bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án hay

561 950 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 12/06/2015, 08:01

6 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề . Câu 1 (4đim):Cho hàm số ) 1 ( 1 1 2 x x y    a.Khảo st sự biến thiên và vẽ đ thị (C) của hàm số (1) b.Lập phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng 4x+y+3=0 Câu 2 (1đim): Giải phương trình 0 2 cos 2 sin 2 2 sin     x x x Cầu 3 (1đim): Giải bất phương trình     x x     1 2 4 4 3 1 log 3 3 log Câu 4 (2 đim): Tính I =    1 0 2 2 4 ) 4 ln( dx x x x Câu 5 (2đim):Từ tập hợp A={0,1,2,3,4,5,6,7} lập được bao nhiêu số chẵn có bốn chữ số đôi một khc nhau bé hơn 3045 Câu 6 (2đim): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho A(-1; 2; 1); B(2; -2; 4); C(0; -4; 1). Chứng minh ba đim A, B, C không thẳng hàng. Viết phương trình mặt cầu đi qua hai đim A, B và có tâm I nằm trên trục Oy. Câu 7 (2đim): Cho hình hộp ABCD D C B A     có hình chóp A'ABD là hình chóp đều, AB=AA'=a. Tính theo a th tích khối hộp ABCD DCBA     và khoảng cch giữa hai đường thẳng B A  và C A   Câu 8 (2đim): Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam gic ABC cân tại B nội tiếp đường tròn (C) có phương trình 0 25 10 2 2     y y x . I là tâm đường tròn (C). Đường thẳng BI cắt đường tròn (C) tại M (5;0) .Đường cao kẻ từ C cắt đường tròn (C) tại N         5 6 ; 5 17 . Tìm tọa độ A,B,C biết hoành độ đim A dương. Câu 9 (2đim): Giải hệ phương trình               3 2 3 323 ) 1 ( 1 ) 7 3 ( 3 4 6 3 x y x y y x x x với  y x , ( R) Câu 10 (2đim): Cho cc số dương a,b,c thoả mãn a(a-1)+b(b-1)+c(c-1)  3 4 Tìm gi trị nhỏ nhất của 1 1 1 1 1 1       c b a P Hết Thí sinh không được sử dụng tài liệu ,cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên thí sinh Số báo danh………… Cả m ơn  b ạn V ì Sao Lặ n g Lẽ ( v i sao l an g l e0 0 @ g mai l . com ) đã g ử i tớ i w w w . l ais ac. p age.t l This is trial version www.adultpdf.com 1 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2014 - 2015. (Đp n - thang đim gm 05 trang) Câu 1 Đáp án Điểm 1a (2đ) - Tập xc định D = R\   1 - Sự biến thiên giới hạn    y x 1 lim ;    y x 1 lim  đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng 2lim   y x ; 2lim   y x  đường thẳng y = -2 là tiện cận ngang 0,5 Chiều biến thiên 2 )1( 12)1(2 x xx y    = 2 )1( 1 x > 0 x 1  hàm số đng biến trên ( )1; và );1(  0,5 Bảng biến thiên 0,5 Đ thị: cắt Ox tại ( 0 ; -1); cắt Oy tại ( )0; 2 1 và nhận giao đim hai tiệm cận I (1; -2) làm tâm đối xứng 0,5 Câu 1 Đáp án Đim 1b (2đ) Gọi )() 1 12 ;( 0 0 0 C x x xM    Tiếp tuyến của (C) tại M: 2 0 )1( 1 x y   )( 0 xx  0 0 1 12 x x    0,25 Do tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng d nên hệ số góc của tiếp tuyến là 4 1 k 0,25  2 0 )1( 1 x = 4 1       21 21 0 0 x x       3 1 0 0 x x 0,5 Với 1 0 x  PTTT: 4 5 4 1 2 3 )1( 4 1  xyxy 0,5 Với 3 0 x  PTTT: 4 13 4 1 2 5 )3( 4 1 0  xyxy 0,5 x y y ' -2 +  -  +  -  1 + + -2 O y x 2 1 I -2 1 -1 This is trial version www.adultpdf.com 2 Câu 2 (1đ) 0)1(cos2)1(cossin2 02cos2sin22sin   xxx xxx 0)2sin2)(1(cos  xx 0,5       1sin 1cos x x 0,25 cosx = 1  x=  2k sinx = 1  x=   2 2 k . Nghiệm của phương trình là          2 2 2 kx kx 0,25 Câu 3 (1đ) 2 4 4 log)33(log  x ( )31 1 x  (1) điều kiện xc định         031 033 1 x x  x>1 0,25 (1)  33log2 2  x  )31(log2 1 2 x   )33(log 2  x  )31(log 1 2 x   33  x  x 3 3 1 0,25  033.43 2  xx        33 13 x x 0,25       1 0 x x Kết hợp điều kiện  tập nghiệm của bất phương trình là: );1( S 0,25 Câu 4 (2đ) dx x xx I     1 0 2 2 4 )4ln( đặt u = ln )4( 2 x  du = dx x x 4 .2 2  0,5 0x  4lnu 1x  5lnu 0,5 I =   5ln 4ln 2 4ln 5ln 42 1 u udu 0,5 =   4ln5ln 4 1 22  0,5 Câu 5 (2đ) Gọi số cần lập là abcd Do abcd <3045 và abcd là số chẵn nên d  {0,2,4,6} và a  3 Nếu a=1 thì d có 4 cch chọn và mỗi cch chọn bc là một chỉnh hợp chập 2 của 6  Có 120.4 2 6 A số 0,5 Nếu a=2 thì d có 3 cch chọn và mỗi cch chọn bc là một chỉnh hợp chập 2 của 6  Có 90.3 2 6 A số 0,5 Nếu a=3,b=0,c=4 thì d có một cch chọn  có 1 số 0,25 Nếu a=3,b=0,c=1 thì d có 3 cch chọn  có 3 số 0,25 nếu a=3,b=0,c=2 thì d có 2 cch chon  có 2 số 0,25 Vậy tất cả có 120+90+1+3+2 = 216 số cần lập 0,25 This is trial version www.adultpdf.com 3 Câu 6 (2đ) AB = (3; -4; 3); AC = ( 1; -6; 0) Giả sử tn tại số k sao cho AB = k AC (1)          k k k 03 64 3 Vô nghiệm  Không tn tại k thõa mãn (1)  A, B, C không thẳng hàng 0,5 Do I  Oy nên I(0;a;0) Mặt cầu đi qua A,B nên IA=IB.  1+(a-2) 2 +1= 4+(a+2) 2 +16 0,5  a 2 -4a+6 = a 2 +4a+24  8a = -18  a = 4 9 0,25  I(0; 4 9 ;0). Bn kính của mặt cầu R=IA= 1)2 4 9 (1 2    = 4 321 0,5 Vậy phương trình mặt cầu là 16 321 4 9 2 2 2         zxx 0,25 Câu 7 (2đ) Do ABDA / là hình chóp đều nên với G là tâm  ABD  GA /  (ABD)  A'G là chiều cao của lăng trụ. Gọi O là giao đim của BD và AC.Ta có AG = 3 2 .AO= 2 3a . 3 2 = 3 3a Trong tam gic vuông AGA / ta có GA / = 3 6 3 2 222 aa aAGAA   0,5 ABCD S = 2 ABD S  = 2. 2 1 . AO.BD = 2 3 2 a DCBAABCD V  = GA / . ABCD S = 3 6a . 2 3 2 a = 2 2 3 a 0,5 Gọi H là giao đim của A'C' và B'D'. Do A'C'// AC nên ),( CABAd  = ))(,( BACCAd  = ))(,( BACHd  Từ H kẻ HE // GA /        )//()( )( ABCDDCBA ABCDGA HE  DCBA  ( )  HE  A'C' (1) Do DCBA  là hình thoi nên CA   DB  (2) 0,5 Từ (1) (2)  CA   (E DB  )  AC  (E DB  ) (3) Từ H kẻ HK  EB   HK  ( BAC  ) Từ (3)  HK  AC  HK = d (H, ( BAC  ) 0.25 Trong tam gic HEB  ta có : 2 1 HK = 2 1 HB  + 2 1 HE = 2 4 a + 2 6 9 a = 2 2 11 a  HK = 11 2a 0.25 O A B C D D’ G E A’ B’ C’ H K This is trial version www.adultpdf.com 4 Câu 8 (2đ) Ta có I (0;5). Do I là trung đim BM  B(-5;10) 0,25 Ta có: ABM ACN   (cùng phụ với BAC ) nên A là trung đim cung MN 0,25  IA  MN ,         5 6 ; 5 42 MN Do IA  MN nên đường thẳng AI nhận n =(7;1) làm véc tơ php tuyến 0.25 Phương trình đường thẳng AI là 7x + y - 5 = 0 Tọa độ A là nghiệm hệ :      02510 057 22 yyx yx 0,25       50)5( 75 22 yx xy  x 49 2  2 x =50  2 x =1       )(1 1 loaix x x=1  y=-2  A(1;-2) 0,25 Đường thẳng BI nhận véc tơ BI = (5;-5) làm véc tơ chỉ phương nên nhận 1 n =(1;1) làm véc tơ php tuyến.  phương trình đường thẳng BI là x +y - 5 = 0 0,25 Do tam gic ABC cân tại B nên C đối xứng với A qua BI AC  BI nên đường thẳng AC nhận BIn 5 1 2  = (1;-1) làm véc tơ php tuyến  phương trình đường thẳng AC là x-1-(y+2) = 0  x-y-3 = 0 0,25 Gọi H là giao đim của BI và AC  Tọa độ H là nghiệm hệ      05 03 yx yx       1 4 y x  H(4;1) Do H là trung đim AC nên C(7;4). Vậy A(1;-2) ,B(-5;10) ,C(7;4) 0,25 Câu 9 (2đ)        )2()1(1)73( )1(3463 323 323 xyx yyxxx Từ (1)  yyxx 3)1(3)1( 33  . Xét hàm số )(tf = 3 t + 3 t trên R 0,25 )(' tf = 3 2 t + 3 > 0  t  R  hàm số y = f(t) đng biến trên R  (1)  )1( xf = f ( y )  x +1= y 0,25 Thay y = x + 1 vào (2) ta có 3 x ( x3 - 4) = 1- 32 )1( x  3 x ( x3 - 4) = 2 222 11 )111( x xxx    x 2 0 11 12 43 2 22 2             x xx xx 0,5            )3(0 11 12 43 0 2 22 2 x xx xx x 0,5 A C B I N M H This is trial version www.adultpdf.com 5 (3)          3 4 3 2 3 2 x 0 1 1 1 2 2 2 2       x x x          2 3 2 3 x     0 1 1 6 2 5 1 1 2 2 2 2        x x x (vô nghiệm) Với x = 1  y = 1 Vậy hệ có nghiệm ( x ; y) = ( 0;1) 0,5 Câu10 (2đ) Ta có   3 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 2                    c b a P c c b b a a 3 9      c b a P 0,5 giả thiết  2 2 2 c b a   - (a+b+c) 3 4  (1) Mặt khc 2 2 2 c b a      2 3 1 c b a   nên nếu đặt t = a+b+c thì 3 4 3 1 2   t t  0 < t  4 (do a,b,c dương) 0,5 Xét hàm số f(t)= 3 9  t trên   4 , 0 ta có 0 ) 3 ( 9 ) ( 2      t t f => hàm số f(t) nghịch biến trên   4 , 0 .   0,4 9 ( ) (4) 7 minf t f   0,5 GTNN của P là 7 9 khi                c b a c b a c b a 1 1 1 4 3 4 0,5 Hết Cả m ơn  b ạn V ì Sao Lặ n g Lẽ ( v i sao l an g l e0 0 @ g mai l . com ) đã g ử i tớ i w w w . l ais ac. p age.t l This is trial version www.adultpdf.com S GD&T THANH HểA TRNG THPT THNG XUN 3 THI TH K THI QUC GIA NM 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao Cõu 1: (2,0 im) Cho hm s: 3 2 y x 3x mx 1 (1) 1. Kho sỏt s bin thiờn v v th ca hm s (1) khi m 0 . 2. Tỡm m hm s cú cc i, cc tiu. Gi ( ) l ng thng i qua hai im cc i, cc tiu. Tỡm giỏ tr ln nht ca khong cỏch t im 1 11 I ; 2 4 n ng thng ( ) . Cõu 2: (1,0 im) Giaỷi phửụng trỡnh : 2 3 2 3(1 ).cot cosx cosx x Cõu 3: (1,0 im) Gii bt phng trỡnh sau: 4 2log ( 3) x + 3)1(log 2 x Cõu 4: (1,0 im) Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Thầy giáo chủ nhiệm chọn ra 5 học sinh để lập một tốp ca hát chào mừng ngày 22 tháng 12. Tính xác suất sao cho trong đó có ít nhất một học sinh nữ. Cõu 5: (1,0 im) Cho hỡnh chúp ABCDS. cú ỏy ABCD l hỡnh thoi tõm O , hai mt phng ( SAC ) v ( SBD ) cựng vuụng gúc vi mt phng ( ABCD ). Bit AC 2 3 a , BD 2 a , khong cỏch t im O n mt phng ( SAB ) bng 3 4 a . Tớnh th tớch khi chúp ABCDS. theo a . Cõu 6: (2,0 im) 1. Trong mt phng vi h ta Oxy , cho tam giỏc ABC cú nh A(3; -4). Phng trỡnh ng trung trc cnh BC, ng trung tuyn xut phỏt t C ln lt l 01 yx v 093 yx . Tỡm ta cỏc nh B , C ca tam giỏc ABC. 2. Trong mt phng vi h ta Oxy , cho ng trũn (C ) cú phng trỡnh 0842 22 yxyx v ng thng ( ) cú phng trỡnh : 0132 yx . Chng minh rng ( ) luụn ct (C ) ti hai im phõn bit A, B . Tỡm to im M trờn ng trũn (C ) sao cho din tớch tam giỏc ABM ln nht. Cõu 7: (1,0 im) Tỡm tt c cỏc giỏ tr thc ca tham s m h sau cú nghim thc: 2 2 2 4 2 2 4 5 ( 2) 8 16 16 32 16 0 x x x x x mx m m Cõu 8: (1,0 im) Tỡm giỏ tr ln nht, giỏ tr nh nht ca biu thc 5 4 1 5 4 2 1 6 a a P a a trong ú a l tham s thc v 5 1 4 a . Ht ( Thớ sinh khụng s dng ti liu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) C m n b n V ỡ Sao L n g L ( v i sao l an g l e0 0 @ g mai l . com ) ó g i t i w w w . l ais ac. p age.t l This is trial version www.adultpdf.com Híng dÉn chÊm m«n to¸n Câu Ý Nội dung Điểm I 1 Cho hàm số: 3 2 y x 3x 1    (1) 2,0 1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 2 y x 3x 1    1,0 * Tập xác định: .R * Sự biến thiên: + Giới hạn:   3 2 x x x lim y lim x 3x 1 ,lim y           . 0,25 + Bảng biến thiên: 2 x 0 y 3x 6x 3x(x 2), y 0 x 2              Bảng biến thiên: x   0 2   y  + 0 - 0 + y 1     -3 0,25 + Hàm số đồng biến trên khoảng   ;0  và   2;  . + Hàm số nghịch biến trên khoảng   0;2 . + Hàm số đạt cực đại tại CÐ x 0, y y(0) 1    đạt cực tiểu tại CT x 2, y y(2) 3     0,25 * Đồ thị: Đồ thị cắt trục tung tại điểm (0;1), cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt. Ta có y 6x 6; y 0 x 1        y   đổi dấu khi x qua x = 1. Đồ thị nhận điểm uốn I (1;-1) làm tâm đối xứng. f(x)=x^3-3x^2 +1 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -8 -6 -4 -2 2 4 6 8 x y 0,25 2 Tìm m để hàm số có cực đại,cực tiểu 1,0 This is trial version www.adultpdf.com I 2 Ta cú 2 y 3x 6x m . Hm s cú cc i, cc tiu khi phng trỡnh y 0 cú hai nghim phõn bit. Tc l cn cú: 9 3m 0 m 3. 