0
Tải bản đầy đủ (.doc) (48 trang)

Tiền thưởng: Tiền phụ cấp;

Một phần của tài liệu HUONG DAN ON TAP NOI DUNG MON KINH TE CHINH TRI.DOC (Trang 45 -46 )

- Tiền phụ cấp;

- Tiền lương trong các cơ quan hành chính sự nghiệp. - Phân phối theo lao động có tác dụng:

+ Thúc đây mọi người nâng cao tinh thân trách nhiệm, thúc đây nâng cao năng suất lao động, xây dựng tinh thần và thái độ lao động đúng đăn, khăc phục những tàn dư tư tưởng cũ, củng có ký luật lao động...

+ Thúc đây mọi người nâng cao trình độ nghề nghiệp, trình độ văn hoá, ổn định lao động,

tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức lao động xã hội.

+ Tác động mạnh đến đời sống vật chất và văn hoá của người lao động, vừa bảo đảm tái sản

xuất sức lao động, vừa tạo mọi điều kiện cho người lao động phát triển toàn diện.

- Hạn chế của phân phối theo lao động: Phân phối theo lao động là hợp lý nhất, công băng nhất so với các hình thức phân phối đã có trong lịch sử. Cơ sở của sự công băng xã hội của sự phân phối đó là sự bình đăng trong quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.

c2 4⁄4 ⁄ 4% 4⁄⁄⁄ so ẫc <2 - 46 —

Tuy vậy phân phối theo lao động về nguyên tắc vẫn là sự bình đăng trong khuôn khổ ' pháp quyên tư sản", tức là sự bình đăng trong xã hội sản xuất hàng hoá, theo nguyên tặc sự trao đổi hoàn toàn ngang giá do đó vẫn tồn tại giàu nghèo. Phân phói theo lao động còn có những hạn chế nhưng đó là những hạn chế không thể tránh khỏi trong giai đoạn đâu của xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Phân phối theo vốn và các nguồn lực khác.

Ở nước ta đang tồn tại nhiều thành phần kinh tế với sự đa dạng các hình thức sở hữu và các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh. Do đó, ngoài hình thức phân phối theo lao động, trong thời kỳ quá độ còn tồn tại các hình thức phân phối thu nhập khác. Đó là:

- Trong các đơn vị kinh tế tập thể bậc thấp có sự kết hợp phân phối theo vốn và phân phối theo lao động.

- Trong thành phân kinh tế cá thể, tiểu chủ thì thu nhập phụ thuộc vào sở hữu tư liệu sản

xuất, vốn đầu tư sản xuất và tài năng sản xuất, kinh doanh của chính những người lao động.

Một phần của tài liệu HUONG DAN ON TAP NOI DUNG MON KINH TE CHINH TRI.DOC (Trang 45 -46 )

×