SKKN một số bài tập huấn luyện cho học sinh đội tuyển cầu lông trường THPT chuyên lào cai

19 624 1
SKKN  một số bài tập huấn luyện cho học sinh đội tuyển cầu lông trường THPT chuyên lào cai

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

S GIO DC V O TO LO CAI TRNG THPT CHUYấN SNG KIN KINH NGHIM TấN SKKN: Mt s bi hun luyn cho hc sinh i tuyn cu lụng trng THPT chuyờn Lo Cai H v tờn: Nguyn Th Phng n v: Trng THPT chuyờn tnh Lo Cai T: TH DC - GDQPAN Lo Cai, ngy 15/03/2014 MC LC I t Trang Lớ chn ti II Gii quyt C s lý lun v thc tin Thc trng ca mụn cu lụng trng THPT Cỏc bin phỏp nhm nõng cao cht lng mụn cu lụng Kt qu t c 16 III Phn kt lun Kt lun 17 cng hc chi tit 18 V Ti liu tham kho 19 VI Cỏc ch vit tt: - THPT: Trung hc Ph thụng - GV : Giỏo viờn - NXB : Nh xut bn - HS : Hc sinh - HLV: Hun luyn viờn PHN I T VN Lý chn ti Giỏo dc th cht hc ng thc s cú v trớ quan trng vic o to th h tr phỏt trin ton din, hon thin v nhõn cỏch, trớ tu v th cht phc v s nghip cụng nghip hoỏ, hin i hoỏ t nc, gi vng v tng cng an ninh, quc phũng Mun phỏt trin c phong tro th dc th thao ca t nc khụng th coi nh vai trũ ca giỏo dc th cht trng hc Giỏo dc th cht gúp phn cựng vi th thao thnh tớch cao, m bo cho nn th dc th thao nc ta phỏt trin cõn i v ng b, nhm thc hin mc tiờu chin lc cng c, xõy dng v phỏt trin th dc th thao Vit Nam tin lờn ho nhp v ua tranh vi cỏc nc khu vc v trờn th gii Mụn cu lụng c du nhp vo Vit Nam t nhng nm 60 v ch yu phỏt trin cỏc tnh, thnh ph ln Trong nhiu nm tr li õy mụn th thao ny ó tr thnh mt nhng mụn cú tc phỏt trin mnh m vi nhiu hỡnh thc luyn, phự hp vi nhiu i tng, la tui, thc s l mụn th thao mang tớnh qun chỳng cao, c ph cp ti ụng o mi ngi, gúp phn nõng cao sc khe cho mi tng lp nhõn dõn Hin phong tro cu lụng phỏt trin mnh m trờn c nc khp thnh ph m cũn phỏt trin rng cỏc vựng nụng thụn c bit phong tro cu lụng la tui hc sinh trung hc ph thụng phỏt trin mnh t B Giỏo dc v o to a mụn cu lụng thnh mụn hc bt buc Mụn hc ny hin ti v vt cht thỡ nh trng cú th ỏp ng c v c bn m bo iu kin cú th hc c Nht l phi hp vi s giỳp ca cha m hc sinh ó to cho cỏc em mt sõn chi b ớch Hc sinh c luyn a vo thnh mụn hc bt buc i vi cỏc lp khụng nhng tng c hng thỳ luyn cho tit hc mụn Th dc gõy hng phn say mờ hc sinh khụng nhm chỏn hc sinh luyn chuyờn cn hn, tớch cc hn kt qu hc tin b rừ rt ỏp ng vi s phỏt trin ca xó hi - xó hi cụng ngh ũi hi ngi thy phi tht s chun mc v kin thc, k nng thc hnh ng tỏc t c ny ngi giỏo viờn mụn giỏo dc th cht phi khụng ngng trau di kin thc, thng xuyờn rốn luyn th lc, k chin thut ỏp ng vi nhng tin b k thut ca ngi hc, phi phn u t c cỏc mc tiờu v giỏo dc th cht trng hc, ng thi kin ton h thng o to hun luyn cho hc sinh cú thnh tớch tt cỏc phong tro th thao m a phng t chc, c bit l Hi Khe Phự ng cp tnh v cp quc gia Phong tro Cu lụng trng chuyờn Lo Cai cng nh nhiu trng khỏc tnh, mc dự ó a vo chng trỡnh hc chớnh xong thc t a s hc sinh ch dng li mang tớnh cht phong tro Trng chỳng tụi cú ng viờn tham gia Hi khe Phự ng cp tnh mt s hc sinh ó khng nh c thnh tớch nht nh nhng cng ch dng li cp tnh cha cp n trỡnh cp khu vc v quc gia Quan sỏt mt s trn u khuụn kh Hi kho Phự ng cp tnh Qua tip xỳc vi hc sinh v tỡnh hỡnh thc t ca nh trng thỡ tt c u nhn thy rng; Cỏc hc sinh i tuyn ca chỳng ta thi u cha t hiu qu cao l th lc cũn yu, k chin thut cũn cha hp lý, cha ỏp ng c vi nhng trn u kộo di, cng thng u t th lc hay núi mt cỏch khỏc a cỏc bi b tr phỏt trin th lc vo gi hc mụn Cu lụng l mt yu t cn thit v rt quan trng vic nõng cao th lc chuyờn mụn, t ú hc sinh mi cú th ỏp ng c cỏc yu t k, chin thut thi u Vi vai trũ l hun luyn viờn mụn cu lụng ca nh trng tụi sp xp a mt s bi hun luyn cho hc sinh i tuyn tham gia Hi khe Phự ng cp tnh, tụi mnh dn a mt s kinh nghim ca mỡnh quỏ trỡnh hun luyn cựng tham kho, rỳt kinh nghim ú cng l lý tụi chn ti: Mt s bi hun luyn cho hc sinh i tuyn cu lụng trng THPT chuyờn tnh Lo Cai * Mc ớch ca ti - Nờu c nhng khú khn hc mụn cu lụng Gii quyt c s yu kộm v th lc ca hc sinh núi chung v th lc chuyờn mụn cu lụng núi riờng cho hc sinh, to tinh thn t giỏc, hng thu say mờ luyn - a cỏc bi hun luyn th lc, k chin thut cho hc sinh i tuyn cu lụng nhm nõng cao thnh tớch cho cỏc em - Trao i vi cỏc ng nghip nhm mc ớch nõng cao nghip v cụng tỏc ca bn thõn gúp phn vo vic nõng cao nng lc lm vic hiu qu PHN 2: GII QUYT VN C s lý lun ca hun luyn k thut cu lụng Ni dung hun luyn th thao: Hun luyn th thao cú quan h trc tip n vic xỏc lp cỏc thnh tớch th thao Bi vy, mc ớch ca hun luyn th thao l: th nht, phỏt trin cỏc nng lc th cht v tinh thn ca VV t c thnh tớch th thao cn thit; th hai, s dng hot ng th thao nh mt nhõn t phỏt trin hi hũa nhõn cỏch v giỏo dc trỏch nhim i vi xó hi Ch nh vy th thao mi gi c giỏ tr xó hi ca mỡnh Vi mc ớch nh vy, hun luyn th thao phi gii quyt nhng nhim v chung l k thut, chin thut, th lc v tõm lý cho VV t c thnh tớch th thao cao thỡ ngoi nhng yu t liờn quan nh ngi, iu kin c s vt cht k thut, thỡ hun luyn th thao phi m bo cỏc nguyờn tc chuyờn bit Ni dung hun luyn cựng cn phi m bo tớnh ton din - Hun luyn tõm lý: t thnh tớch luyn v thi u, iu trc tiờn l phi giỏo dc cho VV ng c luyn ng n v cao p nh mong mun ti thnh tớch th thao ngy cng cao lm vinh quang cho th, t quc Giỏo dc cho VV nhng chun mc v o c th thao, tuõn th cỏc lut l thi u, tinh thn thi u cao thng, cỏch c x ỳng mc, cú thỏi hũa nhó vi mi ngi Giỏo dc cho VV c tớnh cn cự, chu khú, khc phc khú khn luyn v thi u Hun luyn tõm lý thi u chuyờn mụn c th hin vic giỏo dc tớnh ch ng, sỏng to, tinh thn t ch nng lc vt khú, iu hũa trng thỏi iu chnh trng thỏi tõm lý ca mỡnh - Hun luyn th lc: L c s ca hun luyn th thao, hun luyn th lc cho VV phi phự hp vi quy lut chung ca giỏo dc cỏc nng lc th cht v nhng c im ca hun luyn th thao Hun luyn th lc phi m bo c hun luyn th lc chung v th lc chuyờn mụn Hun luyn th lc chung l quỏ trỡnh giỏo dc th cht ton din nhng nng lc th cht ca VV c s dng nhiu bi khỏc nõng cao chc phn ca c th, lm phong phỳ k nng, k xo cho VV Tuy nhiờn, c im chuyờn sõu húa ca tng mụn th thao m hun luyn th lc chung cng c chuyờn mụn húa v ni dung v phng phỏp Hun luyn th lc chuyờn mụn cho VV l mt quỏ trỡnh giỏo dc nhm phỏt trin v hon thin nhng nng lc th cht tng ng vi c im mụn th thao chuyờn sõu, cú nhim v phỏt trin n mc ti a nhng nng lc ú VV Tựy theo c im ca mi mụn th thao m hun luyn th lc chuyờn mụn cho tng mụn cng khỏc - Hun luyn k thut v chin thut th thao: Hun luyn k thut v chin thut bao gm hun luyn k thut chung v k thut chuyờn mụn Gia hun luyn k thut chung v hun luyn k thut chuyờn mụn cng cú mi quan h cht ch m ni dung ch yu l dng uyn chuyn gia nhng tri thc, k nng, k xo ng Vic hỡnh thnh tri thc phong phỳ v cỏc k nng k xo ng chung s cú tỏc dng thỳc y s tip thu v hon thin k thut mụn th thao la chn Hun luyn k thut chuyờn mụn luụn l nh hng cho vic hun luyn k thut chung, ũi hi s phỏt trin v hon thin trỡnh iờu luyn th thao m yờu cu ca hun luyn k thut chung cng phi nõng lờn mt bc tng ng Hun luyn chin thut th thao l ngh thut tranh ti thi u th thao Hun luyn chin thut gm cụng vic ú l lp k hoch thi u hp lý cú tớnh n kh nng ca VV, c im ca i phng v iu kin c th ca cuc thi v thc hin k hoch ú bng nhng cỏch thc ua tranh c th cú th phỏt huy y nht kh nng ca tng VV hoc ton t ú ginh thng li - Hun luyn k thut cu lụng: Vic chun b k thut cng nh phỏt trin th lc ton din c xem nh nn tng ca thnh tớch cao, vic nm vng k thut tng giai on hun luyn c th ca quỏ trỡnh hun luyn mi VV l nhim v quan trng cụng tỏc hun luyn Mi gii on khỏc nhau, i tng luyn khỏc thỡ nhng yờu cu ca cụng tỏc hun luyn k thut cng khỏc Quỏ trỡnh ny ũi hi phi c tuõn th cỏc nguyờn tc ging dy v hun luyn th thao Vi yờu cu t thp n cao, t d n khú, t nhng yờu cu thc hin k thut tỡnh n gin n nhng tỡnh phc nh cao ca cụng tỏc hun luyn k thut cho VV l giỳp h thc hin cỏc hnh vi k thut ng tỏc mc t ng húa, tr thnh k nng, k xo Mt yờu cu i vi cụng tỏc hun luyn k thut l cn phi ỏp dng a dng húa cỏc loi k thut to cho quỏ trỡnh thc hin ng tỏc ỏnh cu lm cho i phng khú phỏn oỏn c ý ca mỡnh Ngoi vic hun luyn k thut cn chỳ ý n c im cỏ nhõn ca tng VV xõy dng k thut cỏ nhõn cho phự hp giỳp hc cú th phỏt huy c ht kh nng ca bn thõn, t thnh tớch th thao cao nht Quỏ trỡnh hun luyn k thut cu lụng cn phi kt hp cht ch vi vic phỏt trin th lc cho VV nhng giai on u, hun luyn th lc cú th ch nhm hon thin kh nng, song giai on sau thỡ vic nõng cao hiu qu thc hin k thut nht thit phi gn lin vi vic phỏt huy cỏc t cht sc nhanh, sc mnh, sc bn, kh nng phi hp ng mi k thut ng tỏc - Tp luyn k thut cu lụng: Trong luyn v thi u cu lụng ũi hi VV phi cú mt h thng cỏc k thut chun xỏc v n nh, cú nh vy VV mi cú th ginh c u th tin ti ginh thng li thi u Mun cú c h thng k thut n nh, thỡ cn phi cú quỏ trỡnh hun luyn tt, HLV gii, VV phi tuõn th nhng yờu cu, hng dn ca HLV, giỏo viờn v cn m bo thc hin tt cỏc nguyờn tc, cỏc yờu cu ca bui Tp luyn phi m bo tớnh thng xuyờn v cú h thng õy l nguyờn tc c bn luyn TDTT núi chung v luyn k thut cu lụng núi riờng Vic luyn phi liờn tc t ngy ny sang ngy khỏc, t tun ny sang tun khỏc phi theo trỡnh t t n gin n phc tp, t nhng ng tỏc ó bit n nhng ng tỏc k thut mi cha bit quỏ trỡnh luyn, cn trỏnh chy theo nhng ng tỏc, bi mi hun dn m b qua nhng ng tỏc c bn, bi k thut c bn n gin nhng rt quan trng nú l nn tng tip thu v luyn k thut mi ỳng v cú hiu qu Trong luyn cn chỳ trng vic cng c v nõng cao luyn cỏc bờn k thut, cỏc ng tỏc k thut lỳc u khụng chun xỏc nhng vi thi gian qua luyn s dn dn thun thc v tr thnh k xo lỳc ú vic ng dng thi u s t hiu qu cao S lp li mt ng tỏc cho thun thc cú nhanh, chm tựy thuc vo kh nng tng ngi v phng phỏp luyn iu quan trng õy l VV phi kiờn trỡ i li nhiu ln, ng thi nõng cao dn khú ca ng tỏc cú th hỡnh thnh cm giỏc cu chớnh xỏc Thc trng : 2.1 Thc trng c s vt cht, i ng giỏo viờn ging dy giỏo dc th cht ca trng chuyờn Lo Cai Trng THTP chuyờn Lo Cai l mt trng cú truyn thng v hc v phong tro luyn TDTT, luụn nhn c s quan tõm lónh o ca cp ngnh, cp tnh Hin c s vt cht ginh cho hc v thi u TDTT ca nh trng t yờu cu m bo cho cụng tỏc ging dy v hc ca giỏo viờn v hc sinh nh trng Nh trng cú hai sõn búng chuyn, hai sõn búng r, 01 sõn búng ỏ, sõn cu lụng, sõn ỏ cu nh, trang thit b, c s vt cht phc v cho vic hc cỏc mụn th thao khỏ y i ng giỏo viờn ging dy GDTC (t th dc) m bo v s lng v trỡnh chuyờn mụn tt hin ỏp ng c yờu cu ca nh trng 2.2 Thc trng ging dy mụn cu lụng hin Trong chng trỡnh ging dy mụn cu Lụng trng THPT cỏc em ch c hc cỏc k thut ca mụn cu lụng n thun Nu ngi giỏo viờn khụng a cỏc bi b tr vo ging dy m ch thc hin cỏc bi yờu cu ca phõn phi chng trỡnh v cỏc bi hng dn SGK thỡ hc sinh ch bit c k thut c bn nhng ỏp dng k thut ú vo thi u thỡ khụng thc hin c vỡ thiu th lc di chuyn chm, lc c tay khụng ỏnh ng cu ỳng yờu cu Vi phong tro cu lụng rng khp nh bõy gi, cỏc em phỏt trin thờm v th lc, cng nh cú iu kin phỏt trin k thut ng tỏc ỏnh cu, k thut di chuyn t k nng n k xo thỡ yờu cu ngi giỏo viờn phi nghiờn cu, u t vo gi dy a cỏc bi mi cho cỏc em luyn, trỏnh i li mt vi ng tỏc gõy nhm chỏn cho cỏc em v gõy mt hng thỳ v hc mụn cu lụng Khi ú gi dy ca giỏo viờn mi cú cht lng cao, hc sinh tớch cc t giỏc hn hc cng nh luyn T ú chỳng ta thc hin c mc ớch c bn l giỏo dc sc kho cho hc sinh, phỏt trin th lc chuyờn mụn l nn tng cho phỏt trin mụn th thao c nhiu ngi a thớch cú thnh tớch cao hn Mụn cu lụng nh trng nhng nm gn õy luụn c t chc thi u thụng qua Hi kho Phự ng cp trng v cng l mụn d luyn, hc sinh cú th nh, gi chi hay cú thi gian Sau luyn vi cỏc bi a cựng vi kt qu t c tụi thy nhiu hc sinh bit chi, c bit cú hc sinh gii tham gia Hi khe Phự ng cp tnh Vỡ vy tụi ó tỡm tũi v t tham kho cỏc ti liu liờn quan cựng vi kinh nghim hun luyn ca bn thõn cho hc sinh tham gia thi u Hi kho Phự ng cp tnh, tụi u t v thi gian, phng phỏp luyn nhm thu hỳt, lụi cun hc sinh tham gia luyn mụn ny T ú luyn cng nh thnh tớch mụn cu lụng i tuyn ó khng nh c v trớ ca mỡnh cp tnh 2.3 Phng phỏp nghiờn cu - Phng phỏp tng hp phõn tớch ti liu Phõn tớch tng hp, h thng cỏc ti liu v mụn cu lụng, nghiờn cu phõn phi chng trỡnh, sỏch giỏo khoa lp 10 + 11 + 12 THPT, giỏo trỡnh cu lụng ca Nh xut bn i hc s phm ca B giỏo dc v o to v thc tin dy hc sinh i tuyn cu lụng - Phng phỏp quan sỏt v thc nghim s phm Vn dng mt s bi b tr, nhm nõng cao th lc chuyờn mụn, bi k thut, chin thut dng thi u mụn cu lụng ca hc sinh trng THPTchuyờn núi chung v hc sinh i tuyn mụn cu lụng nh trng núi riờng - Phng phỏp kim tra ỏnh giỏ cỏc t cht th lc v k thut Sỏng kin c kho sỏt trờn hc sinh i tuyn cu lụng trng THPT chuyờn Cỏc bin phỏp nhm nõng cao cht lng mụn cu lụng: - Nghiờn cu k ti liu ging dy, s dng cỏc bi linh hot v phỏt huy tớnh sỏng to v s dng phng phỏp ging dy v hun luyn Trong ging dy k - chin thut phng phỏp thi u c s dng vi nhng yờu cu hn ch v ng tỏc, v sõn bói nhm hon thin v nõng cao mt k thut nht nh cho ngi hc Phng phỏp thi u c s dng gii quyt nhiu nhim v s phm khỏc nh giỏo dc cỏc t cht ng, cỏc phm cht o c ý chớ, hon thin k nng k xo ng v nng lc s dng hp lý ging dy v hun luyn cu lụng a Vn dng phng phỏp ging dy cu lụng: Ging dy k thut cu lụng l nhim v hng u ca quỏ trỡnh ging dy v hun luyn cu lụng t c hiu qu ging dy cao cng nh vic nõng cao thnh tớch cho ngui hc trờn c s trang b k thut ton din cho ngi cn quỏn trit nhim v v yờu cu sau: * Nhim v - Trang b y c s vt cht, cỏc k, chin thut cu lụng cho i tng ging dy - Nm vng v phi hp cỏc k thut din bin thi u - Phỏt huy cao nhng hiu qu s dng k thut thi u - Thng xuyờn hon thin k thut kt hp vi vic phỏt trin cỏc t cht tng cng hiu qu s dng k thut k thut luyn v thi u *Yờu cu Quỏ trỡnh ging dy k thut cn quỏ trit nhng yờu cu sau: - m bo yờu cu ca cỏc nguyờn tc ging dy i t n khú, t n gin n phc tp, t ó bit n cha bit - Ging dy k thut phi c tin hnh mt cỏch tun t hp lớ cho cú th tn dng c nhng qui lut ca chuyn k xo ging dy ng tỏc, cỏc k thut tip thu trc s l tin thun li cho vic tip thu cỏc k thut sau - Thng xuyờn theo dừi cỏc din bin quỏ trỡnh tip thu k thut, sa cha cỏc sai lm m hc sinh mc phi mt cỏc kp thi - S dng phi hp mt cỏch khoa hc v hp lớ cỏc phng phỏp ging dy GDTC nhm gỳp hc sinh tip thu nhanh cỏc k thut cn trang b quỏ trỡnh luyn * Kho sỏt thc t i tng tụi chn cú 12 em nam n i tuyn trỡnh tng ng vi Th lc gia cỏc em chn gn nh bng c chia lm nhúm; nhúm lm thc nghim, nhúm cũn li i chng Nhúm th nht: Tp luyn bỡnh thng cỏc bi hng dn ca sỏch giỏo viờn bao gm: 1.Nguyn Hng Thựy 10anh 2.ng Thỏi Sn 11anh 3.Nguyn Phng Anh 10 anh Nguyn Thựy Dng 10 toỏn Hong Thỏi Long 11 toỏn Nguyn Vit Anh 11 Húa Tng s hc sinh ca nhúm th nht l hc sinh Nhúm th hai: Tp luyn theo phng phỏp thc nghim ỏp dng cỏc bi b tr phỏt trin th lc, chuyờn mụn, k chin thut mụn cu lụng vo hun luyn gm: Nguyn Thu Thng 11anh Nguyn Phng Tho 11A1 Nguyn Th Hng 10 Vn Nguyn Hi ng 10 toỏn Phm Mnh Hựng 11 Trung Nguyn Hựng Mnh 11 Trung Tng s hc sinh nhúm th hai l : hc sinh Kt qu kho sỏt thc t i tuyn cu lụng c th qua biu 1: Nhúm 1: Nhúm i chng Yờu cu kim tra H v tờn Lp Nguyn Hng Thựy Bi th lc CM im Khỏ Kh nng phỏn oỏn im Phỏt cu cao thun im p cu im ỏnh cu cao thun im Tt Khỏ Khỏ Khỏ ng Thỏi Sn 10anh Tt Tt Tt Tt Tt Nguyn Phng Anh 11anh Khỏ Khỏ Khỏ Khỏ Khỏ Nguyn Thựy Dng 10 anh 10 toỏn 11 toỏn Tt Tt Tt Tt Tt Khỏ Khỏ Khỏ Khỏ Tt Khỏ Tt Khỏ Tt Tt Hong Thỏi Long Nguyn Vit Anh Nhúm 2: Nhúm thc nghim: Yờu cu kim tra H v tờn Lp Bi th lc CM im 11anh Khỏ Nguyn Phng Tho 11A1 Khỏ Nguyn Th Hng Nguyn Thu Thng Nguyn Hi ng Phm Mnh Hựng Nguyn Hựng Mnh 10 Vn 10 toỏn 11 Trung 11 Trung Kh nng phỏn oỏn im Phỏt cu cao thun im p cu im ỏnh cu cao thun im Khỏ Khỏ Khỏ Khỏ 7 Tt Tt Tt Tt Khỏ Khỏ Khỏ Khỏ Khỏ Tt Tt Tt Tt Tt Khỏ Khỏ Tt Khỏ Khỏ Tt Tt Khỏ Tt Tt Kho sỏt nhúm hc sinh cho thy cỏc em cú trỡnh tng ng nh nhau: b p dng cỏc bi b tr vo gi hc phỏt trin th lc chuyờn mụn, k thut chin thut vo hun luyn Hun luyn k, chin thut cho VV cu lụng núi chung v hun luyn k thut c bn núi riờng phi gn lin vi hun luyn k thut, s phi hp ca ng i, trỡnh ca i phng th lc v tõm lý cho VV Trong thi u cu lụng mi ln ỏnh cu i u phi thụng qua mt chui cỏc ng tỏc hay cũn gi l mt quỏ trỡnh ng tỏc, t t th ng chun b, n phỏn oỏn ng i v im ri ca qu cu i phng ỏnh sang, ng thi l phn ng v di chuyn n v trớ ỏnh cu, sau ú l quyt nh ng tỏc k thut ỏnh tr cu sang sõn i phng Da trờn nhng c s lý lun chung, chuyờn mụn v phng phỏp ging dy mt s hc sinh cng c hc v luyn cỏc trung tõm th thao Tụi la chn mt s bi hun luyn cho hc sinh * Hun luyn k Thut: Cỏch cm vt: - Cm vt hp lý, chớnh xỏc l tin thc hin tt cỏc ng tỏc k thut - iu chnh cm vt, ỏnh cu cao v p cu thỡ thi im ỏnh vo cu ũi hi cn phi cm chc vt phỏt lc - Phng phỏp chuyn i hc cm vt thun tay v trỏi tay, t cm vt thun tay a vt lờn trờn vai phi n cm vt trỏi tay a vt lờn trờn vai trỏi, bi ny cn lp i lp li nhiu ln th nghim cm giỏc ca ngún cỏi v ngún tr vờ cỏn vt, sau ú th nghim yờu cu v s bin i khỏc v v trớ cỏc b phn ca bn tay tip xỳc vi cỏn vt i vi hai kiu cm vt 2.Cỏc k thut phỏt cu cao (cu cao sõu v cao nhanh) thun tay, thp trỏi tay K thut p cu Cỏc k thut b nh, chn cu Phng phỏp ging dy k thut di chuyn bc chõn * Hun luyn chin thut: Chin thut ca mụn cu lụng l c mu (ý thc) v hnh ng ca VV cu lụng c s dng th hin trỡnh thi u cao nht nhm ginh chin thng i phng mi cuc thi Mi bờn u cú th da vo c im khỏc ca i th m s dng cỏc bin phỏp k thut ng bin ỏnh l thng ú l ý ngha ca chin thut t c mc ớch nht thit dng chin thut phi tuõn th cỏc yờu cu sau: iu chuyn v trớ ca i phng: Buc i phng phi ỏnh tr bng ng cu cao sõn sau v gia sõn Lm cho i phng mt i s khng ch trng tõm: Tiờu hao th lc ca i phng: T tng ch o chin thut ca mụn cu lụng Vi phng chõm: ly mỡnh lm chớnh, ly nhanh lm chớnh, ly cụng lm chớnh l t tng ch o chin thut ca mụn cu lụng Chin thut ỏnh n Chin thut ỏnh n cu lụng tng i a dng, vy cn c vo c im, tớnh cht cú th a loi hỡnh chin thut ỏnh cu c bn sau l: - Chin thut phỏt cu cp tn cụng: - Chin thut tn cụng sõn sau (cui sõn): - Chin thut buc i phng ỏnh cu trỏi tay: 10 - Chin thut ỏnh cu im ri t kớch: - Chin thut ỏnh treo, p cu ri lờn li tn cụng: - Chin thut phũng th trc, tn cụng sau: Chin thut ỏnh ụi - Chin thut tn cụng (hai ỏnh mt): - Chin thut tn cụng trung - Chin thut tn cụng ng thng: - Chin thut tn cụng sõn sau (cui sõn): - Chin thut ngi ng sau tn cụng, ngi ng trc che li: - Chin thut tn cụng phũng th: * Hun luyn lut cu lụng - Thi u n: l trn u m mi bờn i din trờn sõn cú VV - Thi u ụi: l trn u m mi bờn i din trờn sõn cú VV - Bờn giao cu: l bờn ang cú quyn giao cu - Bờn nhn cu: l bờn i din vi bờn giao cu - Phỏt cu: l mt cỳ ỏnh hay mt lot nhiu cỳ ỏnh c bt u bng qu giao cu cho n cu ngoi cuc - Cỏch ỏnh: l chuyn ng ca vt v phớa trc ca VV ỏnh cu * Cỏc bi hun luyn: c im thi u mụn cu lụng l ngi chi cu lụng luụn phi di chuyn liờn tc vi tc cao phm vi din tớch sõn ca mỡnh bng bc chy, bt nhy, cựng vi ú l vic kt hp cỏc ng tỏc ỏnh cu hp lý, nhanh, mnh thc hin c ý chin thut thi u Vỡ vy ngi hun luyn phi a h thng cỏc bi phỏt trin cỏc t cht (sc nhanh, sc mnh, sc bn, phi hp khộo lộo ) nhm nõng cao hiu qu thnh tớch thi u - Bi Tp di chuyn: + Bi Nhng bc chõn c bn di chuyn ỏnh cu T t th chun b cui sõn ngi hng mt v phớa li v di chuyn theo ng thng cỏc dng sau: Dng th 1: Bc chõn bỡnh thng chõn luõn phiờn chõn phi, chõn trỏi sau ú chuyn bc chy Dng th 2: Di chuyn lũ cũ trờn chõn, chõn phi 2, trỏi c nh vy luõn phiờn n ht c ly sõn Dng th 3: T t th chun b nhy lũ cũ bc bc th bt nhy ngi lờn cao, ri xung bng chõn trỏi Dng th 4: T t th chun b nhy lũ cũ bc bc th bt nhy ngi lờn cao, ri xung bng chõn trỏi Sau ú tip tc nhy bc 1, bc 2, bc bt Dng th 5: T t th chun b nhy dớch dc sang phi, sang trỏi + Bi Di chuyn n bc tin phi, tin trỏi, lựi phi, lựi trỏi T t th chun b cui sõn ngi hng mt v phớa li v di chuyn theo ng thng: Khi lng liờn tc mt phỳt, thc hin t thi gian ngh gia cỏc t 2-3p Bi c dng phũng th v thi u 11 + Bi Di chuyn bt nhy bc c bn ti cỏc v trớ ỏnh cu Di chuyn nhy bc sang phi ỏnh cu; T TTCB gia sõn h thp trng tõm, dựng lc ca chõn p mnh nõng trng tõm c th sang phi bc kt hp k thut ỏnh cu cao tay, k thut p cu ỏnh tr i phng v ng biờn dc + Bi 4: Di chuyn ngang sõn n phỳt Mc ớch: Phỏt trin sc bn tc nhúm c ựi, phỏt trin th lc chuyờn mụn Yờu cu: s ln lp li t 1-2 ln, thi gian ngh gia mi t 1-2 phỳt, ngh ngi tớch cc + Bi 5: Di chuyn n cỏc v trớ trờn sõn theo tớn hiu (1 phỳt) Mc ớch: phỏt trin nng lc phn ng ng, phỏt trin th lc chuyờn mụn Yờu cu: s ln lp li t 2-3 ln, thi gian ngh gia mi t 1-3 phỳt + Bi 6: Di chuyn lờn xung Tp tng hng: na hng ngang ng ngang cui sõn phi na hng ngang cũn li ng ngang cui sõn trỏi Nghe hiu lnh ca giỏo viờn: Ngi lp tc chy lờn chm tay vo li v chy lựi v phớa cui sõn Mi ngi chy lờn xung 10 ln - Bi th lc: + Bi 1: Bt bc ng thi bng chõn 30 ln Mc ớch: Phỏt trin sc mnh nhúm c ựi, sc bt ca c chõn, to iu kin thuõn li cho di chuyn Yờu cu: s ln lp t 2-3 ln, thi gian ngh gia mi t l t phỳt + Bi 2: Chy cỏc c ly 30, 60, 100m xut phỏt cao, nhm phỏt trin sc nhanh Chy 1500m nhm phỏt trin sc bn Yờu cu: tựy vo mc ớch hun luyn th lc ca tng bui s dng cỏc c ly khỏc nhau, trỏnh lp li c ly nhiu bui liờn tc + Bi tp: Phỏt trin sc mnh ca c tay v ca c tay thc hin k thut ỏnh cu - Cỏch luyn: ng ng lot hng ngang, ngi n cỏch ngi si tay cng mt vt Tay cm vt v trc lc c tay sang trỏi ri sang phi liờn tc thi gian 1phỳt a tay cm vt lờn u xoay c tay theo vũng trũn thi gian 30s ri i ngc li - Bi phỏt trin sc nhanh-Bi nhy dõy - Phỏt trin sc nhanh ca c chõn v s phi hp ng ca tay v chõn To iu kin thun li cho cỏc bc di chuyn thc hin k thut ỏnh cu - Cỏch tp: o dõy, cú hiu lnh ca giỏo viờn, tng hng ngang ng lot, chỳ ý nhy dõy u gi thng ch dựng sc c chõn v nhy liờn tc khụng cú bc m Thi gian: Mi t phỳt: Tng hng ngang luõn phiờn luyn - Bi phỏt trin sc nhanh bn phi hp Hc sinh ng gúc sõn phi cú hiu lnh ca giỏo viờn thc hin chy tin n gúc sõn trờn thỡ di chuyn ngang n gúc sõn trờn bờn trỏi sau ú di 12 chuyn lựi n gúc sõn trỏi thỡ di chuyn ngang n gúc sõn phi v ngc li Tp mi sõn HS, mi em chy vũng thun, vũng nghch - Cỏc bi phi hp ng - Mc ớch: Phi hp cỏc loi di chuyn, phỏt trin cỏc nng lc ng - Cỏch tp: Mi sõn ngi chia theo ng gia sõn v li ngi phc v cm mi ngi 10 qu cu ng gúc sõn trờn li Thc hin nộm cu qua sõn cho ngi di chuyn nht v nộm lờn li (ngi phc v nộm cu cỏc v trớ khỏc trờn sõn).Thc hin ngi xong i ngi khỏc luõn phiờn dũng chy - Cỏc bi phi hp: Bi Hai ngi mt cu ỏnh phi trỏi qua li phớa trc Mc ớch: to iu kin cho cỏc bi tip theo c thun li Bi Mt ngi ỏnh trờn li, mt ngi ht cu (Hỡnh 3.1) Hỡnh 3.1 Mc ớch: phỏt trin sc nhanh phn ng ng, hỡnh thnh cm giỏc v s dng lc im tip xỳc cu Yờu cu: ngi thc hin s dng c tay l chớnh th cu, thc hin vi nhp nhanh dn v vi lc mnh dn Bi Phi hp p cu v th bng chn thp tay (hỡnh 3.2) Hỡnh 3.2 Mc ớch: phỏt trin nng lc phi hp ng, phỏt trin th lc Yờu cu: ngi thc hin chn cu, cn phi i sỏt li, p cu cú lc, cu i cm 13 Bi Phi hp th cu bng chn cu chộo gúc vi ht cu cao sõu (Hỡnh 3.3) Hỡnh 3.3 Bi Phi hp th cu bng chn cu thp tay v ht cu cao sõu Mc ớch: phỏt trin nng lc phi hp ng, phỏt trin th lc chuyờn mụn Yờu cu: Ht cu cao sõu v sau v chn cu i sỏt li Hỡnh 3.5 Bi Bi thi u: Cú th tin hnh thi u vi cỏc hỡnh thc khỏc nhau, sau cỏc bi k thut nhm ng dng cỏc k thut va hc vo thc tin thi u, t ú nõng cao hiu qu cỏc bi i vi quỏ trỡnh luyn v thi u Trờn õy l ton b h thng cỏc bi b tr phỏt trin th lc chuyờn mụn cu lụng m tụi a vo ging dy cho hc sinh i tuyn thi gian hun luyn cu lụng nh trng tham gia cỏc k Hi khe Phự ng * Phng phỏp luyn cho nhúm thc nghim: Trong hun luyn hc sinh i tuyn cu lụng trng THPT chuyờn Lo Cai tụi ó ỏp dng cỏc bi trờn Cỏc bi b tr k thut thc hin sau phn ng chung v chuyờn mụn, nhm to kh nng nh hỡnh k thut v nhng bc di chuyn hp lý ca ngi hc Nhm khc phc nhng sai lch c bn v t th chun b cỏc bc di ng Cm giỏc vi cu khụng gian, phi hp cỏc k thut vi Cỏc bi k thut thc hin mt s giỏo ỏn giỳp hc sinh i tuyn hon thin k thut, thi gian cũn li ỏp dng cho 14 thi u nõng cao hiu qu k thut v to hng phn tit luyn ng thi tỡm nhng kinh nghim x lý tỡnh u c bit chỳ trng vic sa ng tỏc sai cho hc sinh, yờu cu cao vic hỡnh thnh nhng ng tỏc nõng dn k nng, k xo v hun luyn chin thut nhm nõng cao hiu qu k thut sut quỏ trỡnh ng dng bi cho nhúm thc nghim * Kim tra ỏnh giỏ ỏnh giỏ nng lc phỏt trin v th lc chuyờn mụn cng nh k thut m cỏc em ó c hc tụi ó a ni dung c trng kim tra cho c nhúm - Ni dung kim tra: Bi th lc chuyờn mụn Kh nng phỏn oỏn K thut ỏnh cu cao thn tay K thut phỏt cu cao thun p cu + Cỏch tin hnh kim tra v thang im: Chi tit theo yờu cu ca tng Tets kim tra riờng, cỏc tets kim tra hc sinh thc hin, ỏnh giỏ k thut theo cỏc mc A, B, C - Loi A: Yờu cu thc hin ỳng k thut ng tỏc, cú phi hp v s dng lc, ng cu nhanh mnh, cú uy lc tn tt - Loi B: Thc hin ỳng k thut ng tỏc cú s dng lc nhng phi hp cha tht tt, hiu qu cỏc k thut mc khỏ - Loi C: K thut cũn sai sút cha cú cm giỏc vi cu, s dng ng cu cha cú uy lc - Kt qu kim tra i tuyn sau thi im thc nghim cỏc ni dung, cỏc s liu c th biu di õy Nhúm 1: Nhúm cỏc bi thụng thng Yờu cu kim tra H v tờn Lp Nguyn Hng Thựy Bi th lc CM im Khỏ Kh nng phỏn oỏn im Phỏt cu cao thun im p cu im ỏnh cu cao thun im Tt Tt Khỏ Khỏ ng Thỏi Sn 10anh Tt Tt Tt Tt Tt Nguyn Phng Anh 11anh Khỏ Khỏ Khỏ Tt Khỏ Nguyn Thựy Dng 10 anh 10 toỏn 11 toỏn Tt Tt Tt Tt Tt Tụt Khỏ Khỏ Khỏ Tt Tt Tt Khỏ Tt Tt Hong Thỏi Long Nguyn Vit Anh Nhúm 2: Nhúm cỏc bi b tr vo ỏp dng luyn hng ngy theo phng phỏp thc nghim 15 Yờu cu kim tra H v tờn Lp Bi th lc CM im 11anh Tt Nguyn Phng Tho 11A1 Tt Nguyn Th Hng Nguyn Thu Thng Nguyn Hi ng Phm Mnh Hựng Nguyn Hựng Mnh 10 Vn 10 toỏn 11 Trung 11 Trung Kh nng phỏn oỏn im Phỏt cu cao thun im p cu im ỏnh cu cao thun im Tt Tt Tt Tt 10 Tt Tt Tt 10 Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt Tt 10 Tt Tt 10 Tt 10 Tt 10 Tt Tt 10 Tt Tt Tt Tt Tt Tt Hiu qu t c: T c s cỏc bi ó la chn ỏp dng vo quỏ trỡnh hun luyn So sỏnh kt qu kim tra ca nhúm cỏc bi thc nghim v nhúm cỏc bi thụng thng biu v biu tụi thy Khi ỏp dng cỏc bi b tr ny vo luyn vt v v mt hn nhng cỏc em cú tinh thn thoi mỏi hn, yờu thớch Cỏc ch s th lc, t th, k thut cỏc ng tỏc ca nhúm thc nghim t kt qu cao hn so vi kim tra ban u thnh tớch c nõng lờn rừ rt T ú cỏc em phỏt trin tt hn v mt th cht cng nh trỡnh , th lc v k thut ca mụn cu lụng c bit cỏc em ó rt hng thỳ luyn v t kt qu khỏ cao Qua hun luyn nhúm hc sinh luyn thc t tham gia thi u cng mang li nhng thnh tớch nht nh gúp phn vo thnh tớch gii nht ton on HKP cp tnh ca nh trng nm 2012 Huy chng mụn cu lụng Hi khe Phự ng cp tnh nm 2012: Huy chng vng : ụi Nam: Nguyn Hi ng - Phm Mnh Hựng Huy chng ng: n n: Nguyn Thu Thng Huy chng ng : ụi n: Nguyn Phng Tho - Nguyn Thu Thng PHN III KT LUN 16 Thnh tớch mụn cu lụng ph thuc vo nhiu yu t nh k thut, chin thut, th lc v tõm lý - cỏc yu t trờn cú mi quan h khng khớt, h tr Trong quỏ trỡnh ging dy bn thõn tụi ó nhiu ln trao i rỳt kinh nghim vi cỏc ng nghip nhúm chuyờn mụn Tham kho ti liu dng cỏc bi i mi cỏc phng phỏp trờn quỏ trỡnh hc tp, ỏp dng cỏc bi th lc chuyờn mụn, k thut, cỏc bi chin thut vo quỏ trỡnh hun luyn ó nõng cao hiu qu thnh tớch thi u cho i tuyn cu lụng cp trng, cp tnh Nõng cao trỡnh chuyờn mụn ca thy cụ, khuyn khớch tỡm tũi, sỏng to cỏi mi Tip tc bi dng nõng cao vi nhng hc sinh cú nng khiu, a lng bi nhiu hn, lng ng hp lý, u t thi gian nghiờn cu v em ỏp dng cỏc bi b tr trờn vo mụn hc cu lụng cho cỏc em hc sinh Thy th lc chuyờn mụn ca cỏc em c nõng lờn rừ rt T ú cỏc em nm bt k thut c tt hn Gi hc ca cỏc em sinh ng hn, khụng b nhm chỏn cỏc em chi cu lụng ngoi gi hc, cỏc cõu lc b a phng cng tt hn, nht l cỏc bui u thy cỏc em ó nhanh hn v cú sc bn tt hn Vỡ vy tụi mnh dn em mt phn sỏng kin nh ca mỡnh nhng nm lm cụng tỏc ging dy v hun luyn trng ph thụng gúp phn chung vo vic o to th h tr Mc dự vy trờn õy l ý kin ch quan ca cỏ nhõn tụi, khụng th trỏnh c nhng sai sút, nhng bt cp, rt mong nhn c s úng gúp ý kin b sung ca cỏc thy cụ, cỏc ng nghip, cỏc cp qun lớ, sỏng kin kinh nghim ca tụi c hon thin hn, cú th ỏp dng rng rói hn Tụi xin trõn trng cm n ! Ngi vit Nguyn Th Phng CNG CHI TIT MễN CU LễNG I Mc tiờu : 17 - Kin thc: Mụn hc trang b cho hc sinh nhng kin thc nõng cao v hun luyn k thut v hun luyn chin thut mụn cu lụng - K nng: Kt hp cỏc k - chin thut nõng cao mt cỏch thnh thc ỏp dng vo luyn v thi u t kt qu tt - Nm vng kin thc c bn v k - chin thut, t giỏc, tớch cc luyn nõng cao thnh tớch II Ni dung: Cỏc k thut cu lụng nõng cao; hun luyn k thut cu lụng; hun luyn chin thut; phng phỏp hun luyn cỏc t cht th lc: sc nhanh, sc mnh, sc bn; Tp luyn t chc thi u v trng ti cu lụng III Hỡnh thc t chc hun luyn cu lụng: Cỏc nguyờn tc hun luyn cu lụng - Nguyờn tc nõng cao dn lng ng - Nguyờn tc kt hp gia hun luyn chung v hun luyn chuyờn mụn - Nguyờn tc liờn tc - Nguyờn tc chu k Hun luyn k thut - Hun luyn cho k thut ỏnh cu - Phỏt thun tay (mt phi vt):Phỏt cao sõu; Phỏt thp gn; Phỏt lao xa ; Phỏt trỏi tay (mt trỏi vt):Phỏt cao sõu; Phỏt thp gn; Phỏt lao xa - Hun luyn cho k thut ỏnh cu cao tay - p cu - ỏnh cu cao sõu - ỏnh gúc nh Cỏc k thut nõng cao - K thut chộm gúc nh - K thut b nh - K thut ỏnh cu trờn li - K thut bt cu -Bi phi hp Hun luyn sc mnh - Phng phỏp hun luyn Hun luyn sc nhanh - Phng phỏp hun luyn Hun luyn sc bn - Phng phỏp hun luyn Hun luyn nng lc phi hp ng - Phng phỏp hun luyn Hun luyn chin thut - Phng phỏp hun luyn cỏc chin thut Hun luyn t chc thi u v trng ti cu lụng TI LIU THAM KHO 18 1.Sách giáo viên thể dục lớp 10-11-12 - Nhà xuất giáo dục Giáo trình cu lụng: - Nhà xuất đại học s phạm Sách thể thao trờng học ( Dùng cho sinh viên đại học TDTT) - Nhà xuất giáo dục Tài liệu bồi dỡng nâng cao lực giáo viên cốt cán Trờng đại học s phạm Hà Nội 19 [...]... tp luyn v thi u Trờn õy l ton b h thng cỏc bi tp b tr phỏt trin th lc chuyờn mụn cu lụng m tụi a vo ging dy cho hc sinh i tuyn trong thi gian hun luyn cu lụng nh trng tham gia cỏc k Hi khe Phự ng * Phng phỏp tp luyn cho nhúm thc nghim: Trong hun luyn hc sinh i tuyn cu lụng trng THPT chuyờn Lo Cai tụi ó ỏp dng cỏc bi tp trờn Cỏc bi tp b tr k thut thc hin sau phn khi ng chung v chuyờn mụn, nhm to kh... LIU THAM KHO 18 1.Sách giáo viên thể dục lớp 10-11-12 - Nhà xuất bản giáo dục 2 Giáo trình cu lụng: - Nhà xuất bản đại học s phạm 3 Sách thể thao trờng học ( Dùng cho sinh viên đại học TDTT) - Nhà xuất bản giáo dục 4 Tài liệu bồi dỡng nâng cao năng lực giáo viên cốt cán Trờng đại học s phạm Hà Nội 19 ... thi u cho i tuyn cu lụng cp trng, cp tnh Nõng cao trỡnh chuyờn mụn ca thy cụ, khuyn khớch tỡm tũi, sỏng to cỏi mi Tip tc bi dng nõng cao vi nhng hc sinh cú nng khiu, a khi lng bi tp nhiu hn, lng vn ng hp lý, u t thi gian nghiờn cu v em ỏp dng cỏc bi tp b tr trờn vo mụn hc cu lụng cho cỏc em hc sinh Thy th lc chuyờn mụn ca cỏc em c nõng lờn rừ rt T ú cỏc em nm bt k thut c tt hn Gi hc ca cỏc em sinh. .. giỏo ỏn giỳp hc sinh i tuyn hon thin k thut, thi gian cũn li ỏp dng cho 14 thi u nõng cao hiu qu k thut v to hng phn trong tit tp luyn ng thi tỡm ra nhng kinh nghim x lý tỡnh hung trong u tp c bit chỳ trng vic sa ng tỏc sai cho hc sinh, ra yờu cu cao trong vic hỡnh thnh nhng ng tỏc nõng dn k nng, k xo v hun luyn chin thut nhm nõng cao hiu qu k thut trong sut quỏ trỡnh ng dng bi tp cho nhúm thc nghim... th lc chuyờn mụn cng nh k thut m cỏc em ó c hc tụi ó a 5 ni dung c trng kim tra cho c 2 nhúm - Ni dung kim tra: 1 Bi tp th lc chuyờn mụn 2 Kh nng phỏn oỏn 3 K thut ỏnh cu cao thn tay 4 K thut phỏt cu cao thun 5 p cu + Cỏch tin hnh kim tra v thang im: Chi tit theo yờu cu ca tng Tets kim tra riờng, cỏc tets kim tra hc sinh thc hin, ỏnh giỏ k thut theo cỏc mc A, B, C - Loi A: Yờu cu thc hin ỳng k thut... c chõn v s phi hp vn ng ca tay v chõn To iu kin thun li cho cỏc bc di chuyn thc hin k thut ỏnh cu - Cỏch tp: o dõy, khi cú hiu lnh ca giỏo viờn, tng hng ngang tp ng lot, chỳ ý khi nhy dõy u gi thng ch dựng sc c chõn v nhy liờn tc khụng cú bc m Thi gian: Mi t 1 phỳt: Tng hng ngang luõn phiờn nhau tp luyn - Bi tp phỏt trin sc nhanh bn phi hp Hc sinh ng gúc sõn phi khi cú hiu lnh ca giỏo viờn thc hin... nghip, cỏc cp qun lớ, sỏng kin kinh nghim ca tụi c hon thin hn, cú th ỏp dng rng rói hn Tụi xin trõn trng cm n ! Ngi vit Nguyn Th Phng CNG CHI TIT MễN CU LễNG I Mc tiờu : 17 - Kin thc: Mụn hc trang b cho hc sinh nhng kin thc nõng cao v hun luyn k thut v hun luyn chin thut mụn cu lụng - K nng: Kt hp cỏc k - chin thut nõng cao mt cỏch thnh thc ỏp dng vo trong tp luyn v thi u t kt qu tt - Nm vng kin thc... Nguyờn tc kt hp gia hun luyn chung v hun luyn chuyờn mụn - Nguyờn tc liờn tc - Nguyờn tc chu k 2 Hun luyn k thut - Hun luyn cho k thut ỏnh cu - Phỏt thun tay (mt phi vt):Phỏt cao sõu; Phỏt thp gn; Phỏt lao xa ; Phỏt trỏi tay (mt trỏi vt):Phỏt cao sõu; Phỏt thp gn; Phỏt lao xa - Hun luyn cho k thut ỏnh cu cao tay - p cu - ỏnh cu cao sõu - ỏnh gúc nh 3 Cỏc k thut nõng cao - K thut chộm gúc nh - K thut b nh... gia sõn v li 4 ngi phc v cm mi ngi 10 qu cu ng 4 gúc sõn trờn li Thc hin nộm cu qua sõn cho ngi tp di chuyn nht v nộm lờn li (ngi phc v nộm cu cỏc v trớ khỏc nhau trờn sõn).Thc hin 4 ngi xong i 4 ngi khỏc luõn phiờn dũng chy - Cỏc bi tp phi hp: Bi tp 1 Hai ngi mt cu ỏnh phi trỏi qua li phớa trc Mc ớch: to iu kin cho cỏc bi tp tip theo c thun li Bi tp 2 Mt ngi ỏnh trờn li, mt ngi ht cu (Hỡnh 3.1) 1... u ụi: l trn u m mi bờn i din nhau trờn sõn cú 2 VV - Bờn giao cu: l bờn ang cú quyn giao cu - Bờn nhn cu: l bờn i din vi bờn giao cu - Phỏt cu: l mt cỳ ỏnh hay mt lot nhiu cỳ ỏnh c bt u bng qu giao cu cho n khi cu ngoi cuc - Cỏch ỏnh: l chuyn ng ca vt v phớa trc ca VV ỏnh cu * Cỏc bi tp hun luyn: c im thi u mụn cu lụng l ngi chi cu lụng luụn phi di chuyn liờn tc vi tc cao trong phm vi din tớch sõn ... hc sinh ó to cho cỏc em mt sõn chi b ớch Hc sinh c luyn a vo thnh mụn hc bt buc i vi cỏc lp khụng nhng tng c hng thỳ luyn cho tit hc mụn Th dc gõy hng phn say mờ hc sinh khụng nhm chỏn hc sinh. .. ging dy cho hc sinh i tuyn thi gian hun luyn cu lụng nh trng tham gia cỏc k Hi khe Phự ng * Phng phỏp luyn cho nhúm thc nghim: Trong hun luyn hc sinh i tuyn cu lụng trng THPT chuyờn Lo Cai tụi... lụng: - Nhà xuất đại học s phạm Sách thể thao trờng học ( Dùng cho sinh viên đại học TDTT) - Nhà xuất giáo dục Tài liệu bồi dỡng nâng cao lực giáo viên cốt cán Trờng đại học s phạm Hà Nội 19

Ngày đăng: 12/12/2015, 18:24

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan