[HOT] Tuyển chọn 30 đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học của các trường chuyên trong cả nước có đáp án

409 1.9K 3
[HOT] Tuyển chọn 30 đề thi thử thpt quốc gia môn sinh học của các trường chuyên trong cả nước có đáp án

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN NĂM HỌC 2015-2016 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài:90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 132 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: .Số báo danh Câu 1: Ý khơng với thí nghiệm lai cải bắp với cải củ Kapetrenco? A Đây phép lai hai lồi có họ hàng gần B Một số lai ngẫu nhiên xảy đột biến có nhiễm sác thể tăng lên gấp đơi hữu thụ C Cây lai tạo có rễ cải củ cải bắp D Hầu hết lai khác loài tạo bất thụ Câu 2: Loại nuclêôtit sau không tham gia vào cấu trúc phân tử ARN? A Ađênin B Uraxin C Timin D Xitôzin Câu 3: Trong phương pháp sau đây, có phương pháp tạo nguồn biến dị di truyền cho chọn giống (1) Gây đột biến (2) Lai hữu tính (3) Tạo AND tái tổ hợp (4) Lai tế bào sinh dưỡng (5) Nuôi cấy mô tế bào thực vật (6) Cấy truyền phôi (7) Nhân vô tính động vật A B C D Câu 4: Ở loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt quy định gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen trội trội hoàn toàn Người ta tiến hành phép lai sau: Tỉ lệ kiểu hình F1 (%) Phép lai Kiểu hình P Đỏ Vàng Nâu Trắng Cá thể mắt đỏ × cá thể mắt nâu 25 25 50 Cá thể mắt vàng × cá thể mắt vàng 75 25 Biết không xảy đột biến Cho cá thể mắt nâu (P) phép lai giao phối với hai cá thể mắt vàng (P) phép lai Theo lí thuyết, kiểu hình đời A 100% cá thể mắt nâu B 50% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt trắng C 25% cá thể mắt đỏ : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt trắng D 75% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng Câu 5: Nhiều bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư hoạt động mức gây nhiều sản phẩm gen Những kiểu đột biến làm cho gen bình thường( tiền ung thư) thành gen ung thư? (1) Lặp đoạn nhiễm sắc thể (2) Đảo đoạn nhiễm sắc thể (3) Chuyển đoạn nhiễm sắc thể (4) Đột biến vùng điều hòa gen tiền ung thư (5) Đột biến vùng mã hóa gen tiền ung thư A (1); (2); (4); (5) B (1); (3); (4); (5) C (1); (2); (3); (5) D (1); (2); (3); (4) Câu 6: Ở loài thực vật, có cặp gen Aa, Bb, Dd, Ee phân li độc lập, tác động qua lại với theo kiểu cộng gộp để hình thành chiều cao Cho gen trội làm cho cao thêm cm Lai thấp với cao (có chiều cao 320 cm) thu lai F1 Cho lai F1 giao phấn với có kiểu gen AaBBDdee Hãy cho biết có chiều cao 300 cm F2 chiếm tỉ lệ bao nhiêu? Trang 1/30 - Mã đề thi 132 A 31,25% B 22,43% C 32,13% D 23,42% Câu 7: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung A-T; G-X ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (4) Quá trình phiên mã (2) Phân tử mARN (5) Quá trình dịch mã (3) phân tử tARN (6) Quá trình tái ADN A (1) (4) B (1) (6) C (2) (6) D (3) (5) Câu 8: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện mơi trường B Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến C Đột biến thay cặp nuclêôtit ln dẫn đến kết thúc sớm q trình dịch mã D Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể Câu 9: Cho thông tin sau: (1) Trong tế bào chất số vi khuẩn khơng có plasmit (2) Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian hệ ngắn (3) Chất nhân chứa phân tử ADN kép vòng, nhỏ nên đột biến xảy biểu kiểu hình (4) Vi khuẩn sống kí sinh, hoại sinh tự dưỡng (5) Vi khuẩn khơng có khả truyền gen theo chiều dọc cịn có khả truyền gen theo chiều ngang Những thông tin dùng làm để giải thích thay đổi tần số alen quẩn thể vi khuẩn nhanh so với thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội? A (2); (3); (4) B (2); (3); (5) C (1); (3); (5) D (2); (4); (5) Câu 10: Phát biểu nói mức phản ứng A mức phản ứng không kiểu gen qui định B gen kiểu gen có mức phản ứng riêng C tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng D gen kiểu gen chắn có mức phản ứng Câu 11: Có tế bào sinh tinh có kiểu gen AaBb (mỗi gen nằm NST thường) giảm phân bình thường tạo loại giao tử Theo lý thuyết, tỉ lệ loại giao tử tạo A : : : B : : : C : : : D : 1: : Câu 12: Quần xã sinh vật có độ đa dạng loài cao, mối quan hệ sinh thái chặt chẽ A có cấu trúc ổn định lưới thức ăn phức tạp, lồi dùng nhiều loài khác làm thức ăn B dễ dàng xảy diễn tác động nhiều loài quần xã làm cho mơi trường thay đổi nhanh C có cấu trúc ổn định có số lượng lớn loài ăn thực vật làm cho quần thể thực vật biến dần D có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp từ mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo thức ăn môi trường cạn kiệt dần Câu 13: Nhiễm sắc thể giới tính động vật A bị đột biến cấu trúc số lượng B chứa gen quy định tính trạng giới tính C có tế bào sinh dục D không tiến hành trao đổi chéo giảm phân Câu 14: Cho P: AaBbDd x AabbDd, biết gen quy định tính trạng có quan hệ trội lặn hồn toàn, gen phân li độc lập Tỉ lệ có kiểu hình lặn tính trạng bao nhiêu? A 5/32 B 7/32 C 9/64 D 1/4 Câu 15: Các phát biểu sau với đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen nhiễm sắc thể (2) Làm giảm tăng số lượng gen nhiễm sắc thể (3) Làm thay đổi thành phần gen nhóm gen liên kết (4) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến A (2), (3) B (1), (4) C (1), (2) D (2), (4) Câu 16: Một ưu điểm phương pháp nuôi cấy mô thực vật A tạo dịng chủng có kiểu gen khác Trang 2/30 - Mã đề thi 132 B nhân nhanh giống trồng quý hiếm, tạo đồng kiểu gen C tạo giống trồng có kiểu gen hồn tồn khác với ban đầu D tạo có ưu lai cao hẳn so với ban đầu Câu 17: Những kiện làm giảm đa dạng di truyền quần thể sinh vật sinh sản hữu tính? (1) Chọn lọc tự nhiên ưu tiên trì cá thể có kiểu gen dị hợp (2) Kích thước quần thể bị giảm mức (3) Quần thể chuyển sang giao phối gần (4) Môi trường sống quần thể liên tục biến đổi theo hướng xác định (5) Tần số đột biến quần thể tăng lên A (1); (3); (4) B (1); (3); (5) C (2); (3); (4) D (2); (4); (5) Câu 18: Mục đích chủ động gây đột biến khâu chọn giống là: A Tạo nguồn biến dị tổ hợp B Tạo vật liệu khởi đầu nhân tạo C Tìm kiểu gen mong muốn D Trực tiếp tạo giống Câu 19: Có nhận định với chuỗi pôlipeptit tổng hợp tế bào nhân chuẩn? (1) Luôn diễn tế bào chất tế bào (2) Đều bắt đầu axitamin mêtiơnin (3) axitamin vị trí bị cắt bỏ sau chuỗi pôlipeptit tổng hợp xong (4) Axitamin mêtiơnin có vị trí chuỗi pôlipeptit (5) Chỉ sử dụng nội tế bào tổng hợp A B C D Câu 20: Theo quan điểm thuyết tiến hóa đại, nhóm sinh vật sống kí sinh chủ yếu tiến hố theo chiều hướng A giữ nguyên tổ chức thể, đa dạng hoá hình thức chuyển hố vật chất B nâng cao dần tổ chức thể từ đơn giản đến phức tạp C ngày đa dạng phong phú, tổ chức ngày cao D đơn giản hoá tổ chức thể thích nghi với điều kiện mơi trường Câu 21: Một quần thể sinh vật có alen A bị đột biến thành alen a, alen b bị đột biến thành alen B alen C bị đột biến thành alen c Biết cặp gen phân li độc lập, tác động riêng rẽ alen trội trội hoàn tồn Dự đốn sau di truyền tính trạng? A Các kiểu gen biểu thành thể đột biến loocut aaBbCc, aaBBcc B Có tối đa 30 loại kiểu gen quy định tính trạng C Kiểu hình A-B-C- có tối đa 10 kiểu gen quy định D Có tối đa loại kiểu gen dị hợp cặp gen Câu 22: Sự cạnh tranh cá thể loài làm A tăng số lượng cá thể quần thể, tăng cường hiệu nhóm giúp tăng cường khả thích nghi với mơi trường quần thể B suy thối quần thể cá thể loài tiêu diệt lẫn làm quần thể có nguy bị diệt vong C giảm số lượng cá thể quần thể đảm bảo tương ứng với khả cung cấp nguồn sống môi trường D tăng mật độ cá thể quần thể, khai thác tối đa nguồn sống môi trường, tăng cường khả thích ứng cá thể