0,25 Chia a thc y cho y , ta c: x 1 2m m y y . 2 x 1 3 3 3 3 . Gi s hm s cú cc i, cc tiu ti cỏc im 1 1 2 2 x ;y , x ; y . Vỡ 1 2 y (x ) 0;y (x ) 0 nờn phng trỡnh ng thng qua hai im cc i, cc tiu l: 2m m y 2 x 1 3 3 hay m y 2x 1 2x 1 3 0,25 Ta thy ng thng luụn i qua im c nh 1 A ;2 2 . H s gúc ca ng thng IA l 3 k 4 . K IH ta thy 5 d I; IH IA 4 . 0,25 ng thc xy ra khi 2m 1 4 IA 2 m 1 3 k 3 (TM). Vy 5 max d I; 4 khi m 1 . 0,25 Cõu 2 Giaỷi phửụng trỡnh : 2 3 2 3(1 ).cot cosx cosx x +K : m x (3) x x xx 2 2 sin cos )cos1(322cos3 x x xx 2 2 cos 1 cos )cos1(322cos3 02coscos6 cos 1 cos3 2cos3 2 2 xx x x x 2) 3 2 arccos( 2 3 3 2 cos 2 1 cos kx kx x x (Tha cỏc K) Cõu 3 Gii bt phng trỡnh sau: 4 2log ( 3) x + 3)1(log 2 x k: x > 3 0.25 Khi ú phng trỡnh tng ng log 2 (x-3)(x-1) 3 (x-3)(x-1) 8 0.25 x 1 hoc x 5 0.25 Kt lun : x 5 0.25 Câu 4 Một lớp học có 20 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Thầy giáo chủ nhiệm chọn ra 5 học sinh để lập một tốp ca hát chào mừng ngày 22 tháng 12. Tính xác suất sao cho trong đó có ít nhất một học sinh nữ. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong 35 học sinh của lớp có 5 35 C cách 0,25 Gọi A là biến cố: Chọn đợc 5 học sinh trong đó có ít nhất một em nữ Suy ra A là biến cố: Chọn đợc 5 học sinh trong đó không có hs nữ nào Ta có số kết quả thuận lợi cho A là 5 20 C 0,25 5 20 5 35 C P A C 0,25 This is trial version www.adultpdf.com     5 20 5 35 2273 1 1 0,95224 2387 C P A P A C       0,25 C5 (1 đ) Từ giả thiết hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD) nên giao tuyến SO vuông góc với mặt phẳng (ABCD). V SABCD = 3 1 SO.S ABCD Diện tích đáy 2 32. 1 1 aBDACS ABCD  .Ta có tam giác ABO vuông tại O và AO = 3 a ; BO = a , do đó 0 60ABD  tam giác ABD đều. Do tam giác ABD đều nên với H là trung điểm của AB, K là trung điểm của HB ta có DH AB  và DH = 3 a ; OK // DH và 1 3 2 2 a OK DH   OK  AB  AB  (SOK) Gọi I là hình chiếu của O lên SK ta có OI  SK; AB  OI  OI  (SAB) , hay OI là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (SAB) Tam giác SOK vuông tại O, OI là đường cao  2 2 2 1 1 1 2 a SO OI OK SO     Đường cao của hình chóp 2 a SO  . Thể tích khối chóp S.ABCD: 3 . 1 3 . 3 3 D DS ABC ABC a V S SO  0,25 đ 0,5 đ 0,25 đ C6 1. (1 điểm) Gäi C = (c; 3c - 9) vµ M lµ trung ®iÓm cña BC  M(m; 1-m) Suy ra: B= (2m-c; 11 -2m- 3c). Gọi I lµ trung ®iÓm cña AB, ta có I( 2 32   cm ; 2 327 cm   ) Vì I nằm trên đường thẳng 3x - y - 9 = 0 nªn 09) 2 327 () 2 32 (3       cmcm  m = 2  M(2; -1) Ph¬ng tr×nh BC: x – y - 3=0 Täa ®é cña C lµ nghiÖm cña hÖ:      03 093 yx yx       0 3 y x Täa ®é cña C = (3; 0), toạ độ B(1; -2) 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 2. (1 điểm) Đường tròn (C) có tâm I(-1; 2), bán kính R = 13 . Khoảng cách từ I đến đường thẳng (  ) là 13 9 ),(  I d < R Vậy đường thẳng (  ) cắt (C) tại hai điểm A, B phân biệt. 0,25 đ S A B K H C O I D 3a a This is trial version www.adultpdf.com [...]... trờn HT CmnbnVỡSaoLngL (visaolangle00@gmail.com)ógiti www.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com S GD & T HI DNG TRNG THPT HNG QUANG THI TH LN 1 Kè THI THPT QUC GIA NM 2015 MễN: TON (Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian phỏt ) Cõu 1 (2,0 im) Cho hm s y 2x m x 1 (1) , vi m l tham s thc a) Kho sỏt s bin thi n v v th ca hm s (1) vi m 1 b) Tỡm m ng thng d : y x 2 ct th hm... 0,25 f (t ) 12 T bng bin thi n cú f (t ) 12, t 1 T (1) v (2) P 12 Du ng thc xy ra khi x z 2 1 Chng hn y z 2 x 1; z 2 1 1 1 Vy giỏ tr nh nht ca P l 12 2 1 1 y 2 2 CmnbnVỡSaoLngL (visaolangle00@gmail.com)ógiti www.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com 0,25 SGD&THTNH THITHQUCGIANM2015 Mụnthi:TON Thigianlmbi: 180phỳt,khụngkthigianphỏt TRNGTHPTNGHẩN Cõu1(2,0 im).Chohms... chnghnkhi 9 b = a, c = 4a ạ0 Ht CmnbnVnCụngTrn(conghien101206@gmail.com))ógitiwww.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com 0,25 0,25 0,25 SGD&TNGTHP THPTChuyờnNguynQuangDiờu THITHTHPTQUCGIANM2015ư LN1 Mụn:TON Thigianlmbi:180phỳt,khụngkthigianphỏt 1 3 x - mx 2 + m 2 - m + 1 x +1 (1). 3 a)Khosỏtsbinthiờnvvth (C) cahms(1)khi m =2. b)Tỡmcỏcgiỏtrcathams m hms(1) tcciti x =1. ( Cõu1(2,0im) Chohms... nthyHunhChớHochnhõn http://boxmath.vn/forum óchiasn www.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com THI TH THPT QUC GIA LN 2 - NM HC 2014-2015 MễN: TON HC Thi gian lm bi: 180 phỳt S GD&T THANH HểA TRNG THPT HU LC 2 Cõu 1 (2 im) Cho hm s = + 3 2 1 Kho sỏt s bin thi n v v th (C) ca hm s 2 Vit phng trỡnh tip tuyn ca (C) ti cỏc giao im ca (C) vi ng thng : = 2 Cõu 2 (1 im) 1 Gii phng trỡnh: sin... + c ( a + b + c )( ab + bc +ca ) Ht Thớsinhkhụngcsdngtiliu.Cỏnbcoithikhụnggiithớchgỡthờm. This is trial version www.adultpdf.com CmnbnVnCụngTrn(conghien101206@gmail.com))ógitiwww.laisac.page.tl SGIODCVO TOHTNH TRNGTHPTNGHẩN Cõu PNưTHANGIMMễNTON THITHQUCGIA2015 (ỏpỏnưthangimgm04trang) PN a) (1im) ã Tpxỏcnh D = Ă ã Sbinthiờn ưChiubinthiờn: y ' = 3 x 2 - 3 y ' = 0 x 2 - 1 = 0 x = - hoc x =1 1 ưCỏckhongngbin... a + b + c 2 a +c b +c 2 ưưưưưưưưưưưưưư Ht ưưưưưưưưưưưưư Thớsinhkhụngcsdngtiliu.Cỏnbcoithikhụnggiithớchgỡthờm. Hvtờnthớsinh: Sbỏodanh: CmnthyHunhChớHochnhõn http://boxmath.vn/forum óchiasn www.laisac.page.tl This is trial version www.adultpdf.com SGD&TNGTHPPN THANGIM THPTChuyờnNguynQuangDiờuTHITHTHPTQUCGIANM2015 ưLN1 Mụn:TONKhi:A+B (ỏpỏn thangimgm01trang) PNTHANGIM Cõu ỏpỏn 1 1 a.(1,0 im)... biu thc P 1 4 4 2 2 ( x y) ( x z ) ( y z)2 - Ht This is trial version CmnbnVỡSaoLngL (visaolangle00@gmail.com)ógiti www.laisac.page.tl www.adultpdf.com Thớ sinh khụng c s dng ti liu Giỏm th khụng gii thớch gỡ thờm H v tờn thớ sinh: ; S bỏo danh: P N THANG IM - THI TH LN 1 Kè THI THPT QUC GIA NM 2015 MễN: TON (ỏp ỏn - thang im gm 06 trang) Cõu Ni dung Cõu 1.a... thớ sinh: S bỏo danh: - Cỏn b coi thi khụng gii thớch gỡ thờm - Thớ sinh khụng c dựng ti liu This is trial version www.adultpdf.com CmnbnVỡSaoLngL (visaolangle00@gmail.com)ógiti www.laisac.page.tl P N V HNG DN CHM Cõu 1.1 (1) Ni dung im - Kho sỏt v v th 1/ TX : = 2/ S bin thi n: Gii hn: lim x y = lim ( + 3 2) = Chiu bin thi n: = 3 + 3 = 0 = 1 Bng bin thi n -1 1 0 + 0 0 0,25 y -4 Hm... Doú This is trial version www.adultpdf.com 0,25 Cõu8 (1) 5 y 4 - x 4 - ( x 2 + 5 y 2 )( x 2 - y 2)= 2xy Thay x 2 + 5 y 2 =6 vo(2)tacú 5 y - x + ( 5 y - 5x 4 4 4 4 )= 4 x 2 0,25 2 y +2xy Xột f ( t )= t 2 + t , t 0.Hmsnyngbindoú 5 y 4 - x 4 = 2xy x = y 0,25 Thayvo x 2 + 5 y 2 =6 giiratacú x = 1, y = Vy hóchocú 1 nghim ( x y ) = (11) , ( -1 - ) 1 0,25 a b 2 2 2 ) Cõu9 Gis c ạ0. x = c ,y= c Tgithittacú... 0.25 Sphntcakhụnggianmul W = C15 = 1365 GiAlbinc"trong4ngicchncúớtnht1n 4 Sktquthun lichobincAl W A = C15 - C4 = 1330 7 Vyxỏcsutcntớnhl P = (A) 5 (1,0im) 0.25 W A 1330 38 = = W 1365 39 0 Chohỡnhchúp S ABCD cúỏy ABCD lhỡnhthoicúcnhbng a 3 BAD =120 v cnhbờn SA vuụnggúcvimtphngỏy.Bitrngsocagúcgiahaimtphng 0 ( SBC) v ( ABCD bng 60 Tớnhtheo a thtớchcakhichúp S ) ABCD vkhong cỏchgiahaingthng BD v SC . 6 TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN I NĂM HỌC 2014 - 2015 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian phát đề . Câu 1 (4đim):Cho. Cả m ơn  b ạn V ì Sao Lặ n g Lẽ ( v i sao l an g l e0 0 @ g mai l . com ) đã g ử i tớ i w w w . l ais ac. p age.t l This is trial version www.adultpdf.com S GD&T THANH HểA TRNG THPT THNG XUN 3 THI TH K THI QUC GIA NM 2015 Mụn thi: TON Thi gian lm bi: 180 phỳt, khụng k thi gian giao . Cả m ơn  b ạn V ì Sao Lặ n g Lẽ ( v i sao l an g l e0 0 @ g mai l . com ) đã g ử i tớ i w w w . l ais ac. p age.t l This is trial version www.adultpdf.com SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG TRƯ ỜNG THPT HỒNG QUANG Đ Ề THI THỬ LẦN 1 KÌ THI THPT QU ỐC GIA NĂM 2015 MÔN: TOÁN (Thời gian làm bài:
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án hay, bộ đề thi thử thpt quốc gia môn toán có đáp án hay

Từ khóa liên quan