0

Thế giới nghệ thuật trong hồi ký những ngày thơ ấu của nguyên hồng

54 567 1
  • Thế giới nghệ thuật trong hồi ký những ngày thơ ấu của nguyên hồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 10:10

Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội M u Lớ chn ti Nguyờn Hng l nh ln ca hc Vit Nam hin i Nu cú nhng ngi ch qua trng i m tr thnh nh thỡ phi k Nguyờn Hng vo s y Sinh v ln lờn mt gia ỡnh ang thi kỡ sa sỳt, ụng khụng iu kin theo hc nhng bc hc cao Nhng bự li s tht hc ú, ụng bt r rt sm vo cuc i ca nhng ngi nghốo kh di ỏy xó hi, sng v thu hiu nhng cnh i, nhng s phn gp nhiu ộo le ú l nột ni bt, li du n khỏ m nột cỏc sỏng tỏc ca ụng Ngút na th k sng bng ngh vit vn, Nguyờn Hng ó li mt gia ti hc khỏ dy dn v c sc ú l kt tinh lao ng ca mt ngi thit tha yờu cuc sng v trung tt c ti nng, ngh lc cho cỏc trang vit Chim t l ỏng k cỏc sỏng tỏc ca ụng phi k n bn hi kớ Nhng ngy th u, Bc ng vit vn, Nhng nhõn vt y ó sng vi tụi, Mt tui th ỏng chỳ ý nht s y l hi kớ Nhng ngy th u õy l hi kớ u tay, c in nh cũn rt tr hi kớ ny ngi c khụng nhn thy s gia cụng ngh thut m c kt dt vi nhng rung ng cc im ca mt linh hn tr di lc loi vi nhng l li khc nghit ca mt gia ỡnh sp tn (Thch Lam) Hi kớ Nhng ngy th u ca nh Nguyờn Hng l mt tỏc phm khỏ hp dn nhng tic rng lõu cha c tỡm hiu v nghiờn cu k lng Ngi ta xem nh v trớ ca Nhng ngy th u , coi ú ch nh mt nột im xuyt ton b s nghip sỏng tỏc ca nh Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn -1- Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội Cú th khng nh rng, Nhng ngy th u núi riờng cựng vi ba hi kớ na ca Nguyờn Hng l nhng tỏc phm c sc, chim mt v trớ quan trng s nghip sỏng tỏc ca ụng Nú gúp phn dng li ton b bc chõn dung nh Ln theo tng dũng hi kớ, ngi c nhn c mt phn hin thc xó hi ng thi vi nhng tõm t, tỡnh cm, nhng bc thng, bc trm cuc i ca ngi Nam nh ng thi nhng tỏc phm ny cng cú khụng ớt nhng biu hin ngh thut c ỏo cn c khai thỏc Chớnh vỡ vy vic nghiờn cu nhng tỏc phm hi kớ ca Nguyờn Hng l mt vic lm cn thit c bit l hi kớ k v quóng thi th u giỳp cho ngi c cú nhng cỏi nhỡn sõu hn, gúp phn hiu v lớ gii bc u v tõm hn ca nh giu lũng nhõn ỏi ny Xut phỏt t thc t trờn cựng vi vic hc tp, ging dy on trớch ca tỏc phm Trng trung hc c s v mt lớ quan trng na l t trc cm cỏ nhõn, t lũng yờu mn nh Nguyờn Hng cựng vi nhng tỏc phm hi kớ ca ụng, chỳng tụi chn tỡm hiu, nghiờn cu hi kớ Nhng ngy th u t gúc ngh thut cho ngi c cú cỏi nhỡn ton din hn nhng nột c sc, c ỏo ca hi kớ Nguyờn Hng Lch s Nu nh cỏc tỏc phm truyn ngn, tiu thuyt ca Nguyờn Hng c tỡm hiu, nghiờn cu mt cỏch cn k thỡ hi kớ ca ụng cha c xem xột mt cỏch y v cú h thng Nu cú cng ch mang tớnh cht thoỏng qua, l t V Ngc Phan cun Nh hin i (Quyn IV) (1942), cú bi vit nhan Tỏc phm Nguyờn Hng trc Cỏch mng thỏng Tỏm, cp ti nhng tỏc phm ca nh trc Cỏch mng ú cú hi kớ Nhng ngy th u ễng ỏnh giỏ Li t truyn ny Anh, M, Nga Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn -2- Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội rt thnh hnh; nhng nc Vit Nam ta, vit c tụi cho l can m lm Phan C Tỏc phm hc 1930 - 1945 (1991), cú bi vit nhan Tiu thuyt t truyn Nhng ngy th u ca Nguyờn Hng, ó ỏnh giỏ v trớ ca hi kớ hc hin i, nờu bt nột c sc ca hi kớ th gii nhõn vt cng nh phong cỏch vit hi kớ giu cht tr tỡnh v cht th ca Nguyờn Hng Tỏc gi ỏnh giỏ v hi kớ: Cú l l tỏc phm xỳc ng nht, chõn thnh nht c cuc i vit ca Nguyờn Hng Nguyn ng Hip bi c sc hi kớ ca Nguyờn Hng (1991), ó nờu lờn c nhng nột c sc hi kớ ca Nguyờn Hng l loi hi kớ tõm trng, li giu cht tr tỡnh v nhn nh: Ton b nhng trang sỏch y l mt th tr tỡnh c th hin bng xuụi, to thnh mt bc chõn dung t ho T nhng nhn xột mang tớnh cht gi dn ca cỏc nh nghiờn cu, khoỏ lun ny, chỳng tụi s i sõu vo tỡm hiu Th gii ngh thut hi kớ Nhng ngy th u Mc ớch nghiờn cu Khoỏ lun ny nhm mc ớch phc v tt hn cho vic ging dy cng nh tỡm hiu hi kớ Nhng ngy th u ng thi, thụng qua khoỏ lun ngi vit mun nõng cao kh nng nghiờn cu tỏc phm t gúc ngh thut i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca khoỏ lun l hi kớ Nhng ngy th u Phm vi ca ti l trung vo nghiờn cu th gii ngh thut hi kớ Nhng ngy th u trờn cỏc phng din: nhõn vt, khụng Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn -3- Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội gian - thi gian ngh thut, ngụn ng, ging iu, ngh thut trn thut, ngh thut kt cu Phng phỏp nghiờn cu Trong khúa lun ny, ngi vit ch yu s dng cỏc phng phỏp: Phng phỏp so sỏnh Phng phỏp thng kờ Phng phỏp phõn tớch - tng hp úng gúp ca khoỏ lun Khoỏ lun i sõu tỡm hiu v trớ th hi kớ hc hin i Vit Nam, cung cp nhng hiu bit chung nht v th hi kớ c bit, khoỏ lun ó i sõu vo tỡm hiu th gii ngh thut hi kớ Nhng ngy th u cỏc phng din: nhõn vt, khụng gian, thi gian, kt cu, trn thut, ngụn ng, ging iunhm gii mó phn no th gii ngh thut riờng ca Nguyờn Hng ng thi hiu hn nhng tõm t, tỡnh cm, quan nim ngh thut v ngi ca nh c mnh danh l nh ca nhng ngi cựng kh B cc ca khúa lun Ngoi phn M u, Kt lun v Ti liu tham kho, Ni dung khoỏ lun c trin khai gm cú ba chng: Chng Nhng chung Chng Nhõn vt hi kớ Nhng ngy th u ca Nguyờn Hng Chng Cỏc phng thc t chc th gii ngh thut hi kớ Nhng ngy th u ca Nguyờn Hng Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn -4- Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội NI DUNG Chng Nhng chung 1.1 Khỏi quỏt v th hi kớ hc hin i Vit Nam Nhc n cỏc th kớ, ngi ta nhc n bỳt kớ, tu bỳt vi ging tr tỡnh, sõu lng; n bỳt kớ chớnh lun vi ging sc so v li t c ỏo; n kớ s, phúng s vi cht liu hin thc a dng, cc kỡ phong phỳ v ngi ta cng khụng quờn nhc n hi kớ nh mt th cú c im giao thoa vi cỏc tiu loi trờn nhng cng rt c trng, riờng bit V phng din lớ lun, cha cú mt cụng trỡnh no chớnh thc a nh ngha trn v hi kớ Cun T in thut ng hc ca th cỏc tỏc gi: Lờ Bỏ Hỏn, Trn ỡnh S, Nguyn Khc Phi nh ngha: Mt th loi thuc loi hỡnh kớ, k li nhng bin c ó xy quỏ kh m tỏc gi l ngi tham gia hoc chng kin [6, 152] Giỏo s Phng Lu cun Lớ lun hc thỡ dng li: Cui cựng hi kớ vi c im l ch th trn thut phi l ngi cuc, k li nhng s vic quỏ kh Hi kớ cú th nng v ngi hoc vic, cú th theo dng kt cu ct truyn hoc kt cu liờn tng [10, 436] Cỏc tỏc gi cun Lớ lun hc (Nh xut bn i hc quc gia, 1998) khụng a nh ngha nhng gii hn hi kớ mt vi c im sau: k li nhng iu mỡnh cú dp quan sỏt hoc nghe trc tip, nhng s vic v ngi li n tng, gn vi nhng k nim riờng nhng ng thi li cú ni dung xó hi phong phỳ, cú liờn h vi thc ti v cú ý ngha xó hi sõu sc Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn -5- Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội V cui cựng l tỏc gi c Dng bi Kớ bỏo v kớ hc (2003), ó a nhng c im c bn ca th loi kớ: L ghi chộp chớnh xỏc, trung thc v nhng bin c cú ý ngha ó xy quỏ kh v cú nhng liờn h vi thc ti; Tỏc gi k li nhng hi c, nhng kinh nghim v nhng iu tai nghe mt thy ca chớnh mỡnh; Nhõn vt trn thut gi vai trũ trung tõm hi kớ Tỏc gi cng nờu mt s quan trng hi kớ: Mc tiờu biu, in hỡnh ca s vic m nú phn ỏnh; Nhng s vic, chi tit c miờu t, c t mt cỏch n tng; Chỳ trng kt cu, ngụn ng v c bit l vai trũ ca tỏc gi - nhõn vt trn thut Cú th núi Kớ bỏo v kớ hc ca c Dng k tha v phỏt huy tin cú trc nờn õy l cụng trỡnh y hn v kớ vi vic a c im ca cỏc th kớ nh: bỳt kớ, hi kớ, phúng s song ụng cng ch dng li vic a ni hm ca th loi m cha a nh ngha c th ca mi th loi ú cú nh ngha v hi kớ Tr li vi cun T in thut ng hc, cỏc tỏc gi cun sỏch ó a mt thụng tin ht sc cn thit, ú l s i ca hi kớ: Hi c ca Kxờnophon v Xụcrat v nhng ghi chộp ca cỏc ụng v cỏc cuc hnh quõn ca ngi Hi Lp l nhng tỏc phm c xa nht [6, 152] T ú ti nay, bao bin c, thng trm xy xó hi, mi thi kỡ li c ghi li bng hi c ca ngi Hi kớ a dng ni dung v i tng phn ỏnh, t tõm tỡnh cỏ nhõn n nhng s vic mang tm chớnh tr, xó hi sõu sc; t hi kớ ca nhng ngi ni ting, nhng nh hot ng chớnh tr, nhng v tng n nhng nh vn, nh bỏo Th gii bit n hi kớ ca cụng nng nc Anh Dianan, tng thng M Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn -6- Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội Kenerdy, ngoi trng M Hilary Clinton, hi kớ T ngụi in nh n n t phỳ ca Lu Hiu Khỏnh, nh bỏo U Bcset ó vit mt cun hi kớ cp n nhng núng bng ca th k XX Vit Nam, so vi cỏc tiu loi khỏc thỡ hi kớ xut hin mun hn T th k XVIII, XIX chỳng ta ó cú nhng tỏc phm kớ s: Thng kinh kớ s, Hong Lờ nht thng ; u th k XX chỳng ta cú mt lot cỏc phúng s hc nh: Tp ỏn cỏi ỡnh ca Ngụ Tt T; Cm by ngi, K ngh ly Tõy, Lm , Cm thy cm cụ, Lc xỡ ca V Trng Phng; Ngừ hm ngoi ụ ca Nguyn ỡnh Lp; Tụi kộo xe ca Tam Lang; H Ni lm than, Lm tin ca Trng Lang nhng riờng vi hi kớ phi sau Cỏch mng thỏng Tỏm mi thc s phỏt trin Khi i ng cỏc nh vn, nh th ụng o dn, cú nhiu sng, kinh nghim c tớch lu; theo thi gian cỏc kinh nghim, hi c c sng lc, nh li nú khụng ch l mt s gii to xut phỏt t nhu cu t thõn m cũn ũi hi xó hi Trong hc hin i, hi kớ Cỏch mng chim v trớ vụ cựng quan trng ú l nhng hi kớ ghi li nhng nm thỏng u tranh gian kh cho c lp, t ca dõn tc; l nhng hi kớ v Cỏch mng thỏng Tỏm v i, v chiộn thng in Biờn Ph lng ly nm chõu, chn ng a cu, v ch tch H Chớ Minh v nhng chin s Cỏch mng bt khut Cú th k õy nhng hi kớ nh: Sng nh anh vit v anh hựng Nguyn Vn Tri, Bt khut ca Nguyn c Thun, Ngc Kon Tum ca Lờ Vn Hin, Nhng nm thỏng khụng th no quờn ca i tng Vừ Nguyờn Giỏp l nhng hi kớ xut sc dũng hc Cỏch mng núi riờng v hc hin i Vit Nam núi chung Cựng vi hi kớ v ti Cỏch mng, hi kớ ca cỏc nh cng cú v trớ c bit õy l nhng trang sỏch cung cp cho ngi c cỏi nhỡn mi v cuc i cng nh s nghip chng, ng n Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn -7- Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội vi ngh thut ca cỏc nh Nhng tỏc phm tiờu biu cú th k õy nh: bn hi kớ ca nh Nguyờn Hng: Nhng ngy th u, Bc ng vit vn, Nhng nhõn vt y ó sng vi tụi, Mt tui th vn; Nh li mt thi ca T Hu; Hi kớ ng Thai Mai; Song ụi ca Huy Cn; i vit ca tụi ca Nguyn Cụng Hoan; T bn sụng Thng ca Anh Th; C di, Cỏt bi chõn ai, Chiu chiu ca Tụ Hoi; Bn mi nm núi lỏo ca V Bng õy cú th núi l nhng tỏc phm hi kớ tiờu biu cho hi kớ hc hin i Vit Nam T Hu li m u Cựng bn c yờu quý tõm s: Tụi s l mt k vụ n, bt ngha nu khụng k li nhng tm gng sỏng, nhng cụng lao cao quý ca ng bo, ng m tụi c bit v mang nng õn tỡnh Vỡ vy, ó n lỳc tụi cn vit mt bn hi kớ v cuc i chỳng tụi ó sng, ú cú cuc i riờng mỡnh [9, 6] Cũn vi Tụ Hoi, ụng tng núi: Tụi vit hi kớ l khú khn hn c sỏng tỏc Bi ú l mt cuc u tranh t tng vit Nú chõn thnh hay di trỏ, nú minh hay bỏo cụng khoe khoang Lm th no cho khỏch quan nht m li tỡnh cm nht vi mt dng ý v tht rừ rng õy l mt cuc m x ton din, khụng phi nh nhng v ch cú cm hng [5, 142] Cỏc nh t nhng nhu cu khỏc m vit hi kớ nhng v c bn hi kớ nh cho ta hiu hn v ngi, hon cnh gia ỡnh, tõm t, tỡnh cm, s nghip chng cng nh quỏ trỡnh sỏng tỏc ca mi nh So vi tiu thuyt, th hay truyn ngn hi kớ khụng cú b dy lch s tn ti lõu di v lng tỏc phm s, nhng hc Vit Nam núi chung v hc hin i Vit Nam núi riờng hi kớ khng nh c v th ca riờng mỡnh Thi gian gn õy, nhiu tỏc phm hi kớ xut hin gõy c nhiu cm tỡnh lũng c gi c Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn -8- Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội gi say sa ún nhn Song ụi - b hi kớ vit chung ca Huy Cn v Xuõn Diu, Nh li mt thi ca T Hu, li xụn xao Cỏt bi chõn v Chiu chiu ca Tụ Hoi i Dự rng cú nhiu ý kin xung quanh nhng hi kớ y nhng khụng th ph nhn giỏ tr ca mi tỏc phm Xó hi ngy mt phỏt trin, cựng vi nhng thay i ca kinh t, hc ngh thut cng cú nhiu bin chuyn phự hp, bin chuyn tỡm nhng giỏ tr mi Khi nhng giỏ tr c cn c nhỡn nhn li thỡ vai trũ ca mi ngi v ca mi cỏi tụi s c t ỳng v trớ ca nú Chớnh vỡ vy hi kớ ngy cng c ỏnh giỏ cao v ngy cng cú nhiu ngi tỡm n hi kớ nh mt phng tin bc l, chia s Khng nh hi kớ nh mt th loi cú giỏ tr v ngy cng phỏt trin hc hin i cú l cng khụng thỏi quỏ 1.2 Tỏc gi Nguyờn Hng v hi kớ Nhng ngy th u 1.2.1 Tỏc gi Nguyờn Hng Nguyờn Hng tờn tht l Nguyn Nguyờn Hng sinh ngy 05 thỏng 11 nm 1918 ti ph Hng Cau, Nam nh mt gia ỡnh theo o Thiờn chỳa giỏo Cha mt Nguyờn Hng mi 12 tui M li i bc na v thng xuyờn phi i lm n xa - cú thi gian vo tn Vinh vỳ cho Tõy oan ú l mt ngi n b du hin v cú nhan sc nhng li b ộp vo cuc hụn nhõn khụng hnh phỳc Xó hi phong kin vi nhng h tc lc hu khụng chp nhn ngi n b sinh n cha on tang chng c, ngi m luụn phi xa con, cu Hng t nh ó phi sng thiu tỡnh thng v vụ cựng cc nhc s gh lnh ca gia ỡnh bờn ni Chớnh iu ny nh hng rt sõu m n Nguyờn Hng, ụng cú mt trỏi tim nhy cm, luụn thc p thn thc nhng nhp p ca tỡnh thng V cng khụng ngu nhiờn m sỏng tỏc ca mỡnh, Nguyờn Hng li vit rt cm ng v ngi ph n v tr em, khụng Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn -9- Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội ngu nhiờn m nhng M Du, Nhng ngy th u li lm cho c gi say mờ n vy Cú l vỡ tui th sm chu nhng thua thit y chng? Cnh ng khú khn ó nộm Nguyờn Hng vo mụi trng ca nhng ngi cựng kh Ngay t tha cp sỏch ti trng ụng ó phi ln ln vi i, sng bng nhng ngh nh mn ni hoa, cng ch, bn tu, bn ụ tụ Nm 16 tui phi ri quờ hng ti thnh ph Hi Phũng, Nguyờn Hng chớnh thc gia nhp vo cuc sng ca nhng hng ngi di ỏy xó hi thnh th Hon cnh ú ó to cht lao ng, cht dõn nghốo, thm sõu vo chng, vo th gii ngh thut ca ụng T th gii ca ngi lao ng kh nht, Nguyờn Hng ó bc thng n vi ngh vit 17 tui ụng cho i tiu thuyt B v, tỏc phm sau ú c gii thng ca T lc on 20 tui in hi kớ Nhng ngy th u trờn bỏo Ngy v ti nm 1940 xut bn thnh sỏch Hai tỏc phm ny i ó khng nh tờn tui ca nh trờn n hin i Nguyờn Hng cng sm tip xỳc vi sỏch bỏo Cỏch mng tin b t thi Mt trn dõn ch Nm 1943, ụng tham gia t chc Vn hoỏ cu quc Sau Cỏch mng, ụng tip tc hot ng Hi Nm 1955, ụng v Hi Phũng lm t Tin Hi Phũng, nm 1956 lờn H Ni lm bỏo Vn ngh, nm 1957 tham gia i hi thnh lp Hi nh Vit Nam, ph trỏch tun bỏo Vn Thỏng nm 1964, Nguyờn Hng tham gia i hi thnh lp Chi hi Vn hc ngh thut Hi Phũng v gi chc ch tch cho ti mt ễng mt ngy thỏng nm 1982 ti p Cu en, huyn Yờn Th, tnh Bc Giang ễng vinh d c Nh nc trao tng gii thng H Chớ Minh v hc ngh thut t I nm 1996 Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 10 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội Hoc: Hng! Con chu khú nh, m Hi Phũng vay bỏc T mt mún tin lm buụn bỏn m ln hi nuụi v cng vo Thanh Húa ún em v [8, 272] Cỏch nh s dng ỳng tờn tht ca mỡnh tỏc phm lm cho ngi c tin vo s thnh tht ca nhng dũng k iu y to cho ngi c cm giỏc li k tht nh chớnh cuc i vy Cựng vi ú, lt gi chng hi kớ, ngi c nhn thy li tõm s thit tha, thm kớn ca cỏi tụi au kh t trỡnh by cuc i riờng t ca mỡnh lờn trang giy mt cỏch chõn thnh, tin cy ú l cỏi chõn thnh, mc mc k v gia ỡnh mỡnh: Thy tụi lm cai ngc M tụi mt nh buụn bỏn rau u, tru cau ln hi cỏc ch trờn ng sụng Nam nh - Hi Phũng. [8, 213] M u hi kớ Nguyờn Hng ó em n cho ngi c cm giỏc tin tng v s chõn thnh li k bi ụng khụng h giu gim hay dựng li l hoa m m tt c u bt u t cuc i thc Ln lt, kớ c v gia ỡnh y hin lờn qua mi dũng, mi cõu ch ca nh vn: Thy m tụi ly khụng phi vỡ thng yờu nhau, trỏi ngc cay ng ú tụi ó hiu bit rừ rt v thm thớa t nm tụi lờn by, tỏm tui [8, 214] õy qu l s chõn thnh ỏng n bi ớt dỏm mang cuc i t bc bch nh Nguyờn Hng ễng chõn thnh n mc thng thit Khụng ch dng li ú, cỏi tụi y ó khụng ngn ngi vộn lờn bc mn v quóng thi th u ca bn thõn mỡnh Nh Tụ Hoi tng vit: Hi kớ khụng phi l sỏng tỏc m th hin mt cuc u tranh t tng Khụng vit cỏi nhm, c gng vit ỳng s tht ng lờn gõn [4, 215] V Nguyờn Hng cng ó lm c iu y ễng k li thi th u ca mỡnh mt cỏch tht nht, thng thit nht Sinh gia ỡnh khỏ gi nhng nhng khụng my hnh phỳc, cha m khụng yờu thng Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 40 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội Nhng ngy sung tỳc ca gia ỡnh sm qua thay vo ú l nhng ngy thỏng c cc Cha b vic nh nc mang bn ốn v nh hỳt Gỏnh nng gia ỡnh ố nng lờn vai ngi m nhng vic buụn bỏn ca m thỡ ngy cng kộm mói Bao nhiờu nm qua nhng tụi khụng th quờn c nhng bui chiu hố y Hn ba gi ch cũn nhiu hng, ụng ngi mua bỏn, m tụi ó cp thỳng li thi v Trờn b ờ, di nhng chũm hoa xoan tõy lp loỏng hoa , m tụi mt ru ru, u hi cỳi, mt nhỡn nh khụng thy gỡ, i rt chm{8, 235] c nh thỡ ln lt i nún i theo ln khúi thuc ca cha Nh cng bỏn nt Ngi cha qua i, m vỡ tỳng qun cng i lm n xa li cu s gh lnh ca gia ỡnh bờn ni Cu ó phi sng nhng thỏng ngy th u vt v, nhc nhn nhng ni cht chi, thiu thn, phi chu chu rột: T chp ti n na ờm tụi cũn chp mt ng c, nhng t lỳc g gỏy hi cho ti sỏng tụi khụng th nm yờn c vi cỏi rột Tụi nm nghiờng chỏn li nm sp Khi ngc au chúi lờn vỡ nm sp tụi li nm nga, co u gi lờn ụm cht ly Lỳc ú tụi cm thy khp ngi tụi t ngoi da vo rut, t ngún chõn n vnh tai u but rc [8, 261] Ri phi ln ln ni u ng xú ch ỏnh ỏo ly tin hai ng qun tụi nng tru bựn, v túc tụi ó vt nc m tụi mi mit ỏnh [8, 274] Ton b nhng trang sỏch v cuc i ca Nguyờn Hng hin lờn trc mt ngi c tht nh chớnh nhng thc phim quay chm Chõn thnh khụng h gi to, bụi v Vic trn thut ngụi th nht khụng ch to c s tin tng lũng c gi v cũn giỳp cho tỏc gi bc l rừ tớnh khuynh hng ngũi bỳt ca mỡnh Núi mt cỏch khỏc l bc l rừ thỏi khen, chờ, yờu, ghột tỏc phm Sm phi chu nhng thiu thn tỡnh cm ca m, Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 41 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội phi chu bao cay ng nhng c nhng dũng Nguyờn Hng vit v m ngi c khụng nhn thy thỏi khinh ghột õy m trỏi li ú l s ng cm, kớnh trng ngi m thõn yờu Dự rng non na nm rũng m tụi khụng gi cho tụi ly mt lỏ th, nhn ngi thm tụi ly mt li v gi cho tụi ly mt ng qu nhng ngi cụ c gng gieo rc nhng khinh mit u úc cu v ngi m kớnh yờu thỡ cu y li cú nhng suy ngh giỏ nhng c tc ó y o m tụi l mt vt nh hũn ỏ hay cc thu tinh, u mu g tụi quyt v ly m cn, m nhai, m nghin cho kỡ nỏt mi thụi [8, 247] Vi cu, m lỳc no cng p tỡnh thng vụ hn Gng mt m tụi ti sỏng vi ụi mt v nc da mn lm ni bt mu hng ca hai gũ mỏ Hay ti s sung sng bng c trụng nhỡn cỏi hỡnh hi mỏu m ca mỡnh m m tụi li ti p nh tha cũn sung tỳc? [8, 249] Ngay c m mun mang em sinh cha on tang b v thỡ cu y cng khụng ngn ngi: - M c a em v! Vic gỡ m phi hi con? [8, 270] Bi vi cu m lỳc no cng p nht, cng ỏng kớnh iu ny th hin tm lũng nhõn o ca Nguyờn Hng ễng luụn ng v phớa nhng ngi chu nhiu au kh nht xó hi: ph n v tr em Khụng ch hi kớ ny, cỏc tỏc phm ca ụng ta u bt gp iu ny Bi quan nim ngh thut ca ụng bt ngun t lũng trõn trng v thng yờu ngi thm thit Cng khụng ch vy, nhng trang hi kớ ny k v ngi cha ca mỡnh, Nguyờn Hng cng khụng h t thỏi khinh ghột dự rng cha chớnh l nguyờn nhõn gõy nờn cnh tan nỏt ca gia ỡnh Vi ụng, cha cng ch l mt nn nhõn ca nhng gng ộp ễng thu hiu sõu sc iu y v nhng dũng vit v cha cng l nhng dũng thng cm, kớnh trng Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 42 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội Mt ghi nhn na tỏc gi s dng nhõn vt tụi trn thut ú l giỳp cho tỏc gi bc l rừ cm xỳc cỏ nhõn ca mỡnh tỏc phm Ngi c cú th thy nhng dũng cm xỳc tinh t ln ỏt c li k tỏc phm: Nhng mnh lỏ chy xo xc trờn mt ng chy c vo lũng tụi cựng vi nhng õm m h Trong lũng tụi, ting lỏ lao xao nh khụng bao gi tt Giỏ but quỏ Trong lũng tụi xỏc lỏ mói ra, nhiu bao nhiờu li bin nhanh i by nhiờu Tụi i mờ man, vi hỡnh nh mt ỏm ma t lnh khụng kốn khụng trng [8, 255] hay Tụi hóy cũn cm giỏc tờ lnh hi nh li cỏi nn mõy sm lm chm nh rung mu mi cy v v th hi m m nh khúi cỏc cõy c ng nỏt lnh lo ph [8, 251] õy l nhng dũng cm xỳc nh a t chớnh tõm hn nhy cm ca nh Nam nh, lm thc dy ngi c mi giỏc quan Khụng ch n thun l c m cũn nh ang sng chớnh th gii cm xỳc y Cú th khng nh li mt ln na vic s dng cỏi tụi trn thut hi kớ ca Nguyờn Hng em li cho ngi c rt nhiu thỳ v Trc ht ú l cm giỏc tin tng vo cõu chuyn ca tỏc gi, bờn cnh ú cng cho ngi c thy c khuynh hng, quan nim ngh thut v ngi ca ụng v ng thi cho ngi c bc vo th gii cm xỳc tinh t ca tỏc gi Cú phi th khụng m Nhng ngy th u luụn c ún c rt nhiu? 3.2 Ngh thut kt cu Cng nh cỏc sỏng tỏc hc khỏc, nh quỏ trỡnh i tỡm phng thc biu hin cho hi kớ ca mỡnh c bit chỳ ý n kt cu Thut ng kt cu khụng hon ton thuc v lnh vc hc Trong hi ho, kin trỳc núi n kt cu l núi n cht liu, vt liu khỏc c t chc, sp xp theo mt ch ớch no ú to nờn giỏ Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 43 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội tr thm m, giỏ tr s dng Cũn hc núi n kt cu ngi ta núi n cỏch trỡnh by, trin khai ct truyn Cỏc tỏc gi cun T in thut ng hc a nh ngha v kt cu: Kt cu l phng tin c bn v tt yu ca khỏi quỏt ngh thut Kt cu m nhim cỏc chc nng rt a dng: bc l tt ch v t tng ca tỏc phm, trin khai trỡnh by hp dn ct truyn, cu trỳc hp lý h thng tớnh cỏch, t chc im nhỡn trn thut ca tỏc gi to tớnh ton ca tỏc phm nh mt hỡnh tng thm m [6, 156] T cht liu i sng, nh phi tỡm tũi, trn tr to tỏc phm ngh thut Núi khỏc i, kt cu chớnh l ton b quỏ trỡnh sỏng tỏc ca nh Kt cu tỏc phm cng cú rt nhiu cỏch phõn chia Theo chiu ngang (theo bỡnh din th loi) ngi ta cú cỏc kiu kt cu: kt cu tỏc phm cú ct truyn (n tuyn, a tuyn, song tuyn) v kt cu tỏc phm khụng cú ct truyn (thi gian, i ỏp, so sỏnh ) Hiu kt cu tỏc phm ngi c mi hiu c dng ý, thụng ip nh gi gm Thc t sỏng tỏc hc vụ cựng phong phỳ Mi nh chn cho mỡnh mt kiu kt cu c thự nhm lm ni bt dng ý ngh thut ca mỡnh Hi kớ hc c im riờng bit ca th loi l nhng s kin, bin c c k li bi chớnh nhõn vt chớnh - ng thi l bn thõn tỏc gi vy v c bn hi kớ thng l n tuyn Vớ d C di ca nh Tụ Hoi õy l hi kớ k li thi th u ca cu Sen lng ven tha no Nhng vi nh Nguyờn Hng ụng li cú cỏch vit khỏc Hi kớ Nhng ngy th u khụng trung vo s kin m ch trung vo nhng im chớnh yu dng li thi xa vng Hi kớ ca ụng c vit theo kiu kt cu tõm trng, bờn cnh nhng s kin, mc cú ý ngha cuc i l nhng mng tõm trng khỏc Hi kớ c chia lm chng, mi chng khụng phi l s ghi chộp li Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 44 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội chớnh xỏc s kin m ch yu ú l nhng dũng tõm trng ca mt ngi cú tõm hn bộn nhy, tinh t Ngay t chng u tiờn, ngi c khụng thy tỏc gi i sõu vo miờu t gia ỡnh m n tng m nột nht õy chớnh l ting kốn mi bui chiu Ting kốn y ti vui, gic gió mang theo c th gii khỏc xa nhng cam chu, thm lng gia ỡnh cha m tụi ly khụng phi vỡ thng yờu nhau, mang theo c nhng c m, khỏt vng ca ngi m tr sm chu nhng au kh ca mt cuc hụn nhõn khụng hnh phỳc Nguyờn Hng vit v ting kốn y di cỏi nhỡn ca mt mt non t, ti tr: Ting kốn vang lờn, vui v quỏ, hựng quỏ ỏt c ting v li lờ p phanh phỏch vo ựi v nhng bc chõn xon xot, ting kốn mi giõy mt dn cao, mt vang to, rung ng c ln khụng khớ ờm ca mt gúc tri Ri nng theo ting giú lao xao nhng vũm cõy pht phi, õm nỏo nc, dn dp ca ting kốn cng cun lờn cao trn xa, rt xa n nhng vựng xa sỏng ti no ú [8, 220] Ri chng tip theo l nhng tõm s ca ụng v gia ỡnh nh ang dn sa sỳt ú l cnh nh phi bỏn i, b b vic mang bn ốn v nh hỳt ri ly tin b i sang Lo buụn bỏn Nhng ngy thỏng ny hn in tõm hn nh ú chớnh l nhng ngy ụng ma phựn liờn miờn nh khụng bao gi ht l nhng ngy ma, tng git nc lnh t ng mỏng ri xung chic thau ng ó thm tng chỳt khớ lnh vo lũng tụi; tng ting kờu chiờm chip ca s l loi r lụng trờn mỏi ngúi ó quyn i tng hi ờm m ca hn tụi [8, 232] V ú cng l khụng gian lm rm ting cu kinh ca b: - Chỳa tha ti chỳng tụi! - Chỳa thng xút chỳng tụi! [8, 233] Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 45 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội Gia ỡnh chỡm sõu vo s tru lc, n tng m nột Nguyờn Hng li l s thua kộm buụn bỏn ca m v nhng ngy ln ln ỏnh ỏo kim tin lm sỏng ni hai mt mi mt, m yu ca thy tụi v lm n trờn cp mụi nht nht ca thy tụi nhng n ci [8, 252] ú cng l cm giỏc vui sng lũng m chng tip theo B mt, m i tha phng cu thc a tr y phi sng nhng ngy c cc v c bit l nhng ngy di ch mong m V ri n tng gp m y tr thnh n tng khụng bao gi phai nht Tụi ngi trờn m xe, ựi ỏp ựi m tụi, u ng vo cỏnh tay m tụi, tụi thy nhng cm giỏc m ỏp ó bao lõu mt i bng li mn man khp da tht Hi qun ỏo m tụi v nhng hi th khuụn ming xinh xn nhai tru ph lỳc ú thm tho l thng [8, 249] Nhng chng tip theo, ngi c cng khụng tỡm thy ú nhng dũng k s vic n thun m tỏc gi ch trung vo nhng im ct yu dng li ton b bc tranh th u ú l nhng n tng v ờm ụng phi vt ln vi cỏi rột, l n tng v ờm nụ - en but giỏ, l k nim v thy giỏo tt c u mang nhng cm xỳc khỏc din t c y cung bc cm xỳc ca mt tõm hn a cm, bộn nhy v tinh t Túm li, hi kớ ny khụng h cú ct truyn, cng khụng i vo khai thỏc nhng mõu thun m thu hỳt ngi c bi cm xỳc ti mi, sỏng dt ca mt cõy bỳt nhy cm d xỳc ng trc cuc sng, bi nhng k nim au xút, chõn thnh ca mt linh hn tr di lc loi b vựi dp mt gia ỡnh sp tn Kt cu tõm trng c s dng thnh cụng, ngi c thy y nhng cung bc cm xỳc, nhng rung ng vụ cựng bộn nhy ngi nh m c bit ni bt l tõm Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 46 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội hn mng manh, nhy cm Ta cng hiu thờm sõu thm tõm hn ca nh nhõn o ny nhng tõm t rt riờng 3.3 Ngụn ng, ging iu Ngụn ng t lõu ó l mt b phn quan trng khụng th thiu cuc sng hng ngy Trong hc, ngụn ng cng chim v trớ quan trng T xa ngi ta ó quan nim : Vn hc l ngh thut ca ngụn t v khụng phi khụng cú lớ M.Gorki núi: Yu t u tiờn ca hc l ngụn ng, cụng c ch yu ca nú cựng vi cỏc s kin cỏc hỡnh tng ca cuc sng - l cht liu ca hc L mt th loi hc, hi kớ cng s dng ngụn ng lm phng tin ch ti kớ c Mi nh mi tỏc phm kớ ca mỡnh li cú nhng cỏch dng ngụn ng dõn tc khỏc Ngi ta nhn mt Tụ Hoi chõn tht, mc mc, gin d; mt V Bng pha gia ma mai, giu nhi l ngm ngựi, nghn ngo v nhn Nguyờn Hng chan ho, thm m tỡnh cm Trc ht, ngụn ng ca Nguyờn Hng hi kớ ny l ngụn ng tinh t, biu cm c s dng vi ging iu chõn thnh, thm thit Nú din t c mi trng thỏi tỡnh cm tõm hn ca ngi giu tỡnh thng y Tụi thớch cỏch dựng t lnh di nh miờu t: v cho ti mt ngy trn i tụi khụng th no quờn c cỏi cm giỏc l l mt bn tay nh nhn, run run bng t u tut xung vai tụi, v mt mng lnh lnh, mong manh vng qua mt cp mt l nhỡn vo mt tụi cht lm ngc tụi lnh di i [8, 222] hay: mt cm giỏc lnh di bng chy sut sng lng tụi [8, 293] Cỏch cm nhn y cc kỡ tinh t, din t c bin i tinh vi tõm hn ngi ng thi phự hp nht vi tõm trng tỏc gi hin ti Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 47 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội c bit on din t cm giỏc hnh phỳc ngp trn ca tỡnh mu t thiờng liờng m mói sau ny nhc ti Nhng ngy th u ngi c khụng th quờn c: Tụi ngi trờn m xe, ựi ỏp ựi m tụi, u ng vo cỏnh tay m tụi, tụi thy nhng cm giỏc m ỏp ó bao lõu mt i bng li mn man khp da tht Hi qun ỏo m tụi v nhng hi th khuụn ming xinh xn nhai tru ph lỳc ú thm tho l thng [8, 249] Nhng dũng ny khụng ch din t nim vui bờn ngoi m cũn din t c c nhng nhp ngõn ca tõm hn khỏt khao tỡnh m sau bao ngy xa cỏch Nh s dng t mn man rt thớch hp Mn man khụng ch l cm giỏc ờm du ca da tht m cũn l cm giỏc c che ch, õu ym ca tõm hn V ngi c cng cm nhn c c nhng nhp p gp gỏp ca s xỳc ng tim m núng y Khụng ch din t thnh cụng tõm trng, Nguyờn Hng cng l th din t tinh t nhng bin i ca thiờn nhiờn ú l thiờn nhiờn bun tỏi tờ nhng ngy ma tng git nc lnh t ng mỏng ri xung chic thau ng ó thm tng chỳt khớ lnh vo lũng tụi; tng ting kờu chiờm chip ca s l loi r lụng trờn mỏi ngúi ó quyn i tng hi ờm m ca hn tụi [8, 232] Cng cú ú l ụng di lnh cú sc ỏm nh vi ma phựn hay cng l nhng ngy hố hố mi bt u, vi ỏnh nng rc r php phi trờn cỏc cnh lỏ úng mt nừn n v nhng chũm xoan xanh ti hn mu thm ca cỏc vng hoa Ting ve liờn miờn ghen ghột vi vt tng bng ó thy vang ti Khụng bit t õu lp bi ng trng xoỏ, qun qui un theo nhng ớt ụ tụ búng loỏng nh mun cng chng ln giú ngc bay i tht xa, rừ tht xa [8, 247] Cú th núi rng thiờn nhiờn mt ca Nguyờn Hng hin lờn y nhng sc, mu v iu ny Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 48 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội chng t mt mt quan sỏt tinh tng v mt trỏi tim vụ cựng bộn nhy vi mi bin i ca vt Cựng vi ngụn ng tinh t, nh cũn s dng rt thnh cụng bin phỏp so sỏnh kt hp ging thõm trm iu ny chng t kh nng liờn tng cc kỡ phong phỳ v cng rt c ỏo ca nh Ta cú th bt gp y hng lot nhng so sỏnh thỳ v Ting khúc ca b, ụng so sỏnh ting khúc cng to, v t hai hc mt nhng git nc mt trn lai lỏng trờn gũ mỏ húp rn reo nh mt p nc ng khụ cn bng y n v l [8, 226] Hay cm giỏc nh cha c tỏc gi vớ nao nao, cn co nh sau my ba n chỏo loóng [8, 229] Hoc cỏi cỏi nhn lm m V cỏi lm ú khụng nhng lm tụi h thn m cũn ti cc na khỏc gỡ o nh ca mt dũng nc sut chy di búng rõm ó hin trc mt ca mt ngi b hnh gn ngó gc gia sa mc [8, 248] Hay cng cú l cm giỏc cm hn b thy giỏo pht qu oan: Tụi cm hn v lo ngh ti hn sỏu mi ngy ng ng phi qu gúc tng hụi hỏm, sau cỏi bng m mu en ca nú gi ố nng lờn tõm trớ tụi vi nhng cm giỏc mt mi, chỏn nn nh lt hc ớn bỏm cht ly tm ca lao.[8, 292] Cng cú l cm nhn v nhng ỏm mõy ụng tụi hóy cũn nhng cm giỏc tờ lnh hi nh li cỏi nn mõy sm lm chm nh rung mu cy mi v v th hi m m nh khúi cỏc cõy c ng nỏt lnh lo ph [8, 251] hay nhng ngy hố: tụi nga mt lờn trụng vũm tri bao la nh bng thu tinh xanh pht [8, 290] Cũn rt nhiu nhng so sỏnh na hi kớ ny Hu nh tt c cỏc cõu k li, t li Nguyờn Hng u c th hoỏ bng nhng hỡnh nh so sỏnh iu ú giỳp cho ngi c d cm nhn, hiu c nhng gỡ tỏc gi mun truyn ti Tụi n tng nhiu vi cỏch tỏc gi so sỏnh cỏi Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 49 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội lm nh o nh ca mt dũng nc sut chy di búng rõm ó hin trc mt ca mt ngi b hnh gn ngó gc gia sa mc õy l cỏch so sỏnh tỏc ng trc tip vo ngi c Ngi c hiu c th cỏi lm y nh th no Cỏi nhn lm m m li c vớ nh o nh ca dũng nc trc mt ca ngi b hnh gn gc ngó di sa mc lm cho ngi c hiu khỏt khao mong gp m ca a lõu ngy thiu thn tỡnh cm mónh lit Trong hi kớ ny, cựng t ng, bin phỏp tu t thỡ kiu cõu cng c Nguyờn Hng chỳ ý s dng to dũng cm xỳc Kiu cõu m nh s dng nhiu hi kớ l cõu di Kiu cõu ny thun li vic m rng thnh ng phỏp, to tớnh liờn tng cho cõu vn, phự hp vi dũng tõm trng Cựng vi nhng kiu cõu y l ging lng, bun m rng liờn tng ca ngi c Cú th n c õy nhng cõu: - Thy m tụi ly khụng phi vỡ thng yờu nhau, trỏi ngc cay ng ú tụi ó hiu bit rừ rt v thm thớa t nm tụi lờn by lờn tỏm, vo cỏi tui m tớnh tũ mũ rt d b kớch thớch v trớ ngõy th sut ó ghi gi mt hỡnh nh gỡ, mt ni nim no thỡ ghi gi mói mói [8, 214] - Nhng bui chiu vng lng l, lnh lo ca ụng, nhng bui chiu m ma bi nh cú mt th ting van ln thm thỡ hi giú vu vu, la lũ than rc r lờn chõn tng nhng ỏng hng lp lỏnh hay r rờ tõm trớ ngi ta vo nhng cừi bun nh, l nhng bui chiu lm tờ tỏi m tụi hn ht [8, 214] S t cng c Nguyờn Hng s dng thnh cụng Nh s dng lp i lp li s t mt ú l: mt bui chiu, mt bui sỏng, mt bui ti, mt thỏng sau Vic dựng s t mt nhiu ln nhn Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 50 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội mnh n tng, s kin ỏm nh tõm trớ tỏc gi, to im nhn li k ng thi hi kớ Nhng ngy th u l hi kớ k li theo mch tõm trng khụng phi k li chớnh xỏc s kin, mt l s t xỏc nh m cng khụng xỏc nh c dựng nh mt kiu m thi gian theo dũng tõm trng khụng chớnh xỏc chớnh vỡ vy nú thớch hp tỏc phm ny Ngụn ng s dng tinh t vi kiu cõu di c trng cho dũng tõm trng cựng vi ging iu ni bt l ging chõn thnh, thm thit Nhng ngy th u mang li cho ngi c nhng rung ng, xỳc cm mnh m Nu ngi ta núi hi kớ cú tỏc dng lc tõm hn thỡ cú l Nhng ngy th u thuc vo s ú Ngi c bao th h trõn trng cỏi tụi chõn thnh, m thm y Kt lun Mi nh vn, nh th chn chng lm cỏi nghip cho cuc i mỡnh dự hỡnh thc ny hay hỡnh thc khỏc u mun tu lờn bn n khụng ch cho riờng cỏ nhõn mỡnh m cũn lm cho nhiu ngi rung ng Nguyờn Hng ó lm c iu y ễng lm rung ng bit bao th h bn c bi s chõn thnh, dung d nhng trang mỡnh Tui th sm chu cnh bt hnh, phi ln ln vt v kim sng, thiu thn tỡnh thng ó c Nguyờn Hng bc bch chõn thnh cun hi kớ u tay, c vit cũn rt tr - Nhng ngy th u Cun hi kớ ny cú th coi l tỏc phm sỏng, xỳc ng nht cỏc tỏc phm ca ụng nh nh nghiờn cu Phan C tng nhn xột i vo th gii hi kớ l ngi c ang i vo th gii ca nhng hi tng lng ng y cay ng, xút xa ca mt tõm hn u th d xỳc ng, nhy cm nghch cnh ca gia ỡnh Trong hi kớ ny, Nguyờn Hng ó thnh cụng trờn rt nhiu phng din Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 51 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội Th nht, ú l vic xõy dng th gii nhng nhõn vt nh bộ, nhõn vt ca cm xỳc, cm giỏc, Th gii nhõn vt ny cho ngi c hiu hn quan nim ngh thut v ngi ca ụng ễng luụn trõn trng, bờnh vc nhng ngi chu nhiu thua thit xó hi c bit l ph n v tr em Th hai, vit hi kớ ny Nguyờn Hng cng thnh cụng phng din xõy dng kt cu Hi kớ c kt cu theo kiu kt cu tõm trng, theo mch cm xỳc, iu ny cho ngi c cỏi nhỡn y v cỏc cung bc cm xỳc ca nh hi tng li thi u th Th ba, Nguyờn Hng cng to im nhn lũng c gi ngh thut trn thut theo ngụi th nht Vic trn thut ny to s tin tng cho ngi c V cui cựng, nh Nam nh cng thnh cụng vic miờu t khụng gian, thi gian cựng vic s dng ngụn ng giu sc thỏi biu cm Hn 70 nm ó trụi i k t Nhng ngy th u mt c gi nhng ti tn bõy gi ngi ta yờu thớch v cm ng lt gi nhng trang hi c ú Bi nhng dũng hi kớ y xut phỏt t chớnh trỏi tim nhy cm, luụn thc p thn thc yờu thng ca mt nh nhõn o Nhng ngy th u cựng vi nhng tỏc phm ca ụng s sng mói lũng c gi Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 52 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội Ti liu tham kho c Dng (2003), Kớ bỏo v kớ hc, Nh xut bn Vn hoỏ thụng tin, H Ni Phan C (1991), Tỏc phm hc 1930 - 1945, Nh xut bn Khoa hc xó hi, H Ni Phan C (2000), Tuyn Phan C (tp 3), Nh xut bn Vn hc, H Ni H Minh c (ch biờn) (2008), Lớ lun hc, Nh xut bn Giỏo dc, H Ni H Minh c (2007), Tụ Hoi i v tỏc phm, nh xut bn Vn hc, H Ni Lờ Bỏ Hỏn, Trn ỡnh S, Nguyn Khc Phi (2006), T in thut ng hc, Nh xut bn Giỏo dc, H Ni Tụ Hoi (2006), Cỏt bi chõn ai, Nh xut bn Vn hc, H Ni Nguyờn Hng (2006), B v v Nhng ngy th u, Nh xut bn Vn hc, H Ni T Hu (2002), Nh li mt thi, Nh xut bn Vn hc, H Ni 10.Phng Lu (ch biờn) (2006), Lớ lun hc, Nh xut bn Giỏo dc, H Ni 11.Nguyn ng Mnh (1991), Chõn dung hc, Nh xut bn Thun Hoỏ v Trng i hc s phm Hu, Hu 12.Nguyn ng Mnh (ch biờn) (2007), Lch s hc Vit Nam (tp III), Nh xut bn i hc s phm, H Ni 13.Nguyn ng Mnh (1988), Nguyờn Hng ngi v s nghip, Nh xut bn Hi Phũng, Hi Phũng Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 53 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội 14.Nguyn ỏnh Ngõn (2002), Nguyờn Hng tm lũng qua trang vit, Nh xut bn Vn húa thụng tin, H Ni 15.Nhiu tỏc gi (2000), Ging vn hc Vit Nam, Nh xut bn Giỏo dc, H Ni 16.Nhiu tỏc gi (1998), Lớ lun hc, Nh xut bn i hc quc gia, H Ni 17.Nhiu tỏc gi (2006), Vn hc Vit Nam 1900 - 1945, Nh xut bn Giỏo dc, H Ni 18.V Ngc Phan (1999), Nh hin i (tp 2), Nh xut bn Khoa hc xó hi, H Ni 19.Hong Phờ (ch biờn) (2006), T in ting Vit, Nh xut bn Nng, Nng Sinh viên: Phạm Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 54 - [...]... th, trong sỏng vụ ngn 2.2.3 S xut hin ca con ngi vụ thc trong con ngi ý thc Mt im c bit na cú th coi l khỏ mi trong hi kớ ca Nguyờn Hng ú l s xut hin ca con ngi vụ thc trong con ngi ý thc Núi mt cỏch n gin õy l khonh khc ca s thng hoa cm xỳc, ca s xỳc ng tt cựng khin cho tỡnh cm ln ỏt lớ trớ lm cho con ngi ta cú nhng giõy phỳt khụng nh l mỡnh ang lm gỡ, núi gỡ, mỡnh l ai Tụi n tng mói vi mt cõu hỏt trong. .. gỡ, khụng nh l m hi gỡ, v ó núi gỡ Cu bộ bng bnh trong tỡnh thng yờu ca ngi m Trong phỳt chc cu tr nờn ngõy ngụ gia cuc i Miờu t cm giỏc ca ngi con lõu ngy xa m cng l s din t chõn thnh tỡnh mu t thiờng liờng, m ỏp Tỡnh cm y gt i tt c nhng au kh, vt v lm sng dy nhng hnh phỳc trong trỏi tim con ngi 2.3 Khụng gian v thi gian ngh thut trong vic th hin nhõn vt Trong mi loi hỡnh ngh thut cú s th hin khụng gian... hỡnh nh m trong tõm trớ ngi c ú l ngi ph n a su, a cm trong nhng chiu ụng, cng l ngi ph n luụn cú khao khỏt hnh phỳc mónh lit v cng l mt ngi ph n tn to ch bỳa nuụi gia ỡnh Khụng ch cú nhng bui chiu xut hin nhiu trong hi kớ ny m ngi c cng nhn thy s xut hin nhiu ca hỡnh nh nhng ờm ụng Cú hai chng tỏc gi t tờn gn vi thi gian ờm mựa ụng y: ờm nụ-en v Trong ờm ụng chng t sc ỏm nh ca thi khc y trong kớ c... Quang, li Phan V: Ngi ngh s lang thang hoi trờn ph Bng thy mỡnh chng nh ni mt con ng Vic xut hin con ngi vụ thc trong con ngi cú ý thc cng ging nh vy Trong hi kớ Nhng ngy th u ta thy xut hin dng thc tng t Trong phỳt giõy hnh phỳc c gp m sau bao ngy xa cỏch m Nguyờn Hng vớ nh o nh ca mt dũng nc trong sut chy di búng rõm ó hin ra trc con mt ca mt ngi b hnh gn ngó gc gia sa mc [8, 248] thỡ phỳt chc bao nhiờu... vn ti sỏng vi ụi mt trong, v nc da mn lm ni bt mu hng ca hai gũ mỏ Hay ti s sung sng bng c trụng nhỡn v ụm p hỡnh hi mỏu m ca mỡnh m m tụi li ti p nh hi cũn sung tỳc? [8, 249] Khụng cũn l nhng ngy xa nh, nhng ngy m ch trong nim thng ni nh m gp m ri, c ụm p trong vũng tay m nhng cm giỏc ca cu bộ cng ch l hay Cu bộ khụng cũn sng vi chớnh cm giỏc thc ca mỡnh na Cu bộ m h, nht nho trong phỳt giõy gp m,... thng, v t mng ngc php phng núng ran lờn ú truyn sang da tht tụi nhng cm giỏc m ỏp gi tụi li rt lõu trong cỏnh tay m tụi [8, 222] Cú th thy rng, con ngi y sng nhiu trong nhng cm giỏc, cm xỳc, mi s thay i dự nh cng lm cho tõm hn y rung lờn Ngay c khi nhỡn dỏng m trong nhng chiu hố khụng bỏn c hng cng gi trong tõm trớ con ngi y bit bao xỳc cm tõm trớ m tụi lỳc ú chc hon ton tờ but vỡ nhng ý ngh thm thớa... ti a thỡ vn hc li cú u th trong vic khc ho, miờu t i tng trong s vn ng ca c khụng gian v thi gian Do c trng th loi, nh vn cú th dn nộn, gión cng, ho nhp, ng nht khụng gian v thi gian trờn trang giy nờn khụng gian thi gian cú mt vai trũ rt ln trong tỏc phm vn hc l iu khụng th ph nhn Do ú cựng vi vic tỡm hiu th gii nhõn vt, khụng gian v thi gian cng l mt yu t khụng th thiu trong khi i vo gii mó th gii... Thị Loan Lớp: K32C - Khoa: Ngữ Văn - 29 - Khoá luận tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội 2 ni ngi cha sinh hot, ngy ngy m chỡm trong khúi thuc cng c nhc li nhiu ln trong hi kớ Nhng ngy th u nh mt th ỏm nh khụng th no phai m trong tõm trớ tỏc gi ú l gian bung lỳc no cng m ti, ging quanh nm mn ch vộn lờn, trong ú thy tụi ht nm li ngi, hỳt chỏn li ng, khụng bao gi i chi õu [8, 230], cng cú khi gian bung y hin lờn nh... nhng thiu thn, vt v trong sut nhng nm thỏng th u 2.3.2 Thi gian nhng bui chiu mun, ờm ụng Cựng vi khụng gian, thi gian cng l mt yu t khụng th thiu khi i vo tỡm hiu th gii ngh thut ca nh vn, vi hi kớ Nhng ngy th u cng vy Qua vic tỡm hiu tỏc phm, ngi vit thy xut hin nhiu trong hi kớ, thi gian ca nhng bui chiu mun, ờm ụng Thi gian ny c lp i lp li nhiu ln trong hi kớ nh vt hn khụng phai m trong kớ c ca Nguyờn... iu khụng cú gỡ khú hiu Sinh ra trong mt gia ỡnh b m tớnh tỡnh khỏc nhau, khụng hiu bit v khụng h thng yờu nhau Cu bộ Hng sm thu hiu c bt hnh y trong gia ỡnh nh bộ ca mỡnh, hiu c chp vỏ gng go gia ngi cha v ngi m Cú phi vỡ th m n tng u tiờn ng li trong tõm hn bộ th y l nhng bui chiu mựa ụng vi nhng ln ma bi bun lm tờ tỏi lũng ngi m tr phi chụn vựi nhng khao khỏt hnh phỳc trong mt cuc hụn nhõn gng ộp: ... ó sng vi tụi (1978) * Th: Tri xanh (1961) Trong nn hc hin i Vit Nam, ụng thuc s ớt nhng nh sng v vit di hai ch khỏc (trc v sau Cỏch mng thỏng Tỏm) Trong lp nh y ớt c nh ụng, hai giai on hai... gi t tờn: Chng 1: Ting kốn Chng 2: Chỳa thng xút chỳng Chng 3: Tru lc Chng 4: Trong lũng m Chng 5: ờm nụ-en Chng 6: Trong ờm ụng Chng 7: ng xu cỏi Chng 8: Sa ngó Chng 9: Mt bc ngn Cun hi kớ ó phi... mnh lỏ chy xo xc trờn mt ng chy c vo lũng tụi cựng vi nhng õm m h Trong lũng tụi, ting lỏ lao xao nh khụng bao gi tt Giỏ but quỏ Trong lũng tụi xỏc lỏ mói ra, nhiu bao nhiờu li bin nhanh i by nhiờu
- Xem thêm -

Xem thêm: Thế giới nghệ thuật trong hồi ký những ngày thơ ấu của nguyên hồng , Thế giới nghệ thuật trong hồi ký những ngày thơ ấu của nguyên hồng , Thế giới nghệ thuật trong hồi ký những ngày thơ ấu của nguyên hồng

Từ khóa liên quan