50 đề ôn thi học sinh giỏi vật lí 9 có đáp án hay

86 2.6K 8
50 đề ôn thi học sinh giỏi vật lí 9 có đáp án hay

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N THI HC SINH GII NM HC 2009-2010 MễN: VT Lí THI HSG VT Lí LP S ( Thi gian 150 phỳt ) Bi : Cho mch in MN nh hỡnh v di õy, hiu in th hai u mch in khụng i UMN = 7V; cỏc in tr R1 = v R2 = AB l mt dõy dn in cú chiu di 1,5m tit din khụng i S = 0,1mm2, in tr sut = 4.10-7 m ; in tr ca ampe k A v cỏc dõy ni khụng ỏng k : M UMN N a/ Tớnh in tr ca dõy dn AB ? R1 R2 b/ Dch chuyn chy c cho AC = 1/2 BC D Tớnh cng dũng in qua ampe k ? A c/ Xỏc nh v trớ chy C Ia = 1/3A ? A C B Bi Mt vt sỏng AB t cỏch mn chn mt khong L = 90 cm Trong khong gia vt sỏng v mn chn t mt thu kớnh hi t cú tiờu c f cho trc chớnh ca thu kớnh vuụng gúc vi vt AB v mn Khong cỏch gia hai v trớ t thu kớnh cho nh rừ nột trờn mn chn l = 30 cm Tớnh tiờu c ca thu kớnh hi t ? Bi Mt bỡnh thụng cú ba nhỏnh ng nc ; ngi ta vo nhỏnh (1) ct thu ngõn cú cao h ( cú tm mng rt mng ngn khụng cho TN chỡm vo nc ) v vo nhỏnh (2) ct du cú cao bng 2,5.h a/ Mc cht lng nhỏnh no cao nht ? Thp nht ? Gii thớch ? b/ Tớnh chờnh lch ( tớnh t mt thoỏng ) ca mc cht lng mi nhỏnh theo h ? c/ Cho dHg = 136000 N/m2 , dH O = 10000 N/m2 , ddu = 8000 N/m2 v h = cm Hóy tớnh chờnh lch mc nc nhỏnh (2) v nhỏnh (3) ? Bi S bin thiờn nhit ca nc ỏ ng mt ca nhụm c cho th di õy C 2 O 170 175 Q( kJ ) Tớnh lng nc ỏ v lng ca nhụm ? Cho bit nhit dung riờng ca nc C1 = 4200J/kg.K ; ca nhụm C2 = 880 J/kg.K v nhit núng chy ca nc ỏ l = 3,4.105 J/kg ? ( c l lam - a ) HNG DN GII S - HSG Lí LP Bi 1 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N a/ i 0,1mm2 = 10-7 m2 p dng cụng thc tớnh in tr R = RAB = l ; thay s v tớnh S BC RAC = RAB RAC = v cú RCB = RAB - RAC = R1 R2 Xột mch cu MN ta cú R = R = nờn mch cu l cõn bng Vy IA = AC CB b/ Khi AC = c/ t RAC = x ( K : x ) ta cú RCB = ( - x ) 3.x 6.(6 x) * in tr mch ngoi gm ( R1 // RAC ) ni tip ( R2 // RCB ) l R = + x + + (6 x) = ? * Cng dũng in mch chớnh : I = U = ? R 3.x I = ? 3+ x 6.(6 x) I = ? V UDB = RDB I = 12 x U AD U DB * Ta cú cng dũng in qua R1 ; R2 ln lt l : I1 = R = ? v I2 = R = ? * p dng cụng thc tớnh HT ca mch // cú : UAD = RAD I = + Nu cc dng ca ampe k gn vo D thỡ : I1 = Ia + I2 Ia = I1 - I2 = ? (1) Thay Ia = 1/3A vo (1) Phng trỡnh bc theo x, gii PT ny c x = ( loi giỏ tr -18) + Nu cc dng ca ampe k gn vo C thỡ : Ia = I2 - I1 = ? (2) Thay Ia = 1/3A vo (2) Phng trỡnh bc khỏc theo x, gii PT ny c x = 1,2 ( loi 25,8 vỡ > ) AC R AC * nh v trớ im C ta lp t s CB = R = ? AC = 0,3m CB Bi HD : Xem li phn lớ thuyt v TK hi t ( phn s dng mn chn ) v t gii Theo bi ta cú = d1 - d2 = L + L2 4.L f L L2 4.L f = L2 4.L f 2 = L2 - 4.L.f f = 20 cm Bi HD: a/ Vỡ ỏp sut cht lng ph thuc vo cao v trng lng riờng ca cht lng hn na bỡnh thụng ỏp sut cht lng gõy cỏc nhỏnh luụn bng mt khỏc ta cú dHg = 136000 N/m2 > dH O = 10000 N/m2 > ddu = 8000 N/m2 nờn h(thu ngõn) < h( nc ) < h (du ) b/ Quan sỏt hỡnh v : (1) (2) (3) ? ? 2,5h ? h H2O h M N h E 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Xột ti cỏc im M , N , E hỡnh v, ta cú : PM = h d1 (1) PN = 2,5h d2 + h d3 (2) PE = h d3 (3) Trong ú d1; d2 ; d3 ln lt l trng lng riờng ca TN, du v nc cao h v h nh hỡnh v h.d1 h.d1 h.(d d ) + Ta cú : PM = PE h = d h1,3 = h - h = d - h = d3 3 + Ta cng cú PM = PN h = ( h.d1 - 2,5h.d2 ) : d3 h1,2 = ( 2,5h + h ) - h = h.d1 2,5h.d h.d d3 + Ta cng tớnh c h2,3 = ( 2,5h + h ) - h = ? c/ p dng bng s tớnh h v h chờnh lch mc nc nhỏnh (3) & (2) l h - h = ? Bi HD : Lu ý 170 KJ l nhit lng cung cp nc ỏ núng chy hon ton O0C, lỳc ny nhit ca nhụm khụng i S : m H O = 0,5 kg ; m Al = 0,45 kg S THI HSG VT Lí LP ( Thi gian 150 phỳt ) Bi Mt cc nc ỏ cú lng 200g nhit - 100C : a/ cc nc ỏ chuyn hon ton sang th hi 1000C thỡ cn mt nhit lng l bao nhiờu kJ ? Cho nhit dung riờng ca nc v nc ỏ l C1 = 4200J/kg.K ; C2 = 1800 J/kg.K Nhit núng chy ca nc ỏ l = 3,4.105 J/kg ; nhit hoỏ hi ca nc l L = 2,3.106 J/kg b/ Nu b cc nc ỏ trờn vo ca nhụm ng nc 200C thỡ cú cõn bng nhit, ngi ta thy cú 50g nc ỏ cũn sút li cha tan ht Tớnh lng nc ng ca nhụm lỳc u bit ca nhụm cú lng 100g v nhit dung riờng ca nhụm l C3 = 880 J/kg.K ? ( Trong c hai cõu u b qua s mt nhit vi mụi trng ngoi ) Bi : Mt g hỡnh hp ch nht cú din tớch ỏy l S = 150 cm2 cao h = 30cm, g c th ni h nc sõu H = 0,8m cho g thng ng Bit trng lng riờng ca g bng 2/3 trng lng riờng ca nc v d H O = 10 000 N/m3 B qua s thay i mc nc ca h, hóy : a) Tớnh chiu cao phn chỡm nc ca g ? b) Tớnh cụng ca lc nhc g nc H theo phng thng ng ? c) Tớnh cụng ca lc nhn chỡm g n ỏy h theo phng thng ng ? Bi : Cho in tr cú giỏ tr nh bng R0, c mc vi theo nhng cỏch khỏc v ln lt ni vo mt ngun in khụng i xỏc nh luụn mc ni tip vi mt in tr r Khi in tr trờn mc ni tip thỡ cng dũng in qua mi in tr bng 0,2A, in tr trờn mc song song thỡ cng dũng in qua mi in tr cng bng 0,2A a/ Xỏc nh cng dũng in qua mi in tr R0 nhng trng hp cũn li ? b/ Trong cỏc cỏch mc trờn, cỏch mc no tiờu th in nng ớt nht ? Nhiu nht ? 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N c/ Cn ớt nht bao nhiờu in tr R0 v mc chỳng nh th no vo ngun in khụng i cú in tr r núi trờn cng dũng in qua mi in tr R0 u bng 0,1A ? Bi Mt chựm sỏng song song vi trc chớnh ti thu kớnh hi t cú tiờu c f = 20 cm Phớa sau thu kớnh ngi ta t mt gng phng ti I v vuụng gúc vi trc chớnh ca TK, gng quay mt phn x v phớa TK v cỏch TK mt khong 15 cm Trong khong gia TK v gng ngi ta quan sỏt c mt im rt sỏng : a/ Gii thớch v v ng truyn ca cỏc tia sỏng ( khụng v tia sỏng phn x qua thu kớnh ) ? Tớnh khong cỏch t im sỏng ti TK ? b/ C nh TK v quay gng quanh im I n v trớ mt phn x hp vi trc chớnh mt gúc 450 V ng truyn ca cỏc tia sỏng v xỏc nh v trớ ca im sỏng quan sỏt c lỳc ny ? HNG DN GII S - HSG Lí LP Bi S : a) 615,6 kJ ( Tham kho bi tng t ti liu ny ) b/ m = 629g Chỳ ý l nc ỏ khụng tan ht nờn nhit cui cựng ca h thng l 00C v ch cú 150g nc ỏ tan thnh nc Bi HD : a) Gi chiu cao phn g chỡm nc l x (cm) thỡ : (h-x) + Trng lng g : P = dg Vg = dg S h ( dg l trng lng riờng ca g ) x + Lc y Acsimet tỏc dng vo g : FA = dn S x ; H g ni nờn ta cú : P = FA x = 20cm b) Khi g c nhc nc mt on y ( cm ) so vi lỳc u thỡ lc Acsimet gim i mt lng FA = dn S.( x - y ) lc nhc g s tng thờm v bng : F = P - FA = dg.S.h - dn.S.x + dn.S.y = dn.S.y v lc ny s tng u t lỳc y = n y = x , vỡ th giỏ tr trung bỡnh ca lc t nhc g n khi g va mt nc l F/2 Khi ú cụng phi thc hin l A = 1 F.x = dn.S.x2 = ? (J) 2 c) Cng lý lun nh cõu b song cn lu ý nhng iu sau : + Khi g c nhn chỡm thờm mt on y thỡ lc Acsimet tng lờn v lc tỏc dng lỳc ny s l F = FA - P v cng cú giỏ tr bng dn.S.y.Khi g chỡm hon ton, lc tỏc dng l F = dn.S.( h - x ); thay s v tớnh c F = 15N + Cụng phi thc hin gm hai phn : - Cụng A1 dựng nhn chỡm g va ti mt nc : A1 = F.( h - x ) - Cụng A2 nhn chỡm g n ỏy h ( lc FA lỳc ny khụng i ) A2 = F s (vi s = H - h ) S : 8,25J Bi HD : a/ Xỏc nh cỏc cỏch mc cũn li gm : cỏch mc : (( R0 // R0 ) nt R0 ) nt r cỏch mc : (( R0 nt R0 ) // R0 ) nt r 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Theo bi ta ln lt cú cng dũng in mch chớnh mc ni tip : Int = U = 0,2A (1) Cng dũng in mch chớnh mc song song : r + 3R0 U I SS = = 3.0,2 = 0,6 A R0 (2) r+ r + R0 =3 r = R0 em giỏ tr ny ca r thay vo Ly (2) chia cho (1), ta c : r + R0 (1) U = 0,8.R0 + Cỏch mc : Ta cú (( R0 // R0 ) nt R0 ) nt r (( R1 // R2 ) nt R3 ) nt r t R1 = R2 = R3 = R0 U Dũng in qua R3 : I3 = r + R + R0 = 0,8.R0 = 0,32 A Do R1 = R2 nờn I1 = I2 = 2,5.R0 I3 = 0,16 A 0,8.R0 U = = 0,48 A 5.R0 + Cỏch mc : Cng dũng in mch chớnh I = r + 2.R0 R0 3.R0 2.R0 R0 Hiu in th gia hai u mch ni tip gm in tr R0 : U1 = I 3.R = 0,32.R0 0,32.R0 U1 = = 0,16 A CD cng dũng in qua mch ni tip ny l I1 = 2.R0 2.R0 qua in tr cũn li l I2 = 0,32A b/ Ta nhn thy U khụng i cụng sut tiờu th mch ngoi P = U.I s nh nht I mch chớnh nh nht cỏch mc s tiờu th cụng sut nh nht v cỏch mc s tiờu th cụng sut ln nht c/ Gi s mch in gm n dóy song song, mi dóy cú m in tr ging v bng R0 ( vi m ; n N) Cng dũng in mch chớnh ( Hv ) I + I= U 0,8 = m m ( B sung vo hv cho y ) r + R0 + n n cng dũng in qua mi in tr R0 l 0,1A ta phi cú : I= 0,8 = 0,1.n m 1+ n m + n = Ta cú cỏc trng hp sau m n S in tr R0 12 15 16 15 12 Theo bng trờn ta cn ớt nht in tr R0 v cú cỏch mc chỳng : a/ dóy //, mi dóy in tr b/ tr mc ni tip 7 dóy gm in 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Bi HD : Xem bi gii tng t ti liu v t gii a/ Khong cỏch t im sỏng ti gng = 10 cm ( OA1 = OF - 2.FI ) b/ Vỡ nh ca im sỏng qua h TK - gng luụn v trớ i xng vi F qua gng, mt khỏc gng quay quanh I nờn di IF khụng i A1 di chuyn trờn mt cung trũn tõm I bỏn kớnh IF v n im A2 Khi gng quay mt gúc 450 thỡ A1IA2 = 2.450 = 900 ( t/c i xng ) Khong cỏch t A2 ti thu kớnh bng IO v bng 15 cm S THI HSG VT Lí LP ( Thi gian 150 phỳt ) Bi Hai bn kim loi ng cht, tit din u v bng nhau, cựng chiu di = 20cm nhng cú trng lng riờng khỏc : d1 = 1,25.d2 Hai bn c hn dớnh vi mt u v c treo bng si dõy mnh ( Hv ) /////////// nm ngang, ngi ta thc hin cỏch sau : 1) Ct mt phn ca bn th nht v em t lờn chớnh gia ca phn cũn li Tớnh chiu di phn b ct ? 2) Ct b mt phn ca bn th nht Tớnh phn b ct i ? Bi Mt ng thu tinh hỡnh tr, cha mt lng nc v lng thu ngõn cú cựng lng cao tng cng ca ct cht lng ng l H = 94cm a/ Tớnh cao ca mi cht lng ng ? b/ Tớnh ỏp sut ca cht lng lờn ỏy ng bit lng riờng ca nc v ca thu ngõn ln lt l D1 = 1g/cm3 v D2 = 13,6g/cm3 ? Bi Cho mch in sau: r Cho U = 6V , r = = R1 ; R2 = R3 = U bit s ch trờn A K úng bng 9/5 s ch R1 R3 ca A K m Tớnh : a/ in tr R4 ? R2 R4 A K b/ Khi K úng, tớnh IK ? Bi a) t vt AB trc mt thu kớnh hi t L cú tiờu c f nh hỡnh v Qua TK ngi ta thy AB cho nh ngc chiu cao gp ln vt Gi nguyờn v trớ Tkớnh L, dch chuyn vt sỏng dc theo xy li gn Tkớnh mt on 10cm thỡ nh ca vt AB lỳc ny cao gp ln vt Hi nh ca AB mi trng hp l nh gỡ ? Tớnh tiờu c f v v hỡnh minh ho ? B L1 (M) B y A O A O1 O2 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N b)Thu kớnh L c ct ngang qua quang tõm thnh hai na tkớnh L1 & L2 Phn b ct ca L2 c thay bng mt gng phng (M) cú mt phn x quay v L1 Khong cỏch O1O2 = 2f V nh ca vt sỏng AB qua h quang v s lng nh ca AB qua h ? ( Cõu a v b c lp ) HNG DN GII S - HSG Lí LP Bi HD : a) Gi x ( cm ) l chiu di phn b ct, nú c t lờn chớnh gia phn cũn li v cõn bng nờn ta cú : P1 x = P2 Gi S l tit din ca 2 mi bn kim loi, ta cú d1.S x = d2.S 2 ////////// - x d1( - x ) = d2 x = 4cm P1 P2 b) Gi y (cm) ( K : y < 20 ) l phn phi ct b i, trng lng phn cũn li l : y y Do cõn bng nờn ta cú : d1.S.( - y ) = d2.S 2 d d ( - y )2 = 2 hay y2 - y + ( - ) d1 d1 P1 = P1 Thay s c phng trỡnh bc theo y: y2 - 40y + 80 = Gii PT c y = 2,11cm ( loi 37,6 ) Bi HD :a/ + Gi h1 v h2 theo th t l cao ca ct nc v ct thu ngõn, ta cú : H = h1 + h2 = 94 cm + Gi S l din tớch ỏy ng, TNgõn v nc cú cựng lng nờn S.h1 D1 = S h2 D2 D h h1 D1 = h2 D2 D = h D1 + D2 h1 + h2 H D2 H = = h = D2 h1 h1 D1 + D2 h2 = H - h1 b/ p sut ca cht lng lờn ỏy ng : P= 10m1 + 10m2 10 Sh1 D1 + 10 Sh2 D2 = = 10( D1 h1 + D2 h2 ) Thay h1 v h2 vo, ta tớnh c P S S Bi HD : * Khi K m, cỏch mc l ( R1 nt R3 ) // ( R2 nt R4 ) in tr tng ng ca mch ngoi l U 4(3 + R4 ) R=r+ Cng dũng in mch chớnh : I = + 4(3 + R4 ) Hiu in + R4 + R4 ( R1 + R3 )( R2 + R4 ) th gia hai im A v B l UAB = R + R + R + R I 4U ( R1 + R3 ).I U AB I4 = R + R = R + R + R + R = ( Thay s, I ) = 19 + 5R 4 * Khi K úng, cỏch mc l (R1 // R2 ) nt ( R3 // R4 ) in tr tng ng ca mch ngoi l: 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N U + 15R4 R' = r + Cng dũng in mch chớnh lỳc ny l : I = + + 15R4 12 + R4 12 + R4 R R U R I ' AB Hiu in th gia hai im A v B l UAB = R + R I ' I4 = R = R + R = ( Thay 4 12U s, I ) = 21 + 19 R I ; t ú tớnh c R4 = b/ Trong K úng, thay R4 vo ta tớnh c I4 = 1,8A v I = 2,4A UAC = RAC I = 1,8V * Theo bi thỡ I4 = U AC I2 = R = 0,6 A Ta cú I2 + IK = I4 IK = 1,2A Bi HD :a/ B2 ( Hóy b sung hỡnh v cho y ) B1 B2 I F A1 F A2 A2 A1 O B1 Xột cỏc cp tam giỏc ng dng FA1B1 v FOI : (d - f )/f = d = 3f Xột cỏc cp tam giỏc ng dng OA1B1 v OA1B1 : d1 = d/2 d1 = 3/2f Khi di n A2B2 , lý lun tng t ta cú d2 = f/2 Theo ta cú d1 = 10 + d2 f = 10cm b) H cho nh : AB qua L1 cho A1B1 v qua L2 cho nh o A2B2 AB qua L2 cho nh A3B3 Khụng cú nh qua gng (M) Hóy t dng cỏc nh trờn ! S THI HSG VT Lí LP ( Thi gian 150 phỳt ) Bi Mt ng cht tit din u cú chiu di AB = = 40cm c dng chu cho OA = OB v ABx = 300 Thanh c gi nguyờn v quay c quanh im O ( Hv ) A Ngi ta nc vo chu cho n bt u ni (u B khụng cũn ta lờn ỏy chu ): O 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N a) Tỡm cao ca ct nc cn vo chu ( tớnh t ỏy n mt thoỏng ) bit lng riờng ca AB v ca 300 nc ln lt l : Dt = 1120 kg/m3 v Dn = 1000 kg/m3 ? B x b) Thay nc bng mt cht lng khỏc, KLR ca cht lng phi th no thc hin c vic trờn ? Bi Cú hai bỡnh cỏch nhit, bỡnh cha m1 = 2kg nc t1 = 200C, bỡnh cha m2 = 4kg nc nhit t2 = 600C Ngi ta rút mt lng nc m t bỡnh sang bỡnh 2, sau cõn bng nhit, ngi ta li rút mt lng nc nh vy t bỡnh sang bỡnh nhit cõn bng bỡnh lỳc ny l t1 = 21,950C : 1) Tớnh lng nc m v nhit cú cõn bng nhit bỡnh ( t2 ) ? 2) Nu tip tc thc hin nh vy mt ln na, tỡm nhit cú cõn bng nhit mi bỡnh lỳc ny ? Bi Cho mch in nh hỡnh v Bit UAB = 18V khụng i cho c bi toỏn, búng ốn ( 3V - 3W ) Búng ốn ( 6V - 12W ) Rb l giỏ tr ca bin tr V chy ang v trớ C ốn sỏng bỡnh thng : UAB 1) ốn v ốn v trớ no mch ? r 2) Tớnh giỏ tr ton phn ca bin tr v v trớ (1) (2) chy C ? 3) Khi dch chuyn chy v phớa N thỡ sỏng ca hai ốn thay i th no ? M Rb C N Bi Hai vt sỏng A1B1 v A2B2 cao bng v bng h c t vuụng gúc vi trc chớnh xy ( A1 & A2 xy ) v hai bờn ca mt thu kớnh (L) nh ca hai vt to bi thu kớnh cựng mt v trớ trờn xy Bit OA1 = d1 ; OA2 = d2 : 1) Thu kớnh trờn l thu kớnh gỡ ? V hỡnh ? 2) Tớnh tiờu c ca thu kớnh v ln ca cỏc nh theo h ; d1 v d2 ? 3) B A1B1 i, t mt gng phng vuụng gúc vi trc chớnh ti I ( I nm cựng phớa vi A2B2 v OI > OA2 ), gng quay mt phn x v phớa thu kớnh Xỏc nh v trớ ca I nh ca A2B2 qua Tk v qua h gng - Tk cao bng ? HNG DN GII S - HSG Lí LP Bi HD: a) Gi mc nc vo chu bt u ni ( tớnh t B theo chiu di ) l x ( cm ) K : x < OB = 30cm, theo hỡnh v di õy thỡ x = BI A Gi S l tit din ca thanh, chu tỏc dng ca trng O lng P t ti trung im M ca AB v lc y Acsimet M H F t ti trung im N ca BI Theo iu kin cõn bng ca I 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N ũn by thỡ : P.MH = F.NK(1) ú P = 10m = 10.Dt.S N K V F = 10.Dn.S.x Thay vo (1) (H2O) x = Dt MH Dn NK B Xột cp tam giỏc ng dng OMH v ONK ta cú OA =10cm v NO = OB - NB = E MH MO = ; ta tớnh c MO = MA NK NO 60 x Thay s v bin i cú phng trỡnh bc theo x : x2 - 60x + 896 = Gii phng trỡnh trờn v loi nghim x = 32 ( > 30 ) ta c x = 28 cm T I h IE Bx, tam giỏc IBE vuụng ti E thỡ IE = IB.sin IBE = 28.sin300 = 28 = 14cm ( cng cú th s dng kin thc v na tam giỏc u ) Dt 20 b) Trong phộp bin i a v PT bc theo x, ta ó gp biu thc : x = D 60 x ; n t biu thc ny hóy rỳt Dn ?Mc nc ti a ta cú th vo chu l x = OB = 30cm, úminDn = 995,5 kg/m3 Bi 1) Vit Pt to nhit v Pt thu nhit mi ln trỳt t ú cú : + Phng trỡnh cõn bng nhit bỡnh : m.(t2 - t1 ) = m2.( t2 - t2 ) (1) + Phng trỡnh cõn bng nhit bỡnh : m.( t2 - t1 ) = ( m1 - m )( t1 - t1 ) (2) + T (1) & (2) t ' = m2 t m1 (t '1 t1 ) = ? (3) Thay (3) vo (2) m = ? S : m2 590C v 100g 2) ý ti nhit lỳc ny ca hai bỡnh, lớ lun tng t nh trờn ta cú kt qu l : 58,120C v 23,760C Bi 1) Cú I1m = P1 / U1 = 1A v I2m = P2 / U2 = 2A Vỡ I2m > I1m nờn ốn mch r ( v trớ 1) cũn ốn mch chớnh ( v trớ ) 2) t I = I1 v I = I2 = I v cng dũng in qua phn bin tr MC l Ib + Vỡ hai ốn sỏng bỡnh thng nờn I1 = 1A ; I = 2A Ib = 1A Do Ib = I1 = 1A nờn U1 RMC = R1 = I = + in tr tng ng ca mch ngoi l : Rt = r + R1 RMC + ( Rb RMC ) + R2 = r + Rb + 1,5 R1 + RMC U AB + CD mch chớnh : I = R = Rb = 5,5 td Vy C v trớ cho RMC = hoc RCN = 2,5 3) Khi dch chuyn chy C v phớa N thỡ in tr tng ng ca mch ngoi gim I ( chớnh ) tng 10 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N c/ Biết đĩa di chuyển với vận tốc v= 2m/s tìm tốc độ thay đổi đờng kính bóng đen d/ Giữ nguyên vị trí đĩa nh câu b, thay điểm sáng vật sáng hình cầu đờng kính d1= cm Tìm vị trí đặt vật sáng để đờng kính bóng đen nh câu a Câu 4: Cho đèn Đ giống mắc theo sơ đồ hình bên, thành đoạn mạch AB Lập đầu AB hiệu điện U Nhận thấy vôn kế 12v; ampekế 1A Cho biết điện trở vôn kế vô lớn; ampekế dây nối không đáng kể a/ tìm điện trở tơng đơng đoạn mạch AB từ suy điện trở đèn b/ Tìm công suất tiêu thụ đèn c/ Có thể tìm điện trở đèn mà không qua diện trở tơng đơng không Nếu có , làm phép tính để tìm công suất đèn So sánh với kết câu a câu b Đáp án Câu 1: -Để XĐ khối lợng riêng vật kim loại ta cần biết m V (0.5đ) - Dùng lực kế xác định trọng lợng P1 vật không khí P2 nớc ( 0.5 đ) - Hiệu hai trọng lợng lực đẩy ácsimét FA= P1-P2 ( 0.5đ) FA p p2 = - Mặt khác FA= V.d0 mà d0= 10 D0 nên FA= V.10 D0( 0.5đ) => V = 10D 10D ( 0.5đ) p1 p1 D= = D m p1 ( p1 p ) ( p1 p ) ( 0.5đ) Khối lợng riêng vật D = = ( 0.5đ) 10 V 10 V 10D p1 D ( 0.5 đ) Làm nh ta xác định đợc khối lợng riêng vật D = p1 p Câu 2:Do chuyển nớc từ bình sang bình từ bình sang bình Giá trị khối lợng nớc bình nh cũ Còn nhiệt độ bình thứ nấht hạ xuống lợng: t = 600c- 590c= 10c ( 0.5đ) nh nớc bình lợgn nhiệt Q1= m1.C t ( 0.5đ) Nhiệt lợng đợc truyền sang bình Do m2.C t = Q1= m1.C t1 ( 0.5đ) Trong t độ biến thiên nhiệt độ bình Vì lít nớc có khối lợng kg nên khối lợng nớc bình lần lợt m1= kg m2= kg ( 0.5đ) Từ phơng trình suy ra: t = m1 t = = c m2 ( 0.5đ) Nh sau chuyển khối lợng nớc m từ bình sang bình nhiệt độ nớc bình trở thành : t2= t2 + t = 20+5 = 25 0c ( 0.5đ) Theo phơng trình cân nhiệt m C( t1-t2) = m2C( t2 t2) ( 0.5đ) t 't 25 20 m = = => m = t1 t ' 60 25 ( kg) ( 0.5đ) 72 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N ( kg ) Vậy khối lợng nớc rót có khối lợng m = A ( 0.15đ) Câu 3: ( 6.0đ) - Vẽ hình A2 A (0.5đ) A1 S I B I1 I B1 B2 AB SI AB.SI' = => A' B' = B (0.5đ) A' B' SI' SI Với AB,AB đờng kính đĩa chắn sáng bóng đen; SI, SI khoảng cách 20.200 = 80 (cm) từ điểm sáng đến đĩa => A' B' = (0.5đ) 50 b/ Để đờng kính bóng đen giảm xuống ta phải di chuyển đĩa phía Gọi A2B2 1 đờng kính bóng đen lúc A2B2 = A' B' = 80 = 40(cm) (0.5đ) 2 a/ Xét SBA SBA có: Mặt khác SA1B1 => SI1 = SA2B2 ta có: SI1 A1B1 = (A1B1 = AB ) SI' A B AB.SI' 20.200 = = 100cm = 1m A2B 40 (0.5đ) Vậy cần phải di chuyển với vận tốc I I1= SI1-SI= 100-50 = 50 ( cm) ( 0.5đ) c/ Do đĩa di chuyển với vận tốc = 2m/ đợc quãng đờng s = I I1 = 50 cm = s 0.5 = 0.25 0.5 m thời gian = ( 0.5 đ) A2 Từ tốc độ thay đổi đờng kính bóng đen = 80 40 = = 160 (cm/ ) 0.25 => = 1.6 m/ A d/ Vẽ hình ( 0.5đ) ( 0.5đ) A1 M P I1 I N O B1 B 73 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N gọi MN đờng kính vệt sáng, O tâm vệt sáng P giao điểm MA NB Xét PA1B1 PAB PI1 A1B1 20 = = = PI' A' B' 30 => PI1 = PI' = PI1 + I1I => I I' 100 cm => PI1= = 3 Xét PMN B2 (1) PA1B1 có => ( 0.5đ) PO MN = = = PI1 A1B1 20 2 100 40 => PO = PI1 (2) thay (1) vào (2) ta có: PO = = (cm) 5 3 mà OI1= PI1- PO= ( 0.5đ) 100 40 60 = = 20(cm) 3 Câu 4: ( 6.0đ) a/ Vì điện trở A (A), B (B) không đáng kể nên điểm A B coi nh trùng với điểm (A) (B) : Nh ta có mạch điện AB gồm nhánh ghép song song nhánh gồm hai đèn nối tiếp ( 0.5đ) Gọi R điện trở đèn điện trở nhánh 2R=> điện trở tơgn đơng đoạn mạch mạch là: Rtđ=2R/2=R Rtđ= R ( 0.5đ) - Vôn kế cho biết hiệu điện đầu đoạn mạch AB: U= 12v Ampe kế cho biết cờng độ mạch I=1A ( 0.5đ) - Từ I=U/Rtđ Rm=U/I=12/1=12 ôm ( 0.5đ) b/ Công suất tiêu thụ toàn mạch AB P=U.I=12.1=12(w) ( 0.5đ) Đó công suất tổng cộng đèn ( 0.5đ) công suất đèn chịu cờng độ nh ( hai đoạn mạch song song giống nhau) ( 0.5đ) công suất đèn P= P/4=12/4=3 ( 0.5đ) c/ Vì hai nhánh hoàn toàn giống nên cờng độ I/2=1/2=0.5 (A) điện trở nhánh 2R Ta có I=U/2R= =12ôm (0.5đ) ( 0.5đ) Csuất nhánh đèn là: ' = U.I' => công suất đèn P=3W( 0.5đ) So sánh ta thấy giống kết câu a,b đề thi 16 ( 0.5đ) Đề bài: Bài 1: (điểm) Cùng lúc có hai xe xuất phát từ hai điểm A B cách 60Km, chúng chuyển động chiều từ A đến B Xe thứ khởi hành từ A với vận tốc V1 = 30Km/h Xe thứ hai khởi hành từ B với vận tốc V2 = 40Km/h ( hai xe đèu chuyển động thẳng đều) 74 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Tính khoảng cách hai xe sau kể từ lúc xuất phát sau xuất phát đợc 30 phút xe thứ đột ngột tăng vận tốc với V1' = 50Km/h Hãy xác định thời điểm vị trí hai xe gặp Bài : ( 4điểm) Một nhiệt lợng kế nhômcó khối lợng m1 = 100g chứa m2= 400g nớc nhiệ độ t1 = 100C Ngời ta thêm vào nhiệt lợng kế thỏi hợp kim nhôm thiếc có khối lợng m = 200g đợc đun nóng đến nhiệt độ t2 = 1200C nhiệt độ cân hệ lúc 140 C Tính khối lợng nhôm thiếc có hợp kim Cho biết nhiệt dung riêng nhôm, nớc, thiếc là: C1 = 900J/KgK; C2 = 4200J/KgK; C4 = 230J/KgK R0 Bài 3: (6điểm.) + U Cho mạch điện nh hình vẽ Hiệu điện A V = 18V; R0 = 0,4; Đ1 , Đ2 hai bóng đèn giống B V bóng ghi 12V - 6W Rx biến trở A Vôn kế có điện trở vô lớn RA 0, Rdây Đ1 Tính điện trở tơng đơng đoạn mạch hai bóng đèn Đ1 , Đ2 Nếu Am pe kế 1A vôn kế bao nhiêu? Đ2 Rx c Khi đèn sáng bình thờng không? Phải để biến trở Rx có gía trị nào? b a Khi dịch chuyển chạy Rx sang phía a độ sáng bóng đèn thay đổi nh nào? Tại sao? Bài 4: điểm Hai gơng phẳng (M) (N) đặt song song quay mặt phản xạ vào cách khoảng AB = d đoạn AB có đặt điểm sáng S, cách gơng (M) đoạn SA = a Xét điểm O nằm đờng thẳng qua S vuông góc với AB có khoảng cách OS = h Vẽ đờng tia sáng xuất phát từ S, phản xạ gơng (N) I truyền qua O Vẽ đờng tia sáng xuất phát từ S phản xạ gơng (N) H, tren gơng (M) K truyền qua O Tính khoảng cách từ I , K, H tới AB Đáp án V2 Bài 1: ( 4điểm) V1 S1 S2 N A M B SAB = 60Km 1) Quãng đờng xe đợc Xe 1: S1 = v1.t = 30Km (0.25đ) Xe : S2 = v2 t = 40 Km ( 0,25đ) Vì SAB = 60Km Kí hiệu khoảng cách xe MN MN = S2 +S - S1 = 40 +60-30=70 Km (0,5đ) Sau xuất phát 30 phút quãng đờng xe là: Xe 1: S1 = v1.t = 45Km (0.25đ) Xe : S2 = v2 t = 60 Km ( 0,25đ) Khoảng cách xe là: l = S2 +S - S1 = 75Km (0.5đ) Sau thời gian t xe đuổi kịp xe Quãng đờng xe là: Xe 1: S1' = v1'.t = 50t (0.25đ) 75 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Xe : S2' = v2' t = 40t (0,25đ) Khi hai xe gặp ta có S2' = S1' - l l = S1' - S2' 75 = 50t - 40 t = 10t t = 7,5 ( giờ) (1đ) Vị trí gặp cách A khoảng L, ta có: S1'= v1'.t = 50.7,5 = 375 Km ( 0,25đ) L = S1'+S1 = 375 + 45 = 420 Km ( 0,25đ) Bài 2: ( 4điểm) Gọi m3 , m4 khối lợng nhôm thiếc có hợp kim, ta có : m3 + m4 = 200g (1) ( 0,25đ) - Nhiệt lợng hợp kim tỏa Q = (m3C1 + m4C4)(t2-t1) (0,25đ) Q = ( 900m3 + 230m4)(120 - 14) (0,25đ) Q = 10600(9m3 + 2,3m4) (0,25đ) - Nhiệt lợng nhiệt lợng kế nớc thả vào là: Q' = (m1C1 + m2C2)(t3-t1) (0,25đ) = ( 0,1.900 + 0,4.4200)( 14 - 10) (0,25đ) = 7080 J (0,25đ) Theo phơng trình cân nhiệt : Q = Q' 10600(9m3 + 2,3m4) = 7080 J (0,25đ) 9m3 + 2,3m4 = 708 (2) 1060 (0,25đ) Từ (1) m4 = 0,2 - m3 Thay vào (2) ta đợc 9m3 + 2,3(0,2 - m3) = 708 1060 (0,5đ) 6,7m3 = = 0.2079(0,25đ)m3 = 31g (0,25đ) m4 = 169g(0,25đ)Trả lời: (0,25đ) Bài 3: ( 6đ)1 Điện trở bóng đènADCT: Rđ = U2đm: Pđm = 24 (1đ)R12 = Rđ: = 2(0,5đ) Vôn kế UAB : UAB = U -IR0 = 17,6 V (1đ) Hiệu điện cực bóng đènUđ =IR12 = 12V = Uđm (0,5đ)Ux = UAB - Uđ = 5,6 V (0,5đ) Vậy phải để biến trở Rx giá trị : Rx = Ux : I = 5,6 (1đ) Khi di chuyển chạy sang phía a, Rx tăng dần Rmạch tăng dần, I mạch, Iđ giảm dần Các đèn Đ1, Đ2 tối Bài 4: (6đ).1 Vẽ đờng tia SIO - Lấy S' đối xứng S qua (N) (N) - Nối S'O cắt gơng (N) I (M) SIO cần vẽ ( 2đ) O' Vẽ đờng S HKO - Lấy S' đối xứng với S qua gơng (N) - Lấy O' đối xứng với O qua gơng (M) Nối S'O' cắt (N) H, cắt gơng (M) K O Tia S HKO cần vẽ ( 2đ) Tính IB, HB, KA Tam giác S'IB đồng dạng với tam giác S'OS IB S ' B S' B = IB = OS IB = h:2 OS S ' S S' S O I A S B S' (0,5đ) 76 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Tam giác S'HB đồng dạng với tam giác S'O'C HB S ' B = HB = h( d- a):(2d) O' C S ' C (0,5đ) Tam giác S'KA đồng dạng với tam giác S'O'C nên ta có: KA S ' A S' A h( 2d a ) = KA = O' C KA = O' C S ' C S'C 2d (1đ) Đề thi 17 Câu 1: Một ca nô ngang sông xuất phát từ A nhằm thẳng hớng đến B A cách B khoảng AB = 400m(Hình vẽ 1) Do nớc chảy nên ca nô đến vị trí C cách B đoạn BC = 300m Biết vận tốc nớc chảy 3m/s a Tính thời gian ca nô chuyển động; b Tính vận tốc ca nô so với nớc so với bờ sông B C (Hình vẽ 1) A Câu 2: Một cốc hình trụ khối lợng m chứa lợng nớc có khối lơng m nhiệt độ t = 100C Ngời ta thả vào cốc cục nớc đá khối lợng M nhiệt độ 0oC cục nớc đá tan đợc 1/3 khối lợng tan Rót thêm lơng nớc có nhiệt độ t2 = 400C vào cốc Khi cân nhiệt nhiệt độ cốc nớc lại 100C mực nớc cốc có chiều cao gấp đôi mực nớc sau thả cục nớc đá Hãy xác định nhiệt dung riêng chất làm cốc Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trờng xung quanh, giãn nở nhiệt nớc cốc Biết nhiệt dung riêng nớc C = 4200J/Kg.K, nhiệt nóng chảy nớc đá = 336.103J/kg Câu 3:a Hai gơng phẳng G1và G2 đặt song song quay mặt phản xạ vào Một nguồn sáng S điểm A khoảng hai gơng(Hình vẽ 2) Hãy nêu cách vẽ, tia sáng phát từ S phản xạ lần G - G2- G1 qua A b Cho vật sáng AB đợc đặt vơng góc với trục thấu kính hội tụ (điểm A nằm trục chính), cho ảnh thật A1B1cao 1,2cm Khoảng cách từ tiêu điểm đến quang tâm thấu kính 20cm Dịch chuyển vật đoạn 15cm dọc theo trục thu đợc ảnh ảo A2B2 cao 2,4cm + Xác định khoảng cách từ vật đến thấu kính trớc dịch chuyển + Tìm độ cao vật G1 A G2 S (Hình vẽ 2) Câu 4: Đặt cầu trung hoà điện đợc treo dây tơ mảnh vào hai kim loại tích điện trái dấu Biết cầu chạm hai kim loại Quả cầu có đứng yên hay không : a Hai có điện tích b Một có điện tích lớn Cho sơ đồ (hình vẽ 3) R=4 ; R1 đèn 6V 3W; R2 biến trở; UMN không đổi 10V 77 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N a Xác định R2 để đèn sáng bình thờng.b Xác định R2 để công suất tiêu thụ R2 cực đại c Xác định R2 để công suất tiêu thụ mạch song song cực đại M N R R1 A B R2 (Hình vẽ 3) Hớng dẫn đáp án biểu chấm: Câu 1: (4điểm)a Vẽ biểu diễn hình vẽ(1điểm) + Thời gian ca nô chuyển động từ A đến C thời gian chuyển động từ A đến B từ B đến C Ta có: t = BC 300 = = 100s (1điểm) v Trong đó:v1: vận tốc nớc bờ sông v2: vận tốc ca nô dòng nớc.v : vận tốc ca nô bờ sông b Vận tốc ca nô nớc: v2 = 4m/s (1điểmVận tốc ca nô bờ: v = v12 + v 22 = 5m/s (1điểm) B C v2 v v1 A (Hình vẽ 1) Câu 2: (4điểm) + Phơng trình cân nhiệt thứ diễn tả trình cục nớc đá tan phần M ì = m(c + c1) 10 ba là: (1) (1điểm) + Dù nớc đá tan có phần ba nhng thấy dù nớc đá có tan hết mực nớc cốc nh Lợng nớc nóng thêm vào để nớc trạng thái cuối tăng lên gấp đôi là: (m + M) (1điểm) Ta có phơng trình thứ là: 2M/3 + 10M.c + 10m(c + c1) = 30(m + M).c Hay: (2/3 - 20c) M = m(2c c1).10 (2) (1điểm) Giải hệ phơng trình (1) (2) ta có: c1 = = 1400 J/Kg.K (1điểm) Câu 3: a Vẽ đợc hình (1điểm) G G2 A I3 I2 I1 S3 S1 * Nêu cách dựng (1điểm) + Vẽ S1 đối xứng với S qua G1 + Vẽ S3 đối xứng với S2 qua G1 S S2 (Hình vẽ 2) + Vẽ S2 đối xứng với S1 qua G2 78 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Nối S3 với A, cắt G1 I3 Nối I3với S2 cắt G2 I2 Nối I2 với S1, cắt G1 I1 Đờng gấp khúc SI1I2I3a tia sáng cần dựng (Học sinh vẽ theo cách khác mà chấm điểm tối đa) b Vẽ đợc hình (1điểm) B2 B0 A2 A0 B A I O F A1 B1 (Hình vẽ 3) + Xét cặp tam giác đồng dạng: OA1B1 OA0B0 FOI FA1B1 1,2 OA1 OA1 OF OF f = = = = Ta có: h OA0 OF OA0 OF d f Tức là: 1,2/h=20/(d-20) (1) (1điểm) + Tơng tự: Sau dịch chuyển đến vị trí OA2B2và FOI FA2B2 Xét cặp tam giác đồng dạng: OAB 2,4 20 20 2,4 OA2 OF + OA2 OF = = = = = Ta có: (2) (1điểm) h 20 (d 15) 35 d h OA OF OF OA + Giải hệ phong trình (1) (2) ta có: h = 0,6cm d = 30cm (1điểm) Câu a Do hởng ứng nên cầu xuất điện tích Các lực hút đẩy điện tích cực cân nên cầu vị trí cũ (1điểm) b Khi dơng tích điện lớn hơn, lực hút đẩy từ hai lên cầu không cân Kết lực hút dơng lớn nên cầu bị hút phía dơng Hiện tợng xảy tơng tự âm tích điện lớn (quả cầu bị hút phía âm (1điểm) (Học sinh tự vẽ hình minh hoạ) a Khi đèn sáng bình thờng thì: U R2 = 6V ; I2 = I I1 Với I =(U0+Ud) R2 = 12 (1điểm) b Tính RMN theo R2; I theo R2 I2 theo R2 ta có: P2 = I R2 225 P2 cực đại R2 = (1điểm) ) R2 c + Đặt điện trở tơng đơng đoạn mạch song song x công suất tiêu thụ đoạn mạch là:PAB = x.I2 = x 10/(4+x)2 (1điể m) Khi đó: PAB cực đại x = Vậy: R2 = ôm (1điểm) Lu ý: Học sinh làm theo cách khác mà cho điểm tối đa P2 = 4( R2 + đề 18 Câu 1: ( điểm ) xe khởi hành từ địa điểm A lúc 6h sáng tới điểm B cách A 110 km , chuyển động thẳng với vận tốc 40 km/h xe khác khởi hành từ B lúc h30 phút sáng A chuyển động thẳng với vận tốc 50 km/h 1/ Tìm vị trí xe khoảng cách chúng lúc h lúc 8h sáng 2/ Hai xe gặp lúc đâu ? 79 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Câu 2: ( 1điểm ) Trong phòng có bàn sắt Khi sờ tay vào bàn , ta thấy mát sờ tay vào tờng gạch Bạn An giải thích : Đó nhiệt độ bàn sắt luôn thấp nhiệt độ tờng Bạn Ba : Đó sắt dẫn nhiệt tốt gạch Bạn Ly : Đó sắt có nhiệt dung riêng lớn gạch nên hấp thụ nhiều nhiệt tay ta Ai ; Ai sai Câu 3: ( điểm ) Có hai bình cách nhiệt Bình chứa m1 = 2kg nớc t1 = 400c Bình chứa m2 = kg nớc t2 = 200c Ngời ta trút lợng nớc m từ bình sang bình Sau bình cân nhiệt ( nhiệt độ ổn định ) lại trút lợng nớc m từ bình sang bình Nhiệt độ cân bình lúc t1 = 380c Tính khối lợng nớc m trút lần nhiệt độ cân t2 bình Câu 4: ( điểm ) Để chế tạo cuộn dây ấm điện , ngời ta dùng dây ni kê lin đờng kính d = 0,2 mm , quấn trụ sứ đờng kính 1,5 cm Hỏi cần vòng để dun sôi 120 g nớc t =10 phút, hiệu điện mạch u0 = 100 v biết nhiệt độ ban đầu nớc 100 c , hiệu suất ấm H = 60%, điện trở suất ni kê lin = 4.10-7 m Nhiệt dung riêng nớc C = 4200J/kg.k R Câu 5: ( điểm ) u Cho mạch điện nh hình vẽ: R1 R3 Với U = 6v, R1 = , R =1 A C B R2 = R3 = ; RA R2 k R 1/ Khi đóng khoá K dòng điện qua am pe kế 9/5 điện qua am pe kế K mở Tính điện trở R4 2/ Tính cờng độ dòng điện qua K đóng K *Câu 6: (4 điểm) Mặt phản xạ gơng phẳng hợp với góc Một tia sáng SI tới gơng thứ , phản xạ theo phơng I I đến gơng thứ hai phản xạ phơng IR Tìm góc hợp tia SI IR (chỉ xét trờng hợp SI nằm mặt phẳng vuông góc với giao tuyến gơng) a, Trờng hợp = 300 b, Trờng hợp = 500 Câu 7: ( điểm ) Cho hình vẽ sau : ( a, b) : xx trục thấu kính , s ảnh điểm sáng s qua thấu kính Trong trờng hợp , dùng cách vẽ để xác định vị trí thấu kính tiêu điểm Cho biết thấu kính thuộc loại gi? S ảnh thật hay ảnh ảo s s s x x x x s (a) Câu 1: 1/ ( 2đ) (b) Đáp án Lúc 7h xe A khoảng thời gian t1 = 7h -6h = 1h Lúc 7h xe B khoảng thời gian t2 = 7h 6,5h = 0,5h Lúc 8h xe A khoảng thời gian t3 = 8h 6h =2 h Lúc 8h xe B khoảng thời gian t4 = 8h 6,5h = 1,5h 80 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Vậy lúc 7h xe A cách A : (1đ) S1 = v1 = 40km/h 1h = 40km Lúc 7h xe B đợc S2 = v2 0,5 = 50km/h 0,5h = 25km Vậy xe B cách A khoảng : 110 km - 25 km = 85 km (1đ) Hai xe cách : 85km 40 km = 45 km Tơng tự : Lúc 8h : xe A cách A : 80km, xe B cách A 45km , xe cách 35 km 2/ (2đ) : Gọi t thời gian xe gặp SA = v1t (1) SB = v2 (t -0,5) (2) (1đ) SB + SA = 110 (km)(3) Từ (1), (2),(3) giải t = 1,5 (h) Xe A đợc SA = v1 t = 40.1,5=60 km (1đ) Hai xe gặp cách A 60km Câu2 : (1đ) : Bạn ba Câu : ( 3đ) Phơng trình cân nhiệt cho lần trút nớc thứ thứ hai : (1đ) cm (t1- t2) = cm2 ( t2 - t2) (1đ) cm (t1 t2 ) = c (m1 m ) ( t1 t1) Thay số giải tta đợc : m = 0,25 kg , t2 = 240c (1đ) Câu 4: (2đ) Ta có H = Qthu -> H Qtoả = Qthu Qtoa u 20 u0 + H H t = mc(100 t0 ) > R1 = (1đ) R mc(100 t0 ) l d2 R1 = với S = , chiều dài vòng l1 = D s l u0 d H Số vòng n = = l1 mcVt pD (1đ) Thay số n = 133 vòng Câu 5: (4đ) / Điện trở R4 Rn = a, Tính IA ngắt K (0,75đ) Cờng độ dòng điện qua R U ( R1 + R3 )( R2 + R4 ) +R R1 + R2 + R3 + R4 42 + R I = R = 19 + 5R n IR 24 AB Cờng độ dòng điện qua am pe kế I A = R + R = 19 + 5R 4 b/ Tính IA đóng K (0,75đ) R1 // R2 ; R3 // R4 U 72 + 24 R4 I = R + R = 21 + 19 R n' Cờng độ dòng điện qua R I 'R 27 CB Cờng độ dòng điện qua am pe kế : IA = R = 21 + 19 R 4 72 Trong RCB = R3 R4 R3 + R4 24 c/ Ta có : (0,5đ) 21 + 19 R = 19 + R Giải ta đợc R4 = 4 2/ (2đ) dòng điện qua K đóng K (1đ) Với R4 = Tính đợc I = 2,4A Dòng điện I tới A tách thành 2dòng I1 I2 Tính toán I1 =1,8A , I2 = 0,6 A Do điện trở khoá K nhỏ nên vc = vD chập hai điểm C,D thành điểm C 81 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N (1đ) Tại C dòng điện I lại tách thành dòng I3 qua R3 , dòng I4 qua R4 Tính đợc I3 =0,6A ; I4 = 1,8A cờng độ dòng điện qua R3 có 0,6 A mà dòng I1 = 1,8 A Vậy IK = 1,2a Câu 6: (4điểm) g a/ Trờng hợp hai pháp tuyến n Vận dụng định ly b góc V I IN i =i + (hình vẽ ) s Đối với V I IB 2i = 2i + > =2 = 2.300 = 600 I g Vẽ hình 1điểm , trình bày 1điểm b/ Trờng hợp =500 (góc tù) Vẽ hình (1đ) Với I IN: = i + i Với V I IB : = 2( 900 i + 900 i) -> = 3600 - = 3600 2.500 = 2600 (1đ) Câu 7: (2đ) a/ S S phía trục nên S ảnh thật , TK I S Thấu kính hội tụ - Tia sáng qua quang tâm truyền f x X thẳng ( không bị khúc xạ ) nên quang F tâm O thấu kính giao điểm SS xx.Từ O dựng thấu kính xx Kẻ tia SI //xx, tia khuc xạ I S cắt xx S tiêu điểm F1.Tiêu điểm thứ đợc xác định cách lấy đối xứng F1 qua O b/ S S phía xx S ảnh ảo gần xx S nên thấu kính thấu S kính phân kì Quang tâm O đợc xác định giao điểm ss xx S Từ quang tâm O dựng thấu kính xx F x f Kẻ tia tới SI // xx.Tia khúc xạ có đờng kéo dài qua S va cắt xx tạiX tiêu điểm F1 ; F2 điểm đối xứng F1 qua O V V g1 r N I s o g2 o Đề thi 19 Câu 1(4đ) Một xe ô tô xuất phát từ điểm A muốn đến (Xe) điểm C thời gian dự định t A B = 300 (hình bên) Xe theo quãng đờng AB BC, xe quãng đờng AB với vận tốc gấp đôi vận tốc quãng đờng BC Biết khoảng cách từ A đến C 60Km góc = 300 Tính vận tốc xe quãng đờng AB AC (làm tròn đến chữ số thập phân thứ có) Câu 2(4đ) C Một thỏi nớc đá có khối lợng m = 200g 100C a) Tính nhiệt lợng cần cung cấp để thỏi nớc đá biến thành hoàn toàn 1000C 82 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Cho biết nhiệt dung riêng nớc đá 1800J/KgK, nớc 4200J/KgK nhiệt tỏa nớc 1000C L=2,3.106J/Kg, nhiệt nóng chảy nớc đá 00C =3,4.105J/Kg b) Nếu bỏ thỏi nớc đá vào xô nớc 200C, sau cân nhiệt ngời ta thấy nớc đá sót lại 50Kg Tính lợng nớc đá lúc đầu, biết sô nhôm có khối lợng m2 = 100g nhiệt dung riêng nhôm C3 = 880J/Kg độ Câu 3(4đ) M1 M2 O Cho gơng phẳng M1 M2 đặt song song với nhau, mặt phản xạ quay vào cách đoạn d (hình vẽ) h đờng thẳng song song có điểm S O với khoảng cách từ điểm đến gơng M1 a A S B a d a)Hãy trình bày cách vẽ tia sáng từ S đến gơng M1 I phản xạ đến gơng M2 J phản xạ đến O b) Tính khoảng cách từ I đến A từ J đến B Câu 4(2đ) a) Dựa vào đờng đặc biệt qua thấu kính hội tụ nh hình vẽ bên Hãy kiểm tra xem đờng F tia sáng sai? (3) (2) b) Hãy dựa vào dòng truyền (1) số tia sáng qua thấu kính phân kỳ F hình bên dới Hãy cho biết tia sáng vẽ lại O (2) Câu 5(2đ) Tính điện trở tơng đơng đoạn mạch a b dới đây, biết điện trở có giá trị r 2 4 Hình a Hình b Câu 6(4đ) Cho mạch điện nh hình dới, có hai công tắc K1 K2, biết điện trở R1 = 12,5 ; R2 = 4, R3 = Hiệu điện hai đầu đoạn mạch UMN = 48,5(V) K2 a) K1 đóng, K2 ngắt, tìm cờng độ dòng điện qua điện trở b) K1 ngắt, K2 đóng, cờng độ dòng điện mạch lúc R4 R1 K1 83 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N 1A Tính R4 R2 c) K1 K2 đóng Tính điện trở tơng đơng mạch R3 cờng độ dòng điện mạch đáp án biểu chấm Câu 1(4đ) - Quãng đờng AB dài : AB = AC.cos300 = 60 /2 AB = 30.1,73 = 51,9 (km) - Quãng đờng BC dài là: BC = AC.sin300 = =30 (km) - Gọi V1 V2 vận tốc xe đoạn đờng AB BC,ta có : V1 = 2V2 t1 t2 thời gian xe đua chạy đoạn đờng AB BC, ta có: AB 51,9 = t1 = ; V1 V1 BC 30 60 = = t2 = V2 V1 V1 - Theo đề ta có t1 + t2 = suy ra: 51,9/V1 + 60/V1 = => V1 = 111,9 km/h => V2 = V1/2 = 55,95 km/h Câu 2(4đ)a) Gọi Q1 nhiệt lợng nớc đá thu vào để tăng từ t1 = -100C đến t2 = 00C là: Q1 = m1c1(t2-t1) = 0,2.1800(0 + 10) = 3600J = 3,6KJ - Gọi Q2 nhiệt lợng nớc đá thu vào chảy hàon toàn 00C là: Q2 = m1 = 3,4 105 0,2 = 68000 J = 68KJ - Gọi Q3 nhiệt lợng nớc tăng nhiệt độ từ t2 = 00C đến t3 = 1000C Q3 = m1c2(t2-t2) = 0,2.4200(100-0) = 84000J = 84KJ - Gọi Q4 nhiệt lợng nớc hóa hoàn toàn 1000C là: Q4 = L m1 = 2,3 106 0,2 = 460000 J = 460KJ Gọi Q nhiệt lợng cần cung cấp tổng cộng để nớc đá 100C biến thành hoàn toàn 1000C là: Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 = 3,6 + 68 + 84 + 460 = 615,6KJ b) Gọi mx lợng nớc đá tan thành nớc, ta có: mx = 200 50 = 150 (g) nớc đá tan không hết nghĩa nhiệt độ cuối hệ thống 00C - Gọi Q nhiệt lợng khối nớc đá nhận để tăng nhiệt độ đến 00C Q = m1c1 (t2 t1) = Q1 = 3600J - Gọi Q nhiệt lợng mà khối nớc đá nhận để tan hoàn toàn : Q = mx = 0,15 34 105 = 5100J - Toàn nhiệt lợng nớc (có khối lợng M) sô nhôm tỏa để giảm từ 200C xuống 00C là: Q = (MC2 + m2c3 ) (20 0) = (M 4200 + 0,1 880) 20 Theo pt cân nhiệt ta có : Q = Q + Q 84 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N 54600 2730 = 0,629 Kg = 629 (g) = 2730 => M = Hay (M 4200 + 0,1 880) 20 = 4200 20 Câu 3) Chọn S1 đối xứng với S qua M1, chọn Ox đối xứng với O qua M2 - Nối S1O1 cắt M1 I, cắt gơng M2 J - Nối SịO ta đợc tia cần vẽ (hình bên) M1 M2 O1 J I S1 S a a A b) S1AI S1BJ => => AI = a BJ a+d H d-a B AI S A a = = BJ S B a + d (1) S 1A a AI Ta có: S1AI S1HO1 => HO = S H = 2d 1 => AI = ah (a + d).h thay biểu thức vào (1) ta đợc BJ = 2d 2d Câu 4(2đ)Hình a) Tia sáng (1) vẽ sai Hình b) : Tia sáng (2) vẽ sai Câu 5(2đ) Ta lu ý điện hai điểm 1,3 nhau; 2,4 nên ta chập chúng lại với nhau, ta có mạch sau: Hình a: Từ đề ta có hình bên 1,3 Vậy 2,4 1 1 = + + = R r r r r => R = r Hình b) Bài cho ta có sơ đồ sau: 1,3 2,4 85 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Vậy 1 1 +1+ 2r = + + = => R = = r R r 2r r 2r 5 Câu 6(4đ) a) Khi K1 đóng, K2 ngắt, mạch điện có R1 R2 mắc nối tiếp Vậy dòng điện qua điện trở : I= U MN 48,5 = = 2,94(A) R + R 12,5 + b) Khi K1 ngắt, K2 đóng Mạch điện gồm R1, R4 R3 mắc nối tiếp với -> Điện trở tơng đơng R1,4,3 = R1 + R4 + R3 = U MN 48,5 = = 48,5 I Vậy điện trở tơng đơng R1,4,3 = 48,5 => R4 = R143 R1 R3 = 48,5 12,5 = 30 c) Khi K1 K2 đóng mạch điện gồm R1nt {R2 //(R3 nt R4)} Ta có : R3,4 = R3 + R4 = + 30 = 36 => R 2,3,4 = R R 3,4 R + R 3,4 = 4.36 = 3,6 + 36 Điện trở tơng đơng mạch : RMN = R1 + R234 = 12,5 + 3,6 = 16,1 Cờng độ dòng điện mạch : I= U MN 48,5 = ~ 3A R MN 16,1 Nếu có thể: Thầy cô cho xin số đề ôn thi HSG lethiha78@gmail.com! Xin trân trọng cảm ơn! 86 [...]... 5v.t = v.t + 50v.n 5t = t + 50n 4t = 50n t = (6 điểm) 4 50n n 50 0 < 1 n = 1, 2, 3, 4 Vì C < t 50 0 < 4 4 Vậy 2 xe sẽ gặp nhau 4 lần Thang điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 33 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N b Khi 2 xe đi ngợc chiều Ta có: S1 + S2 = m.C (m là lần gặp nhau thứ m, m N*) 5v.t + v.t = m.50v 5t + t = 50m 6t = 50m t = Vì 0 < t 50 0 < 50 m 6 50 m 50 6 m 1 m = 1, 2, 3, 4, 5,... trờn) nờn IA tng x ng thi UV = IA.R cng tng (do IA tng, R khụng i) 0,25 0,5 0,25 LU í: - Thớ sinh gii theo cỏch khỏc, nu ỳng vn cho im s theo phõn phi im ca hng dn chm ny - im ton bi khụng lm trũn s _ Đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 2008 - 20 09 Môn: Vật Lí - Lớp 9 Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Hai bên lề đờng có hai hàng dọc các... từ S phản xạ trên gơng (N) tại H, trên gơng (M) tại K rồi truyền qua O c Tính khoảng cách từ I , K, H tới AB ======================================= Hớng dẫn chấm thi học sinh giỏi cấp trờng Môn: Vật Lí - Lớp 9 29 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N Câu Nội dung Thang điểm - Gọi vận tốc của vận động viên chạy và vận động viên đua xe đạp là: v1, v2 (v1> v2> 0) Khoảng cách giữa hai vận động viên chạy và... dng & ý KH = 1/2 SI 17 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N S 7 THI HSG VT Lí LP 9 ( Thi gian 150 phỳt ) Bi 1 Mt m in cú 2 in tr R1 v R2 Nu R1 v R2 mc ni tip vi nhau thỡ thi gian un sụi nc ng trong m l 50 phỳt Nu R1 v R2 mc song song vi nhau thỡ thi gian un sụi nc trong m lỳc ny l 12 phỳt B qua s mt nhit vi mụi trng v cỏc iu kin un nc l nh nhau, hi nu dựng riờng tng in tr thỡ thi gian un sụi nc tng... Vật lí thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 20 09 2010 Câu Nội dung 1 Gọi vận tốc của xe 2 là v vận tốc của xe 1 là 5v Gọi t là thời gian tính từ lúc khởi hành đến lúc 2 xe gặp nhau (C < t 50) C là chu vi của đờng tròn a Khi 2 xe đi cùng chiều Quãng đờng xe 1 đi đợc: S1 = 5v.t; Quãng đờng xe 2 đi đợc: S2 = v.t Ta có: S1 = S2 + n.C Với C = 50v; n là lần gặp nhau thứ n Câu 1 50n 5v.t = v.t + 50v.n... chuyển động đều với vật tốc 18km/h Thì thấy một ô tô du lịch ở cách xa mình 300m và chuyển động ngợc chiều, sau 20s hai xe gặp nhau a Tính vận tốc của xe ô tô du lịch so với đờng? b 40 s sau khi gặp nhau, hai ô tô cách nhau bao nhiêu? 3 (2 điểm) Một quả cầu bằng kim loại có khối lợng riêng là 7500 kg/m3 nổi một nửa trên mặt nớc Quả cầu có một phần rỗng có thể tích V2 32 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N 3... b/ Tớnh di cỏc on AM v CN ? A S C HNG DN GII S 6 - HSG Lí LP 9 Bi 1 Tham kho bi gii tt trong ti liu ny Bi 2 HD : 1) Quỏ trỡnh bin thi n nhit ca nc ỏ : - 50C 00 C núng chy ht 00C 1000C * th : 100 0C 1000C hoỏ hi ht 0 Q( kJ ) -5 18 698 1538 6138 16 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N 2) Gi mx ( kg ) l khi lng nc ỏ tan thnh nc : mx = 2 - 0,1 = 1 ,9 kg Do nc ỏ khụng tan ht nờn nhit cui cựng ca h thng... b) KH l ng trung bỡnh trong MDM KO ? M H M c) IK = KO - IO d) Cỏc kt qu trờn khụng thay i khi ngi ú di chuyn vỡ chiu cao ca ngi ú khụng i nờn di cỏc ng TB 20 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N I trong cỏc tam giỏc m ta xột trờn khụng i C O C Bi 5 Tham kho bi tt trong ti liu ny S 8 THI HSG VT Lí LP 9 ( Thi gian 150 phỳt ) Bi 1 Tm vỏn OB cú khi lng khụng ỏng k, u O t trờn im ta, u B c treo bng mt... = OA2 + 1/2 A2A3 * Hỡnh v : ( b sung cho y ) B2 B3 x A4 F y O A2 F A3 A2 B4 11 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N * Tớnh : K Do A4B4 // = A2B2 nờn t giỏc A4B4A2B2 l hỡnh bỡnh hnh FA4 = FA2 = f + OA2 = ? OA4 = ? Da vo 2 tam giỏc ng dng OA4B4 v OA3B3 ta tớnh c OA3 A2A3 v trớ t gng S 5 THI HSG VT Lí LP 9 ( Thi gian 150 phỳt ) Bi 1 1) Mt bỡnh thụng nhau gm hai nhỏnh hỡnh tr ging nhau cựng cha nc... t 26 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N HNG DN CHM THI CHNH THC MễN VT Lí Bi ỏp ỏn chi tit 1 Gi s l chiu di c quóng ng Ta cú: Thi gian i ht na quóng ng u l : t1 = s/2v1 (1) Thi gian i ht na quóng ng sau l : t2 = s/2v2 (2) Vn tc trung bỡnh trờn c quóng ng l : vtb = s/(t1 + t2) = > t1 + t2 = s/vtb (3) T (1), (2) v (3) => 1/v1 + 1/v2 = 2/vtb Th s tớnh c v2 = 7,5(km/h) (nu ghi thiu hoc sai n v ... _ Đề thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học: 2008 - 20 09 Môn: Vật Lí - Lớp Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: (2 điểm) Hai bên lề đờng có hai hàng dọc... ý KH = 1/2 SI 17 50 THI HC SINH GII VT Lí 9+ P N S THI HSG VT Lí LP ( Thi gian 150 phỳt ) Bi Mt m in cú in tr R1 v R2 Nu R1 v R2 mc ni tip vi thỡ thi gian un sụi nc ng m l 50 phỳt Nu R1 v... cách từ I đến A từ J đến B (AB đờng thẳng qua S vuông góc với mặt phẳng hai gơng) Hớng dẫn chấm Môn: Vật lí thi học sinh giỏi cấp trờng Năm học 20 09 2010 Câu Nội dung Gọi vận tốc xe v vận tốc

Ngày đăng: 30/10/2015, 07:54

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Do ®èi xøng BI = B1I

  • §Ò 3

  • i- PhÇn tr¾c nghiÖm

   • Khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u ®óng

    • II- PhÇn tù luËn

 • I- PhÇn tr¾c nghiÖm - (2,5 ®iÓm)

 • II. PhÇn tù luËn

 • Thêi gian :150 phót

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan