0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Nên kinh tê thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng vận động theo yêu cầu của những

Một phần của tài liệu HUONG DAN ON TAP NOI DUNG MON KINH TE CHINH TRI.DOC (Trang 41 -42 )

quy luật vốn có của kinh tế thị trường, như quy luật giá trị, quy luật cung - cầu, cạnh tranh, ....: giá cả do thị trường quyết định; thị trường CÓ Vai trÒ quyêt định đối với việc phân phối các nguồn lực kinh tế vào các ngành, các lĩnh vực của nên kinh tế.

- Trong điều kiện ngày nay, cơ chế vận hành nền kinh tế của tất cả các nước đều là cơ chế

thị trường có sự quản lý của nhà nước. Nhưng điều khác biệt trong cơ chế vận hành nên kinh tế

27 ⁄⁄⁄⁄⁄,⁄2 ⁄ 4% 4⁄⁄⁄ so ẫc <2 -42-—

xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa

nhằm sửa chữa "những thất bại của thị trường”, thực hiện các mục tiêu xã hội, nhân đạo, mà bản

thân cơ chế thị trường không thể làm được, bảo đảm cho nên kinh tế thị trường phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

- Nhà nước quản lý nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo nguyên tắc kết

hợp kế hoạch với thị trường. Thị trường là một bộ phận câu thành của nên kinh tế, nó tồn tại khách

quan, tự vận động theo những quy luật vốn có của nó. Còn kế hoạch hoá là hình thức thực hiện của tính kế hoạch, nó là sản phẩm chủ quan của chủ thể quản lý.

5. Nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cũng là nên kinh tế mỏ, hội nhập

nhập

- Đặc điểm này phản ánh sự khác biệt giữa nên kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng với nên kinh tế đóng, khép kín trước đổi mới, đông thời phản ánh xu hướng hội nhập của nền kinh tế nước ta trong điều kiện toàn cầu hoá kinh tế.

- Do sự tác động của cuộc cách mạng khoa học - công nghệ, đang diễn ra quá trình quốc tế hoá đời sống kinh tế, sự phát triển của mỗi quốc gla trong sự phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, mở cửa kinh tế, hội nhập vào kinh tế khu vực và thế giới là tất yêu đôi với nước ta để khai thác tiềm năng

và thế mạnh của nước ta, tranh thủ ngoại lực để xây dựng và phát triển kinh tế thị trường hiện đại

theo kiêu rút ngăn.

Một phần của tài liệu HUONG DAN ON TAP NOI DUNG MON KINH TE CHINH TRI.DOC (Trang 41 -42 )

×