0

giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất

128 1,905 2

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/11/2015, 12:35

Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Tuần Ngày soạn: 10/9/2012 Ngày dạy: 11/9/2012 BÀI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TRÒ CHƠI “DIỆT CÁC CON VẬT CÓ HẠI” Mục tiêu: Biết số nội quy tập thể dục, biết tên nội dung chương trình thể dục lớp Thực yêu cầu trò chơi Hoạt động Hoạt động 1: Khởi động (Cả lớp) Đứng chỗ vỗ tay hát, sau khởi động xoay khớp (3-4 phút) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp) GV giới thiệu lớp chương trình thể dục lớp (4-5 phút) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 1-Giới thiệu chương trình môn thể dục lớp Hoạt động 3: Phần (Cả lớp) - Một số quy định thể dục Biên chế tổ, chon cán (4-5phút) Hình 2-GV nêu số quy định yêu cầu học thể dục Hoạt động 4: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Diệt vật có hại” (5-6 phút) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 3-GV điều khiển học sinh chơi “Diệt vật có hại” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đứng chỗ vỗ tay hát - GV h/s hệ thống - GV nhận xét học giao tập nhà Hoạt động ứng dụng - Em kể lại với bố mẹ mọt số nội dung chương trình thể dục lớp số quy định học thể dục - Với giúp đỡ bố mẹ (anh, chị) em tập chơi trò chơi “Diệt vật có hại” để rèn luyện phản xạ nhanh Tuần Ngày soạn: 12/9/2012 Ngày dạy: 13/9/2012 BÀI TẬP HỢP HÀNG DỌC, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ CHÀO, BÁO CÁO KHI GIÁO VIÊN NHÂN LỚP Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Mục tiêu: Biết tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm số Biết cách chào, báo cáo giáo viên nhận lớp Hoạt động Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) Đứng chỗ vỗ tay hát, sau khởi động xoay khớp (3-4 phút) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp, theo tổ) Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (4-5 lần) Hình 1- Điểm số theo hàng dọc Hoạt động 3: Phần (Cả lớp) Chào, báo cáo GV nhận lớp (2-3 lần) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 2- Báo cáo GV nhận lớp Hoạt động 4: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Diệt vật có hại” (3-4 phút) Hình 3-GV điều khiển học sinh chơi “Diệt vật có hại” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đứng chỗ vỗ tay hát - GV h/s hệ thống - GV nhận xét học giao tập nhà Hoạt động ứng dụng Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh - Ứng dụng vào tập trung đầu sau, xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp… - Với giúp đỡ bố mẹ (anh, chị) em tập chơi trò chơi “Diệt vật có hại” để rèn luyện phản xạ nhanh Tuần Ngày soạn: 17/9/2012 Ngày dạy: 18/9/2012 BÀI DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI “QUA ĐƯỜNG LỘI” Mục tiêu: Biết tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm số Biết cách dàn hàng, dồn hàng Thực yêu cầu trò chơi Hoạt động Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) * Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên (50-60m) - Đi thành vòng tròn hít thở sâu (6-10 lần) * Trò chơi “Diệt vật có hại” (2-3 phút) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp, theo tổ) Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (1-2 lần) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 1- Điểm số theo hàng dọc Hoạt động 3: Phần (Cả lớp) Dàn hàng, dồn hàng (2-3 lần) Hình 2- Dàn hàng, dồn hàng Hoạt động 4: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Qua đường lội” (8-10 phút) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 3- Trò chơi “Qua đường lội” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đứng chỗ vỗ tay hát - GV h/s hệ thống - GV nhận xét học giao tập nhà Hoạt động ứng dụng - Ứng dụng vào tập trung đầu sau, xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp, ứng dụng vào… - Ứng dụng dàn hàng để triển khai đội hình tập nội dung khác thể dục… - Với giúp đỡ gia đình em tự làm số điểm lội giấy vẽ mặt đất tập qua điểm lội Tuần Ngày soạn: 19/9/2012 Ngày dạy: 20/9/2012 BÀI DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI” Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Mục tiêu: Biết tập hợp hàng dọc, dóng thẳng hàng dọc, điểm số Biết cách dàn hàng, dồn hàng Biết cách tham gia trò chơi thực yêu cầu trò chơi Hoạt động Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Ôn tập cách báo cáo lớp chúc thầy giáo (2-3 lần) * Đứng vỗ tay hát (1 phút) - Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp (1 phút) - Đi thành vòng tròn hít thở sâu (6-10 lần) * Ôn thể dục lớp (1 lần 2x8 nhịp) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp, theo tổ) Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số (2-3 lần) Hình 1- Điểm số theo hàng dọc Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hoạt động 3: Phần (Cả lớp) Dàn hàng, dồn hàng (2-3 lần) Hình 2- Dàn hàng, dồn hàng Hoạt động 4: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” (6-8 phút) Hình 3- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo nhịp - GV h/s hệ thống - GV nhận xét học giao tập nhà Hoạt động ứng dụng - Ứng dụng vào tập trung đầu sau, xếp hàng chào cờ, xếp hàng vào lớp, ứng dụng vào… Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên (80-90m) - Đi theo vòng tròn hít thở sâu (1 phút) - Ôn thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) * K.tra cũ (1 phút) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang (Mỗi đt lần x 10m) Hình 1-Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông Hoạt động 3: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi nhanh chuyển sang chạy (4 lần x 20m) Hình 2- Đi nhanh chuyển sang chạy Hoạt động 4: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Nhảy nhảy nhanh” (3 lần) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 3-Trò chơi “Nhảy nhảy nhanh” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo hàng dọc hát (1 phút) - Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng (Mỗi đt 5-6 lần) - GV h/s hệ thống (1 phút) - GV nhận xét học giao tập nhà (1 phút) Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tư tác phong nhanh nhẹn, chững chạc - Tự tổ chức chơi trò chơi bạn hàng xóm Tuần 25 Ngày soạn: 13/3/2013 Ngày dạy: 14/3/2013 BÀI 50 ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB TRÒ CHƠI “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH” Mục tiêu: Thực thường theo vạch kẻ thẳng hai chống hông dang ngang Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Thực nhanh chuyển sang chạy Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi “Nhảy nhảy nhanh” Hoạt động Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên (80-90m) - Đi theo vòng tròn hít thở sâu (1 phút) * Ôn thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) * K.tra cũ (1 phút) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang (Mỗi đt lần x 10m) Hình 1-Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông Hoạt động 3: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi nhanh chuyển sang chạy (4 lần x 20m) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 2- Đi nhanh chuyển sang chạy Hoạt động 4: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Nhảy nhảy nhanh” (3 lần) Hình 3-Trò chơi “Nhảy nhảy nhanh” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đứng vỗ tay hát (1 phút) - Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng (Mỗi đt 5-6 lần) - GV h/s hệ thống (1 phút) - GV nhận xét học giao tập nhà (1 phút) Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tư tác phong nhanh nhẹn, chững chạc Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh - Tự tổ chức chơi trò chơi bạn hàng xóm Tuần 26 Ngày soạn: 20/3/2013 Ngày dạy: 21/3/2013 BÀI 51 ÔN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB TRÒ CHƠI “KẾT BẠN” Mục tiêu: Thực động tác thường theo vạch kẻ thẳng hai chống hông dang ngang Thực kiễng gót hai tay chống hông Thực nhanh chuyển sang chạy Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi “Kết bạn” Hoạt động Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên (80-90m) - Đi theo vòng tròn hít thở sâu (1 phút) * Ôn thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) * K.tra cũ (1 phút) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang, thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông kiễng gót (Mỗi đt lần x 10m) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 1-Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông Hoạt động 3: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi nhanh chuyển sang chạy (4 lần x 20m) Hình 2- Đi nhanh chuyển sang chạy Hoạt động 4: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Kết bạn” (5 lần) Hình 3-Trò chơi “Kết bạn” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh - Đi thường theo hàng dọc hát (1 phút) - Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng (Mỗi đt 5-6 lần) - GV h/s hệ thống (1 phút) - GV nhận xét học giao tập nhà (1 phút) Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tư tác phong nhanh nhẹn, chững chạc - Tự tổ chức chơi trò chơi bạn hàng xóm Tuần 26 Ngày soạn: 25/3/2013 Ngày dạy: 26/3/2013 BÀI 52 HOÀN THIỆN MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB - Mục tiêu: Thực động tác thường theo vạch kẻ thẳng hai chống hông dang ngang Thực kiễng gót hai tay chống hông Thực nhanh chuyển sang chạy Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi “Kết bạn” Hoạt động Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên (80-90m) - Đi theo vòng tròn hít thở sâu (1 phút) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh * Ôn thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) * K.tra cũ (1 phút) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang, thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông kiễng gót (Mỗi đt lần x 10m) Hình 1-Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông Hoạt động 3: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi nhanh chuyển sang chạy (4 lần x 20m) Hình 2- Đi nhanh chuyển sang chạy Hoạt động 4: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Kết bạn” (5 lần) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 3-Trò chơi “Kết bạn” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo hàng dọc hát (1 phút) * Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng (Mỗi đt 5-6 lần) - GV h/s hệ thống (1 phút) - GV nhận xét học giao tập nhà (1 phút) Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tư tác phong nhanh nhẹn, chững chạc - Tự tổ chức chơi trò chơi bạn hàng xóm Tuần 27 Ngày soạn: 27/3/2013 Ngày dạy: 28/3/2013 BÀI 53 ÔN BÀI TẬP RLTTCB - Mục tiêu: Thực động tác thường theo vạch kẻ thẳng hai chống hông dang ngang Thực kiễng gót hai tay chống hông Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Thực nhanh chuyển sang chạy Biết cách chơi tham gia chơi trò chơi “Kết bạn” Hoạt động Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) * Đứngtại chỗ vỗ tay hát (1 phút) - Xoay khớp cổ chân, đầu gối, hông, vai (1 phút) * Ôn thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông, dang ngang, thường theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông kiễng gót (Mỗi đt lần x 10m) Hình 1-Đi theo vạch kẻ thẳng hai tay chống hông Hoạt động 3: Phần (Cả lớp, theo tổ) Đi nhanh chuyển sang chạy (4 lần x 20m) Hình 2- Đi nhanh chuyển sang chạy Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hoạt động 4: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Kết bạn” (5 lần) Hình 3-Trò chơi “Kết bạn” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo hàng dọc hát (1 phút) * Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng (Mỗi đt 5-6 lần) - GV h/s hệ thống (1 phút) - GV nhận xét học giao tập nhà (1 phút) Hoạt động ứng dụng - Rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, tư tác phong nhanh nhẹn, chững chạc - Tự tổ chức chơi trò chơi bạn hàng xóm Tuần 27 Ngày soạn: 1/4/2013 Ngày dạy: 2/4/2013 BÀI 54 TRÒ CHƠI “TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH” Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Mục tiêu: Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi “Tung vòng vào đích” Hoạt động Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) * Giậm chân chỗ đếm theo nhịp (1 phút) - Xoay khớp cổ tay,chân, đầu gối, hông, vai (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên (80-90m) - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu (1 phút) * Ôn thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Tung vòng vào đích” (20 phút) Hình 3-Trò chơi “Tung vòng vào đích” Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo hàng dọc hát (1 phút) * Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng (Mỗi đt 5-6 lần) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh - GV h/s hệ thống (1 phút) - GV nhận xét học giao tập nhà (1 phút) Hoạt động ứng dụng - Tự tổ chức chơi trò chơi bạn hàng xóm Tuần 28 Ngày soạn: 1/4/2013 Ngày dạy: 2/4/2013 Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh BÀI 55 TRÒ CHƠI “TUNG VÒNG VÀO ĐÍCH” Mục tiêu: Bước đầu biết cách chơi tham gia chơi trò chơi “Tung vòng vào đích” Hoạt động Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) * Giậm chân chỗ đếm theo nhịp (1 phút) - Xoay khớp cổ tay,chân, đầu gối, hông, vai (1 phút) - Chạy nhẹ nhàng địa hình tự nhiên (80-90m) - Đi thường theo vòng tròn hít thở sâu (1 phút) * Ôn thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp) Trò chơi “Tung vòng vào đích” (20 phút) Hình 3-Trò chơi “Tung vòng vào đích” Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Hoạt động 5: Phần kết thúc (Cả lớp) - Đi thường theo hàng dọc hát (1 phút) * Cúi người thả lỏng, nhảy thả lỏng (Mỗi đt 5-6 lần) - GV h/s hệ thống (1 phút) - GV nhận xét học giao tập nhà (1 phút) Hoạt động ứng dụng - Tự tổ chức chơi trò chơi bạn hàng xóm Hứa Văn Đồng [...]... con vật có hại (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) Ôn đt 5 đt đã học của bài thể dục phát triển chung (1lần 2x8 nhịp) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp 2 Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 1- Đội hình ôn tập 5 đt đã học của bài thể dục Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Học đt toàn thân của bài thể dục phát triển chung (4 lần 2x8 nhịp) Hình 2- Động tác toàn thân Hoạt động 4: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Bịt... nhịp và cùng cả lớp nhận xét, đánh giá Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) Ôn đt vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) Hình 1- Đội hình tập đt vươn thở và tay Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Học đt chân của bài thể dục phát triển chung (4lần 2x8 nhịp) Hình 2- Đt chân Hình 3- Đội hình tập đt chân Hoạt động 4: Ôn 3 đt VT, T, C (Cả lớp) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp 2 Trường tiểu... lớp) - Giậm chân tại chỗ đếm to theo nhịp (1 phút) * Ôn 6 đt đã học của bài thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) * T.chơi “Diệt các con vật có hại (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) Học đt nhảy của bài thể dục phát triển chung (4 lần 2x8 nhịp) Hình 1-Động tác nhảy Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp 2 Trường tiểu học Trấn Ninh Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Ôn 3 đt bụng, toàn thân và nhảy (2. .. đt 1 lần 2x8 nhịp) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) Ôn đt 5 đt đã học của bài thể dục phát triển chung (5 lần 2x8 nhịp) Hình 1- Đội hình tập cả lớp (tæ 1) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp 2 Trường tiểu học Trấn Ninh (tæ 2) Hình 2- Đội hình chia tổ tập Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” (3-4 phút) Hình 5- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” Hoạt động 6: Phần kết thúc (Cả lớp) - Cúi... Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp) Ôn đt vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung (1 lần 2x8 nhịp) Hình 1- Đội hình tập đt vươn thở, tay và chân Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Học đt lườn của bài thể dục phát triển chung (4lần 2x8 nhịp) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp 2 Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 2- Đt lườn Hình 3- Đội hình tập đt lườn Hoạt động 4: Ôn 4 đt VT, T, C , L (Cả lớp) Hình 4-... hông, đầu gối (Mỗi đt 1 lần 2x8 nhịp) * Trò chơi “Diệt các con vật có hại” GV điều khiển học sinh chơi (2 phút) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) Ôn đt 5 đt đã học của bài thể dục phát triển chung (5 lần 2x8 nhịp) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp 2 Trường tiểu học Trấn Ninh Hình 1- Đội hình tập cả lớp (tæ 1) (tæ 2) Hình 2- Đội hình chia tổ tập Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Kéo cưa lừa... hãy tập luyện các đt đã học của bài thể dục phát triển chung ở nhà - Em hãy cùng các bạn tổ chức chơi trò chơi tại làng xóm Tuần 7 Ngày soạn: 24 /10 /20 12 Ngày dạy: 25 /10 /20 12 Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp 2 Trường tiểu học Trấn Ninh BÀI 14 ĐỘNG TÁC NHẢY TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” Mục tiêu: Biết cách thực hiện 6 đt đã học, bước đầu biết cách thực hiện đt nhảy.của bài thể dục phát triển chung Bước đầu biết... tại làng xóm Tuần 6 Ngày soạn: 17/10 /20 12 Ngày dạy: 18/10 /20 12 BÀI 12 ÔN 5 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG Mục tiêu: Biết cách thực hiện 5 đt đã học của bài thể dục phát triển chung Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp 2 Trường tiểu học Trấn Ninh 1 Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) - Giậm chân tại chỗ đếm to theo... 8/10 /20 12 Ngày dạy: 9/10 /20 12 BÀI 9 ÔN 4 ĐỘNG TÁC CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” Mục tiêu: Biết cách thự hiện bốn đã học của bài thể dục phát triển chung Biết cách chơi và thực hiện theo yêu cầu của trò chơi 1 Hoạt động cơ bản Hoạt động 1: Phần khởi động (Cả lớp) * Đứng vỗ tay và hát (1 phút) - Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp (1 phút) Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp 2 Trường... “Diệt các con vật có hại” (2 phút) * K.tra bài cũ 2 học sinh lên thực hiện 4 đt đã học 91 lần 2x8 nhịp) Hoạt động 2: Phần cơ bản (Cả lớp, chia tổ) Ôn 4 đt đã học của bài thể dục phát triển chung (4 lần 2x8 nhịp) Hình 1- Đội hình tập 4 đt đã học Hoạt động 3: Phần cơ bản (Cả lớp) Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” (3-4 phút) Hình 2- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ” Hoạt động 4: Phần kết thúc (Cả lớp) - Cúi người thả lỏng ... thể dục phát triển chung nhà Hứa Văn Đồng Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh - Em bạn tổ chức chơi trò chơi làng xóm Tuần 10 Ngày soạn: 21 /11 /20 12 Ngày dạy: 22 /11 /20 12 BÀI 19 ÔN BÀI THỂ DỤC... Bài soạn lớp Trường tiểu học Trấn Ninh Tuần 10 Ngày soạn: 26 /11 /20 12 Ngày dạy: 27 /11 /20 12 BÀI 20 ĐIỂM SỐ 1 -2; 1 -2 THEO ĐỘI HÌNH VÒNG TRÒN TRÒ CHƠI “BỎ KHĂN” Mục tiêu: Thực động tác thể dục phát... (1 -2 phút) * T.chơi “Diệt vật có hại (2 phút) Hoạt động 2: Phần (Cả lớp) Học đt điều hòa thể dục phát triển chung (4 lần 2x8 nhịp) Hình 1-Động điều hòa Hoạt động 3: Phần (Cả lớp) Ôn thể dục
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất, giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất,