BỘ 45 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2015

255 274 0
BỘ 45 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2015

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S GD & T THANH HểA TRNG THPT TNH GIA KIM TRA CHT LNG THPT QUC GIA MễN TON (Nm hc 2015 2016) Thi gian: 180 phỳt ( khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1: ( im) Cho hm s y = x3 3mx2 + m ( 1) a) Kho sỏt s bin thiờn v v th hm s (1) m = b) Tỡm m th hm s t cc tr ti A, B cho din tớch tam giỏc OAB bng (O l gc ta ) Cõu 2: ( im) a) Gii phng trỡnh: sin x cos2x 2sin x 1 b) Tớnh tớch phõn: I = x ( x 1)2 dx Cõu 3: (1 im) a) T mt hp ng viờn bi v viờn bi xanh, chn ngu nhiờn hai viờn bi Tớnh xỏc sut hai viờn bi c chn cựng mu x x 1 b) Gii phng trỡnh: Cõu 4: (1 im) Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz, cho im A(2;1;-1) v mt phng (P): x + 2y 2z + = Vit phng trỡnh ng thng d i qua A v vuụng gúc vi (P) Tỡm ta im M thuc ng thng d cho OM Cõu ( im) Cho hỡnh chúp SABCD cú ỏy l hỡnh vuụng, SA vuụng gúc vi ỏy, SA = a Gúc gia ng thng SD v mt phng (SAC) bng 300 Tớnh th tớch chúp SABCD v khong cỏch t im D n mt phng (SBM), (M l trung im CD) Cõu ( im).Trong mt phng vi h trc ta Oxy, cho tam giỏc ABC cú trc tõm H(3;0) v trung im ca BC l I(6; 1) ng thng AH cú phng trỡnh x + 2y = Gi D, E ln lt l chõn ng cao k t B v C ca tam giỏc ABC Xỏc nh ta cỏc nh ca tam giỏc ABC, bit phng trỡnh ng thng DE l x - = v im D cú tung dng Cõu ( im) y y y x x xy Gii h phng trỡnh x y 3x y x 14 x Cõu (1 im) Cho ba s khụng õm a, b, c tha ab + bc + ac = 2a 2b c2 Chng minh rng: a b2 c2 Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm! H v tờn thớ sinh: ; S bỏo danh: Hng dn gii v thang im Cõu 1a Hng dn gii im Hm s y = x 3x +1 TX D = R S bin thiờn: lim y x ; xlim y ; y=3x2-6x => y = x 0; x 0,5 BBT x - + y' + - 0 + y + -5 -3 - -2 Hm s ng bin trờn (- ;0) v (2; + ); Hm s nghch bin trờn (0;2) Hm s t cc i ti x = 0; y = 1: t cc tiu ti x = 2; y = -3 th 1b 0.5 -4 -6 x x 2m Ta cú y = 3x2 -6mx => y = 0,5 hm s cú hai im cc tr A(0;m);B( 2m; - 4m3); AB= 4m (1 4m ) Phng trỡnh ng thng AB: 2m2x + y m =0; m Din tớch tam giỏc OAB: S d (O; AB ) AB 4m (1 m4 ) m 2(TM ) Vi m OAB 2a 2b 4m sin x cos2x=2sinx-1 sinx(sinx + cosx-1)=0 0.5 x k x k sinx=0 sinx+cosx=1 x k ; x k x k 0,5 I= 0,5 x ( x x 1) d x (x x3 x )dx x5 x4 x3 ( ) 3.a 0,5 30 Khụng gian mu cú: C92 36 0,25 Gi A l bin c ly c hai viờn bi cựng mu: A C42 C52 16 Xỏc sut ca bin c: PA= A 16 36 3.b t t= 0,25 0.25 t ( ) x (t 0) Phng trỡnh tr thnh: -t2 +3t-2 = t x ( ) Ta cú ( 1) x 0,5 0,5 x log1 / x x y z Phng trỡnh ng thng d qua A v vuụng gúc vi (P): hoc 2 x t y 2t z 2t t OM (2 t ) (1 2t ) (1 2t ) 9t 12t t Vy ta M(1; -1;1) hoc M( ; ; ) 0,5 Gi M(2+t; 1+2t; -1-2t); 3 0,5 DB ( SAC ) hỡnh chiu vuụng gúc DS lờn (SAC) l SO; Gúc ca SD v (SAC) l CM: 0,25 DSO 30 t DO =x Ta cú SO= x (O l giao ca AC vi BD) T SO2 = AO2 +SA2 x a S AC.BD x a ABCD 2 1 Th tớch chúp SABCD l.V= SA.S a3 ABCD N Gi l trung im 0,25 S ca AB Suyra:d(D;(SBM))=d(N;(SBM))=d(N;(SBM))= => DN// BM d(A;(SBM)) 0,25 K AI BM ; AH SM T ú CM c AH ( SBM ) d ( A;( SBM )) AH Trong (ABCD): SABM= SABCD- SADM-SBCM = a2 /2 M SABM = Khi ú AI.BM suy AI =2/ a H D A N M I 0,25 C B 1 AH a d ( D;( SBM )) a 2 AH AI SA 3 Gi K l trung im AH T giỏc ADHE ni tip ng trũn tõm K v BCDE ni tip ng trũn tõm I Suy IK vuụng gúc DE => PT ng thng IK: y 1=0 Ta K(1:1) => A(-1;2) Gi D(2; x)Ta cú : KA = KD 0,25 A K 0,25 H ( x 1) x hoac x 1(l ) D (2;3) PT ng thng AC: x 3y +7 =0 ; Phng trỡnh BC: B 2x y -11 = Ta C(8;5) B(4; 3) Võy A(-1;2) B(4;-3) C(8;5) (1)DK x 0; y 1; 3x y Nhn thy x= 0; y = khụng l nghim ca h Ta cú: (1) D E C 0,5 I 0,5 y x ( y 1) x y ( y x) 1 y x) y x 1(do y x 0) y x y x ( y x)( Khi ú: (2) x x x 14 x ( x 4) (1 x ) ( x 5)(3 x 1) 0,5 3x 1) x y 3x