0

SKKN –một số biện pháp tạo xúc cảm lịch sử trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975

36 1,707 7

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/11/2015, 18:42

SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự Hạnh phúc - Đề tài sáng kiến kinh nghiệm A Sơ yếu lý lịch Họ tên: Khuất Thị Hồng Sinh ngày: 08/04/1981 Năm vào ngành : 2003 Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên trờng THPT Ba Vì Trình độ chuyên môn: Đại học S phạm Hà Nội Hệ đào tạo: Chính quy Bộ môn giảng dạy: Lịch sử GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 SNG KIN KINH NGHIM MT S BIN PHP TO XC CM LCH S TRONG DY HC LCH S VIT NAM GIAI ON 1954 - 1975 A.PHN M U I L DO CHN TI C s lớ lun Dõn ta phi bit s ta Cho tng gc tớch nc nh Vit Nam Thc hin li dy ú ca ch tch H Chớ Minh, b mụn Lch s ó c Nh nc v Chớnh ph ta quan tõm chỳ trng a vo chng trỡnh ging dy cho hc sinh t cp tiu hc v cng mụn hc ny phỏt huy c vai trũ l cụ giỏo ca cuc sng Lch s dõn tc Vit Nam l lch s ca cỏc cuc u tranh dng nc v gi nc, c bit giai on 1954 1975, giai on ho hựng nht ca lch s dõn tc Vit Nam Trong giai on ny, nhõn dõn Vit Nam ó tin hnh cuc khỏng chin chng M cu nc, quõn v dõn ta ó ln lt ỏnh bi nhiu chin lc chin tranh ca M : chin lc Chin tranh n phng, Chin tranh c bit, Chin tranh cc b, Vit Nam húa chin tranh v ụng Dng húa chin tranh Nhng chin thng v vang ca dõn tc ta trc k thự c coi l ln mnh nht trờn th gii lỳc by gi v cho n tn ngy ó nõng cao v th ca dõn tc ta trờn trng quc t Hn no ht, nhõn dõn Vit Nam luụn phi khc sõu mỡnh khớ th ca mt thi i anh hựng ú Tuy nhiờn, cú mt thc trng ỏng bun hin l cht lng giỏo dc núi chung, b mụn lch s núi riờng ngy cng b gim sỳt Trong giai on xó hi phỏt trin nhanh theo hng hin i húa, c ch th trng ó lm xut hin li sng thc dng, mt b phn khụng nh hc sinh trng ph thụng khụng cũn coi trng kin thc lch s, dn n vic hc sinh hc chng i, hc trc quờn sau, cú thỏi hi ht hc lch s B mụn lch s b mt dn v trớ, tr thnh mụn hc ph trc õy lch s l mụn hc quan trng tuyn chn nhõn ti, mun t lm quan giỳp nc phi sụi kinh nu s Do ú, mt b phn khụng nh gii tr ngy quờn mt khớ th ho hựng ca dõn tc, khụng cũn thy c cụng lao to ln ca cha ụng ó ngó xung cú c nn hũa bỡnh c lp hụm B mụn lch s cú vai trũ rt quan trng vic giỏo dc thỏi , t tng, tỡnh cm v hỡnh thnh thỏi ỳng n vi s phỏt trin hp quy lut xó hi v xỏc GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 nh nhim v cho th h tr hin ti v tng lai Vỡ vy, vic to xỳc cm lch s cho HS l mt nhng bin phỏp gúp phn nõng cao cht lng giỏo dc b mụn Lch s mt cỏch cú hiu qu Vi c trng, lch s chớnh l bn thõn cuc sng rt phong phỳ, a dng v sinh ng bao trựm mi mt v kinh t, chớnh tr, húa xó hi, u tranh giai cp, u tranh chớnh tr cho nờn hc lch s khụng n thun l ghi nh ngy thỏng, s kin Do ú, yờu cu vic ging dy lch s ca giỏo viờn phi rừ rng, sinh ng v cú cm xỳc to sc hp dn vi ch th nhn thc, dng li bc tranh quỏ kh mt cỏch chớnh xỏc nht, hc sinh cú c cm giỏc nh chớnh mỡnh c tham gia vo s kin ú Cn c vo nh hng ca xỳc cm ngi ta chia xỳc cm thnh hai loi: tớch cc v tiờu cc Nhng i tng tha c nhu cu ca ngi gõy nờn nhng xỳc cm tớch cc nh: vui sng, hnh phỳc, t tin loi xỳc cm ny s cú tỏc dng nõng cao hot ng ca i sng ngi Trỏi li, nhng gỡ cn tr cho vic tha nhu cu s gõy nờn nhng xỳc cm tiờu cc nh: bun bó, chỏn nn, s hóinhng xỳc cm ny s lm h thp hot ng sng ca ngi, lm yu i ngh lc ca h Trong quỏ trỡnh dy hc lch s giỏo viờn úng vai trũ ch o bi giỏo viờn l ngi ch ng v ni dung kin thc ging dy v la chn phng phỏp truyn t, t chc hot ng ca hc sinh gi hc, iu khin gi hc mt cỏch linh hot, sinh ng Mun quỏ trỡnh dy hc t c kt qu cao giỏo viờn cn nm c c im tõm lớ ca hc sinh din quỏ trỡnh nhn thc cú nhng tỏc ng phự hp v mt s phm nhm kớch thớch hot ng t c lp ca hc sinh Vic to c nhng xỳc cm lch s s to c ng c tớch cc thỳc y hc sinh hng hỏi hc Vỡ vy, nhim v c bn ca giỏo viờn l phi hỡnh thnh hc sinh nhu cu vi kin thc v nhu cu ú c tha ngha l ó gõy c xỳc cm tớch cc, kớch thớch hot ng hc c lp, sỏng to ca hc sinh 2.C s thc tin Qua quỏ trỡnh ging dy ca bn thõn v d gi ng nghip trng ph thụng ni tụi cụng tỏc, tụi nhn thy cỏc giỏo viờn ó ý thc c vai trũ ca vic s dng cỏc bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc lch s núi chung v dy hc lch s dõn tc núi riờng nhm nõng cao cht lng b mụn Nhng xỳc cm l mt lnh GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 vc khú v tinh t ca ngi nờn vic s dng cỏc bin phỏp to xỳc cm cũn gp nhiu khú khn Vic to xỳc cm lch s cho hc sinh, cỏc giỏo viờn s dng bin phỏp trỡnh by ming l ch yu nhng vic trỡnh by ming cha em li hiu qu cao vỡ li núi ca giỏo viờn cha sinh ng, cha gi cm., nhng cõu chuyn, ni dung trỡnh by cha thc s to xỳc cm cao Mt s giỏo viờn cú s dng dựng trc quan to hng thỳ hc cho hc sinh, nhiờn nhiu dựng trc quan cũn cha phự hp vi ni dung bi hc Giỏo viờn cú ch a hỡnh nh m cha cung cp cho hc sinh kin thc lch s qua hỡnh nh ú v cng cha rỳt ý ngha mang tớnh giỏo dc t tng V phớa hc sinh: a s hc sinh rt ngi hc lch s vỡ quỏ di, khú nh cỏc s kin v nhm chỏn, khụ khan Mc khỏc, s phỏt trin ca xó hi, a s hc sinh coi Lch s l b mụn ph, cỏc em cũn ginh thi gian cho cỏc mụn hc chớnh, mụn d thi vo i hc, cao ng Hc sinh cú hc cng ch mang tớnh cht i phú vi cỏc bi kim tra thng xuyờn v kim tra nh kỡ nờn cht lng khụng cao Thc t, tụi ó tin hnh kho sỏt, iu tra lp 12 tụi ging dy ( 126 hc sinh trng THPT Ba Vỡ) thụng qua bi kho sỏt cht lng u nm v thu c kt qu nh sau: LP S S GII KH TRUNG BèNH YU, KM 12A5 43 23 10 12A8 41 10 26 12A9 42 15 23 T c s lớ lun v thc tin trờn, bn thõn tụi l mt giỏo viờn dy lch s ó luụn c gng tỡm tũi, nghiờn cu v th nghim i mi phng phỏp dy hc nõng cao cht lng ging dy Tụi nhn thy, vic s dng cỏc bin phỏp to xỳc cm lch s cú tỏc dng khụng nh n quỏ trỡnh tip thu tri thc, giỏo dc t tng, tỡnh cm o c cng nh phỏt trin t cho hc sinh Song s dng cỏc bin phỏp to xỳc cm nh th no gúp phn nõng cao hiu qu bi hc? Tụi xin trỡnh by mt s kinh nghim ca mỡnh phn ni dung II MC CH CA SNG KIN KINH NGHIM Qua vic nghiờn cu ti ny, tụi mong mun s gúp phn nh hng nhn thc ỳng n cho hc sinh, giỏo dc tỡnh yờu t nc, tinh thn t ho dõn tc, lũng bit n vi cỏc th h cha ụng ó ngó xung cho hũa bỡnh, c lp hụm nay, t ú ý GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 thc c trỏch nhim ca mỡnh vi quờ hng t nc Vic s dng mt s bin phỏp to xỳc cm hc lch s ca giỏo viờn cng lm cho tit hc cú hiu qu, hc sinh yờu thớch mụn Lch s hn, qua ú nõng cao cht lng b mụn Lch s núi riờng v cht lng giỏo dc núi chung, tng bc ỏp ng c yờu cu i mi giỏo dc ca ng v nh nc III NHIM V NGHIấN CU thc hin ti ny, tụi ó thc hin cỏc nhim v sau: - Nghiờn cu c s lý lun c bn v cm xỳc v vic dy hc to xỳc cm cho HS dy hc lch s - Nghiờn cu cỏc ti liu v phng phỏp dy hc lch s - Nghiờn cu cỏc ti liu v i mi phng phỏp dy hc lch s - Nghiờn cu, khai thỏc ni dung sỏch giỏo khoa phn lch s Vit Nam giai on 1954 1975 - Khai thỏc, s dng ti liu v lch s Vit Nam giai on 1954 1975 - D gi ng nghip, rỳt kinh nghim qua tng tit dy - Kim tra, ỏnh giỏ kt qu ca hc sinh cú s iu chnh , b sung hp lý IV PHM VI V I TNG NGHIấN CU Phm vi nghiờn cu ti nghiờn cu v vic to xỳc cm hc lch s Vit Nam giai on 1945 1975 nm bi: Baỡ 21 Xõy dng ch ngha xó hi Bc, u tranh chng quc M v chớnh quyn Si Gũn Nam (1954- 1965);Bi 22 Nhõn dõn hai trc tip chin u chng quc M xõm lc Nhõn dõn Bc va chin u va sn xut (1965 1973); Bi 23 Khụi phc v phỏt trin kinh t- xó hi Bc,gii phúng hon ton Nam (1973-1975) thuc chng IV, phn Lch s Vit Nam t nm 1919 n nm 2000 chng trỡnh Lch s lp 12 (Chng trỡnh chun) i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu m tụi ỏp dng cho ti l hc sinh lp 12A5, 12A8, 12A9 - Trng THPT Ba Vỡ Huyn Ba Vỡ- Thnh ph H Ni GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 B NI DUNG I MT S BIN PHP TO XC CM LCH SCHO HC SINH TRONG DY HC LCH S VIT NAM GIAI ON 1954 1975 Nhng xỳc cm cú th to cho hc sinh thụng qua vic ging dy lch s Vit Nam giai on 1954 - 1975 - Thụng qua vic tỡm hiu v din bin, kt qu ca cuc chin tranh cú th to cho hc sinh thỏi cm thự chin tranh, mong mun bo v hũa bỡnh, cú th ỏnh giỏ c vai trũ lónh o ca ng v cng c nim t ho dõn tc - Thụng qua cỏc biu tng sinh ng c th, nhng cõu chuyn hay hỡnh nh v ti ỏc chin tranh quc M, quõn i tay sai v cỏc nc thõn M gõy ra, hu qu ca nú i vi nhõn dõn Vit Nam s tỏc ng mnh n t tng tỡnh cm ca hc sinh - Thụng qua cỏc cõu chuyn, cỏc tm gng anh hựng giỏo dc cho cỏc em lũng bit n, t ú ý thc c trỏch nhim ca mỡnh i vi quờ hng, t nc Mt s bin phỏp to xỳc cm hc lch s cho hc sinh qua dy hc lch s Vit Nam giai on 1954 1975 2.1 Thụng qua trỡnh by ming ca giỏo viờn Li núi l phng tin dy hc quan trng nht ca giỏo viờn, li ging ca giỏo viờn l ngun kin thc sinh ng nht tỏc ng mnh m n t v tỡnh cm, dy nhng xỳc cm tớch cc ca hc sinh Ngụn ng s giỳp cho ngi giỏo viờn hon thnh tt cỏc nhim v dy hc lch s v c ba mt: kin thc, k nng v t tng thỏi ca hc sinh, dy cỏc em cỏc xỳc cm lch s Bi vy, ngụn ng rừ rng, giu hỡnh nh, hp dn ca giỏo viờn cú nh hng rt ln ti trớ tu v trỏi tim hc sinh Vớ d 1: Bng ging núi truyn cm tng thut hoc miờu t, to biu tng v mt s s kin, nhõn vt lch s m khụng s dng dựng trc quan bi 22: mc IV.2 Min Bc va chin u chng chin tranh phỏ hoi, va sn xut v lm ngha v hu phng, tụi to biu tng cho hc sinh v cuc kớch 12 ngy ờm bng B52 ca M: Ch 12 ngy ờm M ó s dng trờn 700 ln chic mỏy bay B52 v gn 4000 ln chic mỏy bay chin thut nộm bom xung H Ni, Hi Phũng v mt s ni trờn Bc nc ta hn 100.000 tn bom n Riờng H Ni 441 ln chic B52 cựng nhiu mỏy bay chin thut nộm hn 40.000 tn bom (tng ng vi qu bom nguyờn t m M ó nộm xung Hi-rụ-si-ma v NaGV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 ga-sa-ki, Nht Bn) Nớch-xn mun bin H Ni thnh Hi-rụ-si-ma v Na-ga-sa-ki khụng cn bom nguyờn t , bin Bc tr v thi kỡ ỏ Qua ú, hc sinh thy c ti ỏc ca M ó gõy cho nhõn dõn Bc, c bit l nhõn dõn H Ni, Hi Phũng , ng thi thy c s khc lit ca chin tranh Th nhng cuc kớch ny ó b nhõn dõn ta ỏnh bi ch vi sỳng trng, tờn la SAM2 nhng th v khớ so vi v khớ ca M tht thụ s nhng vi quyt tõm Khụng cú gỡ quý hn c lp t quõn v dõn ta ó lm tiờu tan hỡnh nh v phỏo i bay B52 bt kh xõm phm Cú c chin thng ú l tm nhỡn xa trụng rng, s ch o chin lc ti tỡnh ca Trung ng ng v Ch tch H Chớ Minh t u cuc chin tranh phỏ hoi ca M Ngay t ngy 12/4/1966, quc M tung B52 Bc nộm bom ti ốo M (Qung Bỡnh) Trung ng ng v Bỏc H ó nhn nh: dt khoỏt M s s dng B52 vo ỏnh H ni v ch th cho B T lnh v Quõn chng Phũng khụng khụng phi t chc cỏch ỏnh mỏy bay B52, phi bn ri bng c B52 ca M trờn Bc T ú, cng c nim tin ca hc sinh vo ng, vo tinh thn chin u ca quõn v dõn ta Bi 23: mc IV Nguyờn nhõn thng li ca cuc khỏng chin chng M, cu nc(1954-1975) to xỳc cm cho hc sinh, lụi cun hc sinh vo bi ging, tụi dn dt vo bi vi nhng li núi sinh ng nh sau: Nu em v khớ chi v khớ, em tim lc kinh t so sỏnh vi tim lc kinh t thỡ rừ rng õy l mt s chờnh lch khụng th tng tng ni v phn thng chc chn thuc v M Nhng thc t phn thng ó thuc v ta Vn t ti chỳng ta li ỏnh thng? Bi 22: Khi ging n mc IV.2 Min Bc va chin u chng chin tranh phỏ hoi, va sn xut v lm ngha v hu phng, tụi s dng cõu chuyn v anh hựng dit mỏy bay B52 Phm Tuõn : ờm 27 12 1972, nhiu B52 t hng tõy bc bay vo bn phỏ H Ni c lnh ct cỏnh, Phm Tuõn lp tc iu khin mỏy bay tip cn khu vc cú mỏy bay ch Lỳc ny mỏy bay F4 bay nhiu cao, bo v B52 rt cht ch Anh dng cm xụng thng vo B52, bn qu tờn la, h ti ch mt chic Sau ú, anh nhanh chúng vt mỏy bay ym tr ca ch v h cỏnh an ton Hnh ng ca anh c nhõn dõn v ng i mn phc, quõn thự khip s Bi 23: mc IV Nguyờn nhõn thng li ca cuc khỏng chin chng M, cu nc(1954-1975), tụi k cho hc sinh nghe chin cụng ca n anh hựng La Th Tỏm: GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 La Th Tỏm quờ H Tnh, 1967, va trũn 18 tui, La Th Tỏm gia nhp i niờn xung phong v c biờn ch vo n v ch lc 2- Giao thụng ti úng ti xó ng Lc Ch c giao nhim v ng trờn mt qu i cao, phớa trỏi ca ngó ba ng Lc vo nhng lỳc mỏy bay M nộm bom m s lng bom k thự trỳt xung Sau mỏy bay M va i l ch chy xung cm tiờu ỏnh du cho cụng binh n phỏt n Sut 200 ngy ờm rũng ró, ch ó cm tiờu c s lng bom ln : 1205 qu 1969 ch c phong tng danh hiu Anh hựng lc lng v trang mi trũn 20 tui v l nguyờn mu n nhõn vt bi hỏt Ngi gỏi Sụng La ca nhc s Doón Nho Vi mt ging iu tng thut mu chuyn, t cung cp s kin, tụi to cho hc sinh cm xỳc thớch thỳ trc nhng hiu bit mi sõu sc, cú n tng mnh m Nhng xỳc cm ny khụng th cú c nu bi tng thut khụ khan, thụng bỏo tt s kin Vớ d 2: c nhng on vn, th ngn minh cho bi hc Bi 23: mc IV.1 Nguyờn nhõn thng li ca cuc khỏng chin chng M, cu nc(1954-1975),tụi trớch dn on th: X dc trng Sn i cu nc M lũng phi phi dy tng lai ( Ra trn T Hu) Hay cõu th : Chỳng tụi ó i khụng tic i mỡnh ( Nhng tui 20 lm khụng tic) Nhng cng tic tui 20 thỡ cũn chi t quc ( Thanh Tho) Qua nhng cõu th, cỏc em mt nhng nguyờn nhõn thng li ca cuc khỏng chin chng M cu nc l truyn thng yờu nc ú l s hy sinh cao c ca mi ngi, mi gia ỡnh v c dõn tc, vỡ t quc h hin dõng c tui tr, c mỏu cho s nghip gii phúng dõn tc õy cng l lớ gii thớch vỡ mt dõn tc nh yu li cú th chin thng mt quc hựng mnh nht th gii T ú cỏc em ý thc c: Cỏc em hụm c sng thi bỡnh, sinh lỳc nc nh ó thụi khụng cũn mỏu la ca chin tranh Cỏc em cn sc hc tht gii tr thnh nhng ch nhõn tng lai ca t nc 2.2 S dng dựng trc quan GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 dựng trc quan cú vai trũ quan trng dy hc núi chung v dy hc lch s núi riờng trng THPT, c bit s phỏt huy c u th dy hc lch s, bi c trng ca b mụn tớnh quỏ kh, tớnh khụng lp li dựng trc quan s giỳp hc sinh cú c biu tng chõn thc v quỏ kh lch s, giỳp hc sinh nh k, hiu sõu c bi hc lch s v lm cho gi hc sụi ni v hp dn ng thi, dựng trc quan cũn cú ý ngha giỏo dc t tng, cm xỳc thm m, gúp phn hỡnh thnh cho cỏc em nhng phm cht o c cn thit dựng trc quan dy hc lch s ht sc phong phỳ v a dng bao gm dựng trc quan hin vt (cỏc di vt ca nn húa cũn lu li), dựng trc quan to hỡnh (tranh nh, phim, video, dựng phc ch), dựng trc quan quy c (bn , s , niờn biu) Trong cỏc dựng trc quan ny, nhúm trc quan quy c v trc quan to hỡnh c s dng nhiu dy hc lch s trng ph thụng Song, tựy vo mc ớch, yờu cu ca bi hc, cn c vo ni dung tng mc hc v kh nng lnh hi tri thc ca hc sinh m la chn dựng trc quan cho phự hp, em li hiu qu cao nht Vớ d 1: S dng tranh nh bi 21: mc V.2 Min Nam chin u chng chin lc Chin tranh c bit ca M, núi v cuc u tranh ca tớn Pht giỏo chng chớnh quyn M Dim , tụi s dng hỡnh nh Hũa Thng Thớch Qung c t thiờu to cho hc sinh n tng sõu sc v s kin lch s ny, giỳp cỏc em nh lõu v nm chc kin thc: Thỏng 5-1963, chớnh ph Ngụ ỡnh Dim ban hnh lnh cm vic treo c Pht giỏo vo ngy l Pht n Ngy 11-6-1963, khong 350 hũa thng v ni cụ tin hnh diu hnh lờn ỏn chớnh sỏch kỡ th Pht giỏo v ũi bỡnh ng tụn giỏo, Thớch Qung c ngi chic ụ tụ Austin Westmister dn u on diu hnh S vic din ti ngó t ng ph Si Gũn, Thớch Qung c i cựng vi nh s khỏc Mt ngi t tm m xung ng cũn ngi m ca bin xe v ly mt bỡnh xng dung tớch galon( gn 4l) on diu hnh to thnh nhiu lp vũng trũn xung quanh, Thớch Qung c bỡnh tnh ngi thin trờn tm m Hai nh s bt u trỳt xng lờn u ụng Thớch Qung c ln trng ht v bt u nim Nam Mụ A Di Pht trc t tay chõm la bng diờm La nhanh chúng thờu ri ỏo c sa v da tht ca v hũa thng, khúi en bc lờn t c th ang chỏy bựng ca ụng Chng 10 phỳt sau thỡ la tn, Thớch Qung c gc xung ng Sau cht, thi hi ca Thớch Qung c ó c tỏng li, nhng trỏi tim ca ụng khụng GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 chỏy m cũn nguyờn, v sau c t trờn mt chic cc ru l bng thy tinh ti chựa Xỏ Li Gii pht t coi õy l mt iu thiờng, mt biu tng ca lũng trc n v suy tụn ụng thnh mt v B tỏt bi 22: Mc I.2 Chin u chng chin lc Chin tranh cc b ca M Khi ging n ni dung Nhng thng li ca ta trờn mt trn chớnh tr , tụi s dng bc hỡnh Nhõn dõn M biu tỡnh phn i chin tranh Vit Nam, ũi quõn M rỳt v nc( hỡnh 70- SGK Lch s 12) Trc cung cp cho cỏc em nhng thụng tin v bc hỡnh ny, tụi yờu cu cỏc em quan sỏt hỡnh v rỳt nhn xột Tụi gi ý cỏc em t tỡm hiu ni dung qua cỏc cõu GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 10 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 chống chiến tranh phá hoại, vừa sản xuất, thực nghĩa vụ hậu phơng chi viện cho tiền tuyến miền Nam làm nghĩa vụ quốc tế Lào Campuchia Chúng ta tìm hiểu học để thấy đợc thành tựu chiến công oanh liệt nhân dân hai miền kháng chiến chống đế quốc M giai đoạn 1965 - 1968 3- Tổ chức dạy - học: Hoạt động GV- HS Kiến thức I Chiến đấu chống chiến lợc "Chiến tranh cục bộ" đế quốc M miền Nam (1965 - 1968) Chiến lợc "Chiến tranh cục bộ" M miền Nam -Âm mu: + Sau thất bại "Chiến tranh đặc biệt", M chuyển sang - Trớc tiên, GV thông báo: Sau thất bại chiến lợc "Chiến tranh cục bộ" chiến lợc "Chiến tranh đặc biệt", M đẩy mạnh miền Nam m rộng chiến chiến tranh xâm lợc miền Nam, chuyển sang tranh phá hoại miền Bắc chiến lợc "Chiến tranh cục bộ" mở rộng chiến + Chiến tranh cục loại tranh phá hoại miền Bắc hình chiến tranh xâm lợc thực - GV phát vấn:: Âm mu hành động Mĩ dân mới, đợc tiến hành lực lợng quân M, quân số chiến lợc "Chiến tranh cục gì"? nứớc đồng minh M - GV nhận xét chốt lại ngắn gọn âm mu quân đội Sài Gòn hành động M - Mc tiờu: giành lại chủ động chiến trờng, đẩy quân ta trở phòng ngự, buc ta phi phõn tỏn ỏnh nh hoc rỳt v biờn gii * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân: -Hành động: GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 22 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 + ạt đa quân M đồng minh vào miền Nam Quân số lúc cao (1969) lên gần 1,5 triệu, quân M nửa triệu + Mở hành quân "Tìm diệt" vào quân ta Vạn Tờng (Quảng Ngãi) + Mở liền hai phản công chiến lợc mùa khô 1965 1966 1966 - 1967 hàng loat hành quân "Tìm diệt" "Bình định" vào vùng đất thánh Việt Cộng - GV hớng dẫn học sinh so sánh Chiến lợc chiến tranh cục với Chiến lợc chiến tranh đặc biệt (nhấn mạnh điểm khác quy mô, lực lợng) Sau phát vấn : Em có nhận xét chiến lợc "Chiến tranh cục bộ" Mĩ? Chiến đấu chống chiến lợc GV nhận xét kết luận: Đây chiến lợc "Chiến tranh cục bộ" chiến tranh mạnh nguy hiểm quân ta, M thể rõ tâm tiêu diệt cách mạng Việt Nam đế quốc M Để chống lại "Chiến tranh cục bộ" đòi hỏi phải huy động sức mạnh lớn lao, ý chí lớn lao tiền tuyến hậu phơng * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân: - GV thông báo: Dới ánh sáng Nghị Trung ơng, với ý chí "Không có quý độc lập tự do" "Quyết chiến thắng giặc M xâm lợc", lại đợc phối hợp chi viện ngày lớn miền Bắc, nhân dân miền Nam chiến đấu anh dũng liên tiếp giành thắng lợi * Chiến thắng Vạn Tờng (Quảng Ngãi) - 8/1965, quân giải phóng ta gồm trung đoàn chủ lực với quân du kích nhân dân địa phơng đập tan càn quét 9.000 lính M vào Vạn Tờng GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 23 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 -GV hớng dẫn HS khai thác "Lợc đồ trận Vạn Tờng - Quảng Ngãi (8/1965)" Sau HS quan sát nắm vững ký hiệu đồ, GV vừa vào đồ, vừa thuật lại trận chiến đấu: Vạn Tờng làng nhỏ ven biển thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi Mờ sáng 18/8/1965, sau chiếm đợc Chu Lai (Quảng Nam), lính thuỷ đánh M mở hành quân mang tên "ánh sáng sao" vào thôn Vạn Tờng nhằm tiêu diệt đơn vị chủ lực ta, tìm kiếm thắng lợi quân để gây uy cho lính M, lấn chiếm vùng giải phóng mở rộng vùng an toàn cho Chu Lai Lực lợng M sử dụng vào hành quân khoảng 9.000 tên, 105 xe tăng xe bọc thép, 100 máy bay lên thẳng 70 máy bay phản lực chiến đấu, tàu chiến - ý nghĩa: Chiến thắng Vạn Tờng đợc coi "ấp Bắc" quân M, khẳng định quân dân ta đánh bại M "Chiến tranh cục bộ", mở đầu cao trào "Tìm M mà đánh, GV phát vấn: Chiến thắng Vạn Tờng có ý nghĩa lùng nguỵ mà diệt" khắp miền Nam nh nào? - GV nhận xét tổng kết: Chiến thắng Vạn T- * Chiến thắng mùa khô 1965 ờng đòn phủ đầu oanh liệt giáng vào bọn xâm l- 1966 1966 - 1967 ợc M, trận chống càn điển hình quân - Nhân dân miền Nam đập giải phóng tan phản công chiến lợc - GV phát vấn: Tiếp sau chiến thắng Vạn Tờng, mùa khô thứ 1965 1966 quân - dân miền Nam đánh bại hai cuộcphản Mĩ với 450 hành công chiến lợc mùa khô 1965 - 1966 1966 - quân, có hành quân tìm diệt lớn, nhằm vào GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 24 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 1967 đế quốc Mĩ nh nào? - GV chốt lại ngắn gọn chiến thắng mùa khô sở kiến thức SGK hớng Đông Nam Bộ Liên Khu V -Mùa khô thứ hai 1966 1967 quân dân miền Nam đập tan 895 hành quân có hành quân "tìm diệt" "bình định", lớn hành quân Gianxơn Xiti đánh vào Dơng Minh Châu nhằm tiêu diệt quan đầu não quân chủ lực ta * Những thắng lợi khác - Phong trào phá ấp chiến lợc đợc đẩy mạnh khắp vùng GV phát vấn: Ngoài thắng lợi quân sự, nông thôn, nhân dân miền Nam giành thắng lợi - Phong trào đấu tranh mặt trận chống bình định trị, em cho trị đô thị dâng cao biết thắng lợi đó? - Vùng giải phóng đợc mở - Giáo viên hớng dẫn học sinh khai thác hình 70 (Nhân dân M biểu tình phản đối chiến tranh Việt rộng, uy tín Mặt trận dân Nam, đòi quân M rút nớc) Qua giúp tộc giải phóng miền Nam đợc em thấy đựơc: Cuộc chiến tranh tội ác mà nâng cao trờng quốc tế đế quốc M gây cho nhân dân Việt Nam khiến nhân dân M căm phẫn Hàng vạn ngời dân M biểu tình trớc Lầu năm góc phản đối chiến tranh Việt Nam đòi quân M rút nớc (10/1967).Đặc biệt, họ giơng cao áp phích có hình Tổng thống Giôn xơn bên dới ghi dòng chữ the criminal(nghĩa kẻ sát nhân) GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 25 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 - Để học sinh thấy rõ khí đấu tranh trị nhân dân ta, GV hớng dẫn em khai thác hình 71: Cùng với nhiều tầng lớp xã hội khác, học sinh, sinh viên Sài Gòn xuống đờng biểu tình với khí rầm rộ, gơng cao hiệu chống lại đế quốc M, đòi quyền tự dân chủ Điều chứng tỏ không khí thi đua sôi chống M nguỵ từ sau ấp Bắc, Vạn Tờng ăn sâu vào tầng lớp nhân dân ta, cổ vũ ta giành đợc nhiều thắng lợi * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Cuộc tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968 Giáo viên yêu cầu học sinh tự tìm hiểu nhà nội dung : Bối cảnh, diễn biến, kết tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968 *ý nghĩa: Mở bớc ngoặt - GV phát vấn: ý nghĩa tổng tiến công kháng chiến chống Mĩ: dậy Xuân Mậu Thân 1968? - Giáo viên nhận xét, kết luận - Đánh bại chiến lợc "Chiến tranh cục bộ", buộc chúng phải tuyên bố "phi Mĩ hoá" chiến tranh xâm lợc Việt Nam -Chấm dứt chiến tranh phá hoại Miền Bắc phải chấp nhận đàm phán với ta Hội nghị Pari GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 26 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 II Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ Mĩ vừa sản NGHĩA Vụ xuất HậU Và LàM PHƯƠNG (1965-1968) * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân Mĩ tiến hành chiến tranh không quân hải quân phá hoại miền Bắc * Âm mu thủ đoạn: - Giáo viên: Thấy rõ Miền Bắc địa cách mạng nớc, hậu phơng lớn kháng chiến - Âm mu: chống Mĩ cứu nớc Miền Nam nên từ đầu tất thời kỳ chiến tranh + Phá tiềm lực kinh tế, quốc xâm lợc Việt Nam, đế quốc Mĩ tìm cách phá phòng, phá công xây dựng CNXH miền Bắc hoại - GV phát vấn: Mĩ tiến hành chiến tranh phá hoại + Ngăn chặn nguồn chi viện từ bên vào miền Bắc từ Miền Bắc nhằm thực âm mu gì? Em biết miền Bắc vào miền Nam thủ đoạn Mĩ tiến hành phá hoại miền Bắc? + Uy hiếp tinh thần, làm lung lay ý chí chống Mĩ nhân - Giáo viên nhận xét, bổ sung thêm : Cờng độ bắn dân miền phá ngày tăng, trung bình ngày có 300 lần máy bay gây tội ác, với 1600 bom - Thủ đoạn: đạn trút xuống làng mạc, phố xá, gây nên thiệt + Ngày 5/8/1964, sau dựng hại to lớn ngời nhân dân ta lên "sự kiện vịnh Bắc Bộ",Mĩ cho máy bay ném bom số nơi miền Bắc + Ngày 7/2/1965, Mĩ lấy cớ trả đũa Quân giải phóng tiến công quân Mĩ Plâycu, thức gây chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ - GV phát vấn: Em có nhận xét tội ác +Mĩ huy động lực lợng lớn đế quốc Mĩ nhân dân Việt Nam? không quân hải quân với - Giáo viên nhận xét kết luận: Đế quốc M loại vũ khí đại, máy bay GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 27 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 không gây chiến tranh đẫm máu miền Nam mà đồng thời leo thang chiến tranh, phá hoại hoà bình quí giá nhân dân ta miền Bắc, gây nên thiệt hại lớn lao ngời nhân dân miền Tội ác đế quốc mỹ khiến " trời không dung, đất không tha, ngời ngời căm giận" Do đó, đế quốc M vấp phải phản đối lớn d luận quốc tế, kể nhân dân M tối tân (B52, F111) đánh vào mục tiêu quân sự, giao thông, nhà máy, trờng học Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại, * Hoạt động 1: Cả lớp cá nhân vừa sản xuất làm nghĩa vụ Giáo viên yêu cầu học sinh tự tìm hiểu nhà hậu phơng nội dung : - Thành tích sản xuất,xây dựng kinh tế - Thành tích chiến đấu chống chiến tranh phá hoại GV phát vấn: Trong lúc vừa sản xuất, vừa chiến - Trong việc làm nghĩa vụ hậu đấu, miền Bắc thực nghĩa vụ hậu ph- phơng: ơng lớn chi viện cho tiền tuyền tuyến lớn miền Nam nh nào? +Thông qua tuyến đờng Hồ - Giáo viên nhận xét chốt lại nội dung kiến Chí Minh biển thức cho học sinh GV sử dụng hình chi viện qua đờng Trờng Sơn biển minh họa hai câu thơ: Xẻ dọc Trờng Sơn cứu nớc Mà lòng phơi phới dậy tơng lai + Trong năm (1965 - 1968), Miền Bắc đa vào Miền Nam 30 vạn cán bộ, đội; hàng chục vạn vũ khí, lơng thực, thuốc men GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 28 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 GV nhn mnh: Nhng cho mch mỏu giao thụng t Bc vo Nam c thụng sut, bit bao xng mỏu ca cỏc chin s v nhõn dõn ó xung.GV s dng hỡnh nh 10 cụ gỏi TNXP hy sinh ngó ba ng Lc v phỏt hc sinh Em bit gỡ v s kin ngó ba ng Lc, trc cung cp thụng tin v s kin ny: 10 cụ gỏi TNXP thuc tiu i 4, i i 552, tng i 55 giao thụng ti úng ngó ba ng Lc Tra ngy 24/7/1968, mt ngy nh mi ngy, 10 ch ng lm nhim v n 16 gi 30 phỳt, trn bom th 15 ngy di xung ng Lc, qu bom ó n gn cn hm ch A, ni 10 ch ang trỏnh bom, lm sp hm v tt c 10 ch ó hy sinh tui i cũn rt tr Ngi tr tui nht y mi 17, ch ln tui nht cựng tui 24 GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 29 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 GV hớng dẫn học sinh khai thác hình 72 (những ruộng Miền Nam nhân dân xã Hoà Lạc - Kim Sơn - Ninh Bình) HS quan sát hình rút ý nghĩa hình Sau học sinh trả lời, giáo viên bổ sung nhấn mạnh: Trên cánh đồng lúa rộng lớn xã Hòa Lạc, ngời nông dân hăng hái thu hoạch lúa không khí khẩn trơng phấn khởi Khẩu hiệu đợc dựng lên khắp cánh đồng, thể sâu sắc tinh thần chi viện hớng đồng bào Miền Nam ruột thịt Những bó lúa nặng trĩu chứng tỏ dân ta đạt đợc suất lớn Hình ảnh thể đợc thành tích xuất sắc nhân dân Miền Bắc mặt trận sản xuất thời kỳ chống chiến tranh phá hoại M (1964 - 1968), góp phần định quân dân Miền Nam đánh bại Chiến tranh cục M S kt bi hc - Củng cố : GV hớng dẫn HS nắm đợc nội dung học thông qua câu hỏi: GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 30 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 + Những âm mu, hành động M chiến lợc "Chiến tranh cục bộ"? + Nêu thắng lợi tiêu biểu ta việc đánh bại chiến lợc Chiến tranh cục Mĩ ? + Y nghĩa tổng tiến công dậy Xuân Mậu Thân 1968? + Nhân dân miền Bắc thực nghĩa vụ hậu phơng với miền Nam nh nào? - Dặn dò : Học cũ, đọc trớc mới, tìm hiểu tiến công chiến lợc 1972 quân dân ta III KT QU THU C SAU KHI P DNG TI Trong nm hc 2011-2012, tụi ó dng kinh nghim ny vo cỏc tit dy v thu c kt qu kh quan Tụi nhn thy nhng kinh nghim ny phự hp vi cuc GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 31 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 ng i mi phng phỏp dy hc ly hc sinh lm trung tõm ca B giỏo dc v o to Hc sinh thy hng thỳ hn hc tp, tớch cc, ch ng sỏng to m rng hiu bit ca mỡnh ng thi cng linh hot vic lnh hi kin thc Khụng khớ hc tr nờn sụi ni hn, cỏc em khụng cũn thy Lch s l mụn hc khụ khan, nhm chỏn, khú ghi nh cỏc mc thi gian, s kin Qua ú cỏc em yờu thớch mụn Lch s hn, t l hc sinh khỏ, gii tng lờn, t l hc sinh yu kộm gim C th, kt qu kim tra ỏnh giỏ hc sinh cui nm hc lp 12 sau ỏp dng sỏng kin kinh nghim nh sau: LP S S 12A5 43 12A8 41 12A9 42 GII KH 19 20 23 TRUNG BèNH 18 18 11 YU, KM 0 C KT LUN V KIN NGH KT LUN Chin tranh ó qua i hn 30 nm nhng nhng hu qu m nú li cũn ú Th h tr hụm nay, mc dự khụng trc tip tri qua chin tranh nhng ang tỡm hiu nhng gỡ xy quỏ kh qua tng trang sỏch Cỏch õy khụng lõu cun nht kớ ca lit s ng Thựy Trõm xut bn ln u ó c gii tr quan tõm H c, h say mờ, h khúc, cun sỏch y ó giỳp h hiu hn v lch s dõn tc, v chin tranh, v nhng ngi anh hựng ca dõn tc iu ú ó cho thy th h tr hụm khụng phi khụng yờu lch s, khụng cú cm xỳc m l lm th no th h tr yờu v hiu lch s Trong dy hc lch s, to xỳc cm cho hc sinh cú ý ngha quan trng vic khụi phc v mụ t hỡnh nh quỏ kh giỳp cho cỏc em cú biu tng chớnh xỏc sinh ng v thi i xa xa Khi ú to c xỳc cm tớch cc i vi mụn hc lch s cho hc sinh s l ng c thỳc y cỏc em quỏ trỡnh hc Xỳc cm cú sc mnh to ln giỳp hc sinh lnh hi c kin thc bi ging, phỏt huy tớnh tớch cc hot ng nhn thc ca hc sinh, l c s cỏc em nm vng bn cht s kin hin tng, hỡnh thnh khỏi nim, hiu rừ quy lut, bi hc quan trng ca lch s Trờn c s xỳc cm tớch cc hc lch s, cỏc em s tớch cc ch ng tỡm kim nhng ti liu tham kho lm giu thờm tri thc ca mỡnh, hiu s kin hin tng mt cỏch chớnh xỏc, ỳng n Ngc li, ngun kin thc m cỏc GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 32 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 em tham kho qua cỏc ti liu phong phỳ ú s cng c xỳc cm hc lch s tr nờn bn vng hn Vic to xỳc cm hc lch s cho hc sinh qua dy hc lch s Vit Nam núi chung v dy hc lch s Vit Nam giai on 1954 1975 núi riờng l vic lm rt cn thit i vi ngi giỏo viờn Qua ú, hỡnh thnh cỏc em lũng yờu nc, cm ghột chin tranh v k thự xõm lc, bit n nhng ngi ó ngó xung ginh li c lp, bo v, thng nht T quc, giỏo dc lũng tin vo ng, vo sc mnh ca ton dõn Vỡ th, ngi giỏo viờn phi thng xuyờn ci tin phng phỏp dy hc, bi dng xỳc cm cho hc sinh kt hp vi s tớch cc ch ng hc ca cỏc em nhm nõng cao hiu qu ca bi hc lch s trng ph thụng hin KIN NGH - Cú rt nhiu tỏc phm hc, phim ti liu, phim truyn cú ni dung lch s, nh trng cú th mua phc v cho vic ging dy ca giỏo viờn v hc ca hc sinh -Nh trng t chc cỏc bui chiu phim cho hc sinh xem nhng b phim cú giỏ tr lch s nh: H Chớ Minh- Chõn dung mt ngi, V tuyn 17 ngy v ờm, Ngó ba ng Lc, ng t, H Ni 12 ngy ờm - T chc cỏc hot ng ngoi khúa cho hc sinh nh thi k chuyn lch s, úng kch, su tm tranh nh v nhõn vt lch s nh lónh t H Chớ Minh, i tng Vừ Nguyờn Giỏp.hay mt giai on lch s Vit Nam -T chc cỏc bui tham quan di tớch lch s cho giỏo viờn v hc sinh Trờn õy l mt s kinh nghim ca tụi quỏ trỡnh ging dy lch s Do cũn hn ch v s hiu bit v kinh nghim nờn khụng trỏnh nhng sai sút, rt mong nhn c s úng gúp ca cỏc ng nghip v quý thy cụ XC NHN CA TH TRNG N V H Ni, ngy 12 thỏng 05 nm 2012 Tụi xin cam oan õy l SKKN ca mỡnh vit, khụng chộp ni dung ca ngi khỏc Tỏc gi Khut Th Hng MC LC GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 33 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 A Phn m u I Lớ chn ti II Mc ớch ca sỏng kin III Nhim v nghiờn cu IV Phm vi v i tng nghiờn cu B Ni dung I Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc lch s Vit Nam giai on 1954-1975 II Thit k mt giỏo ỏn c th III Kt qu thu c sau ỏp dng ti C Kt lun - Kin ngh 1 4 18 29 29 í KIN NH GI CA HI NG KHOA HC C S GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 34 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 Ba Vỡ, ngy thỏng nm 2012 Ch tch í KIN NH GI CA HI NG KHOA HC NGNH H Ni, ngy thỏng nm 2012 Ch tch GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 35 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541975 GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 36 [...]... Ba Vỡ - H Ni 17 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 18 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 Vớ d 3: S dng s lm dn chng minh ha Bi 23: mc IV.1 Nguyờn nhõn thng li ca cuc khỏng chin chng M, cu nc (1954- 1975) , tụi s dng s Vin tr ca cỏc nc XHCN cho Vit Nam dõn ch cng hũa... Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 34 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 Ba Vỡ, ngy thỏng nm 2012 Ch tch í KIN NH GI CA HI NG KHOA HC NGNH H Ni, ngy thỏng nm 2012 Ch tch GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 35 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba... gi Khut Th Hng MC LC GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 33 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 A Phn m u I Lớ do chn ti II Mc ớch ca sỏng kin III Nhim v nghiờn cu IV Phm vi v i tng nghiờn cu B Ni dung I Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc lch s Vit Nam giai on 1954- 1975 II Thit k mt giỏo ỏn c th III Kt qu thu c sau khi ỏp dng ti C Kt lun... vừa sản xuất (1965 - 1973)(Tit 1) I Mục tiêu bài học: 1- Kiến thức: Qua bài này học sinh cần nắm vững các kiến thức cơ bản sau: GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 20 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 - Âm mu, hành động của M trong chiến lợc "Chiến tranh cục bộ" và những thắng lợi tiêu biểu của ta trong việc đánh bại chiến lợc Chiến tranh cục bộ... xuất những năm 1954 1965, từ 1965 - 1973, nhân dân ta ở hai miền Nam - Bắc cùng chiến đấu đánh bại liên tiếp chiến lợc "Chiến tranh cục bộ", "Việt Nam hoá chiến tranh" và chiến tranh bằng không quân, hải quân phá hoại miền Bắc của đế quốc M Miền Bắc vừa chiến đấu GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 21 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 chống chiến... tnh Nam B, Tõy Nguyờn v Trung Trung B Qua ú cho cỏc em thy c sc mnh to ln ca qun chỳng nhõn dõn v cng l minh chng khng nh nhõn dõn min Nam quyt tõm on kt cựng nhõn dõn c nc u tranh vỡ s nghip gii phúng min Nam, thng nht t nc GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 16 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 Bi 23: Mc III.2 Cuc tng tin cụng v ni dy Xuõn 1975, ... nc XHCN cho Vit Nam c bit trong nhng nm 1969-1972, gúp phn quan trng vo thng li ca nhõn dõn Vit Nam ỏnh cho M cỳt, ỏnh cho ngy nho Qua ú, cỏc em thy c ú khụng ch l thng li ca nhõn dõn Vit Nam m cũn l thng li ca tinh thn on kt ca cỏc nc XHCN (tớnh u vit ca CNXH) GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 19 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 Ngy nay, dự.. .SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 hi: Ngi trong bc nh m ngi dõn M gi cao l ai?, Dũng ch trờn bc nh ú cú ngha l gỡ ? Cỏc em cú th nhn ra, ú l tng thng M Giụnxn v dũng ch ú cú ngha l k sỏt nhõn Bc hỡnh ghi li cuc biu tỡnh ca nhõn õn M trc Lu nm gúc, phn i chin tranh Vit Nam, ũi M phi rỳt quõn v nc Cuc biu tỡnh thu hỳt hng vn ngi tham gia, gm cỏc tng lp trong. .. lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 + ồ ạt đa quân M và đồng minh vào miền Nam Quân số lúc cao nhất (1969) lên gần 1,5 triệu, trong đó quân M hơn nửa triệu + Mở ngay cuộc hành quân "Tìm diệt" vào căn cứ quân ta ở Vạn Tờng (Quảng Ngãi) + Mở liền hai cuộc phản công chiến lợc mùa khô 1965 1966 và 1966 - 1967 bằng hàng loat cuộc hành quân "Tìm diệt" và "Bình định" vào vùng đất thánh Việt Cộng... miền Nam đã đánh bại hai cuộcphản của Mĩ với 450 cuộc hành công chiến lợc mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - quân, trong đó có 5 cuộc hành quân tìm diệt lớn, nhằm vào 2 GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 24 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s trong dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 1967 của đế quốc Mĩ nh thế nào? - GV chốt lại ngắn gọn về chiến thắng 2 mùa khô trên cơ sở kiến thức cơ bản trong .. .SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 SNG KIN KINH NGHIM MT S BIN PHP TO XC CM LCH S TRONG DY HC LCH S VIT NAM GIAI ON 1954 - 1975 A.PHN M U... Ba Vỡ - H Ni SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 B NI DUNG I MT S BIN PHP TO XC CM LCH SCHO HC SINH TRONG DY HC LCH S VIT NAM GIAI ON 1954 1975 Nhng xỳc... SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975 GV: Khut Th Hng - Trng THPT Ba Vỡ Ba Vỡ - H Ni 18 SKKN Mt s bin phỏp to xỳc cm lch s dy hc Lch s Vit Nam giai on 19541 975
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN –một số biện pháp tạo xúc cảm lịch sử trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975, SKKN –một số biện pháp tạo xúc cảm lịch sử trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975,

Từ khóa liên quan