0

Huong dan on tap noi dung mon kinh te chinh tri.doc

46 1,735 17

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/08/2012, 00:19

Huong dan on tap noi dung mon kinh te chinh tri.doc Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 1 ====================================================================B GIO DC V O TO AI HC NNGHNG DN NI DUNG ễN TP MễN KINH T CHNH TR( Dựng cho hc viờn thi tuyn cao hc cỏc ngnh kinh t nm 2010 )***** 1.Vai trũ ca sn xut xó hi v cỏc yu t c bn ca quỏ trỡnh lao ng sn xut.2. Tng trng kinh t. Vai trũ v cỏc nhõn t tng trng kinh t.3. Phỏt trin kinh t v cỏc yu t nh hng ti phỏt trin kinh t.4. iu kin ra i, u th ca sn xut hng hoỏ.5. Hng hoỏ v hai thuc tớnh ca hng hoỏ.6. Tớnh hai mt ca lao ng sn xut hng hoỏ.7. Lng giỏ tr ca hng hoỏ v cỏc nhõn t nh hng n ca lng giỏ tr ca hng hoỏ.8. Quy lut giỏ tr.9. Cng thc chung ca t bn v mõu thun ca cụng thc chung ca t bn.10. Hng hoỏ sc lao ng.11. Quỏ trỡnh sn xut giỏ tr thng d.12. Bn cht ca t bn. T bn bt bin v t bn kh bin.13. T sut giỏ tr thng d. Khi lng giỏ tr thng d.14. Hai phng phỏp sn xut giỏ tr thng d.15. Tớch lu t bn v quy lut chung ca tớch lu t bn.16. Tun hon ca t bn.17. Chu chuyn ca t bn, thi gian v tc chu chuyn cut t bn.18. T bn c inh, t bn lu ng.19. Chi phớ sn xut TBCN. Li nhun. T sut li nhun.20. Cnh tranh gia cỏc ngnh v s hỡnh thnh t sut li nhun bỡnh quõn. S chuyn hoỏ ca giỏ tr hng hoỏ thnh giỏ c sn xut.21. T bn thng nghip v li nhun thng nghip.22. T bn cho vay v li thc cho vay.23. Bn cht v cỏc hỡnh hc a tụ TBCN.24. Tớnh tt yu khỏch quan v c im kinh t ca TKQ lờn CNXH.25. Nhn thc v quỏ lờn CNXH b qua ch TBCN VN.26. Nhim v kinh t c bn trong TKQ lờn CNXH VN.27. C cu cỏc hỡnh thc s hu t liu sn xut v cỏc thnh phn kinh t trong thi k quỏ lờn CNXH Vit Nam.( Theo quan im i hi ng ln th X ).28. Tớnh thng nht v mõu thun ca cỏc thnh phn kinh t.29. Khỏi nim CNH,HH.30. Mc tiờu, quan im ca ng CSVN v CNH,HH.31. Ni dung c bn ca CNH,HH trong TKQ lờn CNXH Vit Nam.32. Ni dung c th ca CNH, HH nc ta trong nhng nm trc mt. 33. S cn thit khỏch quan phỏt trin KTTT Vit Nam.34. c trng, bn cht ca KTTT nh hng XHCN Vit Nam.35. Khỏi nim, nụ dung, u v nhc im ca c ch th trng.36. Vai trũ v chc nng kinh t ca Nh nc trong nn KTTT xó hi ch ngha Vit Nam.37. Cỏc hỡnh thc phõn phi thu nhp trong TKQ lờn CNXH.Ti liu ụn tp: Giỏo trỡnh Kinh t chớnh tr Mỏc Lờnin dựng cho khi ngnh kinh t v qun tr kinh doanh trong cỏc trng i hc, cao ng Nh xut bn Chớnh tr Quc gia H Ni nm 2006 ( tỏi bn cỏc nm 2007,2008 ). Nng ngy 01 thỏng 01 nm 2010. BCN Khoa Kinh T Chớnh Tr Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 2 ==================================================================== inh Vn An CNG ễN TP MễN KINH T CHNH TRPhn I1. Vai trũ ca sn xut xó hi v cỏc yu t c bn ca quỏ trỡnh lao ng sn xut.* Vai trũ ca sn xut xó hi.- Sn xut ca ci vt cht gi vai trũ l c s ca i sng xó hi:+ Xó hi loi ngi cú nhiu mt hot ng nh: kinh t, chớnh tr, vn húa, khoa hc, ngh thut, tụn giỏotrong ú hot ng kinh t luụn gi v trớ trung tõm v l c s cho cỏc hot ng khỏc. Tt c cỏc hot ng ca ca xó hi u ph thuc vo hot ng sn xut.+ Xó hi mun tn ti v phỏt trin thỡ con ngi phi tn ti, mun vy con ngi cn phi cú t liu tiờu dựng. cú nhng th ú, con ngi phi to ra chỳng, tc l phi tin hnh sn xut. Xó hi khụng th tn ti nu ngng hot ng sn xut.+ Sn xut ca ci vt cht l s tỏc ng ca con ngi vo t nhiờn, nhm bin i nú cho phự hp vi nhu cu ca mỡnh. Xó hi cng phỏt trin thỡ cỏc hot ng sn xut phi vt cht (dch v) ngy cng tng nhng sn xut ca ci vt cht vn l c s tn ti v phỏt trin ca xó hi.- SX ca ci vt cht l c s tn ti, phỏt trin ca xó hi. Quan im ny l c s gii thớch cỏc hin tng xó hi v nguyờn nhõn chuyn bin ca xó hi.* Cỏc yu t c bn ca quỏ trỡnh lao ng sn xut.Bt k quỏ trỡnh sn xut no cng phi gm cú 3 yu t: sc lao ng, i tng lao ng, t liu lao ng. Sc lao ng.- SL l ton b nhng nng lc th cht v tinh thn tn ti trong mt c th, trong mt con ngi ang sng v c ngi ú em ra vn dng mi khi sn xut ra mt giỏ tr s dng no ú.- SL l kh nng lao ng ca con ngi, l iu kin tiờn quyt ca mi quỏ trỡnh sn xut cũn lao ng l s tiờu dựng SL. Lao ng l hot ng cú mc ớch, cú ý thc ca con ngi nhm lm thay i nhng vt th t nhiờn cho phự hp vi nhu cu con ngi.- Lao ng l hot ng bn cht nht v l phm cht c bit ca con ngi. Lao ng khụng ch to ra ca ci nuụi sng con ngi m cũn to iu kin cho ngi phỏt trin ton din c v th lc v trớ lc. i tng lao ng.- TL l b phn ca gii t nhiờn m lao ng ca con ngi tỏc ng vo lm thay i hỡnh thỏi ca nú cho phự hp vi mc ớch ca con ngi.- TL chia thnh hai loi:+ Loi cú sn trong t nhiờn m con ngi ch cn tỏch chỳng khi quan h vi t nhiờn l cú th s dng c. Loi ny l i tng ca ngnh cụng nghip khai thỏc.+ Loi ó tri qua lao ng, c ci bin ớt nhiu (nguyờn liu). Loi ny l i tng ca cỏc ngnh CN ch bin.S phỏt trin ca c/m KHCN ó giỳp con ngi cú th to ra nhiu loi vt liu mi cú cht lng ngy cng tt hn thay th dn cho cỏc loi nguyờn vt liu truyn thng ang cú xu hng cn kit dn.T liu lao ng.- TLL l mt vt hay h thng nhng vt lm nhim v truyn dn s tỏc ng ca con ngi lờn i tng L nhm bin i i tng L theo mc ớch ca mỡnh.- TLL chia thnh 3 loi:+ Cụng c lao ng gi v trớ l h thng xng ct v bp tht ca sn xut. L yu t c trng cho thi i kinh t, cú vai trũ quyt nh nng sut lao ng. Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 3 ====================================================================+ TLL dựng bo qun i tng L, gi chung l h thng bỡnh cha ca sn xut.+ TLL úng vai trũ l kt cu h tng ca sn xut nh ng sỏ, bn cng, sõn bay, phng tin giao thụng, thụng tinl iu kin cn thit ca quỏ trỡnh sn xut.- Ranh gii gia TL v TLL ch cú tớnh tng i tựy thuc vo vai trũ ca chỳng trong quỏ trỡnh sn xut. TL v TLL kt hp li thnh t liu SX.- Trong 3 yu t ca quỏ trỡnh sn xut thỡ sc lao ng cú vai trũ quan trng nht, iu ú l do:+ SL l nhõn t ch yu ca sc sn xut xó hi, gi vai trũ l ch th ca quỏ trỡnh sn xut.+ Hot ng ca con ngi l hot ng sỏng to. TLSX dự hin i n my nhng nu khụng cú lao ng ca con ngi cng khụng th phỏt huy hiu qu.+ Cỏc ngun lc vt cht ca sn xut u cú gii hn, ch cú sc lao ng l yu t khụng b cn kit v ngy cng cú vai trũ quan trng trong quỏ trỡnh sỏng to ra ca ci cho xó hi.Chỳ ý cỏc cõu hi:1. Phõn tớch cỏc yu t c bn ca quỏ trỡnh lao ng sn xut. Trong cỏc yu t trờn yu t no gi vai trũ quan trng nht? ti sao? 2. Phõn tớch cỏc yu t c bn ca quỏ trỡnh lao ng sn xut. í ngha ca vic nghiờn cu vn trờn?2. Tng trng kinh t? vai trũ v cỏc nhõn t tng trng kinh t.Khỏi nim tng trng kinh t.- Tng trng kinh t l s tng lờn v s lng, cht lng, tc v quy mụ sn lng ca nn kinh t trong mt thi k nht nh. - Tng trng kinh t c o lng bng mc tng tng sn phm quc dõn (GNP) hoc tng sn phm quc ni (GDP). + Tng sn phm quc dõn (GNP - Gross National Product) l tng giỏ tr tớnh bng tin ca nhng hng hoỏ v dch v m mt nc sn xut ra t cỏc yu t sn xut ca mỡnh (dự l sn xut trong nc hay nc ngoi) trong mt thi k nht nh (thng l mt nm). + Tng sn phm quc ni (GDP - Gross Domestic Product) l tng giỏ tr tớnh bng tin ca ton b hng hoỏ v dch v m mt nc sn xut ra trờn lónh th ca nc ú (dự nú thuc v ngi trong nc hay ngi nc ngoi) trong mt thi gian nht nh (thng l mt nm). - So sỏnh tng sn phm quc dõn (GNP) v tng sn phm quc ni (GDP) ta thy : GNP = GDP + thu nhp rũng t ti sn nc ngoi. (Thu nhp rũng t ti sn nc ngoi = thu nhp chuyn v nc ca cụng dõn nc ú lm vic nc ngoi tr i thu nhp chuyn ra khi nc ca ngi nc ngoi lm vic ti nc ú). - Tng trng kinh t, di dng khỏi quỏt l mc gia tng GDP hay GNP nm sau so vi nm trc. Nu gi GDPo l tng sn phm quc ni nm trc, GDP1 tng sn phm quc ni nm sau thỡ mc tng trng kinh t nm sau so vi nm trc l : %100*001GDPGDPGDPHoc tớnh theo mc tng GNP thỡ : %100*001GNPGNPGNP (GNP0 l tng sn phm quc dõn nm trc, GNP1 l tng sn phm quc dõn nm sau). - GNP v GDP l hai thc o tin li nht tớnh mc tng trng kinh t ca mt nc biu hin bng giỏ c. Vỡ vy, tớnh n yu t lm phỏt ngi ta phõn nh GNP, GDP danh ngha v GNP, GDP thc t. Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 4 ====================================================================+ GNP, GDP danh ngha l GNP v GDP tớnh theo giỏ hin hnh ca nm tớnh.