lồi với mơi trường Câu 23: Một lồi thực vật có nhóm gen liên kết Số NST trạng thái chưa nhân đôi tế bào sinh dưỡng thể đột biến sau: (1) 21 NST (2) 18 NST (3) NST (4) 15 NST (5) 42 NST (6) 54 NST (7) 30 NST Có trường hợp mà thể đột biến thể đa bội lẻ? A B C D Câu 24: Có đáp án với lồi sinh sản hữu tính: (1) Hàm lượng ADN lớn nguồn nguyên liệu thứ cấp cho chọn lọc tự nhiên lớn (2) Số lượng nhiễm sắc thể đơn bội lớn thì có nguồn ngun liệu thứ cấp cho CLTN phong phú (3) Bố mẹ di truyền nguyên vẹn cho kiểu gen (4) Bộ nhiễm sắc thể trì ổn định qua hệ thể loài nhờ kết hợp trình nguyên phân, giảm phân thụ tinh Trang 3/30 - Mã đề thi 132 A B C D Câu 25: Khi truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao kề liền chuỗi thức ăn, dòng lượng hệ sinh thái bị trung bình 90%, (1) phần lớn lượng xạ vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường (2) phần sinh vật không sử dụng được, rơi rụng (3) phần sinh vật thải dạng chất tiết (4) phần bị tiêu hao dạng hô hấp sinh vật Đáp án A (2); (3); (4) B (1); (2); (3) C (1); (3); (4) D (1); (2); (4) Câu 26: Năm 1957, Franken Conrat tiến hành thí nghiệm tách lõi ARN khỏi vỏ prôtein hai chủng virut A B Cả chủng có khả gây bệnh cho thuốc khác vết tổn thương Lấy axit nucleic chủng A trộn với vỏ prôtein chủng B (1) Chúng tự lắp ráp để tạo thành virut lai (2) Cho virus lai nhiễm vào thuốc thấy bị bệnh (3) Phân lập từ bệnh thu virut thuộc chủng B (4) Kết thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền Axit nuclêic Có nhận định đúng? A B C D Câu 27: Theo quan niệm tiến hóa đại, A biến đổi kiểu hình kiểu gen tương ứng với thay đổi ngoại cảnh di truyền B tất biến dị quần thể ngun liệu q trình tiến hóa C cách li địa lí góp phần trì khác biệt tần số alen thành phần kiểu gen quần thể tạo nhân tố tiến hóa D quần thể sinh vật tự nhiên chịu tác động chọn lọc tự nhiên điều kiện sống thay đổi bất thường Câu 28: Sơ đồ bên minh họa lưới thức ăn hệ sinh thái gồm loài sinh vật A, B, D, X, Y, Z Cho kết luận sau lưới thức ăn này: (1) Nếu loài D bị loại khỏi quần xã loài A (2) Loài B tham gia vào chuỗi thức ăn quần xã (3) Loài X suy giảm số lượng khiến cho cạnh tranh loài B, C, D tăng lên Phương án trả lời A (1) đúng; (2) sai; (3) B (1) sai; (2) đúng; (3) sai C (1) sai; (2) đúng; (3) D (1) đúng; (2) sai; (3) sai Câu 29: Hầu hết bệnh di truyền phân tử người đột biến gen gây nên Có lí dùng để giải thích nguyên nhân gây bệnh gen đột biến? (1) gen đột biến hồn tồn khơng tổng hợp prơtêin (2) gen đột biến tổng hợp prôtêin bị biến đổi chức (3) gen đột biến tổng hợp số lượng prôtêin nhiều (4) gen đột biến tổng hợp số lượng prơtêin q A B C D Câu 30: Số phân tử ADN tế bào sinh tinh ruồi giấm kì sau giảm phân I A B C D 16 Câu 31: Chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước thường dài hệ sinh thái cạn A mơi trường nước có nhiệt độ ổn định môi trường cạn B môi trường nước giàu chất dinh dưỡng môi trường cạn C hệ sinh thái nước có độ đa dạng cao Trang 4/30 - Mã đề thi 132 D môi trường nước khơng bị ánh nắng mặt trời đốt nóng Câu 32: Cho nhân tố tiến hoá sau: (1) giao phối không ngẫu nhiên (2) di nhập gen (3) chọn lọc tự nhiên (4) yếu tố ngẫu nhiên (5) đột biến nhóm nhân tố tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hoá là: A (1); (2); (3) B (1); (2); (4) C (1); (2); (5) D (2); (3); (4) Câu 33: Thực phép lai sau: ♀ AABb x ♂ AaBb, biết thể đực có số tế bào rối loạn phân li giảm phân cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa Cho tất loại tinh trùng có khả thụ tinh hợp tử tạo thành có khả sống sót Theo lý thuyết, đời có loại kiểu gen lưỡng bội loại kiểu gen lệch bội ? A kiểu gen lưỡng bội 15 kiểu gen lệch bội B kiểu gen lưỡng bội 12 kiểu gen lệch bội C kiểu gen lưỡng bội kiểu gen lệch bội D kiểu gen lưỡng bội kiểu gen lệch bội Câu 34: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Các gen quy định màu thân hình dạng cánh nằm nhiễm sắc thể thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trằng nằm đoạn không tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X Phép lai ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ dị hợp với ruồi đực thân xám, cánh dài, mắt đỏ, tổng số ruồi thu F1, ruồi có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 15% Trong nhận xét sau có nhận xét đúng? (1) Tần số hoán vị gen ruồi giấm 30% AB D d AB D (2) Kiểu gen ruồi (P) X X x X Y ab ab (3) Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ F1 3,75% (4) Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 5,25% (5) Tỉ lệ kiểu hình thân xám, cánh dài, mắt trắng F1 17,5% A B C D Câu 35: Khi gen nhân tế bào mẹ bị đột biến A gen đột biến phân bố không đồng cho tế bào biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp B tất tế bào mang gen đột biến không biểu kiểu hình C tất tế bào mang gen đột biến biểu kiểu hình D gen đột biến phân bố không đồng cho tế bào tạo nên trạng thái khảm thể mang đột biến Ab Dd Câu 36: Xét cá thể có kiểu gen aB Khi giảm phân hình thành giao tử có 36% số tế bào khơng xảy hốn vị gen Theo lý thuyết, số giao tử mang alen trội chiếm tỉ lệ A 0,42 B 0,48 C 0,36 D 0,41 Câu 37: Ở quần thể thực vật, xét locut gen có alen, alen trội trội hoàn toàn Ở hệ P, tần số kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm 20% tần số kiểu gen dị hợp tử chiếm 60%, lại đồng hợp tử lặn Sau số hệ tự thụ phấn liên tiếp, tần số kiểu gen dị hợp tử hệ cuối 3,75% Kết luận sau đúng? A Từ hệ P, quần thể trải qua hệ tự thụ phấn B Tỉ lệ kiểu gen đồng hợp trội hệ cuối chiếm 48,2% C Số cá thể trội hệ cuối chiếm 45,32% D Số cá thể mang alen lặn hệ P chiếm 82% Câu 38: Ở loài thực vật, màu sắc hoa gen có alen (D,d) quy định; Hình dạng hai cặp gen Aa Bb quy định Cho F1 tự thụ phấn thu F2 có tỉ lệ kiểu hình: 56,25% dẹt, vàng; 18,75% tròn, vàng; 18,75% tròn, xanh; 6,25% dài, xanh Kiểu gen F1 Trang 5/30 - Mã đề thi 132 AD A ad Bb B AaBbDd Ad Bb C aD AB Dd D ab Câu 39: Ở lồi động vật, màu sắc lơng tác động hai cặp gen (A,a B,b) phân li độc lập Gen A gen B tác động đến hình thành màu sắc lơng theo sơ đồ: Gen A Gen B Enzim A Enzim B Chất không màu Chất màu đen Chất màu xám ( Trắng) Các alen a b khơng có chức Lai thể chủng tương phản: lông trắng với lông đen thu F1 Cho F1 lai với thể lông trắng dị hợp, tỉ lệ kiểu hình thu F2 A xám : trắng : đen B xám : trắng : đen C xám : đen : trắng D xám ; đen : trắng Câu 40: Ở ngơ, có gen khơng alen phân li độc lập, tác động qua lại quy định màu sắc hạt, gen có alen (A, a; B, b; R, r) Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, R cho hạt có màu; kiểu gen cịn lại cho hạt không màu Lấy phấn mọc từ hạt có màu (P) thụ phấn cho cây: Cây thứ có kiểu gen aabbRR thu lai có 50% số cho hạt có màu; Cây thứ hai có kiểu gen aaBBrr thu lai có 25% số cho hạt có màu Kiểu gen (P) là: A AaBBRr B AABbRr C AaBbRr D AaBbRR Câu 41: Cho kiện sau: 1-phiên mã; - gắn ribôxôm vào mARN; 3- cắt intron khỏi ARN; 4- gắn ARN pôlymeaza vào ADN; 5- chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lại; 6- Cắt axit amin mở đầu khỏi chuỗi pơlypeptit Trình tự diễn tế bào nhân sơ A 4- 2- 6- 3- B 4- 1- 6- 5- C 4- 1- 2- 6- D 1- 3- 2- 5- Câu 42: Ở chim, cho giao phối cá thể chủng (P): lông dài, xoăn x lơng ngắn, thẳng, F1 thu tồn lơng dài, xoăn Cho chim trống F1 giao phối với chim mái chưa biết kiểu gen, F2 xuất chim mái: 20 dài, xoăn, 20 chim lông ngắn, thẳng: lông dài, thẳng: lông ngắn, xoăn Tất chim trống F2 có lơng dài, xoăn Biết gen quy định tính trạng Tần số hốn vị gen chim trống F1 là: A 20% B 25% C 10% D 5% Câu 43: Có lồi sâu đục thân gây bệnh ngô phát tán vùng sản xuất nông nghiệp trồng chủ yếu giống ngô Bt+ S Giống Bt+ chuyển gen Bt có khả kháng sâu cịn giống ngơ S khơng Lồi sâu thức ăn lồi chim vùng Giả sử loài chim bị tiêu diệt cách đột ngột hoạt động săn bắn Hậu sau có xu hướng xảy sớm nhất? A Tỷ lệ chết giống ngô Bt+ tăng lên B Tăng nhanh số lượng dịng ngơ lai có khả kháng bệnh C Tỷ lệ chết loài sâu đục thân tăng lên D Tỷ lệ chết giống ngô S tăng lên Câu 44: Ở lồi động vật, kiểu gen AA quy định lơng đen, kiểu gen Aa quy định lông vàng, kiểu gen aa quy định lông trắng Thế hệ xuất phát quần thể ngẫu phối có 100 cá thể đực lơng đen, 100 cá thể đực lông vàng, 300 cá thể lông trắng Khi quần thể đạt trạng thái cân di truyền, loại cá thể đực lông vàng chiếm tỉ lệ A 15/32 B 21/100 C 15/64 D 1/4 Câu 45: Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Trang 6/30 - Mã đề thi 132 Biết khơng có đột biến phát sinh, có nhận định phả hệ trên? (1) Bệnh qui định gen lặn nhiễm sắc thể X (2) Xác suất để cá thể 6; mang kiểu gen AA=1/3, Aa=2/3 (3) cá thể số 15; 16 cho tỉ lệ giao tử A=1/2; a = 1/2 (4) xác suất sinh đầu lịng khơng mang alen gây bệnh cặp vợ chồng số 16;17 9/14 A B C D Câu 46: Ở ruồi giấm, alen A quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm vùng không tương đồng NST giới tính X Cho phép lai (P): XAXa x XAY thu F1 Cho tất ruồi mắt đỏ F1 giao phối ngẫu nhiên Tỉ lệ kiểu hình thu đời A mắt đỏ : mắt trắng B mắt đỏ : mắt trắng C 15 mắt đỏ : mắt trắng D mắt đỏ : mắt trắng Câu 47: Ở quần thể ngẫu phối, xét locut gen sau: Locut gen I có alen (quan hệ alen: a1>a2=a3) Locut gen II có alen (quan hệ alen: b1>b2=b3=b4>b5).Locut gen III có alen (quan hệ alen: d1=d2>d3>d4) Biết dấu “>” thể quan hệ trội lặn hoàn toàn, dấu “=” thể quan hệ đồng trội; Các locut gen nằm cặp nhiễm sắc thể thường khác Trong trường hợp không xảy đột biến Cho nhận định sau: (1) Quần thể cho tối đa 60 loại giao tử locut gen (2) Số kiểu gen tối đa quần thể 900 (3) Xuất 160 loại kiểu hình quần thể (4) Xuất 6000 loại kiểu giao phối quần thể Số nhận định A B C D Câu 48: Bảng cho biết số thông tin thuyết tiến hóa đại Cột A Tiến hóa nhỏ Chọn lọc tự nhiên Đột biến gen Cột B a qui định chiều hướng trình tiến hóa b làm thay đổi khơng đáng kể tần số alen quần thể c làm nghèo vốn gen quần thể, làm giảm đa dạng di truyền Các yếu tố ngẫu d trình biến đổi cấu trúc di truyền quần thể nhiên Trong tổ hợp ghép đôi phương án đây, phương án đúng? A 1-d; 2-a; 3-b; 4-c B 1-b; 2-d; 3-b; 4-c C 1-c; 2-a; 3-b; 4-d D 1-a; 2-c; 3-b; 4-d Câu 49: Cho biết alen A quy định trịn trội hồn toàn so với alen a quy định dài; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng Theo lí thuyết, phép lai sau đây, có phép lai cho đời có số trịn chiếm tỉ lệ 50% số hoa đỏ chiếm tỉ lệ 100% (1) AaBB aaBB ; (2) AaBB aaBb ; (3) AaBb  aaBb AB AB aB AB aB ab (4) ; (5) ; (6)    aB aB ab ab ab ab A B C D Câu 50: Hiện tượng khống chế sinh học A đảm bảo cân sinh thái quần xã B làm cho loài bị tiêu diệt C làm cho quần xã chậm phát triển D làm cân sinh thái quần xã - HẾT Trang 7/30 - Mã đề thi 132 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ ĐỀ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN NĂM HỌC 2015-2016 MÔN SINH HỌC Thời gian làm bài:90 phút (50 câu trắc nghiệm) Mã đề thi 209 (Thí sinh khơng sử dụng tài liệu) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Câu 1: Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến B Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen điều kiện môi trường C Đột biến gen tạo alen làm phong phú vốn gen quần thể D Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã Câu 2: Trong phương pháp sau đây, có phương pháp tạo nguồn biến dị di truyền cho chọn giống (1) Gây đột biến (2) Lai hữu tính (3) Tạo AND tái tổ hợp (4) Lai tế bào sinh dưỡng (5) Nuôi cấy mô tế bào thực vật (6) Cấy truyền phôi (7)Nhân vô tính động vật A B C D Câu 3: Ở loài động vật lưỡng bội, tính trạng màu mắt quy định gen nằm nhiễm sắc thể thường có alen, alen trội trội hoàn toàn Người ta tiến hành phép lai sau: Tỉ lệ kiểu hình F1 (%) Phép lai Kiểu hình P Đỏ Vàng Nâu Trắng Cá thể mắt đỏ × cá thể mắt nâu 25 25 50 Cá thể mắt vàng × cá thể mắt vàng 75 25 Biết không xảy đột biến Cho cá thể mắt nâu (P) phép lai giao phối với hai cá thể mắt vàng (P) phép lai Theo lí thuyết, kiểu hình đời A 100% cá thể mắt nâu B 50% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt trắng C 25% cá thể mắt đỏ : 25% cá thể mắt vàng : 25% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt trắng D 75% cá thể mắt nâu : 25% cá thể mắt vàng Câu 4: Nhiều bệnh ung thư xuất gen tiền ung thư hoạt động mức gây nhiều sản phẩm gen Những kiểu đột biến làm cho gen bình thường( tiền ung thư) thành gen ung thư? (1) Lặp đoạn nhiễm sắc thể (2) Đảo đoạn nhiễm sắc thể (3) Chuyển đoạn nhiễm sắc thể (4) Đột biến vùng điều hòa gen tiền ung thư (5) Đột biến vùng mã hóa gen tiền ung thư A (1); (2); (4); (5) B (1); (3); (4); (5) C (1); (2); (3); (5) D (1); (2); (3); (4) Câu 5: Có lồi sâu đục thân gây bệnh ngô phát tán vùng sản xuất nông nghiệp trồng chủ yếu giống ngô Bt+ S Giống Bt+ chuyển gen Bt có khả kháng sâu cịn giống ngơ S khơng Lồi sâu thức ăn loài chim vùng Giả sử loài chim bị tiêu diệt cách đột ngột hoạt động săn bắn Hậu sau có xu hướng xảy sớm nhất? A Tỷ lệ chết loài sâu đục thân tăng lên B Tỷ lệ chết giống ngô Bt+ tăng lên C Tăng nhanh số lượng dòng ngơ lai có khả kháng bệnh D Tỷ lệ chết giống ngô S tăng lên Trang 8/30 - Mã đề thi 132 Câu 6: Cho thông tin sau: (1) Trong tế bào chất số vi khuẩn khơng có plasmit (2) Vi khuẩn sinh sản nhanh, thời gian hệ ngắn (3) Chất nhân chứa phân tử ADN kép vòng, nhỏ nên đột biến xảy biểu kiểu hình (4) Vi khuẩn sống kí sinh, hoại sinh tự dưỡng (5) Vi khuẩn khơng có khả truyền gen theo chiều dọc cịn có khả truyền gen theo chiều ngang Những thông tin dùng làm để giải thích thay đổi tần số alen quẩn thể vi khuẩn nhanh so với thay đổi tần số alen quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội? A (2); (3); (4) B (1); (3); (5) C (2); (3); (5) D (2); (4); (5) Câu 7: Khi gen nhân tế bào mẹ bị đột biến A gen đột biến phân bố không đồng cho tế bào biểu kiểu hình trạng thái đồng hợp B tất tế bào mang gen đột biến không biểu kiểu hình C tất tế bào mang gen đột biến biểu kiểu hình D gen đột biến phân bố khơng đồng cho tế bào tạo nên trạng thái khảm thể mang đột biến Câu 8: Những kiện làm giảm đa dạng di truyền quần thể sinh vật sinh sản hữu tính? (1) Chọn lọc tự nhiên ưu tiên trì cá thể có kiểu gen dị hợp (2) Kích thước quần thể bị giảm mức (3) Quần thể chuyển sang giao phối gần (4) Môi trường sống quần thể liên tục biến đổi theo hướng xác định (5) Tần số đột biến quần thể tăng lên A (2); (4); (5) B (1); (3); (4) C (2); (3); (4) D (1); (3); (5) Câu 9: Phát biểu nói mức phản ứng A mức phản ứng không kiểu gen qui định B gen kiểu gen có mức phản ứng riêng C tính trạng số lượng có mức phản ứng hẹp, tính trạng chất lượng có mức phản ứng rộng D gen kiểu gen chắn có mức phản ứng Câu 10: Bảng cho biết số thông tin thuyết tiến hóa đại Cột A Tiến hóa nhỏ Chọn lọc tự nhiên Đột biến gen Cột B a qui định chiều hướng trình tiến hóa b làm thay đổi khơng đáng kể tần số alen quần thể c làm nghèo vốn gen quần thể, làm giảm đa dạng di truyền Các yếu tố ngẫu d trình biến đổi cấu trúc di truyền quần thể nhiên Trong tổ hợp ghép đôi phương án đây, phương án đúng? A 1-d; 2-a; 3-b; 4-c B 1-b; 2-d; 3-b; 4-c C 1-c; 2-a; 3-b; 4-d D 1-a; 2-c; 3-b; 4-d Câu 11: Khi truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao kề liền chuỗi thức ăn, dòng lượng hệ sinh thái bị trung bình 90%, (1) phần lớn lượng xạ vào hệ sinh thái bị phản xạ trở lại môi trường (2) phần sinh vật không sử dụng được, rơi rụng (3) phần sinh vật thải dạng chất tiết (4) phần bị tiêu hao dạng hô hấp sinh vật Đáp án A (2); (3); (4) B (1); (2); (4) C (1); (2); (3) D (1); (3); (4) Câu 12: Một lồi thực vật có nhóm gen liên kết Số NST trạng thái chưa nhân đôi tế bào sinh dưỡng thể đột biến sau: (1) 21 NST (2) 18 NST (3) NST (4) 15 NST (5) 42 NST (6) 54 NST (7) 30 NST Có trường hợp mà thể đột biến thể đa bội lẻ? A B C D Trang 9/30 - Mã đề thi 132 Câu 13: Chuỗi thức ăn hệ sinh thái nước thường dài hệ sinh thái cạn A môi trường nước giàu chất dinh dưỡng môi trường cạn B môi trường nước không bị ánh nắng mặt trời đốt nóng C mơi trường nước có nhiệt độ ổn định môi trường cạn D hệ sinh thái nước có độ đa dạng cao Câu 14: Ở ngơ, có gen khơng alen phân li độc lập, tác động qua lại quy định màu sắc hạt, gen có alen (A, a; B, b; R, r) Khi kiểu gen có mặt đồng thời alen trội A, B, R cho hạt có màu; kiểu gen cịn lại cho hạt không màu Lấy phấn mọc từ hạt có màu (P) thụ phấn cho cây: Cây thứ có kiểu gen aabbRR thu lai có 50% số cho hạt có màu; Cây thứ hai có kiểu gen aaBBrr thu lai có 25% số cho hạt có màu Kiểu gen (P) là: A AaBBRr B AABbRr C AaBbRr D AaBbRR Câu 15: Quần xã sinh vật có độ đa dạng lồi cao, mối quan hệ sinh thái chặt chẽ A có xu hướng biến đổi làm cho độ đa dạng thấp từ mối quan hệ sinh thái lỏng lẻo thức ăn mơi trường cạn kiệt dần B có cấu trúc ổn định lưới thức ăn phức tạp, lồi dùng nhiều lồi khác làm thức ăn C có cấu trúc ổn định có số lượng lớn lồi ăn thực vật làm cho quần thể thực vật biến dần D dễ dàng xảy diễn tác động nhiều lồi quần xã làm cho mơi trường thay đổi nhanh Câu 16: Ở sinh vật nhân thực, nguyên tắc bổ sung A-T; G-X ngược lại thể cấu trúc phân tử trình sau đây? (1) Phân tử ADN mạch kép (4) Quá trình phiên mã (2) Phân tử mARN (5) Quá trình dịch mã (3) phân tử tARN (6) Quá trình tái ADN A (3) (5) B (1) (4) C (2) (6) D (1) (6) Câu 17: Theo quan điểm thuyết tiến hóa đại, nhóm sinh vật sống kí sinh chủ yếu tiến hố theo chiều hướng A giữ nguyên tổ chức thể, đa dạng hố hình thức chuyển hố vật chất B nâng cao dần tổ chức thể từ đơn giản đến phức tạp C ngày đa dạng phong phú, tổ chức ngày cao D đơn giản hoá tổ chức thể thích nghi với điều kiện mơi trường Câu 18: Cho kiện sau: 1-phiên mã; - gắn ribôxôm vào mARN; 3- cắt intron khỏi ARN; 4- gắn ARN pôlymeaza vào ADN; 5- chuỗi pôlipeptit cuộn xoắn lại; 6- Cắt axit amin mở đầu khỏi chuỗi pơlypeptit Trình tự diễn tế bào nhân sơ A 4- 2- 6- 3- B 1- 3- 2- 5- C 4- 1- 6- 5- D 4- 1- 2- 6- Câu 19: Có nhận định với chuỗi pôlipeptit tổng hợp tế bào nhân chuẩn? (1) Luôn diễn tế bào chất tế bào (2) Đều bắt đầu axitamin mêtiônin (3) axitamin vị trí bị cắt bỏ sau chuỗi pơlipeptit tổng hợp xong (4) Axitamin mêtiơnin có vị trí chuỗi pơlipeptit (5) Chỉ sử dụng nội tế bào tổng hợp A B C D Câu 20: Năm 1957, Franken Conrat tiến hành thí nghiệm tách lõi ARN khỏi vỏ prơtein hai chủng virut A B Cả chủng có khả gây bệnh cho thuốc khác vết tổn thương Lấy axit nucleic chủng A trộn với vỏ prôtein chủng B (1) Chúng tự lắp ráp để tạo thành virut lai (2) Cho virus lai nhiễm vào thuốc thấy bị bệnh (3) Phân lập từ bệnh thu virut thuộc chủng B (4) Kết thí nghiệm chứng minh vật chất di truyền Axit nuclêic Có nhận định đúng? A B C D Trang 10/30 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường; 16% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường; giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Số loại kiểu gen đột biến tối đa thu F1 A 204 B 108 C 96 D 64 Câu 47: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn Trong q trình giảm phân tạo giao tử xảy hoán vị gen hai giới với tần số Phép lai P: AB AB Dd x Dd thu F1 có kiểu hình lặn tính trạng 4% Cho nhận định sau ab ab kết F1: (1) Có 30 loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội, tính trạng lặn chiếm 30% (3) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm 16,5% (4) Kiểu gen dị hợp ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34% (5) Trong số kiểu hình mang tính trạng trội, cá thể chủng chiếm 8/99 Trong nhận định trên, có nhận định đúng? A B C D EG Câu 48: Ở loài động vật, xét thể đực có kiểu gen AabbDd Khi 150 tế bào eg thể tham gia giảm phân bình thường tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2% Số tế bào xảy hoán vị gen A 36 tế bào B 48 tế bào C 30 tế bào D 24 tế bào ab Ab AB AB Câu 49: Cho quần thể thực vật (Io) có cấu trúc di truyền: 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 = ab aB AB aB Quần thể (Io) tự thụ phấn qua hệ thu quần thể (I3) Tần số alen A B quần thể (I3) A PA  0, 45, PB  0,55 B PA  0,35, PB  0,55 C PA  0,55, PB  0, 45 D PA  0,35, PB  0,5 Câu 50: Cho sơ đồ phả hệ sau: Ghi chú: Nữ bình thường Nữ bình thường Nam bình thường ? Nam bị bệnh Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh trai bình thường là: A 1/8 , 1/4 B 1/3 , 1/6 C 1/4 , 2/3 D 1/6, 1/3 - HẾT Trang 12/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT YÊN THẾ THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI 12 LẦN NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: SINH HỌC 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) MÃ ĐỀ 357 Câu 1: Vùng kết thúc gen cấu trúc có chức A mang thơng tin mã hố axit amin B mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã C quy định trình tự xếp axit amin phân tử prôtêin D mang tín hiệu kết thúc q trình phiên mã Câu 2: Khi nói q trình hình thành lồi theo quan niệm thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau khơng đúng? A Hình thành lồi đường sinh thái thường gặp thực vật động vật di chuyển xa B Hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa xảy phổ biến thực vật C Hình thành lồi đường cách li địa lí thường xảy cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp D Hình thành lồi q trình tích luỹ biến đổi đồng loạt tác động trực tiếp ngoại cảnh tập quán hoạt động động vật Câu 3: Q trình tiến hóa dẫn tới hình thành hợp chất hữu Quả đất khơng có tham gia nguồn lượng nào? A Phóng điện khí quyển, tia tử ngoại B Hoạt động núi lửa, xạ Mặt trời C Tia tử ngoại, lượng sinh học D Tia tử ngoại, hoạt động núi lửa Câu 4: Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số số (các NST khác bình thường) Biết trình giảm phân diễn bình thường khơng xảy trao đổi chéo Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến hai nhiễm sắc thể tổng số giao tử đột biến A 1/2 B 2/3 C 1/3 D 1/4 Câu 5: Ví dụ sau khơng phải thường biến? A Con tắc kè hoa đổi màu theo môi trường B Cây rau mác chuyển từ môi trường cạn xuống mơi trường nước có thêm hình dài C Sâu xanh ăn rau có màu xanh rau D Một số loài thú xứ lạnh mùa đơng có lơng dày màu trắng, mùa hè lông thưa chuyển sang màu vàng xám Câu 6: Phát biểu sau khơng nói chọn lọc tự nhiên (CLTN); A CLTN quy định chiều hướng nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể B CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen từ làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể C CLTN tác động lên kiểu hình cá thể qua tác động lên lên kiểu gen alen từ làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể D CLTN không tác động cá thể riêng rẽ mà cá quần thể Câu 7: Để phát vị trí gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường; nhiễm sắc thể giới tính hay tế bào chất, người ta dùng phương pháp sau đây? A Giao phối cận huyết động vật B Lai thuận nghịch C Tự thụ phấn thực vật D Lai phân tích Câu 8: Đặc điểm sau có q trình tự nhân đơi ADN sinh vật nhân thực? A Xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (tái bản) B Diễn theo nguyên tắc bổ sung C Các đoạn Okazaki nối lại với nhờ enzim nối ligaza D Diễn theo nguyên tắc bán bảo tồn Câu 9: Người ta tiến hành cấy truyền phơi bị có kiểu gen AABB thành 15 phôi nuôi cấy thành 15 cá thể Cả 15 cá thể này: Trang 13/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Có khả giao phối với để sinh B Có kiểu hình hồn tồn khác C Có giới tính giống khác D Có mức phản ứng giống Câu 10: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa tạo A B C D Câu 11: A Loại vật chất di truyền chủng vi rút có thành phần nucleotit sau thường bền vững ? A Chủng vi rút có 22%A, 22%G, 28%U, 28%X B Chủng vi rút có 22%A, 22%G, 28%T, 28%X C Chủng vi rút có 22%A, 22%T, 28%G, 28%X D Chủng vi rút có 22%A, 22%U, 28%G, 28%X Câu 12: Ví dụ sau quan thối hóa? A Ngà voi B Nhụy hoa đực ngô C Gai hoa hồng D Diều chim Câu 13: Sự trao đổi chéo không cân hai crômatit khác nguồn cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân I làm phát sinh loại đột biến sau đây? A Lặp đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể B Mất đoạn lặp đoạn nhiễm sắc thể C Mất đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể D Lặp đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể Câu 14: Cơ quan tương đồng quan: A nguồn gốc, đảm nhiệm chức phận giống B có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức phận giống nhau, có hình thái tương tự C nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống D có nguồn gốc khác nhau, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống Câu 15: Câu 15 : Theo quan điểm tiến hố đại, cách li địa lí có vai trị quan trọng vì: A Cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp làm xuất cách li sinh sản B Cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi thể sinh vật C Cách li địa lí có vai trị thúc đẩy phân hoá vốn gen quần thể gốc D Cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp làm xuất đột biến theo nhiều hướng khác Câu 16: Quần thể sau trạng thái cân di truyền? A 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa B 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA C 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA D 0,81 Aa : 0,01aa : 0,18AA Câu 17: Đột biến cấu trúc NST sau sử dụng rộng rãi để xác định vị trí gen NST A lặp đoạn NST B Mất đoạn NST C Chuyển đoạn NST D Đảo đoạn NST Câu 18: Dạng đột biến điểm sau xảy gen không làm thay đổi số lượng nuclênôtit gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen? A Mất cặp nuclêôtit B Thêm cặp nuclênôtit C Thay cặp nuclênôtit A-T cặp G-X D Thay cặp nuclênôtit A-T cặp T-A Câu 19: Cơng nghệ tế bào thực vật khơng có khả A Nhân nhanh giống B Tạo ưu lai C Tạo dòng mà tất cặp gen trạng thái đồng hợp D tổ hợp hai nguồn gen có nguồn gốc khác Câu 20: Ở lồi thực v ật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Xét thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể thể một, thể ba thể tam bội.Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào thể đột biến tế bào kỳ sau nguyên phân theo thứ tự là: A 11,13,18 B 10,14,18 C 5,7,15 D 22,26,36 Câu 21: Cho nhân tố: (1) Biến động di truyền (2) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Các nhân tố làm nghèo vốn gen quần thể là: A (1), (3) B (2), (4) C (1), (2) D (1), (4) Trang 14/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 22: Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin sinh vật nhân sơ có ba đối mã (anticơđon) A 5’AUG3’ B 3’AUG5’ C 5’UAX3’ D 3’UAX5’ Câu 23: Một lồi thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) kì nguyên phân tế bào sinh dưỡng sau: Thể đột biến I II III IV V VI Số lượng NST tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108 Cho biết số lượng nhiễm sắc thể tất cặp tế bào thể đột biến Trong thể đột biến trên, thể đột biến đa bội chẵn A I, II, III, V B II, VI C I, III D I, III, IV, V Câu 24: Một cặp NST tương đồng qui ước Aa Nếu cặp NST khơng phân li kì sau giảm phân I tạo loại giao tử nào? A Aa, O B AA, O C Aa, a D AA, Aa, A, a Câu 25: Cho số phát biểu hoán vị gen sau: (1) Tần số hốn vị 50% (2) Để xác định tần số hoán vị gen người ta dùng phép lai phân tích (3) Tỉ lệ giao tử mang gen hốn vị ln lớn 25% (4) Tần số hoán vị tổng tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị Trong phát biểu trên, số phát biểu không A B C D Câu 26: Phát biểu sau không phát sinh sống Trái Đất? A Một số chứng khoa học cho vật chất di truyền có lẽ ARN mà khơng phải ADN ARN tự nhân đơi xúc tác B Nhiều chứng thực nghiệm thu ủng hộ quan điểm cho chất hữu Trái Đất hình thành đường tổng hợp hóa học C Chọn lọc tự nhiên tác động giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên tế bào sơ khai sau hình thành nên tế bào sống D Sự xuất sống gắn liền với xuất phức hợp đại phân tử protein axit nucleic có khả tự nhân đôi dịch mã Câu 27: Cho phát biểu sau hậu đột biến đảo đoạn NST: - (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST - (2) Làm giảm làm tăng số lượng gen NST - (3) Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết - (4) Làm cho gen vốn hoạt động khơng hoạt động tăng giảm mức độ hoạt động - (5) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến Những phát biểu là: A (2), (3), (5) B (1), (4), (5) C (1), (2), (4) D (2), (3), (4) Câu 28: Ý nghĩa thực tiễn di truyền liên kết với giới tính là: A Điều khiển tỉ lệ đực, giới tính q trình phát triển cá thể B Phát ảnh hưởng môi trường bên ngồi ảnh hưởng đến giới tính C Sớm phân biệt đực, điều chỉnh tỉ lệ đực theo mục tiêu sản xuất D Phát ảnh hưởng môi trường bên ảnh hưởng đến giới tính Câu 29: Một phân tử ARN chứa loại ribonu ađênin, uraxin guanin Nhóm ba sau có mạch bổ sung gen phiên mã phân tử ARN nói trên? A TAG, GAA, ATA, ATG B ATX, TAG, GXA, GAA C AAA, XXA, TAA, TXT D AAG, GTT, TXX, XAA Câu 30: Phát biểu sau ưu lai? A Ưu lai cao hay thấp lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử nhiều cặp gen khác B Ưu lai biểu cao đời F1, sau giảm dần qua hệ Trang 15/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Ưu lai cao hay thấp lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử nhiều cặp gen khác D Ưu lai biểu đời F1, sau tăng dần qua hệ Câu 31: Ở đậu Hà lan: Trơn trội so với nhăn Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn F1 đồng loạt trơn F1 tự thụ phấn F2; Cho đậu F2 có hạt Xác suất để bắt gặp qủa đậu có hạt trơn hạt nhăn bao nhiêu? A 27/ 64 B 9/ 16 C 9/ 256 D 3/ 16 Câu 32: Quần thể ban đầu cân di truyền có q(a)=0,01, đồng hợp tử lặn chết Hãy tính tần số alen sau hệ? A p(A)=0,9801; q(a)=0,0199 B p(A)=0,9901; q(a)=0,0099 C p(A)=0,9001; q(a)=0,0999 D p(A)=0,901; q(a)=0,099 Câu 33: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có phát biểu sau: (1) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (2) Trong trình dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit phân tử mARN (3) Trong q trình nhân đơi ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch đơn (4) Trong trình phiên mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch mã gốc vùng mã hóa (5) Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái bản, enzim ligaza tác động vào mạch tổng hợp Trong phát biểu trên, có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 34: Một đoạn gen cấu trúc có trật tự nucleotit mạch gốc sau: 3’TAX – AAG – GAG – AAT – GTT- TTA – XXT – XGG- GXG – GXX – GAA – ATT 5’ Nếu đột biến thay nuclêôtit thứ 19 X thay A, số axit amin (aa) mơi trường cung cấp cho gen đột biến tổng hợp (Tính a.a mở đầu) là: A aa B 6aa C aa D aa Câu 35: Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y; gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X,Y Tính theo lý thuyết, lồi động vật có tối đa kiểu gen ba gen nói trên? A 378 B 1380 C 1800 D 1860 Câu 36: Câu 39 : Lai hai hoa trắng chủng với nhau, thu F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 giao phấn với F2 gồm 56,25% hoa đỏ: 43,75% hoa trắng Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn với hoa trắng F2 thu hệ Cho nhận định phân ly kiểu hình hệ phép lai sau: (1) đỏ: trắng (2) đỏ: trắng (3) đỏ: trắng (4) đỏ: trắng (5) đỏ: trắng Trong nhận định trên, có nhận định đúng? A B C D Câu 37: Ở loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, trội – lặn hồn toàn, gen phân li độc lập Theo lý thuyết, phép lai P: AaBbDd × Aabbdd cho số cá thể mang kiểu hình lặn ba tính trạng đời chiếm tỉ lệ 1 1 A B C D 16 32 Câu 38: Dưới phương pháp tạo giống công nghệ tế bào ứng dụng chủ yếu phương pháp: Trang 16/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Phương pháp Ni cấy hạt phấn sau lưỡng bội hóa Cấy truyền phôi động vật Ứng dụng k Tạo giống lai khác lồi m Tạo thể lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen Lai tế bào sinh dưỡng thực vật n Tạo nhiều cá thể có kiểu gen giống Trong số tổ hợp ghép đôi phương pháp tạo giống ứng dụng sau đây, tổ hợp đúng? A 1-m, 2-k, 3-n B 1-k, 2-m, 3-n C 1-n, 2-k, 3-m D 1-m, 2-n, 3-k Câu 39: Cho biết tính trạng màu hoa hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương tác theo kiểu bổ sung Khi kiểu gen có mặt alen A B biểu kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen cho kiểu hình hoa trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số A 0,4, tần số B 0,5 Tỉ lệ kiểu hình quần thể A 63% đỏ: 37% trắng B 20 đỏ%: 80% trắng C 4% đỏ: 96% trắng D 48% đỏ: 52% trắng Câu 40: Trong quần thể người có số thể đột biến sau: (1) Ung thư máu (2) Hồng cầu hình liềm (3) Bạch tạng (4) Claiphentơ (5) Dính ngón tay (6) Máu khó đơng (7) Tơcnơ (8) Đao (9) Mù màu Những thể đột biến lệch bội A (1), (4), (8) B (4), (7), (8) C (2), (3), (9) D (4), (5), (6) Câu 41: Cho ví dụ sau: (1) Cánh dơi cánh trùng (2) Vây ngực cá voi cánh dơi (3) Mang cá mang tôm (4) Chi trước thú tay người Những ví dụ quan tương đồng A (2) (4) B (1) (3) C (1) (4) D (1) (2) Câu 42: Gen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrô, gen B bị đột biến thành alen b Một tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân liên tiếp hai lần, môi trường nội bào cung cấp 1689 nuclêơtit loại timin 2211 nuclêơtit loại xitơzin Có kết luận sau: (1) Dạng đột biến xảy với gen B đột biến thay cặp G - X cặp A - T (2) Tổng số liên kết hiđrô gen b 1669 liên kết (3) Số nuclêôtit loại gen b A = T = 282; G = X = 368 (4) Tổng số nuclêôtit gen b 1300 nuclêơtit Trong kết luận trên, có kết luận đúng? Biết trình nguyên phân diễn bình thường A B C D Câu 43: Cho sơ đồ phả hệ sau: Ghi chú: Nữ bình thường Nữ bình thường Nam bình thường ? Nam bị bệnh Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh trai bình thường là: A 1/8 , 1/4 B 1/3 , 1/6 C 1/4 , 2/3 D 1/6, 1/3 Trang 17/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Câu 44: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn Trong q trình giảm phân tạo giao tử xảy hoán vị gen hai giới với tần số Phép lai P: AB AB Dd x Dd thu F1 có kiểu hình lặn tính trạng 4% Cho nhận định sau ab ab kết F1: (1) Có 30 loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội, tính trạng lặn chiếm 30% (3) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm 16,5% (4) Kiểu gen dị hợp ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34% (5) Trong số kiểu hình mang tính trạng trội, cá thể chủng chiếm 8/99 Trong nhận định trên, có nhận định đúng? A B C D Câu 45: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt gen gồm hai alen quy định Cho đực mắt trắng giao phối với mắt đỏ (P), thu F1 gồm toàn ruồi mắt đỏ Cho F1 giao phối tự với thu F2 có tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ: mắt trắng, ruồi giấm mắt trắng tồn đực Theo lí truyết, tổng số ruồi giấm thu F2, ruồi có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ A 100% B 50% C 75% D 25% Câu 46: Ở sinh vật nhân thực, cho cấu trúc trình sau: (1) Phân tử ADN mạch kép (2) Phân tử tARN (3) Phân tử prôtêin (4) Quá trình dịch mã (5) Phân tử mARN (6) Phân tử ADN mạch đơn Nguyên tắc bổ sung (G – X, A – U ngược lại) có cấu trúc trình A (3) (4) B (1) (6) C (2) (5) D (2) (4) Câu 47: Ở cà chua, gen B quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định màu vàng Khi cho cà chua màu đỏ dị hợp tự thụ phấn thu F1 Trong số cà chua màu đỏ F1, xác suất chọn ngẫu nhiên quả, có kiểu gen dị hợp có kiểu gen đồng hợp 4 A B C D 16 27 27 Câu 48: Cho phép lai (P): ♀AaBbDd x ♂AaBbDd Biết rằng: 8% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường; 20% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường; 16% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường; giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Số loại kiểu gen đột biến tối đa thu F1 A 204 B 96 C 108 D 64 EG Câu 49: Ở loài động vật, xét thể đực có kiểu gen AabbDd Khi 150 tế bào eg thể tham gia giảm phân bình thường tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2% Số tế bào xảy hoán vị gen A 24 tế bào B 30 tế bào C 36 tế bào D 48 tế bào AB AB ab Ab Câu 50: Cho quần thể thực vật (Io) có cấu trúc di truyền: 0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 = AB aB ab aB Quần thể (Io) tự thụ phấn qua hệ thu quần thể (I3) Tần số alen A B quần thể (I3) A PA  0, 45, PB  0,55 B PA  0,35, PB  0,55 C PA  0,55, PB  0, 45 D PA  0,35, PB  0,5 - HẾT -Trang 18/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT YÊN THẾ MÃ ĐỀ 485 THI THỬ ĐẠI HỌC KHỐI 12 LẦN NĂM HỌC 2015 – 2016 MÔN: SINH HỌC 12 (Thời gian làm bài: 90 phút) Câu 1: Q trình tiến hóa dẫn tới hình thành hợp chất hữu Quả đất tham gia nguồn lượng nào? A Tia tử ngoại, hoạt động núi lửa B Phóng điện khí quyển, tia tử ngoại C Hoạt động núi lửa, xạ Mặt trời D Tia tử ngoại, lượng sinh học Câu 2: Ý nghĩa thực tiễn di truyền liên kết với giới tính là: A Điều khiển tỉ lệ đực, giới tính trình phát triển cá thể B Phát ảnh hưởng mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến giới tính C Sớm phân biệt đực, điều chỉnh tỉ lệ đực theo mục tiêu sản xuất D Phát ảnh hưởng môi trường bên ảnh hưởng đến giới tính Câu 3: Người ta tiến hành cấy truyền phơi bị có kiểu gen AABB thành 15 phôi nuôi cấy thành 15 cá thể Cả 15 cá thể này: A Có khả giao phối với để sinh B Có kiểu hình hồn tồn khác C Có giới tính giống khác D Có mức phản ứng giống Câu 4: Đặc điểm sau có trình tự nhân đơi ADN sinh vật nhân thực? A Diễn theo nguyên tắc bán bảo tồn B Các đoạn Okazaki nối lại với nhờ enzim nối ligaza C Xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị nhân đôi (tái bản) D Diễn theo nguyên tắc bổ sung Câu 5: Cơng nghệ tế bào thực vật khơng có khả A Nhân nhanh giống B Tạo ưu lai C Tạo dòng mà tất cặp gen trạng thái đồng hợp D tổ hợp hai nguồn gen có nguồn gốc khác Câu 6: Phân tử tARN mang axit amin foocmin mêtiônin sinh vật nhân sơ có ba đối mã (anticôđon) A 3’UAX5’ B 3’AUG5’ C 5’UAX3’ D 5’AUG3’ Câu 7: Cho nhân tố: (1) Biến động di truyền (2) Đột biến (3) Giao phối không ngẫu nhiên (4) Giao phối ngẫu nhiên Các nhân tố làm nghèo vốn gen quần thể là: A (1), (2) B (1), (4) C (1), (3) D (2), (4) Câu 8: Dạng đột biến điểm sau xảy gen không làm thay đổi số lượng nuclênôtit gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen? A Thêm cặp nuclênôtit B Thay cặp nuclênôtit A-T cặp T-A C Thay cặp nuclênôtit A-T cặp G-X D Mất cặp nuclêôtit Câu 9: Cơ quan tương đồng quan: A nguồn gốc, đảm nhiệm chức phận giống B có nguồn gốc khác đảm nhiệm chức phận giống nhau, có hình thái tương tự C nguồn gốc, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống D có nguồn gốc khác nhau, nằm vị trí tương ứng thể, có kiểu cấu tạo giống Câu 10: Một nhóm tế bào sinh tinh mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số số (các NST khác bình thường) Biết trình giảm phân Trang 19/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí diễn bình thường khơng xảy trao đổi chéo Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến hai nhiễm sắc thể tổng số giao tử đột biến A 1/2 B 1/4 C 2/3 D 1/3 Câu 11: Ví dụ sau quan thối hóa? A Ngà voi B Nhụy hoa đực ngô C Gai hoa hồng D Diều chim Câu 12: Có tế bào sinh tinh thể có kiểu gen AaBbDd tiến hành giảm phân bình thường Biết khơng xảy đột biến, theo lí thuyết, số loại tinh trùng tối đa tạo A B C D Câu 13: Cho số phát biểu hoán vị gen sau: (1) Tần số hoán vị 50% (2) Để xác định tần số hốn vị gen người ta dùng phép lai phân tích (3) Tỉ lệ giao tử mang gen hốn vị ln lớn 25% (4) Tần số hoán vị tổng tỉ lệ giao tử mang gen hoán vị Trong phát biểu trên, số phát biểu không A B C D Câu 14: Để phát vị trí gen qui định tính trạng nằm nhiễm sắc thể thường; nhiễm sắc thể giới tính hay tế bào chất, người ta dùng phương pháp sau đây? A Giao phối cận huyết động vật B Lai phân tích C Tự thụ phấn thực vật D Lai thuận nghịch Câu 15: Quần thể sau trạng thái cân di truyền? A 0,81AA : 0,18Aa : 0,01aa B 0,81Aa : 0,18aa : 0,01AA C 0,01Aa : 0,18aa : 0,81AA D 0,81 Aa : 0,01aa : 0,18AA Câu 16: Đột biến cấu trúc NST sau sử dụng rộng rãi để xác định vị trí gen NST A lặp đoạn NST B Đảo đoạn NST C Chuyển đoạn NST D Mất đoạn NST Câu 17: Ví dụ sau khơng phải thường biến? A Một số lồi thú xứ lạnh mùa đơng có lơng dày màu trắng, mùa hè lông thưa chuyển sang màu vàng xám B Con tắc kè hoa đổi màu theo môi trường C Sâu xanh ăn rau có màu xanh rau D Cây rau mác chuyển từ môi trường cạn xuống môi trường nước có thêm hình dài Câu 18: Khi nói q trình hình thành lồi theo quan niệm thuyết tiến hóa đại, phát biểu sau khơng đúng? A Hình thành lồi đường cách li địa lí thường xảy cách chậm chạp qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp B Hình thành lồi đường lai xa đa bội hóa xảy phổ biến thực vật C Hình thành lồi đường sinh thái thường gặp thực vật động vật di chuyển xa D Hình thành lồi q trình tích luỹ biến đổi đồng loạt tác động trực tiếp ngoại cảnh tập quán hoạt động động vật Câu 19: Ở loài thực v ật lưỡng bội có nhóm gen liên kết Xét thể đột biến số lượng nhiễm sắc thể thể một, thể ba thể tam bội.Số lượng nhiễm sắc thể có tế bào thể đột biến tế bào kỳ sau nguyên phân theo thứ tự là: A 11,13,18 B 10,14,18 C 5,7,15 D 22,26,36 Câu 20: A Loại vật chất di truyền chủng vi rút có thành phần nucleotit sau thường bền vững ? A Chủng vi rút có 22%A, 22%G, 28%U, 28%X B Chủng vi rút có 22%A, 22%U, 28%G, 28%X C Chủng vi rút có 22%A, 22%T, 28%G, 28%X D Chủng vi rút có 22%A, 22%G, 28%T, 28%X Câu 21: Phát biểu sau khơng nói chọn lọc tự nhiên (CLTN); A CLTN tác động trực tiếp lên kiểu gen từ làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể Trang 20/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí B CLTN tác động lên kiểu hình cá thể qua tác động lên lên kiểu gen alen từ làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể C CLTN quy định chiều hướng nhịp độ biến đổi thành phần kiểu gen quần thể D CLTN không tác động cá thể riêng rẽ mà cá quần thể Câu 22: Một loài thực vật lưỡng bội có 12 nhóm gen liên kết Giả sử đột biến lồi kí hiệu từ I đến VI có số lượng nhiễm sắc thể (NST) kì nguyên phân tế bào sinh dưỡng sau: Thể đột biến I II III IV V VI Số lượng NST tế bào sinh dưỡng 48 84 72 36 60 108 Cho biết số lượng nhiễm sắc thể tất cặp tế bào thể đột biến Trong thể đột biến trên, thể đột biến đa bội chẵn A I, II, III, V B II, VI C I, III D I, III, IV, V Câu 23: Một cặp NST tương đồng qui ước Aa Nếu cặp NST không phân li kì sau giảm phân I tạo loại giao tử nào? A Aa, O B AA, O C Aa, a D AA, Aa, A, a Câu 24: Phát biểu sau không phát sinh sống Trái Đất? A Chọn lọc tự nhiên tác động giai đoạn tiến hóa tiền sinh học tạo nên tế bào sơ khai sau hình thành nên tế bào sống B Một số chứng khoa học cho vật chất di truyền có lẽ ARN mà khơng phải ADN ARN tự nhân đơi xúc tác C Sự xuất sống gắn liền với xuất phức hợp đại phân tử protein axit nucleic có khả tự nhân đôi dịch mã D Nhiều chứng thực nghiệm thu ủng hộ quan điểm cho chất hữu Trái Đất hình thành đường tổng hợp hóa học Câu 25: Vùng kết thúc gen cấu trúc có chức A mang tín hiệu kết thúc q trình phiên mã B mang thơng tin mã hố axit amin C quy định trình tự xếp axit amin phân tử prơtêin D mang tín hiệu khởi động kiểm sốt q trình phiên mã Câu 26: Cho phát biểu sau hậu đột biến đảo đoạn NST: - (1) Làm thay đổi trình tự phân bố gen NST - (2) Làm giảm làm tăng số lượng gen NST - (3) Làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết - (4) Làm cho gen vốn hoạt động khơng hoạt động tăng giảm mức độ hoạt động - (5) Có thể làm giảm khả sinh sản thể đột biến Những phát biểu là: A (2), (3), (5) B (1), (4), (5) C (1), (2), (4) D (2), (3), (4) Câu 27: Phát biểu sau ưu lai? A Ưu lai cao hay thấp lai không phụ thuộc vào trạng thái dị hợp tử nhiều cặp gen khác B Ưu lai biểu cao đời F1, sau giảm dần qua hệ C Ưu lai cao hay thấp lai phụ thuộc vào trạng thái đồng hợp tử nhiều cặp gen khác D Ưu lai biểu đời F1, sau tăng dần qua hệ Câu 28: Một phân tử ARN chứa loại ribonu ađênin, uraxin guanin Nhóm ba sau có mạch bổ sung gen phiên mã phân tử ARN nói trên? A TAG, GAA, ATA, ATG B ATX, TAG, GXA, GAA C AAA, XXA, TAA, TXT D AAG, GTT, TXX, XAA Câu 29: Câu 15 : Theo quan điểm tiến hố đại, cách li địa lí có vai trị quan trọng vì: A Cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp gây biến đổi thể sinh vật B Cách li địa lí có vai trị thúc đẩy phân hố vốn gen quần thể gốc Trang 21/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí C Cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp làm xuất đột biến theo nhiều hướng khác D Cách li địa lí nguyên nhân trực tiếp làm xuất cách li sinh sản Câu 30: Sự trao đổi chéo không cân hai crômatit khác nguồn cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng xảy kì đầu giảm phân I làm phát sinh loại đột biến sau đây? A Mất đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể B Lặp đoạn đảo đoạn nhiễm sắc thể C Lặp đoạn chuyển đoạn nhiễm sắc thể D Mất đoạn lặp đoạn nhiễm sắc thể Câu 31: Quần thể ban đầu cân di truyền có q(a)=0,01, đồng hợp tử lặn chết Hãy tính tần số alen sau hệ? A p(A)=0,9801; q(a)=0,0199 B p(A)=0,9901; q(a)=0,0099 C p(A)=0,9001; q(a)=0,0999 D p(A)=0,901; q(a)=0,099 Câu 32: Một đoạn gen cấu trúc có trật tự nucleotit mạch gốc sau: 3’TAX – AAG – GAG – AAT – GTT- TTA – XXT – XGG- GXG – GXX – GAA – ATT 5’ Nếu đột biến thay nuclêôtit thứ 19 X thay A, số axit amin (aa) môi trường cung cấp cho gen đột biến tổng hợp (Tính a.a mở đầu) là: A aa B 6aa C aa D aa Câu 33: Dưới phương pháp tạo giống công nghệ tế bào ứng dụng chủ yếu phương pháp: Phương pháp Ứng dụng Nuôi cấy hạt phấn sau lưỡng bội hóa k Tạo giống lai khác lồi Cấy truyền phơi động vật m Tạo thể lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử tất cặp gen Lai tế bào sinh dưỡng thực vật n Tạo nhiều cá thể có kiểu gen giống Trong số tổ hợp ghép đôi phương pháp tạo giống ứng dụng sau đây, tổ hợp đúng? A 1-m, 2-k, 3-n B 1-k, 2-m, 3-n C 1-n, 2-k, 3-m D 1-m, 2-n, 3-k Câu 34: Ở loài động vật ngẫu phối, đực có cặp nhiễm sắc thể giới tính XY, có cặp nhiễm sắc thể giới tính XX Xét gen, đó: gen thứ có alen nằm nhiễm sắc thể thường; gen thứ hai có alen nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng có alen tương ứng Y; gen thứ ba có alen nằm đoạn tương đồng nhiễm sắc thể giới tính X,Y Tính theo lý thuyết, lồi động vật có tối đa kiểu gen ba gen nói trên? A 1380 B 1860 C 378 D 1800 Câu 35: Câu 39 : Lai hai hoa trắng chủng với nhau, thu F1 gồm toàn hoa đỏ Cho F1 giao phấn với F2 gồm 56,25% hoa đỏ: 43,75% hoa trắng Nếu cho hoa đỏ F1 giao phấn với hoa trắng F2 thu hệ Cho nhận định phân ly kiểu hình hệ phép lai sau: (1) đỏ: trắng (2) đỏ: trắng (3) đỏ: trắng (4) đỏ: trắng (5) đỏ: trắng Trong nhận định trên, có nhận định đúng? A B C D Câu 36: Ở loài thực vật, biết gen quy định tính trạng, trội – lặn hồn toàn, gen phân li độc lập Theo lý thuyết, phép lai P: AaBbDd × Aabbdd cho số cá thể mang kiểu hình lặn ba tính trạng đời chiếm tỉ lệ 1 1 A B C D 32 16 Câu 37: Cho biết tính trạng màu hoa hai cặp gen nằm cặp nhiễm sắc thể tương tác theo kiểu bổ sung Khi kiểu gen có mặt alen A B biểu kiểu hình hoa đỏ, kiểu gen cho kiểu hình hoa trắng Một quần thể trạng thái cân di truyền có tần số A 0,4, tần số B 0,5 Tỉ lệ kiểu hình quần thể A 48% đỏ: 52% trắng B 4% đỏ: 96% trắng C 20 đỏ%: 80% trắng D 63% đỏ: 37% trắng Câu 38: Trong quần thể người có số thể đột biến sau: Trang 22/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí (1) Ung thư máu (2) Hồng cầu hình liềm (3) Bạch tạng (4) Claiphentơ (5) Dính ngón tay (6) Máu khó đông (7) Tơcnơ (8) Đao (9) Mù màu Những thể đột biến lệch bội A (2), (3), (9) B (1), (4), (8) C (4), (7), (8) D (4), (5), (6) Câu 39: Ở đậu Hà lan: Trơn trội so với nhăn Cho đậu hạt trơn lai với đậu hạt nhăn F1 đồng loạt trơn F1 tự thụ phấn F2; Cho đậu F2 có hạt Xác suất để bắt gặp qủa đậu có hạt trơn hạt nhăn bao nhiêu? A 3/ 16 B 9/ 16 C 27/ 64 D 9/ 256 Câu 40: Khi nói chế di truyền sinh vật nhân thực, điều kiện khơng có đột biến xảy ra, có phát biểu sau: (1) Sự nhân đôi ADN xảy nhiều điểm phân tử ADN tạo nhiều đơn vị tái (2) Trong trình dịch mã, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit phân tử mARN (3) Trong q trình nhân đơi ADN, kết cặp nuclêôtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêôtit mạch đơn (4) Trong q trình phiên mã, kết cặp nuclêơtit theo nguyên tắc bổ sung diễn tất nuclêơtit mạch mã gốc vùng mã hóa (5) Trong q trình nhân đơi ADN, đơn vị tái bản, enzim ligaza tác động vào mạch tổng hợp Trong phát biểu trên, có phát biểu khơng đúng? A B C D Câu 41: Ở ruồi giấm, tính trạng màu mắt gen gồm hai alen quy định Cho đực mắt trắng giao phối với mắt đỏ (P), thu F1 gồm toàn ruồi mắt đỏ Cho F1 giao phối tự với thu F2 có tỉ lệ kiểu hình mắt đỏ: mắt trắng, ruồi giấm mắt trắng tồn đực Theo lí truyết, tổng số ruồi giấm thu F2, ruồi có kiểu gen dị hợp chiếm tỉ lệ A 50% B 75% C 100% D 25% Câu 42: Gen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrô, gen B bị đột biến thành alen b Một tế bào chứa cặp gen Bb nguyên phân liên tiếp hai lần, môi trường nội bào cung cấp 1689 nuclêơtit loại timin 2211 nuclêơtit loại xitơzin Có kết luận sau: (1) Dạng đột biến xảy với gen B đột biến thay cặp G - X cặp A - T (2) Tổng số liên kết hiđrô gen b 1669 liên kết (3) Số nuclêôtit loại gen b A = T = 282; G = X = 368 (4) Tổng số nuclêôtit gen b 1300 nuclêơtit Trong kết luận trên, có kết luận đúng? Biết trình nguyên phân diễn bình thường A B C D Câu 43: Ở sinh vật nhân thực, cho cấu trúc trình sau: (1) Phân tử ADN mạch kép (2) Phân tử tARN (3) Phân tử prôtêin (4) Quá trình dịch mã (5) Phân tử mARN (6) Phân tử ADN mạch đơn Nguyên tắc bổ sung (G – X, A – U ngược lại) có cấu trúc trình A (3) (4) B (1) (6) C (2) (5) D (2) (4) Câu 44: Cho sơ đồ phả hệ sau: Trang 23/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ghi chú: Nữ bình thường Nữ bình thường Nam bình thường ? Nam bị bệnh Sơ đồ phả hệ mô tả di truyền bệnh người hai alen gen quy định Biết không xảy đột biến tất cá thể phả hệ Xác suất để cặp vợ chồng hệ III phả hệ sinh đứa gái bị mắc bệnh trai bình thường là: A 1/3 , 1/6 B 1/6, 1/3 C 1/4 , 2/3 D 1/8 , 1/4 EG Câu 45: Ở loài động vật, xét thể đực có kiểu gen AabbDd Khi 150 tế bào eg thể tham gia giảm phân bình thường tạo giao tử, giao tử tạo ra, giao tử abDEg chiếm tỉ lệ 2% Số tế bào xảy hoán vị gen A 24 tế bào B 30 tế bào C 36 tế bào D 48 tế bào Câu 46: Ở cà chua, gen B quy định màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định màu vàng Khi cho cà chua màu đỏ dị hợp tự thụ phấn thu F1 Trong số cà chua màu đỏ F1, xác suất chọn ngẫu nhiên quả, có kiểu gen dị hợp có kiểu gen đồng hợp 4 A B C D 16 27 27 Câu 47: Cho ví dụ sau: (1) Cánh dơi cánh côn trùng (2) Vây ngực cá voi cánh dơi (3) Mang cá mang tôm (4) Chi trước thú tay người Những ví dụ quan tương đồng A (1) (4) B (2) (4) C (1) (3) D (1) (2) Câu 48: Ở loài động vật, cho biết gen quy định tính trạng trội lặn hồn tồn Trong q trình giảm phân tạo giao tử xảy hoán vị gen hai giới với tần số Phép lai P: AB AB Dd x Dd thu F1 có kiểu hình lặn tính trạng 4% Cho nhận định sau ab ab kết F1: (1) Có 30 loại kiểu gen loại kiểu hình (2) Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội, tính trạng lặn chiếm 30% (3) Tỉ lệ kiểu hình mang tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm 16,5% (4) Kiểu gen dị hợp ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34% (5) Trong số kiểu hình mang tính trạng trội, cá thể chủng chiếm 8/99 Trong nhận định trên, có nhận định đúng? A B C D Câu 49: Cho phép lai (P): ♀AaBbDd x ♂AaBbDd Biết rằng: 8% số tế bào sinh tinh có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh tinh khác giảm phân bình thường; 20% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Dd không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường; 16% số tế bào sinh trứng có cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân ly giảm phân I, cặp nhiễm sắc thể khác phân ly bình thường, giảm phân II bình thường, tế bào sinh trứng khác giảm phân bình thường; giao tử có sức sống khả thụ tinh ngang Số loại kiểu gen đột biến tối đa thu F1 A 204 B 96 C 108 D 64 Trang 24/26 - Mã đề thi 132 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Ab AB AB ab + 0,2 + 0,3 + 0,4 = aB AB aB ab Quần thể (Io) tự thụ phấn qua hệ thu quần thể (I3) Tần số alen A B quần thể (I3) A PA  0, 45, PB  0,55 B PA  0,35, PB  0,55 Câu 50: Cho quần thể thực vật (Io) có cấu trúc di truyền: 0,1 C PA  0,55, PB  0, 45 D PA  0,35, PB  0,5 - HẾT Trang 25/26 - Mã đề thi 132 132 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 B D C D D C A B C A A C D A D B B D B A A C A A B D B C B A C C C A C B A D B D A C B D D C A D B A VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN CÁC MÃ ĐỀ 209 357 485 A D D D B C B C C C D B A B C A A D 10 B 10 C 10 11 B 11 A 11 12 A 12 B 12 13 B 13 B 13 14 A 14 C 14 15 C 15 C 15 16 D 16 A 16 17 D 17 B 17 18 C 18 C 18 19 C 19 B 19 20 B 20 D 20 21 B 21 A 21 22 D 22 D 22 23 D 23 C 23 24 B 24 A 24 25 A 25 D 25 26 B 26 C 26 27 C 27 B 27 28 A 28 C 28 29 C 29 A 29 30 C 30 B 30 31 A 31 A 31 32 A 32 B 32 33 D 33 A 33 34 B 34 B 34 35 B 35 D 35 36 D 36 A 36 37 A 37 A 37 38 A 38 D 38 39 D 39 D 39 40 D 40 B 40 41 D 41 A 41 42 C 42 B 42 43 B 43 D 43 44 C 44 C 44 45 C 45 B 45 46 A 46 D 46 47 C 47 C 47 48 B 48 A 48 49 D 49 D 49 50 D 50 D 50 D C D C B A C C C D B C D D A D C D D A A C A A A B B A B D B B D B A C A C C D A B D B D C B B A D Trang 26/26 - Mã đề thi 132 ... PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề (50 câu trắc nghiệm) (Đề thi gồm 06 trang) Mã đề thi 132 Họ, tên thí sinh: ... PHÚC ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề (50 câu trắc nghiệm) Đề thi gồm 06 trang Mã đề thi 209 Họ, tên thí sinh: ... -Trang 6/6 - Mã đề thi 209 SỞ GD& ĐT VĨNH PHÚC Đề thi gồm 06 trang ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN NĂM HỌC 2015-2016 MÔN: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề (50 câu trắc

Ngày đăng: 18/04/2016, 17:06

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan