0

Giáo án vật lý 6 cả năm

57 164 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/10/2015, 07:03

Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit Bi 1: O DI I MC TIấU: Bit xỏc nh gii hn o (GH), chia nh nht (CNN) ca dng c o Rốn luyn cỏc k nng sau: - c lng di cn o, chn dng c o phự hp - Cỏch o di mt vt, bit c, ghi v tớnh giỏ tr trung bỡnh cỏc kt qu o Chia nhúm tho lun, rốn luyn tớnh cn thn, ý thc hp tỏc lm vic nhúm II CHUN B: a Cho mi nhúm hc sinh: Thc k cú CNN: 1mm Thc dõy hoc thc CNN: 0,5cm Chộp giy bn H1.1 Bng kt qu o di b Cho c lp: Tranh v to mt thc k cú: - GH: 20cm, CNN: 2mm - Tranh v to bn H1.1 Bng kt qu o di III HOT NG DY V HC: n nh lp (1phỳt) Kim tra bi c: Ging bi mi: HOT NG CA GIO VIấN cói, hai ch em phi thng nht vi iu gỡ ? Bi hc hụm s giỳp chỳng ta tr li cõu hi ny HOT NG CA HC SINH Tỡnh hc sinh s tr li: - Gang tay ca hai ch em khụng ging - di gang tay mi ln o khụng ging HOT NG (10 phỳt): ễn li v I N V O DI: c lng di ca mt s n v o ễn li mt s n v o di di n v o di hp phỏp ca nc vit - n v o di thng dựng l? nam l (kớ hiu: m) n v o di thng dựng nh hn - n v o di thng dựng nh hn l: gm cỏc n v no? - ximột (dm) 1m = 10dm - Centimet (cm) 1m = 100cm - Milimet (mm) 1m = 1000mm n v o di thng dựng ln hn C1: Hc sinh tỡm s thớch hp in vo l: Kilomet (km) 1km = 1000m ch trng C1: 1m =10dm ; 1m = 100cm 1cm = 10mm ; 1km = 1000m C2: Cho nhúm hc sinh c lng c lng di: di một, ỏnh du trờn mt bn, sau ú C2: Hc sinh tin hnh c lng bng Trang dựng thc kim tra li kt qu GV: Nhúm no cú s khỏc gia di c lng v di o kim tra cng nh thỡ nhúm ú cú kh nng c lng tt C3: Cho hc sinh c lng di gang tay GV: Gii thiu thờm n v o ca ANH: inch = 2,54cm, 1foot = 30,48cm HOT NG (5 phỳt): Tỡm hiu dng c o di Cho hc sinh quan sỏt hỡnh 11 trang 7.SGK v tr li cõu hi C4 Treo tranh v ca thc o ghi Gii hn o v chia nh nht Em hóy xỏc nh GH v CNNv rỳt kt lun ni dung giỏ tr GH v CNN ca thc cho hc sinh thc hnh xỏc nh GH v CNN ca thc Yờu cu hc sinh lm bi: C5, C6, C7 mt ri ỏnh du trờn mt bn ( di 1m) - Dựng thc kim tra li kt qu C3: Tt c hc sinh t c lng, t kim tra v ỏnh giỏ kh nng c lng ca mỡnh II O DI Tỡm hiu dng c o di: Cõu tr li ỳng ca hc sinh C4: - Th mc: Thc dõy, thc cun - Hc sinh: Thc k - Ngi bỏn vi: Thc thng (m) - Th may: Thc dõy - Gii hn o ca thc l di ln nht ghi trờn thc o - chia nh nht ca thc o l di gia hai vch chia liờn tip nh nht trờn thc o C5: Cỏ nhõn hc sinh t lm v ghi vo v kt qu ? C6: o chiu rng sỏch vt lý 6? (Dựng thc cú GH: 20cm; CNN: 1mm) o chiu di sỏch vt lý 6? (Thc dựng cú GH: 30cm; CNN: 1mm) o chiu di bn hc (Dựng thc cú GH: 2m; CNN: 1cm) C7: Th may dựng thc thng (1m) o chiu di tm vi v dựng thc dõy o c th khỏch hng HOT NG (20 phỳt): o di o di: Dựng bng kt qu o di treo trờn Sau phõn nhúm, hc sinh phõn cụng bng hng dn hc sinh o v ghi thc hin v ghi kt qu vo kt qu vo bng 1.1 (SGK) bng 1.1 SGK Hng dn hc sinh c th cỏch tớnh giỏ tr trung bỡnh: (l1+l2+l3): phõn nhúm hc sinh, gii thiu, phỏt dng c o cho tng nhúm hc sinh Trang CNG C BI: Cho hc sinh nhc li ni dung ghi nh Ghi nh: - n v o di hp phỏp ca nh nc Vit Nam l một(m) - Khi dựng thc o, cn bit gii hn o v chia nh nht ca thc HNG DN V NH: - Hc sinh thuc ghi nh v cỏch o di - Xem trc mc bi chun b cho tit hc sau - Bi v nh: 1.2:2 n 1.2:6 sỏch bi Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit Bi 2: O DI (Tip theo) I MC TIấU: Cng c kin thc ó hc Bi Rốn luyn tớnh trung thc thụng qua vic ghi kt qu o II CHUN B: Hỡnh v minh ha: H2.1, H2.2 (SGK) III HOT NG DY V HC: N NH LP, KIM TRA S S (1 phỳt) KIM TRA BI C (5 phỳt): a.Th no l gii hn o v chia nh nht ca mt thc o? a n v o di hp phỏp ca nc Vit Nam l gỡ? Bao gm cỏc n v no? b Sa Bi 1.2-2 (B); 1.2-5 (Thc thng, thc k, thc dõy, thc cun, thc kp) GING BI MI (35 phỳt): HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH HOT NG 1: Tho lun cỏch o I CCH O DI: di Hc sinh tr li cỏc cõu hi: (Hc sinh tho lun theo nhúm tr li cỏc cõu hi) C1: Em hóy cho bit di c lng C1: Hc sinh c lng v o thc t v kt qu o thc t khỏc bao ghi vo v trung thc nhiờu? GV: Nu giỏ tr chờnh lch khong vi phn trm (%) thỡ xem nh tt C2: Em ó chn dng c o no? Ti C2: Chn thc dõy o chiu di bn sao? húc s chớnh xỏc hn, vỡ s ln o ớt hn c lng gn ỳng di cn o chn thc k o Trang chn dng c o thớch hp C3: Em t thc o nh th no? C3: t thc o dc theo di cn o, vch s ngang vi mt u ca vt C4: t mt nhỡn theo hng vuụng gúc C4: t mt nhỡn nh th no c v vi cnh thc u ca vt ghi kt qu o? C5: Nu u cui ca vt khụng ngang C5: Dựng hỡnh v minh trng bng vi vch chia thỡ c v ghi kt qu hp thng nht cỏch c v ghi kt o theo vch chia gn nht vi vt qu o HOT NG 2: Hng dn hc sinh rỳt kt lun C6: Hc sinh ghi vo v C6: Cho hc sinh in vo ch trng a c lng di cn o b Chn thc cú GH v cú CNN thớch hp c t thc dc theo di cn o cho mt u ca vt ngang bng vi vch s ca thc d t mt nhỡn theo hng vuụng gúc vi cnh thc u ca vt e c v ghi kt qu o theo vch chia gn nht vi u ca vt HOT NG 3: Vn dng C7: Cõu c Hc sinh ln lt lm cỏc cõu hi: C7 C8: Cõu c n C10 SGK C9: Cõu a, b, c u bng cm C10: Hc sinh t kim tra CNG C BI (3 phỳt): Hc sinh nhc li ghi nh: Ghi nh: Cỏch o di: - c lng di cn o chn thc o thớch hp - t thc o v mt nhỡn ỳng cỏch - c v ghi kt qu ỳng theo qui nh HNG DN V NH (1 phỳt): Hc thuc phn ghi nh - Xem trc ni dung bi 3: o th tớch cht lng - Bi v nh: 1.2-7 n 1.2-11 sỏch bi Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit Bi 3: O TH TCH CHT LNG Trang I MC TIấU: Bit tờn c mt s dng c dựng o th tớch cht lng Bit xỏc nh th tớch ca cht lng bng dng c o thớch hp II CHUN B: Xụ ng nc - Bỡnh (y nc) - Bỡnh (mt ớt nc) Bỡnh chia - Mt vi loi ca ong III HOT NG DY HC: N NH LP (1 phỳt): Lp trng bỏo cỏo s s KIM TRA BI C (5 phỳt): a Nờu cỏch o di? ( Phn ghi nh) b Cha bi GING BI MI (35 phỳt): HOT NG CA GIO VIấN HOT NG CA HC SINH HOT NG 1: T chc tỡnh hc tp, hc sinh quan sỏt tranh v v tr li cõu hi: Lm th no bit chớnh xỏc cỏi bỡnh cỏi m cha c bao nhiờu nc? Bi hc hụm nay, s giỳp chỳng ta tr li cõu hi va nờu trờn HOT NG 2: ễn li n v o th I n v o th tớch: tớch, em hóy cho bit cỏc n v o th n v o th tớch thng dựng l tớch nc ta (m3) v lớt (l) Hc sinh tr li cõu hi: 1lớt = 1dm3; 1ml =1cm3 (1cc) C1: in s thớch hp vo ch trng C1: 1m3 = 1.000dm3 =1.000.000cm3 1m3 = 1.000l = 1.000.000ml = 1.000.000cc HOT NG 3: Tỡm hiu dng c o II o th tớch cht lng: th tớch cht lng Hc sinh tr li cỏc Tỡm hiu dng c o th tớch: cõu hi: C2: Ca ong to: GH: 1(l) v CNN: C2: Quan sỏt hỡnh 3.1 v cho bit tờn 0,5l dng c o, GH v CNN ca nhng Ca ong nh: GH v CNN: 0,5 l dng c hỡnh Can nha: GH: 0,5 lớt v CNN: lớt C3: Nu khụng cú ca ong thỡ dựng dng c no o th tớch cht lng C4: in vo ch trng ca cõu sau: Trang C5: in vo ch trng nhng cõu sau: HOT NG 4: Tỡm hiu cỏch o th tớch cht lng C6: H3.3: Cho bit cỏch t bỡnh chia chớnh xỏc C7: H3.4: Cỏch t mt cho phộp c ỳng th tớch cn o? C8: c th tớch o H3.5 Rỳt kt lun C9: Chn t thớch hp in vo ch trng C3: Dựng chai ho cl ó bit sn dung tớch nh: chai lớt; xụ: 10 lớt C4: C5: Loi GH CNN bỡnh Bỡnh a 100 ml Bỡnh b ml 50 ml Bỡnh c 250 50 ml ml 300 ml Nhng dng c o th tớch cht lng l: chai, l, ca ong cú ghi sn dung tớch, bỡnh chia , bm tiờm Tỡm hiu cỏch o th tớch cht lng: C6: t bỡnh chia thng ng C7: t mt nhỡn ngang mc cht lng C8: a) 70 cm3 b) 50 cm3 c) 40 cm3 C9: Khi o th tớch cht lng bng bỡnh chia cu: a c lng th tớch cn o b Chn bỡnh chia cú GH v HOT NG 5: Thc hnh cho cỏc CNN thớch hp nhúm o th tớch cht lng cha c t bỡnh chia thng ng bỡnh v ghi kt qu vo bng 3.1 (SGK) d t mt nhỡn ngang vi chiu cao HOT NG 6: Vn dng cho hc sinh mc cht lng bỡnh lm bi 3.1 v 3.4 e c v ghi kt qu o theo vch chia gn nht vi mc cht lng Thc hnh: Tng nhúm hc sinh nhn dng c thc hin v ghi kt qu c th vo bng 3.1 Hc sinh lm bi tp: BT 3.1: (b) BT 3.4: (c) CNG C BI (3 phỳt): Hc sinh nhc li ni dung ghi nh Ghi nh: o th tớch cht lng cú th dựng bỡnh chia , bỡnh trn Hng dn v nh (1 phỳt): Hc thuc cõu tr li C9 Trang Xem trc ni dung Bi 4: o th tớch vt rn khụng thm nc Hc sinh mang theo: vi hũn si, inh c, dõy buc BT v nh: 3.5; 3.6 v 3.7 sỏch bi Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit Đ : O TH TCH VT RN KHễNG THM NC I MC TIấU: Bit s dng cỏc dng c o (bựnh chia , bỡnh trn) xỏc nh vt rn cú hỡnh dng bt k khụng thm nc Nm vng cỏc cỏch o v trung thc vi cỏc kt qu o c Hỡnh thnh tinh thn hp tỏc lm vic theo nhúm II CHUN B: Cho c nhúm hc sinh: Hũn ỏ, inh c Bỡnh chia , ca, bỡnh trn, khay cha nc Mi nhúm k sn Bng 4.1 Kt qu o th tớch vt rn Cho c lp: Mt xụ nc III HOT NG DY HC: n nh lp (1 phỳt): Bỏo cỏo s s hc sinh Kim tra bi c (5 phỳt): a Khi o th tớch cht lng bng bỡnh chia cn phi lm gỡ? b Sa bi v nh Ging bi mi (35 phut): HOT NG GIO VIấN HOT NG 1: T chc tỡnh hc tp: Trong tit hc ny chỳng ta tỡm hiu cỏch dựng bỡnh chia o th tớch ca mt vt rn cú hỡnh dng bt k khụng thm nc nh: cỏi inh c, hũn ỏ hoc khúa HOT NG 2:Tỡm hiu cỏch o th tớch ca nhng vt rn khụng thm nc o th tớch ca vt rn trng hp: - B vt lt bỡnh chia HOT NG HC SINH Kim tra hc sinh em dng c: hũn ỏ, inh c, khúa, dõy buc, I Cỏch o th tớch ca vt rn khụng thm nc: Dựng bỡnh chia : Trng hp vt b lt bỡnh chia Chia ton b hc sinh thnh dóy - Dóy hc sinh lm vic vi H4.2 Trang - Khụng b lt bỡnh chia GV treo tranh minh H4.2 v H4.3 trờn bng C1: Cho hc sinh tin hnh o th tớch ca hũn ỏ b lt bỡnh chia Em hóy xỏc nh th tớch ca hũn ỏ C2: Cho hc sinh tin hnh o th tớch ca hũn ỏ bng phng phỏp bỡnh trn C3: Rỳt kt lun Cho hc sinh in t thớch hp vo ch trng SGK SGK - Dóy hc sinh lm vic vi H4.3 SGK C1:- o th tớch nc ban u V =150 cm3 - Th chỡm hũn ỏ vo bỡnh chia , th tớch dõng lờn V2 = 200cm3 - Th tớch hũn ỏ: V = V1 V2 = 200cm3 150cm3 = 50cm Dựng bỡnh trn: Trng hp vt khụng b lt bỡnh chia C2: Hc sinh thc hin: nc y bỡnh trn, th chỡm hũn ỏ vo bỡnh trn, hng nc trn vo bỡnh cha o th tớch nc trn bng bỡnh chia , ú l th tớch hũn ỏ C3: in t thớch hp vo ch trng: Th chỡm vt ú vo cht lng ng bỡnh chia Th tớch phn cht lng dõng lờn bng th tớch ca vt Khi vt rn khụng b lt bỡnh chia thỡ th vt ú vo bỡnh trn Th tớch ca phn cht lng trn bng th tớch ca vt Thc hnh: o th tớch vt rn - c lng th tớch vt rn (cm3) - o th tớch vt v ghi kt qu vo bng 4.1 (SGK) HOT NG 3: Thc hnh Lm vic theo nhúm, phỏt dng c thc hnh Quan sỏt cỏc nhúm hc sinh thc hnh, iu chnh, nhc nh hc sinh ỏnh giỏ quỏ trỡnh thc hnh HOT NG 4: Vn dng C4: Tr li cõu hi SGK C4: - Lau khụ bỏt to trc s dng Hng dn hc sinh lm C5 v C6 - Khi nhc ca ra, khụng lm hoc sỏnh nc bỏt - ht nc vo bỡnh chia , trỏnh lm nc ngoi CNG C ( phỳt): Hc sinh nhc li ni dung ghi nh Ghi nh: o th tớch vt rn khụng thm nc cú th dựng bỡnh chia , bỡnh trn HNG DN V NH (1 phỳt): Trang Hc thuc phn ghi nh v cõu tr li C3 (SGK) Lm bi 4.1 v 4.2 sỏch bi Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit Đ 5: KHI LNG O KHI LNG I MC TIấU: Nhn bit c ý ngha vt lý lng ca mt vt Qu cõn kg Bit cỏch o lng vt bng cõn Rụ bộc van v trỡnh by cỏch s dng Xỏc nh gii hn o v chia nh nht ca mt cỏi cõn II CHUN B: a Cho mi nhúm hc sinh: Mi nhúm em n lp mt cỏi cõn bt k loi gỡ v mt vt cõn b Cho c lp: Cõn Rụ bộc van v hp qu cõn Vt cõn Tranh v to cỏc loi cõn SGK III HOAT NG DY HC: n nh lp (1 phỳt): Lp trng bỏo cỏo s s Kim tra b c (5 phỳt): a Ta cú th dựng dng c no o th tớch vt rn khụng thm nc? b Sa bi 4.1 (c), V3 = 31cm3; 4.2 (c) Ging bi mi (35 phỳt): HOT NG GIO VIấN HOT NG HC SINH HOT NG 1: T chc tỡnh Ta dựng cõn o lng ca mt hc o lng bng dng c gỡ? vt HOT NG 2: Khi lng n v I Khi lng n v lng: C1: Khi lng tnh 397g ghi trờn hp Khi lng: sa ch sc nng ca hp sa hay lng C1: 397g ch lng sa hp sa cha hp? C2: S 500g ghi trờn tỳi bt git ch gỡ? Hc sinh in vo ch trng cỏc cõu: C2: 500g ch lng bt git tỳi C3, C4, C5, C6 C3: 500g C4: 397g C5: Khi lng C6: Lng Trang n v lng: n v o lng nc Vit Nam n v o lng hp phỏp ca l gỡ? Gm cỏc n v no? nc Vit Nam l kớlụgam (kớ hiu: kg) Cỏc em quan sỏt H5.1 (SGK) cho bit - Kớlụgam l lng ca mt qu cõn kớch thc qu cu mu mu t Vin o lng Quc T Em cho bit: Phỏp - Cỏc n v thng dng - Gam (g) 1g = kg 1000 - Mi quan h giỏ tr gia cỏc n v - Hectụgam (lng): lng = 100g lng - Tn (t): 1t = 1000 kg - T: t = 100g II o lng: HOT NG 3: o lng Tỡm hiu cõn Rụ bộc van: Ngi ta o lng bng cõn C7: Cho hc sinh nhn bit cỏc v trớ: C7: Hc sinh i chiu vi cõn tht ũn cõn, a cõn, kim cõn, hp qu cõn nhn bit cỏc b phn ca cõn C8: Em hóy cho bit GH v CNN C8: - GH ca cõn Rụ bộc van l tng lng cỏc qu cõn cú hp ca cõn Rụ bộc van - CNN ca cõn Rụ bộc van l lng ca qu cõn nh nht cú hp Cỏch s dng cõn Rụ bộc van: C9: Hc sinh tỡm t thớch hp in vo C9: - iu chnh vch s - Vt em cõn ch trng - Qu cõn - Thng bng - ỳng gia - Qu cõn - Vt em cõn C10: Cho cỏc nhúm hc sinh lp C10: Cỏc nhúm hc sinh t tho lun thc hin cỏch cõn mt vt bng cõn Rụ thc hin theo trỡnh t ni dung va nờu C11: 5.3 cõn y t 5.4 cõn ũn bộc van 5.5 cõn t 5.6 cõn ng h C11: Quan sỏt hỡnh 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 cho III Vn dng: bit cỏc loi cõn C12: Cỏc em t xỏc nh GH v C12: Tựy hc sinh xỏc nh CNN ca cõn nh C13: í ngha bin bỏo 5T trờn hỡnh 5.7 C13: Xe cú lng trờn 5T khụng c qua cu Cng c bi (3 phỳt): Ghi nh: Mi vt u cú lng Khi lng ca mt vt ch lng chy cha hp n v lng l kg Ngi ta dựng cõn o lng Trang 10 Nhn bit c s co dón vỡ nhit b ngn cn cú th gõy lc rt ln Mụ t c cu tov hat ng ca bng kộp gii thớch mt s ng dng n gin v s n vỡ nhit II CHUN B: Cho mi nhúm hc sinh: mt bng kộp v giỏ lp bng kộp, ốn cn Cho c lp: b dng c thớ nghim v lc xut hin s n vỡ nhit, mt l cn, khn lau, bụng gũn III HOT NG DY HC: n nh lp: Lp trng bỏo cỏo s s Kim tra bi c: Hc sinh tr li ni dung ghi nh Sa bi 20.2 (cõu C) Ging bi mi: HOT NG CA GV Hot ng 1: T chc tỡnh hc Gii thiu bi nh sỏch giỏo khoa Hot ng 2: Quan sỏt lc xut hin s co dón vỡ nhit Giỏo viờn b trớ hng dn thớ nghim nh hỡnh 21.1a v 21.1b C1: Cú hin tng gỡ xy i vi thộp nú núng lờn? C2: Hin tng xy i vi cht ngang chng t iu gỡ? C3: Tip tc b trớ thớ nghim H 21.1b, thộp ang núng dựng mt khn tm nc lnh phlờn thộp thỡ cht ngang b góy T ú rỳt kt lun gỡ? C4: Chn t thớch hp khung in vo ch trng Hot ng 3: Vn dng Giỏo viờn iu khin lp tho lun tr li C5: hỡnh 21.2 em cú nhn xột gỡ v ch tip ni hai u ray xe la Ti ngi ta phi lm nh th HOT NG CA HS I Lc xut hin s co dón vỡ nhit: Quan sỏt thớ nghim: Hc sinh xem giỏo viờn lm thớ nghim Tr li cõu hi: C1: Thanh thộp n (di ra) C2: Khi dón vỡ nhit, nu b ngn cn thộp cú th gõy lc ln C3: Khi co li vỡ nhit, nu b ngn cn thộp cú th gõy lc rt ln Rỳt kt lun: C4: a) Khi thộp n vỡ nhit nú gõy lc rt ln b) Khi thộp co li vỡ nhit nú cng gõy lc rt ln Vn dng: C5: Cú mt khe h, tri núng ng ray di Do ú, nu khụng khe h, s n vỡ nhit ca ng dõy s b ngn cn, gõy lc rt ln lm cong ng ray Trang 43 C6: Hỡnh 21.3 gi hai u cu cú cu to ging khụng? Ti mt gi phi t trờn cỏc ln? Hot ng 4: Nghiờn cu bng kộp Giỏo viờn gii thiu cu to bng kộp Giỏo viờn hng dn hc sinh thớ nghim h núng bng kộp hai trng hp Mt ng phớa di (H 21.4a) Mt ng phớa trờn (H 21.4b) C7: ng v thộp n vỡ nhit ging hay khỏc nhau? C8: Khi b h núng, bng kộp luụn luụn b cong v phớa no? Ti sao? C9: Bng kộp ang thng, nu lm cho lnh i thỡ nú cú b cong khụng? Nu cú thỡ v phớa thộp hay ng? Ti sao? Hot ng 5: Vn dng C10: Ti bn l in v hỡnh 21.5 li t ng tt núng? Thanh ng ca bng kộp ny nm trờn hay di? C6: Khụng ging nhau, mt u gi lờn cỏc ln to iu kin cho cu di núng lờn m khụng b ngn cn II Bng kộp: Quan sỏt thớ nghim: Hai kim loi: mt bng ng v mt bng thộp c tỏn cht vi dc theo c hiu di ca to bng kộp Tr li cõu hi: C7: Khỏc C8: Cong v phớa ng ng dón n vỡ nhit nhiu hn thộp nờn ng ngn hn, ng di hn v nm phớa ngoi vũng cung C9: Cú v cong v phớa thộp ng co li vỡ nhit nhiu hn thộp nờn ng ngn hn, thộp di hn v nm phớa ngoi vũng cung Vn dng: C10: Khi núng, bng kộp cong li v phớa ng lm ngt mch in Thanh ng nm phớa trờn Cng c bi: Cho hc sinh nhc li ni dung ghi nh Ghi nh: S co dón vỡ nhit b ngn cn cú th gõy nhng lc rt ln Bng kộp b t núng hoc lm lnh u cong li Ngi ta ng dng tớnh cht ny ca bng kộp vo vic úng ngt t ng mch in Dn dũ: Hc sinh hc thuc lũng ni dung ghi nh Bi v nh: Bi 21.1 v 21.2 Tích hợp môi trờng: Sự dãn nở nhiệt bị ngăn cản gây lực lớn + xây dựng ( đờng day xe lửa, nhà cửa, cầu ) cần tạo khoảng cách định phần để phần dãn nở + cần có biện pháp bảo vệ thể, giữ ấm mùa đông làm mát mùa hè để tránh bị sốc nhiệt, tránh ăn thức ăn nóng lạnh ************************************************************ Trang 44 Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit 26 Bi 22: NHIT K NHIT GIAI I MC TIấU: Nhn bit cu to v cụng dng ca cỏc loi nhit k khỏc Phõn bit c nhit giai Xenxiỳt v nhit giai Farenhai v bit chuyn i nhit II CHUN B: a Cho mi nhúm hc sinh: ba chu thy tinh, mi chu ng mt ớt nc, mt ớt nc ỏ, mt phớch nc núng Mt nhit k ru, mt nhit k thy ngõn, mt nhit k y t b Cho c lp: Tranh v cac loi nhit k khỏc nhau, ghi c hai nhit Xenxiỳt v Farenhai III HOT NG DY HC: n nh lp: Lp trng bỏo cỏo s s Kim tra bi c: Sa bi 21.1 v 21.2 Ging bi mi: HOT NG CA GV HOT NG CA HS Hot ng 1: T ch tỡnh hc Hc sinh: Phi dựng nhit k bit chớnh xỏc ngi cú st khụng? Giỏo viờn da theo cỏch t sỏch giỏo khoa m u bi hc I Thớ nghim: Hot ng 2: Thớ nghim v cm giỏc Hc sinh thc hin thớ nghim theo nhúm núng lnh Giỏo viờn: hng dn hc sinh thc hin thớ nghim (H 22.1 v H 22.2) v tho lun rỳt kt lun t thớ nghim C1: Cm giỏc ca ngún tay khụng cho C1: Hc sinh thc hin thớ nghim nh phộp xỏc nh chớnh xỏc mc núng cõu C1 Rỳt kt lun gỡ? lnh C2:Xỏc nh nhit 0oC v 100oC trờn C2: Cho bit thớ nghim v Hỡnh c s ú v cỏc vch chia ca nhit k 22.3 v 22.4 dựng lm gỡ? Loi nhit k Gii hn o Hot ng 3: Tỡm hiu nhit k CNN Cụng dng o Nhit k ru T : 20 C n: 50oC 1oC o nhit khớ quyn Nhit k thy ngõn T: 30oC n: 130oC 1oC o nhit Trang 45 phũng thớ nghim Nhit k y t T : 34oC C3: Hóy quan sỏt ri so sỏnh cỏc nhit n: 42oC 1oC o nhit k y t k v hỡnh 22.5 v GH, CNN v C3: Bng 22.1 cụng dng, in vo 22.1 C4: ng qun gn bu thy ngõn cú mt C4: Cu to ca nhit k y t cú c ch tht, cú tỏc dng ngn khụng cho thy im gỡ? Cu to nh vy cú c im ngõn tt xung a nhit k c gỡ? th Hot ng 4: Tỡm hiu nhit giai II Nhit giai: Giỏo viờn gii thiu nhit giai Xenxiỳt Xenxiỳt ngi Thy in ó ngh v nhit giai Farenhai (1742) chia khong cỏch gia nhit ca Cho hc sinh xem hỡnh v nhit k nc ỏ ang tan v nhit ca hi nc ru ang sụi thnh 100 phn bng nhau, mi phn ng vi 1o, kớ hiu l 1oC Thang nhit ny c gi l thang nhit Xenxiỳt Trong nhit gia ny, nhng o o Vớ d: 20 C gi l õm 20 C nhit thp hn 0oC gi l nhit õm Trc ú, nm 1714 nh vt lý ngi c l Farenhai ó ngh mt nhit giai mang tờn ụng o o Ta cú: C= 1,8 F Theo nhit giai ny nhit ca nc ỏ ang tan l 32oF, nhit ụ ca hi nc Hot ng 5: Vn dng ang sụi l 212 oF C5: Tớnh xem 30 oC ng vi bao nhiờu III Vn dng: o F? 30 oC = oC + 30 oC = 32 oF + 30x1,8 oF = 32 oF + 54 oF = 86 oF Cng c bi: Cho hc sinh nhc li ni dung ghi nh v ghi vo v Ghi nh: o nhit ngi ta dựng nhit k Nhit k thng dựng hot ng da trờn tiờu dón n vỡ nhit ca cỏc cht Cú nhiu loi nhit k khỏc nhau: nhit k ru, nhit k thy ngõn, nhit k y t Dn dũ: Hc sinh hc thuc lũng ghi nh Lm bi 22.6 v 22.7 Tích hợp môi trờng: Địa chỉ: Có nhiều loại nhiệt kế khác nh: Nhiệt kế rợu, nhiệt kế dầu, nhiệt kế thủy ngân, Nội dung: + sử dụng nhiệt kế thủy ngân đo đợc nhiệt độ khoảng biến thiên lớn, nhng thủy ngân chất độc hại cho sức khỏe ngời môi trờng Trang 46 Trong trờng học ta dùng nhiệt kế rợu nhiệt kế dầu đợc pha màu cho thuận lợi nhìn số vach ******************************************************* Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit 27 Bi 23: THC HNH O NHIT I MC TIấU: Bit o nhit cú th bng nhit k y t Bit theo dừi v biu din ng thay i nhit theo thi gian Rốn luyn tớnh trung thc, t m, cn thn v chớnh xỏc II CHUN B: Cho mi nhúm hc sinh: nhit k y t, nhit k thy ngõn, ng h, bụng y t Cho mi hc sinh: Mu bỏo cỏo thc hnh (in sn) III HOT NG DY HC: n nh lp: Kim tra bi c (5 phỳt): Gi hc sinh kim tra ni dung ghi nh Sa bi 22.6 v 22.7 Ging bi mi: HOT NG CA GV Hot ng 1: Giỏo viờn phỏt dng c thớ nghim v phỏt bỏo cỏo thc hnh cho mi nhúm Nhc hc sinh thỏi trung thc, cn thn thc hnh Lu ý: o nhit cú th cn cho bu nhit k tip xỳc trc tip v cht vi da, gi phỳt Khụng cm vo bu nhit k o hoc c HOT NG CA HS I Dựng nhit k y t o nhit c th: Dng c: nhit k y t (thy ngõn) Tin trỡnh o: Cm cht phn thõn nhit k vy mnh cho thy ngõn tt ht xung bu Dựng bụng y t lau sch thõn v bu nhit k Dựng tay phi cm thõn nhit k t bu nhit k vo nỏch trỏi, kp cỏnh tay li gi nhit k ỳng phỳt ly nhit k c nhit Tip tc o nhit c th mt bn cnh bờn ghi cỏc kt qu o c vo bỏo cỏo thớ nghim Giỏo viờn cho hc sinh quan sỏt nhit II Theo dừi s thay i nhit theo thi k du v in s liu vo ch trng gian quỏ trỡnh un nc: Trang 47 ni dung 2b cỏc cõu C6, C7, C8, C9 phiu bỏo cỏo Khi tin hnh thớ nghim theo dừi nhit ca nc un núng, giỏo viờn phõn cụng cỏc nhúm vic sau õy: Theo dừi thi gian Theo dừi nhit Ghi kt qu vo bng Dng c: Nhit k du, ốn cn, giỏ Cc thy tinh chu nhit Tin trỡnh o: a Lp dng c theo hỡnh 23.1 b Ghi nhit ca nc trc un c t ốn cn un nc Sau phỳt li ghi nhit ca nc vo bng theo dừi nhit , ti phỳt th 10 thỡ tt ốn cn d V th: (v phiu bỏo cỏo) Mi cnh ca ụ vuụng trờn trc nm ngang biu th phỳt Giỏo viờn hng dn hc sinh v Mi cnh ca ụ vuụng trờn trc thng ng biu din s thay i ca nhit ng biu th 2oC theo thi gian Vch gúc ca trc nhit ghi nhit ban u ca nc Ni cỏc im xỏc nh nhit ng vi thi gian un ta c ng biu din s thay i nhit theo thi gian ca nc ang c un Dn dũ: Hc sinh hc ụn t bi Rũng rc n bi Nhit k nhit giai ễn cỏc kin thc ó hc, tit sau l tit kim tra ***************************************** Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit 28 KIM TRA TIT ***************************************** Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit 29 Trang 48 Bi 24: S NểNG CHY V S ễNG C I MC TIấU: Nhn bit v phỏt biu c nhng c trng ca s núng chy Vn dng c kin thc trờn gii thớch mt s hin tng n gin Bc u khai thỏc bng ghi kt qu thớ nghim v ng biu din v rỳt kt lun cn thit II CHUN B: a Chun b cho hc sinh: mt t giy k ụ vuụng thụng dng kh hc sinh v ng biu din b Chun b cho giỏo viờn: mt giỏ thớ nghim, mt king un v li t, hai kp nng, mt cc un, mt nhit k chia ti 100 oC, ốn cn, bng phin tỏn nh, khn lau, mt bng treo cú k ụ vuụng III HOT NG DY HC: n nh lp: Lp trng bỏo cỏo s s Kim tra bi c: Sa bi kim tra tit v phỏt bi Ging bi mi: HOT NG CA GV Hot ng 1: T chc tỡnh hc Da vo phn m u ca bi t chc tỡnh hc Hot ng 2: Gii thiu thớ nghim v s núng chy: Giỏo viờn lp rỏp thớ nghim v s núng chy ca bng phin (H 24.1) Giỏo viờn gii thiu cỏch lm thớ nghim, kt qu v trng thỏi ca bng phin Hot ng 3: Phõn tớch kt qu thớ nghim Hng dn hc sinh v cỏc trc: trc thi gian, trc nhit Cỏch biu din cỏc giỏ tr trờn cỏc trc: trc thi gian bt u t phỳt 0, cũn trc nhit bt u t nhit 60oC Cỏch xỏc nh mt im biu din trờn th Cỏch ni cỏc im biu din thnh ng biu din HOT NG CA HS I S núng chy: Dựng ốn cn un nc v theo dừi nhit ca bng phin nhit bng phin lờn ti 60oC thỡ c sau phỳt li ghi nhit v nhn xột v th (rn hay lng) ca bng phin vo bng theo dừi Ghi cho ti nhit ca bng phin t n 86oC ta c bng 24.1 Phõn tớch kt qu thớ nghim Hc sinh v ng biu din vo giy k ụ theo hng dn ca giỏo viờn Trc nm ngang l trc thi gian, mi cnh ca ụ vuụng nm trờn trc ny biu th phỳt Trc thng ng l trc nhit ng vi thi gian un ta c ng biu din s thay i nhit ca bng phin núng chy Ni cỏc im xỏc nh nhit ng vi thi gian un ta c ng biu din s Trang 49 T chc tho lun lp v cỏc cõu tr li ca hc sinh Cn c vo ng biu din hc sinh tr li cỏc cõu hi sau õy: C1: Nhit bng phin thay i th no? ng biu din t phỳt n l ng thng nm nghiờng hay nm ngang C2: Nhit no bng phin bt u núng chy?Bng phin tn ti th no? C3: Trong sut thi gian núng chy nhit ca bng phin cú thay i khụng? ng biu din t phỳt th n 11 l nm nghiờng hay nm ngang? C4: Khi bng phin ó núng chy ht thỡ to thay i nh th no? ng biu din t phỳt th 11 n 15 l nm ngang hay nm nghiờng? Hot ng 4: Kt lun C5: Chn t thớch hp khung in vo ch trng thay i nhit ca bng phin núng chy C1: Nhit tng dn on thng nm nghiờng C2: Núng chy 80oC, th rn v lng C3: Nhit khụng thay i on thng nm ngang C4: Nhit tng on thng nm nghiờng Rỳt kt lun: a Bng phin núng chy 80oC, nhit ny gi l nhit núng chy bng phin b Trong thi gian núng chy, nhit bng phin khụng thay i Cng c bi: Bng phin núng chy bao nhiờu oC Trong sut thi gian núng chy, nhit bng phin nh th no? Dn dũ: Hc sinh xem trc ni dung v s ụng c sỏch giỏo khoa Bi v nh: bi 24 25.1 (Sỏch bi tp) - Xem trc bi 25 Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit 30 Bi 25: S NểNG CHY S ễNG C (Tip theo) Trang 50 I MC TIấU: Nhn bit c ụng c l quỏ trỡnh ngc ca núng chy v nhng c im ca quỏ trỡnh ny Vn dng kin thc trờn gii thớch mt s hin tng n gin II CHUN B: a Chun b cho hc sinh: mt t giy k ụ vuụng thụng dng kh hc sinh v ng biu din b Chun b cho giỏo viờn: mt giỏ thớ nghim, mt king un v li t, hai kp nng, mt cc un, mt nhit k chia ti 100 oC, ốn cn, bng phin tỏn nh, khn lau, mt bng treo cú k ụ vuụng III HOT NG DY HC: n nh lp: Lp trng bỏo cỏo s s Kim tra bi c: Sa bi 24.25.1 (cõu C) Ging bi mi: HOT NG CA GV Hot ng 1: T ch tỡnh hc Em cú d oỏn gỡ s xy i vi bng phin khụng un núng v ngui dn Hot ng 2: Gii thiu thớ nghim v s ụng c Giỏo viờn lp rỏp thớ nghim v s núng chy ca bng phin Giỏo viờn gii thiu cỏch lm theo dừi nhit v trng thỏi ca bng phin quỏ trỡnh bng phin ngui i Hot ng 3: Phõn tớch kt qu thớ nghim Giỏo viờn hng dn v ng biu din: + Trc nm ngang l trc thi gian mi cnh ca mt ụ vuụng nm trờn trc ny biu th phỳt + Trc thng ng l nhit , mi cnh ụ vuụng nm trờn trc ny biu th 1oC gúc ca trc nhit ghi 60oC, gc ca trc thi gian l phỳt Tr li cỏc cõu hi sau: C1:Ti nhit no thỡ bng phin HOT NG CA HS II S ụng c: D oỏn: Tu hc sinh tr li v hng dn sa cha Phõn tớch kt qu thớ nghim: a un bng phin cho n 90oC ri tt ốn cn b Ly ng thớ nghim ng bng phin nc núng v cho bng phin ngui dn Khi nhit gim n 86oC thỡ bt u ghi nhit v th ca bng phin thi gian quan sỏt C1: Nhit 80oC Trang 51 bt u ụng c? C2: Trong cỏc khong thi gian sau C2: dng ca ng biu din cú nhng c im gỡ: ng biu din t phỳt n phỳt T phỳt n phỳt th 4? th l on thng nm nghiờng ng biu din t phỳt n phỳt T phỳt n phỳt th 7? th l on thng nm ngang ng biu din t phỳt n phỳt T phỳt n phỳt th 15? th 15 l on thng nm nghiờng C3: Trong cỏc khong thi gian sau nhit ca bng phin thay i nh th no? T phỳt n phỳt th 4? T phỳt n phỳt th 7? T phỳt n phỳt th 15? Hot ng 4: Rỳt kt lun C4: Chn t thớch hp khung in vo ch trng (Sỏch giỏo khoa) Hot ng 5: Vn dng C3: Gim Khụng thay i Gim Rỳt kt lun: a Bng phin ụng c 80oC, nhit ny gi l nhit ụng c ca bng phin Nhit ụng c ca bng phin bng nhit núng chy b Trong sut thi gian ụng c, nhit bng phin khụng thay i C5: Hỡnh 25.1 v ng biu din s C5: Nc ỏ thay i nhit theo thi gian núng chy ca cht no? C6: Trong vic ỳc ng, cú nhng C6: ng núng chy, t th rn sang quỏ trỡnh chuuyn th no ca ng? th lng nung lũ ỳc ng lng ụng c t th lng sang th rn ngui khuụn ỳc C7: Ti ngi ta dựng nhit c C7:Vỡ nhit ny l xỏc nh v nc ỏ ang tan lm mc o khụng i quỏ trỡnh nc ỏ nhit ang tan Cng c bi: Cho hc sinh nhc li ni dung ghi nh v ghi vo v Ghi nh: S chuyn t th rn sang th lng gi l s núng chy S chuyn t th lng sang th rn gi l s ụng c Phn ln cỏc cht núng chy hay ụng c mt nhit xỏc nh, nhit ú gi l nhit núng chy, nhit núng chy ca cỏc cht khỏc thỡ khỏc Trang 52 Trong thi gian núng chy (ụng c) nhit ca vt khụng thay i Rn Núng chy nhit xỏc nh ụng c nhit xỏc nh Lng Dn dũ: Hc sinh hc thuc phn ghi nh Bi 2425.6 sỏch bi - Xem trc bi 26 Tích hợp môi trờng: Địa 1: Phần lớn chất nóng chảy hay đông đặc nhiệt độ xác định chất lỏng khác nở nhiệt khác Nội dung: + nóng lên Trái Đất mà băng hai địa cực tan làm mực nớc biển dâng cao ( tốc độ dâng mực nớc biển trung bình cm/10 năm) mực nớc biển dâng cao có nguy nhấn chìm nhiều khu vực đồng ven biển có đồng sông Hồng đồng sông Cửu Long Việt Nam + để giảm thiểu tác hại việc mực nớc biển dâng cao, nớc giới ( đặc biệt nớc phát triển) cần có kế hoạch cắt giảm lợng khí thải gây hiệu ứng nhà kính (là nguyên nhân gây tình trạng Trái Đất nóng lên) Địa 2: nớc có tính chất đặc biệt: khối lợng riêng nớc đá (băng) thấp khối lợng riêng nớc thể lỏng (ở 40C, nớc có trọng lợng riêng lớn nhất) Nội dung: vào mùa đông, xứ lạnh lớp nớc phía mặt đóng băng có khối lợng riêng nhỏ khối lợng riêng lớp nớc phía dới, Vì vậy.lớp băng phía tạo lớp cách nhiệt, cá sinh vật khác sống đợc lớp nớc phía dới lớp băng ***************************************************** Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit 31 Bi 26: S BAY HI S NGNG T I MC TIấU: Nhn bit hin tng bay hi, s ph thuc ca tc bay hi vo nhit , giú, v mt thoỏng Tỡm c thớ d thc t v nhng ni dung trờn Vch c k hoch v thc hin thớ nghim kim chng tỏc ng ca nhit , giú v mt thoỏng lờn tc bay hi II CHUN B: Trang 53 Cho mi hc sinh: giỏ thớ nghim, mt kp nng, hai a nhụm nh, cc nc, ốn cn III HOT NG DY HC: n nh lp: Lp trng bỏo cỏo s s Kim tra bi c: Hc sinh tr li ni dung ghi nh Sa bi 24.25.6 theo hỡnh 24.25.1 Tr li cõu hi ỏp ỏn: 80oC Bng phin phỳt phỳt phỳt 13 phỳt Ging bi mi: HOT NGGIO VIấN Hot ng 1: T chc tỡnh hc Nc tn ti ba th khỏc nhau: th lng, th rn, v th hi Khụng ch nc m mi cht u cú th tn ti ba th khỏc Hot ng 2: Quan sỏt hin tng bay hi v rỳt nhn xột v tc bay hi Giỏo viờn hng dn hc sinh quan sỏt cỏc hỡnh 26.2, 26.3, 26.4 nhn xột C1: Qun ỏo v hỡnh A2 khụ nhanh hn v hỡnh A1 Chng t tc bay hi ph thuc yu t no? C2: Qun ỏo hỡnh B1 khụ nhanh hn B2 C3: Qun ỏo hỡnh C2 khụ nhanh hn C1 C4: Chn t thớch hp khung in vo ch trng HOT NG HC SINH I S bay hi: Nh li nhng iu ó hc lp v s bay hi: Mi hc sinh hóy tỡm v ghi li vo mt thớ d v nc bay hi S bay hi nhanh hay chm ph thuc vo nhng yu t no? Hc sinh quan sỏt hin tng cỏc tranh v SGK C1: Nhit C2: Giú C3: Mt thoỏng Rỳt kt lun: C4: Nhit cng cao (hoc thp) thỡ tc bay hi cng ln (nh) Giú cng mnh (hoc yu) thỡ tc bay hi cng ln (hoc nh) Din tớch mt thoỏng ca cht lng cng ln (hoc nh) thỡ tc bay hi Hot ng 3: Thớ nghim kim tra d cng ln (hoc nh) oỏn Cho hc sinh thớ nghim quan Thớ nghim kim chng: sỏt tc bay hi ca nc C5: Din tớch mt thoỏng hai a bng C5: Ti phi dựng a cú din tớch nh Trang 54 lũng a nh nhau? C6: Ti phi t hai a cựng mt phũng khụng cú giú? C7: Ti phi h núng mt a? C8: Cho bit kt qu thớ nghim C6: loi tr tỏc ng ca giú C7: kim tra tỏc ng ca nhit C8: Nc a b h núng bay hi nhanh hn nc a i chng Hot ng 4: Giỏo viờn gi ý hc sinh Vn dng: thớ nghim kim tra tc bay hi C9: gim bt s bay hi lm cõy ớt ph thuc vo: giú, mt thoỏng nh b mt nc Hot ng 5: Vn dng C10: Nng v cú giú C9: Ti trng chui hay trng mớa ngi ta phi pht bt lỏ? C10: Ngi ta cho nc bin chy vo rung mui Thi tit th no thỡ thu hoch mui nhanh Ti sao? Cng c bi: Ghi nh: Tc bay hi ca mt cht lng ph thuc vo yu t no? Nhit , giú, mt thoỏng Dn dũ: Bi v nh: 26.27.1 v 26.27.2 Xem trc ni dung bi tip theo Tích hợp môi trờng: Địa 1: Tốc độ bay chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ, gió diện tích mặt thoáng chất lỏng Nội dung: + không khí có nớc Độ ẩm không khí phụ thuộc vào khối nợng nớc có m3 không khí + Việt Nam quốc gia có khí hậu nhiệt đới ẩm, gió mùa Độ ẩm không khí thờng dao động khoảng từ 70% đến 90% Không khí có độ ẩm cao ( xấp xỉ 100%) ảnh hởng đến sản xuất, làm kim loại chóng bị ăn mòn, đồng thời làm cho dịch bệnh dễ phát sinh Nhng độ ẩm không khí thấp (dới 60%) ảnh hởng đến sức khỏe ngời gia súc, làm nớc bay nhanh gây khô hạn, ảnh hởng đến sản xuất nông nghiệp + lao động sinh hoạt, thể sử dụng nguồn lợng thức ăn chuyển thành lợng bắp giải phóng nhiệt Cơ thể giải phóng nhiệt cách tiết mồ hôi mồ hôi bay không khí mang theo nhiệt lợng độ ẩm không khí cao khiến tốc độ bay chậm, ảnh hởng đến hoạt động ngời + ruộng lúa ngời ta hay thả bào hoa râu chất dinh dỡng mà bèo cung cấp cho ruộng lúa , bèo phủ mặt ruộng hạn chế bay nớc ruộng ************************************************************* Ngy son: 06/08/2008 Ngy dy : Tit 32 Trang 55 Bi 27: S BAY HI S NGNG T (Tip theo) I MC TIấU: Nhn bit c ngng t l quỏ trỡnh ngc ca bay hi Tỡm c thớ d thc t v hin tng ngng t Tin hnh thớ nghim kiờm tra d oỏn v s ngng t xy nhanh gim nhit II CHUN B: Cho mi hc sinh: hai cc thu tinh ging nhau, nc cú pha mu, nc ỏ p nh, nhit k, khn lau khụ III HOT NG DY HC: n nh lp: Lp trng bỏo cỏo s s Kim tra bi c: Tc bay hi ca mt s cht lng ph thuc cỏc yu t no? Sa bi tp: 26.27.1 (cõu D); 2627.2 (cõu C) Ging bi mi: HOT NG GIO VIấN Hot ng 1: T chc tỡnh hc tc bay hi nhanh ta tng nhit Vy quan sỏt hin tng ngng t ta lm tng hay gim nhit ? Hot ng 2: Trỡnh by d oỏn v s ngng t: Giỏo viờn gi ý hc sinh tho lun S bay hi th no? S ngng t l nh th no? Em hóy d oỏn v nhit gim thỡ nhit gim thỡ hin tng gỡ xy ra? Hot ng 3: Lm thớ nghim kim tra Giỏo viờn hng dn hc sinh cỏch b trớ v tin hnh thớ nghim tho lun v cỏc cõu tr li nhúm Cho hc sinh theo dừi nhit ca nc hai cc v quan sỏt hin tng mt ngoi ca hai cc nc v tr li cỏc cõu hi sau: C1: Cú gỡ khỏc gia cc thớ nghim v cc ngoi i chng C2: Cú hin mt ngoi ca cc thớ HOT NG HC SINH II S ngng t: Tỡm cỏch quan sỏt s ngng t: a D oỏn: Hin tng cht lng bin thnh hi l s bay hi, cũn hin tng hi bin thnh cht lng l s ngng Ngng t l quỏ trỡnh ngc vi bay hi: D oỏn: gim nhit ca hi, s ngng t s xy b Thớ nghim: Dng c: hai cc thy tinh ging nhau, nc cú pha mu, nc ỏ p nh, hai nhit k.Dựng khn lau khụ mt ngoi ca hai cc nc vo ti 2/3 mi cc Mt dựng lm thớ nghim, mt cc dựng lm i chng o nhit nc hai cc nc ỏ vo cc lm thớ nghim C1: Nhit gia cc thớ nghim thp hn nhit cc i chng C2: Cú nc ng mt ngoi cc thớ Trang 56 nghim? tng gỡ xy hin tng ny cú xy vi cc i chng khụng? C3: Cỏc git nc ng mt ngoi cc thớ nghim cú th l nc cc thm ngoi khụng? Ti sao? C4: Cỏc git nc ng mt ngoi cc thớ nghim õu m cú C5: D oỏn cú ỳng khụng? Hot ng 4: Vn dng C6: Hóy nờu hai thớ d v s ngng t C7: Gii thớch s to thnh git nc ng trờn lỏ cõy vo ban ờm? C8: Ti ru ng chai khụng y nỳt s cn dn, cũn nu nỳt kớn thỡ khụng cn? nghim khụng cú nc ng mt ngoi cc i chng C3: Khụng Vỡ nc ng mt ngoi ca cc thớ nghim khụng cú mu cũn nc cc cú pha mu, nc cc khụng th thm qua thu tinh ngoi C4: Do hi nc khụng khớ gp lnh ngng t li C5: ỳng Vn dng: C6: Hi nc cỏc ỏm mõy ngng t to thnh ma C7: Hi nc khụng khớ ban ờm gp lnh ngng t thnh cỏc git sng ng trờn lỏ cõy C8: Cho hc sinh tr li Cng c bi: Cho hc sinh nhc li ni dung ghi nh v ghi Bay hi LNG HI Ngng t _ S chuyn t th lng sang th hi gi l s bay hi Tc bay hi ca mt cht lng ph thuc vo: nhit , giú v din tớch mt thoỏng ca cht lng S chuyn t th hi sang th lng gi l s ngng t Dn dũ: Hc sinh hc thuc ni dung ghi nh Bi v nh: bi 26.27.3 v 26.2.4 (sỏch bi tp) Xem trc bi: S sụi Tích hợp môi trờng: Địa 1: nớc bay làm giảm nhiệt độ môi trờng sung quanh Nội dung: + quanh nhà có nhiều sông hồ, xanh, vào mùa hè nớc bay ta cảm thấy mát mẻ, dễ chịu Vì vậy, cần tăng cờng trồng xanh giữ sông hồ Địa 2: nhiệt độ xuống thấp nớc ngng tụ Nội dung: Hơi nớc không khí ngng tụ tạo thành sơng mù, làm giảm tầm nhìn, xanh giảm khả quang hợp Cần có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trời có sơng mù Trang 57 [...]... hành đo itheo hướng bảng 16. 1) dẫn của giáo viên 2 Nhận xét: C3: dựa vào bảng kết quả thí nghiệm - Đo lực kéo vât theo phương thẳng hãy đứng so sánh : - Đo lực kéo vật qua ròng rọc cố định a/ Chiều, cường độ của lực kéo vật lên - Đo lực kéo vật qua ròng rọc động trực tiếp và lực kéo vật qua ròng rọc cố a Chiều của lực kéo vật lên trực tiếp định (dưới lên) So sánh chiều của lực kéo vật qua ròng rọc cố định... vẽ ở hình 16. 2 Giáo viên giới thiệu chung về ròng rọc: ?- Thế nào là ròng rọc cố định ? ?- Thế nào là ròng rọc động ? HOẠT ĐỘNG HỌC SINH I Tìm hiểu về ròng rọc: C1: Ròng rọc là bánh xe có rãnh, quay quanh trục có móc treo Ròng rọc cố định là một bánh xe có rãnh để vắt dây qua, trục của bánh xe được mắc cố định ( có móc treo trên bánh xe) Khi kéo dây, bánh xe quay quanh trục cố định (Hình 16. 2a) Ròng... vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật 5 Dặn dò: - Làm bài tập số 16. 1, 16. 2, 16. 3 ở nhà - Xem trước nôi dung tổng kết chương I trang 153 SGK ************************************************ Ngày soạn: 06/ 08/2008 Ngày dạy : ……………… Tiết 21 Bài 17: TỔNG KẾT CHƯƠNG I I MỤC TIÊU: Ôn lại những kiến thức cơ bản về cơ học đã học trong chương Củng cố và đánh giá sự nắm vững kiến thức và kỹ năng II CHUẨN BỊ: Giáo. .. Biến đổi chuyển động của xe d) 4 Biến dạng lò xo C8: Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm biến đổi chuyển động của vật B hoặc làm biến dạng vật lý Hai kết quả này có thể cùng xảy ra III Vận dụng: Hướng dẫn học sinh trả lời 4 Củng cố bài: Cho học sinh nhắc lại nội dung ghi nhớ Ghi nhớ: Lực tác dụng lên vật có thể làm biến đổi chuyển động của vật đó hoặc làm nó biến dạng 5 Hướng dẫn về nhà: Học sinh... 2: Nghiên cứu cách kéo vật lên theo phương thẳng đứng giáo viên đặt vấn đề nêu ở SGK cho học sinh dự đoán câu trả lời Tổ chức cho học sinh theo nhóm làm thí nghiệm kiểm tra dự đoán Học sinh tiến hành thí nghiệm theo hướng dẫn của SGK và ghi kết quả đo vào bảng 13.1 Học sinh nhận xét, rút ra kết luận C1: Qua thí nghiệm, học sinh hãy so sánh lực kéo vật lên với trọng lượng của vật C2: Điền từ thích hợp... Dùng ròng rọc động thì lực kéo vật lên nhỏ hơn trọng lượng của vật C5:Tìm những thí dụ về sử dụng ròng C5: Tuỳ học sinh (Có sửa chửa) rọc C6: Dùng ròng rọc cố định có lợi gì? C6: Dùng ròng rọc cố định giúp lam thay đổi hướng của lực kéo(được lợi về hướng)dùng ròng rọc động được lợi về lực C7: Sử dụng hệ thống ròng rọc nào trong C7: Sử dụng hệ thống gồm cả ròng rọc hình 16. 6 có lợi hơn ? Tại sao ? cố định... sinh kéo vật lên từ từ, đo lực kéo ghi kết quả vào bảng c Nhận xét: C1: Lực kéo vật lên bằng (hoặc lớn hơn) trọng lượng vật 3 Rút ra kết luận: C2: Khi kéo vật lên theo phương thẳng đứng cần phải dùng lực ít nhất bằng (hoặc lớn hơn) trọng lượng của vật C3: Trọng lượng vật lớn hơn lực kéo Tư thế đứng kéo dễ bị ngã… II Các máy cơ đơn giản: Trong thực tế, người ta sử dụng các dụng cụ như tấm ván đặt nghiêng,... III HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN Hoạt động 1: Ôn tập: học sinh trả lời 1 Hãy nêu tên các dụng cụ dùng để đo: HOẠT ĐỘNG HỌC SINH C1: Trang 34 A Độ dài B.Thể tích C Lực D Khối lượng 2 Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác là gì? 3 Lực tác dụng lên vật có thể gây ra những kết quả gì trên vật? 4 Nếu chỉ có hai lực tác dụng vào một vật đang đứng yên mà vật vẫn đứng yên thì hai lực đó gọi... sinh làm thí nghiệm: “So sánh lực kéo F2 và trọng lượng F1 của vật khi thay đổi vị trí các điểm O; O1, O2 Cho học sinh chép bảng kết quả thí nghiệm C2: Đo trọng lượng của vật Kéo lực kế để nâng vật lên từ từ Đọc và ghi số chỉ của lực kế theo 3 trường hợp trong bảng 15.1 C3: Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống Hình 15.4: Muốn lực nâng vật lên (F 2) nhỏ hơn trọng lượng của vật (F1) thì các khoảng cách... 14.Các máy cơ đơn giản thường dùng là loại máy nào? 15.Để đưa một vật lên độ cao nhất định, em phải làm thế nào để giảm lực kéo vật trên mặt phẳng nghiêng đó 16. Một vật được gọi là đòn bẩy phải có 3 yếu tố nào? Ngày soạn: 06/ 08/2008 Ngày dạy : ……………… Tiết 19 KIỂM TRA HỌC KỲ I *********************************** Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 20 Bài 16: RÒNG RỌC I MỤC TIÊU : - Nhận biết cách sử dụng ròng rọc trong ... trờn thc o C5: Cỏ nhõn hc sinh t lm v ghi vo v kt qu ? C6: o chiu rng sỏch vt lý 6? (Dựng thc cú GH: 20cm; CNN: 1mm) o chiu di sỏch vt lý 6? (Thc dựng cú GH: 30cm; CNN: 1mm) o chiu di bn hc (Dựng... rc C6: Dựng rũng rc c nh cú li gỡ? C6: Dựng rũng rc c nh giỳp lam thay i hng ca lc kộo(c li v hng)dựng rũng rc ng c li v lc C7: S dng h thng rũng rc no C7: S dng h thng gm c rũng rc hỡnh 16. 6 cú... trng lng ca vt Dn dũ: - Lm bi s 16. 1, 16. 2, 16. 3 nh - Xem trc nụi dung tng kt chng I trang 153 SGK ************************************************ Ngy son: 06/ 08/2008 Ngy dy : Tit 21 Bi 17:
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 6 cả năm, Giáo án vật lý 6 cả năm,