+ GNP v GDP thc t l GNP v GDP c tớnh theo giỏ c nh ca mt nm c chn lm gc. Vai trũ ca tng trng kinh t Tng trng kinh t l c s thc hin hng lot vn kinh t, chớnh tr, xó hi. - Tng trng kinh t l tin vt cht gim bt tỡnh trng úi nghốo, l vn quyt nh i vi mi quc gia khc phc s lc hu, hng ti giu cú, thnh vng. - Tng trng kinh t lm cho mc thu nhp ca dõn c tng, phỳc li xó hi v cht lng cuc sng ca cng ng c ci thin, phỏt trin giỏo dc, y t, vn hoỏ . - Tng trng kinh t to iu kin gii quyt cụng n vic lm, gim tht nghip. - Tng trng kinh t to tin vt cht cng c an ninh quc phũng, cng c ch chớnh tr, tng uy tớn v vai trũ qun lý ca nh nc i vi xó hi. - i vi cỏc nc chm phỏt trin nh nc ta, tng trng kinh t cũn l iu kin tiờn quyt khc phc s tt hu xa hn v kinh t so vi cỏc nc ang phỏt trin. Nh vy, tng trng kinh t nhanh l mc tiờu thng xuyờn ca cỏc quc gia, nhng khụng phi s tng trng no cng mang li hiu qu kinh t - xó hi nh mong mun. Vỡ vy, ũi hi mi quc gia trong tng thi k phi tỡm ra nhng bin phỏp tớch cc t c s tng trng hp lý, bn vng. Tng trng kinh t bn vng l tng trng kinh t t mc tng i cao, n nh trong thi gian tng i di (ớt nht t 20 - 30 nm) v gii quyt tt vn tin b xó hi gn vi bo v mụi trng sinh thỏi. Cỏc nhõn t tng trng kinh t Vn- Vn hiu theo ngha rng l ton b ca ci vt cht do con ngi to ra, tớch lu li v nhng yu t t nhiờn .c s dng vo quỏ trỡnh sn xut. Núi mt cỏch khỏi quỏt, vn l ton b ti sn c s dng sn xut, kinh doanh. - Vn tn ti di hai hỡnh thc: vn ti chớnh v vn hin vt. - Vn c xem l chỡa khúa i vi tng trng, phỏt trin kinh t. Mi liờn h gia tng GDP vi tng vn u t, c th hin thụng qua h s Icor (International Capital Output Ration - Hiu sut s dng vn sn phm gia tng - Harod Domar). ú l t l tng u t chia cho t l tng ca GDP. Tc TTKT = T l tng u t/ ICOR- Mt nn kinh t tng trng cao cũn phi c bit chỳ ý n hiu qu s dng vn, qun lý vn cht ch, u t vn hp lý vo cỏc ngnh, cỏc lnh vc ca nn kinh t. Con ngi- Trong cỏc yu t hp thnh quỏ trỡnh lao ng sn xut, sc lao ng l yu t quyt nh, mang tớnh sỏng to, l ngun lc khụng cn kit, l "ngun lc ca mi ngun lc", l "ti nguyờn ca mi ti nguyờn". Vỡ vy, con ngi cú sc kho, trớ tu, tay ngh cao, cú ng lc v nhit tỡnh, c t chc cht ch s l nhõn t c bn ca tng trng kinh t bn vng. - phỏt huy nhõn t con ngi, cn phi xỏc nh u t cho con ngi v thc cht l u t cho s phỏt trin. Nh nc cn phi cú chin lc phỏt trin con ngi, m trc ht phi nõng cao v s lng v cht lng h thng giỏo dc, y t, bo him xó hi, bi dng nhõn ti . cựng vi vic qun lý v s dng hp lý ngun nhõn lc. Khoa hc v cụng ngh- Khoa hc v cụng ngh l ngun lc quan trng tng trng v phỏt trin kinh t. Khoa hc v cụng ngh c coi l "chic a thn mu nhim" tng nng sut lao ng, phỏt trin lc lng sn xut. - S phỏt trin khoa hc v cụng ngh cho phộp tng trng v tỏi sn xut m rng theo chiu sõu, lm xut hin nhng ngnh kinh t cú hm lng khoa hc cao nh: cụng ngh in t, Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 5 ====================================================================cụng ngh thụng tin, cụng ngh sinh hc . ang l c hi v thỏch thc i vi cỏc quc gia hng ti nn kinh t tri thc. C cu kinh t- Mi nn kinh t u tn ti v vn ng trong mt c cu nht nh. C cu kinh t l mi quan h hu c, ph thuc v quy nh ln nhau c v quy mụ v trỡnh gia cỏc ngnh, cỏc thnh phn, cỏc vựng, cỏc lnh vc ca nn kinh t. - Nn kinh t ch cú th tng trng v phỏt trin khi gia cỏc mt, cỏc b phn, cỏc yu t cu thnh nú cú s phự hp vi nhau c v s lng v cht lng, iu ny cng cú ngha l phi cú mt c cu kinh t hp lý. Vỡ vy, vic xõy dng c cu kinh t hp lý, hin i phỏt huy mi tim nng, ni lc, li th so sỏnh ca ton b nn kinh t, phự hp vi s phỏt trin ca khoa hc v cụng ngh tiờn tin, gn vi phõn cụng lao ng v hp tỏc quc t l yu t to tin , c s cho s tng trng v phỏt trin kinh t. Th ch chớnh tr v vai trũ ca nh nc - n nh v chớnh tr - xó hi l iu kin cho s tng trng v phỏt trin kinh t nhanh v bn vng. - Th ch chớnh tr tin b cú kh nng nh hng s tng trng kinh t vo nhng mc tiờu mong mun, khc phc c nhng nguyờn nhõn gõy ra ụ nhim mụi trng, phõn hoỏ giu nghốo sõu sc . - H thng chớnh tr m i din l nh nc cú vai trũ hoch nh ng li, chin lc phỏt trin kinh t - xó hi, cựng h thng chớnh sỏch ỳng n s hn ch c tỏc ng tiờu cc ca c ch th trng, lm cho nn kinh t tng trng nhanh, ỳng hng. 3. Phỏt trin kinh t Phỏt trin kinh t v ý ngha ca phỏt trin kinh t - Phỏt trin kinh t l s tng trng kinh t gn lin vi s hon thin c cu, th ch kinh t, nõng cao cht lng cuc sng v bo m cụng bng xó hi. - Mun phỏt trin kinh t trc ht phi cú s tng trng kinh t. Nhng khụng phi s tng trng kinh t no cng dn ti phỏt trin kinh t. Phỏt trin kinh t ũi hi phi thc hin c ba ni dung c bn sau : + S tng lờn ca tng sn phm quc ni (GDP), tng sn phm quc dõn (GNP) v tng sn phm quc dõn tớnh theo u ngi. Ni dung ny phn ỏnh mc tng trng kinh t ca mt quc gia trong mt thi k nht nh. + S bin i c cu kinh t theo hng tin b, th hin t trng ca cỏc ngnh dch v v cụng nghip trong tng sn phm quc dõn tng lờn, cũn t trng nụng nghip ngy cng gim xung. Ni dung ny phn ỏnh cht lng tng trng, trỡnh k thut ca nn sn xut cú th bo m cho s tng trng kinh t bn vng. + Mc tho món cỏc nhu cu c bn ca xó hi th hin bng s tng lờn ca thu nhp thc t, cht lng giỏo dc, y t . m mi ngi dõn c hng. Ni dung ny phn ỏnh mt cụng bng xó hi ca s tng trng kinh t. - Yờu cu ca phỏt trin kinh t: + Mc tng trng kinh t phi ln hn mc tng dõn s. + S tng trng kinh t phi da trờn c cu kinh t hp lý, tin b bo m tng trng bn vng. + Tng trng kinh t phi i ụi vi cụng bng xó hi, to iu kin cho mi ngi cú c hi ngang nhau trong úng gúp v hng th kt qu ca tng trng kinh t. + Cht lng sn phm ngy cng cao, phự hp vi s bin i nhu cu ca con ngi v xó hi, bo v mụi trng sinh thỏi. Nhng yu t nh hng n s phỏt trin kinh t Nhng yu t thuc v lc lng sn xut Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 6 ====================================================================- Phỏt trin kinh t l s phỏt trin lc lng sn xut, mun phỏt trin kinh t, phi tp trung phỏt trin lc lng sn xut. Trong ú, cựng vi vic s dng hp lý iu kin t nhiờn, ti nguyờn, cn phi nhn mnh vai trũ ca con ngi, khoa hc v cụng ngh. + Khoa hc v cụng ngh l thnh tu ca vn minh nhõn loi, nhng hiu qu s dng khoa hc - cụng ngh li tu thuc vo iu kin ca tng nc. Nu bit la chn nhng cụng ngh phự hp vi tim nng ngun lc ca t nc, trỡnh vn dng v qun lý . thỡ s to ra ng lc mnh m cho s phỏt trin kinh t nhanh v bn vng. + Con ngi l ch th sỏng to ra lch s, ng thi cng l sn phm v kt qu thng xuyờn ca phỏt trin lch s. Con ngi thụng qua hot ng ca mỡnh tr thnh ngun lc ch yu i vi s phỏt trin kinh t - xó hi.Nhng yu t v quan h sn xut Vai trũ ca quan h sn xut i vi phỏt trin kinh t th hin khi quan h sn xut phự hp vi tớnh cht v trỡnh ca lc lng sn xut thỡ nú to ra ng lc thỳc y lc lng sn xut phỏt trin; ngc li, khi nú khụng phự hp s l nhõn t cn tr, kỡm hóm s phỏt trin ú. Nhng yu t thuc v kin trỳc thng tng- Kin trỳc thng tng xó hi bao gm nhng quan im chớnh tr, phỏp quyn, trit hc, o c, tụn giỏo, ngh thut . cựng vi nhng thit ch xó hi tng ng ca chỳng nh nh nc, ng phỏi, cỏc on th xó hi . cú nh hng to ln n s phỏt trin kinh t. - Nhng b phn ú tỏc ng n cỏc quan h kinh t v s phỏt trin xó hi bng nhiu hỡnh thc khỏc nhau v theo nhng c ch khỏc nhau. Tỏc dng ca kin trỳc thng tng s l tớch cc khi nú tỏc ng cựng chiu vi s vn ng ca quy lut kinh t khỏch quan. Trỏi li, nu tỏc ng ngc chiu vi nhng quy lut ú thỡ nú s l tr lc, gõy tỏc hi cho s phỏt trin sn xut, cn tr s phỏt trin kinh t - xó hi. Trong s tỏc ng ú, chớnh tr cú nh hng sõu sc nht v ngy cng tng i vi s phỏt trin kinh t. Cõu hi:1. Tng trng kinh t l gỡ? Phõn tớch vai trũ v cỏc nhõn t tng trng kinh t.2. Phõn bit GNP,GDP danh ngha vi GNP,GDP thc t.3. Phỏt trin kinh t l gỡ? Phõn tớch ni dung, yờu cu v cỏc nhõn t nh hng ti phỏt trin kinh t. 4. Phõn bit tng trng kinh t vi phỏt trin kinh t.5. Vỡ sao phi tng trng kinh t bn vng?4. iu kin ra i, c trng v u th ca sx hng húa. iu kin ra i v tn ti ca sn xut hng hoỏ.- Lch s phỏt trin ca nn sn xut xó hi ó v ang tri qua hai kiu t chc kinh t, ú l sn xut t cp t tỳc v sn xut hng hoỏ.Sn xut t cp t tỳc: L kiu t chc kinh t m sn phm do lao ng to ra nhm tha món trc tip nhu cu ca ngi sx. Sn xut hng húa: L kiu t chc kinh t m ú sn phm c sx ra trao i, bỏn trờn th trng. - Sn xut hng hoỏ ch ra i khi cú hai iu kin sau õy:+ Phõn cụng lao ng xó hi.@ Phõn cụng lao ng xó hi l s phõn chia lao ng xó hi ra thnh cỏc ngnh, ngh khỏc nhau ca nn sn xut xó hi, to nờn s chuyờn mụn húa sn xut thnh cỏc ngnh ngh khỏc nhau.@ Do cú PCLXH mi ngi sx ch lm ra c mt hoc mt s sn phm Nhng nhu cu ca h u cn nhiu loi sn phm khỏc nhau, ũi hi phi ngi sx phi cú mi liờn h ph thuc vo nhau, trao i sn phm cho nhau. + S tỏch bit tng i v mt kinh t ca nhng ngi sn xut: Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 7 ====================================================================@ S tỏch bit v mt kinh t gia nhng ngi sx l do quan h s hu khỏc nhau v TLSX, m khi thy l ch t hu nh v TLSX quyt nh.@ Quan h s hu khỏc nhau v t liu sn xut ó lm cho ngi sn xut c lp, i lp vi nhau, nhng h li nm trong h thng phõn cụng lao ng xó hi nờn ph thuc ln nhau v sn xut v tiờu dựng. Trong iu kin ú ngi ny mun tiờu dựng sn phm ca ngi khỏc phi thụng qua s mua - bỏn hng hoỏ, tc l phi trao i sn phm di nhng hỡnh thỏi hng hoỏ. c trng v u th ca sn xut hng húa.SX hng húa ra i l bc ngot cn bn trong lch s phỏt trin ca xó hi loi ngi, so vi sx t cung t cp, sx hng húa cú cỏc c trng v u th sau:- Mc ớch ca sx hng húa l tha món nhu cu ca th trng do ú s gia tng khụng hn ch ca nhu cu th trng l ng lc mnh m thỳc y sx phỏt trin.- Sn xut hng húa trong iu kin cnh tranh gay gt buc ngi sx phi nng ng trong sx kinh doanh, phi thng xuyờn ci tin k thut, hp lý húa sx tng NSL, nõng cao cht lng sn phm .trờn c s ú thỳc y LLSX phỏt trin nhanh chúng.- S phỏt trin ca sx hng húa vi tớnh cht m ca cỏc quan h hng húa tin t lm cho giao lu kinh t vn húa gia cỏc vựng v cỏc nc ngy cng phỏt trin, to iu kin nõng cao i sng vt cht v vn húa ca nhõn dõn.Cõu hi: Sn xut hng húa l gỡ? Phõn bit sx hng húa vi sx t cung t cp. Phõn tớch cỏc iu kin ra i v tn ti ca sx hng húa.5. Hng húa v hai thuc tớnh ca hng húa.Khỏi nim hng húaHng húa l sn phm ca lao ng cú th tha món mt phn nhu cu no ú ca con ngi v c dựng trao i vi nhau. Hai thuc tớnh ca hng húa: Trong mi hỡnh thỏi kinh t xó hi, sn xut hng hoỏ cú bn cht khỏc nhau nhng hng hoỏ u cú hai thuc tớnh l giỏ tr s dng v giỏ tr:Giỏ tr s dng: - GTSD l cụng dng ca vt phm cú th tha món nhu cu no ú ca con ngi.- GTSD ca hng húa do cỏc thuc tớnh t nhiờn ca sn phm quyt nh, khụng ph thuc vo tớnh cht ca ch xó hi do ú giỏ tr s dng l mt phm trự vnh vin, l thuc tớnh t nhiờn, c hu ca vt phm.- GTSD c biu hin trong tiờu dựng.- Giỏ tr s dng l thuc tớnh ca hng hoỏ, nú khụng phi l giỏ tr s dng cho bn thõn ngi sn xut hng hoỏ, m l giỏ tr s dng cho ngi khỏc, cho xó hi thụng qua trao i - mua bỏn. Trong kinh t hng hoỏ, giỏ tr s dng l vt mang giỏ tr trao i.Giỏ tr:- hiu c giỏ tr phi i t giỏ tr trao i.Giỏ tr trao i l quan h t l v lng m mt giỏ tr s dng ny trao i vi mt giỏ tr s dng khỏc. Vớ d: 1m vi = 10 kg thúc- Hai hng húa khỏc nhau cú th trao i c vi nhau thỡ gia chỳng phi cú c s chung ging nhau. Cỏi chung ú l chỳng u l sn phm ca lao ng. sx ra hng húa ngi sx u cn phi hao phớ lao ng. Lao ng hao phớ sn xut hng húa, n giu trong hng húa, l c s trao i hng húa gi l giỏ tr ca hng húa. - Vy, giỏ tr ca hng húa l lao ng xó hi ca ngi sn xut hng húa kt tinh trong trong hng húa. Cht ca giỏ tr l lao ng, vỡ vy sn phm no khụng cha ng lao ng ca con ngi trong ú thỡ khụng cú giỏ tr.Mi quan h gia hai thuc tớnh Gia hai thuc tớnh ca hng húa luụn cú mi quan h rng buc ln nhau. Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 8 ====================================================================- Giỏ tr l ni dung, l c s ca giỏ tr trao i; cũn giỏ tr trao i l hỡnh thc biu hin ca giỏ tr ra bờn ngoi, giỏ tr l biu hin quan h xó hi gia nhng ngi sn xut hng hoỏ. - Giỏ tr l mt phm trự lch s, gn lin vi nn sn xut hng hoỏ. Nu giỏ tr s dng l thuc tớnh t nhiờn thỡ giỏ tr l thuc tớnh xó hi ca hng hoỏ. - Hng hoỏ l s thng nht ca hai thuc tớnh giỏ tr s dng v giỏ tr, nhng l s thng nht ca hai mt i lp. + i vi ngi sn xut hng hoỏ, h to ra giỏ tr s dng, nhng mc ớch ca h khụng phi l giỏ tr s dng m l giỏ tr, h quan tõm n giỏ tr s dng l t c mc ớch giỏ tr m thụi. + i vi ngi mua, cỏi m h quan tõm l giỏ tr s dng tho món nhu cu tiờu dựng ca mỡnh. Nhng, mun cú giỏ tr s dng thỡ phi tr giỏ tr cho ngi sn xut ra nú. Nh vy, trc khi thc hin giỏ tr s dng phi thc hin giỏ tr ca nú. Nu khụng thc hin c giỏ tr, s khụng thc hin c giỏ tr s dng. 6. Tớnh hai mt ca lao ng sn xut hng húa.Hng húa cú hai thuc tớnh l GTSD v giỏ tr l do lao ng sx hng húa cú tớnh hai mt, mt mt l L c th v mt khỏc l L tru tng. L c th:- L c th l lao ng cú ớch di mt hỡnh thc c th ca nhng ngh nghip chuyờn mụn nht nh. Mi LCT cú mc ớch riờng, i tng riờng, phng phỏp riờng, phng tin riờng v kt qu riờng.- Mi LCT to ra mt loi giỏ tr s dng nht nh. Lao ng c th cng nhiu loi thỡ GTSD cng phong phỳ.- LCT l phm trự vnh vin, tn ti trong mi xó hi nhng cú th thay i v mt hỡnh thc.Lao ng tru tng.- LTT l lao ng ca ngi sx hng húa nu coi ú l s hao phớ sc lc núi chung ca con ngi khụng k n hỡnh thc c th ca nú nh th no.- LTT l lao ng hao phớ ng cht ca con ngi. LTT ch cú trong sn xut hng húa do yờu cu phi quy cỏc loi lao ng c th vn khỏc nhau, khụng th so sỏnh vi nhau thnh mt th lao ng ng cht, cú th so sỏnh c vi nhau. LTT l phm trự lch s.- LTT l lao ng to ra giỏ tr hng húa, vỡ vy cht ca giỏ tr l lao ng tru tng kt tinh.Vic phỏt hin ra tớnh cht hai mt ca lao ng SX hng húa cú ý ngha to ln v lý lun:- To c s khoa hc cho lý thuyt lao ng sn xut, trờn c s ú gii thớch hin tng cựng vi s tng lờn ca khi lng ca ci vt cht thỡ khi lng giỏ tr ca nú cú xu hng gim.- Tớnh hai mt ca lao ng sn xut hng húa phn ỏnh tớnh cht t nhõn v tớnh cht xó hi ca ngi sx hng húa. Trong sx hng húa lao ng c th l biu hin ca lao ng t nhõn cũn lao ng tru tng l biu hin ca lao ng xó hi. Trong sx hng húa, lao ng t nhõn v lao ng xó hi cú mõu thun vi nhau v ú chớnh l mõu thun c bn ca sx hng húa gin n. Mõu thun ny biu hin:+ SP do ngi sx nh to ra cú th khụng phự hp vi nhu cu ca xó hi.+ Hao phớ lao ng cỏ bit ca ngi sx cú th khụng phự hp vi hao phớ lao ng m xó hi chp nhn.Mõu thun gia lao ng t nhõn v lao ng xó hi ó cha ng kh nng sx tha ca kinh t hng húa.Chỳ ý cỏc cõu hi:1. Phõn tớch hai thuc tớnh ca hng húa v mi quan h gia hai thuc tớnh ca hng húa. Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 9 ====================================================================2. Phõn tớch hai thuc tớnh ca hng húa v mi quan h gia hai thuc tớnh ca hng húa vi tớnh hai mt ca lao ng sn xut hng húa.( Trỡnh by hai thuc tớnh hng húa. Nờu cỏc khỏi nim LCT, LTT v mi quan h ca hai thuc tớnh hng húa vi tớnh hai mt ca lao ng sx hng húa.)3. Phõn tớch mi quan h gia giỏ tr v giỏ tr trao i, gia giỏ tr v giỏ c (Cõu ny trỡnh by thuc tớnh giỏ tr ca hng húa, nờu mi quan h gia giỏ tr vi GTT; phn quan h gia giỏ tr vi giỏ c cn nờu khỏi nim giỏ c v mi quan h giỏ tr vi giỏ c trong phn quy lut giỏ tr).7. Lng giỏ tr hng húa v cỏc nhõn t nh hng ti lng giỏ tr ca hng húa. Lng giỏ tr ca hng húa.- Cht ca giỏ tr l lao ng tru tng ca ngi sx hng húa kt tinh trong hng húa. Vy lng giỏ tr l do lng lao ng hao phớ sn xut ra hng húa ú quyt nh v c o lng bng n v thi gian nh gi, ngy .- Trong sx hng húa do iu kin sx ca mi ngi khụng ging nhau nờn khi cựng sx mt loi hng húa thi gian lao ng cỏ bit ca h cng khỏc nhau. Thi gian lao ng cỏ bit quyt nh lng giỏ tr cỏ bit ca hng húa ca tng ngi sx.- Lng giỏ tr xó hi ca hng húa khụng phi c tớnh bng thi gian lao ng cỏ bit m bng thi gian lao ng xó hi cn thit. Thi gian lao ng xó hi cn thit l thi gian cn thit sn xut ra mt hng hoỏ trong iu kin bỡnh thng ca xó hi, tc l vi trỡnh k thut trung bỡnh, trỡnh khộo lộo trung bỡnh, cng lao ng trung bỡnh so vi hon cnh xó hi nht nh. - Thụng thng TGLXHCT s gn sỏt vi thi gian lao ng cỏ bit ca ngi cung cp i b phn loi hng húa ú trờn th trng. Cỏc nhõn t nh hng ti lng giỏ tr hng húa. Nng sut lao ng: - Nng sut lao ng l nng lc sn xut ca ngi lao ng, c tớnh bng s lng sn phm sn xut ra trong mt n v thi gian hoc thi gian cn thit sx ra mt n v sn phm.- NSL ph thuc vo nhiu yu t nh trỡnh k thut ca sx, trỡnh ngi lao ng, trỡnh t chc, qun lý sx .- Nng sut lao ng tng lờn, thi gian cn thit sn xut ra hng hoỏ cng gim, lng giỏ tr ca mt n v sn phm cng ớt. Nng sut lao ng xó hi cng gim, thi gian cn thit sn xut ra hng hoỏ cng tng, lng giỏ tr ca mt n v sn phm cng nhiu. Do ú lng giỏ tr ca mt n v hng hoỏ t l thun vi s lng lao ng kt tinh v t l nghch vi nng sut lao ng. Cng lao ng.- Cng lao ng l mc khn trng, cng thng ca lao ng.- Tng nng sut lao ng v tng cng lao ng cú tỏc ng khỏc nhau i vi lng giỏ tr hng hoỏ. Khi tng cng lao ng thỡ lng lao ng hao phớ trong cựng mt n v thi gian tng v lng sn phm c to ra tng tng ng cũn lng giỏ tr ca mt n v sn phm khụng i. Lao ng gin n v lao ng phc tp:- Lao ng gin n l s hao phớ lao ng mt cỏch gin n m bt k mt ngi bỡnh thng no cú kh nng lao ng cng cú th thc hin c.- Lao ng phc tp l lao ng ũi hi phi c o to, hun luyn.Trong cựng mt n v thi gian lao ng nh nhau, lao ng phc tp to ra nhiu giỏ tr hn so vi lao ng gin n. Trong trao i hng húa, th trng s t phỏt quy i mi lao ng phc tp thnh lao ng gin n trung bỡnh. Cu thnh lng giỏ tr ca hng húa. Nọỹi dung ọn thi tuyóứn sinh cao hoc 2010 - 10 ====================================================================Lng giỏ tr hng hoỏ c cu thnh bi c giỏ tr ca nhng t liu sn xut ó s dng sn xut hng hoỏ (giỏ tr c: c) v hao phớ lao ng sng ca ngi sn xut trong quỏ trỡnh to ra hng hoỏ (giỏ tr mi: v + m). Giỏ tr hng hoỏ = Giỏ tr c + Giỏ tr mi Ký hiu: W = c + v + m.Chỳ ý cỏc cõu hi:1. Giỏ tr hng húa l gỡ? Lng giỏ tr hng húa c xỏc nh nh th no? Phõn tớch cỏc nhõn t nh hng ti lng giỏ tr ca hng húa.2. Giỏ tr hng húa l gỡ? Lng giỏ tr hng húa c xỏc nh nh th no? NSL v CL cú nh hng nh th no ti lng giỏ tr ca hng húa?3. Cỏc cõu hi phõn tớch s bin i lng giỏ tr khi ng thi cú s thay i ca NSL v CL.8. Quy lut giỏ tr.Quy lut giỏ tr l quy lut kinh t c bn ca sn xut v trao i hng húa, Ni dung ca QLGT.Ni dung ca Quy lut giỏ tr l sn xut v trao i hng húa phi da trờn c s hao phớ lao ng xó hi cn thit.- Trong sn xut, QLGT ũi hi ngi sn xut phi cú mc hao phớ lao ng cỏ bit phự hp vi hao phớ lao ng xó hi cn thit (hao phớ lao ng cỏ bit phi bng hoc thp hn hao phớ lao ng xó hi cn thit).- Trong trao i hng húa cng phi da trờn c s hao phớ lao ng xó hi cn thit, cú ngha l trao i theo nguyờn tc ngang giỏ.- C ch tỏc ng ca QLGT l thụng qua s vn ng ca giỏ c hng húa. Vỡ giỏ tr l c s ca giỏ c, nờn trc ht giỏ c ph thuc vo giỏ tr. Nhng trờn th trng ngoi giỏ tr, giỏ c cũn ph thuc vo cỏc nhõn t nh cnh tranh, cung - cu, sc mua ca ng tin do ú giỏ c khụng nht thit trựng khp hon ton vi giỏ tr m cú th lờn, xung xoay quanh giỏ tr Giỏ tr Giỏ c Khi cung = cu => giỏ c = giỏ tr Khi cung > cu => giỏ c < giỏ tr Khi cung < cu => giỏ c > giỏ tr (Trong thi gian di giỏ c = giỏ tr)Nh vy: S vn ng giỏ c th trng ca hng hoỏ xoay quanh trc giỏ tr chớnh l c ch hot ng ca quy lut giỏ tr. Tỏc dng ca Quy lut giỏ tr. - iu tit sn xut v lu thụng hng húa.+ iu tit sn xut tc l iu hũa, phõn b cỏc yu t sn xut gia cỏc ngnh, cỏc lnh vc ca nn kinh t. Tỏc dng ny ca quy lut giỏ tr thụng qua s bin ng ca giỏ c hng hoỏ trờn th trng di tỏc ng ca quy lut cung cu. Nu ngnh no ú khi cung nh hn cu, giỏ c hng húa tng lờn cao hn giỏ tr, hng húa bỏn chy v cú lói hn thỡ ngi sx s tng mc sx v nhiu ngi khỏc s xụ vo sx mt hng ny v ngc li khi cung vt cu, giỏ c hng húa gim xung thỡ mc sx ca ngnh s gim, thụng qua ú cỏc yu t sx cú xu hng c iu tit t ni cung ln hn cu sang ni cung nh hn cu.+ QLGT thc hin iu tit lu thụng cng thụng qua giỏ c trờn th trng. S bin ng ca giỏ c th trng cng cú tỏc dng thu hỳt lung hng t ni cú giỏ c thp sang ni cú giỏ c cao.- Kớch thớch ci tin k thut, hp lý hoỏ sn xut, tng nng sut lao ng, lc lng sn xut phỏt trin nhanh. [...]... sản xuất và quan hệ sản xuất. - Trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở những nước như nước ta, chế độ sở hữu tất yếu phải đa dạng, cơ cấu kinh tế tất yếu phải có nhiều thành phần: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành... trở sự phát triển kinh tế - xã hội. Trong sự tác động đó, chính trị có ảnh hưởng sâu sắc nhất và ngày càng tăng đối với sự phát triển kinh tế. Câu hỏi:1. Tăng trưởng kinh tế là gì? Phân tích vai trị và các nhân tố tăng trưởng kinh tế.2. Phân biệt GNP,GDP danh nghĩa với GNP,GDP thực tế.3. Phát triển kinh tế là gì? Phân tích nội dung, yêu cầu và các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển kinh tế. 4. Phân... triển kinh tế trước hết phải có sự tăng trưởng kinh tế. Nhưng không phải sự tăng trưởng kinh tế nào cũng dẫn tới phát triển kinh tế. Phát triển kinh tế đòi hỏi phải thực hiện được ba nội dung cơ bản sau : + Sự tăng lên của tổng sản phẩm quốc nội (GDP), tổng sản phẩm quốc dân (GNP) và tổng sản phẩm quốc dân tính theo đầu người. Nội dung này phản ánh mức độ tăng trưởng kinh tế của một quốc gia trong... định đường lối, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, cùng hệ thống chính sách đúng đắn sẽ hạn chế được tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, làm cho nền kinh tế tăng trưởng nhanh, đúng hướng. 3. Phát triển kinh tế Phát triển kinh tế và ý nghĩa của phát triển kinh tế - Phát triển kinh tế là sự tăng trưởng kinh tế gắn liền với sự hoàn thiện cơ cấu, thể chế kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống... phần kinh tế, nhiều tổ chức sản xuất, kinh doanh. - Các đơn vị kinh tế thuộc mọi thành phần đều bình đẳng với nhau trước pháp luật, vừa hợp tác vừa cạnh tranh với nhau để phát triển. - Trong nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ở nước ta, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Việc xác lập vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là vấn đề có tính ngun tắc và là sự khác biệt có tính bản chất giữa kinh. .. được hưởng. Nội dung này phản ánh mặt công bằng xã hội của sự tăng trưởng kinh tế. - Yêu cầu của phát triển kinh tế: + Mức tăng trưởng kinh tế phải lớn hơn mức tăng dân số. + Sự tăng trưởng kinh tế phải dựa trên cơ cấu kinh tế hợp lý, tiến bộ để bảo đảm tăng trưởng bền vững. + Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với công bằng xã hội, tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội ngang nhau trong đóng góp và... việc phân phối các nguồn lực kinh tế vào các ngành, các lĩnh vực của nền kinh tế. - Trong điều kiện ngày nay, cơ chế vận hành nền kinh tế của tất cả các nước đều là cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Nhưng điều khác biệt trong cơ chế vận hành nền kinh tế của nước ta là ở chỗ Nhà nước quản lý nền kinh tế không phải là nhà nước tư sản, mà là Nhà nước Näüi dung än thi tuyãøn sinh cao... các nhà tư bản kinh doanh trong công nghiệp, các nhà tư bản kinh doanh trong nông nghiệp cũng phải thu được lợi nhuận bình quân. Nhưng muốn kinh doanh trong nơng nghiệp thì họ phải th ruộng đất của địa chủ. Vì vậy, ngồi lợi nhuận bình qn ra nhà tư bản kinh doanh nông nghiệp phải thu thêm được lợi nhuận siêu ngạch. Lợi nhuận siêu ngạch này tương đối ổn định và lâu dài và nhà tư bản kinh doanh nông... hiệu quả kinh tế đối ngoại - Trước xu thế tồn cầu hố kinh tế và sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, nền kinh tế nước ta không thể là một nền kinh tế khép kín, mà phải tích cực mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại. - "mở cửa" nền kinh tế, thực hiện đa dạng, đa phương hoá quan hệ kinh tế quốc tế, là nhằm thu hút các nguồn lực phát triển từ bên ngoài và phát huy lợi thế kinh. .. cao và có nhiều trình độ khác nhau. Do đó, trong nền kinh tế tồn tại ba hình thức sở hữu tư liệu sản xuất cơ bản: sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể và sở hữu tư nhân. Trên cơ sở ba hình thức sở hữu cơ bản đó, hình thành 5 thành phần kinh tế: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ, tư bản tư nhân), kinh tế tư bản nhà nước, kinh tế có vốn đầu tư nước ngồi. - Thời kỳ q . Phỏt trin kinh t Phỏt trin kinh t v ý ngha ca phỏt trin kinh t - Phỏt trin kinh t l s tng trng kinh t gn lin vi s hon thin c cu, th ch kinh t, nõng cao cht. xó hi. - Mun phỏt trin kinh t trc ht phi cú s tng trng kinh t. Nhng khụng phi s tng trng kinh t no cng dn ti phỏt trin kinh t. Phỏt trin kinh t ũi hi phi
- Xem thêm -

Xem thêm: Huong dan on tap noi dung mon kinh te chinh tri.doc, Huong dan on tap noi dung mon kinh te chinh tri.doc, , Phát triển kinh tế, Tính hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa., Tích lũy tư bản. Thực chất và động cơ của tích luỹ tư bản, Tuần hoàn của tư bản, Tư bản cố định và tư bản lưu động, II: 24. Tính tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Tính thống nhất và mâu thuẫn của các thành phần kinh tế, Mục tiêu của cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa

Từ khóa liên quan