0

Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý điểm của sinh viên trên Access

26 1,442 7
  • Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý điểm của sinh viên trên Access

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/05/2016, 11:14

Nội dung Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý điểm của sinh viên trên Access Bước 1: Đặt bài toán 1.1 Mô tả bài toán Một lớp hành chính có nhiều sinh viên Mỗi sinh viên có một mã nhân viên, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính Nhiều sinh viên có thể cùng thuộc một lớp hành chính Sinh viên sẽ theo học các lớp học phần. Mỗi lớp học phần có một mã số( duy nhất), Tên học phần, Số tín chỉ, Giảng viên giảng dạy Khi các sinh viên thi hết học phần, điểm sẽ được thống kê vào bảng điểm này Bảng điểm này sẽ bao gồm: Mã lớp học phần, Điểm quá trình trên lớp, Điểm thi 1.2Các truy vấn thực hiện: Câu 1: Đưa ra thông tin của sinh viên thuộc lớp hành chính 50S2 Câu 2: Đưa ra thông tin của sinh viên học học phần mã 1607 Câu 3: Thông kê số sinh viên có điểm quá trình=8 và học lớp hành chính 50S2 Câu 4: Đưa ra họ tên của sinh viên có điểm thi >5 và mã học phần 1607 Câu 5: Đưa ra họ tên của sinh viên có điểm thi cao nhất và mã học phần 1607 Câu 6: Đưa ra số sinh viên lớp hành chính 50S2 và mã học phần 1607 Câu 7: Thống kê điểm thi trung bình của học phần mã 1607 Câu 8: Với mỗi lớp hành chính hãy thống kê số sinh viên có điểm thi >5 và học phần mã 1607 Mục lục Mục lục Truy vấn sở liệu quản lý điểm sinh viên Access Bước 1: Đặt toán 1.1 Mô tả toán 1.2Các truy vấn thực hiện: Bước : Xây dựng mô hình thực thể liên kết ER 2.1 Xác định thực thể thuộc tính chúng 2.2 Xác định liên kết Bước 3: Chuyển đổi mô hình quan hệ 4.1 Thao tác tạo CSDL access 4.2 Tạo bảng liệu ACCESS 11 4.4 Nhập liệu: 12 4.5 Thực truy vấn: 14 Bước 5: Truy vấn hệ quản trị CSDL ( dùng ĐSQH ngôn ngữ SQL) 22 Lời mở đầu Hiện với phát triển không ngừng công nghệ thông tin, sở liệu ngày quan trọng sống Để tạo phát triển chương trình quản lý điểm hoàn hảo, khắc phục đến mức thấp nhược điểm, khai thác tối đa ưu điểm chương trình việc khó khăn cần đến sở liệu để lưu trữ truy xuất Một hệ thống quản lý điểm trường học tỏ quan trọng Để quản lý điểm trường từ trước đến phải quản lý giấy tờ nên có nhiều hạn chế Những thông tin điểm sinh viên thay đổi năm, điều thật khó dễ sai sót thất lạc giấy tờ liên quan Với xu hội nhập trình trạng làm việc thủ công phải loại bỏ gấp, không dẫn đến tình trạng lạc hậu không kịp với xu thời đại Vì thế, xu hướng cho việc quản lý điểm trường học dùng hệ thống sở liệu để tin học hóa công việc Điều giúp bạn lấy thông tin cách nhanh chóng, xác tránh nhầm lẫn Rất mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy cô bạn Chúng xin cảm ơn giảng viên Nghiêm Thị Lịch hướng dẫn hoàn thành đề tài Nội dung Truy vấn sở liệu quản lý điểm sinh viên Access Bước 1: Đặt toán 1.1 Mô tả toán Một lớp hành có nhiều sinh viên  Mỗi sinh viên có mã nhân viên, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính  Nhiều sinh viên thuộc lớp hành  Sinh viên theo học lớp học phần Mỗi lớp học phần có mã số( nhất), Tên học phần, Số tín chỉ, Giảng viên giảng dạy  Khi sinh viên thi hết học phần, điểm thống kê vào bảng điểm  Bảng điểm bao gồm: Mã lớp học phần, Điểm trình lớp, Điểm thi 1.2 Các truy vấn thực hiện: Câu 1: Đưa thông tin sinh viên thuộc lớp hành 50S2 Câu 2: Đưa thông tin sinh viên học học phần mã 1607 Câu 3: Thông kê số sinh viên có điểm trình=8 học lớp hành 50S2 Câu 4: Đưa họ tên sinh viên có điểm thi >5 mã học phần 1607 Câu 5: Đưa họ tên sinh viên có điểm thi cao mã học phần 1607 Câu 6: Đưa số sinh viên lớp hành 50S2 mã học phần 1607 Câu 7: Thống kê điểm thi trung bình học phần mã 1607 Câu 8: Với lớp hành thống kê số sinh viên có điểm thi >5 học phần mã 1607 Bước : Xây dựng mô hình thực thể liên kết ER 2.1 Xác định thực thể thuộc tính chúng SINHVIEN (MaSV, Hoten, MaLHC, NgS, GT) LHC (MaLHC, Khoa) LHP (MaLHP, TenHP, SoTC, GV) DIEM (MaLHP, Diemqt, Diemthi) 2.2 Xác định liên kết SINHVIEN SINHVIEN DIEM (n, 1) (1, n) (n, 1) Thuộc Có Của (n, 1) LHC (1, n) (n, 1) DIEM LHP 2.3 Xác định mô hình liên kết Trên sở thiết lập mối liên kết mối liên hệ thực thể trên, tiến hành xây dựng mô hình thực thể liên kết cho sở liệu quản lý điểm MaLHC Khoa LHC MaLHC MaSV NgS GT Thuộc HoTen SINHVIEN MaLHP Diemqt Có Diemthi DIEM TenHP MaLHP GV Của SoTC LHP Bước 3: Chuyển đổi mô hình quan hệ Chuyển đổi mối quan hệ “một – nhiều” Quy tắc : Đưa khóa bảng phía sang làm khóa ngoại bảng phía nhiều  SINHVIEN - THUỘC - LHC: Mỗi sinh viên thuộc lớp hành nhiều lớp hành Mỗi lớp hành có sinh viên nhiều N sinh viên Cách chuyển : thêm khóa “ MaLHC” vào bảng “ SINHVIEN” NgS MaSV MaLHC SINHVIEN Khoa HoTen MaLHC LHC Thuộc (n,1) (n,1) SINHVIEN MaSV HoTen LHC MaLHC … MaLHC Khoa SINHVIEN - CÓ - DIEM: Mỗi sinh viên có điểm nhiều N điểm N học phần Điểm cho sinh viên học phần, học phần nhiều điểm cho sinh viên Cách chuyển : thêm khóa “ MaSV” vào bảng “ DIEM” Diemqt MaSV NgS HoTen Diemthi MaLHP MaLHC SINHVIEN (1,n) (1,n) SINHVIEN MaSV HoTen DIEM Có DIEM … MaLHP Diemqt MaSV …  DIEM – CỦA - LHP: Mỗi sinh viên thuộc lớp hành nhiều lớp hành Mỗi lớp hành có sinh viên nhiều N sinh viên Cách chuyển : thêm khóa “ MaLHC” vào bảng “ SINHVIEN” Diemt hi Diemqt TenHP SoTC MaLHP MaSV MaLHP GV DIEM LHP Của (1,n) (1,n) SINHVIEN MaSV Diemqt LHC MaSV Diemthi MaLHP TenHP MaSV Bước 4: Tạo lập CSDL Hệ quản trị CSDL ACCESS Sử dụng Hệ Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu Access 2010 thiết kế sở liệu 4.1 Thao tác tạo CSDL access Mở Access giao diện Chọn “Blank database” Nhấn Ctrl-S để lưu đổi tên bảng Đổi tên bảng thành “SINHVIEN” ta bảng sau: 10 4.3 Tạo quan hệ access Tắt hết tất table bật Chọn “Database Tools” chọn “reationships” Chọn tất bảng liên kết bảng 4.4 Nhập liệu: • SINHVIEN 12 • LHC • LHP • DIEM 13 4.5 Thực truy vấn: Truy vấn sử dụng Query CSDL Access 2010 Câu 1: Đưa thông tin sinh viên thuộc lớp hành 50S2 có giới tính nữ Cách làm access: B1: tạo bảng cần thiết cho việc quản lý điểm sinh viên B2: chọn “Create” chọn “Query Design” chọn bảng cần thiết cho trình truy vấn ( bảng SINHVIEN) Sau chọn xong đóng cửa sổ “show table” B3: Ở dòng “Field”, “Table” ta chọn thuộc tính tương ứng B4: điều kiện truy vấn: sinh viên có MaLHC=”50S2” GT=”Nữ” Tại dòng Criteria cột “MaLHC” gõ cú pháp ”50S2” Tại dòng Criteria cột “GT” gõ cú pháp: “Nữ” 14 B5: Chọn Run  Kết truy vấn: Câu 2: Đưa thông tin sinh viên học học phần mã 1607 Thực access: 15 Thực câu trên:  Kết truy vấn: 16 Câu 3: Thống kê số sinh viên có điểm trình = lớp hành 50S2 Thực access: Thực câu trên:  Kết truy vấn: 17 Câu 4: Đưa họ tên sinh viên có điểm thi >5 mã học phần 1607 Thực access: Thực câu trên:  Kết truy vấn: 18 Câu 5: Đưa họ tên sinh viên có điểm thi cao mã học phần 1607  Kết truy vấn: Câu 6: Đưa số sinh viên lớp hành 50S2 mã học phần 1607 Thực access: Thực bước câu trên: 19  Kết truy vấn: Câu 7: Thống kê điểm thi trung bình học phần mã 1607 Thực access: Thực câu trên:  Kết truy vấn: 20 Câu 8: Với lớp hành thống kê số sinh viên có điểm thi >5 học phần mã 1607 Thực access: Thực câu 1:  Kết truy vấn: 21 Bước 5: Truy vấn hệ quản trị CSDL ( dùng ĐSQH ngôn ngữ SQL) Câu 1: Đưa thông tin sinh viên thuộc lớp hành 50S2 giới tính nữ SELECT * FROM SINHVIEN WHERE MaLHC=”50S2” AND GT = “ Nữ “ AND LHC.MaSV=SINHVIEN.MaSV; Câu 2: Đưa thông tin sinh viên học học phần mã 1607 SELECT MaSV, Hoten, MaLHC, NgS, GT FROM DIEM , SINH VIEN WHERE Ma LHP = “ 1607 “ AND DIEM.MaSV = SINH VIEN.MaSV; Câu 3: Thông kê số sinh viên có điểm trình=8 học lớp hành 50S2 ) SELECT COUNT ( Ma SV ) as So SV FROM DIEM , SINH VIEN WHERE Diemqt=8 AND MaLHC = “ 50S2 “ AND DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV; Câu 4: Đưa họ tên sinh viên có điểm thi >5 mã học phần 1607 ) SELECT Hoten 22 FROM SINHVIEN, DIEM WHERE Diemthi > AND MaLHP = “1607 “ AND DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV; Câu 5: Đưa họ tên sinh viên có điểm thi cao mã học phần 1607 SELECT Hoten, MAX(Diemthi) FROM SINHVIEN, DIEM WHERE Diemthi = (SELECT MAX(Diemthi) FROM DIEM WHERE MaLHP=1607) AND DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV; Câu 6: Đưa số sinh viên lớp hành 50S2 mã học phần 1607 ) SELECT COUNT(MaSV), MaLHC, MaLHP FROM DIEM, SINH VIEN WHERE MaLHC = “ 50S2 “ AND MaLHP = “ 1607 “ AND DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV ; Câu 7: Thống kê điểm thi trung bình học phần mã 1607 ) SELECT AVG(Diemthi) FROM DIEM WHERE MaLHP =1607; 23 24 Câu 8: Với lớp hành thống kê số sinh viên có điểm thi >5 học phần mã 1607 ) SELECT COUNT (MaSV) as SoSV FROM DIEM, SINH VIEN WHERE Diemthi > AND MaLHP “ 1607 “ AND DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV GROUP BY MaLHC; 25 Kết luận Sử dụng ACESS kỹ thuật thiết kế sở liệu giúp cho công việc quản lý trở nên dễ dàng Giảm thiểu việc trùng lặp dư thừa liệu, tìm kiếm sử dụng liệu cách dễ dàng cho công tác quản lý, tăng cường khả chia liệu nhiều người, đồng thời bảo mật liệu Từ ứng dụng thực tế nghiên cứu trên, nhận thấy tầm quan trọng môn học sở liệu Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức hệ thống quản lý liệu, giới thiệu kỹ thuật , kỹ cần có thiết để thiết kế, tạo lập bảo trì CSDL Chúng em xin chân thành cảm ơn ý kiến đóng góp cô giáo bạn thảo luận Do hạn chế khả trình độ nên thảo luận nhiều thiếu sót, mong nhận lời nhận xét, phê bình gợi ý sửa đổi cô giáo bạn 26 [...]... hiện trong access: Thực hiện các như câu trên:  Kết quả truy vấn: 17 Câu 4: Đưa ra họ tên của sinh viên có điểm thi >5 và mã học phần 1607 Thực hiện trong access: Thực hiện các như câu trên:  Kết quả truy vấn: 18 Câu 5: Đưa ra họ tên của sinh viên có điểm thi cao nhất và mã học phần 1607  Kết quả truy vấn: Câu 6: Đưa ra số sinh viên lớp hành chính 50S2 và mã học phần 1607 Thực hiện trong access: Thực... tương ứng B4: điều kiện truy vấn: sinh viên có MaLHC=”50S2” và GT=”Nữ” Tại dòng Criteria của cột “MaLHC” gõ cú pháp ”50S2” Tại dòng Criteria của cột “GT” gõ cú pháp: “Nữ” 14 B5: Chọn Run  Kết quả truy vấn: Câu 2: Đưa ra thông tin của sinh viên học học phần mã 1607 Thực hiện trong access: 15 Thực hiện các như câu trên:  Kết quả truy vấn: 16 Câu 3: Thống kê số sinh viên có điểm quá trình = 8 và lớp... Thực hiện các bước như câu trên: 19  Kết quả truy vấn: Câu 7: Thống kê điểm thi trung bình của học phần mã 1607 Thực hiện trong access: Thực hiện các như câu trên:  Kết quả truy vấn: 20 Câu 8: Với mỗi lớp hành chính hãy thống kê số sinh viên có điểm thi >5 và học phần mã 1607 Thực hiện trong access: Thực hiện các như câu 1:  Kết quả truy vấn: 21 Bước 5: Truy vấn trong hệ quản trị CSDL đó ( dùng ĐSQH... (MaSV) as SoSV FROM DIEM, SINH VIEN WHERE Diemthi > 5 AND MaLHP “ 1607 “ AND DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV GROUP BY MaLHC; 25 Kết luận Sử dụng ACESS trong kỹ thuật thiết kế cơ sở dữ liệu giúp cho công việc quản lý trở nên dễ dàng hơn Giảm thiểu được việc trùng lặp và dư thừa dữ liệu, có thể tìm kiếm và sử dụng dữ liệu một cách dễ dàng cho công tác quản lý, tăng cường khả năng chia sẽ dữ liệu giữa nhiều người,... DIEM 13 4.5 Thực hiện truy vấn: Truy vấn sử dụng Query trong CSDL Access 2010 Câu 1: Đưa ra thông tin của sinh viên thuộc lớp hành chính 50S2 và có giới tính nữ Cách làm trên access: B1: tạo các bảng cần thiết cho việc quản lý điểm sinh viên như trên B2: chọn “Create” chọn “Query Design” rồi chọn bảng cần thiết cho quá trình truy vấn ( bảng SINHVIEN) Sau khi chọn xong đóng cửa sổ “show table” B3: Ở dòng... người, đồng thời có thể bảo mật dữ liệu Từ những ứng dụng thực tế nghiên cứu ở trên, chúng ta có thể nhận thấy tầm quan trọng của môn học cơ sở dữ liệu Môn học trang bị cho sinh viên những kiến thức về các hệ thống quản lý dữ liệu, giới thiệu các kỹ thuật , kỹ năng cần có thiết để thiết kế, tạo lập và bảo trì CSDL Chúng em xin chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của cô giáo và các bạn về bài thảo... as So SV FROM DIEM , SINH VIEN WHERE Diemqt=8 AND MaLHC = “ 50S2 “ AND DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV; Câu 4: Đưa ra họ tên của sinh viên có điểm thi >5 và mã học phần 1607 ) SELECT Hoten 22 FROM SINHVIEN, DIEM WHERE Diemthi > 5 AND MaLHP = “1607 “ AND DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV; Câu 5: Đưa ra họ tên của sinh viên có điểm thi cao nhất và mã học phần 1607 SELECT Hoten, MAX(Diemthi) FROM SINHVIEN, DIEM WHERE... bảng dữ liệu trên ACCESS Chọn design view Thêm vào các trường ở cột “field name”, “data type” và “description” ta được các bảng: 1 SINHVIEN 2 LHC 3 LHP 4 DIEM 11 4.3 Tạo quan hệ trong access Tắt hết tất cả các table đang bật Chọn “Database Tools” rồi chọn “reationships” Chọn tất cả các bảng rồi liên kết các bảng 4.4 Nhập dữ liệu: • SINHVIEN 12 • LHC • LHP • DIEM 13 4.5 Thực hiện truy vấn: Truy vấn sử... SQL) Câu 1: Đưa ra thông tin của sinh viên thuộc lớp hành chính 50S2 và giới tính nữ SELECT * FROM SINHVIEN WHERE MaLHC=”50S2” AND GT = “ Nữ “ AND LHC.MaSV=SINHVIEN.MaSV; Câu 2: Đưa ra thông tin của sinh viên học học phần mã 1607 SELECT MaSV, Hoten, MaLHC, NgS, GT FROM DIEM , SINH VIEN WHERE Ma LHP = “ 1607 “ AND DIEM.MaSV = SINH VIEN.MaSV; Câu 3: Thông kê số sinh viên có điểm quá trình=8 và học lớp... DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV; Câu 6: Đưa ra số sinh viên lớp hành chính 50S2 và mã học phần 1607 ) SELECT COUNT(MaSV), MaLHC, MaLHP FROM DIEM, SINH VIEN WHERE MaLHC = “ 50S2 “ AND MaLHP = “ 1607 “ AND DIEM.MaSV = SINHVIEN.MaSV ; Câu 7: Thống kê điểm thi trung bình của học phần mã 1607 ) SELECT AVG(Diemthi) FROM DIEM WHERE MaLHP =1607; 23 24 Câu 8: Với mỗi lớp hành chính hãy thống kê số sinh viên có điểm thi
- Xem thêm -

Xem thêm: Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý điểm của sinh viên trên Access, Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý điểm của sinh viên trên Access, Truy vấn cơ sở dữ liệu quản lý điểm của sinh viên trên Access, 2 Xác định các liên kết, 2 Tạo bảng dữ liệu trên ACCESS, 5 Thực hiện truy vấn: