Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT

116 1.5K 1
Bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường THPT

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang LI CM N Sau mt thi gian nghiờn cu, ti "Bi dng hc sinh gii húa hc trng ph thụng trung hc" ó hon thnh hon thnh c Lun ỏn ny cú s hng dn trc tip ca Giỏo s Tin s NGUYN CNG, s giỳp tn tỡnh ca cỏc thy cụ giỏo t phng phỏp ging dy v ton th cỏc thy cụ giỏo ca khoa Húa - Trng i hc S phm - i hc Quc gia H Ni Ngoi cũn cú s ng h nhit tỡnh ca cỏc thy cụ giỏo t Húa, cỏc em hc sinh lp chuyờn, cỏc lp 10, 11, 12 chuyờn Húa thuc Trng ph thụng trung hc nng khiu Trn Phỳ - Hi phũng Tụi xin by t lũng bit n sõu sc v chõn thnh nht n Giỏo s Tin s NGUYN CNG v s hng dn tn tỡnh v quý bỏu sut quỏ trỡnh xõy dng v hon thin Lun ỏn Tụi xin by t lũng bit n ti cỏc thy cụ giỏo t phng phỏp ging dy - Trng i hc S phm - i hc Quc gia H Ni, ti cỏc thy cụ giỏo, cỏc em hc sinh Trng ph thụng trung hc nng khiu Trn Phỳ - Hi phũng v cỏc bn ng nghip gn xa ó giỳp tụi hon thnh lun ỏn ny Tụi xin chõn thnh cm n : - Phũng qun lý khoa hc - Trng HSP - HQG HN - Ban ch nhim khoa Húa - Trng HSP - HQG HN - Ban Giỏm c S Giỏo dc v o to Hi Phũng - Ban Giỏm hiu trng PTTH Nng khiu Trn Phỳ - Hi Phũng ó to mi iu kin thun li tụi hon thnh tt Lun ỏn Thc s ny H ni, ngy 01 thỏng nm 1998 V ANH TUN Luận án thạc sĩ hóa học Vũ Anh Tuấn Trang MC LC PHN I: M U Trang I Lý chn ti II Mc ớch ca ti III Nhim v ca ti IV Gi thuyt khoa hc V Phng phỏp nghiờn cu PHN II: NI DUNG CHNG I: I TNG QUAN Hot ng nhn thc ca hc sinh quỏ trỡnh dy - hc 1.Khỏi nim nhn thc 2.Nhng phm cht ca t II Rốn luyn cỏc thao tỏc t dy hc húa hc trng ph thụng 10 III Cỏc hỡnh thc c bn ca t 14 IV ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin t ca hc sinh 20 V Bn v th no l Nng khiu húa hc Nhng phm cht & Nng lc quan trng nht ca mt hc sinh gii Húa 22 VI Kt lun ca chng I 25 CHNG II : MT S BIN PHP PHT HIN V BI DNG HC SINH GII HểA HC TRNG PTTH I Mt s ni dung c bn thng c cp ti cỏc bi thi hc sinh gii Quc gia & thi d tuyn Quc t & Thi Olimpic Quc t v Húa hc 26 Vũ Anh Tuấn II Luận án thạc sĩ hóa học Trang c trng ca Dy v Hc húa hc (c bn) hin cỏc bc 44 hc núi chung v bc ph thụng noớ riờng III Mt s bin phỏp phỏt hin hc sinh cú nng lc tr thnh hc 46 sinh gii Húa IV Mt s bin phỏp tớch cc vic bi dng hc sinh gii 57 Húa hc trng ph thụng V Mt s bin phỏp v t chc bi dng cho hc sinh gii Húa 63 hc trng ph thụng VI Mt s bi luyn húa hc bi dng hc sinh gii 67 VII Kt lun ca chng II 89 CHNG III: THC NGHIM S PHM I Mc ớch,Nhim v Thc nghim s phm 90 II Phng phỏp thc nghim s phm 90 1.Chn i tng thc nghim v a bn thc nghim 2.T chc kim tra hc sinh 3.Phng phỏp ỏnh giỏ cht lng bi kim tra III Ni dung thc nghim s phm 91 IV Kt qu thc nghim s phm 91 V Kt qu thc nghim (cỏc bng thng kờ) 94 ng ly tớch so sỏnh kt qu kim tra 98 Nhn xột ,ỏnh giỏ 99 Mt s kt qu bc u bi dng hc sinh gii húa Hi Phũng 100 PHN III: KT LUN 101 PHN IV: TI LIU THAM KHO 103 Luận án thạc sĩ hóa học Vũ Anh Tuấn PHN I: Trang M U Lí DO CHN TI Trong s nghip i mi ton din ca t nc ta, i mi nn giỏo dc l mt nhng trng tõm ca s phỏt trin Cụng cuc i mi ny ũi hi nh trng phi to nhng ngi lao ng t ch, nng ng v sỏng to Chớnh vỡ vy, Hi ngh ln th t ca Ban Chp hnh Trung ng ng khúa bn v i mi s nghip giỏo dc v o to ó ch rừ: i mi phng phỏp dy v hc tt c cỏc cp hc, bc hc, kt hp tt hc vi hnh, hc vi lao ng sn xut, thc nghim v nghiờn cu, khoa hc gn nh trng vi xó hi, ỏp dng nhng phng phỏp giỏo dc hin i bi dng cho hc sinh nng lc t sỏng to, nng lc gii quyt .3 ỏp ng vi yờu cu ca cụng cuc ci cỏch giỏo dc, quỏn trit mc tiờu o to ngi mi ton din, ngi giỏo viờn nh trng cú mt v trớ&vai trũ rt quan trng Ngi giỏo viờn nh trng khụng nhng phi truyn th c lng kin thc ca chng trỡnh quy nh, m cũn phi hỡnh thnh cho c hc sinh ca mỡnh mt phng phỏp hc v c lp sỏng to Thc hin tt li dy ca Th tng Phm Vn ng: nh trng, iu ch yu khụng phi l rốn luyn trớ nh m rốn trớ thụng minh v phi lm tỡm c cỏch hc hp lý nht, thụng minh nht, tn ớt cụng nht v thu hoch c nhiu nht Cn bin phng phỏp thnh thúi quen v lm cho nú tr thnh n np.7 Vỡ vy, quỏ trỡnh giỏo dc trng ph thụng, nhim v phỏt trin t cho hc sinh l nhim v rt quan trng nh K Dusinki núi: Ngi giỏo viờn ti cung cp chõn lý, cũn ngi giỏo viờn tt dy cho ngi ta cỏch tỡm chõn lý10 iu ú cú ngha l phi dy nh Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang th no giỳp hc sinh cú phng phỏp t sỏng to, phng phỏp hc hp lý Trong nh trng ph thụng hin nay, cỏc b mụn núi chung v b mụn húa hc núi riờng ó v ang tin hnh vic ging dy v hc theo chng trỡnh sỏch giỏo khoa mi Mt nhng yờu cu ca ni dung sỏch giỏo khoa mi hin l vic a cỏc quan im húa hc hin i vo vic trỡnh by mt s thuyt, khỏi nim, kin thc húa hc mi Vỡ vy giỳp cho hc sinh hiu v nm vng ni dung, khỏi nim, kin thc, k nng thuc mt chng trỡnh ũi hi ngi giỏo viờn phi dng cỏc phng phỏp ging dy thớch hp C nc Vit Nam ang rn rng s nghip cụng nghip húa, hin i húa t nc nhim v nõng cao dõn trớ, o to nhõn lc, bi dng nhõn ti m ngnh giỏo dc o to úng vai trũ ch o, vic dy tt, hc tt b mụn Húa hc trng ph thụng cú v trớ khụng th thiu c ng thi vi mt i ni quan trng ú, s hi nhp khu vc ASIAN, s hũa nhp vi cng ng quc t cng ch cú th thc hin tt chỳng ta cú thc lc Kt qu bc u cũn khiờm tn ca chỳng ta k thi OLIMPIC Húa hc Quc t ln th 28 (1996 - ti Nga ), ln th 29 (1997 - ti Canada),ln th 30 (1998 - ti Australia) cng nh kt qu mụn Toỏn, Vt lý nhiu nm qua ó minh chng cho iu ú ng nhiờn chỳng ta mong mun tip tc lm tt hn na vic dy gii, hc gii mụn Húa hc trng ph thụng (cng nh i hc) Cựng vi s hũa nhp vo cng ng quc t , t nm 1993 B giỏo dc v o to ó t chc k thi chn hc sinh gii Húa lp 11 (mang tớnh cht th nghim) Sau ú liờn tc t cỏc nm hc 1993 - 1994 n nay, nm no B Luận án thạc sĩ hóa học Vũ Anh Tuấn Trang cng tin hnh k thi chn hc sinh gii mụn Húa hc lp 12 v c bit l t nm 1995 - 1996 i tuyn hc sinh gii ca Vit Nam ó chớnh thc tham gia k thi OLIMPIC húa hc quc t Vỡ th bi dng hc sinh gii cng l mt nhim v chớnh thc ca cỏc giỏo viờn dy chuyờn Húa trng ph thụng Vic bi dng hc sinh gii v Húa hc trng ph thụng nm nhim v phỏt hin, o to nhõn ti m cụng cuc i mi ỏt nc hin nú cú mt v trớ khụng th thiu c Vi vai trũ ú, khụng th s dng mt s bin phỏp thụng thng bi dng thi lờn lp, ht cp v thi vo cỏc trng i hc c II MC CH CA TI Vic thc hin ti nhm nghiờn cu mt s bin phỏp phỏt hin v t chc bi dng hc sinh gii Húa trng ph thụng III NHIM V CA TI Nghiờn cu c s lý lun v thc tin v vic bi dng hc sinh gii Húa hc Nờu lờn c nhng c s lý lun ca phỏt trin t duy; cỏc phng phỏp t duy; cỏc thao tỏc t cn c s dng quỏ trỡnh dy v hc mụn húa hc xut mt s bin phỏp phỏt hin nng lc ca nhng hc sinh cú kh nng tr thnh hc sinh gii Húa trng ph thụng, mt s bin phỏp t chc v bi dng cho i tuyn hc sinh gii mụn Húa trng ph thụng m giỏo viờn v cỏc nhúm b mụn Húa cn thc hin Bc u ngh mt hng nghiờn cu giỳp cho vic o to nhõn ti cho t nc IV GI THUYT KHOA HC Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang Vic phỏt trin t ca hc sinh ph thụng t c hiu qu cao giỏo viờn s dng hp lý h thng cỏc cõu hi v bi húa hc theo cỏc mc ca trỡnh phỏt trin t ca hc sinh, phự hp vi cỏc i tng hc sinh ph thụng Vic t hiu qu cao ca hc sinh cỏc k thi hc sinh gii mụn Húa ph thuc vo vic tuyn chn ỳng thnh phn i tuyn , t chc bi dng tt v cú h thng nhng c s ca húa hc v vic phỏt trin t sỏng to ca hc sinh , bi dng cú phng phỏp ỳng hng cho hc sinh V PHNG PHP NGHIấN CU 1.Nghiờn cu lý lun 1a Tng hp cỏc chung cú liờn quan n ti 1b Tham kho nhiu ti liu v lý lun phng phỏp ging dy,cỏc ti v phỏt trin t hc sinh, cỏc bỏo cỏo v i mi phng phỏp ging dy v cỏc thi hc sinh gii Quc gia, thi Olimpic quc t v Hoỏ hc iu tra thc tin : - iu tra c bn nng lc t ca hc sinh - Phõn tớch cỏc bi thi Olimpic ca thnh ph,ca quc gia,ca quc t 3.ỳc kt mt s kinh nghim ca bn thõn v ca thnh ph Hi phũng Trao i kinh nghim vi giỏo viờn húa hc mt s tnh bn xut bin phỏp tớch cc vic bi dng hc sinh gii Thc nghim s phm v x lý kt qu Luận án thạc sĩ hóa học Vũ Anh Tuấn Trang PHN II : NI DUNG CHNG I : TNG QUAN I HOT NG NHN THC CA HC SINH TRONG QU TRèNH DY HC : Khỏi nim nhn thc : Nhn thc l mt ba mt c bn ca i sng tõm lý ca ngi (Nhn thc, tỡnh cm, ý chớ) Nú l tin ca hai mt v ng thi cú quan h cht ch vi chỳng v vi cỏc hin tng tõm lý khỏc.6,8 Hot ng nhn thc bao gm nhiu quỏ trỡnh khỏc Cú th chia hot ng nhn thc thnh hai giai an ln : - Nhn thc cm tớnh (Cm giỏc v tri giỏc) - Nhn thc lý tớnh (T v tng tng) a Nhn thc cm tớnh (Cm giỏc v tri giỏc): L mt quỏ trỡnh tõm lý, nú l s phn ỏnh nhng thuc tớnh bờn ngoi ca s vt v hin tng thụng qua s tri giỏc ca cỏc giỏc quan Cm giỏc l hỡnh thc u s phỏt trin ca Hot ng nhn thc, nú ch phn ỏnh tng thuc tớnh riờng l ca s vt v hin tng Tri giỏc phn ỏnh s vt hin tng mt cỏch trn v theo cu trỳc nht nh b Nhn thc lý tớnh (T v tng tng) : Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang Tng tng l mt quỏ trỡnh tõm lý phn ỏnh nhng iu cha tng cú kinh nghim ca cỏ nhõn bng cỏch xõy dng nhng hỡnh nh mi trờn c s nhng biu tng ó cú T l mt quỏ trỡnh tõm lý phn ỏnh nhng thuc tớnh bn cht, nhng mi liờn h bờn cú tớnh quy lut ca s vt hin tng hin thc khỏch quan m trc ú ta cha bit Nh vy, t l mt qỳa trỡnh tỡm kim v phỏt hin cỏi mi v cht mt cỏch c lp Nột ni bt ca t l tớnh "cú " tc l hon cnh cú t ny c ny sinh T l mc lý tớnh nhng cú quan h cht ch vi nhn thc cm tớnh Nú cú kh nng phn ỏnh nhng thuc tớnh bn cht ca s vt hin tng Nh vy quỏ trỡnh t l khõu c bn ca quỏ trỡnh nhn thc Nm bt c quỏ trỡnh ny, ngi giỏo viờn s hng dn t khoa hc cho hc sinh sut quỏ trỡnh dy v hc mụn hoỏ hc trng ph thụng Nhng phm cht ca t : Nhng cụng trỡnh nghiờn cu v tõm lý hc v giỏo dc ó khng nh rng : S phỏt trin t núi chung c c trng bi s tớch lu cỏc thao tỏc t thnh tho vng chc ca ngi Nhng phm cht t c bn l : * Tớnh nh hng : th hin ý thc nhanh chúng v chớnh xỏc i tng cn lnh hi, mc ớch phi t v nhng ng ti u t mc ớch ú * B rng : Th hin ch cú kh nng dng kin thc vo vic nghiờn cu cỏc i tng khỏc * sõu : th hin kh nng nm vng ngy cng sõu sc bn cht ca s vt, hin tng Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 10 * Tớnh linh hot : th hin s nhy bộn vic dng nhng tri trc v cỏch thc hnh ng vo cỏc tỡnh khỏc mt cỏch sỏng to * Tớnh mm : th hin Hot ng t c tin hnh theo cỏc hng xuụi v ngc chiu (Vớ d : T c th n tru tng v t tru tng n c th ) * Tớnh c lp : th hin ch t mỡnh phỏt hin c , xut cỏch gii quyt v t gii quyt * Tớnh khỏi quỏt : th hin ch gii quyt mi loi nhim v s a mụ hỡnh khỏi quỏt T mụ hỡnh khỏi quỏt ny cú th dng gii quyt cỏc nhim v cựng loi t c nhng phm cht t trờn, quỏ trỡnh ging dy, chỳng ta cn chỳ ý rốn cho hc sinh bng cỏch no ? II RẩN LUYN CC THAO TC T DUY TRONG GING DY MễN HO HC TRNG PH THễNG Trong logic hc, ngi ta thng bit cú ba phng phỏp hỡnh thnh nhng phỏn oỏn mi : Quy np, suy din v loi suy Ba phng phỏp ny cú quan h cht ch vi nhng thao tỏc t : so sỏnh, phõn tớch, tng hp, tru tng hoỏ, khỏi quỏt hoỏ Chỳng ta s tỡm hiu cỏc thao tỏc t c th : Phõn tớch : "L quỏ trỡnh tỏch cỏc b phn ca s vt hoc hin tng t nhiờn ca hin thc vi cỏc du hiu v thuc tớnh ca chỳng cng nh cỏc mi liờn h v quan h gia chỳng theo mt hng xỏc nh".8 Luận án thạc sĩ hóa học Vũ Anh Tuấn Trang 102 9A 0 0 4,9 14,6 39 82,9 95,1 100 9B 0 2,5 7,7 17,9 61,5 71,8 92,3 97,4 100 Ghi chỳ : 9A(TN) : lp thc nghim , 9B(C) : lp i chng BNG 5: BNG IM KIM TRA CA HC SINH LP 12 LP S S IM S 2 10 12H(TN) 42 O 0 1 13 10 12T(C) 40 0 7 13 0 12H(TN) 42 0 1 10 13 12T(C) 40 0 1 6 10 Lp 12 H ( Thc nghim ) Ký hiu 12 H (TN ) Lp 12 T ( i chng ) Ký hiu 12 (C ) BNG 6: BNG IM TRUNG BèNH CA HC SINH LP 12 LP 12H (TN) 12T (C) 7,5 6,3 7,9 6,2 S Luận án thạc sĩ hóa học Vũ Anh Tuấn Trang 103 BNG 7: BNG % HC SINH T IM KH GII, TRUNG BèNH, YU KẫM ( LP 12 ) S LP %Hc sinh t im khỏ,gii im trung bỡnh im yu, kộm 78,5% 16,7% 4,8% 12T(C) 50% 40% 10% 12H(TN) 76,2% 19% 4,8% 12T(C) 47,5% 35% 10% BNG % HC SINH T IM T Xi TR XUNG (LP 12 ) LP S %Hc sinh t 12H(TN) BNG 8: %Hc sinh t % HC SINH T IM T Xi TR XUNG 10 12H 0 2,3 4,7 11, 21, 42, 73, 97, 100 12T 0 2,5 10 32, 50 67, 100 12H 0 2,3 4,7 9,5 23, 40, 64, 95, 100 Luận án thạc sĩ hóa học Vũ Anh Tuấn 12T 0 2,5 10 30 45 Trang 104 52, 75 100 NG LY TCH SO SNH KT QU KIM TRA 120 100 80 9A 9B 60 40 20 0 10 Hỡnh 1: ng ly tớch so sỏnh kt qu kim tra s ca lp 9A v 9B 120 100 80 60 40 20 9A 9B Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Hỡnh : ng ly tớch so sỏnh kt qu kim tra s ca lp 9A v 9B Trang 105 Luận án thạc sĩ hóa học Vũ Anh Tuấn Trang 106 NG LY TCH SO SNH KT QU KIM TRA 120 100 80 12H 12T 60 40 20 0 10 Hỡnh 4: ng ly tớch so sỏnh kt qu kim tra s ca lp 12H v 12T 120 100 80 12H 12T 60 40 20 0 10 Hỡnh 5: ng ly tớch so sỏnh kt qu kim tra s ca lp 12H v 12T Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 107 Nhỡn vo th trờn cỏc ng tớch ly hỡnh 1, 2, 3, ta thy ng tớch ly thc nghim luụn nm bờn phi v bờn di ng tớch ly i chng Chng t rng, hc sinh c rốn luyn qua cỏc bin phỏp ó nờu chng II cú kh nng hon thnh bi thi tt hn v cng chng minh hiu qu ca cỏc bin phỏp ó c xut Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 108 III MT S KT QU BC U TRONG BI DNG HC SINH GII HO HC HI PHềNG Nm hc 1993 - 1994 : Cú gii nhỡ v gii khuyn khớch Nm hc 1994 - 1995 : Cú gii ba v gii khuyn khớch Nm hc 1995 - 1996 : Cú gii nhỡ v gii khuyn khớch Nm hc 1996 - 1997 : Cú gii nhỡ v gii khuyn khớch (cú hc sinh lp 11 thi vt cp) Do ỏp dng mt s bin phỏp tớch cc nh ó nờu mc II nờn nm hc 1997 1998 ó cú kt qu rừ rt, ú cú hc sinh lp 11 thi vt cp t gii nhỡ v gii ba Nm hc 1997 - 1998 : Cú gii nhỡ , gii ba v gii khuyn khớch - Nguyn Chớ Cụng (lp 12) gii nhỡ - Nguyn Kim Oanh (lp 12) gii nhỡ - V Vn Võn (lp 11) gii nhỡ - Trn Anh Tun (lp 12) gii ba - Phựng Bc Vit (lp 12) gii ba - Nguyn Thu Linh (lp 11) gii ba - Nguyn Chớ Hiu (lp 12) gii khuyn khớch Tuy nhiờn ỏp dng cha c liờn tc v cú h thng nờn kt qu cũn hn ch Mt khỏc cỏc bin phỏp cũn cn c hon chnh v nghiờn cu tip tc Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 109 PHN III: KT LUN Thc hin mc ớch ca lun ỏn, i chiu vi cỏc nhim v ca ti, chỳng tụi ó gii quyt c nhng lý lun v thc tin sau: Nờu lờn c nhng c s lý lun ca phỏt trin t duy: + Phm cht ca t + Cỏc thao tỏc ca t + Hỡnh thc c bn ca t Nờu lờn c nhng c s lý lun v phm cht, nng lc v nng khiu hc ca nhng hc sinh gii Húa hc Nờu lờn c nhng bin phỏp phỏt hin hc sinh gii Húa hc PTTH - Hai bin phỏp - 12 Vớ d minh xut c mt s bin phỏp tớch cc,su tm v biờn son mt s bi luyn bi dng hc sinh gii húa hc PTTH + ú l : - bin phỏp - 24 vớ d minh 5. xut c mt s bin phỏp v t chc bi dng hc sinh gii Gm : - Chn lc i tuyn - T chc hot ng ca hc sinh cỏc i d tuyn - T chc hot ng ca giỏo viờn tham gia bi dng hc sinh gii ó tin hnh thc nghim s phm: Dy theo phng phỏp phỏt trin t ca hc sinh thụng qua h thng cõu hi v bi lp v cỏc lp chuyờn Húa ca Trng Ph thụng Trung hc nng khiu Trn Phỳ - Hi phũng Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 110 ó ỏp dng cỏc bin phỏp ố xut ,phõn tớch kt qu Nhm ỏnh giỏ mc v hiu qu ca cỏc bin phỏp ó nờu trờn hc sinh ca cỏc lp chuyờn Húa hc Thụng qua bi kim tra hai lp v 12 chuyờn Húa cho thy kt qu tng i phự hp vi mc ỏnh giỏ Kt qu tin hnh thc nghim cỏc lp chuyờn Húa ó giỳp cho vic la chn, phõn loi mc hc ca hc sinh qua mụn húa hc nhm phỏt hin hc sinh cú nng khiu v mụn húa hc v nõng cao trỡnh ,nng lc hc Húa hc ca hc sinh Thụng qua vic nghiờn cu ti v t nhng kt qu nghiờn cu trờn, chỳng tụi ó nhn thc rng hin xu hng i mi phng phỏp dy hc Ly hc sinh lm trung tõm thỡ vic nghiờn cu s dng cỏc phng phỏp dy hc nhm phỏt trin t ca hc sinh qua h thng cõu hi v bi húa hc cng gúp phn vo vic i mi phng phỏp dy hc nhm tớch cc húa hot ng nhn thc ca hc sinh, gúp phn nõng cao cht lng dy v hc mụn húa hc trng ph thụng Tuy vy, chỳng tụi nhn thc c õy ch l kt qu nghiờn cu bc u, vi iu kin thi gian cú hn, kh nng v nng lc ca bn thõn cũn hn ch nờn cụng vic nghiờn cu cũn nhiu thiu sút Chỳng tụi rt mong nhn c nhng ý kin úng gúp phờ bỡnh ca cỏc thy cụ giỏo v cỏc bn ng nghip Nhng cụng vic cn tip tc nghiờn cu ca ti ny l: Cn nghiờn cu k hn vic ging dy phỏt trin t ca hc sinh qua cỏc dng cõu hi v bi khỏc (bi trc nghim, bi thc nghim, ) Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 111 Nghiờn cu sõu v bn ca cỏc kin thc nhm khng nh kh nng v mc lnh hi kin thc v trỡnh t ca hc sinh Cn nghiờn cu v xut thờm nhng bin phỏp cú hiu qu tng t v hiu qu cao hn ng vi tng phn, tng loi, tng dng bi thi Cn kt hp thờm vi cỏc phng tin thụng tin nh Tin hc v thc hnh thớ nghim k hn nhm nõng hiu qu cao hn Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 112 PHN IV: TI LIU THAM KHO NGUYN DUY I nh lut tun hon v h thng tun hon cỏc nguyờn t húa hc Nh xut bn Giỏo dc - H ni 1977 NGUYN DUY I - HONG NHM - TRN QUC SN Húa hc lp 12 (Ban Khoa hc t nhiờn)trang 26-38-52 Nh xut bn Giỏo dc - H ni 1995 BO H NI MI S 8652 RA NGY 15-02-1993 B THI TUYN SINH VO TRNG I HC V CAO NG B Giỏo dc v o to - H ni 1994.(cỏc trang 27-44-47-59-125-138) HONG CHNG Phng phỏp thng kờ toỏn hc khoa hc giỏo dc Nghiờn cu Giỏo dc - s 19-05-1972 A G COVALOP Tõm lý hc cỏ nhõn (tp 3) Nh xut bn Giỏo dc H ni - 1971 PHM VN NG - Cn v trang cho mỡnh phng phỏp hc tt hc gii PHM MINH HC - Lấ KHANH - TRN TRNG THY Tõm lý hc (tp 1) Nh xut bn Giỏo dc - H ni 1988 9a NG V HOT - H TH C Lý lun dy hc i hc Xut bn ti i hc S phm H ni I-1995 Vũ Anh Tuấn 9b Luận án thạc sĩ hóa học Trang 113 I F KHARLAMOP Phỏt huy tớnh tớch cc ca hc sinh nh th no Nh xut bn Giỏo dc - 1978 10 TRN THNH HU Mt s v vic dy gii,hc gii mụn húa hc ph thụng giai on mi Trang 1-2 (Bỏo cỏo khoa hc Hi ngh húa hc ton quc ln th ba)Hi húa hc Vit nam 1998 11 TRN THNH HU Mt s tng kt v bi toỏn húa hc (trang 371-371-377) Nh xut bn khoa hc v k thut - 1997 12 GORKIM - Logic hc ( sỏch dch ) Nh xut bn giỏo dc -H ni -1970 13 NGUYN B NHIU Hc tt húa hc lp 10 (tp 1-2-3) Nh xut bn Giỏo dc - 1993 14 HONG NHM - O èNH THC Sỏch giỏo viờn húa hc lp 10 (Ban khoa hc t nhiờn) Nh xut bn Giỏo dc - 1995.(trang 15-17) 15 HONG NHM - O èNH THC Húa hc lp 10 (Ban khoa hc t nhiờn) Nh xut bn Giỏo dc - H ni 1995 16 HONG NHM - NGUYN VN TềNG Húa hc lp 11 (Ban khoa hc t nhiờn) Nh xut bn Giỏo dc - H ni 1995 17 OXOKOTLAROVA ỏnh giỏ kin thc húa hc (sỏch dch) Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Nh xut bn Giỏo dc - 1978 18 NGUYN NGC QUANG Lý lun dy hc i cng (tp 1) Trng cỏn b giỏo dc qun lý Trung ng - 1981 19 M N SACACOV T ca hc sinh Nh xut bn Giỏo dc - H ni 1970 20 M V ZUEVA Phỏt trin hc sinh ging dy húa hc Nh xut bn Giỏo dc - H ni - 1982 21 TểM TT HểA HC PH THễNG - NGUYN èNH CHI Nh xut bn Giỏo dc - H ni - 1990 22 PHNG PHP GII TON HểA HC - L APKIN Nh xut bn Giỏo dc - H ni - 1984 23 TI LIU BI DNG HC SINH GII PTTH - V PTTH 1997 24 GểP PHN DY TT HểA HC TRNG PTTH Khoa húa 1993 i hc s phm - i hc Quc gia H ni 25 C S HểA HC - HONG NGC CANG - HONG NHM Nh xut bn Giỏo dc - H ni - 1970 26 S TAY HểA HC S CP Nh xut bn i hc - H ni - 1984 AT Pilipenko IP Xereola Vla Pochinoc Ph Sepchoko Trang 114 Vũ Anh Tuấn 27 Luận án thạc sĩ hóa học Trang 115 THI HC SINH GII HểA QUC GIA : 1994 - 1995 - 1996- 1997 - 1998 28 THI CHN I TUYN OLIMPIC QUC T - 1998 29 THI OLIMPIC HểA HC QUC T LN TH 29 CANADA - 1997 30 THI OLIMPIC HểA HC QUC T LN TH 30 AUSTRALIA - 1998 31 TP CH TRUNG HC PH THễNG - S 19 - 20 - 1/1998 ( Trang 6,7,8,9,10) 32 NGUYN NGC QUANG - NGUYN CNG Lý lun dy hc húa hc - Nh xut bn giỏo dc H ni1982 33 C S KHOA HC MễI TRNG - GS Lấ THC CN Nh xut bn giỏo dc H ni1995 34 THI HểA QUC GIA AUSTRALIA - 1995 - 1997 - 1998 35 M N SACDACOP - T ca hc sinh - Nh xut bn giỏo dc H ni1970 36 NGUYN XUN HUY - Phỏt hin v bi dng nng khiu tin hc ca hc sinh Vin cụng ngh thụng tin - 1997 - Bỏo cỏo khoa hc 37 Lấ MU QUYN - Gii thớch mt s tớnh cht cỏc cht ( HBK H ni 1998) 38 HểA HC V I SNG - 1984 - 1993 39 CC THI OLIMPIC BALAN (Bn ting Nga ) -1980 40 TI LIU HI HểA HC VIT NAM ( Nhng cn bi dng cho hc sinh i tuyn thi olimpic húa hc quc t ) -1997 41 30TH INTERNATIONAL CHEMISTRY OLYMPIAD PREPARATORY Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 116 PROBLEMS - AUSTRALIA-1998 (trang 7-21-27) 42 NGUYN C VN - (hoỏ vụ c trng ph thụng - nh xut bn giỏo dc H ni 1996) [...]... chung giỳp cho hc sinh lm bi rt ngn gn thm chớ tr li nhiu cõu hi ch cn ỏnh du (mang tớnh Test) Ni dung tr li bt buc phi ngn gn, trng tõm v cht lng Vic chm bi cng rt thun li, cõn i (Vớ d trang 33-34) Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 34 Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 35 Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 36 I 4 Mt sú vn lý thuyt cn cp n cho viờc bi dng i tuyn hc sinh gii d thi... trong hc tp chớnh l to cho hc sinh cú phng phỏp trong t duy t khỏi nim n phỏn oỏn suy lý khụng phi l quỏ trỡnh tun t cho rốn luyn m l nhng thao tỏc c vn dng ng thi Nh nhng thúi quen v phng phỏp xỏc nh hc sinh cú th xõy dng nhng gi thit khoa hc Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 21 IV NH GI TRèNH PHT TRIN CA T DUY HC SINH Vic ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin t duy ca hc sinh thụng qua quỏ trỡnh dy hc... tho 3 T ng hoỏ Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 23 Nh vy trong quỏ trỡnh ging dy hoỏ hc, giỏo viờn mun rốn luyn, phỏt trin t duy ca hc sinh cn phi cú cỏc bin phỏp ging dy hp lý hc sinh thc s nm vng hiu bit mt cỏch t giỏc tớch cc, t lc ginh c nhng hiu bit ú Trong chng sau tụi s trỡnh by c th V BN V TH NO L NNG KHIU HO HC 1 Trong thc t cú nhiu hc sinh lm cỏc bi thi hoỏ hc trong k thi vo i... thạc sĩ hóa học Trang 26 - Bit kiờn nhn v kiờn trỡ trong quỏ trỡnh lm sỏng t mt s vn lý thuyt qua thc nghim hoc i n mt s vn lý thuyt mi da vo thc nghim Trong thc t khi lm thớ nghim hoỏ hc, cú mt s hc sinh nh git hoỏ cht A vo dung dch ca hoỏ cht B mt ln l cú kt qu rừ rng ngay Ngc li cú nhiu hc sinh lm ng tỏc trờn nhiu ln m kt qu vn khụng rừ rng Cú ngha l : Hoỏ hc l b mụn khoa hc thc nghim nờn hc sinh. .. Cú th ỏnh giỏ trỡnh phỏt trin ca t duy hc sinh v cn rốn luyn hc sinh cú trỡnh cao( trỡnh k nng,trỡnh bin hoỏ v sỏng to ) Bc u bn v Nng khiu húa hc v xỏc nh nhng phm cht v nng lc quan trng nht ca mt hc sinh gii Hoỏ hc CHNG II : MT S BIN PHP PHT HIN V BI DNG HC SINH GII HểA HC TRNG PH THễNG TRUNG HC I MT S NI DUNG C BN THNG C CP N TRONG CC BI THI HC SINH GII HO QUC GIA & THI OLIMPIC QUC T I 1.Ni... c,Húa sinh, Húa cụng ngh v mụi trng.40 Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 28 Qua cỏc bi thi chn hc sinh gii mt s tnh ln (H Ni, Hi phũng, Thnh ph H Chớ Minh ) chỳng tụi thy phn ln cỏc thi u ra tm trờn thi vo i hc mt chỳt Nu so vi cỏc thi OLIMPIC hoỏ hc quc t (t 1995 n nay) thỡ cú mt s chờnh lch tng i ln v c trỡnh , ni dung lý thuyt ln khuynh hng ca thi Trong nhng nm gn õy thi chn hc sinh. .. trờn l hot ng t duy ca hc sinh, nhng hot ng ny xut hin t lỳc tr em bt u cú hot ng nhn thc Tuy nhiờn nhng hot ng ú cú ý ngha tớch cc khi tr em vo tui n trng trng hc, hot ng t duy ca hc sinh ngy cng phong phỳ, ngy cng i sõu vo bn cht ca s vt v hin tng Ngi giỏo viờn ph thụng cú trỏch nhim trong vic t chc hng dn un nn nhng hot ng t duy ca hc sinh Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 15 III NHNG HèNH... cht hin tng s vt S phỏt trin ca phõn tớch v tng hp l m bo hỡnh thnh ca ton b t duy v cỏc hỡnh thc t duy ca hc sinh 3 So sỏnh : "L xỏc nh s ging nhau v khỏc nhau gia cỏc s vt hin tng ca hin thc".8 Trong hot ng t duy hc sinh thỡ so sỏnh gi vai trũ tớch cc quan trng Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 13 Vic nhn thc bn cht ca s vt hin tng khụng th cú nu khụng cú s tỡm ra s khỏc bit sõu sc, s ging... bi thi hoỏ hc trong k thi vo i hc rt hiu qu, im gn nh tuyt i khụng phi ch mt trng i hc m c ba, bn trng i hc vi cỏc thi khỏc nhau Nh vy cng cú ngha ú l nhng hc sinh gii mụn hoỏ hc, nhng cng chớnh nhng hc sinh ú trong thnh phn i tuyn thi hc sinh gii lp 12 quc gia (ca thnh ph) li khụng c im cao, gii cao Thm chớ nu vo i tuyn OLIMPIC quc t thỡ khi thi cng khụng c gii cao (ch c bng khen) Vn khụng phi l... hoỏ hc c th hin qua nhng nng lc v phm cht sau : 1/ Nng lc tip thu kin thc : - Hc sinh luụn ho hng trong cỏc tit hc, nht l bi hc mi - Cú ý thc t b sung, hon thin nhng tri thc ó thu c ngay t dng s khi 2/ Nng lc suy lun lụgớc : - Bit phõn tớch cỏc s vt v hin tng qua cỏc du hiu c trng ca chỳng Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 25 - Bit thay i gúc nhỡn khi xem xột mt s vt hin tng - Bit cỏch tỡm con ... Luận án thạc sĩ hóa học Trang 34 Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 35 Vũ Anh Tuấn Luận án thạc sĩ hóa học Trang 36 I Mt sú lý thuyt cn cp n cho viờc bi dng i tuyn hc sinh gii d thi Olimpic... sĩ hóa học Trang Vic phỏt trin t ca hc sinh ph thụng t c hiu qu cao giỏo viờn s dng hp lý h thng cỏc cõu hi v bi húa hc theo cỏc mc ca trỡnh phỏt trin t ca hc sinh, phự hp vi cỏc i tng hc sinh. .. II Luận án thạc sĩ hóa học Trang c trng ca Dy v Hc húa hc (c bn) hin cỏc bc 44 hc núi chung v bc ph thụng noớ riờng III Mt s bin phỏp phỏt hin hc sinh cú nng lc tr thnh hc 46 sinh gii Húa IV Mt

Ngày đăng: 14/02/2016, 21:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan