tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 8 có đáp án và thang điểm hay nhất

102 2.4K 2
tuyển chọn 30 đề thi học sinh giỏi môn sinh học lớp 8 có đáp án và thang điểm hay nhất

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TUYN CHN 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP (cú ỏp ỏn v thang im) Tp H Chớ Minh, ngy 1/5/2016 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) õy l mt b thi c tuyn chn k cng, cú cht lng cao, giỳp cỏc em hc sinh lp cng c v nõng cao kin thc mụn sinh hc Bờn di mi c kốm theo ỏp ỏn v thang im chm chi tit khụng nhng giỳp cỏc thy cụ cú cn c hng dn v ging dy cho hc sinh m cũn giỳp cho cỏc em t hc, t kim tra v so sỏnh i chiu kt qu lm bi ca mỡnh khụng cú s tr giỳp ca cỏc thy cụ giỏo Hy vng b thi s giỳp ớch cho cỏc thy cụ vic bi dng HSG v giỳp cỏc em hc sinh lp hc tt b mụn sinh hc lp S 1: UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: SINH Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1: ( 2,0 im) Phõn tớch nhng c im tin hoỏ ca h c ngi so vi h c thỳ? Cõu : (3 im) Cho bit tõm tht trỏi mi ln co búp y i 70 ml mỏu v mt ngy ờm ó y i c 7560 lớt mỏu Thi gian ca pha dón chung bng 1/2 chu k tim, thi gian pha co tõm nh bng 1/3 thi gian pha co tõm tht Hi: S ln mch p mt phỳt? Thi gian hot ng ca mt chu k tim? Thi gian ca mi pha: co tõm nh, co tõm tht, dón chung? Cõu : (1 im)Hóy gii thớch ngha en v mt sinh hc cõu thnh ng nhai k no lõu Cú ý kin cho rng Thc n ch thc s c tiờu hoỏ rut non Em hóy nhn xột ý kin trờn Hóy gii thớch ngha en v mt sinh hc cõu thnh ng nhai k no lõu Cõu : (2 im) Bn cht ca s hụ hp ngoi v hụ hp l gỡ? Gii thớch c s sinh lý ca ting khúc cho i? Cõu : (2 im) Chng minh rng ng hoỏ v d hoỏ l hai quỏ trỡnh mõu thun nhng thng nht cựng mt c th sng? - HT - TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO Cõu HNG DN CHM THI CHN HSG MễN: SINH Ni dung Nhng c im tin hoỏ: + Th hin qua s phõn húa chi trờn v trung chi di - c chi trờn phõn húa thnh cỏc nhún c ph trỏch nhng c ng linh hot ca bn tay, ngún tay c bit l c ngún cỏi rt phỏt trin (2) - C chi di cú xu hng trung thnh nhúm c ln, khe ( nh c mụng, c ựi ) Giỳp cho s ng di chuyn ( chy, nhy ) linh hot v gi cho c th cú t th thng bng dỏng ng thng - Ngoi ra, ngi cũn cú c ng li phỏt trin giỳp cho ng ngụn ng núi - C nột mt phõn húa giỳp biu hin tỡnh cm qua nột mt - Trong mt phỳt tõm tht trỏi ó co v y : 7560 : (24 60) = 5,25 lớt - S ln tõm tht trỏi co mt phỳt l : (5,25 1000) : 70 = 75 ( ln) Vy s ln mch p mt phỳt l : 75 ln - Thi gian hot ng ca mt chu k tim l : ( phỳt = 60 giõy) ta cú : 60 : 75 = 0,8 giõy ỏp s : 0,8 giõy Thi gian ca cỏc pha : - Thi gian ca pha dón chung l : 0,8 : = 0,4 (giõy) - Gi thi gian pha nh co l x giõy -> thi gian pha tht co l 3x Ta cú x + 3x = 0,8 0,4 = 0,4 x = 0,1 giõy Vy mt chu k co dón ca tim: Tõm nh co ht : 0,1 giõy Tõm tht co ht : 0,1 = 0,3 giõy ( HS gii cỏch khỏc nu ỳng cho im ti a) Thc n ch thc s tiờu hoỏ rut non vỡ: - rut non cú y cỏc loi enzim tiờu hoỏ cỏc loi thc n - Ti õy cỏc loi thc n c tiờu hoỏ cỏc loi thc n : Pr, G, Li, Axit Nucleic n sn phm cui cựng m c th hp thu c - Ngha en v mt sinh hc ca cõu thnh ng ny l ta nhai k thỡ hiu sut tiờu húa cng cao, c th hp th c nhiu dinh dng hn nờn no lõu hn - Hụ hp ngoi: im 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,5 0,5 0,25 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) + S th v hớt vo ( thụng khớ phi) + Trao i khớ phi: O2 khuch tỏn t ph nang vo mỏu CO2 khuch tỏn t mỏu vo ph nang - Hụ hp + Trao i khớ t bo: CO2 khuch tỏn t t bo vo mỏu O2 khuch tỏn t mỏu vo t bo C s sinh lớ ca ting khúc cho i - a tr cho i b ct b dõy rn lng CO2 tha ngy cng nhiu mỏu s kt hp vi nc to thnh H2CO3 => I on H+ tng => Kớch thớch trung khu hụ hp hot ng, to ng tỏc hớt vo, th Khụng khớ i trn qua qun to nờn ting khúc cho i - Mõu thun: + ng hoỏ tng hp cht hu c, d hoỏ phõn hu cht hu c + ng hoỏ tớch lu nng lng, d hoỏ gii phúng nng lng - Thng nht: + ng hoỏ cung cp nguyờn liu cho d hoỏ, d hoỏ cung cp nng lng cho ng húa + ng hoỏ v d hoỏ cựng tn ti mt c th sng, nu thiu mt hai quỏ trỡnh thỡ s sng khụng tn ti TNG 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 10 Lu ý:- HS tr li ỳng bn cht cho im ti a - Bi lm cỏch khỏc m ỳng cho im ti a - HT - TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) S 2: UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: SINH HC Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu (1.5 im) T bo ng vt v t bo thc vt ging v khỏc v cu to nhng c im no ? Cõu (2.0 im) 1- Xng cú tớnh cht v thnh phn húa hc nh th no ? Nờu thớ nghim chng minh thnh phn húa hc cú xng 2- Gii thớch nguyờn nhõn cú hin tng Chut rỳt cỏc cu th búng ỏ Cõu (1.5 im) 1- Huyt ỏp l gỡ? Nguyờn nhõn lm thay i huyt ỏp ? Ti cựng mt loi nhng ng vt cú kớch thc cng nh thỡ tim p cng nhanh? Cõu (1.5 im) 1- Nờu c im cu to phự hp vi chc nng ca phi 2- Khi ngi hot ng mnh thỡ nhp hụ hp thay i nh th no ? Gii thớch Cõu (1.5 im) 1- Cho cỏc s chuyn húa sau a- Tinh bt Mantụz b- Mantụz Glucụz c- Prụtờin chui di Prụtờin chui ngn d- Lipit Glyxờrin v axit bộo Em hóy cho bit cỏc s chuyn húa trờn xy nhng b phn no ng tiờu húa 2- Rut non cú cu to nh th no phự hp vi chc nng tiờu húa v hp th thc n Cõu (2.0 im) 1- Khi nghiờn cu v chc nng ca ty sng trờn mt ch ty, mt bn hc sinh vụ tỡnh ó lm t mt s r ty, bng cỏch no em cú th phỏt hin c r no cũn, r no b t Hóy gii thớch 2- Ti núi dõy thn kinh ty l dõy pha? - HT - TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO Cõu HNG DN CHM THI CHN HSG MễN: SINH HC ỏp ỏn T bo ng vt v t bo thc vt ging v khỏc v cu to c bn nhng c im no ? * Ging nhau: - u cú mng - T bo cht vi cỏc bo quan: Ty th, th gụngi, li ni cht, ribụxụm - Nhõn: cú nhõn v cht nhim sc * Khỏc nhau: T bo thc vt T bo ng vt - Cú mng xelulụz - Khụng cú mng xelulụz - Cú dip lc - Khụng cú dip lc (tr Trựng roi xanh) - Khụng cú trung th - Cú trung th - Cú khụng bo ln, cú vai trũ - Cú khụng bo nh khụng cú quan trng i sng ca vai trũ quan trng i t bo thc vt sng ca t bo 1- Xng cú tớnh cht v thnh phn húa hc nh sau: * Xng cú tớnh cht - n hi - Rn chc * Thnh phn húa hc ca xng - Cht hu c (cht ct giao) m bo cho xng cú tớnh n hi - Cht vụ c ch yu l cỏc mui canxi lam cho xng cú tớnh rn chc * Thớ nghim chng minh thnh phn húa hc c a xng - Ly mt xng ựi ch trng thnh ngõm cc ng dung dch axitclohiric 10% sau 10 15 phỳt ly thy phn cũn li ca xng rt mm v cú th un cong d dng Xng cha cht hu c - Ly mt xng ựi ch trng thnh khỏc t trờn ngn la ốn cn cho n xng khụng chỏy na, khụng cũn khúi bay lờn, búp nh phn xng ó t thy xng v ú l cỏc cht khoỏng Xng cha cht vụ c 2- Gii thớch nguyờn nhõn cú hin tng Chut rỳt cỏc cu th búng ỏ - Hin tng Chut rỳt l hin tng bp c b co cng khụng im 0,5 0,5 0,5 0.25 0.25 0.25 0.25 0,5 0,5 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) hot ng c - Nguyờn nhõn cỏc cu th búng ỏ ng quỏ nhiu, m hụi dn n mt nc, mt mui khoỏng, thiu oxi Cỏc t bo c hot ng iu kin thiu oxi s gii phúng nhiu axit lactic tớch t c nh hng n s co v dui ca c Hin tng co c cng hay Chut rỳt 1- Huyt ỏp l gỡ? Nguyờn nhõn lm thay i huyt ỏp ? - Huyt ỏp l ỏp lc ca dũng mỏu lờn thnh mch di chuyn * Nguyờn nhõn lm thay i huyt ỏp - Nguyờn nhõn thuc v tim: c th hot ng, cỏc cm xỳc mnh, mt s húa cht lm cho huyt ỏp tng - Nguyờn nhõn thuc v mch: mch kộm n hi thỡ huyt ỏp tng - Nguyờn nhõn thuc v mỏu: mỏu cng c huyt ỏp tng 0.25 0.25 0.25 0.25 2Trong cỳng mt loi nhng ng vt cú kớch thc cng nh thỡ tim p cng nhanh vỡ: 0,5 - Cng trao i cht mnh, nhu cu ũi hi nhiu ụ xi - Cng trao i cht mnh vỡ din tớch tip xỳc ca b mt c th vi mụi trng ln so vi lng c th, nờn cú s mt nhit nhiu 1- Nờu c im cu to phự hp vi chc nng ca phi - Phi l b phn quan trng nht ca h hụ hp ni din s trao i khớ gia c th vi mụi trng bờn ngoi - Bao ngoi hai lỏ phi cú hai lp mng, lp mng ngoi dớnh vi lng ngc, lp dớnh vi phi, gia hai lp cú cht dch giỳp cho phi phng lờn, xp xung hớt vo v th - n v cu to ca phi l ph nang hp thnh tng cm v c bao bi mng mao mch dy c to iu kin cho s trao i khớ gia ph nang v mỏu n phi c d dng - S lng ph nang ln cú ti 700 800 triu ph nang lm tng b mt trao i khớ ca phi 2- Khi ngi hot ng mnh thỡ nhp hụ hp thay i nh th no ? Gii thớch ? - Khi ngi hot ng mnh thỡ nhp hụ hp tng - Giỏi thớch: Khi ngi hot ng mnh c th cn nhiu nng lng - Hụ hp t bo tng T bo cn nhiu oxi v thi nhiu khớ cacbonic Nụng d cacbonic mỏu tng ó kớch thớch trung khu hụ hp hnh ty iu khin lm tng nhp hụ hp 0.25 0.25 0.25 0.25 0,5 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) a- Xy ming, d dy thi gian u v rut non b- Xy rut non c- Xy d dy d- Xy rut non 2- Rut non cú cu to nh th no phự hp vi chc nng tiờu húa v hp th thc n - Rut non rt di ngi trng thnh t 2,8 3m Tng din tớch b mt rt ln (400 500 m2) Rut non cú cu to gm lp (lp mng bc ngoi, lp c, lp di niờm mc v lp niờm mc) - Rut non cú tuyn rut tit nhiu enzim giỳp cho tiờu húa cỏc loi thc n thnh cỏc cht n gin glucoz, axit amin, glyxerin v axit bộo c hp th qua thnh rut vo mỏu n cỏc t bo - Lp niờm mc cú cỏc np gp vi cỏc lụng rut v lụng cc nh lm cho din tớch b mt bờn rt ln (gp 600 ln so vi din tớch mt ngoi) - Cú h thng mao mch mỏu v mch bch huyt dy c phõn b ti tng lụng rut 1/ - Kớch thớch rt mnh ln lt cỏc chi (bng dd HCl 3% ) + Nu chi ú khụng co, cỏc chi cũn li co chng t r trc bờn ú b t, r trc bờn cũn li v r sau cũn + Nu chi ú co cỏc chi cũn li khụng co chng t r trc cỏc bờn cũn li b t + Nu khụng chi no co c chng t r sau bờn ú b t * Gii thớch: -R trc dn truyn xung thn kinh ng t trung ng thn kinh i qua c quan phn ng (c chi) - R sau dn truyn xung thn kinh cm giỏc t cỏc c quan v trung ng thn kinh 2- Ti núi dõy thn ty l dõy pha - Dõy thn kinh ty gm mt r trc v mt r sau + R trc gm cỏc si thn kinh ng i t ty sng ti cỏc c quan + R sau gm cỏc si thn kinh cm giỏc ni cỏc c quan vi ty sng - Hai r chp li ti l gian t to thnh dõy thn kinh ty Dõy thn kinh ty l dõy pha 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 - HT - TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) S 3: UBND HUYN THY NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO KIM THI HC SINH GII MễN: SINH HC LP Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu (1.0im): Hóy chng minh t bo l n v chc nng ca c th? Cõu ( 2,5 im) a- Nờu cu to v chc nng sinh lớ cỏc thnh phn ca mỏu? b- Gii thớch vỡ tim p lien tc sut i m khụng mt mi? Cõu ( 2im): a- Trỡnh by cỏc c im cu to ch yu ca d dy? b- Vỡ prụtờinthc n b dch v phõn hy nhng p rụt in ca lp niờm mc d dy li c bo v v khụng b phõn hy? Cõu : ( 2.0 im) a- Bn cht ca s hụ hp ngoi v hụ hp l gỡ? b-Gii thớch c s sinh lý ca ting khúc cho i? Cõu 5: ( 2,5 im) a- C ch iu ho lng ng mỏu ca cỏc hoúc mụn tuyn tu xy nh th no? b- Gii thớch nguyờn nhõn ca bnh tiu ng? Ht - TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) UBND HUYN THY NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO Cõu Cõu (1 im) Cõu (2,5 im) HNG DN CHM THI HC SINH GII MễN : SINH HC ỏp ỏn - Chc nng ca t bo l thc hin trao i cht v nng lng cung cp mi hot ng sng cho t boca c th Ngoi s phõn chia t bo giỳp c th ln lờn ti giai on trng thnh cú th tham gia vo quỏ trỡnh sinnh sn ca c th Nh vy mi hot ng sng ca c th u liờn quan n hot ng sng ca t bo cũn l n v chc nng ca c th a- Cu to v chc nng sinh lớ ca cỏc thnh phn mỏu: * Hng cu: - Cu to: l nhng t bo mu khụng cú nhõn, hỡnh a lừm mt - Chc nng sinh lớ: + Vn chuyn cỏc cht khớ , chuyn O2 t phi n cỏc mụ v CO2 t cỏc mụ n phi thi ngoi + Tham gia vo h m Prụtờin iu hũa pH mỏu * Bach cu: - Cu to: + T bo bch cu cú hỡnh dng v kớch thc khỏc nhau, chia lm nhúm Bch cu n nhõn v Bch cu a nhõn + Bch cu cú s lng ớt hn hng cu - Chc nng sinh lý: + Thc bo l n cỏc cht l hoc vi khun xõm nhp vo c th + ỏp ng dch: L kh nng sinh cỏc khỏng th tng ng c hiu vi khỏng nguyờn bo v c th + To Interferon c sn sinh cú cú khỏng nguyờn xõm nhp vo c th, Interferon s c ch s nhõn lờn ca virut, hn ch TB ung th * Tiu cu: - Cu to: Kớch thc nh, hỡnh dng khụng n nh, khụng nhõn, khụng cú kh nng phõn chia - Chc nng sinh lý: + Tham gia vo quỏ trỡnh ụng mỏu: Bng cỏch gii phúng cht tham gia vo quỏ trỡnh ụng mỏu + Lm co cỏc mch mỏu + Lm co cc mỏu * Huyt tng: - Cu to: L mt dch th lng, trong, mu vng nht, v hi mn, 90% l nc, 10% l vt cht khụ, cha cỏc hu c v vụ c ngoi cũn cú cỏc loi enzim, hoocmon, vitamin - Chc nng sinh lý: im 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) So sỏnh tiờu húa d dy v rut non? Khỏc bit c bn gia tiờu húa d dy v rut non l gỡ ? Cõu 3(3 im) Gii thớch mi quan h qua li gia ng húa v d húa quỏ trỡnh chuyn húa vt cht v nng lng t bo ? Cõu 4(4 im) Trỡnh by c ch thnh lp phn x cú iu kin theo quan im Paplụp ? Trỡnh by quỏ trỡnh thnh lp v c ch phn x cú iu kin ó thnh lp hỡnh thnh mt phn x mi qua mt vớ d t chn ? Cõu 5(4 im) Cú hai thớ nghim sau: Thớ nghim 1: Ngõm mt xng ựi ch trng thnh dung dch HCl 10% vi thi gian 10 n 15 phỳt Thớ nghim 2: t mt xng ựi ch trờn ngon la ốn cn n khụng cũn khúi bay lờn Hóy xỏc nh kt qu hai thớ nghim trờn ? T ú em hóy rỳt kt lun ? Ghi chỳ: Cỏn b coi khụng c gii thớch gỡ thờm H-ớng dẫn chấm biểu điểm Thi học sinh giỏi Mụn Sinh hc lp nm hc 2012 - 2013 Cõu (4 im): - Bch cu trung tớnh v bch cu mụnụ tiờu dit cỏc vi khun xõm nhp bng c ch thc bo (1,5 ) - Bch cu limphụ B tit khỏng th vụ hiu húa TB vi khun (1,25) - Bch cu limphụ T phỏ hy nhng TB ca c th b nhim vi khun (1,25) Cõu 2( 5): a.Ging nhau(2): - Bin i lý hc cú cỏc hot ng ging nhau: Co búp nh cỏc lp c, tit enzim cú tỏc dng o trn thc n thm enzim, hũa loóng thc n (1) - Bin i húa hc vi s tham gia ca cỏc enzim tiờu húa phõn ct thc n thnh cỏc phõn t nh hn (1) b.Khỏc nhau(3): im so sỏnh Tiờu húa d dy Tiờu húa rut non 87 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) Bin i lý hc - Hot ng: (0,25) - Kt qu: (0,25) Bin i húa hc -Hot ng: (0.75) -Kt qu: (0,75) Mnh nh cú lp dy Yu hn vỡ ch cú lp c mng Khụng cú tỏc dng lm nh thc n Thc n c co búp mnh nờn nh Ch cú emzim pepsin phõn ct protein v enzim amilaza nc bt hot ng giai on u phõn ct tinh bt Ch cú protein chui di thnh chui ngn 3-10axit amin v mt phn tinh bt thnh ng ụi giai on u Cỏc sn phm ny cha cú kh nng hp th Cú y cỏc loi enzim phõn ct cỏc loi thc n Tt c cỏc loi thc n u c phõn ct thnh cỏc phõn t cht dinh dng Cỏc sn phm ny cú kh nng hp th c im khỏc c bn(1 ): Tiờu húa d dy ch yu l bin i lý hc cũn tiờu húa rut non ch yu l bin i húa hc Cõu 3(3 im): - nh ngha ng húa v d húa( 1) - Cht tng hp ng húa l nguyờn liu d húa phõn gii (1) - Nng lng gii phúng d húa c dựng tng hp cht ng húa (1) Cõu 4(4 im): - C ch thnh lp phn x cú iu kin: L s thnh lp ng liờn h thn kinh tm thi gia cỏc vựng trờn v nóo cỏc vựng ny cựng hng phn (1) Ly vớ d v s thnh lp phn x tit nc bt nhỡn thy ỏnh ốn ca thớ nghim ca paplop minh cho c ch (1 ) - Vớ d: HS cn ly vớ d t c cỏc yờu cu sau: + Nờu c quỏ trỡnh thnh lp phn x cú iu kin(Chỳ ý thi gian tỏc ng ca kớch thớch cú iu kin tỏc ng trc kớch thớch khụng iu kin mt thi gian ngn) (1 ) + Nờu c quỏ trỡnh c ch phn x cú iu kin ó thnh lp ú thnh lp mt phn x mi (1 ) Vớ d tham kho: + Mi ln ỏnh kng cho g n; sau nhiu ln kt hp hỡnh thnh g phn x cú iu kin: nghe ting kng thỡ chy v n + Sau ú ta ỏnh kng nhng khụng cho g n ng thi dựng so ui g i, sau nhiu ln lm nh vy g s b c ch phn x cú iu kin nghe ting kng thỡ chy v n v hỡnh thnh phn x mi nghe ting kng thỡ b chy ( õy l mo m Trng Qunh ó dựng n trm mốo vua) Cõu 5(4 im): - Kt qu thớ nghim(2 ): TN1: Xng mm d un cong (1) TN2: Xng dũn d v (1) -Kt lun(2): + Xng c cu to t cht vụ c (T TN1) (0,5) lm cho xng bn chc(0,5) v cht hu c(T TN2)(0,5) lm cho xng mm do(0,5) 88 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) S 27: phòng giáo dục & đào tạo khoái châu Đề thi học sinh giỏi lớp Năm học 2011 - 2012 Môn: Sinh học Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1: (1,5 điểm) Hãy phân tích đăc điểm tiến hoá hệ ng-ời (so với động vật) thể thích nghi với t- đứng thẳng lao động Câu 2: (1,5 im) Câu : (3 điểm) Tính chất sống tế bào đ-ợc thể nh- nào? Chứng minh tế bào đơn vị chức thể? Câu 4: ( 2,0 điểm) a) Thực chất trình trao đổi chất l-ợng diễn đâu? b) Nêu mối quan hệ đồng hoá với dị hoá? Câu 5: (2,0 điểm) a) Phân biệt bệnh b-ớu cổ thiếu iốt bệnh Bazơđô? b) Sơ đồ trình điều hòa l-ợng đ-ờng máu, đảm bảo giữ Gluco mức ổn định nhờ hooc môn tuyến tụy? - Hết - 89 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) ĐáP áN HƯớNG DẫN CHấM Câu1 (1,5đ) Những đậc điểm tiến hoá hệ ng-ời thích nghi với t- đứng thẳng lao động: + Thể qua phân hoá chi tập trung chi d-ới (0,25đ) -Cơ chi phân hoá thành nhóm phụ trách cử động linh hoạt bàn tay, ngón tay đặc biệt ngón phát triển ( 0,25đ) -Cơ chi d-ới có xu h-ớng tập trung thành nhóm lớn, khoẻ ( nh- mông,, đùi, bắp) (0,25đ) giúp cho vận động di chuyển ( chạy, nhảy ) thoải mái giữ cho thể có t- thăng dáng đứng thẳng ( 0,25đ) +Ngoài ra, ng-ồì có vận động l-ỡi phát triển giúp cho vận động ngôn ngữ nói (0,25đ) - Cơ nét mặt mặt phân hoá giúp biểu tình cảm qua nét mặt (0,25đ) Câu 2: (1,5 im) * H tun hon mỏu gm cỏc b phn ch yu: Tim, ng mch, tnh mch, mao mch v h bch huyt 0,5 H mch gm cú ng mch, tnh mch v mao mch: - ng mch v tnh mch u c cu to bi lp chớnh: Biu bỡ, c trn v mụ liờn kt nhiờn ng mch dy hn tnh mch vỡ ng mch dn mỏu t tim n c quan phi chu ỏp lc ln cũn tnh mch dn mỏu t c quan v tim nờn ỏp lc tỏc 0,5 dng lờn thnh mch nh hn - Mao mch ch gm cú mt lp biu bỡ dt cỏc cht dinh dng v oxi mỏu thm qua n t bo v ngc li cht bi tit t t bo thm qua nc mụ ri vo mỏu mt cỏch d dng 0,5 Câu3(3 điểm) *Tính chất sống tế bào đ-ợc thể hiện: - Tế bào trao đổi chất với môi tr-ờng, nhờ mà tế bào có khã tích luỷ vật chất, lớn lên, phân chia giúp thể lớn lên sinh sản( 0,25đ) - Tế bào có khã cảm ứng với kích thích môi tr-ờng(0,25đ) *Chứng minh tế bào đơn vị chức thể: Tất hoạt động sống thể xảy tế bào (0,25đ) + Màng sinh chất: Thực chức trao đổi chất tế bào với môi tr-ờng quanh tế bào (0,25đ) + Chất tế bào: Là nơi xãy hoạt động sống tế bào có bào quan thực chức khác (0,25đ) - Ti thể nơi tạo l-ợngcho hoạt động sống tế bào Ri bô xôm: nơi tổng hợp prôtein (0,25) -Bộ máy gôn gi: có vai trò thu hồi, tích trữ phân phối sản phẩm cho tế bào.Trung thể tham gia trình phân chia sinh sản (0,25) - L-ới nội chất: Đảm bảo liên hệ bào quan tế bào (0,25) + Nhân tế bào - Là nơi điều khiển hoạt động sống tế bào (0,25) 90 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) Đặc biệt nhân có chứa nhiểm sắc thể Đây cấu trúc quan trọng có vai trò di truyền (0,25) Tất cẩ hoạt động nói màng sinh chát, chất tế bào nhân làm sở cho sống, lớn lên sinh sản thể Đồng thời giúp thể phản ứng xác với tác động môi tr-ờng (0,5đ) Câu 4: ( 2,0 điểm) a) Thực chất trình trao đổi chất l-ợng diễn tế bào gồm trình đồng hoá dị hoá 0,5 b) Mối quan hệ đồng hoá với dị hoá: - Đồng hoá dị hoá hai tình mâu thuẫn, nh-ng gắn bó chặt chẽ mật thiết với nhau: Đồng hoá Dị hoá - Là trình tổng hợp chất đặc tr-ng - Là trình phân giải hợp chất hữu tế bào tích luỹ l-ợng đặc tr-ng tổng hợp đ-ợc trình đồng hoá, để tạo thành hợp chất 0,75 đơn giản giải phóng l-ợng - Quá trình đồng hoá đòi hỏi cung cấp - Năng l-ợng đ-ợc giải phóng dùng cho l-ợng (phải tiêu hao l-ợng), l-ợng hoạt động sống tế bào lấy từ NL mặt trời NL lấy từ trình dị hoá * Vật chất đ-ợc tổng hợp nên có tích luỹ l-ợng - Không có QT đồng hoá vật - Không có QT dị hoá 0,75 chất để sử dụng dị hoá l-ợng cung cấp cho QT đồng hoá hoạt động sống tế bào Câu 5: (2 điểm) a) Phân biệt bệnh b-ớu cổ thiếu iốt với bệnh Bazơđô: (1 điểm) Bệnh b-ớu cổ Bệnh Bazơđô Do thiếu iốt phần ăn, Tirôxin không Tuyến giáp hoạt động mạnh, tiết Nguyên nhân tiết đ-ợc, tuyến yên tiết hooc môn thúc đẩy nhiều Tirôxin làm tăng trình (0,5 điểm) tuyến giáp phải hoạt động mạnh TĐC, tăng tiêu dùng oxi - Tuyến nở to b-ớu cổ - Nhịp tim tăng hồi hộp, căng Hậu cách khắc thẳng, ngủ, sút cân, b-ớu phục cổ, mắt lồi (0,5 điểm) - cần bổ sung iốt vào thành phần thức ăn - Hạn chế thức ăn có iốt b) (1 điểm): Khi đ-ờng huyết tăng Khi đ-ờng huyết giảm (+) (-) Tế bào Đảo tụy Glucagon Insulin Glucozơ Đ-ờng huyết giảm đến mức bình th-ờng Tế bào Gliconzen Glucozơ Đ-ờng huyết tăng lên mức bình th-ờng 91 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) (+) kích thích (-) kìm hãm S 28: THI KHO ST HSG LN I- NM HC 2013 2014 Mụn: Sinh hc Thi gian lm bi: 120 I TRC NGHIM (3,5) Hóy chn phng ỏn tr li ỳng nht cho mi cõu sau (2) Hc sinh k bng theo mu sau: Cõu ỏp ỏn Cõu Giỳp xng di l: a Sn tng trng b Sn u xng c Mng xng d Ty xng Cõu Khi tõm tht trỏi co mỏu s dn vo: a Tnh mch ch b ng mch ch c ng mch phi d Tnh mch phi Cõu 3.Chc nng c bn nht ca b xng l: a Nõng c th giỳp cho c th ng thng khụng gian b Lm ch bỏm cho cỏc phn mm, giỳp cho c th cú hỡnh dng nht nh c To nờn cỏc khoang, cha v bo v cỏc c quan d Cựng vi h c giỳp cho c th ng c d dng Cõu Loi bch cu no sau õy tit protein c hiu phỏ hy cỏc t bo ó b nhim bnh a Bch cu mono b Bch cu limpho B c Bch cu limpho T d Bch cu trung tớnh Cõu Xng cú cha thnh phn húa hc l: a Cht hu c v vitamin b Cht hu c v cht vụ c c Cht vụ c v mui khoỏng d Cht ct giao v cht hu c Cõu Hot ng ca van pha tht co l: a Van nh tht m, van ng mch úng b C van cựng m c Van nh tht úng, van ng mch m d C van u úng Cõu Chc nng ca mụ biu bỡ: a Nõng , liờn kt cỏc c quan b Co dón to nờn s ng c Bo v, hp th v tit d Tip nhn kớch thớch, x lớ thụng tin v iu khin Cõu B phn t bo cú chc nng tham gia hot ng hụ hp gii phúng nng lng 92 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) a Li ni cht c Ti th b Riboxom d B mỏy gongi Ghộp cỏc thụng tin ct A vi ct B cho phự hp (1,5) A (Cỏc loi c) B (Cu to, tớnh cht) C võn a Hỡnh tr di, t bo phõn nhỏnh, cú nhiu nhõn C tim b Hỡnh thoi, u nhn T bo cú mt nhõn, khụng cú võn ngang C trn c Hỡnh tr di T bo cú nhiu nhõn, cú võn ngang d Hot ng khụng theo ý mun e Hot ng theo ý mun II T LUN (16,5) Cõu (2,5): Trỡnh by cu to ca b xng ngi thớch nghi vi t th ng thng v lao ng? cú xng chc khe v h c phỏt trin cõn i chỳng ta cn phi lm gỡ? Cõu 2: (4,5) Phn x l gỡ? Cho vớ d v phõn tớch ng i ca xung thn kinh phn x ú? Cỏc yu t hỡnh thnh cung phn x v chc nng ca cỏc yu t ú? Gii thớch hin tng chut rỳt cỏc cu th búng ỏ? Cõu 3: (5,5) 1.Nờu chc nng ca cỏc bo quan: Li ni cht, riboxom, nhim sc th, trung th? Trong t bo, b phn no l quan trng nht? Vỡ sao? Mỏu gm nhng thnh phn no? Nờu chc nng ca tng thnh phn? Hng cu cú nhng c im gỡ phự hp vi chc nng m nú m nhn? Cõu (6) Trờn c s quan sỏt s h tun hon ngi v hiu bit ca bn thõn, hóy nờu cỏch xỏc nh ng mch, tnh mch, mao mch v nờu cỏc chc nng ca chỳng? Ly mỏu ca bn ( mi bn cú mt nhúm mỏu khỏc) ri tỏch cỏc thnh phn riờng bit (huyt tng v hng cu) sau ú cho hng cu trn ln vi huyt tng thu c kt qu sau HT Hoa Cỳc Lan Hu HC Hoa - - - - Lan + - + + Cỳc + - - + Hu + - + - HT: huyt tng; HC: hng cu; du + hng cu b ngng kt; du - hng cu khụng b ngng kt Xỏc nh nhúm mỏu ca bn trờn v gii thớch? S 29: 93 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) PHềNG GD & O TO VNH TNG KHO ST CHT LNG HC SINH GII Nm hc: 2009 2010 Mụn : Sinh hc Thi gian lm bi : 150 phỳt Ngy thi: 21/01/2010 A PHN TRC NGHIM Chn ý tr li ỳng cỏc cõu di õy: Cõu 1: Nhõn t bo cú chc nng gỡ? A iu khin mi hot ng sng ca t bo B Giỳp t bo thc hin trao i cht C Thc hin cỏc hot ng sng ca t bo D L n v cu to v chc nng ca c th Cõu 2: Ni trao i khớ gia c th v mụi trng ngoi l: A Khoang mi B Thanh qun C.Khớ qun v ph qun D Phi Cõu 3: Cu to thnh rut non gm: A C dc, c chộo C C vũng, c chộo B C vũng, c dc D C vũng, c dc, c chộo Cõu 4: Dch mt tit t: A Gan B Tuyn rut C Tuyn tu D Tuyn v Cõu 5: Enzim bin i thc n cú nc bt l: A Enzim pepsin B Enzim lipaza C Enzim amilaza D Enzim tripsin Cõu 6: Gm nhng t bo xp sớt ph ngoi c th, lút bờn cỏc c quan rng nh ng tiờu hoỏ, d dy,l c im ca: A Mụ thn kinh B Mụ lien kt C Mụ c D Mụ biu bỡ Cõu 7: Trong thc n cm, go cú cha nhiu cht: A Protein B Gluxit C Lipit D Mui khoỏng Cõu 8: Loi thc n cú cha nhiu Lipit l: A M ln B.Rau xanh C Tht bũ D u B, PHN T LUN Cõu 1: S mi c l gỡ? Nguyờn nhõn ca s mi c? Bin phỏp khc phc s mi c? Cõu 2: Trỡnh by nhng c im tin hoỏ ca b xng ngi so vi b xng thỳ? Cõu 3: a) Bch cu cú nhng hot ng no vic bo v c th? b) Vacxin l gỡ? Vỡ ngi c dch sau tiờm phũng vacxin? Cõu 4: S bin i hoỏ hc rut non c thc hin i vi nhng loi cht no thc n? S bin i ú din nh th no? Cõu 5: Phõn bit ng hoỏ v d hoỏ? Ti ng hoỏ v d hoỏ l hai quỏ trỡnh i lp nhng li thng nht mi c th sng? Ghi chỳ: Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm 94 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) PHềNG GD & T VNH TNG HNG DN CHM KHO ST HSG NM HC 2009 2010 MễN: SINH HC Phn I: Phn trc nghim( 2, mi cõu 0, 25) Cõu ỏp ỏn A D B A C D B A Phn II: Phn t lun ( 8) Cõu (1): * S mi c: - Mi c l hin tng c gim dn dn n khụng cũn phn ng vi nhng kớch thớch ca mụi trng (0,25) - Trong lao ng mi c biu hin vic gim kh nng sinh cụng, cỏc thao tỏc lao ng kộm chớnh xỏc v thiu hiu qu (0,25) * Nguyờn nhõn ca s mi c: - L c th khụng c cung cp O2 nờn tớch t axit lactic u c c (0,25) * Bin phỏp khc phc s mi c: - Ngh ngi v xoa búp giỳp mỏu thi nhanh axit lactic(0,25) Cõu (1,25) Nhng c im tin hoỏ ca b xng ngi so vi xng thỳ: - Xng s phỏt trin, xng mt kộm phỏt trin (0,25) - Ct sng cú ch cong (0.25) - Lng ngc n rng sang bờn (0.25) - Xng chu n rng, xng ựi ln, bn chõn hỡnh vũm ( 0,25) - Xng chi trờn nh, cỏc khp linh ng, ngún cỏi i din vi ngún cũn li (0,25 ) Cõu (2,0) a) Bch cu cú nhng hot ng vic bo v c th: - S thc bo cỏc bch cu trung tớnh v i thc bo thc hin (0,25) - S tit khỏng th vụ hiu hỏo khỏng nguyờn cỏc bch ccu limpho B thc hin ( 0,25) - S phỏ hu cỏc t bo c th ó nhim bnh cỏc t bo limpho T thc hin (0,25) b) Vacxin l dch cú cha c t ca vi khun gõy bnh no ú ó c lm yu dung tiờm vo c th ngi to kh nng dch ca bnh ú (0,25) - Ngi c dch sau tiờm vacxin vỡ: Trong vacxin cú c t ca vi khun l khỏng nguyờn nhng ó c lm yu nờn vo c th ngi khụng kh nng gõy bnh, nhng nú cú tỏc dng kớch thớch t bo bch cu sn sinh khỏng th Khỏng th to tip tc tn ti mỏu giỳp c th dch c vi bnh ú (1) Cõu (2,75) - Nh cỏc loi enzim khỏc m nhng cht c bin i tip rut non l: Gluxit ( tinh bt, ng n), protein, lipit (0,25) 95 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) - S bin i din ra: S 30: PHềNG GIO DC V O TO HUYN CM KHấ K THI CHN HC SINH NNG KHIU LP NM HC 2012 - 2013 CHNH THC thi mụn: Sinh hc (Thi gian lm bi 120 phỳt khụng k thi gian giao ) thi cú 01 trang) Cõu (4,5 im): Phõn tớch nhng c im chng minh b xng ngi thớch nghi vi lao ng v i ng thng? Nờu cỏc bin phỏp v sinh h ng? Cõu (4,25 im): Hng cu cú nhng c im gỡ phự hp vi chc nng m nú m nhn? S phõn loi cỏc nhúm mỏu c cn c vo nhng yu t no, gii thớch? Cõu (3,0 im): Th no l hụ hp trong, quỏ trỡnh ú din nh th no? Cõu (3,75 im): Ti núi "Nhai k li no lõu", bng kin thc sinh hc hóy gii thớch cõu núi ú? K tờn nhng chc nng c bn ca gan? Cõu (4,5 im): a Th no l tuyn ni tit, tuyn ngoi tit, cho vớ d? b im khỏc gia phn x cú iu kin v phn x khụng iu kin, cho vớ d? HT H v tờn thớ sinh .S bỏo danh Ngi coi thi khụng phi gii thớch gỡ thờm 96 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) PHềNG GD&T HUYN CM KHấ HNG DN CHM Thi chn hc sinh nng khiu lp cp huyn nm hc 2012 -2013 Mụn: sinh hc NI DUNG Cho im Cõu (4,5 im) - Ngi cú ngun gc t ng vt thuc lp thỳ T tiờn loi ngi chuyn t li sng 0,5 trờn cõy xung mt t, dỏng ng thng cú mm mng t li sng trờn cõy c cng c giỳp phỏt hin k thự t xa - S cng c dỏng i, ng thng kộo theo nhng bin i hỡnh thỏi ca ct sng, lng 0,5 ngc v xng chu, ng thi hai chi trc c gii phúng chc nng di chuyn thc hin chc nng cm nm dng c lao ng - Quỏ trỡnh lao ng thỳc y s bin i hỡnh thỏi mnh m dn ti nhng khỏc bit ln v b xng v h c + Nhng bin i xng u: Hp s phỏt trin cha nóo vi th tớch ln, s ln hn 0,75 mt, trỏn rụ, khụng cú g my trờn hc mt, xng hm nh, hỡnh thnh li cm ni bỏm c ng li, gúc quai hm bộ, rng bt thụ, rng nanh ớt phỏt trin, xng mt nh, xng nh v xng chm phỏt trin dn ti v trớ ớnh ca s trờn ct sng y dn v phớa trc m bo cõn i v thun li cho s ng ca u v bn phớa + Ct sng: cong ch to thnh hỡnh ch S ni vi giỳp c th cú t th ng thng lng ngc dp theo hng trc sau v n sang hai bờn + S phõn húa ca xng, khp tay khỏc xa ng vt chớnh l kt qu lao ng v ng thng lch s tin húa; ngi tay di hn chõn Khp vai linh ng, xng c tay nh, 0,5 cỏc ngún linh hot phự hp vi lao ng, khp chu ựi cú h khp sõu vỡ vy m bo vng chc, nhng hn ch ng ca ựi + Cỏc khp c chõn, bn chõn khỏ cht ch, xng chu n rng, xng ựi ln, bn chõn 0,5 cú cỏc ngún ngn, xng gút ln v kộo di v phớa sau, bn chõn hỡnh vũm thớch nghi i ng thng + Dỏng i ng thng v lao ng lm cho h c cng bin i, c mt phõn húa cú kh nng biu l tỡnh cm; c nhai cú tỏc dng a hm lờn xung qua li nghin thc n v khụng phỏt trin nh ụng vt - Cỏc c mụng, c ựi, c cng chõn ln khe, c ng chõn ch yu l gp dui; cỏc c tay phõn húa nhiu cựng vi khp xng c tay v bn tay linh hot lm cho c ng tay phong phỳ nh quay cỏnh tay, gp dui v xoay c tay vỡ vy s c ng ca bn tay linh 0,75 hot v thun li cho s dng cụng c lao ng * Bin phỏp v sinh h ng - Thng xuyờn rốn luyn thõn th v luyn TDTT hp lớ - Lao ng va sc, khụng mang vỏc cỏc vt nng quỏ sc trỏnh cong vo ct sng - Ngi hc, lm vic ỳng t th, khụng ngi lch ngi, gũ lng - Cn tm nng vo bui sỏng cho tr em tng lng vitamin D cú li cho xng - n ung dinh dng v ngh ngi hp lớ Cõu (4,25 im ) 1,0 97 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) - Hng cu trng thnh cha ch yu l hờmụglụbin (huyt cu t hay huyt sc t-Hb) thc hin chc nng chuyn khớ - S lng: Hng cu trung bỡnh 1mm3 ca nam l 4,5 triu, n 4,2 triu; mt ngi trung bỡnh cú khong 4,5 lớt mỏu, v khong 20 ngn t hng cu, tng din tớch hng cu lờn ti 2500-3000m2 - Hỡnh dng: Dt, hỡnh a trũn, lừm hai mt, dy khong 1,8- 2,3àm (micrụmet), ng kớnh l 7,5àm 0,5 - Kớch thc: Nh lm cho s lng hng cu tng lờn cựng mt th tớch dn n tng din tớch tip xỳc vi cỏc khớ, ng thi hỡnh dng dt lừm mt lm cho phõn t 0,5 hờmụglụbin khụng ni no nm cỏch xa mng nờn cú th thc hin tt chc nng ca mỡnh - Hng cu trng thnh mt nhõn nờn ớt tiờu hao nng lng cho bn thõn, li cú ch cha Hb nhiu hn; ngoi ra, cu to lừm mt lm cho hng cu cú th tip nhn nc mt cỏch chng mc no ú nng mui mỏu dao ng m khụng b v 0,5 - Chc nng: Hb ca hng cu kt hp c vi ụxi v khớ cỏcbonic, giỳp hng cu thc hin chc nng mang khớ ụxi cung cp cho t bo v mang khớ cacbonic ri t bo 0,5 * S phõn loi nhúm mỏu cn c vo yu t: - Yu t khỏng nguyờn cú hng cu ngi l A v B - Yu t khỏng th cú huyt tng l v Thc cht gõy kt dớnh A v gõy kt dớnh B nờn trờn cựng mt c th v A khụng cựng tn ti cng nh v B cng khụng cựng 0,5 tn ti + Do vy nhúm mỏu cú thnh phn khỏng nguyờn, khỏng th nh sau: Khỏng nguyờn Khỏng th Nhúm (trong hng cu) ( huyt tng) A cú A cú 0,5 B cú B cú AB cú A v B khụng cú v O khụng cú A v B cú c v 0,5 Cõu (3,0 im ) * Hụ hp trong: L quỏ trỡnh trao i khớ gia mỏu vi cỏc t bo - Quỏ trỡnh hụ hp trong: + Mỏu ti, giu ụxi c tim chuyn n cỏc t bo T bo luụn tiờu dựng ụxi quỏ trỡnh phõn gii cỏc hp cht hu c gii phúng nng lng cn cho mi hot ng sng ca t bo (d húa) nờn nng ụxi luụn luụn thp hn so vi nng ụxi mỏu t tim chuyn ti, ú nng khớ CO2 quỏ trỡnh phõn gii cỏc hp cht hu c to ra, luụn luụn cao + Kt qu l xy quỏ trỡnh trao i khớ gia mỏu vi cỏc t bo thụng qua nc mụ nh hin tng khuch tỏn: ụxi t mỏu chuyn sang t bo thc hin s hụ hp (thc cht l quỏ trỡnh d húa); sn phm ca quỏ trỡnh ny l CO2 v H2O CO2 t bo sinh c chuyn sang mỏu, mỏu nhim khớ CO2 tr thnh mỏu thm v c chuyn v tim a lờn phi, thc hin trao i khớ phi * Túm li: Hụ hp ngoi to iu kin cho hụ hp trong, thc cht l quỏ trỡnh d húa, ú cú s phõn gii cỏc cht hu c nh ụxi, to nng lng cho mi hot ng sng ca t bo, ng thi to cỏc sn phm phõn hy ú cú CO2 ễxi c ly t khụng khớ hớt 0,75 0,5 1,0 98 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) vo v CO2 c a ngoi c th khụng khớ th Cõu (3,75 im) - C th thng xuyờn ly cht cỏc cht dinh dng xõy dng c th, m bo cho c th sinh trng v phỏt trin thụng qua thc n.\ - Thc n bao gm nhiu loi hp cht hu c phc nh gluxit, lipit, prụtờin nhng c th khụng s dng trc tip c m phi qua quỏ trỡnh ch bin thnh nhng hp cht n gin nh cỏc c quan tiờu húa nh ( ming, d dy, rut, gan, ty ) 1,0 - Nhai l cụng vic u tiờn ca c quan tiờu húa giỳp nghin nh thc n, õy l mt bin i quan trng ca quỏ trỡnh bin i c hc, to iu kin cho s bin i húa hc c tin hnh thun li vi s tham gia ca cỏc enzim cú tiờu húa (nc bt, dch v, dch ty, dch rut ) - Nhai cng k, thc n cng nh, din tớch tip xỳc vi dch tiờu húa cng ln, tiờu húa 0,5 cng nhanh v thc n cng c bin i trit , c th cng hp th c nhiu dinh dng hn so vi nhai qua loa, chu chỏo, ú nhu cu dinh dng ca c th c ỏp ng tt hn, no lõu hn - No õy l no v mt sinh lớ, ch khụng phi "no cng bng" ngha l c th tip nhn c nhiu dinh dng hn nhai k * Cỏc chc nng ca gan: - Chc nng tiờu húa: Mt gm mui mt v v cacbụnat axit natri (NaHCO3), mui mt giỳp nh tng húa v to iu kin cho lipaza hot ng - Chc nng iu hũa: gm iu hũa lng Glucoz mỏu + iu hũa cỏc axit amin, prụtờin huyt tng (fibrinụgen, anbumin, glụbulin u gan sn xut ra) + iu hũa li pit + iu hũa thõn nhit - Chc nng bi tit: nh kh c; gan cũn l ni phỏ hy hng cu gi Cõu (4,5 im) a Tuyn Ngoi tit: l tuyn cú ng dn, cht tit ca tuyn n c quan gõy tỏc dng Vớ d: Tuyn nc bt, tuyn ty, tuyn nhn, tuyn m hụi - Tuyn Ni tit: l tuyn tit khụng cú ng dn, cht tit ca nú l hoocmụn ngm thng vo mỏu n cỏc t bo v c quan, lm nh hng ti quỏ trỡnh sinh lớ, trao i cht ca cỏc c quan v c th Vớ d: Tuyn yờn, tuyn giỏp, tuyn phú giỏp, tuyn trờn thn 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 b im khỏc gia phn x cú iu kin v phn x khụng iu kin Ni dung Ngun gc C s thn kinh Tớnh cht v kh Phn x khụng iu kin - mang tớnh bm sinh VD: phn x co chm tay vo nc núng Phn x cú iu kin - hỡnh thnh cuc sng VD: thúi quen ỏnh rng bui sỏng - Trung ng thn kinh nm - Trung ng thn kinh nm v nóo cỏc b phn di v nóo VD: b cõu b phỏ hy v nóo VD: phn x tit nc bt thỡ khụng nhn c thc n hng ngy - Cú tớnh chng loi v di truyn - Mang tớnh cỏ th, khụng di 0,5 0,75 99 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) nng di truyn V thi gian tn ti Mi tng quan gia kớch thớch v phn x c - Tn ti lõu v bn vng VD: phn x tit m hụi tri núng - Biu hin tng ng vi kớch thớch VD: Tri núng c th luụn tit m hi truyn c - Khụng bn vng, d mt i nu khụng c cng c VD: hc bi - Biu hin khụng tng ng vi kớch tớch, cựng mt kớch thớch cú th gõy nhiu phn ng khỏc 0,25 0,75 0,75 Mt s lu ý chm bi: - Trờn õy ch l ỏp ỏn hng dn chm v li gii ca mt cỏch Khi chm giỏm kho phi bỏm sỏt yờu cu trỡnh by li gii y , chi tit v hp logic; -Thớ sinh lm cỏch khỏc m ỳng thỡ t chm cn thng nht cho im tng phn tng ng vi thang im ca hng dn chm 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 100 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP ( KẩM P N CHI TIT) 101 [...]... 0.25 0.25 1.0 0.25 0.25 0.25 26 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) Cõu 6: 2 - Thi gian hot ng ca mt chu k tim l : ( 1 phỳt = 60 giõy) ta cú : 60 : 75 = 0 ,8 giõy ỏp s : 0 ,8 giõy 3 Thi gian ca cỏc pha : - Thi gian ca pha dón chung l : 0 ,8 : 2 = 0,4 (giõy) - Gi thi gian pha nh co l x giõy -> thi gian pha tht co l 3x Ta cú x + 3x = 0 ,8 0,4 = 0,4 x = 0,1 giõy Vy trong mt... 15 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) S 5: UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: SINH HC 8 Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) BI Cõu 1 (1im): Ti sao trong cựng mt loi nhng ng vt cú kớch thc cng nh thỡ tim p cng nhanh? Cõu 2 ( 2 im ) a Huyt ỏp l gỡ? Vỡ sao cng xa tim huyt ỏp trong h mch cng nh? b mt ngi cú huyt ỏp l 120 / 80 , em hiu... nguyờn nhõn ca bnh bu c Tr em b bnh s chm ln, trớ nóo kộm phỏt trin Ngi ln, hot ng thn kinh gim sỳt, trớ nh kộm 18 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) S 6: UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: SINH HC 8 Thi gian: 90 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1 (2 im) Chng minh t bo l n v cu trỳc v n v chc nng ca c th? Cõu 2 (2 im) rut non cú nhng hot... mỏu Thi gian ca pha dón chung bng 1/2 chu k tim, thi gian pha co tõm nh bng 1/3 thi gian pha co tõm tht Hi: 1 S ln mch p trong mt phỳt? 2 Thi gian hot ng ca mt chu k tim? 3 Thi gian ca mi pha: co tõm nh, co tõm tht, dón chung? 24 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) Ht UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO Cõu Cõu 1: Cõu 2: HNG DN CHM THI CHN HSG MễN: SINH. .. glucụz chuyn hoỏ thnh glicụgen trong t bo cng lm lng ng huyt tng cao b thi ra ngoi theo nc tiu(thng gp ngi ln tui) Tng 0,5 0,25 0,25 10.0 11 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) S 4: PHềNG GD&T TAM DNG CHNH THC THI GIAO LU HC SINH GII LP 8 Nm hc: 2012-2013 Mụn: Sinh hc Thi gian lm bi: 120 phỳt thi ny gm 01 trang Cõu 1 (1,5 im) a T bo trong c th cú nhng hỡnh dng no?... ton khụng cú cỏc ng vt thuc lp thỳ 0.25 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 - HT 21 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) S 7: UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN: SINH HC 8 Thi gian: 45 phỳt (Khụng k thi gian giao ) Cõu 1 (2 im) Em hóy ly vớ d v phn x? Hóy phõn tớch ng i ca xung thn kinh trong phn x ú? Cõu 2 (2 im) a)... mt chu k co dón ca tim: Tõm nh co ht : 0,1 giõy Tõm tht co ht : 0,1 3 = 0,3 giõy 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 27 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) S 9: UBND HUYN THU NGUYấN PHềNG GIO DC V O TO THI CHN HC SINH GII MễN : SINH HC 8 Thi gian : 90 phỳt ( khụng k thi gian giao ) Cõu 1 (1 im): Hóy chng minh t bo l n v chc nng ca c th ? Cõu 2 (2 im): Xng cú tớnh cht v thnh phn hoỏ...TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) + L mụi trng din ra cỏc hot ng sinh lý ca c th + Cung cp vt cht cho t bo c th b- Tim p liờn tc sut i khụng mt mi l vỡ: Vỡ thi gian lm vic Tim p v thi gian ngh ngi l bng nhau: + Thi gian ngh ngi 0,4s: pha gión chung 0,4s + Thi gian lm vic 0,4s bng pha nh co(0,1s) cng pha tht co (0,3s)... ngoi, cú th ly thi 0,5 - TC cp t bo l s trao i vt cht gia t bo v mụi trng trong mỏu cung cp t bo, thi m mỏu 0,5 * Nờu mi quan h v s trao i cht hai cp ny? - TC c th cung cp dinh dng, O2 t bo, nhn t t bo cỏc 0,5 sn phm bi tit, CO2 thi ra mụi trng - TC t bo gii phúng nng lng cung cp cho c quan 0,5 Ht 23 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) S 8: UBND HUYN... Khỏi niờ m: La phan ng cua c th tra li cac kic h thic h t mụi trng thụng qua hờ 0 thõ n kinh 34 TUYN TP 30 THI HC SINH GII MễN SINH HC LP 8 ( KẩM P N CHI TIT) - iờ u kiờ n thanh lõ p PXCK: 5 - Cõ n co s kờ t hp gia kich thich v iờ u kiờ n v kich thich khụng iu kiờ n, trong o kớch thớch cú iu kiờ n phai tac ng trc Qua trin h tac ụ ng hai loa i kic h thic h o phai c l p i l p la i nhiu lõ n va thng

Ngày đăng: 30/04/2016, 21:41

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan