0

SO SÁNH HÀNG HOA SỨC LAO ĐỘNG VÀ HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG

7 15,144 237
  • SO SÁNH HÀNG HOA SỨC LAO ĐỘNG VÀ HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/01/2016, 17:09

Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục NHỮNG NGHUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN Câu1:So sánh hàng hoa sức lao động hàng hóa thông thường Hàng hóa sức lao động a) Sức lao động chuyển hóa sức lao động thành hàng hóa - Khái niệm: "Sức lao động hay lực lao động toàn lực thể chất tinh thần tồn thể, người sống, người đem vận dụng sản xuất giá trị sử dụng đó" (C.Mác) hàng hoá điều kiện- Sức lao động hàng hoá, biến thành n lịch sử định, điều kiện là: * Thứ nhất, người lao động phải tự thân thể mình, phải có khả chi phối sức lao động ấy, bán sức lao động thời gian định * Thứ hai, người lao động bị tước đoạt hết tư liệu sản xuất (Không có TLSX cần thiết để tự thực lao động cải khác) Muốn sống cách bán sức lao động cho người khác sử dụng b) Hai thuộc tính hàng hóa sức lao động Hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính giống tất hàng hóa khác là: giá trị giá trị sử dụng - Giá trị hàng hoá sức lao động Giá trị hàng hóa sức lao động quy giá trị toàn tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất tái sản xuất sức lao động để trì đời sống công nhân làm thuê gia đình họ Giá trị hàng hoá sức lao động phận sau hợp thành: Một là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục để tái sản xuất sức lao động, trì đời sống công nhân; Hai là, phí tổn đào tạo công nhân; Ba là, giá trị tư liệu sinh hoạt vật chất tinh thần cần thiết cho công nhân Là hàng hoá đặc biệt, giá trị hàng hoá sức lao động khác với hàng hoá thông thường chỗ bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử So sánh hàng hoá sức lao động với hàng hoá thông thường + Giống nhau: hàng hoá có hai thuộc tính giá trị giá trị sử dụng Giá trị sử dụng thể người sử dụng hay tiêu dùng + Khác nhau: Hàng hoá sức lao động : Là hàng hóa đặc biệt,bao hàm yếu tố lịch sử yếu tố tinh thần Hàng hóa sức lao động gắn liền với thể sống người Người mua có quyền sử dụng, ko có quyền sở hữu, người bán phải phục tùng người mua Mua bán có thời hạn Mua đứt, bán đứt Giá nhỏ giá trị Giá tương đương với giá tri Giá trị sử dụng đặc biệt : nguồn gốc sinh giá trị,tạo giá trị lớn giá trị thân nó, Quá trình sử dụng hay tiêu dung,là trình sản xuất loạt hàng hóa đó, đồng thời tạo giá trị lớn giá trị thân hàng hóa sức lao động Hàng hóa thường: Người mua người bán hoàn toàn độc lập với Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục Giá trị: yếu tố tinh thần, vật chất lịch sử Chỉ tuý yếu tố vật chất Giá trị trao đổi,giá trị sử dụngthông thường Là nguồn gốc giá trị trao đổi:Biểu của cải Hàng hóa thông thường đem trao đổi Sau trình tiêu dung hay sử dụng giá trị lẫn giá trị sử dụng tiêu biến theo thời gian CâuII Quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin vấn đề dân tộc Dân tộc cộng đồng dân cư hình thành từ tộc từ liên kết tất tộc sống vùng lãnh thổ Cũng tộc, dân tộc hình thức cộng đồng người gắn liền với xã hội có giai cấp, chế trị nhà nước Nếu tộc, cộng đồng dân cư liên kết với chưa dựa nguyên tắc pháp lý, chưa thực cộng đồng dân cư ổn định bền vững, ngược lại, dân tộc cộng đồng dân cư có tính thống cao, ổn định tương đối bền vững dựa nguyên tắc pháp lý cao Do đặc điểm phát triển kinh tế thị trường, giai cấp tư sản ngày xoá bỏ phân tư liệu sản xuất, tài sản dân cư, liên minh tộc với lợi ích, luật lệ với vùng có cát lãnh thổ riêng, khác phải nhường bước cho hình thành “ dân tộc thống có phủ thống nhất, luật pháp thống nhất, lợi ích dân tộc thống nhất, có tính giai cấp hàng rào thuế quan thống nhất” Như vậy, dân tộc cộng đồng dân cư gồm có đặc điểm chung thống chặt chẽ : - Thứ nhất, cộng đồng lãnh thổ Lãnh thổ biểu cụ thể mặt chủ quyền dân tộc quan hệ với quốc gia dân tộc khác, lãnh thổ bao gồm chủ quyền vùng đất, vùng trời hải đảo, thềm lục địa Trong quốc gia nhiều dân tộc lãnh thổ quốc gia gồm lãnh thổ tất dân tộc thuộc quốc gia hợp thành Chủ quyền quốc gia dân tộc lãnh thổ kết lao động kiến tạo dân tộc suốt Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục trình hình thành dân tộc Nó thể chế luật pháp quốc gia quốc tế Lãnh thổ chủ quyền chia cắt, nơi sinh tồn phát triển tảng hình thành nên tổ quốc quốc gia dân tộc - Thứ hai, cộng đồng kinh tế Cộng đồng chung kinh tế nhân tố chung bảo đảm cho tồn thống quốc gia dân tộc C.Mác Ph.Ăngghen chứng minh động lực gắn kết dân tộc thành nhà nước, quốc gia thống yếu tố kinh tế Trong dân tộc thường tồn nhiều giai cấp, nhiều tầng lớp xã hội có lợi ích riêng, khác chí đối lập Mặc dù vậy, khác biệt có tương đồng định mặt lợi ích Lịch sử cho thấy tương đồng phù hợp mặt lợi ích lớn, tính thống dân tộc cao, cách biệt lợi ích dân tộc, tộc cao, nguy tan rã dân tộc lớn Một quốc gia thống nhất, dân tộc thống phải đảm bảo dựa sở cộng đồng chung kinh tế Tính thống nhất, tính tương đồng ổn định chung kinh tế luôn nhân tố bảo đảm cho thống quốc gia dân tộc - Thứ ba, cộng đồng ngôn ngữ Ngôn ngữ công cụ quan trọng giao tiếp dân tộc Mỗi dân tộc có ngôn ngữ riêng dân tộc mình, quốc gia nhiều dân tộc, có ngôn ngữ chung, thống Ngôn ngữ chọn làm ngôn ngữ thống thường sản phẩm kết tất yếu trình lâu đời kinh tế - xã hội dân tộc quốc gia Xã hội phát triển, ngôn ngữ phong phú Một dân tộc sử dụng nhiều loại ngôn ngữ quan hệ giao tiếp với quốc gia dân tộc khác, tiếng mẹ đẻ - ngôn ngữ chung dân tộc, quốc gia thống đặc trưng chất nhân tố kết nối dân tộc thành quốc gia có chủ quyền Ngôn ngữ tảng văn hoá đồng thời di sản tinh thần dân tộc - Thứ tư, cộng đồng văn hoá tâm lý Văn hoá yếu tố đặc biệt gắn kết cộng đồng dân tộc thành khối thống Lịch sử phát triển văn hoá dân tộc đa dạng phong phú Ngay từ thời nguyên thuỷ, thị tộc, lạc, tộc có điều kiện sinh sống riêng nên văn hoá có sắc thái riêng Văn hoá dân tộc phản ánh khái quát tính đa dạng chung sắc thái dân tộc, cộng đồng dân cư vùng lãnh thổ Đặc trưng chung văn hoá dân tộc thống tính đa dạng Nó chắt lọc, trải dài suốt lịch sử đấu tranh để sinh tồn dân tộc Xã hội phát triển, nhu cầu văn hoá cao Hơn nữa, văn hoá động lực phát triển, công cụ bảo vệ độc lập chủ quyền quốc gia Đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền dân tộc phải thể thông qua đấu tranh chống lại nguy đồng Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục hoá văn hoá Giao lưu văn hoá dân tộc vừa nhu cầu, vừa động lực thiếu phát triển, Thông qua giao lưu văn hoá, dân tộc tự nâng lên, tự hoàn thiện nhờ học hỏi tinh hoa văn hoá dân tộc khác Trong xã hội có giai cấp, giai cấp có điều kiện vật chất riêng nên văn hoá không đồng Mặc dù vậy, giai cấp, lực lượng xã hội phải chịu tác động chi phối yếu tố văn hoá chung cộng đồng Mỗi dân tộc có tâm lý lối sống nét tính cách riêng Tâm lý nét tính cách riêng dân tộc trước hết phản ánh điều kiện kinh tế, điều kiện địa lý, dân cư nét đặc thù văn hoá riêng dân tộc Cộng đồng lãnh thổ, cộng đồng kinh tế, cộng đồng ngôn ngữ, văn hoá, tâm lý tính cách bốn đặc trưng thiếu dân tộc Đó yếu tố có mối quan hệ nội lực mạnh mẽ Nó vừa kết dính dân tộc thành khối, vừa tạo động lực mạnh để liên kết phát triển cho quốc gia dân tộc Với đặc trưng trên, dân tộc hình thành thường gắn kết với trình hình thành phát triển giai cấp tư sản chủ nghĩa tư bản, song có dân tộc hình thành không gắn với đời chủ nghĩa tư Việt Nam Triều Tiên ví dụ Các hình thức cộng đồng chung dân tộc có vai trò to lớn phát triển người xã hội Dân tộc hình thành thực tạo động lực cho phát triển Đấu tranh chống lại nô dịch áp dân tộc đấu tranh phát triển tiến chung toàn nhân loại Theo quan điểm chủ nghĩa Mac-Lênin,vấn đề dân tộc phận vấn đề chung cách mạng vô sản chuyên vô sản Do đó,giải vấn đề dân tộc phải gắn với cách mạng vô sản sở CM xã hội,luôn đứng vững lập trường giai cấp công nhân Lênin nêu “cương lĩnh dân tộc”với ba nội dung bản:các dân tộc hoàn toàn bình đẳng,các dân tộc quyền tự quyết,liên hiệp công nhân tất dân tộc -Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng Quyền bình đẳng quyền thiêng liêng dân tộc Tất dân tộc,dù đông người hay người,có trình độ phát triển cao hay thấp có quyền lợi nghĩa vụ nhau,không có đặc quyền đặc lợi kinh tế,chính tri,văn hóa cho dân tộc -Các dân tộc quyền tự Quyền dân tộc tự quyền làm chủ dân tộc, quyền tự định đường phát triển kinh tế,chính trị-xã hội dân tộc Quyền dân tộc tự bao gồm quyền tự phân lập thành cộng đồng quốc gia Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục dân tộc độc lập quyền tự nguyện lien hiệp lại với dân tộc khác sở bình đẳng -Liên hiệp công nhân tất dân tộc Đoàn kết giai cấp công nhân dân tộc có ý nghĩa lớn lao nghiệp giải phóng dân tộc Nó có vai trò định đến việc xem xét,thực quyền bình đẳng dân tộc quyền dân tộc tự CâuIII Đảng nhà nước việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc Sinh thời, Bác Hồ có dạy dành cho cán bộ, chiến sĩ tinh thần đoàn kết từ việc làm gần gũi ý nghĩa Người thường nói đoàn kết sống, chia rẽ chết Sức mạnh thể rõ đại cách mạng mùa thu tháng tám năm 1945 hai kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp đế quốc Mỹ dân tộc ta Chúng ta thắng nhờ vào tinh thần đoàn kết quân dân lòng, dân tộc chiến hào Ngày nay, dân tộc ta sống tự nước độc lập nhân dân làm chủ, cần phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc Nguy đất nước tụt hậu so với giới làm cho người dân VN thêm tâm đoàn kết để xây dựng nước VN Không có thắng lợi không nhờ đoàn kết mà nên đoàn kết không đem lại chiến thắng Các cấp ngành nên lấy phụng nhân dân làm trọng, tránh tư tưởng bảo thủ, tư lợi, bè phái, quyền lợi xuất phát từ dân, hẳn nghiệp xây dựng đất nước VN vẻ vang Nhiệm vụ Đảng Nhà nước đề cho Bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, quyền địa phương tập trung thực thời gian tới là: Nâng cao nhận thức công tác dân tộc, tiếp tục quán triệt sâu sắc thực có hiệu quan điểm, chủ trương, sách Đảng Nhà nước thành chương trình hành động Chính phủ, cấp, ngành nhằm tập trung xây dựng vùng dân tộc miền núi phát triển nhanh kinh tế, văn hóa, xã hội, vững mạnh quốc phòng - an ninh Thực tốt sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng giúp đỡ phát triển; nâng cao dân trí, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tích cực thực sách ưu tiên việc đào tạo, bồi dưỡng cán người dân tộc thiểu số, đào tạo nghề, giải việc làm, đảm bảo Ket-noi.com diễn đàn công nghệ, giáo dục an sinh xã hội; gìn giữ phát huy sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp dân tộc cộng đồng dân tộc Việt Nam Xây dựng triển khai có hiệu sách, chương trình, dự án đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ môi trường sinh thái Tập trung nguồn lực, tạo chế mang tính đột phá đầu tư phát triển, ưu tiên xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật, tạo sở vật chất cho trình công nghiệp hóa - đại hóa nhằm phát triển bền vững vùng DTMN Mặt trận Tổ quốc đoàn thể trị - xã hội đẩy mạnh học tập tư tưởng đại đoàn kết dân tộc Chủ tịch Hồ Chí Minh, coi đại đoàn kết toàn dân tộc cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu, nhân tố có yếu tố định cách mạng phát triển bền vững đất nước dân tộc ta Phát huy ý chí tự lực tự cường, biến khó khăn thách thức thành hội để phát triển Không ngừng xây dựng, củng cố hệ thống trị vùng đồng bào dân tộc, tăng cường cán có lực, tâm huyết đến công tác địa bàn vùng DTMN; phát huy vai trò tầng lớp nhân dân, đồng bào DTTS xây dựng củng cố hệ thống trị sở Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh địa bàn xung yếu, vùng sâu, vùng xa, biên giới; đề cao cảnh giác ngăn chặn âm mưu, thủ đoạn lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để lừa gạt, lôi kéo, kích động đồng bào phá hoại trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Trong thời kỳ mới, đất nước ta hội nhập sâu vào kinh tế giới, thực nghiệp công nghiệp hóa - đại hóa, thời thách thức đan xen nhau, thường xuyên tác động đến khối đại đoàn kết dân tộc Thực tiễn đất nước đòi hỏi phải tiếp tục quán triệt quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc, vận dụng sáng tạo phát triển quan điểm cách phù hợp, hoàn thiện với thực tiễn biến đổi đất nước, nguồn tạo nên sức mạnh cách mạng Việt Nam để tới xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội đất nước ta ... biệt, giá trị hàng hoá sức lao động khác với hàng hoá thông thường chỗ bao hàm yếu tố tinh thần lịch sử So sánh hàng hoá sức lao động với hàng hoá thông thường + Giống nhau: hàng hoá có hai thuộc... thể người sử dụng hay tiêu dùng + Khác nhau: Hàng hoá sức lao động : Là hàng hóa đặc biệt,bao hàm yếu tố lịch sử yếu tố tinh thần Hàng hóa sức lao động gắn liền với thể sống người Người mua có... Quá trình sử dụng hay tiêu dung,là trình sản xuất loạt hàng hóa đó, đồng thời tạo giá trị lớn giá trị thân hàng hóa sức lao động Hàng hóa thường: Người mua người bán hoàn toàn độc lập với Ket-noi.com
- Xem thêm -

Xem thêm: SO SÁNH HÀNG HOA SỨC LAO ĐỘNG VÀ HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG, SO SÁNH HÀNG HOA SỨC LAO ĐỘNG VÀ HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG, SO SÁNH HÀNG HOA SỨC LAO ĐỘNG VÀ HÀNG HÓA THÔNG THƯỜNG

Từ khóa liên quan