra Error: Reference source not found Bảng 4.1: Diện tích đất thu hồi hộ nông dân .Error: Reference source not found Bảng 4.2: Một số thông tin nhóm hộ điều tra năm 2009 Error: Reference source not found Bảng 4.3: Tình hình thu hồi đất nhóm hộ điều tra Error: Reference source not found Bảng 4.4: Cơ cấu lao động trước sau thu hồi đất nhóm hộ điều tra Error: Reference source not found Bảng 4.5: Thay đổi cấu ngành nghề nhóm hộ điều tra Error: Reference source not found Bảng 4.6: Biến động thu nhập cấu thu nhập nhóm hộ điều tra 51 Bảng 4.7 Tình hình hỗ trợ thay đổi công việc cho lao động hộ bị thu hồi đất nông nghiệp Error: Reference source not found Bảng 4.8: Nhu cầu đào tạo nghề lao động nhóm hộ điều tra Error: Reference source not found Bảng 4.9 Một số khó khăn hộ bị thu hồi đất nông nghiệp .Error: Reference source not found v DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1 Diện tích đất nông nghiệp xã sau bị thu hồi cho phát triển khu công nghiệp .Error: Reference source not found Biểu đồ 4.2: Đánh giá hộ mức độ bền vững sau chuyển đổi ngành nghề Error: Reference source not found Biểu đồ 4.3: Đánh giá người dân mức sống sau bị thu hồi đất nông nghiệp Error: Reference source not found vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT BQ Bình quân BQTN Bình quân thu nhập BQTNNN Bình quân thu nhập nông nghiệp CC Cơ cấu CN - NTTS Chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản CN - TTCN Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp DT Diện tích ĐVT Đơn vị tính GTSX Giá trị sản xuất GD - ĐT Giáo dục - đào tạo HĐH Hiện đại hoá KCN Khu công nghiệp KT - XH Kinh tế - xã hội LĐ Lao động LĐPNN Lao động phi nông nghiệp NN Nông nghiệp SL Số lượng SS So sánh TĐPT Tốc độ phát triển TN Thu nhập UBND Uỷ ban nhân nhân vii [...]... 4.1 Thực trạng thu hồi đất nông nghiệp tại xã Dương Quang trong những năm qua Hưng Yên là một tỉnh có diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi để phục vụ xây dựng khu công nghiệp thu c diện nhiều so với cả nước Xã Dương Quang huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên cũng là một trong rất nhiều xã thu c tỉnh Hưng Yên bị thu hồi đất nông nghiệp Năm 2009 diện tích đất bị thu hồi ở xã là 27,1 ha và chủ yếu là đất nông nghiệp. .. nông nghiệp bị thu hồi là so sánh giữa diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi với tổng diện tích đất nông nghiệp của hộ DT đất NN bị thu hồi 34 Tỷ lệ DT đất NN bị thu hồi (%) = x 100 Tổng DT đất NN - Giá đất được đền bù: Theo Nhà nước quy định là giá của đất sát với giá thị trường và phụ thu c vào từng loại đất, từng hạng đất - Giá đền bù: là mức giá mà Nhà nước trả cho một đơn vị diện tích đất của hộ... công nghiệp và dịch vụ, giảm dần số lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp Các lao động có cơ hội vào làm việc tại các khu công nghiệp với mức lương cao hơn nhiều so với sản xuất nông nghiệp, từ đó mức sống của người dân sẽ được cải thiện một các đáng kể Việc thu hồi đất sản xuất tạo cho người dân có một khoản thu nhập khá lớn có thể mua lại đất nông nghiệp hoặc đất ở Người dân có điều... tổng số 4951,50 ha đất nông nghiệp trên toàn xã Trong tổng số 27,1 ha đất nông nghiệp bị thu hồi thì 100% là đất trồng lúa, không có diện tích đất trồng cây hàng năm Qua biểu đồ 4.1 thì ta thấy tuy diện tích đất nông nghiệp thu hồi của xã so với tổng diện tích đất nông nghiệp thì chiếm tỷ lệ không đáng kể nhưng nó gây ảnh hưởng to lớn đến đời sống và thu nhập cũng như lao động việc làm của các hộ bị thu. .. Quang là xã thu n nông nên đã gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp của địa phương và tạo ra áp lực lên vấn đề tạo việc làm cho các hộ bị thu hồi đất 3.1.2.2 Tình hình dân số và lao động Là một xã thu n nông có dân số tương đối đông sống ở 8 thôn là: thôn Lê Xá, thôn Dương Xá, thôn Vinh Xá, thôn Bùi Bồng, thôn Mão Chinh, thôn Hiển Dương, thôn Phú Hữu, thôn Vũ Xá Tình hình biến động dân số. .. nghiệp bị thu hồi chiếm khoảng 89% và diện tích đất thổ cư chiếm 11% Đồng bằng sông Hồng là 18 vùng có diện tích đất bị thu hồi lớn nhất, chiếm 4,4% tổng diện tích đất nông nghiệp, tỷ lệ này ở Đông Nam Bộ là 2,1%, ở nhiều vùng khác: dưới 0,5% Ở các tỉnh thì diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi đất chỉ chiếm chiếm tỷ lệ nhỏ trong tổng số đất nông nghiệp của tỉnh nhưng lại tập trung vào một số huyện, xã ở... quyết việc làm, đào tạo chuyển đổi nghề, hỗ trợ tái định cư đã được tích cực triển khai tới từng hộ dân bị thu hồi đất nông nghiệp, đất ở Việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp để chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất chuyên dùng đã tạo điều 19 kiện thu n lợi cho các địa phương phát triển công nghiệp, dịch vụ cũng như xây dựng các khu đô thị mới cho người dân địa phương; tạo điều kiện thu n lợi thu hút... ở đồng bằng có mật độ dân số cao và gần các tuyến giao thông quan trọng Có xã diện tích đất bị thu hồi chiếm tới 70- 80% diện tích đất canh tác Các tỉnh không nằm trong những vùng trọng điểm về phát triển kinh tế thì diện tích đất bị thu hồi còn tương đối nhỏ Đời sống, lao động và việc làm của các hộ nông dân bị thu hồi đất: Đồng bằng sông Hồng có số hộ bị ảnh hưởng do thu hồi đất lớn nhất: khoảng 300... 2007 toàn xã có 1568 hộ nông nghiệp chiếm 86,63% tổng số hộ trong toàn xã, năm 2007 tăng lên thành 1569 hộ nông nghiệp chiếm 86,49% tổng số hộ trong toàn xã, đến năm 2009 còn 1517 hộ nông nghiệp chiếm 83,35% tổng số hộ cả xã Bình quân qua 3 năm giảm đi 1,64% Nguyên nhân của hiện tượng này là do năm 2009 người dân bị thu hồi đất sản xuất nông nghiệp, một số hộ đã bị thu hồi hết, số ít các hộ còn đất sản... như thu nhập, việc làm, diện tích đất canh tác trước và sau thu hồi để đánh giá đúng mức độ tác động của quá trình thu hồi đất nông nghiệp đến đời sống kinh tế - xã hội của người dân địa phương Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội một cách đúng hướng phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước 3.3 Hệ thống chỉ tiêu - Tỷ lệ diện tích đất nông nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và một số giải pháp tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã dương quang huyện mỹ hào tỉnh hưng yên, Thực trạng và một số giải pháp tạo việc làm cho người nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp tại xã dương quang huyện mỹ hào tỉnh hưng yên,

Từ khóa liên quan