x Vy h cú nghim: (x; y) = (5;6) T gt: ab bc ca 1; a a ab bc ca ( a b)(a c) ( x 5)( Ta cú: a b a b ab ab 2 a b (a b)( a c) (a b)(b c ) ( a b)(a c)(b c) (1 a )(1 b ) c c2 Suy ra: VT c2 c2 2c ( c 2) f ( c ) f '( c ) f '(c) c c2 (1 c ) 0,5 0,25 T ú ta CM c: c a b maxVT = max f ( c) = f ( 3) a b c a 3a 0,25 S GD T NGH AN TRNG THPT BC YấN THNH THI TH THPT QUC GIA NM 2016 Mụn: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu (2,0 im) Cho hm s y x x a) Kho sỏt s bin thiờn v v th (C) ca hm s ó cho b) Vit phng trỡnh tip tuyn ca th (C) ti im cc i ca (C) Cõu (1,0 im) cos x 2sin x 2cos x 1 sin x b) Cho s phc z tha món: i i z i 2i z Tớnh mụun ca z a) Gii phng trỡnh Cõu (0,5 im) Gii phng trỡnh: log x log x Cõu (1,0 im) Gii phng trỡnh: x x 171x 40 x x 20 0, x e Cõu (1,0 im) Tớnh tớch phõn: I 1 x3 lnxdx x Cõu (1,0 im) Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ỏy ABCD l hỡnh thang, AB BC a, 900 , cnh SA a v SA vuụng gúc vi ỏy, tam giỏc SCD vuụng ti C Gi H l hỡnh BAD chiu ca A lờn SB Tớnh th tớch ca t din SBCD v khong cỏch t im H n mt phng (SCD) Cõu (1,0 im) Trong mt phng vi h ta Oxy, cho tam giỏc ABC vuụng ti A Gi M l im trờn cnh AC cho AB AM ng trũn tõm I 1; ng kớnh CM ct BM ti D Xỏc nh ta cỏc nh ca tam giỏc ABC bit ng thng BC i qua N ;0 , phng trỡnh ng thng CD : x y v im C cú honh ln hn Cõu (1,0 im) Trong khụng gian vi h to Oxyz, cho im M(2; 1; 2) v ng thng d: x y z Vit phng trỡnh mt phng (P) qua M v vuụng gúc vi d Tỡm trờn d hai 1 im A, B cho tam giỏc ABM u Cõu (0,5 im) Lp s t nhiờn cú ch s khỏc t cỏc ch s {0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7} Tớnh xỏc sut lp c s t nhiờn chia ht cho Cõu 10 (1,0 im) Cho s thc a, b, c khụng õm, chng minh rng: a3 a3 b c b3 b3 c a c3 c3 a b Ht -H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: Ghi chỳ: Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm S GD T NGH AN P N THANG IM Mụn: TON Cõu Cõu (2,0 im) ỏp ỏn a) (1,0 im) Tp xỏc nh: R Gii hn v tim cn: lim y th (C) cú khụng tim cn x im 0,25 CBT: Ta cú y ' x3 x x x ; y' x x Du ca y: y ' x 1;0 1; ; y ' x ; 0;1 hm s B trờn mi khong 1;0 v 1; NB trờn mi khong ; v (0 ; 1) 0,25 Hm s cú hai CT ti x = 1; yCT = y(1) = v cú mt C ti x = ; yC = y(0) = Bng bin thiờn: x y y - - -1 + + 0 - + + + 0,25 th: th ct Oy ti (0;1) im khỏc (2; 9) th nhn trc tung lm trc i xng Cõu (1,0 im) 0,25 b) (1,0 im) im cc i (0; 1), h s gúc ca tip tuyn ti im C ca th ó cho l y(0) = Phng trỡnh tip tuyn ca (C) ti im C l: y = a) (0,5 im) k Khi ú p.trỡnh ó cho tng ng vi 2sin x cos x cos x cos x sin x cos x l cos x cos x cos x iu kin: sin x x Vi cos x 0,5 0,5 x k i chiu iu kin, phng trỡnh ó cho cú nghim l: x 0,25 0,25 k , k b) (0,5 im) i i z i 2i z i i 2i z i 2 0,25 2i i 2i z i i i 2i 3i z 13 2i Vy mụun ca z l 13 z Cõu (0,5 im) Cõu (1,0 im) 0,25 iu kin: x > Khi ú, phng trỡnh tng ng vi log x log x log log x 2 log x x (t/m) Vy phng trỡnh cú nghim l: x = iu kin: x Khi ú phng trỡnh tng ng vi x 0,25 0,25 x 12 x x x x 36 x 54 x 27 x x x 5x 5x 3 Xột hm sụ f t t 3t Phng trỡnh (1) cú dng f x f x 0,25 Ta cú: f ' t 3t 3; f ' t t t - f(t) -1 + - + + 0,25 f(t) Suy ra: Hm s f t t 3t ng bin trờn khong (1; + ) x Vi iu kin x 5 x 0,25 T ú suy x x x x x 5x x 22 x x x x x x 11 116 t / m x 11 116 Vy phng trỡnh ó cho cú nghim l: x 11 116 Cõu (1,0 im) e e e x3 ln x lnxdx dx x lnxdx I1 I Ta cú: I x x 1 e Tớnh I1: I1 0,25 e lnx ln x e dx ln xd lnx x 2 1 du dx u ln x x Tớnh I2: I x lnxdx t x dv x dx v 0,25 0,25 e 0,25 I2 e 1e x3 e3 e 2e3 ln x x dx x3 31 3 9 e Vy I 1 x3 2e3 11 2e3 lnxdx x 9 18 Cõu (1,0 im) 0,25 Chng minh: SCD vuụng ti C ABCD l hỡnh thang ỏy AD, BC. ACD vuụng cõn ti C AC CD a 2; AD 2a SC ; BD a 0,25 a3 a3 a3 VSBCD = VS.ABCD VSABD (vtt) S SCD a 2; d B, SCD (hoc d B, SCD d A, SCD d H , SCD d B, SCD 3VS BCD S SCD 0,25 a3 a a BK a d B, SCD ) CK 2 0,5 SH SA2 2 a d H , SCD d B, SCD SB SB 3 Cỏch khỏc: Chng minh BC (SAB) BC AH AH (SBC) K AK (SC) AK (SCD) (AKH) (SCD) Kộo di AB v CD ct ti E Kộo di AH ct SE ti M Cú (AMK) (SCD) hay (AMK) (SED) AH (SBC) AH HK tam giỏc AHK vuụng ti H K HJ MK cú HJ = d(H, (SCD)) Tớnh AH, AM HM; Tớnh AK HK T ú tớnh c HJ = a/3 Hoc cú th bng phng phỏp ta ABM S Cõu (1,0 im) DCM (g g) AB DC AM DM Xột tam giỏc CMD ta cú: CM DM CD 4CI 10 DM M DM 2d (I,d) nờn CI 10 0,5 11 Gi I y 6; y Ta cú C ; (loi) hoc C(3; -1) (tha món) 5 I l trung im ca CM M 1; phng trỡnh ng trũn tõm I l C : x y 2 11 D l giao im ca CD v (C) D ; Phng trỡnh ng thng BM: 3x y 5 Phng trỡnh ng thng BC: 3x y B l giao im ca BM v BC B 2;2 0,5 Phng trỡnh ng thng AB i qua B v vuụng gúc vi AC AB : x A l giao im ca AB v AC A 2; Cõu (1,0 im) Vy ta cỏc nh tam giỏc ABC l: A 2; , B 2;2 , C 3; Mp(P) qua M(2;1;2) v (d) nhn vtcp ud 1;1;1 lm vtpt 0,5 Suy phng trỡnh mp(P): 1. x 1. y 1. z x y z Gi H l hỡnh chiu ca M trờn d Ta cú: MH d( M , d) 10 , H ; ; 3 3 Tam giỏc ABM u, nhn MH lm ng cao nờn: MA = MB = AB = MH 3 x y z 1 Do ú, to ca A, B l nghim ca h: ( x ) ( y 1)2 ( z 10 )2 3 6 10 6 10 Gii h ny ta tỡm c A, B l: ; ; ; ; , 9 9 Cõu (0,5 im) Gi (khụng gian mu) l s cỏc s t nhiờn gm ch s khỏc nhau: n A85 A74 5880 Gi A l bin c lp c s t nhiờn chia ht cho 5, cú ch s khỏc S cỏc s t nhiờn chia ht cho cú ch s khỏc nhau: n A A74 A63 1560 0,25 0,25 0,25 1560 13 Xỏc sut cn tỡm P(A) = 5880 49 Cõu 10 (1,0 im) 0,25 x2 Xột BT: x , x x x x2 x2 Tht vy, theo BT AM-GM, ta cú: x x x x 2 p dng vo bi toỏn ta cú: a3 1 a2 3 a b2 c2 a3 b c 1bc bc a a Tng t, ta cú: b3 b2 a b2 c2 b3 c a Cụng v vi v (1), (2), v (3) suy pcm ng thc xy v ch a b c 0,25 2; c3 c3 a b c2 a b2 c2 0,25 0,25 0,25 -Ht Ghi chỳ: Nu thớ sinh lm bi khụng theo cỏch nờu ỏp ỏn m ỳng thỡ c im tng phn nh ỏp ỏn quy nh TRNG THPT GIA VIN A THI TH THPT QUC GIA T I NM HC 2015 2016; Mụn: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (2,0 im) Cho hm s y x x Kho sỏt s bin thiờn v v th (C) ca hm s Tỡm m th (C) ct ng thng d : y mx ti ba im phõn bit Cõu 2: (1,0 im) Gii phng trỡnh: sin x sin x cos x cos x Cõu 3: (2,0 im) Tớnh cỏc tớch phõn: ln I e x e dx x I ln x dx Cõu 4: (1,0 im) Gii phng trỡnh: log 4x log x 10 15 Tỡm s hng khụng cha x khai trin nh thc Niutn ca biu thc: x2 ; x x Cõu 5: (1,0 im) Trong khụng gian vi h trc ta Oxyz, cho cỏc im A 1;1; , B 3;0;1 , C 1; 2;3 Lp phng trỡnh mt phng (ABC) Lp phng trỡnh mt cu (S) cú bỏn kớnh R = 3, i qua im A v cú tõm thuc trc Oy Cõu 6: (1,0 im) Cho hỡnh chúp S.ABCD cú ABCD l hỡnh ch nht, AC = 2a Bit rng SAB u cnh a v nm mt phng vuụng gúc vi mt phng (ABCD) Tớnh th tớch chúp S.ABCD v tớnh di on thng MN vi M, N ln lt l trung im ca SA v BC Cõu 7: (1,0 im) Trong mt phng vi h ta Oxy, cho ng trũn C : x y x y v ng thng d: x + y = Tỡm trờn d im M cho t M cú th k c hai tip tuyn n ng trũn (C) l MA, MB (A, B l hai tip im) cho S MAB 3S IAB , vi I l tõm ca ng trũn (C) y y x x x y Cõu 8: (1,0 im) Gii h phng trỡnh: ; x, y R y y y x -Ht - HNG DN CHM Lu ý: Bi thi c chm theo thang im 10, ly n 0,25; khụng quy trũn im Cõu Ni dung (2,0 1/ (1,0 im) im) TX: D = R y ' x x im 0,25 x Ta cú y(0) = 0; y( 2) = y' x Gii hn 0,25 Bng bin thiờn ng bin, nghch bin Cc tr 0,25 V th 0,25 2/ (1,0 im) Honh giao im ca th (C) v ng thng d l nghim ca phng trỡnh: x x x mx x x x m 2 x x m (*) 0,25 hai th ct ti ba im phõn bit thỡ phng trỡnh (*) cú hai nghim phõn bit khỏc 0,25 ' 2m m Khi ú: m m m (1,0 im) 0,5 sin x sin x cos x cos x sin x cos x 0,25 sin x sin x 4 0,25 x k x k 0,25 KL 0,25 (2,0 1/ (1,0 im) im) t u e x Tớnh e x dx 2udu i cn: x = thỡ u = 2; x = ln2 thỡ u 2u Khi ú: I 2u du 3 2 16 3 0,25 0,25 0,5 Do ( x 3)2 ( x )2 Nờn ta t x 2sin 4t ; t2 x 2cos 2(1 t ) , t2 t tan 7t 12t vi , ú (*) m 2 t 16 t t 0;1 Xột hm s f (t ) 0.25 7t 12t , t 0;1 Lp bng bin thiờn ca hm s f (t ) 5t 16t 7 Kt lun: m ; 9 (1.0 im) 0.25 0.25 Cho cỏc s thc c b x y Khụng mt tớnh tng quỏt, gi s c b a t x ; y a a c ax; b ay 0.25 Khi ú (1 y ) y y y (1 y )( y x)(1 x) 2 P xy y y Xột hm s f ( y ) y2 y 2 , y Lp bng bin thiờn (hoc s dng bt y 0.50 0.25 ng thc Cụ si), chng minh c f (t ) Kt lun: MaxP (Tỡm c a, b, c ng thc xy ra) Ht - 0.25 TRNG THPT CHUYấN HNG VNG Nm hc: 2013-2014 THI TH I HC (LN 1) Mụn: TON; Khi A v A1 Thi gian: 180 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) I PHN CHUNG CHO TT C TH SINH (7,0 im) 2x Cõu ( 2,0 im) Cho hm s y cú th (C) x2 a) Kho sỏt s bin thiờn v v th ca hm s (C) b) Tỡm trờn (C) nhng im M cho tip tuyn ti M ca (C) ct hai tim cn ca (C) ti A, B cho AB ngn nht Cõu ( 1,0 im) Gii phng trỡnh: sin 2x +sinx+3cosx+2=0 Cõu ( 1,0 im) Gii bt phng trỡnh: x log x x x 3x x x y y 3x Cõu ( 1,0 im) Gii h phng trỡnh: 2 x x y y ã Cõu ( 1,0 im) Cho hỡnh chúp S.ABC , cú ỏy ABC l tam giỏc vuụng ti A, AB a, ACB 300 Gi I l uur uur trung im BC, hỡnh chiu vuụng gúc ca im S lờn mt ỏy (ABC) l im H tha món: IA 2IH Gúc gia SC v mt ỏy (ABC) bng 600 Tớnh th tớch chúp S.ABC v tớnh khong cỏch t trung im K ca SB ti mt phng (SAH) theo a ? Cõu ( 1,0 im) Cho ba s thc a, b, c tha a ; b ; c v 2a 3b 4c Tỡm giỏ tr nh 1 nht ca biu thc A 2a 3b 4c 2a 3b 4c II PHN RIấNG (3,0 im): Thớ sinh ch c lm mt hai phn (phn A hoc phn B) A Theo chng trỡnh chun Cõu 7.a (1,0 im) Trong mt phng vi h ta Oxy cho tam giỏc ABC cú trc tõm H(1; 1) , im M(1; 2) l trung im AC v phng trỡnh cnh BC l: 2x y Xỏc nh ta cỏc nh A, B, C ca tam giỏc ABC ? Cõu 8.a (1,0 im) Ct hỡnh nún (N) nh S cho trc bi mt phng qua trc ca nú, ta c mt tam giỏc vuụng cõn cú cnh huyn bng a Tớnh din tớch xung quanh ca hỡnh nún (N) Tớnh th tớch cu ni tip hỡnh nún (N) Cõu 9.a (1,0 im) Cho hai ng thng d1 v d ct ti im O Trờn d1 ly im phõn bit khỏc im O Trờn d ly n im phõn bit khỏc im O Tỡm n s tam giỏc to thnh t n im trờn (k c im O) l 336 B Theo chng trỡnh nõng cao Cõu 7.b (1,0 im) Trong mt phng ta Oxy cho ng thng (d): x + y = ct ng trũn (C) cú phng trỡnh: x y x y ti hai im A v B Tỡm im C trờn ng trũn (C) cho din tớch tam giỏc ABC ln nht? Cõu 8.b (1,0 im) Cho hỡnh tr (T) cú bỏn kớnh ỏy bng a Mt mt phng () song song v cỏch trc OO ' a ca hỡnh tr bng ct hỡnh tr (T) theo thit din l hỡnh vuụng Tớnh din tớch xung quanh ca hỡnh tr (T) v tớnh th tớch cu ngoi tip hỡnh tr (T) Cõu 9.b (1,0 im) Mt hp ng viờn bi xanh, viờn bi , viờn bi vng Chn ngu nhiờn viờn bi Tớnh xỏc sut viờn bi c chn, ú cú ỳng mt viờn bi xanh ? Thớ sinh khụng c s dng ti liu Giỏm th coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: ; S bỏo danh: HT P N THI TH I HC (LN 1) KHI A V A1 Nm hoc: 2013-2014 Cõu 1: a)(1,0 ) (2,0 im) 2x x2 - TX: D = R \ {2} - S bin thiờn: + ) Gii hn: lim y Do ú THS nhn t y = lm TCN Hm s y = x lim y ; lim y Do ú THS nhn t x = lm TC x x +) Bng bin thiờn: Ta có : y = < x D x x y y 0,25 0,25 - - 2 Hm s nghch bin trờn hai khong ;2 v 2; , hm s khụng cú cc tr + ) V th 0,25 -5 10 0,25 -2 -4 b)(1,0 ) Ly im M m; C Ta cú : y ' m m2 m Tip tuyn (d) ti M cú phng trỡnh : 1 y x m m2 m Giao im ca (d) vi tim cn ng l : A 2; m2 Giao im ca (d) vi tim cn ngang l : B(2m ; 2) Ta cú : AB2 m m Du = xy m = hoc m=3 0,25 0,25 0,25 Cõu 2: Cõu 3: 1/ (1 ) Vy im cú hai im cn tỡm M1 (1;1) v M (3;3) (1,0 im) sin 2x +sinx+3cosx+2=0 sin 2x cos2x+sinx+3cosx+2=0 2sinx.cosx+2cos x sinx+3cosx+2=0 sinx(2cosx+1)+(2cosx+1)(cosx+1)=0 (2cosx+1)(sinx+cosx+1)=0 2cosx+1=0 (1) (2cosx+1)(sinx+cosx+1)=0 sinx+cosx+1=0 (2) x k.2 * (1) 2cosx+1=0 cosx=cos (k  ) x k.2 x k.2 * (2) s inx+cosx+1=0 sin x+ sin (k  ) x k.2 Vy phng trỡnh ó cho cú nghim l: 2 x k.2; x k.2; x k.2; x k.2 3 (1,0 im) x log5 x x x 3x x 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 x log x x x x x (I) 2 log x x x x x (II) log x x x x Xột hm s: f (x) log x x x x x Ă x2 x t t x1 Ta c f (t) log 2t t t t ; f ' (t) 0; t ; v f(2)=0 , Nờn Hm s f(t) ng bin ; x x + (I) 2 f (t) f (2) log x x x x x x x x x (*) t x x2 x x x + (II) 2 f (t) f (2) log x x x x x x x x (**) t x x x2 Cõu 4: 0,25 0,25 T (*) v (**) Suy nghim ca bpt ó cho l S 1; (1,0 im) 0,25 0,25 x3 y y x 2 x x y y (1) (2) x x iu kin: 2 y y 0 y 0,25 t t x x t 1, t 0; ta cú (1) x y y x (t 1)3 y y 3(t 1) t3 3t2 = y3 3y2 (*) Hm s f(u) = u3 3u2 nghch bin trờn on [0; 2] nờn: (*) t 3t y3 3y f (t) f (y) t y y = x + (2) x x 2( x 1) ( x 1) 2 x x t v x 0,25 v[0; 1] v (2) v 2v v (loai) x y v x y Vy h ó cho cú hai nghim (x; y) ( 3;1 3) v (x; y) ( 3;1 0,25 3) 0,25 Cõu 5: (1,0 im) S K H 600 B I 300 C J A *Tam giỏc ABC vuụng ti A, ã ã ACB 300 ABC 600 , AC a 3; BC 2a 1 a BC a; IH IA 2 ã ã ã SH (ABC) (SC, (ABC)) (SC, HC) SCH 60 * I l trung im BC nờn IA IB IC HC IH IC2 2IH.IC.cos600 a2 a a a .a 2 Trong tam giỏc SHC: SH HC.tan 60 a 3a 2 0,25 SABC AB.AC a.a a 2 1 a 3a a 3 (vtt) VS.ABC SABC SH 3 2 Gi J l trung im AI, tam giỏc ABI u nờn BJ AI a BJ (SAH) d(B, (SAH)) BJ BJ SH Cõu 6: Cõu 7.a 1 a K l trung im SB nờn d(K,(SAH)) d(B, (SAH)) BJ 2 (1,0 im) Ta cú: 2a 3b 4c (2a 1) (3b 2) (4c 3) 3.3 (2a 1)(3b 2)(4c 3) (2a 1)(3b 2)(4c 3) 1 * A 2a 3b 4c 2a 3b 4c 1 (2a 1) (3b 2) (4c 3) 2a 3b 4c 3 3 (2a 1)(3b 2)(4c 3) (2a 1)(3b 2)(4c 3) t t (2a 1)(3b 2)(4c 3); t 3 A 3t 6; t t 3 3t t f (t) 3t f ' (t) 0, t 0; t t t Suy hm f(t) nghch bin trờn 0; 1 Do ú: t f (t) f 16 3 Vy A f (t) 16 Giỏ tr nh nht ca biu thc A l 16 2a a 3 t (2a 1)(3b 2)(4c 3) 1 Khi 3b b 2a 3b 4c 4c c (1,0 im) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 A M(-1;2) H(1;-1) B 2x-y +1=0 C *Pt ng cao AH i qua H(1;-1) v vuụng gúc vi BC l: AH : 1(x 1) 2(y 1) x 2y 0,25 *Gi C x C ; 2x C BC M(-1;2) l trung im AC nờn A x C ;3 2x C M A AH (2 x C ) 2(3 2x C ) x C C(1;3), A(3;1) uuur *Pt ng cao BH i qua H(1 ;-1) v nhn AC (4; 2) lm vt phỏp tuyn BH : 4(x 1) 2(y 1) 2x y * B l giao im ca BH v BC , nờn B(0;1) Cõu 8.a 0,25 0,25 0,25 (1,0 im) S I A Cõu 9.a Cõu 7.b O B *Gi thit din qua trc ca hỡnh nún (N) l tam giỏc SAB vuụng cõn ti S, AB a SA SB a a O l trung im AB SO OA OB a a * Sxq .R.l .OA.SA .a 2 * Trong tam giỏc SAB, k ng phõn giỏc ca gúc A ct SO ti I, Suy I l tõm cu ni tip hỡnh nún (N), bỏn kớnh l IO IO AO IO IO Ta cú: IS AS IO+IS SO a 2 a a(2 2) IO 2 2 2 a (2 2)3 VC .IO3 (vtt) 3 (1,0 im) * TH1: im trờn d1 , im trờn d S tam giỏc to thnh: C16 Cn2 * TH2: im trờn d1 , im trờn d S tam giỏc to thnh: C 26 C1n * TH3: im O, im trờn d1 , im trờn d S tam giỏc to thnh: C16 C1n Theo bi ta cú: C16 Cn2 C62 C1n C16 C1n 336 n 2, n Ơ n 6n 112 n Vy n=8 n 14 (loai) (1,0 im) * trũn (C) cú tõm I(2;2), bỏn kớnh R=2 Ta giao im ca (C) v (d) l nghim ca h: 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 x x y y 2 x x y 4x y y Hay A(2;0), B(0;2) y C M I B H A O 0,25 x Hay (d) luụn ct (C ) ti hai im phõn bit A,B Ta cú SVABC CH AB (H l hỡnh chiu ca C trờn AB) SVABC max CH max C (C ) (V) D dng thy CH max xC V d Hay V: y = x vi V: I (2; 2) V 0,5 C (2 2; 2) Cõu 8.b Vy C (2 2; 2) thỡ SVABC max (1,0 im) O A K B I O1 A1 B1 *Gi ABB1A1 l thit din ca mp () v hỡnh tr (T) (hỡnh v ) Gi K l trung im AB OK AB, OK AA1 OK mp(ABB1A1 ) a d(OO1 , (ABB1A1 )) d(O, (ABB1A1 )) OK 2 a a AK OA OK a AB 2.AK a ABB1A1 l hỡnh vuụng nờn OO1 AA1 AB a * Sxq 2..OA.OO1 2..a.a 2a (vdt) * Gi I l trung im OO1 nờn I l tõm mt cu ngoi tip hỡnh tr (T) Bỏn kớnh IA OA OI2 a2 3a a 0,25 0,25 0,25 S GD&T QUNG NAM TRNG THPT CHUYấN NGUYN BNH KHIấM Kè THI TH THPT QUC GIA NM 2015 MễN TON Thi gian lm bi : 180 phỳt CHNH THC: Cõu 1) (2,0 im) Cho hm s y = x + x - (1) a) Kho sỏt s bin thiờn v v th (C) hm s b) Vit phng trỡnh tip tuyn vi th (C), bit tip tuyn vuụng gúc vi ng thng y = - x Cõu 2) (1,0 im) x a) Gii phng trỡnh: cos x + cos - = b) Tỡm s phc z tha iu kin z + z = v z + z - 8i l mt s thc Cõu 3) (0,5 im) Gii phng trỡnh: log ( x - x + 10) - log ( x - 2) = log ( x + 5) Cõu 4) (1,0 im) Gii h phng trỡnh: ùỡ x ( x + y - 4) + y (3 y - 4) + + 2( x + y ) = ( x + y ) + 4(1 - xy ) + ùợ x - xy + 22 - - y = x - y + Cõu 5) (1,0 im) Tớnh tớch phõn I = p ũ ( x + + tan x) sin xdx Cõu 6) (1,0 im) Cho hỡnh lng tr ABC.ABC, ỏy ABC cú AC = a , BC = 3a , ã ACB = 300 Cnh bờn hp vi mt phng ỏy gúc 600 v mt phng (ABC) vuụng gúc vi mt phng (ABC) im H trờn cnh BC cho BC = 3BH v mt phng (AAH) vuụng gúc vi mt phng (ABC) Tớnh th tớch lng tr ABC.ABC ' v khong cỏch t B n mt phng (AAC) Cõu 7) (1,0 im) Trong mt phng ta Oxy cho tam giỏc ABC vi A( 3; 4), tõm ng trũn ni tip I(2; 1) v tõm ng trũn ngoi tip J( - ;1 ) Vit phng trỡnh ng thng BC Cõu 8) (1,0 im) Trong khụng gian ta Oxyz, cho hai im A(4; 2; 11), B( 2; 10; 3) v mt phng (P): x + y z = Vit phng trỡnh mt phng trung trc on AB v tỡm im M trờn mt phng (P) cho MA = MB = 13 Cõu 9) (0,5 im) Mt hp ng xanh , bi v bi vng Ly ngu nhiờn bi t hp Tớnh xỏc sut bi ly cú mu v s bi xanh v s bi bng Cõu 10) (1,0 im) Cho hai s thc a, b thuc khong (0, 1) tha (a + b3 )(a + b) - ab(a - 1)(b - 1) = Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc sau: 12 a + b4 + ab P= ab 36 + (1 + 9a )(1 + 9b ) HNG DN CHM MễN TON THI TH THPT QUC GIA NM 2015 Cõu ỏp ỏn im Cõu1) a) y = x3 + x - y = -Ơ , lim y = +Ơ + TX D = R , xlim đ-Ơ x đ+Ơ ộ x = ị y = -2 + y ' = 3x + x , y ' = x = -2 ị y = -+ BBT -Ơ x +Ơ -2 y + 0 + Ơ y Cõu -Ơ -2 (2,0) + Hm B trờn cỏc khong ( -Ơ ; -2 ), (0; + Ơ ) v NB trờn khong ( -2 ; 0) im cc i th ( -2 ; 2); im cc tiu th (0; -2 ) -+ th 0,25 0,25 0,25 -10 -5 0,25 10 -2 -4 b)Tip tuyn vuụng gúc vi ng thng y = - x nờn tip tuyn cú h s gúc bng 9 ộ x0 = ị y0 = 2 Ta cú y '( x0 ) = 3x0 + x0 = x0 = -3 ị y0 = -2 + Phng trỡnh tip tuyn ti im (1, 2) l y = 9( x - 1) + -+Phng trỡnh tip tuyn ti im ( 3, ) l y = 9( x + 3) - 0,25 0,25 0,25 0,25 Cõu (1,0) Cõu 2) x x x x a) cos x + 2cos - = 4cos - 3cos + cos - = 3 3 x x x (cos - 1)(4 cos + 6cos + 3) = 3 Cõu ỏp ỏn x x cos = = k 2p x = 6kp , k ẻ Z 3 -b) Gi z = x + yi Ta cú z + z = ( x + yi ) + ( x - yi) = x = (1) 2 z + z - 8i = ( x + yi) + 2( x - yi ) - 8i = ( x - y + x) + (2 xy - y - 8)i l s thc nờn xy - y - = (2) T (1) v (2) ta gii c x = v y = Vy z = + 2i -ỡ x - x + 10 > ỡx < x > ù ù Cõu x-2>0 ớx > x>5 (0,5) Cõu 3) b)K ù ù x > -5 ợ ợx + > 0,25 im 0,25 0,25 0,25 0,25 Vi K trờn phng trỡnh tng ng : log ( x - x + 10) - log ( x - 2) = - log ( x + 5) log ( x - x + 10)( x + 5) = log ( x - 2) - ( x - x + 10)( x + 5) = x - ( x - 5)( x + 5) = x = 26 (vỡ x > 5) -ỡù x( x + y - 4) + y (3 y - 4) + + 2( x + y ) = ( x + y ) + 4(1 - xy ) + (1) Cõu 4) ùợ x - xy + 22 - - y = x - y + 3(2) Cõu (1,0) +Ta cú (1) ( x + y - 2) + + ( x + y - 2) = ( y - x) + + ( y - x) + Xột hm f (t ) = t + + t , t ẻ R Ta cú f '(t ) = t t +4 +1 = t2 + + t t +4 > 0, "t ẻ R Suy f(t) ng bin trờn R + Ta cú (1) f ( x + y - 2) = f ( y - x ) x + y - = y - x y = - x + Th y = x vo (2) ta cú : x + x + 22 - x = x + x + (3) Vi K x ta cú 0,25 0,25 0,25 (3) ( x + x + 22 - 5) - ( x - 1) = x + x - x2 + x - x + x + 22 + - x -1 = ( x - 1)( x + 3) x +1 0,25 ộ ổ ửự ( x - 1) + ( x + 3) ỗ1 ữỳ = x = x + x + 22 + ứ ỷỳ ố ởờ x + ổ 1 + ( x + 3) ỗ1 ữ > (phi gii thớch) x +1 x + x + 22 + ứ ố -x = ị y = Vy h cú nghim (x ; y) = (1 ; 0) Vỡ vi x thỡ Cõu ỏp ỏn p p im p sin x dx cos x 0 -ỡu = x + ỡ du = dx ịớ + t ợ dv = sin xdx ợv = - cos x Cõu Cõu 5) I = (1,0) Ta cú ũ ( x + + tan x)sin xdx = ũ ( x + 1)sin xdx + ũ p p p p 2 = -( + 1) + + sin x 04 = p +1 ( x + 1) sin xdx = ( x + 1) cos x + cos xdx ũ0 ũ0 p 0,25 0,25 0,25 p p p + sin x dx = -d (cos x) = ũ0 cos2 x ũ0 cos2 x cos x = - + Vy I = p+ Cõu Cõu 6) (1,0) ỡ( A ' BC ) ^ ( ABC ) A' ù ị A ' H ^ ( ABC ) ớ( A ' AH ) ^ ( ABC ) ù A ' H = ( A ' BC ) ầ ( A ' AH ) ợ C' B' Suy ã A ' AH = 600 ị A ' H = AH tan 600 = a 0,25 0,25 9a 4 -Vỡ AH + AC = HC ị HA ^ AC ị AA ' ^ AC 1 S A ' AC = AC AA ' = a 3.2a = a 2 H 0,25 -AH = AC + HC - AC.HC cos 300 = a ị AH = a A B 0,25 C VABC A ' B 'C ' = S ABC A ' H = 3a a = 0,25 a 3a ị d ( B, ( A ' AC )) = 3.VA ' ABC = = S A ' AC a -Cõu Cõu 7) (1,0) 125 + Phng trỡnh ng trũn ngoi tip tam giỏc ABC : ( x + ) + ( y - 1) = (1) x+3 y+4 x - y -1 = = + Phng trỡnh ng thng AI : + 1+ -Cõu ỏp ỏn + ng thng AI ct ng trũn ngoi tip ti im th hai l D, trung im cung BC Honh im D l nghim khỏc ca phng trỡnh : ộ x = -3 125 ( x + ) + ( x - 2) = Suy D( ; ) ờx = 2 -A B ã = IBC ã + CBD ã = B + A suy ã ã = + v IBD ã ị DI = DB = DC + Ta cú BID BID = IBD 2 2 ị B, C nm trờn ng trũn tõm D bỏn kớnh DI cú phng trỡnh : 50 ( x - )2 + ( y - )2 = (2) 2 + Ta im B v C l nghim h phng trỡnh (1) v (2) 125 ỡ + + = ( ) ( 1) x y 2 ùù ùỡ x + y + x - y - 30 = ỡ10 x + y - 50 = ớ 2 ùợ x + y - x - y + 20 = ợ x + y - x - y + 10 = ù( x - ) + ( y - ) = 50 ùợ 2 Suy phng trỡnh ng thng BC : 10 x + y - 50 = hay x + y - 10 = -Cõu 8) Cõu + Mp trung trc (Q) ca on AB qua trung im I(1; 6; 7) ca AB nhn AB = (-6; -8; -8) (1,0) lm VTPT Suy phng trỡnh mp(Q): -6( x - 1) - 8( y + 6) - 8( z - 7) = x + y + z - = + Gi D = (Q) ầ (P) ng thng D l hp cỏc im tha h phng trỡnh: ỡ3 x + y + z - = (1) ợx + y - z - = + (P) cú VTPT nP = (1;1; -1) , (Q) cú VTPT nQ = (3; 4; 4) suy D cú VTCP u = [nP , nQ ] = (8; -7;1) Trong (1) cho x = gii c y = 2; z = suy 0,25 0,25 im 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 D i qua im I(1; 2; 1) Vy phng trỡnh tham s ng thng D ỡ x = + 8t ù y = - 7t ù z = -1 + t ợ +M ẻ D thỡ M ẻ (P) v MA = MB Ta cú M(1 + 8t ; 7t ; + t) MA = 13 (8t - 3) + (4 - 7t )2 + (t - 12) = 169 114t - 128t = t = hoc t = 64 / 27 569 334 ;; ) Vy cú hai im M tha bi toỏn : M (1; 2; -1) , M ( 57 57 57 Cõu 9) Cõu (0,5) + Cú C12 = 792 cỏch chn bi t hp 12 bi ị W = 792 + Gi X l bin c : bi ly cú mu v s bi xanh v s bi bng 1 TH1 : 1X, 1, 3V ị cú C3C4C5 = 120 cỏch chn 2 TH2 : 2X, 2, 1V ị cú C3 C4 C5 = 90 cỏch chn Cõu 10 (1,0) Suy W X = 120 + 90 = 210 WX 210 35 = = Vy P(X) = W 792 132 12 a + b4 + ab Cõu 10) P = ab 36 + (1 + 9a )(1 + 9b ) -(a + b3 )(a + b) = (1 - a)(1 - b) (*) GT : (a + b )(a + b) - ab(a - 1)(b - 1) = ab (a + b3 )(a + b) ổ a b = ỗ + ữ (a + b) ab ab = 4ab Vỡ ab aứ ố b 0,25 0,25 0,25 0,25 v (1 - a )(1 - b) = - ( a + b) + ab Ê - ab + ab , ú t (*) suy 4ab Ê - ab + ab , ỡ ù0 < t Ê 0 0) ta c t Ê - 3t ù 4t Ê (1 - 3t ) ợ Ta cú (1 + 9a )(1 + 9b ) 36ab ị 12 36 + (1 + 9a )(1 + 9b ) 2 Ê + ab a + b4 Ê 3ab - 2ab = ab ab + ab Du ng thc xy a = b = Suy P Ê + ab v 3ab - 0,25 + t vi < t Ê , 1+ t 1 > 0, "t ẻ (0, ] ị f(t) ng bin trờn (0, ] ta cú f '(t ) = (1 + t ) + t ỡa = b 1 ù + , du ng thc xy f(t) Ê f ( ) = a=b= 10 ùợt = ab = 1 + t c ti a = b = Vy MaxP = 10 Xột hm f (t ) = 0,25 0,25 [...]... cú nghim duy nht x = 3 0,25 Khi x = 3 ta c y = 3 Vy h cú nghim ( 3;3) 0,25 -Ht - 4 S GD&T BC GIANG TRNG THPT NGễ S LIấN THI TH K THI THPT QUC GIA LN 2 Nm hc 2015 2016 Mụn : TON LP 12 Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu 1 (1,0 im) Kho sỏt s bin thi n v v th hm s: y 2x 1 x 1 Cõu 2 (1,0 im) Cho hm s y x 4 mx2 m 5 cú th l (Cm), m l tham s Xỏc nh m th... x ; y 2 2 3 30 3 30 2 0.25 Ht Trang 6/6 Trng THPT B H T Toỏn- Tin THI TH THPT QUC GIA LN 2 NM HC 2015- 2016 MễN: TON, LP 12 Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu 1 (1,0 im) Kho sỏt s bin thi n v v thi hm s y 2x 1 x 1 Cõu 2 (1,0 im) Cho hm s y x3 3x2 3x 2 cú th (C) Vit phng trỡnh tip tuyn ca th (C) ti giao im ca (C) vi trc tung Cõu 3 (1,0 im) Cho hm s y x3 2(m... 2 x 2 y 2 z 2 2(2 x y 3) y ( x 1)( z 1) - Ht -Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh S bỏo danh P N THI TH K THI QUC GIA THPT NM HC 2015- 2016 LN 2 Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề Câu Nội dung Hm s y 2x 1 x 1 - TX: Ă \ 1 - S bin thi n: + ) Gii hn v tim cn : lim y 2; lim y 2 ng thng y=2 l tim cn ngang x Câu 1 1.0đ... tr t tha món 0 t Suy ra P 13 Du bng xy ra khi t = 1 2 1 1 hay x = y = z = Kl: MinP = 13 2 2 0,25 S GIO DC V O TO NAM NH TRNG THPT XUN TRNG CHNH THC THI TH THPTQG- LN 1 NM HC: 2015- 2016 Mụn: TON Thi gian lm bi: 150 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu 1 (1,0 im) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s y x 4 2 x 2 3 Cõu 2 (2,0 im) 3 2 Tớnh sin 2 3 b) Gii phng trỡnh: cos x sin 4x cos3x 0 Cõu... 1 4 4 15 Vy giỏ tr nh nht ca P l t c khi x y z 1 4 0,25 f t f 3 (Mi cỏch gii khỏc nu ỳng cho im tng t) 0,25 S GD& T VINH PHC TRNG THPT YấN LC ấ KHO ST CHT LNG LN 2 - LP 12 NM HOC 2015- 2016 ấ THI MễN: TON Thi gian lam bai 150 phut, khụng k thi gian giao x2 cú th kớ hiu l (C ) x 1 a) Kho sỏt v v th (C ) ca hm s ó cho Cõu 1 (2,0 im): Cho hm s y b) Tỡm m ng thng y x m ct th (C ) ti... sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: S bỏo danh: HNG DN CHM THI TH K THI THPT QUC GIA MễN TON 12 ln 2 Câu Nội dung bài Điể m TX D = R\ 1 2 1/ x 2 , lim y , lim y x 1 1/ x x 1 x 1 Ta cú lim y lim x 0,25 Kl tim cn ng v tim cn ngang x D ta cú y(x) = 3 y(x) < 0 x D ( x 1) 2 0,25 Ta cú bng bin thi n: 1 x 1 y + + y 2 2 2 Hm s nghch... xy 1 y Tỡm giỏ tr ln nht ca biu thc: P x y x xy 3 y 2 2 2y x 6( x y) Ht -Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh:.....; S bỏo danh: S GD& T VINH PHC ấ KSCL ễN THI THPT QUC GIA LN 2, NM HOC 2015- 2016 TRNG THPT YấN LC (Hng dn chm gm 6 trang) Mụn : Toỏn HNG DN CHM I LU í CHUNG: - ỏp ỏn ch trỡnh by mt cỏch gii bao gm cỏc ý bt buc phi cú trong... 2 x y 2 y z 2 z x2 2 2 -HT -Thớ sinh khụng c s dng ti liu Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm Họ v tên thí sinh: .; SBD HNG DN CHM THI TH THPTQG LN I Cõu Ni dung a) (1,0 im) 1) Tp xỏc nh : D R 2) S bin thi n: a, Gii hn : lim y ; lim y im 0,25 x x b, Bng bin thi n: y = 4 x 4 x , y = 0 x = 0, x 1 x - -1 0 1 y' 0 + 0 0 + -3 3 + + + 0,25 y Cõu 1 (1,0... (ABCD) trựng vi trng tõm G ca tam giỏc ABC, gúc gia SA v mt phng ( ABCD) bng 300 Tớnh theo a th tớch khi chúp S.ABCD v cosin ca gúc gia ng thng AC v mt phng (SAB) Trang 3/6 0.25 0.25 0.25 0.25 1.0 S H K A I B G O D M C Gi M l trung im BC, O l giao im ca AC v BD Ta cú 2 2 5a Vỡ SG vuụng gúc vi mt ỏy, AM 3 3 ã 300 Xột tam giỏc vuụng SGA, ta cú nờn gúc gia SA v mt ỏy l SAG AM AB 2 BM 2 a 5 AG ... ng ca th hm s x ( 1) x ( 1) +) Bng bin thi n 1 Ta cú : y ' 0, x 1 ( x 1)2 Hm s ng bin trờn cỏc khong ; 1 ; (-1;+) Hm s khụng cú cc tr V ỳng bng bin thi n - th : V ỳng th Gi A l giao im ca th (C) v trc tung Suy ra A(0;-2) Câu 2 1,0 Điểm y ' 3x 2 6 x 3 y '(0) 3 Phng trỡnh tip tuyn ca (C) ti im A(0;-2) l y y '(0)( x 0) 3 3x 2 Phng trỡnh honh giao im ca th (Cm) v ng thng d l: 0,25 ... thỏng 10 nm 2015 Ngi v lm ỏp ỏn: Bựi Trớ Tun S GD & T BC NINH TRNG THPT Lí THI T THI TH THPT QUC GIA NM HC 2015- 2016 Mụn: TON; Thi gian: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt Ngy thi: 7/11 /2015 Cõu... - S GD&T BC GIANG TRNG THPT NGễ S LIấN THI TH K THI THPT QUC GIA LN Nm hc 2015 2016 Mụn : TON LP 12 Thi gian lm bi: 120 phỳt, khụng k thi gian phỏt Cõu (1,0 im) Kho sỏt s bin thi n v v th... quy nh TRNG THPT GIA VIN A THI TH THPT QUC GIA T I NM HC 2015 2016; Mụn: TON Thi gian lm bi: 120 phỳt (khụng k thi gian giao ) Cõu 1: (2,0 im) Cho hm s y x x Kho sỏt s bin thi n v v th

Ngày đăng: 30/01/2016, 12:53

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan