Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8

66 5.8K 15
Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 8

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bi dng hc sinh gii sinh hc Chng I: Khỏi quỏt c th ngi 1, Cỏc phn, cỏc c quan c th ngi C th ngi gm phn: u, thõn v tay chõn - Khoang ngc ngn cỏch vi khoang bng nh c honh - C quan nm khoang ngc: tim, phi - C quan nm khoang bng: d dy, rut, gan, ty, thn, búng ỏi v c quan sinh sn H c Cỏc c quan tng h c Chc nng ca h c quan quan quan H C v xng Vn ng c th ng H tiờu Ming, ng tiờu húa, v cỏc Tip nhn v bin i thc n thnh húa tuyn tiờu húa cht dinh dng cung cp cho c th Vn chuyn cht dinh dng, oxi ti H tun Tim v h mch cỏc t bo v võn chuyn cht thi, hon CO2 H hụ Mi, khớ qun, ph qun v hai Thc hin trao i khớ O2, CO2 gia c hp lỏ phi th v mụi trng H bi Thn, ng dn nc tiu v búng Bi tit nc tiu tit nt ỏi Tip nhn v tr li cỏc kớch thớch ca H thn Nóo, ty sng, dõy thn kinh v mụi trng, iu hũa hot ng cỏc c kinh hch thn kinh quan 2, Cu to ca t bo: Cỏc b phn Cỏc bo quan Chc nng Mng sinh cht Giỳp t bo thc hin trao i cht Cht t bo Li ni cht Riboxom L ni thc hin hot ng sng ca t bo Tng hp v chuyn cỏc cht Ni tng hp protein Ti th Tham gia hot ng hụ hp gii phúng nng lng B mỏy Gụngi Thu nhn, hon thin, phõn phi sn phm Trung th Tham gia quỏ trỡnh phõn chia t bo Nhõn Trng THCS Vĩnh Tờng L ni iu khin mi hot ng sng ca t bo Bi dng hc sinh gii sinh hc L cu trỳc quy nh s hỡnh thnh protein, cú vai Nhim sc th trũ quyt nh di truyn Nhõn Tng hp ARN riboxom (rARN) 3, Mi quan h thng nht v chc nng gia mng sinh cht, cht t bo v nhõn t bo: Mng sinh cht thc hin trao i cht tng hp nờn nhng cht riờng ca t bo S phõn gii vt cht to nng lng cho mi hot ng sng ca t bo c thc hin nh ti th Nhim sc th qui nh c im cu trỳc ca protein c tng hp t bo riboxom Nh vy, cỏc bo quan t bo cú s phi hp hot ng t bo thc hin chc nng sng 4, Thnh phn húa hc ca t bo: gm cht vụ c v hu c: - Cht hu c: + Protein: Cacbon (C ), oxi (O), hidro (H) nito (N), lu hunh (S), photpho (P), ú nito l nguyờn t c trng cho cht sng + Gluxit: gn nguyờn t l: C,H,O ú t l H:O l 2H:1 + Lipit: gm nguyờn t: C, H, O ú t l H:O thay i theo tng loi lipit + Axit nucleic gm loi: ADN (Axit deoxyribonucleic) v ARN (Axit RiboNucleic) - Cht vụ c: cỏc loi mui khoỏng nh Canxi(Ca), kali (K), natri(Na), st (Fe), ng (Cu) 5, Chng minh T bo l n v cu to ca c th - Cỏc c quan trờn c th u c cu to t t bo VD: H c c cu to t cỏc t bo c võn, H thn kinh c cu to t cỏc nron - Cu to ca t bo in hỡnh u gm phn: Mng sinh cht, cht t bo v nhõn: - Cỏc t bo u cú thnh phn hoỏ hc ging bao gm cỏc cht hu c v cỏc cht vụ c : - T bo Mụ C quan H c quan C th 6, Chng minh T bo l n v chc nng ca c th: - T bo cú tớnh cht sng: + Trao i cht: + Sinh trng v phỏt trin: + Sinh sn: + Cm ng: - Cỏc hot ng sng ca t bo l c s cho mi hot ng sng ca c th: + Trao i cht t bo cung cp nng lng cho mi hot ng sng ca c th + Ngoi ra, s sinh trng, phỏt trin v sinh sn ca t bo giỳp c th ln lờn ti giai on trng thnh cú th tham gia vo quỏ trỡnh sinh sn ca c th Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc + Kh nng cm ng ca t bo l c s hỡnh thnh nờn cỏc phn ng ca c th vi mụi trng v mụi trng ngoi - Nu mt nhúm t bo c th b tn thng chc nng s nh hng ti cỏc c quan, b phn khỏc v nh hng ti ton b c th Nh vy, mi hot ng sng ca c th u liờn quan n hot ng sng ca t bo nờn t bo cũn l n v chc nng ca c th 7, Mụ l gỡ? Mụ l hp cỏc t bo chuyờn hin chc nng nht nh Cỏc loi mụ chớnh trờn c th ngi Mụ biu bỡ Mụ liờn kt T bo ớt nm ri rỏc cht nn Cú c loi ( mụ liờn im kt dinh dng cu T bo xp xớt v mụ liờn kt to m c hc): Chc nng Bo v, hp th, tit ( mụ sinh sn lm nhim v sinh sn) Nõng , dinh dng, liờn kt cỏc c quan húa,cú cu trỳc ging nhau, cựng thc Mụ c Mụ thn kinh Gm cỏc n ron v cỏc t bo Cú loi( Mụ thn kinh m c võn, mụ c Noron cú thõn trn, mụ c ni vi si trc tim): v si nhỏnh Tip nhn kớch Co dón, to nờn thớch, dn truyn s ng ca xung thn kinh, cỏc c quan v x lớ thụng tin, ng ca c iu hũa cỏc hot th ng cỏc c quan 8, So sỏnh mụ biu bỡ v mụ liờn kt v v trớ ca chỳng c th v s sp xp t bo hai loi mụ ú: V trớ ca mụ: + Mụ biu bỡ ph phn ngoi c th, lút cỏc ng ni quan + Mụ liờn kt: di lp da, gõn, dõy chng, sn, xng Mụ biu bỡ Mụ liờn kt T bo ớt nm ri rỏc cht nn Cú loi ( mụ liờn kt dinh dng T bo nhiu, xp xớt v mụ liờn kt m c hc): 9, C võn, c trn, c tim cú gỡ khỏc v c im cu to, s phõn b c th v kh nng co dón? NDSS C võn C trn C tim S nhõn Nhiu nhõn Mt nhõn Nhiu nhõn V trớ nhõn phớa ngoi sỏt gia gia Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc Võn ngang Phõn b Kh nng co dón mng Cú khụng Cú gn vi xng to cu to nờn thnh cu to nờn thnh nờn h c ni quan tim co dón mnh v co dón chm v co dón nhp nhng theo ý mun khụng theo ý mun v khụng theo ý mun 10, Mỏu thuc loi mụ gỡ? Vỡ sao? Mỏu thuc loi mụ liờn kt dinh dng, vỡ: - Mỏu cu to gm thnh phn l cỏc t bo mỏu (chim 45% th tớch) v huyt tng (chim 55% th tớch) - Cỏc t bo mỏu nm ri rỏc cht nn l huyt tng - Mỏu thc hin chc nng dinh dng v liờn kt cỏc c quan c th, l thnh phn to nờn mụi trng c th 11, Nờu chc nng ca noron : n ron cú chc nng c bn l cm ng v dn truyn xung thn kinh - Cm ng: l kh nng tip nhn cỏc kớch thớch v phn ng li cỏc kớch thớch bng hỡnh thc phỏt sinh xung thn kinh - Dn truyn xung thn kinh: l kh nng lan truyn xung thn kinh theo chiu nht nh t ni phỏt sinh hoc tip nhn v thõn noron v truyn i dc theo si trc 12, Cú my loi noron? - Nron hng tõm(Nron cm giỏc): cú thõn nm ngoi trung ng thn kinh, m nhim chc nng truyn xung thn kinh t CQTC v trung ng thn kinh - Nron trung gian(Nron liờn lc): nm trung ng thn kinh, m bo liờn h gia cỏc noron - Nron li tõm(Nron ng): cú thõn nm trung ng thn kinh ( hoc hch sinh dng), si trc hng c quan phn ng, truyn xung thn kinh t TTK ti cỏc c quan phn ng 13, Phn x l gỡ? Phn x l phn ng ca c th tr li cỏc kớch thớch ca mụi trng hoc mụi trng ngoi thụng qua h thn kinh 14, Cung phn x l gỡ? - L ng dn truyn xung thn kinh t c quan th cm qua trung ng thn kinh n c quan phn ng - Mt cung phn x gm thnh phn : C quan th cm Nron hng tõm Nron trung gian( TTK) Nron li tõm C quan phn ng 15, Vũng phn x l gỡ? Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - Vũng phn x l ng bao gm cung phn x v lung thụng tin ngc t c quan th cm cng nh th quan c quan phn ng theo dõy thn kinh hng tõm v trung ng thn kinh iu chnh phn x trc phỏt lnh tr li - Nh vy, phn x c thc hin cỏch chớnh xỏc l nh cú cỏc lung thụng tin ngc bỏo v trung ng iu chnh phn x Chng 2: Vn ng H ng gm b xng v h c A B XNG Cu to b xng: B xng gm cú phn: xng u, xng thõn v xng chi - Xng u: + Xng s ngi cú xng ghộp li to tra hp s ln cha nóo + Xng mt nh, xng hm bt thụ S hỡnh thnh li cm liờn quan n cỏc ng ngụn ng - Xng thõn: + Ct sng: gm nhiu t sng khp vi nhau( 33-34 t), cong ch, thnh ch S tip giỳp c th ng thngv hot ng lao ng d dng + Lng ngc: Cỏc xng sn gn vi ct sng v gn vi xng c to thnh lng ngc bo v tim, phi Lng ngc ngi n sang bờn - Xng chi: Xng tay v chõn cú cỏc phn tng ng ng vi nhng phõn húa khỏc cho phự hp vi chc nng ng thng v lao ng Chc nng ca b xng: - To thnh b khung nõng c th - Giỳp c th cú hỡnh dng nht nh - Lm ch bỏm ca c, vỡ vy c th ng c - Bo v cho cỏc c quan mm, nm sõu c th b tn thng Nhng im khỏc gia xng chõn v xng tay l: - Xng chi trờn gn vi ct sng nh xng vai, xng chi di gn vi ct sng nh xng hụng Do t th ng thng v lao ng m vai v hụng phõn húa khỏc + vai gm xng ũn, xng b + hụng gm ụi xng l xng chu, xng hỏng v xng ngi gn vi xng cựng ct v gn vi to nờn khung chu vng chc - Xng c tay, xng bn tay, v xng c chõn, xng bn chõn cng phõn húa + Cỏc khp c tay v bn tay linh hot, xng ngún di, ngũn cỏi nm trờn mt phng vuụng gúc vi ngún cũn li giỳp cho hot ng cm nm d dng + Xng c chõn cú xng gút phỏt trin v phớa sau lm cho din tớch bn chõn ln, m bo s cõn bng vng chc cho t th ng thng Xng bn chõn hỡnh Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc vũm, cỏc xng ngún chõn ngn lm cho bn chõn cú din tớch tip xỳc vi mt t nh hn hn din tớch bn chõn , giỳp vic i li d dng hn Nờu rừ vai trũ ca tng loi khp: - Khp bt ng giỳp xng to thnh hp, thnh vng chc bo v ni quan ( hp s bo v nóo) hoc nõng ( xng chu) - Khp bỏn ng giỳp xng to thnh khoang bo v ( khoang ngc) ngoi cũn cú vai trũ quan trng i vi vic giỳp c th mm dỏng i thng v lao ng phc tp.VD: Khp ct sng - Khp ng m bo s hot ng linh hot ca tay, chõn VD: Khp c tay Kh nng c ng ca khp ng v khp bỏn ng khỏc sao?Vỡ cú s khỏc ú: - Khp ng cú c ng linh hot hn khp bỏn ng vỡ cu to ca khp ng cú din khp u xng trũn v ln, cú sn trn búng v gia cú bao cha dch khp, cú dõy chng c nh khp - Din khp ca khp bỏn ng phng v hp, cú a sn gia u khp lm hn ch c ng ca khp Nờu c im ca khp bt ng: - Cú ng ni gia xng l hỡnh rng ca khớt vi nờn khp bt ng khụng c ng c Phõn bit cỏc loi xng: Cú loi xng: - Xng di: hỡnh ng di, gia cha ty tr em v cha m vng ngi ln: xng ng tay, xng ựi(trỡnh by cu to xng di) - Xng ngn: kớch thc ngn, chng hn nh xng t sng, xng c chõn, c tay - Xng dt: hỡnh bn dt, mng nh xng b vai, xng cỏnh chu, cỏc xng s c im cu to v chc nng ca xng di: Cỏc phn ca xng u xng Thõn xng Cu to Sn bc u xng Mụ xng xp gm cỏc nan xng a sn tng trng Mng xng Mụ xng cng Khoang xng Trng THCS Vĩnh Tờng Chc nng Gim ma sỏt cỏc khp xng Phõn tỏn lc tỏc ng To cỏc ụ cha ty Giỳp xng di Giỳp xng phỏt trin to v b ngang Chu lc, m bo vng chc Cha ty tr em, sinh hng cu,cha ty vng ngi ln Bi dng hc sinh gii sinh hc Cu to xng ngn v xng di: - Khụng cú cu to hỡnh ng, bờn ngoi l mụ xng cng, bờn lp mụ xng cng l mụ xng xp gm nhiu nan xng v nhiu hc nh cha ty S to v di ca xng: - Xng to v b ngang l nh cỏc t bo mng xng phõn chia to nhng t bo mi y vo v húa xng - Cỏc t bo sn tng trng nm gia u xng v thõn xng phõn chia v húa xng lm xng di Thnh phn húa hc ca xng cú ý ngha gỡ vi chc nng ca xng? - Thnh phn hu c (cht ct giao): l cht kt dớnh v m bo tớnh n hi ca xng - Thnh phn vụ c: canxi v photpho lm tng cng ca xng Nh vy xng vng chc, l ct tr ca c th Gii thớch vỡ xng ng vt c hm thỡ b? - Khi hm xng bũ, ln.cht ct giao b phõn hy, vỡ vy nc hm xng thng sỏnh v ngt li Phn xng cũn li l cht vụ c khụng cũn c liờn kt bi ct giao nờn xng b b Cu to bp c v t bo c: - Bp c bao gm nhiu bú c Bú c gm rt nhiu si c bc mng liờn kt hai u bp c cú gõn bỏm vi xng qua khp, phn gia phỡnh to gi l bng c - Si c gm nhiu t c T c cú loi l: t c dy (cú mu sinh cht) v t c mnh (trn) xp xen k - Phn t c gia tm Z l n v cu trỳc ca t bo c Tớnh cht ca c: l co v dón (trỡnh by s co c) C ch phn x ca s co c: - Khi cú kớch thớch tỏc ng vo c quan th cm s lm xut hin xung thn kinh theo dõy hng tõm v trung ng thn kinh Trung ng thn kinh phỏt lnh theo dõy li tõm ti c lm c co c co, cỏc t c mnh xuyờn sõu vo vựng phõn b ca t c dy lm cho a sỏng ngn li, bp c phỡnh to v co ngn Bn cht ca s co c: c co, cỏc t c mnh xuyờn sõu vo vựng phõn b ca t c dy lm cho a sỏng ngn li, bp c phỡnh to v co ngn S phi hp hot ng co, dón gia c hai u ( c gp) v c ba u ( c dui) cỏnh tay: - C nh u cỏnh tay co nõng cng tay v phớa trc c tam u co thỡ dui cng tay - Trong s ng ca c th cú s phi hp nhp nhng gia cỏc c: c ny co thỡ c i khỏng dón v ngc li Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc Cú no c c gp v c dui cựng b phn c th cựng co ti a hoc cựng dón ti a khụng? Vỡ sao? - Khụng no c c gp v c dui cựng co ti da - C gp v c dui ca b phn c th cựng dui ti a cỏc c ny mt kh nng tip nhn kớch thớch ú mt trng lc c ( trng hp ngi b lit) Khi i hoc ng, cú lỳc no c c gp v c dui cng chõn cựng co? Gii thớch, - Khi i hoc ng c c gp v c dui cựng co, nhng khụng ti a C c i khỏng to th cõn bng cho h thng xng chõn thng trng tõm c th ri vo chõn Cụng l gỡ? S dng no? - Khi c co to lc tỏc ng lờn vt, lm vt di chuyn, tc l sinh cụng - Cụng c c s dng vo cỏc thao tỏc ng v lao ng Khi lng nh th no thỡ cụng c sn ln nht? Cụng c cú tr s ln nht c co nõng vt cú lng thớch hp vi nhp co c va phi, tinh thn sng khoỏi Nguyờn nhõn ca s mi c: - Trong iu kin ụ xi: S oxi húa cỏc cht dinh dng mỏu mang ti t bo to nng lng cung cp cho s co c, ng thi sn sinh nhit v sn phm thi cui cựng l khớ cacbonic - Nu c th khụng c cung cp y oxi: thỡ sn phm thi cú nhiu axit lctic (sn phm trung gian), thi gian di s tớch t axit lactic u c c, dn ti s mi c Bin phỏp phũng v chng mi c: - Phũng: + Cung cp y cht dinh dng + Lm vic iu kin khớ oxi + Lm vic nhp nhng, va sc + Tinh thn thoi mỏi, vui v + Luyn c thng xuyờn to s dai cho c - Khi b mi c, cn phi: Ngh ngi , th sõu kt hp vi xoa búp cho mỏu lu thụng nhanh Kh nng co c ph thuc vo nhng yu t no? - Thn kinh: tinh thn sng khoỏi, ý thc c gng thỡ co c tt hn - Th tớch ca c: bp c ln thỡ kh nng co mnh hn - Lc co c - Kh nng dai bn b: lm vic lõu mt mi - Khi lng ca vt cn dch chuyn - Nhp co c Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc Nhng hot ng no c gi l s luyn c? - Thng xuyờn th dc bui sỏng, th dc gia gi, - Tham gia cỏc mụn th thao cú ớch nh chy, nhy, bi li, búng chuyn, búng bnmt cỏch va sc - Tham gia lao ng sn xut hng ngy phự hp Khi b mi c cn lm gỡ? - Ngh ngi , th sõu kt hp vi xoa búp cho mỏu lu thụng nhanh - Sau hot ng chy ( tham gia th thao) nờn i b t t n hụ hp tr li bỡnh thng mi ngh ngi v xoa búp Trong lao ng cn cú nhng biờn phỏp gỡ cho c lõu mi v cú nng sut lao ng cao? - Cung cp y cht dinh dng - Lm vic iu kin khớ oxi - Lm vic nhp nhng, va sc - Tinh thn thoi mai, vui v - Luyn c thng xuyờn to s dai cho c Luyn c thng xuyờn cú tỏc dng dng nh th no n cỏc h c quan c th v dn ti kt qu gỡ i vi c th? - Tng th tớch ca c - Tng lc co c v lm vic dai Do ú nng sut lao ng cao - Lm xng thờm cng rn, phỏt trin cõn i - Lm tng nng lc hot ng ca cỏc c quan khỏc nh tun hon, hụ hp, bi tit, tiờu húa - Lm cho tinh thn sng khoỏi Nờu cỏc phng phỏp luyn nh th no cú kt qu tt nht? - Thng xuyờn lao ng, th dc th thao - Thng xuyờn th dc bui sỏng, th dc gia gi, - Tham gia cỏc mụn th thao cú ớch nh chy, nhy, bi li, búng chuyn, búng bnmt cỏch va sc - Tham gia lao ng sn xut hng ngy phự hp S khỏc nau gia b xng ngi v b xng thỳ: Cỏc phn so sỏnh B xng ngi B xng thỳ T l s/ mt Li cm xng mt ln hn nh hn phỏt trin khụng cú Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc Ct sng Lng ngc Xng chu Xng ựi Xng bn chõn Xng gút Cong ch N sang bờn N rng Phỏt trin, khe Xng ngún ngn, bn chõn hỡnh vũm Ln, phỏt trin v phớa sau Cong hỡnh cung n theo chiu lng-bng Hp Bỡnh thng Xng ngún di, bn chõn phng nh hn Nhng c im no ca b xng ngi thớch nghi vi t th ng thng v i bng chõn? - Ct sng: Gm nhiu t sng khp vi cong nhiu ch - Lng ngc: N sang bờn - Cú s phõn húa r rt gia xng tay v xng chõn, c im v khp tay, chõn: + Do t th ng thng v lao ng m vai v hụng phõn húa khỏc nhau: vai gm xng ũn, xng b, hụng gm ụi xng l xng chu, xng hỏng v xng ngi gn vi xng cựng ct v gn vi to nờn khung chu vng chc + Xng c tay, xng bn tay, v xng c chõn, xng bn chõn cng phõn húa: Cỏc khp c tay v bn tay linh hot, xng ngún di, ngũn cỏi nm trờn mt phng vuụng gúc vi ngún cũn li giỳp cho hot ng cm nm d dng Xng c chõn cú xng gút phỏt trin v phớa sau lm cho din tớch bn chõn ln, m bo s cõn bng vng chc cho t th ng thng Xng bn chõn hỡnh vũm, cỏc xng ngún chõn ngn lm cho bn chõn cú din tớch tip xỳc vi mt t nh hn hn din tớch bn chõn , giỳp vic i li d dng hn Trỡnh by nhng c im tin húa ca h c ngi: - C tay v chõn ngi phõn húa khỏc vi ng vt Tay cú nhiu c phõn húa thnh nhúm nh ph trỏch cỏc phn khỏc giỳp tay c ng linh hot hn chõn, thc hin nhiu ng tỏc lao ng phc Riờng ngún cỏi cú c ph trỏch tng s 18 c ng bn tay C chõn ln, khe, hot ng ch yu lỏ gp, dui - Ngi cú ting núi phong phỳ l nh c ng li phỏt trin C mt phõn húa giỳp ngi biu hin tỡnh cm] xng v c phỏt trin cõn i chỳng ta cn lm gỡ? - Cú ch dinh dng hp lớ - Tm nng c th chuyn húa tin vitamin D thnh vitamin D Nh cú vitaminD m c th cú th chuyn húa canxi to xng) - Rốn luyn thõn th v lao ng va sc Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - i th l trm cui cựng chuyn tip ca tt c cỏc ng dn truyn cm giỏc t di i lờn nóo - Cỏc nhõn xỏm vựng di i l trung uong iu khin cỏc quỏ trỡnh trao i cht v iu hũa thõn nhit Nu cu to v chc nng ca tiu nóo: - Tiu nóo gm thnh phn c bn l cht trng v cht xỏm - Cht xỏm l thnh lp v tiu nóo v cỏc nhõn - Cht trng nm phớa trong, l cỏc ng dn truyn ni v tiu nóo v cỏc nhõn vi cỏc phn khỏc ca h thn kinh ( ty sng, tr nóo, nóo trung gian v bỏn cu i nóo) - Chc nng: iu hũa, phi hp cỏc c ng phc v gi thng bng cho c th So sỏnh cu to v chc nng tr nóo, nóo trung gian v tiu nóo: Cu to Chc nng tr nóo Nóo trung gian Tiu nóo Gm: Hnh nóo, cu nóo v nóo gia Gm i th v vựng di i Cht trng bao ngoi i th v cỏc nhõn xỏm vựng di i l cht xỏm V cht xỏm nm ngoi Cht trng l cỏc ng dn truyn liờn h gia tiu nóo vi cỏc phn khỏc ca h thn kinh Cht xỏm l cỏc nhõn xỏm iu khin hot ng ca cỏc c quan sinh dng: tun hon, tiờu húa, hụ hp iu khin quỏ trỡnh trao i cht v iu hũa thõn nhit iu hũa v phi hp cỏc hot ng phc Nu cu to v chc nng ca tr nóo: - Tr nóo gm cht trng ( ngoi) v cht xỏm (trong) - Cht trng l cỏc ng liờn lc dc, ni ty sng vi cỏc phn trờn ca nóo v bao quanh cht xỏm - Cht xỏm tr nóo trung thnh cỏc nhõn xỏm ú l trung khu, ni xut phỏt cỏc dõy thn kinh nóo Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - Cú 12 ụi dõy thn kinh nóo, gm loi:dõy cm giỏc, dõy ng, dõy pha Chc nng: - iu khin, iu hũa cỏc hot ng ca ni quan - Cht trng lm nhim v dn truyn, bao gm cỏc ng dn truyn lờn v cỏc ng dn truyn xuụng Vỡ ngi say ru cú biu hin chõn nam ỏ chõn chiu lỳc i? - Vỡ ru ó c ch, cn tr s dn truyn xung thn kinh qua cỳc xinap gia cỏc t bo cú liờn quan n tiu nóo, khin s phi hp hot ng phc v gi thng bng c th b nh hng S phõn vựng chc nng ca i nóo? - Vựng th giỏc thựy chm - Vựng thớnh giỏc thựy thỏi dng - Vựng ng hi trỏn lờn ( trc rónh nh) - Vựng cm giỏc hi nh lờn ( sau rónh nh) - Vựng ng ngụn ng nm gn vựng ng - Vựng hiu ting núi v ch vit nm gn vựng thớnh giỏc v th giỏc Nờu cu to ca i nóo: - i nóo ngi rt phỏt trin, che lp c nóo trung gian v nóo gia - B mt ca i nóo c ph bi lp cht xỏm lm thnh v nóo - B mt ca i nóo cú rt nhiu np gp, ú l cỏc rónh v khe lm tng din tớch b mt v nóo ni cha thõn noron lờn ti 2300-2500cm2 - Hn 2/3 din tớch b mt ca nóo nm cỏc rónh v khe - V nóo ch dy khong 2-3mm, gm lp, ch yu l cỏc t bo hỡnh thỏp - Cỏc rónh chia mi na i nóo thnh cỏc thựy - Rónh nh ngn cỏch thựy trỏn v thựy nh - Rónh thỏi dng ngn cahc1 thựy trỏn v thựy nh vi thựy thỏi dng - Trong cỏc thựy, cỏc khe ó to thnh cỏc hi hay khỳc cun nóo - Di v nóo l cht trng, ú cha cỏc nhõn nn - Cht trng l cỏc ng thn kinh ni cỏc vựng v nóo v ni na i nóo vi - Ngoi ra, cũn cú cỏc ng dn truyn ni gia v nóo vi cỏc phn di ca nóo v vi ty sng - Hu ht cỏc ng ny u bt chộo hoc hnh ty hoc ty sng Nờu rừ cỏc c im cu to v chc nng ca i nóo ngi, chng t s tin húa ca ngi so vi cỏc dng vt khỏc lp thỳ Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - Khi lng nóo so vi c th ngi ln hn cỏc ng vt thuc lp thỳ - V nóo cú nhiu khe v rónh lm tng b mt cha cỏc noron ( lng cht xỏm ln hn) - ngi, ngoi cỏc trung khu ng v cm giỏc nh cỏc ng vt thuc lp thỳ, cũn cú cỏc trung khu cm giỏc v ng ngụn ng Trung khu ca cỏc phn x ng v phn x sinh dng nm õu? - u nm cht xỏm nhng trung khu ca phn x sinh dng nm sng bờn ty sng v tr nóo So sỏnh cung phn x sinh dng vi cung phn x ng Ging nhau: - ng hng tõm ca phn x u gm noron lien h vi trung khu sng sau cht xỏm Khỏc nhau: - cung phn x ng: + Noron trung gian ( liờn lc) tip xỳc vi noron ng ( li tõm) sng trc + ng li tõm ca phn x ng ch cú noron chy thng t sng trc cht xỏm ti c quan ỏp ng - cung phn x sinh dng: + Noron trung gian ( liờn lc) tip xỳc vi noron trc hch sng bờn cht xỏm + ng li tõm ca phn x sinh dng gm noron tip giỏp cỏc hch sinh dng Cu to ca h thn kinh sinh dng: - H thn kinh sinh dng bao gm: phõn h giao cm v phõn h i giao cm - H thn kinh sinh dng gm: phn trung ng nm tr nóo, ty sng, phn ngoi biờn l cỏc dõy thn kinh, hch thn kinh So sỏnh cu to ca phõn h giao cm v phõn h i giao cm: Cu to trung ng Ngoi biờn gm: Hch thn kinh Phõn h giao cm Cỏc nhõn xỏm sng bờn ty sng Phõn h i giao cm Cỏc nhõn xỏm tr nóo v on cựng ty sng Chui hch nm gn ct sng, xa c quan ph Hch nm gn c quan ph trỏch Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc trỏch Noron trc hch( si trc cú bao mielin) Noron sau hch ( khụng cú bao mielin) Si trc ngn Si trc di Si trc di Si trc ngn Chc nng ca phõn h giao cm v i giao cm? iu ú cú ý ngha gỡ i vi i sng? - phõn h giao cm v i giao cm cú tỏc dng i lp i vi hot ng ca cỏc c quan sinh dng, chớnh nh ú m iu hũa c hot ng ca chỳng phự hp vi nhu cu ca c th tng lỳc, tng ni Nờu cu to c quan phõn tớch: - Bao gm: C quan th cm - Dõy thn kinh ( Dn truyn hng tõm) - B phn phõn tớch trung ng Nu cu to ca c quan phõn tớch th giỏc: - gm: cỏc t bo th cm th giỏc mng li ca cu mt - Dõy thn kinh th giỏc ( dõy s II) - vựng th giỏc thựy chm So sỏnh chc nng ca phõn h giao cm v i giao cm: Tim Phi Rut Mch mỏu rut Mch mỏu n c Mch mỏu da Tuyn nc bt ng t Trng THCS Vĩnh Tờng Giao cm Tng lc v nhp c Dón ph qun nh Gim nhu ng Co Dón Co Gim tit Dón i giao cm Gim lc v nhp c Co ph qun nh Tng nhu ng Dón Co Dón Tng tit Co Bi dng hc sinh gii sinh hc C búng ỏi Dón Co Nờu cu to ca cu mt: - Cu mt nm hc mt ca xng s, phớa ngoi c bo v bi cỏc mi mt, lụng my, lụng mi nh tuyn l luụn luụn tit nc mt lm mt khụng b khụ - Cu mt ng c l nh cỏc c ng mt - Cu mt gm lp: lp ngoi cựng l mng cng cú nhim v bo v phn ca cu mt - Phớa trc ca mng cng l mng giỏc sut ỏnh sỏng i qua vo cu mt - Tip n l lp mng mch cú nhiu mch mỏu v cỏc t bo sc t en to thnh phũng ti cu mt - Lp cựng l mng li, ú cha t bo th cm th giỏc, bao gm loi: t bo nún v t bo que Nờu cu to ca mng li: - Mng li cú cha t bo th cm th giỏc, bao gm loi: t bo nún v t bo que - Cỏc t bo nún tip nhn cỏc kớch thớch ỏnh sỏng mnh v mu sc - Cỏc t bo que cú kh nng tip nhn kớch thớch ỏnh sỏng yu giỳp ta nhỡn rừ v ban ờm - Cỏc t bo nún trung ch yu im vng Cng xa im vng, s lng t bo nún cng ớt v ch yu l t bo que Mt khỏc, im vng, mi t bo nún liờn h vi t bo thn kinh th giỏc qua t bo cc Tuy nhiờn, nhiu t bo que mi liờn h c vi t bo thn kinh th giỏc Do ú, mun quan sỏt mt vt cho rừ phi hng trc mt v phớa vt quan sỏt nh ca vt hin trờn im vng - im mự l ni i ca cỏc si trc cỏc t bo thn kinh th giỏc, khụng cú t bo th cm th giỏc nờn nu nh ca vt ri vo ú s khụng nhỡn thy - Nh vy, s phõn tich` nh cng xy c quan th cm Vỡ nh ca vt hin trờn im vng li nhỡn rừ nht? - im vng, mi chi tit ca nh c t bo nún tip nhn v c truyn v nóo qua tng t bo thn kinh riờng r - vựng ngoi vi nhiu t bo nún v que hoc nhiu t bo que mi c gi v nóo cỏc thụng tinh nhn c qua vi t bo thn kinh th giỏc Nờu s to nh mng li: - Ta nhỡn c vt l cỏc tia sỏng phn chiu t vt ti mt i qua th thy tinh ti mng li s kớch thớch cỏc t bo th cm õy v truyn v trung ng, cho ta nhn bit v hỡnh dng, ln, mu sc ca vt/ Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc Nờu vai trũ ca th thy tinh cu mt: - Khi vt tin li gn, mt phi iu tit th thy tinh phng lờn kộo nh v phớa trc cho nh ri ỳng trờn mng li ng t s ntn ốn phin vo mt? - Khi di ốn pin vo mt, ng t co hp li, nh hn ng t trc di ốn Vỡ ỏnh sỏng quỏ mnh, lng ỏnh sỏng qua 1nhiu s lm lúa mt Cỏc tt mt, nguyờn nhõn v cỏch khc phc: Cỏc tt ca mt Nguyờn nhõn Cỏc khc phc Cn th Bm sinh: cu mt di Do khụng gi khong cỏch ỳng c sỏch ( c quỏ gn) Vin th Bm sinh: cu mt ngn Do thy tinh th b lóo húa ( gi) mt kh nng iu tit Bnh au mt ht: Hin tng Nguyờn nhõn eo kinh cn ( Kớnh mt lừm) eo kiớnh vin ( Kớnh mt li) Cỏch lõy lan Cỏch phũng chng mt mi mt cú nhiu dựng chung ht ni cm lờn, ht v khụng c di tay khn, chu vi lm thnh so, co kộo lp bng tay bn, phi virus gõy ngi bnh, mi mt lm cho lụng bng nc m pha nờn hoc tm mi qup vo trong, c xỏt mui loóng v nh ao h tự lm c mng giỏc dn n thuc mt hóm mự lũa - Ngoi au mt ht cũn cú th b au mt , au mt b viờm kt mc lm thnh mng, mng, phi khỏm v iu tr kp thi Ti ngi gi thng phi eo kớnh lóo? - Vỡ nh ca vt hin phớa sau mng li, mun nhỡn rừ phi y vt xa thựy tinh th b lóo húa ( gi) mt kh nng iu tit Nờu cu to ca c quan phõn tớch thớnh giỏc: - t bo th cm thớnh giỏc ( nm b phn ca tai: c quan Coocti) - dõy thn kinh thớnh giỏc ( dõy s VIII) Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - Vựng thớnh giỏc thựy thỏi dng Nờu cu to ca tai: - chia lm phn: tai ngoi, tai gia v tai - Tai ngoi gm vnh tai cú nhim v hng súng õm, ụng tai hng súng õm Tai ngoi c gii hn vi tai gia bi mng nh - Tai gia l khoang xng, ú cú chui xng tai gm: xng bỳa, xng e, xng bn p Xng bỳa c gn vo mng nh, xng bn p ỏp vo mng gii hn tai gia v tai - Khoang tai gia thụng vi nh cú vũi nh nờn bo m ỏp sut bờn mng nh c cõn bng - Tai gm b phn: + B phn tin ỡnh v cỏc ng bỏn khuyờn thu nhn cỏc thụng tin v v trớ v s chuyn ng ca c th khụng gian + c tai thu nhn cỏc kớch thớch ca súng õm c tai bao gm c tai xng, cú c tai mng c tai mng l ng mng chy sut dc c tai xng v cun quanh tr c vũng ri, gm mng tin ỡnh phớa trờn, mng c s phớa di v mng vờn ỏp sut vo vỏch xng ca c tai xng Mng c s cú khong 24 000 si liờn kt di ngn khỏc nhau: di nh c v ngn dn xung ming c Chỳng chng ngang t tr c sang thnh c Trờn mng c s cú c quan Coocti, ú cú cỏc t bo th cm thớnh giỏc Nờu cỏch thu nhn súng õm ca tai: - Súng õm vo tai lm rung mng nh, truyn qua chui xng tai vo tai gõy s chuyn ng ngoi dch ri ni dch c tai mng v tỏc ng lờn cỏc t bo th cm thớnh giỏc ca c quan coocti nm trờn mng c s vựng tng ng vi tn s v cng ca súng mõ lm cỏc t bo ny hng phn chuyn thnh xung thn kinh truyn v vựng thớnh giỏc thựy thỏi dng cho ta nhn bit v õm ó phỏt Vỡ ta cú th xỏc nh c õm phỏt t bờn phi hay trỏi? - th xỏc nh c õm phỏt bờn no l nh nghe bng tai: Nu bờn phi thỡ súng õm truyn n tai phi trc tay trỏi v ngc li Th no l PXKDK v PXCDK? - PXKDK l phn x sinh ó cú, khụng cn phi hc - PXCDK l phn x c hỡnh thnh i sng cỏ th, l kt qu ca quỏ trỡnh hc tp, rốn luyn Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc So sỏnh tớnh cht ca PXCDK v PXKDK: tớnh cht ca PXKDK Tr li cỏc kớch thớch tng ng hay kớch thớch khụng iu kin Bm sinh Bn vng Cú thớnh cht di truyn, mang tớnh cht chng loi Sụ lng hn ch Cung phn x n gin trung ng nm tr nóo, ty sng tớnh cht ca phn x CDK Tr li cỏc kớch thớch bt kỡ hay kớch thớch cú iu kin c hỡnh thnh i sng D mt khụng c cng c Cú tớnh cht cỏ th, khụng di truyn Sụ lng khụng hn nh Hỡnh thnh ng liờn h tm thi Trung ng thn kỡnh nm v nóo Ging nhau: v quỏ trỡnh thnh lp PXCDK v nhng iu kin PXCDK c hỡnh thnh v c ch cựng ý ngha i vi i sng Mi quan h: - PXKDK l c s thnh lp PXCDK - Phi cú s kt hp gia kớch thớch cú iu kin vi kớch thớch khụng iu kin ( ú kớch thớch cú iu kin phi tỏc ng trc kớch thớch khụng iu kin thi gian ngn) Trỡnh by quỏ trỡnh thnh lp v c ch PXCDK - Phi cú s kt hp gia cỏc kớch thớch bt kỡ ( kớch thớch cú iu kin) vi kớch thớch ca phn x khụng iu kin - KTCDK phi tỏc ng trc vi giõy so vi kớch thớch ca PXKDK v hỡnh thnh ng liờn h tm thi - Quỏ trỡnh kt hp ú phi c lp li nhiu ln v thng xuyờn c cng c - c ch PXCDK xy hnh ng thúi quen ú khụng c cng c, lm mt ng liờn h tm thi Nờu rừ ý ngha ca s hỡnh thnh v c ch phn x cú iu kin i vi i sng cỏc ng vt v ngi Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - m bo s thớch nghi vi mụi trng v iu kin sng luụn thay i v s hỡnh thnh cỏc thúi quen, cỏc quỏ tt i vi ngi Nờu s thnh lp v c ch cỏc phn x cú iu kin ngi - hỡnh thnh tr mi sinh , rt sm - ú l cỏc PX CDK vi ỏnh sỏng, mu sc, õm v chỳng dn hon thin - Tr cng ln, s lng PXCDK xut hin cng nhiu v cng phc - c ch cỏc phn x cú iu kin phn x ú khụng cũn cn thit i vi i sng Nờu vai trũ ca ting núi v ch vit: - ting núi v ch vit l tớn hiu ca s vt nhng thuc h thng tớn hiu th 2, chỳng cú th gõy cỏc phn x cú iu kin cp cao - L phng tin giao tip, trao i, truyn t kinh nghim cuc sng, lao ng, sn xut - L c s ca t Vỡ núi ng l nhu cu sinh lớ ca c th? Gic ng cú ý ngha ntn i vi sc khe? - Bn cht ca gic ng l quỏ trỡnh c h bo v phc hi kh nng hot ng ca h thn kinh sau ngy hc v lao ng Mun cú gic ng tt cn nhng iu kin gỡ? - i ng ỳng gi - ỏnh rng, mt trc ng, chun b cho gic ng - m bo khụng khớ yờn tnh - trỏnh mi kớch thớch cú nh hng ti gic ng Nu nhng yu t cú nh hng trc tip hoc giỏn tip n gic ng - n no trc ng - dựng cỏc cht kớch thớch: chố, c phờ, thuc lỏ ti khụng nờn lm vic quỏ sc? thc quỏ khuya? - vỡ s gõy cng thng v mt mi cho h thn kinh Nờu nhng bin phỏp gi gỡn v bo v h thn kinh? - trỏnh nhng tỏc ng cú nh hng xu n hot ng ca h thn kinh - m bao gic ng hng ngy Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - Gi cho tõm hn thn, trỏnh nhng suy ngh õu lo - Xõy dng ch lm vic v ngh ngi hp lớ B10 Chng X: Ni tit Nờu c im ca h ni tit: - iu hũa quỏ trỡnh sinh lớ ca c th, c bit l quỏ trỡnh trao i cht, quỏ trỡnh chuyn húa vt cht v nng lng cỏc t bo ca c th nh hormone t cỏc tuyn ni tit tit - Chỳng tỏc ng thụng qua ng mỏu chm nhng kộo di v trờn din rng - Sn phm tit ca tuyn ni tit l cỏc hormone - s cỏc tuyn cú tuyn ty va l tuyn ngoi tit, va l tớnh ni tit quan trng tuyn sinh dc cng l tuyn pha Nờu s khỏc bit gia tuyn ni tit v tuyn ni tit - Ging ch cỏc t bo tuyn to cỏc sn phm tit - Khỏc nhau: + sn phm tit ca tuyn ni tit ngm thng vo mỏu + Sn phm tit ca tuyn ngoi tit trung vo ng dn ngoi ( cỏc tuyn tiờu húa, tuyn l.) Tớnh cht ca hoocmon: - Mi hormone ch nh hng n hoc s c quan xỏc nh, mc dự cỏc hormone ny theo ng mỏu i khp c th - Hormone cú hot tớnh sinh hc cao, ch vi lng nh cng gõy hiu qu rừ rt Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - Hormone khụng mang tớnh c trng cho loi Vai trũ ca hoocmon: - Duy trỡ tớnh n nh ca mụi trng bờn c th - iu hũa cỏc quỏ trỡnh sinh lớ din bỡnh thng - Do ú, cỏc ri lon hot ng ni tit thng dn n cỏc bnh lớ Khỏi quỏt chung v tuyn yờn: - tuyn yờn l tuyn nh bng ht u trng nm nn s, cú liờn quan n vựng di i ( thuc nóo trung gian) - õy l tuyn quan trng nm vai trũ ch o hot ng ca hu ht cỏc tuyn ni tit khỏc ng thi tit hormon nh hng n s tng trng, trao i glucozo, cỏc cht khoỏng, nc v co tht c trn - Tuyn yờn gm thựy trc v thựy sau Gia thựy l thựy gia, ch phỏt trin tr nh, cú tỏc dng i vi s phõn b sc t ca da Khỏi quỏt v tuyn giỏp: - tuyn giỏp l tuyn ni tit ln nht, nng 20-25g - Hormone tuyn giỏp l tiroxin ( TH), thnh phn cú idod - Hormone ny cú vai trũ quan trng trao i cht v quỏ trỡnh chuyn húa cỏc cht t bo - Ngoi ra, tuyn giỏp cũn tit canxitonin cựng vi hormoen ca tuyn cn giỏp tham gia iu hũa canxi v photpho mỏu Cỏc hoocmon tuyn yờn v tỏc dng ca chỳng: Hormone C quan chu nh hng tỏc dng chớnh thựy trc tit: Kớch t nang trng (FSH) Bung trng, tinh hon Kớch t th vng ( LH) ( ICSH nam) Bung trng, tinh hon Kớch t tuyn giỏp ( TSH) tuyn giỏp Kớch t v tuyn trờn thn ( ACTH) Tuyn trờn thn Trng THCS Vĩnh Tờng N: phỏt trin bao noón Nam: sinh tinh N: rng trng, to v trỡ th vng Nam: tit testosteron Tit hoocmon tiroxin Tit nhiu hormone iu hũa hot ng sinh dc, trao i cht ng, cht khoỏng Bi dng hc sinh gii sinh hc Kớch t tuyn sa ( PRL) Kớch t tng trng (GH) thựy sau tit: Kớch t chng ỏi thỏo nht (ADH) Oxitoxin (OT) Tuyn sa H c xng ( thụng qua gan) Thn d con, tuyn sa Tit sa ( to sa) Tng trng c th Gi nc ( chng ỏi thỏo nht) Tit sa, co búp t cung lỳc Phõn bit bnh Bazodo vi bnh bu c thiu iod: - Bnh Bazodo tuyn giỏp hot ng mnh, tit nhiu hormone lm tng cng trao i cht, tng tiờu dựng oxi, nhp tim tng, ngi bnh luụn trng thỏi hi hp, cng thng, mt ng, sỳt cõn nhannh - Do tuyn hot ng mnh cng gõy bnh bu c, mt li tớch nc ( phự n) cỏc t chc sau cu mt - Khi thiu iod khu phn n hng ngy, tiroxin khụng tit ra, tuyn yờn s tit hormone thỳc y tuyn giỏp tng cng hot ng gõy phỡ i tuyn l nguyờn nhõn ca bnh bu c Tr em b bnh s chm ln, trớ nóo kộm phỏt trin Ngi ln, hot ng thn kinh gim sỳt, trớ nh kộm Nờu chc nng ca tuyn ty: - Chc nng ngoi tit ca tuyn ty l tit dch ty theo ng dn vo tỏ trng, giỳp cho s bin i thc n rut non - Cỏc t bo hp thnh cỏc o ty cú chc nng tit cỏc hormone iu hũa lng ng mỏu - Cú loi t bo o ty: t bo alpha tit glucagon, t bao beta tit insulin - Tuyn ty l tuyn pha Nờu vai trũ ca cỏc hormone tuyn ty: - T l ng huyt trung bỡnh chim 0.12%, nu t l ny tng cao s kớch thớch cỏc t bo beta tit insulin Hormone ny cú tỏc dng chuyn glucozo thnh glicogen d tr gan v c - Trong trng hp t l ng huyt gim so vi bỡnh thng s kớch thớch cỏc t bo alpha tit glucagon, cú tỏc dng ngc li vi insulin, bin glicogen thnh glucose nõng t l ng huyt tr li bỡnh thng - Nh cú tỏc dng i lp ca loi hormon trờn ca cỏc t bo o ty m t l ng huyt luụn n nh - S ri lon hot ng ni tit ca tuyn ty s dn n tỡnh trng bnh lớ: bnh tiu ng or chng h huyt ỏp Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc S v quỏ trỡnh iu hũa lng ng huyt: Khi đờng huyết tăng ( sau bữa ăn ) Khi đờng huyết giảm ( xa bữa ăn,Cơ thể hoạt động ) Kích thích Kích thích Đ ả o t u ỵ Kìm hãm kìm hãm Tế bào In su lin Glu ca gôn Tế bào Glu ca gôn Gli cô gen Đờng huyết giảm xuống mức bình thờng Glu cô zơ Đờng huyết tăng lên mức bình thờng Khỏi quỏt cu to v chc nng ca tuyn trờn thn: - l tuyn pha - Gm v tuyn v phn ty - V tuyn chia lm lp tit cỏc nhúm hormone khỏc nhau: + Lp ngoi ( lp cu) tit hormone iu hũa cỏc mui natri, kali mỏu + Lp gia ( lp si): tit hormone iu hũa ng huyt ( to glucozo t protein v lipit) + lp ( lp li): tit hormone iu hũa sinh dc nam, gõy nhng bin i c tớnh sinh dc nam Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - Ty tuyn tit adrenalin v noradrenalin cú tỏc dng iu hũa hot ng tim mch - v hụ hp, Cỏc hormone ny gõy tng nhp tim, co mch, tng nhp hụ hp, dón ph qu, gúp phn cựng glucagon iu chnh lng ng huyt b h ng huyt Trỡnh by chc nng ca tinh hon v bung trng: - Tinh hon, bung trng ngoi chc nng sn sinh trinh trựng v trng, cũn thc hin chc nng ca cỏc tuyn ni tit - Cỏc t bo k tinh hon tit hormone sinh dc nam ( testosteron) - Cỏc t bo nang trng tit hormone sinh dc n ( ostrogen) - Cỏc hormone ny gõy nờn nhng bin i tui dy thỡ, ú quan trng nht l nhng du hiu chng t ó cú kh nng sinh sn Khỏi quỏt chung v tuyn sinh dc: - gm tinh hon ( nam) v bung trng (n) - l tuyn pha Nhng du hiu xut hin tui dy thỡ nam: - Ln nhanh, cao vt - Sn giỏp phỏt trin, l hu - V ting, ging m - Mc ria mộp - Mc lụng nỏch - Mc lụng mu - C bp phỏt trin - C quan sinh dc to - Tuyn m hụi, tuyn nhn phỏt trin - Xut hin mn trng cỏ - Xut tinh ln u - Vai rng, ngc n Nhng du hiu xut hin tui dy thỡ n: - Ln nhanh - Da tr nờn mn mng - Thay i ging núi - Vỳ phỏt trin - Mc lụng mu - Mc lụng nỏch Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc - Hụng n rng Mụng, ựi phỏt trin B phn sinh dc phỏt trin Tuyn m hụi, tuyn nhn phỏt trin Xut hin mn trng cỏ Bt u hnh kinh S iu hũa hot ng ca cỏc tuyn ni tit: - Cỏc tuyn ni tit khụng ch chu s iu khin ca cỏc hormone tuyn yờn m ngc li, hot ng ca tuyn yờn ó c tng cng hay kỡm hóm cng b s chi phi ca hormone cỏc tuyn ny tit - ú l c ch t iu hũa ca cỏc tuyn ni tit nh cỏc thụng tin ngc Lng ng mỏu gi c tng i n nh l õu? - nh s phi hp hot ng ca cỏc t bo alpha v beta ca o ty tuyn ty - lng ng mỏu gim sau cỏc hot ng mnh or kộo di, khụng ch cỏc t bo alpha ca o ty tit glucagon m cũn cú s phi hp hot ng ca c tuyn trờn thn - Tuyn ny tit cooctizon gúp phn vo s chuyn húa lipit v protein lm tng ng huyt Vai trũ ca s iu hũa v phi hp ca cỏc tuyn ni tit? - trỡ tớnh n nh ca mụi trng bờn m bo cho cỏc quỏ trỡnh sinh lớ din bỡnh thng Trng THCS Vĩnh Tờng [...]... ng, sinh hot phự hp theo li khuyờn ca bỏc s + Khi b shock hoc stress cn iu chnh c th kp thi theo li khuyờn ca bỏc s Kh nng lm vic ca tim: Cỏc ch s Nhp tim ( s ln/ phỳt) Trng thỏi Lỳc ngh ngi Lỳc hot ng gng sc Trng THCS Vĩnh Tờng Ngi bỡnh thng Vn ng viờn 75 40-60 150 180 -240 Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 Lng mỏu c bm ca mt ngn tim (ml/ln) Lỳc ngh ngi Lỳc hot ng gng sc Trng THCS Vĩnh Tờng 60 75-115 90 180 -210... dng Th no l v sinh rng ming ỳng cỏch? - Cn chi rng sau khi n v trc khi i ng vi bn chi mm v kem ỏnh rng cú cha canxi (Ca) v flo (F) Chi rng ỳng cỏch nh ó hc Th no l n ung hp v sinh? - n chớn, ung sụi - Rau sng, trỏi cõy ti phi ra sch trc khi n - Khụng thc n b ụi thiờu - Khụng rui, nhng bõu vo thc n Cỏc tỏc nhõn gõy hi cho h tiờu húa: Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 Vi sinh vt Tỏc nhõn... cht l s ct nh, nghin cho mm nhuyn, v o trn thc n cho thm m nc bt Hóy gii thớch ngha en v mt sinh hc ca cõu thnh ng Nhai k no lõu - Ngha en v mt sinh hc ca cõu thnh ng ny l khi ta nhai k thỡ hiu sut tiờu húa cng cao, c th hp th c nhiu caht61 dinh dng hn nờn no lõu hn Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 Vi khu phn n y cỏc cht, sau tiờu húa khoang ming v thc qun thỡ cũn nhng loi cht no trong... Cu: mu hng, hỡnh a, lừm 2 mt, khụng cú nhõn + Bch cu: cú 5 loi: a kim, a axit, trung tớnh, limpho v mụno: Trong sut, kớch thc khỏ ln, cú nhõn Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 + Tiu cu: ch l cỏc mnh cht t bo ca t bo sinh tiu cu Khi c th b mt nc nhiu, mỏu cú th lu thụng trong mch d dng khụng? Vỡ sao? - Mỏu s khú khn lu thụng trong mch vỡ khi ú, mỏu s c li Nờu chc nng ca hng cu v huyt tng... c Bao ngoi 2 lỏ phi l 2 lp mng Lp ngoi dớnh vi lng ngc Lp trong dớnh vi phi Chớnh lỏ phi phi Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 gia cú cht dch lỏ phi lỏ phi trỏi cú 2 thựy n v cu to l ca phi l cỏc ph nang tp hp thnh tng cm v c bao bi mng mao mch dy c Cú ti 700 -80 0 triu ph nang Nhng c im cu to no ca cỏc c quan trong ng dn khớ cú tỏc dng lm m, lm m ko khớ vo phi v c im no tham gia bo v... do CO2 ó khuch tỏn t mỏu mao mch ra ko khớ ph nang Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 - Hi nc bóo húa trong khớ th ra do c lm m bi lp niờm mc tit cht nhy ph ton b ng dn khớ - T l % N2 trong ko khớ hớt vo v th ra khỏc nhau ko nhiu, khớ th ra cú cao hn chỳt do t l O2 b h thp hn S khỏc nhau ny ko cú ý ngha sinh hc M t s khuch tỏn ca 02 v CO2: Trao i khớ phi: - Nng oxi trong ko khớ ph... Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 Khi lao ng hay chi th thao, nhu cu trao i khớ ca c th tng cao, hot ng hụ hp ca c th cú th bin i th no ỏp ng nhu cu ú? - hot ng hụ hp ca c th bin i va tng nhp hụ hp ( th nhanh hn), va tng dung tớch hụ hp ( th sõu hn) Khụng khớ b ụ nhim v gõy tỏc hi ti hot ng hụ hp t nhng loi tỏc nhõn ntn? - Bi - Cỏc khớ c hi nh: NOX, SOX,CO, nicotin - Cỏc vi sinh vt gõy bnh Cỏc... nitrozamin,.) phi Gõy cỏc bnh viờm ng dn Trong ko khớ bnh vin, mụi Cỏc vi sinh vt khớ v phi, lm tn thng h trng thiu v sinh hụ hp, cú th gõy cht Gii thớch vỡ sao khi luyn tp th dc th thao ỳng cỏch, u n t bộ cú th cú c dung tớch sng lớ tng? Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 - Dung tớch sng l th tớch khụng khớ ln nht m 1 c th cú th hớt vo v th ra - Dung tớch sụng ph thuc tng dung tớch phi... Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 - l nh cỏc bỳi t mỏu ụm gi cỏc t bo mỏu lm thnh khi mỏu ụng bt kớn vt rỏch mch mỏu Tiu cu cú vai trũ gỡ trong quỏ trỡnh ụng mỏu? - Bỏm vo vt rỏch v bỏm vo nhanh to thnh nỳt tiu cu bt tm thi vt rỏch - Gii phúng enzim giỳp hỡnh thnh bỳi t mỏu to thnh khi mỏu ụng S ụng mỏu: - Trong huyt tng cú 1 loi protein hũa tan gi l cht sinh t mỏu Khi va chm vo vt... ó c nh tng húa) Bi dng hc sinh gii sinh hc 8 vitamin tan trong nc Cỏc vitamin tan trong du ( A, D, E, K) nc mui khoỏng aixit amin ng Nhng c im cu to no ca rut non giỳp nú m nhim tt vai trũ hp th cỏc cht dinh dng? - Lp niờm mc rut non cú nhng np gp vi cỏc lụng rut v lụng cc nh lm cho din tớch b mt bờn trong rut non tng gp 600 ln so vi din tớch mt ngoi - Rut non rt di ( t 2 .8- 3m ngi trng thnh), di nht ... viờn 75 40-60 150 180 -240 Bi dng hc sinh gii sinh hc Lng mỏu c bm ca mt ngn tim (ml/ln) Lỳc ngh ngi Lỳc hot ng gng sc Trng THCS Vĩnh Tờng 60 75-115 90 180 -210 Bi dng hc sinh gii sinh hc Chng IV:... ra, s sinh trng, phỏt trin v sinh sn ca t bo giỳp c th ln lờn ti giai on trng thnh cú th tham gia vo quỏ trỡnh sinh sn ca c th Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh gii sinh hc + Kh nng cm ng ca t... hc sinh gii sinh hc Da sch cú nh hng n sc khe nh th no? - Da sch cú kh nng dit ti 85 % s vi khun bỏm trờn da - Phũng bnh ngoi da - Hn ch s to thnh mn trng cỏ Trng THCS Vĩnh Tờng Bi dng hc sinh

Ngày đăng: 03/12/2015, 09:58

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan